نام پژوهشگر:

مجید الهی شیروان

the relationship between locus of control, efl reading and writing achievement, and use of language learning strategies
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1388
    مجید الهی شیروان     بهزاد قنسولی

تاثیر منبع کنترل رفتار بر روی موفقیت تحصیلی زبان آموزان انگلیسی بندرت در ایران ارزیابی شده است. هدف این تحقیق ارزیابی رابطه بین منبع کنترل رفتار زبان آموزان انگلیسی و موفقیت آنها در مهارت های خواندن و نوشتن زبان انگلیسی است. محقق همچنین رابطه بین منبع کنترل رفتار و راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی را در این تحقیق جستجو می کند. بدین منظور محقق ابتدا نسخه فارسی پرسشنامه منبع کنترل رفتار (duttweiler, 1984) را برای ارزیابی درجه منبع کنترل رفتار شرکت کنندگان در این تحقیق اعتبارسنجی کرد. نسخه فارسی پرسشنامه راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی به منظور سنجش راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی شرکت کنندگان استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که : 1- رابطه مثبت و معناداری بین منبع کنترل رفتار و موفقیت در مهارت های خواندن و نوشتن زبان انگلیسی است. 2- رابطه مثبت و معناداری بین منبع کنترل رفتار و راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی است. 3- تعامل بین منبع کنترل رفتار و جنسیت تاثیر معناداری بر روی راهبردهای زبان انگلیسی ندارد. نتایج مصاحبه ها نیز با نتایج بدست آمده از پرسشنامه ها مطابقت داشت. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که معلمانی که زبان انگلیسی را به عنوان زبان خارجی درس می دهند بهتر است که حس مسئولیت یادگیری در زبان را به زبان آموزانشان القا کنند. و همچنین به آنها کمک کنند تا راههای متفاوت برای افزایش مسئولیت خود در یادگیری مهارت های زبان انگلیسی به ویژه مهارت خواندن و نوشتن بیابند

the effectiveness of strategy-based instruction in teaching english as a second or foreign language: a meta-analysis of experimental studies
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
    مجید الهی شیروان     بهزاد قنسولی

a large number of single research studies on the effects of strategy-based instruction (sbi) in teaching english as a foreign or second language has been conducted so far. however, the lack of a comprehensive meta-analysis targeting the effectiveness of english language sbi is observed. moreover, the findings of experimental studies regarding the context of the english language, proficiency level of the english language learners, the treatment time, the strategy types used in each study, age of english language learners, and outcome measures of each study have not been meta-analyzed so far. therefore, this study aimed to meta-analyze the effects of sbi experimental studies conducted in the field of learning english as a foreign or second language to clarify the aroused controversial issues regarding their overall effectiveness and the related variables mentioned above. to do so, a comprehensive search was conducted to collect the population of experimental sbi studies. effect sizes under both fixed effect and random effects models in terms of hedges g were calculated for 26 primary studies, contributing a total of 84 unique samples. the findings indicate that the overall summary effect size of study samples under both models was larger than 0.718. in addition, the summary effect of studies with different outcome measures was greater than 0.424. besides, the summary effect size of studies with learners at different proficiency levels turned out to be bigger than 0.689, with the learners at the advanced level having the largest summary effects under both models. furthermore, the comparison of the sbi study samples under english as a foreign language context and english as a second language context showed that sbi under english as a foreign language context was more effective than the one under english as a second language context. also, sbi study samples with treatment time of more than two weeks were more effective than those with less than two week treatment time. moreover, study samples with different strategy types for sbi ranged from 0.46 to 1.46. finally, study samples with english language learners over the age of 14 had larger summary effects than those with learners under the age of 14.

ارزیابی کتاب درسی: مطالعه ی موردی کتاب prospect 1 براساس چک لیست دکتر قربانی
   پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    نسیم صدیق     امید اکبری

این پایان نامه به ارزیابی محتوای درسی می پردازد که در مشهد صورت گرفته است. بنا به گفته ی تاملینسون (2003) ارزیابی محتوای درسی میزان ارزشمندی مطالب را می سنجد. کانینگ ورس (1995) اهمیت این موضوع را اینگونه بیان می کند که همانند انتخاب یا تألیف یک کتاب، ارزیابی محتوای درسی نیازمند هزینه ی زیادی است و در درجه ی اهمیت بالاتر این امر بر آینده ی بسیاری از زبان آموزان تأثیر خواهد گذاشت. در این خصوص تحقیق حاضر بر اساس مطالعه ی موردی برای ارزیابی کتاب prospect 1می باشد، کتاب جدیدی که وزارت آموزش و پرورش ایران در سال 2013 به چاپ رسانده است و اولین کتاب زبان برای تدریس در پایه هفتم دبیرستان می باشد. مدارسی که برای این تحقیق مورد توجه قرار گرفتند هم شامل مدارس دولتی می شود که تنها کتابی را تدریس می کنند که آموزش و پرورش تدوین و چاپ کرده است و همچنین شامل بعضی از مدارس خصوصی می شود که کتاب های زبان دیگری را قبل از prospect 1 تدریس می کنند. گرایش اصلی این تحقیق درخواست از معلم ها برای توصیف prospect 1، اولین کتاب از یک سری شش جلدی با عنوان انگلیسی برای مدارس، بوده است. همان طور که اشاره شد، معلم ها هم نکات مثبت و هم نکات منفی کتاب جدید را مورد بحث قرار دادند. پژوهش صورت گرفته کیفی است، اما بخش تجزیه و تحلیل آن کمی می باشد. محقق از معلم هایی که کتاب prospect 1، کتاب جدیدی که در سال 2013 به چاپ رسید، را به مدت یک سال تدریس کرده اند، چه برای دانش آموزانی که دانش قبلی زبان انگلیسی داشته اند و چه آن هایی که هیچ پیش زمینه ای نداشته اند، درخواست کرد تا این کتاب را بر اساس چک لیستی که دکتر قربانی (2011) تدوین کردند مورد ارزیابی قرار دهند. چهل معلم کتاب prospect 1 را بر اساس پنجاه سوال چک لیست ارزیابی کردند. آن ها به سوال ها بر اساس سه نمره ی 0 نشان دهنده ی ضعیف بودن، 1 نشان دهنده ی رضایت بخش بودن و 2 نشان دهنده ی خوب بودن امتیاز دادند. در میان این معلم ها، محقق با هفت نفر از آن ها مصاحبه کرد و از آن ها خواست تا توصیفات جزئی تر از کتاب prospect 1 به همراه پیشنهاداتی برای تدریس بهتر زبان در مدارس ایرانی ارائه دهند. به اعتقاد تمام معلم ها کتاب تازه به چاپ رسیده رویکرد clt را دنبال می کند و این کتاب بسیار بهتر از کتاب های قدیمی دبیرستان است که بر اساس روش gtm بودند. علاوه بر این، آن ها به چند نکته ی منفی نیز اشاره کردند، از قبیل اینکه گرامر و نگارش در کتاب prospect 1 مورد توجه قرار نگرفته اند، این کتاب دربردارنده ی آموزش تلفظ نمی شود، زبان انگلیسی از طریق فرهنگ فارسی عرضه شده است؛ این نکات از جمله مواردی بودند که بیشتر به آن ها اشاره شده بود. معلم هایی که کتاب prospect 1 را به دانش آموزانی درس دادند که در گذشته با دیگر کتاب های زبان آموزش دیده بودند، اینگونه بیان کردند که کتاب prospect 1 برای این دانش آموزان بسیار ساده و خسته کننده است و آن ها انگیزه ای نسبت به کتاب ندارند. به عبارت دیگر، کتاب پاسخگوی نیازهای دانش آموزان دارای دانش پیش زمینه ی زبان نمی باشد. از آن جایی که کتاب prospect 1 اولین کتاب از یک مجموعه ی شش جلدی است، محقق امیدوار است که نیازها و پیشنهادات منعکس شده در این تحقیق راه را برای دیگر محققان در زمینه ی کتاب های با عنوان انگلیسی برای مدارس بگشاید. علاوه بر این، نتایج به دست آمده می تواند به مولف های کتاب درسی و همچنین معلم ها کمک کند.