نام پژوهشگر:

هانی افضل

ec adoption and critical success factors of ec in smes in iran
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی مهندسی 1385
    هانی افضل     امین ناصری

تجارت الکترونیکی شیوه اجرای مسئولیتها، تقابل با مشتریان و امور معمول عملیاتی در شرکتها را تغییر داده است. تجارت الکترونیکی در عمل تنها خرید و فروش کالاها را از طریق ابزار الکترونیک نمی باشد، بلکه تمام فعالیتهای لازم جهت انجام فرایند فروش را نیز در بر میگیرد. در اواخر دهه 1990 بسیاری از شرکتها فعالیتهای خود را به منظور دستیابی به مشتریان جدید و یا ارائه فرصتهای جدید به مشتریان موجود گسترش دادند. در همان زمان رشد قابل توجهی در میان شرکتهای تازه تاسیسی بود که فن آوری تجارت الکترونیکی را به کار گرفته بودند، این شرکتها به نام شرکتهای dot.com شناخته میشدند. مطالعات همچنین نشان میدهد که بسیاری از این شرکتها به سرانجام نرسیده و اکنون زمان آن است که به گذشته نگاهی داشته و از اشتباهات آنها.....