نام پژوهشگر:

فاطمه حدادی

دلاله المفردات القرانیه علی معانیها بین النظربه و التطبیق الجزئ الثلاثون الحزب الاول والثانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1389
    فاطمه حدادی     حمید رضا میر حاجی

دلالت کلمات قران بر معانی به نحوی می باشد که بیانگر یکی از معجزات بیانی قران می باشد رساله حاضر در صدد اثبات این معجزه می باشد.

پیش بینی خودکارآمدی بر اساس ترس از موفقیت،افکار اضطرابی،ادراک ریسک و نقش جنسیتی در میان دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1392
    فاطمه حدادی     ابوالقاسم یعقوبی

چکیده: این پژوهش با هدف پیش بینی خودکارآمدی براساس ترس از موفقیت، افکار اضطرابی، ادراک ریسک و نقش جنسیتی در میان دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا انجام پذیرفت. برای این منظور، نمونه ای شامل 317 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی شهر همدان به روش نمونه گیری تصادفی به صورت طبقه ای نسبی انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های ادراک خودکارآمدی عمومی شرر فرم 17 سوالی، آزمون ترس از موفقیت لاورنس و کارترین فرم 28 سوالی، پرسشنامه افکار اضطرابی ولز فرم 22 سوالی، فهرست ادراک ریسک بنتین فرم 7 گزاره ای و پرسشنامه نقش جنسیتی بم فرم 60 ماده ای استفاده شد. نتایج با استفاده از روش رگرسیون چندگانه مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل داده ها نشان داد که حدود 5/28 درصد تغییرات متغیر خودکارآمدی توسط عوامل موردنظر ناشی می شود که مقدار متوسطی است و نشان می دهد که عوامل دیگری در تغییرات خودکارآمدی تأثیر گذارند. در ضمن سهم متغیرهای ترس از موفقیت، افکار اضطرابی، ادراک ریسک در پیش بینی خودکارآمدی معنادار است.ولی عامل نقش جنسیتی معنادار نیست. واژه های کلیدی: خودکارآمدی – ترس از موفقیت – افکار اضطرابی – ادراک ریسک – نقش جنسیتی

مطالعه بیان ژن cu/zn sod و میزان فعالیت انزیم سوپر اکسید دیسموتاز در چهار ژنوتیپ نخود زراعی تحت تنش شوری
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده کشاورزی 1393
    محسن حیدری     محمود سلوکی

چکیده تنش شوری بعنوان یکی از مهمترین تنش های غیر زیستی می باشد. با وجود حساسیت بالای نخود به شوری، گزینش ارقام متحمل کارآمدترین روش مقابله می باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر تنش شوری بر بیان ژن cu/znsod با استفاده از تکنیک real time pcr اجرا شد. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها تحت تنش شوری با غلظت صفر (شاهد)، 40 mm و 80 mm نمک nacl قرار گرفتند و نمونه گیری در مراحل اولیه رشد گیاهچه انجام شد و استخراج rna از برگ انجام شد. برای نرمال سازی داده ها از ژن کنترل داخلی tubulin-? استفاده شد و با روش اندازه گیری نسبی، داده ها مورد ارزیابی قرار گرفت. برای یافتن رابطه محتمل بین سطح مولکولی و فیزیولوژیک اثرات تیمار ها، میزان پروتئین کل محلول برگی و میزان فعالیت آنزیم sod بعنوان آنزیم اصلی مورد مطالعه به همراه آنزیم pod, cat, apxو نیز میزان پرولین اندازه گیری شدند. نتایج آنالیز داده هایreal time pcr حاکی از آن بود که بیان ژن cu/znsod در ژنوتیپ متحمل تر کاکا و پیروز نسبت به دو ژنوتیپ حساس هاشم و آرمان در شرایط کنترل، بیشتر بود (p< 0.01)، اما بعد از تنش در رقم هاشم و آرمان بیشترین میزان دیده شد. همچنین بین میزان بیان ژن و فعالیت آنزیم sod همبستگی مثبت و معنی دار دیده شد، بطوری که رقم هاشم و آرمان که بیشترین میزان بیان ژن را نشان دادند از بالاترین سطح فعالیت آنزیم sod نیز برخوردار شدند. اندازه گیری میزان پروتئین های کُل، پرولین و سایر آنزیم ها در همه ارقام تحت تنش نسبت به کنترل، افزایش و تفاوت معنی داری را نشان داد. با بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان مشخص گردید که ارقام تیپ کابلی (هاشم و آرمان) با افزایش فعالیت برخی از آنزیم های آنتی اکسیدان و میزان پروتئین کُل از ایجاد خسارت جلوگیری می کنند، اما ارقام دسی (کاکا و پیروز) با بالا نگه داشتن سطح پارامترهایی چون، پرولین و پراکسیداز در شرایط کنترل و آمادگی جهت افزایش سریع آن ها هنگام ایجاد تنش از بروز خسارت جلوگیری می کنند. مطابق با برخی از نتایج مطالعات گذشته نتایج نشان داد که نقش آنتی اکسیدانی آنزیم پراکسیداز در حدود 20 برابر آنزیم کاتالاز بود و آنزیم پراکسیداز عامل دفاعی اصلی در کاهش خسارت اکسیداتیوی در نخود تحت تنش می باشد. همچنین پارامترهایی چون، پرولین و میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز از قابلیت خوبی برای تمایز صفت تحمل به شوری برخوردار می یاشند.

بررسی همبستگی پلی مورفیسمsnpی rs744166 در ژن stat3 با بیماری مالتیپل اسکلروزیس در شرق ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده علوم 1393
    رویا رافع شیخی     حسین کمال الدینی

بیماری مالتیپل اسکلروزیس ((ms یک بیماری خود ایمنی تخریب کننده غلاف میلین سیستم عصبی مرکزی (cns) با سبب شناسی ناشناخته است. میزان شیوع این بیماری در قسمت های مختلف دنیا متفاوت است. متاسفانه در طی سال های اخیر نرخ ابتلا به این بیماری در ایران و سایر نقاط جهان به شدت در حال افزایش است. اخیرا مطالعات گسترده ژنوم پیشنهاد می کند که ژن انتقال دهنده سیگنال و فعال کننده رونویسی (stat3) یک ژن مستعد کننده ابتلا به مالتیپل اسکلروزیس است. stat3 روی کروموزوم 17q21.1قرار دارد و فاکتور رونویسی را کد می کند که در مسیرهای بیوشیمیایی متعددی مانند: مسیرjak-stat، آپوپتوزیس، تمایز th17، تکثیر سلولی، آنژیوژنزیس نقش دارد. در این پژوهش پس از مطالعات اپیدمیولوژیک و کسب رضایت نامه از افراد نمونه های خون محیطی 204 بیمار مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و 202 فرد سالم جمع آوری شدند. dna ژنومیک آن ها استخراج گردید و با استفاده از تکنیک pcr-rflp ژنوتیپ در اسنیپ rs744166 تعیین شد. داده های حاصل به روشspss (portable ibm spss (statistics v19 مورد آنالیز آماری قرار گرفت. با توجه به ضرورت و اهمیت مطالعه بیماری ms، در مطالعه حاضر همبستگی پلی مورفیسم rs744166در ژن stat3 با بیماری ms در جمعیت شرق ایران مورد بررسی قرار گرفت. در آنالیز آماری اسنیپ rs744166 که در اولین اینترون از ژن stat3 قرار دارد تفاوت معنی داری بین بیماران مورد مطالعه در مقایسه با افراد سالم مشاهده شد. پیشنهاد می گردد این پژوهش با در نظر گرفتن جامعه آماری بزرگتر و همچنین دیگر قومیت های موجود مجددا تکرار شود تا به نتایج و آمار دقیق تری دست پیدا کنیم.

شیوع ژن های ویرولانس سویه های اشریشیا کلای یوروپاتوژنیک جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در سیستان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده علوم پایه 1393
    حسینعلی عبدی     احمد راشکی

اشریشیا کلای یوروپاتوژنیک، عامل بیماری¬زای اصلی در عفونت¬های مجاری ادراری است. این سویه¬ها فاکتورهای ویرولانس مهمی از جمله آدهسین¬ها، سیدروفورها و توکسین¬ها را حمل می¬کنند که به پیشرفت بیماری عفونت ادراری کمک می¬کند. اولین قدم برای مقابله و مهار این پاتوژن شناسایی فاکتورهای مهم ویرلانس آن است. مطالعات فیلوژنتیک نشان داده است که این باکتری¬ها در چهار گروه a، b1، b2 و d قرار می¬گیرند و نوع گروه فیلوژنتیکی این میکروارگانیسم¬ها نقش مهمی در بیماری¬زایی آن¬ها دارد. هدف اصلی این پژوهش تعیین فراوانی ژن¬های کد کننده فاکتورهای ویرولانس توکسین¬ها(cnf1 و hlya)، سیستم جذب آهن(iucd،iron و irp2)، آدهسین¬ها(fimh و iha)و پروتئاز غشای خارجی(ompt) و همچنین تعیین نوع گروه¬های فیلوژنتیکی به روش multiplex pcr بود. در مجموع از 100 ایزوله¬ی اشریشیا کلای مورد مطالعه، ژن fimh با 95% بیشترین فراوانی و ژن cnf1 با 28% کمترین فراوانی ژنی را داشتند. فراوانی ژنی برای ژن¬های hlya، iron، iucd، iha، irp2 و ompt به ترتیب 32%، 29%، 69%، 29%، 89% و 67% مشاهده گردید. تعداد 55، 22، 17 و 7 ایزوله به ترتیب به گروه¬های b2، d، a و b1 تعلق داشتند. بیشترین توزیع ژنی ژن¬های ویرولانس در گروه b2 و کمترین در گروه¬های a وb1 مشاهده شد. بیشترین ارتباط معنی¬داری بین گروه¬های فیلوژنتیکی و ژن¬های ویرولانس در ایزوله¬های متعلق به گروه-های a و b2 مشاهده گردید. ایزوله¬های گروه b1 با توزیع هیچ ژنی رابطه معنی¬داری نداشت(p value ? 0.05). این مطالعه نشان داد که ژن¬های ompt، iucd، irp2 و fimh و همچنین گروه فیلوژنتیکی b2 در ایزوله¬های منطقه سیستان فراوان¬تر و مهم¬تر هستند

بررسی همبستگی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs165599 در ژن comt در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در شهر یاسوج ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده علوم پایه 1393
    الهام داوری     فاطمه حدادی

اسکیزوفرنی یک بیماری روانی جدی است، که شروع آن معمولا?? در اواخر بلوغ یا اوایل زندگی بزرگسالی است. اگر چه علت بیماری اسکیزوفرنی به طور دقیق هنوز مشخص نشده است اما مطالعات نشان دادهاند عوامل ژنتیکی و محیطی و تعاملات آنها در بروز این بیماری موثرند. در این راستا بر طبق مطالعاتی که طی چند دهه گذشته در زمینه کشف عوامل ژنتیکی و تأثیرات محیطی بر روی بروز بیماری اسکیزوفرنی صورت گرفته، دانشمندان موفق به شناسایی ژن کاندید برای اسکیزوفرنی به نام comt شدهاند. این ژن کد کننده آنزیم کاتکول او متیل ترانسفراز است که در متابولیسم نوروترانسمیترهای کاتکول آمینی مانند دوپامین نقش دارد. این ژن بر روی کروموزوم 11.21q22 قرار دارد. در این تحقیق همبستگی پلیمورفیسم rs165599 در ژن comt با بیماری اسکیزوفرنی در جمعیت شهر یاسوج ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی پلیمورفیسم این ژن با کسب رضایت از افراد به میزان 5 میلی لیترخون از 100 فرد بیمار و 100 فرد سالم گرفته و در لولههای حاوی edta ریخته شد. در ادامه استخراج dna از نمونهها انجام گرفت و با استفاده از تکنیک pcr-rflp تعیین ژنوتیپ شدند. تفاوت سطح معنی داری بین دو گروه بیمار و کنترل توسط تست کای مربع سنجیده شد. همه آنالیزها توسط نرم افزار spss انجام شد. در بررسی پلی مورفیسم rs165599در ژن comt مشاهده شد که ژنوتیپ gg در بیماران در مقایسه با گروه کنترل افزایش داشته و یک تفاوت معناداری در توزیع پلی مورفیسم rs165599 در ژنcomt بدست آمد (031/0p= ). همچنین دو گروه بیمار وسالم از لحاظ تعادل هاردی-واینبرگ بررسی شدند، در گروه بیمار کای مربع بدست آمده ) 012/0= (x2می باشد و در تعادل قرار دارند ولی گروه سالم در تعادل هاردی واینبرگ قرار ندارند.

کلون سازی بخشی از توالی ژن کدکننده آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت b در e. coli
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده علوم پایه 1393
    مریم شهرکی مجاهد     فاطمه حدادی

ویروس هپاتیت b که یکی از عوامل مهم ایجاد بیماری¬های عفونی و با سرعت شیوع بیشتر از یک میلیون نفر در سال می¬باشد، نهمین عامل مرگ و میر در سراسر جهان و اصلی¬ترین علت مرگ ناشی از هپاتیت در ایران است. این بیماری درمان اختصاصی نداشته و شیوع بالای آن مستلزم گسترش روش های پیشگیری، به¬ ویژه توسعه راهکارهای ایمن سازی بر علیه آن می باشد. لذا در این تحقیق همسانه سازی مجازی و آزمایشگاهی قطعه ای از آنتی ژن سطحی این ویروس (hbsag) با 2 روش استحصال از ژنوم بومی و سنتز مبتنی بر توالی های موجود در پایگاه های اطلاعاتی در دستور کار قرار گرفته است. به این منظور درگام نخست نمونه خون بیماران مبتلا به هپاتیت b از مرکز بیماری¬های خاص شهرستان زابل تهیه و پس از استخراج ژنوم همسانه سازی آن با استفاده از pcr صورت پذیرفت. همزمان استحصال توالی از بانک اطلاعات ژنی انجام و آزمون هایی مجازی چون قالب یابی، همگون یابی، اپی توب سنجی و همسانه سازی آن در ناقل مورد نظر صورت پذیرفت. نتایج حاصل از این تحقیق تولید قطعه¬ای به طول 288 جفت باز را به همراه داشت که قرابت یابی و اپی توب سنجی آن مبین قابلیت آنتی ژنسیتی قوی در آن بود، لذا قطعه hbsag در ناقل هدف همسانه سازی شد. به طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق فراهم کننده دیدگاه داده پردازی مجازی و زیست شناسی سنتزی می باشد. همچنین سازه نوترکیب ساخته شده می¬تواند به عنوان سازه ای توانا با قابلیت بیان در جهت توسعه واکسن های نوترکیب معرفی گردد.

جداسازی و کلون کردن بخشی از ژن cl9p4 شتر بومی منطقه و انتقال به e.coli به منظور تولید واکسن سبز
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده علوم پایه 1393
    شهلا صحرایی     حسین کمال الدینی

در سال های اخیر، با پیشرفت زیست شناسی مولکولی و بیوتکنولوژی، تحقیق در زمینه واکسن های گیاهی به موضوعی بسیار مهم تبدیل شده است. مزایای زیادی برای تولید واکسن در گیاهان تراریخته مطرح شده است که از آن جمله می توان به هزینه پایین تولید، سهولت نگهداری، عدم انتقال آلودگی و سازگاری بالا با سیستم ایمنی بدن اشاره نمود. با توجه به کاربرد های گسترده تشخیصی و درمانی آنتی بادی های مونوکلونال، تولید آنها از منابع دائمی، ایمن و ارزان حائز اهمیت می باشد. طیف وسیعی از این مولکولها، شامل آنزیم ها به منظور پیش دارو درمانی، توکسین ها برای درمان سرطان، ویروس ها برای ژن درمانی، لیپوزوم ها برای دارو رسانی هدفمند و حسگرها برای تشخیص با قطعیت بیشترتولید شده است. با توجه به در دست نبودن اطلاعاتی در مورد وجود داشتن ژن تولید کننده آنتی بادی مونوکلونال در شتر بومی منطقه ،همچنین پتانسیل موجود در منطقه و کاربردهای تشخیصی و درمانی ژن cl9p4 در انواع سرطان ها این پژوهش با هدف جدا سازی و کلون نمودن ژن cl9p4 شتر بومی منطقه در باکتری e.coli به منظور بررسی و فراهم نمودن بستری مناسب برای مطالعاتی جدید جهت تولید واکسن های سبز انجام شد. پس از تهیه نمونه و استخراج dna ژنومی از خون شتر، طراحی پرایمر انجام و ژن cl9p4 تکثیر و جهت تعیین توالی ارسال گردید. با الایمنت نمودن نتایج حاصل از سکونسینگ با دیگر توالی های موجود در ncbi از صحت قطعه تکثیر شده اطمینان حاصل گردید. سپس ژن cl9p4 طی مراحل لایگیشن و ترانسفورماسیون در باکتری e.coli کلون شد. استخراج پلاسمید انجام و هضم آنزیمی با آنزیم bam hi صورت پذیرفت. نتایج این تحقیق نشان داد ژن cl9p4 در شتر بومی منطقه موجود و امکان کلون نمودن آن در باکتری e.coli وجود دارد.

جداسازی و کلون کردن بخشی از ژن nbbruc02 شتر بومی منطقه و انتقال آن به e.coli به منظور تولید واکسنهای سبز
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده علوم 1393
    آرزو عزیزی     فاطمه حدادی

پیشرفت روش های زیست شناسی مولکولی در دهة 1980، نقش زیادی در توسعه راهکارهای جدید برای تولید زیر واحدهای واکسنی ایفاد کرده است. تولید گیاهان ترا ریخته امید جدیدی در تولید واکسن های ارزان تر، ایمن تر و با قدرت ذخیره سازی راحت تر را ایجاد نمود. به همین دلیل، گیاهان به عنوان یک روش مهم جایگزین برای تولید طیف وسیعی از پروتئین های فعال ارزشمند در صنایع بهداشتی مطرح شدند. شتر دارای ویژگیهای فنوتیپی منحصر به فردی می باشد که در سایر پستانداران وجود ندارد. این ویژگیهای منحصر به فرد در جنبه های سلولی ومولکولی نیز می تواند حائز توجه باشند. ژنهای nbbruc02,03 که در شترهای بومی وجود دارد قادر به تشخیص آنتی ژن بروسلا از دو گونه اصلی بروسلا (بروسلا آبورتوس وبروسلا میلتنیس) بوده و آنها را از گونه هایی که از یرسینا هستند تشخیص می دهد. این مطالعه با هدف جداسازی و کلون کردن بخشی ازژنnbbruc02 شتر بومی و الایمنت نمودن با سایر توالی های موجود و انتقال آن به باکتری e.coli به منظور تولید واکسن های سبز انجام شد. نمونه خون شتر تک کوهانه بومی 5 ساله از یک شتر داری در شهرستان زابل تهیه شد. استخراج dnd انجام گرفت ، جهت اطمینان از کیفیت وکمیت dna استخراج شده از روشهای اسپکتوفتومتری و ژل آگارز استفاده شد . جهت تکثیر قطعه مورد نظر ، از روش pcr گرادیان دمایی استفاده شد و بهترین دمای اتصال بدست آمد. سپس استخراج ژل انجام و محصول بدست آمده جهت تعیین توالی به شرکت ارسال شد. توالی دریافت شده از شرکت با توالی موجود در ncbi مقایسه وتوسط نرم افزارpraimer blast موردتائید قرارگرفت . جهت کلون نمودن ژن موردنظر از یک ناقل t/a استفاده شد . سپس پلاسمید به سلولهای آماده e.coli منتقل شد . از کلونیهای سفید واکشت انجام شد . استخراج پلاسمید انجام گرفت . سپس هضم آنزیمی پلاسمیدهای نوترکیب t/a با استفاده از آنزیم bamhi صورت پذیرفت . نتایح حاصله حاکی از آن بود که ژن nbbruc02 در شترهای بومی منطقه وجود دارد وکلون کردن آن در باکتری e. coliبا موفقیت انجام پذیرفت .

کلون نمودن ژن مسئول ترشح پروتئین ماژور آنتی ژن سطحی 85b مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در اشیرشیاکلی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده علوم 1393
    سپیده پورقاسمی فتیده     فاطمه حدادی

واکسن bcg موجود در ایران یک واکسن زنده ضعیف شده است که با تضعیف میکروارگانیسم ها تهیه شده و قدرت بیماری زایی پاتوزن کاهش یافته است. اما آنتی ژن های عمل کننده به جهت ایجاد ایمنی در آن باقی می مانند. واکسن bcg از کشت مداوم مایکوباکتریوم بوویس که به مدت ?? سال در محیط صفراوی کشت داده شده (????- ???? ) تهیه می شود. این واکسن اثرات حفاظتی در مقابل توبرکلوزیس یا tb دارد. اما مخاطرات و موانعی نظیر بروز مننژیت سلی بدنبال تزریق واکسن در برخی از نوزادان و همچنین منع استفاده در مبتلایان به نقص سیستم ایمنی واکسن وجود دارد. از نظر تئوری ژن های کد کننده هر پروتئین را می توان به وسیله تکنیک های نوترکیب در باکتری ها ،مخمرها، و یا سلول های پستانداران تکثیر و بیان نمود. تعدادی از ژن های کد کننده آنتی ژن های سطحی ویروس ها و باکتری ها و پاتوژن های تک یاخته ای به طور موفقیت آمیزی در واسطه های بیانی تکثیر و بیان شده و از محصولات آنها به عنوان واکسن برعلیه بیماری های خاص استفاده شده است . در این راستا پروتئین ماژور30 کیلودالتونی(ag 85b) که در مایکوباکتریوم توبرکلوزیسوجود دارد بعنوان اولین انتخاب برای ساخت واکسن سل شناخته می شود . این آنتی ژن ترشحی توانایی تحریک پاسخ ایمنی پیشگیری کننده و همچنین تعدیل تولیدinf-? در مدلهای حیوانی داشت. هدف از این مطالعه جداسازی ژن کد کننده آنتی ژن سطحی 85b از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس سویه h37rv و کلون نمودن ژن کد کننده آنتی ژن سطحی 85b و انتقال به یک پلاسمید بدون هیچگونه تغییر در ساختار نوکلئوتیدی آن بود. ژن مسئول ترشح این پروتئین در پلاسمید pcambia 1305.2 کلون شد. برای تولید آنتی ژن 85b نوترکیب ابتدا ژن fbpb توسط فرایند pcr تکثیر شده و پس از کلون نمودن به باکتری e.coli سویه dh5? منتقل شد .

شیوع ژن های ویرولانس فیمبریه سویه های اشریشیاکلای یوروپاتوژنیک جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در سیستان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده علوم 1393
    مسعود رهدار     حمیدرضا میری

زمینه و اهداف: اشریشیا کلای یکی از شایع ترین عوامل باکتریای در عفونت های ادراری (uti) است. فیمبریه های اشریشیاکلای قابلیت تهاجم باکتری را به بافت کلیوی افزایش می دهد. آنالیز ژنتیکی اشریشیا کلای نشان می دهد که این جدایه ها در چهار گروه اصلی فیلوژنتیکیa ،b1 ،b2 ،d انتشار دارند. گروه های فیلوژنی در زمینه ژن های ویرولانس و مقاوت آنتی بیوتیکی دارای تفاوت-های هستند. مواد و روش ها: از 185 بیمار مبتلا به عفونت دستگاه ادراری در مناطق سیستان نمونه ادراری جمع آوری گردید. نمونه ها جهت جدا سازی اشریشیا کلای کشت داده شد و با استفاده از روش های بیوشیمیایی استاندارد از نمونه های کشت داده شده 100 جدایه مورد تایید قرار گرفت. از تمامی جدایه ها dna به روش جوشانیدن استخراج شد، و با روش pcr، گروه فیلوژنی جدایه ها و همچنین فراوانی ژن های فیمبریا fim، sfa، pap، focو afa مشخص گردید. یافته ها: در مجموع از 100 ایزوله اشریشیاکلای مورد مطالعه، ژن fim با 95% بیشترین فراوانی و ژن afaبا 12% کمترین فراوانی ژنی را داشتند. فراوانی ژنی برای ژن های sfa، pap و foc به ترتیب 81%، 57% و 16% مشاهده گردید. تعداد 55، 22، 17 و 6 ایزوله به ترتیب به گروه های b2، d، a و b1 تعلق داشتند. بیشترین توزیع ژنی ژن های بیماری زا در گروه b2 و کمترین در گروه b1 مشاهده شد. بیشترین ارتباط معنی داری بین گروه های فیلوژنی و ژن های ویرولانس در ایزوله های متعلق به گروه های b2 و a مشاهده گردید(p value 0.05). ایزوله های گروهd وb1 با توزیع هیچ ژنی رابطه معنی داری نداشت (p value ≥ 0.05). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که ژن های fim، sfa و pap شایع ترین ژن های بیماری زای کدکننده فیمیریه در اشرشیاکلای های جدا شده از عفونت ادراری در منطقه سیستان می باشد. این مسئله می تواند اطلاعاتی رابطه با اهمیت آنها در آسیب شناسی عفونت ادراری، مدیریت utiو راه کارهای درمانی فراهم آورد.

شناسایی اختصاصی سروتیپ k2 باکتری کلبسیلا پنومونیه با استفاده از پروب نانوذرات طلا
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده علوم پایه 1393
    سپیده احمدی     فاطمه حدادی

باکتری کلبسیلا پنومونیه (klebsiella pneumoniae) سروتیپ k2، یکی از پاتوژن¬های رایج در میان باکتری¬ های گرم منفی از خانواده انتروباکتریاسه می باشد. به دلیل شیوع بالای سروتیپ k2، ارائه روش تشخیصی دقیق، موثر و اختصاصی برای شناسایی این باکتری ضروری است. در طول چند سال گذشته، روش¬های مولکولی مانندpcr ، بیوسنسور نانو ذرات طلا و شناساگر¬های متصل به آن به منظور تشخیص سریع، دقیق، آسان، ارزان و با اختصاصیت و حساسیت بالا برای شناسایی پاتوژن¬های انسانی، گیاهی و حیوانی توسعه یافته اند. در این پژوهش، به منظور تشخیص سروتیپ k2 باکتری کلبسیلا پنومونیه از ژن¬هایk2a ، rmpa وorf10 استفاده گردید. طراحی پرایمر انجام و شناسایی باکتری توسط روش¬های pcr برای هر سه ژن و multiplex pcr برای ژن¬های orf10و k2a انجام شد. ژن k2a توالی¬یابی و به منظور طراحی شناساگر¬های تیول¬دار مورد استفاده قرار گرفت. سنتز نانوذرات طلا با قطر حدود 20 نانو متر انجام شد و از dna ژنومی سروتیپ k2 باکتری کلبسیلا پنومونیه به منظور تشخیص توسط نانو ذرات طلا و شناساگر¬ها استفاده گردید. تکثیر قطعه به اندازه bp 532 از ژنk2a با حساسیت 1 پیکوگرم و bp 309 از ژن orf10 با حساسیت 0/07 نانو گرم در تکنیک¬هایpcr و multiplex pcr مشاهده و در ژن rmpa باندی مشاهده نگردید. تغییر رنگ نانوذرات طلا در حضور dna ژنومی سروتیپ k2 و شناساگر¬ها مشاهده شد و بیشترین تغییر طول موج در محدوده 550 تا 650 نانومتر صورت پذیرفت. بنابراین می¬توان این روش را به عنوان روشی سریع، دقیق، ارزان و با اختصاصیت بالا نسبت به روش¬های بیوشیمیایی و مولکولی برای تشخیص سروتیپ k2 باکتری کلبسیلا پنومونیه معرفی نمود.

شناسایی باکتری باسیلوس سرئوس با روش مبتنی برpcr و استفاده از نانوذرات طلا
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده علوم پایه 1393
    الهام امینی     حسین کمال الدینی

باسیلوس سرئوس باسیل گرم مثبت و اسپور دار بی هوازی است. این باکتری مولد انتروتوکسین های مولد اسهال و تهوع می باشد. از آنجا که این باکتری به تغییرات دمایی مقاومت بالایی نشان می دهد روش های معمول استرلیزه نمودن و پخت برای کنترل آن کافی نمی باشند، لذا لزوم تشخیص دقیق و سریع آن در مراکز کنترل کیفی مواد غذایی احساس می شود. در این مطالعه برای شناسایی گونه باسیلوس سرئوس، از ژن های nhebو hbld جهت طراحی پرایمر استفاده گردید. نتایج pcr برای دو ژن nhebو hbld تکثیر دو قطعه موردانتظار 842 و 396 جفت بازی را نشان داد. میزان حساسیت و اختصاصیت پرایمرهای طراحی شده در باکتری باسیلوس سرئوس و 9 نمونه کنترل منفی ارزیابی شد.

شناسایی مولکولی باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس با استفاده از پروب نانوذرات طلا
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده علوم انسانی و پایه 1393
    مهسا عثمانی بجد     فاطمه حدادی

در سال های اخیر استافیلوکوک های کواگولاز منفی به ویژه استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس نقش فزاینده ای را در عفونت های بیمارستانی داشته اند. بنابراین شناسایی این باکتری و تمایز آن از سایر استافیلوکوک های کواگولاز منفی بسیار اهمیت دارد. روش های فنوتیپی استفاده شده برای شناسایی این باکتری دقت بالایی ندارند و زمان بر هستند. از اینرو استفاده از روش های مولکولی برای شناسایی دقیق این باکتری ضروری است. در این مطالعه، باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس atcc 12228 از انستیتو پاستور تهیه شد و روی محیط کشت مایع و جامد مناسب کشت داده شد. پس از گذشت 24 ساعت از کشت مایع، dna باکتری به روش boiling استخراج گردید و با استفاده از پرایمرهای طراحی شده برای ژن های pta، gmk2 و sesb واکنش multiplex pcr انجام شد. از ژنوم باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلی و آسینتوباکتر بومانی به عنوان کنترل منفی استفاده شد. حساسیت پرایمرهای طراحی شده نیز با تهیه رقت های مختلف از dna استخراج شده از باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و انجام واکنش multiplex pcr بررسی گردید.. در این تحقیق همچنین از پروب نانوذرات طلا برای شناسایی استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس استفاده شد. برای این منظور ابتدا دو قطعه 20 جفت بازی متوالی از ژن pta برای سنتز به صورت تیوله سفارش داده شد. محلول کلوئیدی نانوذرات طلا نیز با روش احیا سیترات سنتز شد.از dna باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلی به عنوان کنترل منفی استفاده شد.

آنالیز تنوع ژنتیکی جمعیت های شوید (anethum graveolens l.)با استفاده از مارکر مولکولیissr
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده علوم پایه 1393
    عباسعلی چاری     فاطمه حدادی

شوید با نام علمی anethum graveolens l. گیاهی یکساله علفی و معطر است. این گیاه متعلق به تیره چتریان می باشد و بومی جنوب غربی و آسیای مرکزی است. از ترکیبات و مواد موثره این گیاه در صنایع داروسازی استفاده می شود. در این تحقیق تعداد 9 بذر شوید جمع آوری شده از نقاط مختلف ایران شامل شهر های اصفهان، مبارکه، یزد، نجف آباد، شیراز، کرج، ورامین، مشهد و سبزوار به همراه یک رقم از کشور عراق به منظور آنالیز تنوع ژنتیکی بر اساس مارکر مولکولی issr مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی خارمریم (silybum marianum)با استفاده از نشانگر مولکولیissr
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده علوم پایه 1393
    ابوالفضل سنجری     حسین کمال الدینی

خارمریم (silybum marianum) گیاه دارویی از خانواده asteraceae بوده و بومی مناطق مدیترانه است. عصاره این گیاه قرن هاست که به عنوان تقویت کننده کبد شناخته شده است و گیاه شناسان حدود 2000 سال است که از دانه های آن برای درمان بیماری های مزمن کبدی و محافظت از کبد در مقابل سموم استفاده میکنند. در این مطالعه به منظور بررسی تنوع ژنتیکی خارمریم از نشانگر inter-simple sequence repeat amplification یا به اختصار (issr) استفاده شد. نشانگر issr از نشانگرهای پر کاربردی است که به دلیل ارزانی، سرعت، احتیاج به مقدار کم dna، عدم متأثر شدن از محیط به طور گسترده استفاده می شود.

تشخیص مولکولی سودوموناس آئروژینوزا با استفاده از پروب نانوذرات طلا
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده علوم 1393
    زهرا موسیوند     حسین کمال الدینی

تکنیک های مولکولی مانند واکنش زنجیره ای پلیمراز (pcr) روش تشخیصی سریع و قابل اعتماد برای شناسایی پاتوژن های میکروبی می باشند. در دهه¬های اخیر در پی درمان آنتی¬بیوتیکی، سودوموناس آئروژینوزا به عنوان یکی از مهم¬ترین پاتوژن بیمارستانی شناسایی شده است که باعث عفونت¬های حاد و مزمن در افراد بستری در بیمارستان می¬شود. بسیاری از روش های تشخیصی بر اساس pcr برای شناسایی سودوموناس آئروژینوزا توسعه یافته اند، بااین حال بسیاری از پروتکل ها تنها یک ژن هدف را شناسایی می کنند و این روش ها، شناسایی جامع و قابل اعتمادی را برای شناسایی این باکتری فراهم نمی نمایند، زیرا گونه سودوموناس آئروژینوزا گرفته شده از بیماران تنوع ژنوتیپی بالایی را نشان می دهد. برای غلبه بر این مشکلات از چندین روش pcr استفاده شده است. اما با توجه به مبادلات ژنتیکی بین سودوموناس آئروژینوزا و باکتری های مرتبط نزدیک به آن این تکنیک اغلب اختصاصیت پایینی دارد. بنابراین نیاز به طراحی روش¬های واجد اختصاصیت بالا مبتنی بر پروب اختصاصی و multiplex pcr برای تأیید تشخیص سودوموناس آئروژینوزا وجود دارد. در این مطالعه از دو روش مولکولی multiplex pcr و روش رنگ سنجی نانوذرات طلا استفاده و حساسیت و اختصاصیت این دو روش مورد ارزیابی قرار گرفت. بهینه سازی multiplex pcr و اختصاصیت و حساسیت آن با استفاده از چهار ژن اختصاصی سودوموناس آئروژینوزا (oprl، opri، toxa و rdna 16s) صورت پذیرفت و نتایج نشان دهنده اختصاصیت 100 درصد می باشد. برای ژن 16s rdna در نهایت تأیید تشخیص این باکتری با استفاده از پروب نانوذرات طلا مورد بررسی قرار گرفت. پروب متصل شده به نانوذرات طلا در حضور dna هدف باعث تجمع نانوذرات طلا به شکل شبکه ای متصل به هم و درنتیجه تغییر رنگ می شود. این تغییر رنگ نشان دهنده وجود مولکول هدف در نمونه بوده و به روش چشمی هم قابل مشاهده است.

تشخیص باکتری آسینتوباکتر بومانی با استفاده از pcrچند گانه و نانوذرات طلا
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده علوم 1393
    لیلا سعیدی     حسین کمال الدینی

تکنولوژی های تشخیصی حساس، انتخابی و سریع برای پاتوژن های باکتریایی در تشخیص بالینی و کنترل بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. روش های تشخیصی مرسوم و سنتی هر چند که تکنیک های قدرتمند و عاری از خطا هستند، اما اکثر آن ها روش هایی دشوار، وقت گیر، پیچیده و فاقد توانایی و اختصاصیت لازم برای تشخیص هدف مورد نظر می باشند. در مقابل استفاده از روش های نوظهور مانند پروب های متصل به نانوذرات طلا در مقایسه با روش های بیوشیمیایی و مولکولی از اختصاصیت، حساسیت و سرعت بالایی در تشخیص بهره مند هستند و با صرف هزینه کمتری می توانند مورد استفاده قرار گیرند. آسینتوباکتر بومانی به عنوان یک پاتوژن بیمارستانی مهم به ویژه در بیماران با وضعیت بحرانی مطرح است. توانایی ویژه این باکتری برای زنده ماندن در محیط بیمارستان و کسب مقاومت آنتی-بیوتیکی یک چالش کلینیکی مهم محسوب می‏شود. از این رو شناسایی به موقع این باکتری با توجه به اهمیت آن ضروری می باشد. این مطالعه به هدف شناسایی مولکولی سویه atcc 19606 آسینتوباکتر بومانی با استفاده از pcr چندگانه و پروب متصل شده به نانوذرات طلا طراحی شده است. آسینتوباکتر بومانی atcc 19606از مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی شیراز تهیه شد. پس از کشت باکتری روی محیط اختصاصی مولر هینتون آگار (mha)، استخراج dna به روش جوشاندن انجام گردید. در مرحله بعد ابتدا multiplex pcr برای شناسایی باکتری با استفاده از ژن های ompa و csue به کار برده شد و سپس از روش های اتصالات عرضی و مستقل از اتصالات عرضی که مبتنی بر نانوذرات طلاست، برای تشخیص باکتری استفاده گردید.