اثرات کوکسیدیواستات ها بر وضعیت ایمنی، پارامترهای خونی و عملکرد ماکیان گوشتی.

پایان نامه
چکیده

کوکسیدیوز بیماری انگلی ناشی از یک انگل تک یاخته ای از جنس ایمریا است (larry et al., 2008)، که با آسیب رساندن به بافت روده، دریافت غذا و جذب مواد غذایی را کاهش داده و همچنین احتمال ابتلا به عفونت های ثانویه را افزایش می دهد (morris et al., 2007; cooper and songer, 2009). این بیماری مهم ترین و متداول ترین بیماری انگلی طیور صنعتی در سراسر جهان بوده که خسارات اقتصادی آن در مزارع پرورش طیور دائمی است. زیان ناشی از تلفات، کاهش میزان تولید، افزایش ضریب تبدیل غذایی، کاهش رشد و عملکرد گله در اشکال بالینی و تحت بالینی کوکسیدیوز از جمله این موارد به شمار می آیند (bedrnik et al., 1989; bushell et al., 1992). با وجود استفاده از پیشگیری دارویی در مدیریت کوکسیدیوز، این بیماری هنوز یک مشکل معمول در صنعت طیور است (hayat and hayat, 1983; siddique et al.,1987). این بیماری در هر سن و موقعیتی ممکن است طیور را آلوده سازد، ولی در طیور گوشتی عمدتاٌ در چند هفته اول پرورش تلفات زیادی را به وجود می آورد. کوکسیدیوز مهمترین بیماری انگلی طیور در سرتاسر جهان است که سالیانه باعث وارد آمدن بیش از 800 میلیون دلار خسارات به واحدهای صنعتی می شود (williams, 1998) و توسعه صنعت مرغداری نوین تا حد زیادی وابسته به پیشگیری دارویی و واکسن برای کنترل کوکسیدیوز می باشد (williams, 2002; allen and fetterer, 2002). برای جلوگیری از کوکسیدیوز داروهای متعددی ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرند که ممکن است بر روی سیستم ایمنی، فاکتورهای خونی و عملکرد پرنده تاثیر داشته باشند. در تحقیقی که توسط rizviوanjum در سال 2000 انجام شد تاثیر سالینومایسین بر روی سیستم ایمنی ماکیان گوشتی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان دادکه سالینوماسین با تاثیر بر سلول های b، سیستم ایمنی را در برابر بیماری نیوکاسل تضعیف و دوزهای بالای آن ایمنی هومورال را علیه سلول های قرمز خون گوسفند (sheep red blood cells or srbc) سرکوب می کند (rizvi and anjum, 2000). shalaby و همکاران درسال 1993 تاثیر سالینومایسین را بر روی ایمنی طیور بررسی کردند. دوز توصیه شده هیچ گونه تاثیری بر سیستم ایمنی نداشت؛ اما دو برابر شدن دوز باعث سرکوب شدید سیستم ایمنی و کاهش تیتر آنتی بادی علیه بیماری نیوکاسل شد (shalaby et al., 1993). با توجه به گسترش صنعت مرغداری و تولید و استفاده روزافزون از کوکسیدیواستات های متعدد، در این کار تحقیقی، طبق اطلاعات موجود، برای اولین بار و به طور همزمان، تأثیر متداول ترین کوکسیدیواستات های مورد استفاده در صنعت پرورش طیور در ایران، بر روی سیستم ایمنی، هماتولوژی، پارامترهای بیوشیمایی خون و عملکرد ماکیان گوشتی مورد بررسی قرار می گیرد.

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثرات رایج ترین آنتی باکتریال های مورد استفاده بر سیستم ایمنی و پارامترهای خونی ماکیان گوشتی

از آنتی بیوتیک ها به طور وسیعی در صنعت پرورش طیور استفاده می شود. علی رغم اثرات مناسب آنتی-بیوتیک ها بر عوامل بیماری زای طیور، به نظر می رسد که این داروها اثراتی بر سیستم ایمنی داشته باشند. اکثر مطالعاتی که اخیراً روی تأثیر آنتی بیوتیک ها بر سیستم ایمنی انجام شده است، در مورد ایمنی غیراختصاصی (ذاتی) بوده اند و اثرات احتمالی آنتی بیوتیک ها بر ایمنی اختصاصی در محیط زنده بدن کمتر مورد مطالعه قرار گ...

مقایسه اثر عصاره گیاهی، بره‌موم، کوکسیدیواستات و آنتی‌بیوتیک بر سیستم ایمنی، فراسنجه‌های خونی و عملکرد جوجه‌های گوشتی چالش یافته با باکتری اشریشیاکلی

اثرات عصاره­ی دو گیاه دارویی رزماری و مریم­گلی، بره­موم، آنتی­بیوتیک ویرجینیامایسین و کوکسیدیواستات با منشأ گیاهی بر عملکرد جوجه­های گوشتی چالش یافته با دو سروتیپ اشرشیاکلی (O2K12 و O78K80) بررسی شد. تعداد476 قطعه جوجه گوشتی ماده سویه کاب 500، به مدت 42 روز در یک طرح کاملاً تصادفی در هفت گروه آزمایشی، با چهار تکرار و 17 پرنده در هر تکرار توزیع شدند. دو گروه شاهد منفی و مثبت با جیره پایه بدون افز...

متن کامل

اثرات آویشن‌، مرزه با و بدون آنزیم بر عملکرد، فراسنجه های خونی و ایمنی در جوجه های گوشتی

This experiment was conducted to assess the effects of using Thyme, Saturea, medicinal plants with or without enzyme on performance, blood parameters in broiler chickens. This experiment was conducted in a completely randomized design with 480 broiler (Ross-308) in 8 treatments and 3 replicates (n=20) for starter (1-21 days) and grower period (21- 42 days). The experimental diets contained: 1, ...

متن کامل

بررسی اثرات مکمل اسید اسکوربیک، ویتامین E و بتائین بر عملکرد، پاسخ ایمنی و فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی

به منظور بررسی اثرات ویتامین­های C، E و بتائین بر عملکرد، پاسخ ایمنی و فراسنجه‌های خونی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 5 تکرار و 30 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: شاهد (بدون افزودنی)، اسید اسکوربیک، ویتامین E، بتائین، ویتامین E به­همراه بتائین و اسید اسکوربیک به­همراه ویتامین E و بتائین (افزودنی ها) به جیره پایه بودند. در طول آزمایش صفات وزن، خوراک ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده کشاورزی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023