نام پژوهشگر: محمد علیزاده

شبیه سازی جریان ناشی از شکست سد با استفاده از الگوهای پیشبینی کننده- اصلاح کننده tvd
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1388
  محمد علیزاده   یوسف حسن زاده

سیل ناشی از شکست سد همیشه منجر به خسارت های مالی و جانی فراوانی می گردد. مسأله شکست سد از لحاظ ریاضی با در نظر گرفتن برخی فرضیات ساده کننده با استفاده از معادلات سنت-ونانت بیان می شود. برای حل این معادلات اکثراً از روش های عددی به جای روش های تحلیلی استفاده می گردد. الگوهای تفاضل محدود مرتبه دوم کلاسیک در مواجهه با مسائلی که ناپیوستگیهایی را در حل مسأله شامل می شوند، دارای رفتار نوسانی در مجاورت ناپیوستگیها می باشند. در این مطالعه برای اتلاف نوسانهای نادرست الگوهای پیشبینی- اصلاح کننده معروف maccormack از تکنیک تغییرات کل از بین رونده استفاده می شود. مدل های عددی مرتبه اول lax-friedrich و مرتبه دوم maccormack با و بدون اصلاح tvd برای مدلسازی جریان شکست سد یک-بعدی مورد استفاده قرار گرفته است و سپس جهت ارزیابی و صحت سنجی مدلها، نتایج محاسباتی با نتایج تحلیلی و برخی داده های تجربی موجود در ادبیات فن مورد مقایسه قرار گرفته است. تطابق رضایت بخش حاصل از این مقایسه نشان دهنده قابلیت مدل tvd در شبیه سازی جریانهای واقعی شکست سد می باشد. لذا مدل tvd ارائه شده برای بررسی تاثیرات زبری کانال پایین دست سد در سرعتت انتشار موج ناشی از شکست سد مورد استفاده قرار می گیرد.

تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی درایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1389
  محمد علیزاده   احمد جعفری صمیمی

یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه در کشورهای در حال توسعه مساله رشد اقتصادی است. با توجه به نقش دولت در رشد و توسعه، بررسی عوامل موثر بر کارایی بخش عمومی مباحث مهمی را در میان اقتصاددانان مطرح کرده است. از جمله سیاست های مورد توجه سیاستگزاران اقتصادی، سیاست تمرکززدایی مالی است که به معنی انتقال قدرت تصمیم گیری نسبت به ترکیب مخارج و درآمدها از دولت مرکزی به دولت های محلی، در میان اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفته است. اجرای این سیاست به سبب ایجاد بهبود کارایی در ارائه کالاها و خدمات عمومی محلی که بر اساس سلایق و ترجیحات مناطق مختلف تهیه می شود، بر رشد اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت. تاکید سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی و نیز برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر تمرکززدایی مالی به عنوان عامل مهم در افزایش رشد اقتصادی، موید این مطلب است. این رساله تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی را با استفاده از شاخص های مختلف و با روش های پیشرفته ی الگوی غیرخطی با اثرات ثابت و تقریب خطی الگوی غیرخطی برآورد نموده است. نتایج تحقیق که در چارچوب الگوهای رشد درون زا و با استفاده از داده های تابلویی طی سال های (1379-1386) استان های کشور به دست آمده است، نشان می دهد که تاثیر شاخص های مختلف تمرکززدایی درآمدی درالگوی غیرخطی با استفاده از تابع" کاب داگلاس" و تابع " کشش جانشینی ثابت" بر رشد اقتصادی مثبت و با معنی است. در خصوص تاثیر شاخص های مختلف مخارج در الگوی غیرخطی نتایج معنی داری حاصل نشده است. بنابراین با توجه به نتایج این رساله و نیز با توجه به این که اجرای این سیاست در مراحل اولیه قرار دارد، پیشنهاد می شود این سیاست در عمل مورد توجه و تاکید بیشتری قرار گیرد.

بهینه سازی شرایط فرآیند هسته گیری آلبالو
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی 1391
  وحید کوشایان   محسن اسمعیلی

به منظور تولید آلبالوی بدون هسته خشک باید ابتدا واریته هایی که برای این مناسب می باشد را تعیین و بهترین واریته را تعیین کرد و با توجه به واریته های مناسب، طراحی های لازم را برای ساخت دستگاه هسته گیری آلبالو را انجام داد. با توجه به اینکه مقدار زیادی آب در میوه تازه وجود دارد به همین دلیل در حین هسته گیری مقدار تلفات در اثر چکیدگی به وجود می آید که مواد جامد همراه آب خارج می شود. که می توان با اندکی کاهش رطوبت مقدار چکیدگی را کاهش داد. همچنین مقدار گوشته چسبیده به هسته در حین هسته گیری میوه تازه زیاد است که برای کاهش این نیز می توان از کاهش رطوبت استفاده کرد که این کار باعث می شود که گوشته از هسته جدا شود. با این کار می توان نیروی لازم برای هسته گیری را نیز کمتر نمود زیرا در اثر کاهش رطوبت چرئی تورژسانسی که در میوه وچود دارد را می توان کمتر کرده و در واقع با پژمردگی جزئی میوه نیروی لازم برای هسته گیری را کمتر نمود.

مطالعه اثر روش های مختلف شفاف سازی و تغلیظ کنسانتره روی پایداری رنگ و میزان آنتوسیانین های انار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی 1390
  الهام ملکی   محسن برزگر

امروز تهیه کنسانتره با کیفیت بالا یک میل جهانی است. کنسانتره با کیفیت خوب باید دارای رنگ و ظاهر مناسب و کیفیت تغذیه ای مناسب باشد. هدف پژوهش عبارتست از تعیین اثر چند روش شفاف سازی و تغلیظ آب انار بر محتوای آنتوسیانین و پایداری رنگ آب انار که میوه بومی ایران است. آب آنار به روش کلاسیک و همچنین توسط اولترافیلتراسیون شفاف سازی شد، سپس آب انارهای شفاف به سه روش( هیتر، فر مایکروویو و دستگاه روتاری وکیوم) تغلیظ گردیدند. سطح 6 نوع آنتوسیانین توسط hplc و پارامترهای رنگی cil*a*b* در طی چهارماه نگهداری در ?18- پایش گردیدند. نتایج نشان داد که شفاف سازی کلاسیک و اولترافیلتراسیون هر دو مقدار آنتو سیانین های را کاهش می دهند. زمان نگهداری و تیمار اولترافیلتراسیون باعث کاهش آنتوسیانین کل می شوند اما اثر اولترافیلتراسیون معنادار نیست. بیشترین میزان آنتوسیانین کل در کنسانتره های حاصل از روتاری وکیوم و کمترین آن در نمونه های تهیه شده با هیتر مشاهده شد. نرخ کاهش آنتوسیانین ها در تمام کنسانتره ها در طول زمان نگهداری بسیار کندتر از سایر مطالعات بود زیرا نگهداری حالت انجماد انجام شد در حالیکه در تحقیقات پیشین دمای نگهداری بالاتر بود. همچنین مشخص شد که در شرایط سخت تغلیظ( مانند تغلیظ با هیتر که دارای طولانی ترین زمان و بالاترین دماست) اثر شفاف سازی محو می شود. ببنابراین حفظ اثر شفاف سازی بر محتوای آنتوسیانینعمیقا به شرایط تغلیظ وابسته است. برخی از پارامترهای رنگ آبمیوه تغلیظ شده تغییرات معنی داری در طی زمان نگهداری نداشته است که شامل b* و کروما می باشند. سایر پارامترها از قبیل l*، a*، tcdو زوایه hue مدل های معنی داری برای تغییراتشان دارند. در طی زمان نگهداری lکاهش یافت و a* تفاوت رنگ کل رنگ در تمام کنسانتره ها افزایش یافت.

بررسی تاثیرات میکروانکپسولاسیون پروبیوتیک ها بر روی زنده مانی پروبیوتیک ها و ویژگی های فیزیکوشیمیایی پنیر سفید uf
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی 1391
  احسان مقدس کیا   محسن اسمعیلی

در این پژوهش تاثیرافزودن همزمان انواع میکروکپسول های پروبیوتیک و تیمار های نمک زنی متفاوت بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و بافتی پنیر سفید فراپالایش در زمان نگهداری مورد مطالعه قرار گرفت. 3 نوع میکروکپسول پروبیوتیک تولیدی توسط آنزیم های ترانس گلوتامیناز و رنت و نمک در محدوده % 4 -5/2 به قالب های پنیر uf افزوده شد. در مورد ماندگاری پروبیوتیک ها نتایج موید آن بود که میکروکپسول های رنتی کارآترین انواع کپسول های تولیدی بودند. خواص مهار رادیکال های آزاد با گذشت زمان افزایش یافت و روند تغییرات ازت محلول تابع نوع کپسول بود. میزان نمک پنیر ها در یک سیر تقریبا ثابت بود و اسیدیته نمونه ها تابع نوع کپسول و میزان نمک افزوده شده بود و با گذشت زمان بتدریج افزایش یافت .در مورد شاخص های بافتی ، سفتی و نخی شدن دارای روند کوادراتیک بودند. صمغیت نمونه ها افزایش و پیوستگی آنها کاهش یافت. الاستیسیته نیز تابعی از نوع میکروکپسول افزوده شده بود. نتایج این تحقیق آشکار ساخت که میکروانکپسولاسیون در بستر پروتئین های شیر با آنزیم های رنین و ترانس گلوتامیناز رویکردی کارا و موفق در بهبود شاخص های شیمیایی و بافتی پنیر فراپالایش شده پروبیوتیک می باشد.

بررسی و تعیین روش های افزایش عمر ماندگاری خمیر خرمای کبکاب
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی 1391
  فاطمه مدرسی   احمد مستعان

افزایش سریع سفتی بافت، تیرگی رنگ و ترشیدگی خمیر خرما در طی مدت زمان نگهداری از چالش های اصلی این محصول می باشد. بنابر مشکلات موجود در تهیه این محصول این تحقیق به منظور غلبه بر سفتی خمیر خرما رقم تجاری کبکاب بصورت طرح آزمایشی فاکتوریل با سه فاکتور شامل: روش تهیه (غوطه وری در آب c • 95 و بخاردهی)، روغن افزوده (کنجد و زیتون) و سه نوع بسته بندی (سلفونی، نانو سیلیکونی و چندلایه) در قالب طرح اسپیلیت صورت پذیرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که، بخاردهی خمیر خرما به مدت 10 دقیقه باعث حفظ نرمی خمیر خرما در طول 6 ماه نگهداری می شود و سختی خمیر خرما را بطور معنی داری (05/0=?) با حفظ کیفیت مطلوب کاهش می دهد. سختی خمیر خرمای بدست آمده از روش بخاردهی و روش غوطه وری در آب c • 95 به ترتیب 02/0 و 19 نیوتن است. بخاردهی خمیر خرما با اثر استریلیزاسیون حرارتی خود از رشد کپک و مخمر در خمیر خرما جلوگیری می کند. روش غوطه وری در آب c • 95 به مدت 10 ثانیه را می توان نوعی پاستوریزاسیون حرارتی خمیر خرما در نظر گرفت. پارامترهای l، a و b رنگ سنجی در طول زمان نگهداری کاهش می-یابند. دو روش تهیه استفاده شده در این تحقیق اثر معنی داری بر پارامترهای رنگ سنجی ندارند. 10 دقیقه بخاردهی خمیر خرمای کبکاب رطوبت آنرا از 25% به 26% و 10 ثانیه غوطه وری در آب c • 95 به 28% می رساند. رطوبت خمیر خرما تهیه شده از هر دو روش از ماه سوم به بعد کاهش می یابد. با توجه به نتایج حاصله افزایش رطوبت خمیر خرما به تنهایی نمی تواند از سفت شدن بافت خمیر خرما جلوگیری کند. افزودن روغن زیتون همراه با بخاردهی نمونه خمیر خرما به علت جلوگیری از فعالیت میکروارگانیزم-ها بالاترین ph (51/5) و نمونه شاهد و بخاردهی نشده کمترین ph (41/5) را نشان می دهد. بخاردهی خمیر خرما و سپس بسته بندی آن در کیسه های نانو سیلیکونی بار میکروبی خمیر خرما بطور معنی داری (05/0=?) کاهش می دهد. به عنوان جایگزین برای بسته بندی نانویی می توان از بسته بندی سلفونی بدلیل اثرات تقریباً مشابه آن خصوصاً بر بافت و بار میکروبی خمیر خرما استفاده نمود.

تحلیل ترمو الاستیک دیسک دوار از جنس مواد تابعی(fgm) به روش المان محدود
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده فنی 1391
  محمد علیزاده   رسول شعبانی

تجهیزات دوار به عنوان یکی از اجزای اصلی صنایع مختلف نقش ایفا می کنند. صنعت تجهیزات دوار با توجه به نقش راهبردیش در صنایع مختلف و همچنین پارامترهای فراوانی که بر عملکرد و بهره وری صنعت موجود اثر گذارند، نیازمند انجام پژوهش و بررسی در حوزه های مختلف صنعت می باشد. از جمله اجزا دواری که در صنعت کاربرد فراوانی دارند و نقش مهمی ایفا می کنند می توان به دیسک دوار اشاره نمود.کاربرد روز افزون این جزء دوار در صنایع گوناگون ازجمله صنایع هوافضا، صنایع خودروسازی، صنایع دریایی و ... حاکی از اهمیت وجایگاه مهم این جزء دوار در صنعت می باشد. با توجه به نقش دیسک دوار در صنایع مختلف، تجزیه و تحلیل دیسک ها در شرایط متفاوت بارگذاری از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. برای بهبود کارایی دیسک ها در صنعت و ارتقاء بهره وری از مواد fgm استفاده می شود. در این راستا، در این پژوهش تلاش شده تا تحلیل مناسبی جهت بررسی مطالعه رفتار دیسک fgm استخراج گردد. در این راستا با توجه به استخراج معادلات حاکم، به کمک روش المان محدود به حل معادله پرداخته شده است. با توجه به روابط موجود، به دوحالت دیسک بدون خروج از مرکز و دیسک با خروج از مرکز خواهیم پرداخت. روش-های گوناگونی برای تولید قطعات دوار از جمله دیسک دوار وجود دارد. با این وجود امکان بوجود آمدن خطایی هر چند چزیی در فرایند ساخت این اجزاء دور از ذهن نیست. یکی از این خطاها جابجا شدن مرکز دیسک در حین فرایند ساخت دیسک می تواند باشد. یعنی مرکز اصلی دیسک در همان راستا خط مرکزی دیسک کمی بالاتر یا پایین تر از نقطه مد نظر ایجاد گردد. بررسی و تحلیل رفتاری چنین دیسکی می تواند کمک شایانی به تولید و صنعت نماید. در این پژوهش دیسک دوار تحت بار ترمومکانیکی بررسی می شود. نیروهای اعمالی بر دیسک دوار در این مسئله ناشی از دوران دیسک دوار وتوزیع دمایی در راستای دیسک و تغییر دمای سطح داخل و خارج می باشد. با کنترل این پارامترها، می توان تغییرات در دیسک را کنترل کرد. با تغییر پارامترهایی چون سرعت زاویه ای، نسبت شعاعی دیسک، دمای سطح داخل دیسک و دمای سطح خارج دیسک تغییرات رفتاری دیسک نشان داده خواهد شد. برای حل مسئله با در نظر گرفتن دیسک تحت شرایط بارگذاری مکانیکی و حرارتی مختلف، تحلیلی از رفتار حاکم بر دیسک ارائه شده است.

شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تولید واستخراج آنتی اکسیدان از تفاله سیب با استفاده از کپک رایزوپوس میکروسپوروس واریته اولیگوسپوروس
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی 1391
  سعید حمدی پور   محمد علیزاده

واژه های کلیدی: آنتی اکسیدان، پودر آب پنیر، تفاله سیب، رایزوپوس الیگوسپوروس

تجزیه ارتباط برخی از صفات گل و دانه در برنج (oryza sativa l.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده کشاورزی 1391
  محمد علیزاده   رضا شیرزادیان خرم آباد

با توجه به اهمیت ویژگی های گل و دانه در برنج و تاثیر آنها بر عملکرد و کیفیت ظاهری دانه جهت یافتن نشانگرهای آگاهی بخش (informative) با صفات طول و عرض دانه، طول و عرض لما و پالئا، طول ریشک، جرم حجمی، درصد پروتئین و درصد ترک روی 48 ژنوتیپ منتخب از موسسه تحقیقات برنج کشور، از 18 نشانگر ssrاستفاده شد. تجزیه خوشه ای به روش حداقل واریانس وارد 48 ژنوتیپ مورد مطالعه را بر اساس صفات مورفولوژیکی در 4 گروه به ترتیب شامل 24، 3، 16 و 5 ژنوتیپ در هر گروه می باشد، قرار داد. تکثیر dna براساس آغازگر مورد استفاده، 62 آلل در 48 ژنوتیپ تولید کردند که میانگین تعداد آلل ها 3/3 برای هر آغازگر بود. از بین آغازگرهای مورد استفاده، آغازگرهای rm112 و rm315 با 5 آلل بیشترین و آغازگرهای rm288 و rm252 با 2 آلل کمترین تعداد آلل چندشکل را ایجاد نمودند. pic نشانگرها بین 1/0 تا 49/0 و mi از 3/0 تا 83/1 متغیر بود. تجزیه خوشه ای بر اساس داده های مولکولی به روش upgma، 48 ژنوتیپ مورد مطالعه را در 4 گروه قرار داد که به ترتیب شامل 6، 6، 33 و 5 ژنوتیپ در هر گروه بود. صحت گروه بندی حاصل از تجزیه خوشه ای توسط تابع تشخیص کانونی به روش خطی فیشر 100 درصد تایید شد. برای شناسایی نشانگرهای مثبت مرتبط با صفات مورفولوژیک مورد مطالعه، تجزیه رگرسیون گام به گام بین داده های ملکولی به عنوان متغیرهای مستقل و صفات مورفولوژیک به عنوان متغیرهای وابسته انجام گرفت. بیشترین نشانگرهای مثبت مرتبط با صفات برای طول دانه، طول ریشک و درصد ترک و کمترین تعداد نشانگر مثبت برای عرض دانه، عرض لما و جرم حجمی شناسایی شد. بیشترین تغییرات مربوط به صفت عرض دانه (98 درصد) توسط نشانگر rm282 تببین شد، در حالیکه آغازگر rm6283 فقط 6 درصد از تغییرات مربوط به عرض پالئا را تببین می کند. با توجه به اینکه اکثر آغازگرهای مورد استفاده روی صفات مورد مطالعه موثر بودند، بنابراین به احتمال زیاد بتوان از این آغازگرها همراه با اطلاعات مربوط به صفات مورفولوژیک در اصلاح ارقام برنج و شناسایی والدین مناسب برای تولید ارقام هیبرید استفاده کرد.

مطالعه تاثیر نسبتهای مختلف هیدروکلوئیدها وامولسیفایرها بر شاخص های کیفی کیک
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی 1391
  مریم فاخرنیا   محمود رضازاد

سه نوع هیدروکلوئید (کیتوزان، کتیرا، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز) به میزان 2% بر پایه وزن آرد و سه نوع امولسیفایر (پروپیلن گلیکول، گلیسرول مونو استئارات و لسیتین) به میزان 1% بر پایه وزن آرد در نسبتهای مختلف جهت بررسی شاخص های کیفی کیک به فرمولاسیون کیک اسفنجی اضافه گردید. دانسیته توده ای، دانسیته واقعی، فعالیت آبی( aw)، رطوبت، محتوای آمیلوز، ویژگیهای بافتی، کپک و مخمر و رنگ (hue ،chroma) به عنوان شاخص های کیفی در طول مدت ماندگاری کیک (12 هفته) مورد بررسی قرار گرفتند. افزودن امولسیفایرها و هیدروکلوئیدها در نسبت های مختلف، تفاوت معنی داری در شاخص های رنگ ،فعالیت آبی(aw)و سفتی ((firmness از نظر صنعتی نداشتند و این سه فاکتور صرفاً تحت تاثیر زمان ماندگاری کیک بودند. افزایش هیدروکسی پروپیل متیل سلولز بیشترین تاثیر در کاهش دانسیته واقعی و افزایش لسیتین بیشترین تاثیر در کاهش دانسیته توده ای را داشت. در مقایسه سه نوع هیدروکلوئید، کیتوزان بیشترین تاثیر بر روی حفظ رطوبت را داشت. لسیتین در طول شش هقته اول ماندگاری و پروپیلن گلیکول در طول سه هفته آخر از نظر بالا نگهداشتن محتوای آمیلوز موثر بودند. لسیتین بیشترین تاثیر را در کاهش fmax داشت، بطوریکه کیک های حاوی لسیتین رویه تردتر داشتند و این امولسیفایر تا هفته ششم نیز تاثیر مهمی در جلوگیری از سفتی بافت کیک داشت. بدلیل عدم رشد کپک ومخمر در نمونه های مورد آزمون، تفاوت معنی داری از نظر رشد میکربی در افزایش نسبت های مختلف هیدروکلوئیدها و امولسیفایرها مشاهده نگردید. افزایش لسیتین در مقایسه با دو نوع امولسیفایر دیگر سبب افزایش میزان تفاوت رنگ نمونه ها با گروه کنترل ((tcdو شاخص کروما گردید

شبیه سازی عددی جوشش استخری مادون سرد و بررسی اثر پارامترهای هندسی و ترمودینامیکی روی شار حرارتی بحرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده فنی 1392
  محمد علیزاده   رامین کوهی کمالی

مطالعات گذشته در زمینه ی پدیده جوشش در رژیم های مختلف، متمرکز بر روش های تحلیلی و تجربی بوده است. به علت وجود مولفه های غیرخطی حاکم بر جریان، حلی جامع به صورت تحلیلی تاکنون امکان پذیر نبوده است. در این مطالعه به بررسی عددی ویژگی های انتقال حرارت در جوشش اشباع استخری و بحث روی مکانیزم رژیم های مختلف آن و بکارگیری یک مدل عددی مناسب برای شبیه سازی پدیده جوشش اشباع استخری پرداخته شده است. انتقال حرارت در رژیم های هسته ای و انتقالی در بحث جوشش استخری با هدف پیش بینی شار گرمای بحرانی به عنوان مهمترین نقطه ی منحنی جوشش و به دلیل اهمیت ایمنی و بهره وری تجهیزات حرارتی، به صورت عددی مدلسازی شده است. در این راستا براساس آزمایش نوکویاما، هندسه تحت بررسی مجرای مستطیل شکلی انتخاب شده است که قسمت بالای آن در تماس با اتمسفر، از اطراف ایزوله و در قسمت پایین تحت شرایط دما ثابت قرار گرفته است و سیال اولیه ساکن و دوبعدی فرض شده است. در این تحقیق شبیه سازی عددی براساس مدل دوفازی اویلرین، روش حجم محدود و مدل اغتشاشی کی- اپسیلون برای پیش بینی منحنی جوشش آب اشباع ساکن در ارتباط با اتمسفر صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد روش عددی بکار گرفته شده به خوبی قادر به شبیه سازی مکانیزم و انتقال حرارت جوشش استخری است. نتایج نشان داد مادون سرد شدن سیال و افزایش فشار، باعث بهبود انتقال حرارت در جوشش استخری می شود. نتایج عددی به دست آمده تطابق بسیار خوبی در مقایسه با نتایج داده های آزمایشگاهی و روابط تجربی با خطایی کمتر از چهار درصد نشان می دهد.

تولید شیر کم لاکتوز به روش مداوم و بهینه سازی شرایط تولید این شیر در ستون های حاوی آنزیم لاکتاز تثبیت شده در کلسیم آلژینات
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی 1393
  وحید برگشادلو   محمود رضازاد

در این مطالعه با کاربرد روش سطح پاسخ ،تا ثیر چهار فاکتور دمای بیوراکتور ،غلظت آنزیم تثبیت شده ،غلظت آلژینات به کار رفته و دبی جریان شیر در ستون بیوراکتور ،بر هیدرولیز لاکتوز با هدف بهینه سازی شرایط تولید ،مورد مطالعه قرار گرفت ؛هر کدام از فاکتور ها در سه سطح به شرح زیر مورد مطالعه قرار گرفتند : دمای بیوراکتور : 25 ، 35 و 45 درجه سانتی گراد غلظت آنزیم : 12 ،18 و 24 درصد حجمی - حجمی غلظت آلژینات : 5/2 ،3 و 4 درصد وزنی - حجمی دبی جریان شیر : 150 ،300 و 450 میلی لیتر بر ساعت تیمارهای مختلف هر کدام ازچهار فاکتور مورد مطالعه در سه سطح ،مطابق با طرح box – behnken اجرا شدند و درصد های هیدرولیز مربوط به هرکدام از تیمارها اندازه گیری شدند .نتایج حاصله نشان داد که با افزایش دما از 25 درجه سانتی گراد تا دماهای نزدیک 40 درجه ،درصد هیدرولیز لاکتوز شیر افزایش می یابد . دماهای 25 تا حدود 40 درجه اثر مثبتی روی کارایی ستون بیوراکتور داشتند .اما در دماهای بالاتر از 40 درجه ،درصد هیدرولیز لاکتوز در بیوراکتور کاهش یافت . دماهای بالای 40 درجه اثر منفی روی کارایی ستون داشتند .با افزایش غلظت آنزیم در تثبیت ، هیدرولیز لاکتوز ،بوسیله بیوراکتور افزایش یافت . غلظت آنزیم تثبیت شده همواره اثر مثبتی روی کارایی بیوراکتور داشت .با افزایش غلظت آلژینات از 5/2 تا 625/3 درصد کارایی ستون برای هیدرولیز لاکتوز افزایش یافت ،اما درصدهای بالاتر از 625/3 ،اثر ممانعت کنندگی روی کارایی بیوراکتورداشت. دبی های جریان پایین تر از 300 میلی لیتر بر ساعت اثرات چشم گیرتری روی کارایی بیوراکتور داشتند ، در واقع دبی های کمتر از 300 میلی لیتر بر ساعت مهم ترین و بارزترین فاکتور روی کارایی ستون بودند . در بین متغیرها ،تنها فاکتور دبی جریان ،اثرمنفی روی کارایی بیوراکتور درهیدرولیز لاکتوز موجود درشیرداشت . اثر متقابل متغیرهای دما و آنزیم روی هیدرولیز لاکتوز قابل توجه است .که نشان می دهد ،دما تاثیر مثبتی روی فعالیت آنزیم تثبیت شده دارد . بعداز مدل سازی هیدرولیز لاکتوز به صورت تابعی از چهار متغیر فرآوری مورد مطالعه ،با در نظر گرفتن حدود و قیدهای منطقی ،شرایط بهینه جهت تولید شیر کم لاکتوز به روش مداوم مشخص گردید .مقادیر بهینه جهت تولید شیر کم لاکتوز با هدف حداکثر سازی هیدرولیز لاکتوز ،به صورت زیر به دست آمد: غلظت آنزیم : 15/23 درصد حجمی - حجمی ،غلظت آلژینات :02/3 درصد وزنی – حجمی ،دما : 86/40درجه سانتی گراد و دبی جریان 7/186میلی لیتر بر ساعت ،برای 47/68 درصد از هیدرولیز لاکتوز شیر .

بهبود خواص فیزیکی و رئولوژیکی خمیر و بافت نان لواش با استفاده از دو آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی و آسپاراژیناز و پودر آب پنیر و اینولین به عنوان پری بیوتیک
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی 1393
  فروغ محترمی   محمد علیزاده

در این پژوهش اثر اینولین، پودر آب پنیر، آسپاراژیناز و ترانس¬گلوتامیناز بر ویژگی¬های فارینوگرافی و اکستنسوگرافی خمیر و خصوصیات فیزیکی و بافتی نان حاصل از دو نوع آرد گندم (قوی و ضعیف) با استفاده از طرح d-optimalبررسی شد. ویژگی¬های پختی نان با استفاده از آزمون فشرش و کشش با آنالیزر بافتی ta.xtplus، آزمون xrd، dsc و ارزیابی حسی مورد بررسی قرار گرفت. تمام مدل¬های رگرسیونی برای پیش¬بینی ویژگی¬های رئولوژیکی خمیر فرموله شده با 0001/0p< و ضریب تبیین (r2)70/81 تا 67/98 معنی¬دار بودند. این مدل¬ها می¬توانند برای پیش¬بینی ویژگی¬های خمیر در سطوح معین از افزودنی¬ها مورد استفاده قرار گیرند. آسپاراژیناز اثر معنی¬داری بر هیچیک از پارامترهای فارینوگراف و اکستنسوگراف نشان نداد. با افزایش سطح اینولین و پودر آب پنیر در آرد قوی، پارامترهای رئولوژیکی مورد مطالعه مانند زمان گسترش، زمان پایداری، عدد کیفیت فارینوگراف، مقاومت کششی، قابلیت کششی، انرژی کششی و نسبت مقاومت کششی به قابلیت کششی افزایش و درجه نرم شدگی خمیر کاهش یافت که نشان¬دهنده اثر مثبت این فاکتورها در بهبود ویژگی¬های رئولوریکی خمیر می¬باشد. علی¬رغم معنی¬دار نبودن عدم تطابق، به دلیل مقادیر r2 پایین، مدل¬های رگرسیونی با داده¬های مربوط به ویژگی¬های پختی نان برازش خوبی نداشتند و لذا مدلی برای این داده¬ها حاصل نشد. نتایج این آزمایشات نشان داد که زمان نگهداری اثر تکی مثبت معنی¬داری بر مدول تغییر شکل، حداکثر نیروی گسیختن و آنتالپی و اثر تکی منفی معنی¬دار بر انرژی گسیختن و فعالیت آبی نان لواش دارد. اثر متقابل بین زمان نگهداری و آسپاراژیناز بر دو پارامتر سفتی و کار فشرش و همچنین اثر متقابل بین زمان نگهداری و ترانس¬گلوتامیناز بر stiffness (شیب نمودار فشرش) در سطح پنج درصد معنی¬دار بود. اثر تکی نوع آرد مصرفی بر انرژی گسیختن، سفتی، فعالیت آبی و محتوای رطوبتی در سطح یک درصد معنی¬دار بود. اثر متقابل بین نوع آرد و ترانس¬گلوتامیناز نیز بر تفاوت بین حداکثر نیروی دو فشرش متوالی معنی¬دار بود (05/0p<). افزایش سطح پودر آب پنیر باعث کاهش معنی¬دار تفاوت بین حداکثر نیروی دو فشرش متوالی، آنتالپی، حداکثر پیک شدت سیگنال در آزمون xrd و محتوای رطوبتی و فعالیت آبی گردید. اثر متقابل بین پودر آب پنیر و آسپاراژیناز بر سفتی منفی و معنی¬دار بود. اثر ترانس¬گلوتامیناز بر سفتی و فعالیت آبی وابسته به زمان بود. گذشت زمان همراه سطوح بالای این آنزیم بر این دو پارامتر اثر منفی نشان داد. اینولین اثر معنی¬دار بر ویژگی¬های بافتی و بیاتی نان نداشت. در ارزیابی حسی اثر مثبت اینولین و پودر آب پنیر بر پذیرش کلی نمونه مشخص گردید. با توجه به نتایج حاصل از آنالیز رنگ نان، استفاده از آرد ضعیف، افزایش سطح اینولین و پودر آب پنیر بطور معنی¬داری (05/0>p) باعث افزایش زاویه هیو و در نتیجه زردی رنگ نان شد. همچنین افزایش سطح اینولین مصرفی در آرد ضعیف، به کاهش کرومای نان منجر شد.

غنی سازی ماست پروبیوتیک با عصاره گزنه، اسانس نعناع و اسانس بابونه و تاثیر آن بر هلیکوباکترپیلوری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی 1393
  بهزاد کنعانی   محمد علیزاده

ناراحتی های گوارشی یکی از قدیمی ترین بیماری های بشر است. درمان اصلی این بیماری استفاده از آنتی بیوتیک می¬باشد که با توجه به طول درمان و آسیب های ناشی از مصرف آنتی بیوتیک و همچنین با توجه به اینکه در 20% موارد مقاومت به آنتی بیوتیک مشاهده می شود، نیاز به پیداکردن جایگزین¬های دیگر برای درمان عفونت هیکوباکتر پیلوری احساس می شود. مصرف روزانه ماست حاوی باکتری¬های پروبیوتیک به¬ویژه بیفیدوباکتریوم و لاکتوباسیلوس، می¬تواند اثر سرکوب گرایانه بر روی هلیکوباکتر پیلوری داشته باشد. به نظر می رسد استفاده از پروبیوتیک¬ها و داروهای گیاهی جایگزین مناسبی برای درمان این بیماری باشند. هدف از این تحقیق، بررسی اثر عصاره گزنه، اسانس بابونه و اسانس نعناع بر روی زنده¬مانی باکتری پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم لاکتیس، خواص فیزیکوشیمیایی و حسی ماست در مدت زمان نگهداری و اثر تشدید کنندگی آن بر ممانعت از رشد هلیکوباکتر پیلوری می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده در خصوص تاثیر نمونه ها بر روی هلیکوباکتر پیلوری و ممانعت از رشد آن در محیط آزمایشگاهی، عصاره های آبی و الکلی گزنه اثرات بسیار مثبتی در مقابل هلیکوباکتر داشتند. همچنین اسانس های نعناع و بابونه نیز اثرات ممانعت کنندگی از خود نشان دادند. در نمونه هایی که از ترکیب مواد فوق استفاده شده بود، هدف تولید محصولی بود که از نظر مصرف کننده برای مصرف قابل قبول باشد، نمونه هایی که اسانس نعناع با غلظت کم داشتند توانستند از نظر مصرف کننده نمره قبولی بگیرند. در خصوص نتایج بدست آمده از کشت نمونه ها با هلیکوباکترپیلوری، هم ترکیبات تولیدی از بیفیدوباکتریوم لاکتیس به عنوان پروبیوتیک و نیز ترکیبات موجود در عصاره و اسانس ها موثر می باشند که به نظر می رسد در ممانعت از رشد هلیکوباکتر پیلوری اثر سینرژیستی بر روی یکدیگر داشته باشند. نتایج نشان می دهد که ترکیبات فوق بر روی بیفیدوباکتریوم لاکتیس اثر ممانعت کنندگی نداشته و در همه موارد تعداد این باکتری از نمونه شاهد بیشتر بود.

مطالعه تاثیر فرآیند فراصوت روی مولفه های رنگی، خصوصیات فیزیکو-شیمیایی و رئولوژیکی آب هویج با استفاده از متدولوژی سطح پاسخ
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی 1393
  علی ایاسه   محسن اسمعیلی

چکیده هدف این مطالعه، بررسی تاثیر تیمار فراصوت روی ویسکوزیته ظاهری، ویسکوزیته کمپلکس، کدورت، توزیع اندازه ذرات، اسپن، فعالیت آنزیم پراکسیداز، تغییرات مولفههای رنگی، ترکیبات زیست فعال شامل آسکوربیک اسید، کاروتنوئیدکل، فنلکل و فلاونوئیدکل آب هویج و مقایسه آن با تیمار رایج حرارتی میباشد. نمونههای آب هویج مطابق طرح سطح پاسخ دی اپتیمال، تحت تیمارهای متفاوت دما 37/0 و 50 درجه سانتی- ،05( 55 و 5 دقیقه( و توان ) 55 و 305 وات(، در فرکانس ثابت 50 کیلوهرتز فراصوت شدند. ، گراد(، زمان ) 35 نتایج حاصل نشان داد، دما و زمان فراصوت افزایش معناداری /50( p < ( روی کدورت نمونهها داشتند. هم چنین یک 5/ تغییر معناداری ) 50 p < ( در توزیع اندازه ذرات در نمونههای فراصوت شده به خاطر اثرات کاویتاسیونی مشاهده شد. این نتایج نشان داد، پایداری ابری آب هویج نه فقط به غیر فعال شدن پکتین متیل استراز، بلکه به کاهش اندازه ذرات نیز مربوط است. تغییر قطر ذرات در تیمار حرارتی، بیشتر مربوط به مواد کلوئیدی است که معمولا بوسیله حرارت کواگوله شده و سبب افزایش اندازه ذرات میشوند. تیمار فراصوت در محدوده سرعت برشی بین 1-s 5/0 و 55 تغییر معناداری در ویسکوزیته ظاهری آب هویجها ایجاد نکرد که نشان دهنده پیروی کردن آب هویج از رفتار جریان نیوتنی است. به هر حال، ویسکوزیته نمونههای حرارت دیده بیشتر از نمونههای تیمار نشده و فراصوت بود. زمان ) 5/50 (p< ، دما ) 5/50 (p < و اثر متقابل دما و زمان ) 5/50 (p < فراصوت تاثیرمعناداری روی کاهش فعالیت آنزیم پراکسیداز داشتند. مدل پیش بینی فعالیت آنزیمی، همبستگی خوبی با نتایج آزمایشات بدست آمده داشت و مدلی با ضریب تبیین بالا ) 98 %( حاصل شد. فعالیت آنزیمی تیمارهای حرارتی در دمای 99 85 درجه سانتی گراد به مدت 0 دقیقه تقریبا غیر قابل تعیین بود. نتایج بدست آمده نشان داد در بعضی - از نمونههای فراصوت شده به خاطر اثرات کاویتاسیونی فعالیت آنزیم تا 5 95 درصد کاهش یافت. هم چنین - زمان فراصوت باعث کاهش معنادار مقادیر مولفههای رنگی l ، a ، b ، و تفاوت رنگکل نسبت به نمونه تیمار نشده شد. در حالی که، دمای فراصوت سبب افزایش معنادار مولفه رنگی قرمزی a 5/50( p< ( و تفاوت رنگ کل (tcd) 5/ نسبت به نمونه تیمار نشده ) 50 p< ( شد. بیشترین تفاوت رنگ کل مشاهده شده دربین نمونه 8/ فراصوت شده 53 است، که بیشترین فعالیت آنزیمی نیز دراین نمونه گزارش شد. دما، زمان و توان فراصوت باعث کاهش معنادار مقادیر آسکوربیک اسید نمونهها شدند . پایداری اسکوربیک اسید در نمونههای فرآیند شده با 5/ فراصوت بیشتر از نمونههای تیمار حرارتی بود. دمای فراصوت سبب افزایش معنادار ) 50 p< ( مقادیر کاروتنوئیدکل نمونهها شد که علت آن به پدیده کاویتاسیون، خروج اکسیژن، کاهش فعالیت آنزیم لیپواکسیژناز و کاهش ایزومریزاسیون کاروتنوئیدها از حالت ترانس به فرم سیس کم رنگ نسبت داده میشود. زمان فراصوت 5/ تاثیر معناداری ) 50 p< ( در کاهش مقادیر فنلکل نمونهها داشت. ولی تفاوت معناداری بین فنلکل نمونههای فراصوت شده نسبت به تیمارهای حرارتی و نمونه تیمار نشده مشاهده نشد که به غیر فعال شدن آنزیم پلی فنل اکسیداز در اثر فرایند فراصوت نسبت داده میشود. مقادیر فلاونوئیدکل نمونههای فراصوت شده کاهش معنا- داری نسبت به نمونههای حرارتی و تیمار نشده داشت که دلیل آن غیرفعال شدن بیشتر آنزیمهای پلی فنل اکسیداز در اثر حرارت میباشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد، تلفیق تکنولوژی فراصوت با حرارت ملایم میتواند تکنولوژی مفیدی جهت تهیه آب هویجی با کدروت و ویسکوزیته بیشتر و توزیع اندازه ذرات کمتر باشد. همچنبن فراصوت تجزیه مولفههای رنگی و فعالیت آنزیمی پراکسیداز آب هویج را کاهش داد. تیمار فراصوت به ز عنوان یک تیمار غیرحرارتی موجب پایداری بیشتر ترکیبات زیست فعال آب هویج، بویژه آسکوربیک اسید، کاروتنوئیدکل و فنلکل در مقایسه با تیمار حرارتی گردید. ولی مقادیر فلاونوئیدکل تیمار فراصوت کاهش معناداری نسبت به تیمار حرارتی داشت. به منظور حفظ کیفیت آب هویج فرآیند شده با فراصوت، از روشهای اضافی تکمیلی مانند حذف اکسیژن، نگهداری در دمای پایین و استفاده از بازدارندههای طبیعی آنزیم باید استفاده شود.

مطالعه اثر شرایط بسته بندی، پوشش خوراکی کیتوزان و سطح رطوبت بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی اسلایس های سیب
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی 1393
  سامان عزیزی زاده   محمد علیزاده

به دلیل تولید زیاد سیب و نبودن یک بازار عرضه مناسب مخصوصاً در آذربایجان غربی، تولید محصولاتی که سیب ماده اولیه آنها باشد مد نظر قرار گرفته است. سیب ready to eat یکی از این محصولات است و در تولید تجاری به آن متا بی سولفیت سدیم اضافه می شود. هدف ما از این پژوهش تولید سیب ready to eat بدون افزودن ماده شیمیایی است. برای این کار سیب ابتدا در خشک کن تا رطوبت 30 تا 35 درصد خشک شد. بعد از آن سیب ها در داخل محلول 1% (m/v) کیتوزان و 1% اسید سیتریک به مدت یک دقیقه غوطه ور شده و سپس در 6 گروه بسته بندی شد؛ 1- بدون پوشش + بسته بندی معمولی، 2- پوشش کیتوزان + بسته بندی معمولی، 3- بدون پوشش + بسته بندی خلا، 4- پوشش کیتوزان + بسته بندی خلا، 5- بدون پوشش + بسته بندی map، 6- پوشش کیتوزان + بسته بندی map. بعد از دوره ی 41 روزه آزمایش، میزان رطوبت ابتدا کاهش و سپس افزایش یافته است. اسیدیته افزایش و بعد از آن شروع به کاهش یافتن کرد. قند کل و ویتامین c هم طی دوره ی نگهداری کاهش یافت.

بررسی تولیدآب سیب وآب البالو سین بیوتیک صنعتی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی 1394
  محمدیار حسینی   محمد علیزاده

محصولات سین بیوتیک به محصولاتی گفته می شود که دارای ترکیبات پروبیوتیک و پری بیوتیک بوده و برای سلامتی انسان مفید واقع می گردد. هدف از این پروژه بررسی تولید صنعتی آبمیوه های جدید مانند آب آلبالو و آب سیب سین بیوتیک بود که باکتریهای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی در آن تلقیح گردید. برای ارزیابی بهترین نتیجه طرح ترکیبی rsm و کرت خرد شده استفاده گردید. این تحقیق در قالب 57 آزمایش شامل پنج متغیر مستقل (درصد اینولین، زمان نگهداری، نوع آبمیوه، نوع میکروارگانیسم و نوع سلول انکپسوله به دو صورت آزاد و کپسوله) بود. تعداد پاسخها سیزده آزمایش ( درصد بریکس، ph، درصد اسیدیته، اندیس فرمالین، کدورت، ویسکوزیته، قند کل، ویتامین c، شمارش کلی، شفافیت، رنگ، درصد اینولین و جذب) اندازه گیری شد. از نتایج آنالیز حسی و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی مشخص شد که حداکثر زمان نگهداری این محصولات یک ماه می باشد و نمونه هایی را که حاوی میکروارگانیسمهای انکپسوله می باشند زمان نگهداری و خواص ارگانولپتیکی بهتری نسبت به بقیه را دارا می باشد. همچنین در میوه های اسیدی این زمان کمتر می شود که از روز بیست و یکم به بعد آنالیز فیزیکوشیمیایی آبمیوه تغییرات محسوسی می یابد.

بررسی فاکتورهای موثر در انتقال آفلاتوکسین m1 از شیر به پنیر سفید ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی 1386
  حمید محمدی   محمد علیزاده

چکیده ندارد.

بررسی شیوع ریسک فاکتورهای مرتبط با استریاگراویداروم در خانم های حامله در شهر کرمان در سال 1386
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان 1388
  هما صادقی   زهرا رهنما

چکیده ندارد.

مقایسه ی نظرات و عملکرد آخوند خراسانی و امام خمینی در مورد مواضع و نقش فقها در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1387
  محمد علیزاده   محسن بهشتی سرشت

چکیده ندارد.

بهینه سازی فرآیند تولید پنیر uf با استفاده از شاخص های شیمیایی، رئولوژیکی و حسی به روش سطح پاسخ
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی 1388
  شهاب قصری   محمد علیزاده

چکیده ندارد.

شبیه سازی جریان ناشی از شکست سد با استفاده از الگوهای پیش بینی کننده - اصلاح کننده tvd
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1388
  محمد علیزاده   یوسف حسن زاده

چکیده ندارد.

بهینه سازی فاکتورهای فراوری به منظور کاهش آمینهای بیوژنیک در پنیر سفید ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده دامپزشکی 1387
  جواد علی اکبرلو   محمد علیزاده

چکیده ندارد.

تخمین پارامترهای سیستم تحریک و تنظیم کننده ولتاژ ژنراتور سنکرون بروش الگوریتم ژنتیک
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1378
  محمد علیزاده   محمودمحمد طاهری

هدف از انجام این پایان نامه تخمین پارامترهای سیستم تحریک و تنظیم کننده ولتاژ (avr) ژنراتور سنکرون میباشد. پارامترهای حاصل از تخمین، جهت مطالعات پایداری شبکه قدرت و انجام تحلیلهای مشابه، توسط نرم افزارهای ویژه مدلسازی و شبیه سازی سیستمهای قدرت استفاده میگردند. لزوم تخمین پارمترها از آنجا ناشی میشود که پارامترهای ارائه شده توسط سازندگان اجزای سیستمهای قدرت ، اغلب حاصل از انجام آزمایشهای خارج خط بوده و پارامترهای مختلف بطور جداگانه اندازه گیری شده و سپس در کنار هم بعنوان یک مجموعه پارامترهای مربوط به یک سیستم خاص بدلیل همچون قدمت زیاد در دسترس کاربران و طراحان نمی باشد و یا بعلت انجام برخی از تعمیرات ، دیگر از دقت کافی برخوردار نیستند. با توجه به این سیستم تحریک و avr طبق مدلهای استاندارد دارای اجزایی از قبیل محدود کننده های ولتاژ و عناصر اشباع میباشند، لذا روش تخمین بایستی قابلیت تخمین سیستمهای غیرخطی را داشته باشد. از اینرو در این پژوهش ترکیبی از الگوریتم ژنتیک ، به جهت قابلیت جستجو در فضاهای غیرخطی چندبعدی و روش کمترین مربعات مبتنی بر حساسیت مسیر، به جهت دقت و سرعت همگرائی خوب در تخمین پارامترهای سیستم فوق مورد محک قرار گرفت . تخمین در این روش در حوزه زمان بوده و نیازمند نمونه برداری از برخی سیگنالهای موجود در سیستم میباشد. ویژگی دیگر روش ارائه شده، صرفه اقتصادی و سهولت استفاده از آن در محیطهای صنعتی میباشد، زیرا سیگنال تحریک سیستم بسادگی با تغییر ولتاژ مرجع avr حاصل میگردد و بر خلاف روشهای مرسوم قبلی نیازی به ایجاد یا رخداد اتصال کوتاه سه فاز در ترمینال ژنراتور سنکرون نمیباشد. نتایج حاص از آزمایشهای مختلف ، کارائی روش تخمین را نشان میدهند.

اثر مخارج دولت بر اقتصاد منطقه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی ( مطالعه موردی : استان گلستان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1381
  محمد علیزاده   نورالدین شریفی

این تحقیق اثر انواع مخارج دولت را با استفاده از ماتریس حسابداری‏‎sam‎‏ بر متغیرهای اقتصادی استان گلستان مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور با استفاده از تحلیل ضرائب ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1372، تاثیر مخارج جاری و عمرانی دولت در این استان بر تولید ، ارزش افزوده و اشتغال ایجاد شده به تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی منطقه مورد مطالعه قرار می گیرد. از میزیت های استفاده از این روش، امکان مطالعه اثر مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی منطقه به تفکیک بخشها می باشد.نتایج حاصل نشان می دهدذ که مخارج دولت در بخشهای خدمات عمومی و ماشین آلات نسبت به سایر بخشها سبب تحرک بیشتری در اقتصاد شده است . همچنین مخارج جاری دولت در مقایسه با مخارج عمرانی آن ، ارزش افزوده بیشتری را در سطح منطقه ایجاد کرده است.