کلون سازی بخشی از توالی ژن کدکننده آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت b در e. coli

پایان نامه
چکیده

ویروس هپاتیت b که یکی از عوامل مهم ایجاد بیماری¬های عفونی و با سرعت شیوع بیشتر از یک میلیون نفر در سال می¬باشد، نهمین عامل مرگ و میر در سراسر جهان و اصلی¬ترین علت مرگ ناشی از هپاتیت در ایران است. این بیماری درمان اختصاصی نداشته و شیوع بالای آن مستلزم گسترش روش های پیشگیری، به¬ ویژه توسعه راهکارهای ایمن سازی بر علیه آن می باشد. لذا در این تحقیق همسانه سازی مجازی و آزمایشگاهی قطعه ای از آنتی ژن سطحی این ویروس (hbsag) با 2 روش استحصال از ژنوم بومی و سنتز مبتنی بر توالی های موجود در پایگاه های اطلاعاتی در دستور کار قرار گرفته است. به این منظور درگام نخست نمونه خون بیماران مبتلا به هپاتیت b از مرکز بیماری¬های خاص شهرستان زابل تهیه و پس از استخراج ژنوم همسانه سازی آن با استفاده از pcr صورت پذیرفت. همزمان استحصال توالی از بانک اطلاعات ژنی انجام و آزمون هایی مجازی چون قالب یابی، همگون یابی، اپی توب سنجی و همسانه سازی آن در ناقل مورد نظر صورت پذیرفت. نتایج حاصل از این تحقیق تولید قطعه¬ای به طول 288 جفت باز را به همراه داشت که قرابت یابی و اپی توب سنجی آن مبین قابلیت آنتی ژنسیتی قوی در آن بود، لذا قطعه hbsag در ناقل هدف همسانه سازی شد. به طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق فراهم کننده دیدگاه داده پردازی مجازی و زیست شناسی سنتزی می باشد. همچنین سازه نوترکیب ساخته شده می¬تواند به عنوان سازه ای توانا با قابلیت بیان در جهت توسعه واکسن های نوترکیب معرفی گردد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کلونینگ ژن کدکننده آنتی‌ژن سطحی ویروس هپاتیت B در اشرشیاکولی

    Background & Aim: Hepatitis B virus(HBV) infection is endemic worldwide. It is estimated every year more than 350 million people become infected with HBV(new cases) worldwide. Unfortunately, there are no satisfactory drugs to cure HBV and related diseases and the only way to control it is through vaccination. Measurements of HBV DNA levels are routinely used to identify infectious chronic c...

متن کامل

تغییرات نوکلئوتیدی توالی ژن کدکننده پروتئین چند عملکردی X در فرد مبتلا به ویروس هپاتیت B

زمینه و هدف : عفونت مزمن با ویروس هپاتیت B (HBV) یکی از عوامل اصلی در ایجاد سیروز و سرطان سلول کبدی است. بیماری‌زایی ویروس به‌وسیله پروتئین چندعملکردی x (HBx) صورت می‌گیرد. تغییر در توالی ژن کدکننده این پروتئین باعث تنظیم فاکتورهای نسخه‌برداری و بیماری‌زایی می‌شود. این مطالعه به منظور آنالیز ژنتیک تکاملی ژن کدکننده HBx در فرد مبتلا به HBV مزمن انجام شد. روش بررسی : در این مطالعه توصیفی آزمایشگا...

متن کامل

کلونینگ ژن کدکننده آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت b در اشرشیاکولی

زمینه و هدف: عفونت ویروس هپاتیت b در سراسر جهان آندمیک است. حدود 350 میلیون ناقل ویروس هپاتیت b در جهان وجود دارد. حدود یک میلیون نفر در سال به دنبال عفونت ویروس هپاتیت b تلف می شوند. متاسفانه دارویی که بتواند به درمان کامل هپاتیت b بیانجامد، وجود ندارد و تنها راه جهت کنترل اپیدمی ها، انجام واکسیناسیون می باشد. اندازه گیری مقدار dna ویروسی برای شناسایی افرادی که دارای عفونت مزمن هستند، مورد است...

متن کامل

انتقال ژن آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت Bبه گیاه توتون

یکی از شایع­ترین آلودگی­های ویروسی انسانی در سراسر جهان آلودگی ویروس هپاتیت  Bاست. مؤثرترین شیوه برای کنترل و درمان این بیماری، تزریق واکسن می­باشد، اما با توجه به گران بودن داروهای شیمیایی، تولید پروتئین نوترکیب ویروس هپاتیت  B به عنوان واکسن خوراکی در گیاهان طی چند سال گذشته با بیورآکتور­های مناسب برای تولید ارزان و فراوان اهمیت یافته است. بنابراین در این پژوهش سعی شده است که ژن HBsAg با کمتر...

متن کامل

انتقال ژن آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت bبه گیاه توتون

یکی از شایع­ترین آلودگی­های ویروسی انسانی در سراسر جهان آلودگی ویروس هپاتیت  bاست. مؤثرترین شیوه برای کنترل و درمان این بیماری، تزریق واکسن می­باشد، اما با توجه به گران بودن داروهای شیمیایی، تولید پروتئین نوترکیب ویروس هپاتیت  b به عنوان واکسن خوراکی در گیاهان طی چند سال گذشته با بیورآکتور­های مناسب برای تولید ارزان و فراوان اهمیت یافته است. بنابراین در این پژوهش سعی شده است که ژن hbsag با کمتر...

متن کامل

بررسی بیان توالی کامل ژن گلیکوپروتئین سطحی 2 ویروس هپاتیت C در مخمر پیکیا پاستوریس

سابقه و هدف: عفونت ویروس هپاتیت C با اتصال پروتئینE2  ویروس به گیرنده سطح سلول کبد انسان آغاز می شود. بنابراین به عنوان یکی از اهداف تحقیقات دارو و واکسن بر علیه این عفونت مطرح می باشد. این مطالعه برای اولین بار در ایران با هدف انتقال تمام طول ژن HCV-2a (JFH1) E2 توسط وکتور نوترکیب E2-pPICZAa به مخمر پیکیاپاستوریس سویه KM71H و بیان ژن یاد شده در این سیستم بیانی انجام شد. <stro...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022