نام پژوهشگر: حسینعلی افخمی

ایران گرایی و منطقه گرایی در مطبوعات دوره قاجار [تحلیل محتوای مطبوعات آذربایجان از 1230 (آغاز) تا 1300 (کودتای سوم اسفند ماه 1299 خورشیدی)]
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1388
  مسعود لقمان   حسینعلی افخمی

این تحقیق به بررسی مطبوعات آذربایجان از آغاز پیدایش نشریات و روزنامه ها در آذربایجان (1230) تا کودتای سوم اسفند 1299 خورشیدی از طریق تحلیل محتوا و کتابخانه ای - تاریخی آنها می پردازد تا با ارائه ی تصویری روشن و مستند از نحوه ی انعکاس و انتشار اخبار و مطالب در مطبوعات آذربایجان در این بازه ی زمانی، نشان دهد محتوای غالب در مطبوعات آذربایجان در دوره ی ذکر شده، (پیش از شکل گیری دولت مدرن مرکزی) به مولفه های هویت ملی مثبت بوده است یا منفی. در این پژوهش ضمن نگاهی گذرا به تاریخ آذربایجان که در درازای تاریخ پیوستگیِ جدایی ناپذیری با سایر بخش های ایران داشته است، پژوهشگر از طریق تحلیل کمی و کیفی دو نشریه ی اختر چاپ استانبول و روزنامه انجمن تبریز نهایتاً نشان می دهد، مطبوعاتی که در آذربایجان از 1230 تا سال 1300 خورشیدی منتشر شده اند، خواست ها و اهداف ایران گرایانه داشته اند و در پی انگیزه های قومی – منطقه ای نبوده اند که این را بررسی کمی و کیفی هویت ملی این دو روزنامه در ابعاد اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی، سیاسی و زبانی و ادبی نشان داد. گفتنی است اختر اولین روزنامه آزادیخواهان مهاجر ایرانی است که به وسیله ی ایرانیانِ آذربایجانی به مدت 22 سال در استانبول منتشر می شد و نقشی تعیین کننده در شکل گیری زمینه های انقلاب مشروطه داشت و روزنامه انجمن تبریز نیز ارگان انجمن ایالتی آذربایجان که در رهبری آزادیخواهان ایران بعد از کودتای محمدعلی شاه نقشی چشمگیر در حیات سیاسی ایران بر دوش داشت و در حقیقت زبان انجمن تبریز و مردم آذربایجان و به یک اعتبار سراسر ایران بود. در پایان گفتنی است مبانی نظری این تحقیق متکی بر تئوری ها و مفهوم شناسی هویت و نظریه های ارتباطات در حوزه مسائل قومی است.

بازتاب سازمان شهرداری تهران در مطبوعات تحلیل محتوای روزنامه های همشهری، کیهان و اعتماد به لحاظ فرم و محتوا با تأکید بر اخبار توسعه طی سالهای 1383 و 1385
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1388
  میترا حیدری   حسینعلی افخمی

در این تحقیق سازمان شهرداری تهران بعنوان سازمانی که در حوزه مخاطبان خود اقشار مختلف مردم را شامل می شود و بخش قابل توجهی از فعالیتهای عمرانی را در سطح شهر اجرا می کند انتخاب گردید و با تحلیل محتوای مطالب مطبوعاتی آن در سه روزنامه کیهان، همشهری و اعتماد در دو دوره مدیریت مختلف یعنی 1383 و 1385 شمایی نسبی از نقاط قوت و ضعف موجود در نحوه بازتاب مطالب خبری سازمان به دست آمد. ضمن اینکه میزان پرداختن به اخبار توسعه و برجسته سازی آنها توسط روزنامه ها تحلیل و نتیجه گیری شد. به منظور اجرای تحقیق با توجه به حجم بالای مطالب در روزنامه ها، نمونه گیری صورت گرفت. در مجموع، اطلاعاتِ860 مطلب با استفاده از راهنمای کدگذاری در مورد 20 متغیر در محیط spss ثبت و در نهایت تحلیل گردید. اصلی ترین هدف این تحقیق عبارت است از «شناخت چگونگی انعکاس سازمان شهرداری تهران در مدیریتهای متفاوت در مطبوعات از طریق تحلیل سه روزنامه همشهری، کیهان و اعتماد به لحاظ فرم و محتوا با تأکید بر اخبار توسعه طی سالهای 1383و1385». در همین راستا یک سوال اصلی، 9 سوال فرعی و 3 فرضیه طراحی گردید. نتایج کلی حاصل شده از این تحقیق این است که درمجموع روزنامه های بررسی شده مطالب مطبوعاتی سازمان شهرداری را در حد پایینی پوشش داده اند و تنها روزنامه همشهری که وابسته به خود سازمان است به طور مطلوبی به انعکاس اخبار فعالیتهای شهرداری پرداخته است. میزان اخبار پوشش داده شده در سال 83 بیشتر از سال85 است اما طی سال 85 میزان پوشش اخبار توسعه در روزنامه ها رشد داشته است. به لحاظ اصول حرفه ای روزنامه نگاران در برخی موارد همچون عدم درج منبع ضعیف عمل کرده اند. در پایان راهکارهایی ارائه شده است که می تواند در بهبود وضعیت بیان شده موثر باشد که عمده ترین آنها هستند: استفاده از کارشناسان خبری در زمینه توسعه در سازمان شهرداری تهران به منظور تهیه اخبار توسعه و تعامل فعال با روزنامه ها جهت انعکاس آنها، برگزاری جشنواره سالیانه، توسط سازمان شهرداری تهران و تقدیر از فعالترین نشریات در زمینه انعکاس اخبار سازمان و بویژه اخبار توسعه، تشکیل کنفرانس های خبری شش ماهه و دعوت از خبرنگاران به منظور تشریح برنامه های عمرانی در هر منطقه.

فرهنگ سیاسی و عوامل اجتماعی آن: مطالعه موردی استان گلستان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1388
  حسین کردی   محمدحسین پناهی

فرهنگ سیاسی جنبه خاصی از فرهنگ عمومی را شامل می شود که عبارت است از : نظامی از ارزشها، نگرشها و دانش های سیاسی درباره نظام سیاسی کشور که مردم بر پایه آن به ارزیابی و داوری درباره امور سیاسی جامعه خویش می پردازند وفعالیت های سیاسی خود را براساس آن معنا می کنند . شناخت ویژگیهای فرهنگ سیاسی هر جامعه و عوامل موثر برآن روشنگر ماهیت بسیاری از تحولات سیاسی است. لذا مساله اصلی این پژوهش مطالعه ویژگیهای فرهنگ سیاسی جامعه مورد مطالعه وعوامل اجتماعی موثر برآن بود. برای توصیف و تبیین فرهنگ سیاسی با توجه به سنخ شناسی رایج از مفهوم مذکور، دسته بندی چهارگانه ای از انواع فرهنگ سیاسی براساس ابعاد آن شامل: بی تفاوتی، انقیادی، اصلاحی و انقلابی ارائه گردید و به منظور تبیین انواع فرهنگ سیاسی چارچوب نظری تلفیقی با محوریت دیدگاه رونالد اینگلهارت طراحی و تنظیم شد و فرضیه های پژوهش در قالب ارتباط بین عوامل اجتماعی (قومیت، مذهب، تحصیلات، احساس امنیت جامعه ای و... ) با فرهنگ سیاسی تدوین گردید. داده های تحقیق از نمونه آماری با حجم 562 نفر از مراکز شهرستانهای استان گلستان (دو روش کمی، کیفی) جمع آوری شده است، نتایج نشان میدهد: جامعه مورد مطالعه دارای تنوع فرهنگ سیاسی است، بالاترین رقم متعلق به فرهنگ سیاسی اصلاحی، سپس انقیادی و فرهنگ سیاسی انقلابی و بی تفاوتی به ترتیب رتبه بعدی را دارند .در تبیین تفاوتهای فرهنگ سیاسی پاسخگویان، میزان تحصیلات، امنیت جامعه ای، جنسیت، طبقه اجتماعی، مذهب و سرمایه اجتماعی و میزان استفاده از رسانه های جمعی نقش اساسی دارند . همچنین انجام تحلیل های چندگانه نشان داده است چهار عامل میزان تحصیلات، امنیت جامعه ای، مذهب، جنسیت بطور نسبی قدرت تبیین تغییرات وتفاوتهای فرهنگ سیاسی در جامعه مورد مطالعه را دارا می باشند . در نهایت اینکه مدل نظری انتخاب شده توانایی تبیین بخشی از تغییرات فرهنگ سیاسی را دارد . واژگان کلیدی: ارزشهای سیاسی، نگرشهای سیاسی، دانش های سیاسی، فرهنگ سیاسی، استان گلستان

رسانه های شهروندی در ایران الگوها و روندهای شکل گیری روزنامه نگاری شهروندی در فضای مجازی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1388
  پدرام الوندی   هادی خانیکی

هدف اصلی این پژوهش تولید ادبیات دانشگاهی درباره رسانه های شهروندی است. این حوزه جدید درمطالعات رسانه ای در سال های اخیر در دنیا مورد توجه قرارگرفته است و پژوهش های متعددی بر روی محتوا، مشارکت کنندگان و سازمان این رسانه های انجام شده است. این پژوهش ضمن بررسی مفهومی و واژه شناسانه رسانه های شهروندی، بررسی موقعیت سایت های روزنامه نگاری شهروندی در ایران، ساختار سازمانی و رویکردهای آنان را مورد بررسی قرار داده است. برای نیل به این هدف پنج سایت رسانه شهروندی انتخاب شدند و اهداف، ساخت و اداره این سایت ها مورد بررسی قرار گرفت. ذیل این پژوهش گوناگونی این رسانه ها، ساختار رسانه ای و مسایل مربوط به آنها بررسی شدند. بر اساس یافته های این پژوهش این رسانه ها به طور عام در پنج حوزه منتشر می شوند: محیط زیست، حوزه زنان، گروه های سیاسی، منطقه ای-قومیتی و نشریات هواداری. نگاه تحلیلی پژوهش به این سایت ها از نظریات هابرماس درباره حوزه عمومی جایگزین و نظریات جدید کاستلز درباره شبکه های قدرت و مقاومت بوده است. همچنین در بررسی ساختار این سایت ها مسایل مختلف مانند دلایل شکل گیری، سازوکارهای انگیزشی و طرح های توسعه و شیوه تعامل با کاربران سایت مورد بررسی قرار گرفته اند. تحقیق به روش کیفی و با استفاده از گفت وگوی نیمه استاندارد با بنیان گذاران و مدیران این سایت ها انجام شده است.

بررسی چگونگی بازنمایی زنان در سینمای ایران تحلیل محتوای بیست فیلم سینمایی با محوریت نقش زنان در دو دوره ده ساله (75-1366) و (85-1376)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1388
  سید ابوالفضل رسولی   حسینعلی افخمی

این پژوهش که به منظور بررسی چگونگی بازنمایی زنان در سینمای ایران صورت گرفته است، با تحلیل محتوای بیست فیلم سینمایی در دو دوره ی ده ساله (75- 1366) و (85- 1376) سعی در مقایسه تطبیقی نحوه بازتاب زنان در آینه ی سینمای ایران داشته و مدعی است که می توان از طریق تکنیک تحلیل محتوا با تبدیل محتوای کیفی فیلم های مورد بررسی به داده های کمّی، به فهم نسبتاً دقیقی از ویژگی های فیلم ها رسید. پرسشی که این پژوهش درصدد پاسخ دادن به آن می باشد این است که با توجه به تفاوت فضای کشور در دو دوره ی قبل و بعد از ظهور جریان سیاسی و فرهنگی موسوم به اصلاحات در سال 76، بازنمایی زنان در سینمای این دو دوره چه تفاوت هایی از لحاظ مضمون و محتوا داشته است؟ همچنین با مشاهده ضمنی فیلم های این دو دوره، درمی یابیم که درونمایه فیلم های زیادی در دوره دوم در ارتباط با موضوعات زنان و بیان مسائل آنان است؛ به طوری که می توان از به راه افتادن یک موج سینمایی زن محور با رگه های فمینیستی در این دوره سخن گفت. از این رو هدف دیگر این تحقیق بررسی زمینه های پیدایش موج فیلم های سینمایی زن محور در سینمای معاصر بعد از انقلاب اسلامی و در کنار آن نیز مطالعه رویکرد سینمای ایران نسبت به زنان؛ از آغاز تأسیس سینما در کشورمان تا زمان وقوع انقلاب می باشد که برای نیل به این منظور پژوهش کتابخانه ای در دستور کار قرار گرفته است. بنابراین پژوهش پیش رو از نوعی متُد ترکیبی شامل هم روش کمّی (تحلیل محتوا) و هم روش کیفی (مطالعه کتابخانه ای) بهره گرفته است. ماحصل یافته های بخش تحلیل محتوا، دستیابی به دو شکل متفاوت بازنمایی زنان در دو دسته فیلم های سینمایی مورد بررسی در پژوهش است که می توان آنها را به ترتیب تحت عناوین بازنمایی قالبی(نگاه مردسالارانه به زنان) و بازنمایی فمینیستی (نگاه جانبدارانه به زنان) نامگذاری کرد. نتایج تحلیل محتوای بیست فیلم سینمایی مورد بررسی در پژوهش نشان می دهد که با رونق گرفتن مباحث فمینیستی رسانه ای مانند بحث «فنای نمادین»، نحوه نمایش زنان در سینمای ایران نیز متأثر از رویکرد فمینیستی دستخوش تحول واقع شده و آن تصورات قالبی پیشین درباره زنان، در فیلم های سینمایی دوره دوم دگرگون شده است. مهم ترین یافته بخش مطالعه کتابخانه ای نیز از این قرار است که پس از روی کار آمدن اصلاح طلبان و متعاقب آن تحول فضای سیاسی-اجتماعی و تغییر در سیاستگذاری های فرهنگی کشور، شرایط مطلوب برای تکوین سینمای زن محور در ایران با بروز یک سری دگرگونی های عمده از جمله تغییر گفتمان دولت به گفتمان مشارکت جویانه و در پیش گرفتن سیاست تساهل و تسامح فرهنگی، تأسیس بنیادهای مجهز فیلمسازی، رشد تشکیلات سینمایی، الغاء شورای نظارت بر مراحل تولید فیلم و کاهش ممیّزی، افزایش عوامل انسانی زن در حوزه فیلمسازی، رونق گرفتن اندیشه های فمینیستی در سطح جامعه و تأثیرپذیری فیلمسازان ایرانی از ایده های فمینیستی در ساخت و تولید فیلم و ... مهیّا شد.

چشم انداز مطبوعات آرمانی در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1389
  شعبانعلی بهرامپور جویباری   کاظم معتمدنژاد

تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که روزنامه های سراسری در سه دولت معروف به سازندگی، اصلاحات و عدالت خواهی، ارزش های آزادی بیان و استقلال روزنامه نگاران را چگونه منتشر و بازنمایی کرده اند و انعکاس ارزش های مذکور در نشریات مورد بررسی با منافع آنها چه ارتباطی دارد؟ برای پاسخگویی به پرشس های مذکور روزنامه های کیهان و رسالت در سال 1368، روزنامه های کیهان، رسالت، همشهری و صبح امروز در سال 1378 و روزنامه های کیهان، رسالت، همشهری، و اعتماد در سال 1387، انتخاب و تمام سرمقاله ها، مقاله ها و یادداشت های آنها در دوره های مذکور بررسی شدند. در بررسی ارزش های مذکور از روش تحلیل گفتمان استفاده شده است. در سال 1368 روزنامه کیهان نماینده جناح چپ سیاسی و روزنامه رسالت نماینده جناح راست بود. اگرچه در این سال روزنامه کیهان، نگاه جهان وطنی داشت و به عنوان دستگاه فرهنگی ایدئولوژیک دولت عمل می کرد، با این حال می توان گفت، در این سال با توجه به فضای سیاسی کشور ارزش های آزادی بیان و استقلال روزنامه نگاران در دستور کار آنها نبود. در سال های 1378 و 1387 روزنامه همشهری هیچ مطلبی در قالب های مورد بررسی در روزنامه منتشر نکرد. روزنامه های کیهان و رسالت در سال 1378 منتقد برنامه توسعه سیاسی و فرهنگی دولت وقت بودند و روزنامه صبح امروز نقطه مقابل آنها قرار داشت. صبح امروز به دفاع از آزادی مطبوعات و بیان می پرداخت و آن را ترویج می کرد، اما در مقابل روزنامه های کیهان و رسالت منتقد جدی آزادی بیان در نشریات بودند. در سال 1387 روزنامه اعتماد به دفاع از آزادی بیان و استقلال روزنامه نگاران پرداخت و روزنامه های کیهان و رسالت مطالبی در قالب یادداشت یا مقاله و سرمقاله درخصوص ارزش های مذکور منتشر نکردند. بطور کلی (عدم) انتشار و بازنمایی ارزش های مذکور در روزنامه های مورد بررسی با منافع آنها کاملاً مرتبط است.

بررسی دیدگاه دانشجویان آموزش بهداشت نسبت به ارتباطات سلامت و تلویزیون سنجش نگرش دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران و تهران نسبت به برنامه های سلامت سیمای جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1389
  روشنک عاطفی منش   هادی خانیکی

ارتباطات سلامت به عنوان یک راهبرد کلیدی در جهت اطلاع رسانی به عموم، پیرامون نگرانی های آنان نسبت به مسائل بهداشت و سلامت شناخته می شود. حیطه وظایف آن شامل اولویت بخشی به موضوعات سلامت محور نزد مردم جامعه و استفاده از رسانه های جمعی، چند رسانه ای ها و سایر نو آوری های فناورانه جهت انتشار اطلاعات مفید برای سلامت همگانی است. برآیند این اقدامات منجر به افزایش آگاهی از ابعاد ویژه بهداشت فردی و جمعی مانند اهمیت سلامت در توسعه می شود. آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است، پرداختن به "معرفی و طرح حوزه ارتباطات سلامت" از دیدگاه ارتباطات و نیز شناخت دیدگاه دانشجویان رشته آموزش بهداشت نسبت به برنامه های بهداشت و سلامت تلویزیون، می باشد. با این اهداف، پژوهش حاضر در دو بخش عمده نظری و عملی گردآوری شد. بخش نظری با رویکرد جزء به کل با شرحی از ارتباطات، سطوح آن، تعاریف و تاریخچه بهداشت و سلامت در ایران و جهان، به تشریح ارتباطات سلامت، ویژگی ها، اجزا، تاریخچه، معرفی و توضیح حوزه ها و در نهایت رویکردهای ارتباطات سلامت اختصاص یافته است. برای سنجش نگرش دانشجویان و تحقیق پیرامون پرسش ها و فرضیه ها از روش پیمایش استفاده شد و پس از طراحی پرسشنامه و توزیع آن در بین دانشجویان دانشکده های بهداشت سه دانشگاه تهران، شهید بهشتی و ایران، داده ها با کمک نرم افزار spss و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد پردازش قرار گرفت و در قالب جداول توزیع فراوانی یک بعدی و جداول دو بعدی جهت سنجش معناداری روابط متغیرها ارائه شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد بین مقطع تحصیلی دانشجویان و نحوه نگرش آنان نسبت به برنامه های تلویزیون رابطه معنادار وجود دارد به طوری که با افزایش مقطع تحصیلی ارزیابی ایشان از میزان موفقیت برنامه ها و رویکرد فعلی برنامه های سلامت محور تلویزیون کاهش می یابد. واژگان کلیدی: ارتباطات سلامت- ارتقاء سلامت- آموزش بهداشت- کمپین های رسانه ای سلامت- آموزش از طریق سرگرمی- حمایت رسانه ای- ارتباطات ریسک- بازاریابی اجتماعی- سواد بهداشتی

تلویزیون در آئینه مخاطبان:«مطالعه تطبیقی عوامل مرتبط با میزان رضایت مندی جوانان شهر کرمانشاه از شبکه یک سیما (شبک? ملّی)، شبکه استانی کرمانشاه (زاگرس) و شبکه های ماهواره ای بی.بی.سی. فارسی (bbc persian)، صدای آمریکا (voa) و نوروز تی.وی. (newroz tv) در سال 1388»
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1389
  حمیدرضا رستمی   علی محمدی

پژوهش حاضر در پی بررسی عوامل مرتبط با میزان رضایت مندی جوانان شهر کرمانشاه از پنج شبکه تلویزیونی، شبکه یک سیما (شبکه ملّی)، شبکه استانی کرمانشاه(زاگرس) و شبکه های ماهواره ای بی.بی.سی. فارسی(bbc persian)، صدای آمریکا (voa) و نوروز تی.وی. (newroz tv) است. و بر آن است که رابطه متغیرهایی چون اعتماد به رسانه، نوع مذهب، پایبندی به دین، نگرش سیاسی، پایگاه اقتصادی-اجتماعی (ses)، سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی و سرمایه اجتماعی را با میزان رضایت مندی از تلویزیون، با تأکید بر پنج شبکه مورد اشاره، مورد برسی قرار دهد. روش تحقیق، «پیمایشی» است و تکنیک مورد استفاده، «پرسشنامه» همراه با «مصاحبه» است. جامعه آماری این پژوهش را «جوانانی از شهر کرمانشاه» تشکیل می دهند که به تلویزیون و ماهواره دسترسی دارند. از طریق فرمول کوکران، حجم نمونه 400 نفر برآورد شد. برای دسترسی به نمونه های خود از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای سود جستیم؛ به همین منظور، شهر کرمانشاه به پنج منطقه مجزا تقسیم شد و تعداد هشتاد پرسشنامه از هر یک از مناطق جمع آوری شد. واحد تحلیل در این پژوهش «فرد»، و سطح تحلیل «خُرد» است. مهمترین یافته های تحقیق حاکی از آن است که شبکه «بی.بی.سی. فارسی» بالاترین و شبکه «زاگرس» پایین ترین میزان های «استفاده»، «رضایت مندی» و «اعتماد» را به خود اختصاص داده اند. همچنین متغیرهای میزان اعتماد رسانه ای، نوع مذهب، میزان پایبندی به دین، نگرش سیاسی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی رابطه معناداری با میزان رضایت مندی جوانان شهر کرمانشاه از پنج شبکه مورد بررسی داشتند. در ضمن، متغیرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی (ses) و سرمایه اقتصادی رابطه معناداری با میزان رضایت مندی جوانان شهر کرمانشاه از پنج شبکه مورد بررسی نداشتند.

بازنمایی گرایش های سیاسی کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی مجازی با مطالعه موردی فیس بودک
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1389
  زهره رجبی   علی اصغر کیا

شبکه های اجتماعی مجازی محیط مساعدی را برای مشارکت افراد در جامعه مجازی، برقراری روابط نمادین و کشف مجدد خود و بازتعریف هویت های دینی، اجتماعی، سیاسی و... فارغ از محدودیت ها و عوامل سرکوب کننده از طریق تعاملات مجازی و نمادین فراهم می کنند. شبکه های اجتماعی مجازی مانند فیس بوک نزد کاربران ایرانی از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است، در زمان انجام این تحقیق در سال 88 فیس بوک جزء سایت های برتر در ایران بعد از گوگل، یاهو، بلاگفا و یوتیوب قرار داشت، می توان یکی از دلایل عمومیت یافتن اینترنت و استفاده فراوان از شبکه های اجتماعی در ایران را، تلاش برای بازسازی و خلق مجدد هویت ها در فضای مجازی دانست. هدف اصلی این تحقیق مطالعه بازنمایی گرایش های سیاسی کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی مجازی است، یعنی پاسخ دادن به این سوال اساسی که در شبکه های اجتماعی مجازی مانند فیس بوک نحوه ابراز گرایش های سیاسی کاربران و دلیل انتخاب این فضا برای بازنمایاندن این گرایشات سیاسی چیست و نیز دلایل خودگشودگی افراد در زمینه های مختلف در این شبکه مجازی چیست. در پاسخ به این سوال اساسی که گرایش های سیاسی کاربران چگونه در شبکه اجتماعی فیس بوک بازنمایی می شود؟ مقولاتی متناسب با قابلیت های فیس بوک طراحی شد و مشخص شد که گرایش های کاربران در فیس بوک با نمادهای شاخص هر یک از سه نامزد مطرح در دهمین دوره ریاست جمهوری ایران، ابراز علاقه مندی با کیلک روی گزینه like در صفحات فیس بوک طرفداران نامزدهای ریاست جمهوری، عضویت در گروه های مختلف مربوط به نامزدهای ریاست جمهوری، عضویت در جنبش ها، اشتراک گذاشتن لینک ها، تصویر پروفایل کاربر، خود اظهاری کاربران با بیان نظرات از طریق پست جمله یا کلمه یا شعر روی دیوار نوشته ها، کامنت گذاشتن برای بیان عقاید سیاسی از ابزارهای مختلفی است که در نمونه مورد بررسی توسط کاربران فیس بوک استفاده شده است و گرایش های سیاسی کاربران در فیس بوک با این ابزارها بازنمایی شده است. با مقایسه نتایج به دست آمده از تحلیل محتوای کیفی دیوار نوشته ها و جملات درج شده روی صفحه پروفایل کاربران انتخاب شده در فیس بوک، طرفداران موسوی از قابلیت های فیس بوک شامل استفاده از نمادها و شاخص های مربوط به کاندیدای مورد نظر، ابراز علاقه مندی به صفحات مربوط به کاندیدا و عضویت در جنبش ها و استفاده از تصاویر پروفایل و در مجموع برای ابراز گرایش های سیاسی خود بیشتر استفاده کردند و بعد از آن به طور مساوی طرفداران احمدی نژاد و کروبی قرار داشتند. اما هدف اصلی در این تحقیق چگونگی ابراز گرایش های سیاسی کاربران مختلف در شبکه اجتماعی فیس بوک بود و فراوانی استفاده از این ابزارها در اولویت قرار نداشت. در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رنگ ها بهترین و واضح ترین نماد قبل از هر سخن و نامی بود و در مبارزات انتخاباتی در فضای واقعی و به موازات آن در فضای مجازی مورد استفاده قرار می گرفت و طرفداران هر سه گروه سیاسی از این ابزار استفاده کرده اند؛ در واقع، کاربران فیس بوک «نشان می دهند به جای اینکه بگویند». نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان دهنده این است که دلایل خودگشودگی افراد در زمینه های مختلف به ویژه در زمینه سیاست در وب سایت شبکه اجتماعی فیس بوک به خاطر فضای آزادی که در فیس بوک و در همچنین در فضای واقعی در روزهای منتهی به پایان انتخابات در خیابان ها شکل گرفته بود منجر به خود اظهاری کاربران و آشکارا ابراز کردن علایق و عقایدشان شده است. دسترسی سریع و آسان و بدون هزینه به این شبکه اجتماعی، فیلتر نبودن در این مقطع زمانی، نبود رسانه های آزاد و منتقد، کنترل کمتر این رسانه، امکان درج نظر و اخبار در هر لحظه و امکان مشاهده انعکاس نظرات کاربران، نداشتن مخاطرات و هزینه های بحث های رو در رو، استفاده از امکانات فضای مجازی در این دوره از مبارزات انتخاباتی برای جذب طرفداران بیشتر توسط نامزدها مانند فیس بوک و سایت های متنوع دیگر، از جمله دلایلی است که مصاحبه شونده ها در پاسخ به این سوال جزء دلایل اصلی خودگشودگی کاربران ایرانی در فیس بوک قلمداد کرده اند. به منظور پاسخ به سوال اساسی دیگر این پژوهش که آیا حوزه عمومی مورد نظر هابرماس در زمان مبارزات انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری در فیس بوک شکل گرفت یا خیر؟، سوالاتی در مصاحبه طراحی شد و بر اساس تحلیل این پاسخ ها مشخص شد که قواعد اخلاق گفتگو میان کاربران طرفدار نامزدهای مختلف در فیس بوک رعایت نشده است و گاهی اوقات بیان عقاید بین افراد از جناح های مختلف سیاسی تحمل نمی شده و بحث به فحاشی و گاهی تخریب رقیب می انجامیده است. اینترنت را می توان اولین حوزه عمومی جدی برای جامعه ایران دانست؛ اما حوزه عمومی نه به معنای هابرماسی آن (که کاملاً معطوف به نقد دولت و آزادی بیشتر و... است، مفاهیمی که از دل مناسبات بورژوایی بیرون آمده اند)؛ بلکه به معنایی متفاوت: به معنای عرصه ای برای شکل گیری و گسترش و تقویت روابط و مناسبات افراد با یکدیگر. اینترنت در ایران، به تعمیق و گسترش نقد سیاسی، به مفهومی که در حوزه عمومی هابرماسی مطرح است منجر نمی شود. گرچه امکانی برای نوع دیگری از نقد سیاسی را که در جامعه خاص ایران می توان از آن سخن گفت فراهم می آورد، در ایران، اینترنت به عنوان حوزه عمومی را باید به این معنا تلقی کرد: عرصه ای برای شکل گیری، تقویت، و شفاف شدن هنجارها و قواعد رفتاری.

بازتاب پوشش خبری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389
  مرضیه ماهروییان   محمد مهدی فرقانی

چکیده در مبارزات انتخاباتی ، رسانه های جمعی ، مجموعه ای از پیام های ترغیبی و اطلاعاتی را درباره موضوع های سیاسی در اختیار رای دهندگان قرار می دهند. در واقع شاید بتوان گفت ، میزان محرک های رسانه ای، ویژگی تعیین کننده مبارزات انتخاباتی است. به نظر می رسد عملکرد رسانه ها از این لحاظ به خصوص در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مشهود تر باشد. مبارزه ای که برای نخستین بار رسانه های کشور به خصوص مطبوعات و تلویزیون برای پیروزی شخصیت های مورد نظرشان ، هر آنچه در توان داشتند ، بکار گرفتند. در این میان چهار روزنامه وطن امروز ( نزدیک به آقای محمود احمدی نژاد) ، فرهنگ آشتی (نزدیک به آقای محسن رضایی )، کلمه سبز (نزدیک به آقای میر حسین موسوی) ، اعتماد ملی ( نزدیک به آقای مهدی کروبی ) با حمایت های مستقیم از کاندیدای مورد نظرشان ، بیش از سایرین، اخبار و رویدادهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را منعکس ساختند و در این زمینه با یکدیگر رقابت کردند. دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، در روز جمعه ?? خرداد ???? برگزار شد. بر اساس اعلام رسمی وزارت کشور، محمود احمدی نژاد ( بیش از ?? میلیون رأی) در این انتخابات با اختلاف رأی زیادی نسبت به میرحسین موسوی ( بیش از ?? میلیون رأی) به پیروزی رسید. این نتیجه با اعتراض گسترده دیگر نامزدها و عده ای از مردم ایران مواجه شد و حتی برخی صحت انتخابات را زیر سوال بردند. به طوری که در رسانه های داخلی و خارجی بازتاب وسیعی یافت، و دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران تلقی شد. در این پژوهش، بدنبال بررسی چگونگی انعکاس اخبار و مطالب مربوط به انتخابات در روزهای 2 الی 21 خرداد 1388 ، با تکیه بر چند نظریه مهم ارتباطات از جمله نظریه برجسته سازی ،چارچوب سازی، دروازه بانی خبر و بااستفاده از روش تحیل محتوا ، چهار روزنامه مذکور مورد بررسی قرار گرفت. بنابر یافته های این پژوهش، آقای محمود احمدی نژاد و آقای میر حسین موسوی بیشتر از سایر کاندیداها اخبار و مطالب مطبوعات را به خود اختصاص داده اند. روزنامه های کلمه سبز و اعتماد ملی بیش از سایر روزنامه ها به حمایت از کاندیداها پرداخته اند. در ارائه اخبار و مطالب سبک غالب خبر و بیشترین نوع فعالیت تبلیغاتی، در قالب مصاحبه و بیانیه بوده است. مهمترین موضوع تیتر روزنامه ها حمایت از کاندیداها بود. روزنامه کلمه سبز و پس از آن روزنامه اعتماد ملی بالاترین حجم مطلب را دارا بودند. روزنامه اعتماد ملی ،کلمه سبز و فرهنگ آشتی به ترتیب با اظهار نگرانی های زیاد از وضع موجود بیشترین مطالب انتقادی نسبت به عملکرد دولت نهم را داشتند. تشویق مردم به مشارکت در انتخابات دغدغه اصلی این دو روزنامه اصلاح طلب بود. همچنین آنها با تشکیک در رفتار دولت نهم با ارائه آمار و ارقام مطالب زیادی در رابطه با مبارزه با قانون گریزی و سلامت در انتخابات ارائه کردند. روزنامه اصولگرای فرهنگ آشتی با بیشترین سبک مطلب خبر کمترین میزان تحلیل را داشته و با محتوای بیشتر راهنمایی و راهبری، مردم را بیشتر از سایر روزنامه ها مورد خطاب قرار داده است. این روزنامه پس از اعتماد ملی بیشترین مطلب انتقادی در مورد آقای احمدی نژاد را از آن خود کرد. روزنامه وطن امروز با کمترین اظهار نظر در مورد کاندیداها بیشترین مطلب را در رابطه با مبارزه با بی عدالتی ارائه کرده است.

بررسی وضعیت تحقیق در پایان نامه های ارتباطات
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389
  اکرم اسداللهی   حسینعلی افخمی

چکیده پژوهش تحقیق حاضر به دنبال بررسی وضعیت روش شناسی پایان نامه های کارشناسی ارشد ارتباطات در سه دانشگاه تهران، علامه طباطبایی و دانشکده صدا و سیماست تا مشخص کند که دانشجویان ارتباطات در پایان نامه های خود کدام رویکرد علمی را از نظر فلسفه علم انتخاب کرده اند، روش های حاکم و مسلط در ارتباطات کدام است، کمی یا کیفی بودن روش ها و سیر تحول آنها و همچنین مراحل انجام تحقیق علمی در پایان نامه ها و در نهایت چگونگی فصل بندی و شکل ظاهری پایان نامه ها را بررسی کند. برای رسیدن به این هدف، روش تحلیل محتوا انتخاب شد و تمام پایان نامه های کارشناسی ارشد ارتباطات دانشگاه تهران، علامه طباطبایی و صدا و سیما از سال 1350 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت. در فاصله این سال ها 582 پایان نامه دفاع شده بود که بنا به دلایلی از جمله تحویل ندادن پایان نامه های تازه دفاع شده به کتابخانه ها، 517 مورد از آنها در دسترس بود و بررسی شد. تحقیق حاضر نتایج مهمی را در این حوزه به دست داد. می توان گفت که قدیمی ترین پایان نامه کارشناسی ارشد ارتباطات به دانشکده صدا و سیما مربوط می شود که خروجی سال 1355 است. بیشترین تعداد پایان نامه ها نیز به این دانشکده تعلق دارد، سپس دانشگاه علامه طباطبایی که اولین خروجی آن سال 1374 بوده و دانشگاه تهران در رتبه سوم قرار دارد و اولین خروجی آن سال 1382 می باشد. یافته های توصیفی و تحلیلی نشان دادند که دانشجویان کارشناسی ارشد ارتباطات بیشتر رویکرد اثبات گرایی را پذیرفته اند ولی رویکرد حاکم در دانشگاه تهران پدیدارشناختی است. دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی بیشتر از روش های کمی استفاده می کنند در حالی که دانشجویان دانشگاه تهران از روش های کیفی بیشتر بهره برده اند و در دانشکده صدا و سیما نیز روش های حاکم کمی است ولی در سال های اخیر به طرف استفاده از روش های ترکیبی نیز حرکت کرده اند. در مجموع می توان گفت که همچنان روش های کمی بر تحقیقات ارتباطات سایه افکنده است و میزان استفاده از روش های کیفی و ترکیبی بسیار اندک است. در دانشگاه علامه طباطبایی روش تحلیل محتوا بیشتر از سایر روش ها کاربرد داشته است. در دانشگاه تهران روش تحلیل گفتمان و تحلیل محتوا و در دانشکده صدا و سیما روش پیمایش بیشتر به کار برده شده است. نتایج بررسی مراحل تحقیق نیز نشان می دهد که در اکثر پایان نامه ها مراحل تحقیق رعایت شده است اما در برخی موارد پایان نامه ها با ضعف عمده ای روبرو هستند، از جمله در نوشتن چارچوب نظری که در اکثر پایان نامه- ها این بخش وجود ندارد و یا به درستی به آن پرداخته نشده است. همچنین، مرحله ساختن که شامل طراحی و ارائه مدل تحلیلی می باشد در اکثر پایان نامه ها وجود ندارد. در محاسبه پایایی تحقیق و ذکر روایی تحقیق نیز کوتاهی شده است. در اکثر پایان نامه ها روایی مطرح نشده و پایایی محاسبه نشده است. در مجموع یافته های تحلیلی حاکی از آن است که پایان نامه ها رفته رفته تحول می یابند و به طرف استفاده از روش های کیفی و ترکیبی، چند روشی شدن، رعایت اصول و مراحل تحقیق علمی و یکسان شدن در شکل ظاهری حرکت می کنند. واژگان کلیدی: روش شناسی، دانشگاه های مورد بررسی(تهران، علامه طباطبایی و دانشکده صداو سیما)، ادبیات تحقیقات ارتباطات، تحقیقات کمی و تحقیقات کیفی، رویکرد ترکیبی.

چگونگی تلفیق ارتباطات سنتی و مدرن در یک جامعه چندفرهنگی مطالعه موردی لبنان، دوران فعالیت امام موسی صدر 1357-1338
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1388
  مهدیه پالیزبان   حسینعلی افخمی

: موفقیت امام موسی صدر در ارتقای جایگاه شیعیان لبنان در طول 19 سال فعالیت و پایداری این تاثیرات در جامعه متنوع لبنان، انگیزه ای شد برای بررسی روش ارتباطی امام موسی صدر تا به این وسیله الگوی فعالیت وی بدست آید. این تحقیق برای پاسخ دادن به سوالات زیر طراحی شد: 1-رویکرد امام صدر به ارتباطات چگونه بود؟ آیا صرفا از رسانه ها و شبکه های ارتباط سنتی استفاده می کرد یا از رسانه های جمعی و گروهی دیگر؟ 2- استفاده امام موسی صدر از رسانه های مختلف در مراحل مختلف فعالیت (قبل و بعد از تاسیس مجلس اعلای شیعه) چگونه بود؟ 3-فرایند حرکت امام صدر در ارتباطات میان فرهنگی و پیاده کردن نظریه گفتگو و همزیستی ادیان چه بود؟ 4-حرکت امام صدر براساس کدام نظریه یا رویکرد ارتباطی قابل تفسیر و تبیین است؟ برای انجام تحقیق روش «زندگینامه ای» انتخاب شد و با توجه به اینکه بسیاری از فعالیت ها و نظرات امام موسی صدر برای نخستین بار توسط وی انجام و بیان شده است، نظریه «نشر نوآوری-ها» انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات با تعدادی از اعضای خانواده، دوستان، همکاران و متخصصان آشنا با اندیشه امام موسی صدر بطور مفصل گفتگو شد. یافته های تحقیق نشان داد فعالیت های اجتماعی و محرومیت زدایی امام صدر به مثابه یک روحانی و اقدامات وی در زمینه تقریب ادیان و مذاهب را می توان نوآوری تعریف کرد. تحقیق نشان داد امام صدر از ارتباطات سنتی برای ارتباط مردم با خود و کسب اطلاع از مشکلات و نیازهای آنان و وضعیت جامعه، و از ارتباطات مدرن (بویژه مطبوعات) برای ارتباط خود با مردم و بیان دیدگاه های خود استفاده می کرد. همچنین وی اشتراکات دینی و به رسمیت شناختن سایر عقاید را مبنای طرح همزیستی مسالمت آمیز ادیان قرار داد.

نگرش دانشجویان ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز پیرامون تأثیر قدرت بر محتوای سیاسی مطبوعات
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
  سمیه بهره دار   سید محمد دادگران

روزنامه در ایران دارای فراز و نشیبهایی بوده که پس از گذر از مسیر تغییر و تحولات اجتماعی فرصت آن را نیافت تا در دامن "نظریه آزادی مطبوعات" پرورش یافته، شکل و نظام پذیرد و دلیل آن چیزی نبوده مگر سیطره نظامهای تمامیتخواه بر ساختار جامعه؛ مطبوعات ما از دیرباز با مسایل و مشکلات عمدهای روبرو بودهاند از جمله این مسایل و مشکلات که به صورت یک عامل بازدارنده در برابر توسعه مطبوعات در کشور ما ظاهر شده تاثیر ساختار سیاسی نشأت گرفته از نظامهای دیکتاتوری و استبدادی بر مطبوعات بوده است. بررسی تاریخ مطبوعات در ایران آشکار میسازد که جز در دورههایی کوتاهو زودگذر که آزادی قلم و بیان به رشد روزنامهنگاری ایرانی کمک کرده در سایر ادوار مطبوعات ما در واقع به نوعی ابزار تبلیغاتی دولتها و حکومتها بودهاند. نتیجه تحقیق و پژوهش نشان میدهد بین قدرت حاکم و محتوای سیاسی مطبوعات رابطه مستقیم وجود دارد. واژگان کلیدی: ارتباطات جمعی، رسانههای جمعی(مطبوعات)، قدرت، جامعه مدنی، ارتباطات سیاسی، تبلیغات سیاسی

نقش مدیریت ارتباطات اثربخش در صنعت خودروسازی ایران و ارائه مدل مناسب
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390
  حمیدرضا مهرعلی   حسینعلی افخمی

مدیریت ارتباط اثر بخش از جمله عناصر و ارکان مهم هر سازمانی است که به سبب نادیده گرفتن آن، سازمان ها در رسیدن به اهداف خود با موانع جدی روبرو بوده اند. رساله حاضر نظر به اهمیت مدیریت ارتباطات در دوام و بقای سازمان ها و موسسات صنعتی – تجاری بر آن شده تا نسبت های میان مدیریت ارتباطات و اثربخشی را در صنعت خودروسازی کشور با پرسش از کارکنان و مشتری ها، اندازه گیری نمایئد. هدف اصلی این پژوهش آن است تا نقش مدیریت ارتباط اثربخش را در صنعت خودروسازی نسبت به سایر بخش های این صنعت مورد بررسی و تحلیل قرار داده، جوانب ارتباطی گوناگون آن را نشان دهد. این تحقیق از لحاظ نوع تحقیق کاربردی و ازنظر روش توصیفی –تحلیلی از نوع پیمایش است.روش تحقیق این رساله به لحاظ زمانی، مقطعی است (یعنی سال 1389) و در طول یک زمان مشخص به تبیین عوامل تاثیرگذار بر اثربخشی مدیریت ارتباط می پردازد و از این حیث نه طولی، بلکه پس رویدادی است. به لحاظ مکانی، صنعت خودروسازی کشور، یعنی مدیریت ارتباط سازمان خودروسازی سایپا و ایران خودرو است ابزارگردآوری اطلاعات،پرسش نامه تشکیل می دهد که بر اساس متغیر های مدیریت ارتباطات «سبک های ارتباطی، » کانال های ارتباطی، «شیوه های ارتباطی»، «محتوای ارتباطی» وسطح ارتباطات طراحی و ساخته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سطوح مدیران معتقدندکه مسیرها و جریان ارتباطی، مهارت های ارتباطی، محتوای ارتباط وسبک های ارتباطی به کار گرفته شده از سوی مدیران، شیوه های ارتباطی مدیران و استفاده از کانال های ارتباطی مناسب به ترتیب می توانند درمدیریت ارتباطات اثربخش مدیران سطوح مختلف صنعت خودروسازی بیشترین نقش را داشته باشند درحالی که کارکنان و کارگران این صنعت بر این باورند که کانال های ارتباطی، مهارت های ارتباطی، شیوه های برقراری ارتباط، مسیر ها و جریآن های ارتباطی، سبک ها و محتوای ارتباطات هستند می توانند به ترتیب در شکل گیری یک نظام ارتباطی اثربخش در صنعت خودروسازی نقش موثری داشته باشند. همچنین مشتریان این صنعت انتظار دارند که مدیران و کارکنان صنعت خودروسازی در ارتباطات موثر با مشتریان به ترتیب به شاخص های مهارت های برقراری ارتباط، سبک های ارتباط، شیوه های برقراری ارتباط، استفاده از کانال های ارتباطی مناسب، محتوای ارتباطات، مسیر ها و جریآن های ارتباطی توجه بیشتری داشته باشند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که دومتغیر "محتوی ارتباط و مسیرها و جریآن های ارتباطی" هریک با بتای 23/0 بیشتر از سایر متغیرهای مستقل دیگر بر اثربخشی مدیریت ارتباط تاًثیر می گذارد، جهت تاًثیر این متغیرها نیز مثبت و مستقیم است. به بیان دیگر به ازای یک واحد افزایش در شاخص محتوی ارتباط و همچنین شاخص مسیرها و جریآن های ارتباطی، اثربخشی مدیریت ارتباط به اندازه 23/0 واحد افزایش پیدا می کند. کمترین تاثیر نیز متعلق به شاخص های شیوه ارتباطی مدیر و سبک ارتباطی می باشد که دارای بتای 16/0 می باشند.

بررسی عوامل مرتبط با میزان اعتمادجوانان شهر قم به اخبار30/20 شبکه دو سیما، اخبار شبکه استانی قم(شبکه نور) و شبکه ماهواره ای بی.بی.سی فارسی "
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1390
  محسن نوری   حسینعلی افخمی

چکیده پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل مرتبط با اعتماد جوانان شهر قم به اخبار شبکه های داخلی و خارجی(بخش خبری 20:30 شبکه دو سیما، اخبار شبکه بی.بی.سی فارسی و شبکه استانی قم) می باشد. در این تحقیق سعی شد تا با استفاده از نظریه های و دیدگاههای نظری اعتماد، مخاطب شناسی، سرمایه اجتماعی و نظریه های وابستگی مخاطبان و استفاده و رضامندی ارتباط نظری میان متغیرهای تحقیق فراهم شود و فرضیات تحقیق بر همین اساس مطرح گردید. متغیرهای مستقل این تحقیق؛ میزان استفادهاز اخبار شبکه های مورد بررسی، گرایش سیاسی، سرمایه اجتماعی، اعتیاد به تلویزیون، نوع مخاطب و پایگاه اقتصادی اجتماعی و متغیر وابسته، اعتماد به اخبار که در قالب 7 فرضیه اصلی و فرعی مورد بررسی قرار گرفت.بنا به ضرورت و مناسبت موضوع، از روش پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق، جوانان شهر قم(گروه سنی 15-29) سال می باشد. روش نمونه گیری خوشه ای و انتخاب نمونه ها از طریق نمونه گیری تصادفی صورت گرفته است. مهمترین نتایج تحقیق عبارتند از: نتایج تحقیق نشان می دهد، بین گرایش سیاسی جوانان و میزان اعتماد به اخبار رابطه معناداری وجود دارد. افراد با گرایش سیاسی رادیکال به اخبار شبکه بی.بی.سی اعتماد بیشتری دارند و محافظه کارها به اخبار شبکه های داخلی اعتماد بیشتری دارند. بین نوع مخاطب و میزان اعتماد به اخبار شبکه های داخلی و خارجی رابطه معناداری وجود دارد. به این صورت که مخاطبان فعال به اخبار شبکه بی.بی.سی و مخاطبان منفعل به اخبار 20:30 اعتماد بیشتری دارند. افرادی که دارای سرمایه اجتماعی پایین هستند، اعتماد کمتری به اخبار شبکه های داخلی دارند و بالعکس. به طور کلی نتایج تحقیق، بیانگر رشد اعتماد در میان جوانان به اخبار شبکه های برون مرزی است. جوانان سعی می-کنند خلاءهایی که در رسانه ملی احساس می کنند در میان اخبار شبکه هایی چون بی.بی.سی فارسی بیابند.

بررسی بازتاب سخنان رهبری انقلاب در دیدار با خودروسازان در روزنامه های سراسری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - پردیس آموزشهای نیمه حضوری 1390
  سیده زهرا میرحسینی   حسینعلی افخمی

پژوهش حاضر به بازتاب سخنان مقام معظم رهبری در جریان بازدید از صنعت« خودروسازی »در تاریخ 9 فروردین سال 89 در روزنامه های سراسری کشور پرداخته است. در کشورما، نوسانات شدید درآمدهای حاصل از صدور نفت، کاهش قدرت خرید این درآمد و از همه مهم تر پایان پذیر بودن منابع نفتی، مدت هاست که سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور را به این باور رسانیده است که توسعه« صادرات غیرنفتی» ضرورتی اجتناب ناپذیر است. یکی از منابعی که از مدت ها پیش سهم بسزایی در صادرات غیرنفتی به خود اختصاص داده است، صنعت « خودروسازی» است. رهبر انقلاب اسلامی در طی بازدیدشان از صنعت خودروسازی رهنمودهایی را در ابعاد مختلف از جمله « اهمیت بالای استقلال و پیشرفت صنعتی »، « اهمیت به کار »، « تکیه بر دانش »، « ارتقای محصولات داخلی »، « آمادگی جوانان و استعداد سرشار ایرانی »، « بالابردن کیفیت محصولات »، « توجه به صادرات »، « حفظ محیط زیست »، « افزایش صادرات»، « حضور نخبگان و دانشگاهیان در بخش های صنایع » و... مطرح کرده اند. این پژوهش با توجه به اهمیت صنعت خودروسازی و با توجه به اهمیت سخنان رهبری به عنوان شخص اول مملکت، با هدف شناخت نحوه انعکاس سخنان ایشان در روزنامه های کثیرالانتشار، انجام گردید تا معلوم شود که این سخنان به عنوان محور سیاست های کلان، چگونه توسط مطبوعات مورد بازنمایی قرار گرفته و چه موضوعاتی مورد توجه و تأکید مطبوعات بوده است. در این تحقیق، جامعه آماری شامل تمام روزنامه هایی است که از تاریخ 16/1/89 تا تاریخ 20/3/89 به چاپ مطالب پرداخته اند. حجم نمونه همان جامعه آماری است و نمونه گیری صورت نگرفته است. روش بکار گرفته شده، تحلیل محتوا می باشد. در این بررسی با توجه به چارچوب نظری و مطالعه مطالب منتشر شده، شانزده متغیر طراحی شد. متغیرهایی از قبیل نام روزنامه، منبع خبری، موضوع مطالب، نام شرکت های خودروسازی، نام شخصیت ها، تأکیدات رهبری، مخاطبان مطلب، مفاهیم بکار رفته توسط شخصیت ها، نوع برنامه ریزی ها، راهکارها و ... . یافته های تحقیق نشان می دهد که روزنامه ها بیشتر خبرهای خود را « بدون منبع » منتشر کرده اند. بیشترین تأکید رهبری، مربوط به « راهبردهای 6 گانه در صنعت خودروسازی » و بیشتر موضوعات ارائه شده توسط روزنامه ها ، « تغییر نام خودرو مینیاتور » و « تعرفه واردات » بوده است. بیشترین استنادها در روزنامه ها مربوط به « مدیرعامل های صنعت خودروسازی » می باشد. بیشترین نحوه بیان استفاده شده در مطالب روزنامه ها، « توصیفی » بوده است و متأسفانه بیشتر مطالب روزنامه ها، اخبار غیرتولیدی می باشد. واژه های کلیدی : رهبری، مطبوعات، خودروسازی ، توسعه صنعتی، خودکفایی.

انگاره مستضعف در مطبوعات: بررسی شیوه بازنمایی مستضعفین در روزنامه های کیهان، اطلاعات و جمهوری اسلامی در فاصله سالهای 1358 تا 1388
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی 1390
  محمد حسینی مقدم   حسینعلی افخمی

انگاره «مستضعف» یکی از پر بسامد ترین انگاره ها در مطبوعات پس از انقلاب اسلامی بوده است. چرایی ظهور این انگاره از یک سو و افول تدریجی آن از سوی دیگر یکی از مسائل اصلی این پژوهش می باشد. اگرچه که دغدغه اصلی این تحقیق در اینجا تنها جمع آوری ویژگی ها و صفات نبوده بلکه در درجه نخست این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به این سوال است که چه پیش زمینه هایی وجود داشته یا ایجاد شده که نیاز به تکرار وجود چنین انگاره ای در مطبوعات و یا معکوس آن یعنی کمرنگ شدن این انگاره را توجیه می کند. مسئله بعدی این است که در شکل گیری تقابل دو دوئی بین مستضعف و مستکبر چه گروه هایی سعی در نمایندگی خود به عنوان مصداق انگاره مستضعف داشته و چه فرد و گروه هایی به عنوان مصداق مستکبر معرفی می شوند. همچنین روند تغییرات فراوانی کاربرد و تفاوت ویژگی های مطرح شده برای هر کدام از این دو چگونه بوده است و بر اساس این تغییرات و تفاوتها به چه مبنای نظری برای تحلیل جایگاه انگاره مستضعف در گفتمان انقلاب اسلامی می توان رسید. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی بر مبنای دستور العمل دیوید آلتاید استفاده شده که البته برای رسیدن به تحلیلی جامع تر ابتدا یک تحلیل ساده کمی انجام شد و سپس بر اساس داده های آن، متن ها برای تحلیل کمی انتخاب و آنگاه با مطالعه بافت سیاسی و تاریخی که هر متن برآمده از آن است، چرایی مطرح شدن انگاره مستضعف در متن به همراه چرایی مطرح شدن ویژگی های ارائه شده برای آن بررسی گردید.مبنای کلی تحلیل در اینجا بررسی تیتر های روزنامه های کیهان، جمهوری اسلامی و اطلاعات در فاصله سه روز مانده به دهه فجر تا سه روز بعد از دهه فجر هر سال، به همراه سخنرانی مسئولین در جمع مردم شرکت کننده در راهپیمایی 22 بهمن هر سال بود که این کار برای تمام دوره سی ساله بعد از انقلاب صورت گرفت هرچند که به منظور رعایت اصول پایای و روایی در تحقیق متونی نیز از خارج از دوره زمانی و نیز خارج از روزنامه های بالا انتخاب گردیدند و به عنوان متن گواه مورد تحلیل قرار گرفتند. مبنای کلی نظری نیز آراء لاکلاو و موفه در خصوص انتساب معنا به گروه های اجتماعی و تولید مردم بود که در ترکیب با نظریات مربوط به سیاست بازنمایی و انگاره سازی های رسانه ای در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. این نظرات هماهنگ بودند با روش تحقیق کیفی آلتاید که به مسئله چرایی انتخاب معانی و اتفاقات برای انعکاس در رسانه ها می پردازد. نتایج به دست آمده حاکی از سیاسی بودن بافت اکثر متنها و نیز روند نزولی شدید استفاده از انگاره مستضعف در مطبوعات به دلیل تغییر در جهت کلی حرکت اقتصادی کشور به سمت اقتصاد آزاد بود. همچنین نتایج نشان داد که کاربرد این انگاره -در سطح کلان- ضرورت محور بوده نه دوره محور مضافاً اینکه ویژگی های ارائه شده برای مستضعفین هماهنگ با ویژگی های گروه های حاکم بوده و کنش های خواسته شده از مستضعفین نیز – در سطح خرد- متناسب با شعارهای گروه های حاکم در هر دوره بوده است.

بازتاب افغانستان در مطبوعات ایران: تحلیل محتوای روزنامه های اطلاعات? کیهان و جمهوری اسلامی (1388-1358)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1390
  علی یاور اکبری   سید محمد مهدی زاده

چکیده تمام نما: بررسی نحوه «بازتاب اخبار افغانستان در مطبوعات ایران» در چارچوب «نظریه برجسته سازی رسانه ها» و با تاکید بر برجسته سازی اخبار در مطبوعات انجام شده است. برخی از نتایج پژوهش به اختصار چنین است: یافته های پژوهش نشان می دهد که بین روزنامه ها از نظر «میزان مطالب» تفاوت معنی داری وجود ندارد. خبر، اصلی ترین ژانر است و انواع آن به ترتیب شامل خبرتکمیلی، خبرکوتاه، خبر تلفیقی و خلاصه خبر است. محتوای اخبار به ترتیب شامل «امور، نظامی، و جنگ»، روابط خارجی»، «امور سیاسی حکومت محلی»، حقوق بشر و امور پناهندگان» و «امور قضایی و جرم» است. «منبع ابتدای اخبار» منابع ایرانی و منابع داخل متن بیشتر «منابع خارجی» هستند. ماهیت رویدادها بیشتر «منفی» است. مهمترین «ارزشهای خبری»، ارزش شهرت+ برخورد + دربرگیری و همچنین شهرت + دربرگیری است. تیتر روزنامه جمهوری اسلامی بیش از دو روزنامه دیگر جهتدار است. هویت 41 درصد از عوامل انسانی خبرساز لید افغانی و 31 درصد افغانی- خارجی است. میزان اخبار افغانهای ساکن ایران حدود 8 درصد است. حدود 27 درصد از اخبار بین ایران و افغانستان مشترک است. اولویت اخبار مشترک به ترتیب شامل «روابط خارجی»، «حقوق بشر و امور پناهندگان» و «امور قضایی و جرم» است؛ درحالی که اولویت اخبار غیرمشترک شامل «امور نظامی و جنگ» «روابط خارجی» و «امور سیاسی حکومت محلی» است. ماهیت اخبار مشترک تقریبا یکسان است؛ درحالی که ماهیت خبرهای غیرمشترک منفی و حدود 5/3 برابر اخبار مثبت است. بین خبرهای مشترک و غیرمشترک از نظر استفاده از عناصر بصری تفاوت معنی داری وجود ندارد. بررسی شیوه های برجسته سازی اخبار نشان می دهد که بین اولویت دهه اول و دهه دوم اساسا تفاوتی وجود ندارد، اما، در دهه سوم بر اهمیت موضوعات «حقوق بشر و امور پناهندگان» و «امور قضایی و جرم» نسبت به سایر موارد افزوده شده است. بین روزنامه ها از نظر تکنیک های مورد استفاده برای برجسته سازی اخبار تفاوت معنی داری وجود ندارد و حدود 33 درصد از کل اخبار حداقل دارای یک عنصر بصری است. روزنامه جمهوری اسلامی بیش از دو برابر روزنامه های دیگر از عکس استفاده کرده است. میزان انتشار عکس ها که عمدتا آرشیوی هستند، در دهه سوم، حدود 13 برابر دهه اول است. در نمونه مورد بررسی هیچ کاریکاتوری در مورد افغانستان وجود نداشت.

موانع توسعه مطبوعات غیردولتی در ایران پس از انقلاب اسلامی از دیدگاه صاحب نظران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی 1390
  ناصر غضنفری   حسینعلی افخمی

چکیده : مساله این پایان نامه بررسی دلایل کوتاهی عمر مطبوعاتی بود که پس از انقلاب و فارغ از وابستگی های دولتی منتشر شده و به فرجام تعطیلی و توقیف کشانده شده بودند. چارچوب نظری پژوهش به تئوری های هنجاری مطبوعات برمی گردد که اول بار توسط سیبرت، پترسون و شرام به آن پرداخته شده و با دگردیسی های مختلف توسط دنیس مک کوئیل به 6 گروه مطبوعات اقتدارگرا، مطبوعات آزاد، مسوولیت اجتماعی، رسانه های شوروی (سابق)، توسعه بخش و دموکراتیک تقسیم شده و محور این تحقیق نیز دسته بندی دانشمند نامبرده است. منظور از مطبوعات غیردولتی نیز مطبوعاتی است که از سیاست های رسمی دولت تبعیت نکرده و مراد از دولت نیز دولت در معنای وسیع کلمه یعنی حکومت است. روش تحقیق هم نظریه مبنایی بوده که تکنیک به کار رفته برای آن مصاحبه عمیق با متخصصان بوده و تفسیر و تحلیل داده ها نیز از طریق کدگذاری انجام گرفته است. نتیجه این تحقیق که از گفت و گو با 20 تن از فعالان و صاحب نظران مطبوعاتی و ارتباطی طراز اول کشور به دست آمده است حاکی از آن است که الگوی حاکم بر مطبوعات ایران بیش از همه به مدل مطبوعاتی اقتدارگرا شبیه بوده که در مقاطعی چرخش هایی به سوی مطبوعات توسعه گرا داشته است. مطبوعات ، تئوری های هنجاری مطبوعات ، دولت

بررسی مقایسه ای تحلیل گفتگوی برنامه های زنده ی رادیو ایران و رادیو جوان با رویکرد به زبان معیار در رادیو
پایان نامه 0 1390
  مریم السادات طبسی   حسینعلی افخمی

همواره یکی از چالشهای پیش روی زبان رادیو، عدم تطابق آن با زبان معیار مورد نظر زبانشناسان و پاسداران زبان بوده است. آنها رادیو و به ویژه رادیو جوان را به علت رویکرد جوان پسندانه و نوگرائی اش در برنامه سازی به نسبت برنامه های سنتی رادیو ایران متهم به زیرپاگذاردن اصول معیار می نمایند در این پژوهش پس از ارائه ی تعاریف و جنبه ی مختلف زبان معیار و تفاوتهای میان گفتار و نوشتار، بررسی های فرازبانشناسانه در زبان رادیو و بر اساس چارچوب نظری کنشهای گفتاری رومن یاکوبسن و منطق گفتگویی میخائیل باختین برای بررسی مقایسه ای گفتگوهای زنده ی دو شبکه ی رادیویی ایران و جوان در فاصله ی روزهای شنبه تا چهارشنبه در دستورکار قرار گرفت. به همین منظور روش تحلیل گفتگو برای این پژوهش انتخاب شد و گفتگوهای ضبط شده هدفمند دو شبکه بر اساس طبقه بندی گفتگوهای جدی، نیمه جدی و صمیمانه در تابستان 90 مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه ی نهایی تحلیلها گویای آن بود که از منظر زبانشناسی اجتماعی، و فلسفه ی عملگرایانه و کاربرد نقشهای زبانی در گفتگوهای جدی دو شبکه، تفاوت محسوسی مشاهده نشد. اما در گفتگوهای نیمه جدی کیفیت کاربرد نقشهای زبانی و رعایت اصول زبانشناسی اجتماعی وفلسفه ی عملگرایانه گفتگوی رادیو جوان از کیفیت بالاتری برخوردار بود. در گونه ی گفتگوهای صمیمانه نیز تنها رادیو جوان از این گونه استفاده می نمود. گفتگویی که با وجود صمیمانه بودن ، نظم موجود در کابرد نقشهای زبانی در آن، دال بر هدفمند بودن آن می کرد . نتیجه نهایی اینکه وجود گونه های گفتاری بیشتر در رادیو جوان، کیفیت بالاتری به گفتگوهای این شبکه از جنبه ی فرازبانشناسی و زبانشناسی اجتماعی تعاملی به نسبت رادیو ایران داده است، لیکن از نظر پاسداران زبان این مسئله بدون در نظر گرفتن گونه های مختلف زبان معیار و تفاوتهای میان گفتار و نوشتار به تخطی از اصول زبان معیار تعبیر می گردد.

تحلیل محتوای پیام های اقناعی شرکت گلدکوئیست؛ با توجه به رضامندی اجزای شخصیت مخاطب
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1389
  فرید عباسی   حسینعلی افخمی

سالهاست مساله ای بنام گلدکوئست در کشور مطرح می باشد. شرکتی که بدون وجود هرگونه حمایت دولتی، توانسته آغاز به فعالیت کرده و بدون پرداختن حتی یک ریال برای تبلیغات، از خود افراد برای پیشبرد سیاست های تجاری خود سود برد. بهایی که این شرکت برای ورود افراد نیز می کیرد نسبت به درآمدهای سطح جامعه بسیار بالاست. حال سوال اینجاست با این شرایط و نیز فشار حکومتی که بر روی فعالان این حوزه وارد است؛ و با سودده نبودن این سیستم باری حداقل 88 درصد مشارکت جویان آن (به نقل از نیروی انتظامی)، چگونه این شرکت توانسته همچنان باپرجا ایستاده و همچنان به فعالیت خود ادامه دهد؟ محقق پاسخ را در این تحقیق در پیام های ساطع شده اقناعی این شرکت جستجو می کند چراکه در ادبیات و گفتمان این افراد تنها جملاتی که رد وبدل می شود و در پروسه ارتباطی قرار می گیرند، همین جملات هستند و در واقع هر اتفاقی که بیافتد باید همین جملات را مسبب انگاشت. گمان می رود بتوان با تحلیل تاثیر این پیام ها بر روی مخاطب، راه را برای فهم بهتر این پدیده یافت. از این رو در مرحاله بعد محقق سراغ نظریات مربوط به شخصیت رفت و از تعریف مونچ که برگرفته از مدل اجیل پارسونز است برای این مساله یاری جست. در ضمن باید گفت جزوه کوئست در اینجا به عنوان رسانه در نظر گرفته شد و پیام های آمده در آن، آنچه که در نظر دارد به استفاده و رضامندی مخاطب بیانجامد؛ که این خود نیز به باتوجه به مکتب انسانگرایی از شخصیت درنظر گرفته شده که در آن تمایلات و نیازهای انسان اصیل انگاشته شده است و در نتیجه مخاطب نیز فعال. این تحقیق به روش تحلیل محتوای کمی و مشاهده مشارکتی روزنامه نگارانه انجام شده و از آزمون های آماری خی دو و فی بهره گرفته شده است. در نتیجه نیزیافته ها حاکی از آنند که پیام های گلدکوئست نه تنها تمام نیازهای انسان را هدف گیری می کند تا مورد ارضا قرار دهد بلکه شخصیت پیشرفته مونچ را نیز تحت پوشش خود می گیرد.

سواد رسانه ای مدیران و کارکنان روابط عمومی های وزارتخانه ها و سازمان های دولتی کشور و عوامل مرتبط با آن
پایان نامه سایر - دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 1392
  مجید رجبی   حسینعلی افخمی

سواد رسانه ای، توانایی دسترسی به رسانه ها، درک و ارزیابی انتقادی جنبه های مختلف محتوای رسانه ها برای خلق ارتباطات در زمینه های گوناگون است. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا، آموزش سواد رسانه ای به اقشار مختلف مردم آغاز شده و این موضوع اهمیت خود را پیدا کرده است. هرچند تمام ایدئولوژی های رسانه ای منفی نیستند و رسانه ها ایدئولوژی های مثبت هم دارند اما افرادی که سواد رسانه ای کمی دارند، باید پیام های رسانه ای را همانگونه که رسانه ها ارائه می کنند، بپذیرند و میخ های گرد پیام های رسانه ای را در سوراخ های چهارگوش و مربع شکل زندگی خود چفت کرده و تطبیق دهند. در کشور ما نیز سواد رسانه ای و آموزش آن به خصوص برای کسانی که بیشتر با رسانه ها در ارتباط اند، اهمیت ویژه ای دارد. از این میان، مدیران و کارکنان روابط عمومی ها، از جمله کسانی هستند که به انحاء مختلف با رسانه ها در ارتباط اند و علاوه بر توانایی درک و ارزیابی انتقادی محتوای رسانه ها، باید بتوانند محتوای رسانه ای مناسبی خلق کنند. پژوهش حاضر میزان سواد رسانه ای این قشر و عوامل مرتبط با آن را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی نظیر میزان تحصیلات، سواد بصری، سابقه کار، رشته تحصیلی، عادت رسانه ای و مصرف رسانه ای به ترتیب بیشترین تاثیر را بر سواد رسانه ای مدیران و کارکنان روابط عمومی ها دارند و متغیرهای سرمایه فرهنگی و پست سازمانی در رگرسیون خطی تاثیر مستقیم بر سواد رسانه ای ندارند. مقدار r2 بدست آمده در تحقیق کنونی، 819/0 می باشد که نشان می دهد 9/81 درصد از تغییرات میزان سواد رسانه ای ناشی از متغیرهای فوق است و 1/18 درصد تغییرات باقیمانده متأثر از عوامل و متغیرهایی است که در تحقیق حاضر مد نظر نبوده اند.

بازتاب مبارزات انتخاباتی نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در شبکه های تلویزیونی بی بی سی فارسی و صدای آمریکا (تحلیل محتوای بر نامه های دو شبکه تلویزیونی در طول مدت کارزار انتخابات، اول تا 21 خرداد 1388)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم اجتماعی 1389
  الهام شامرادی   حسینعلی افخمی

هدف اصلی در این تحقیق شناخت بازتاب پوشش خبری و سبک برنامه سازی کمپین تبلیغات انتخاباتی نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در شبکه فارسی تلویزیون بی.بی.سی و شبکه خبری فارسی صدای آمریکا است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیل محتوا می باشد. در این تحقیق برای انتخاب واحدهای محتوا از روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند متوالی (به هم پیوسته) استفاده شده است. بدین منظور متغیرهایی مانند: توزیع فراوانی میزان پخش خبر برحسب دقیقه، فراوانی بخش های خبری، تاریخ و شیب خبری پخش، چینش خبری، فراوانی برنامه خبری نامزدها، اولویت خبری نامزدها، سوگیری نسبت به نامزدها، منابع خبری، خبرسازان، موضوعات، بهانه های خبری، عینیت در اخبار و مشارکت در انتخابات، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد برنامه «60دقیقه» بیش از 59درصد از زمان و 55.5 درصد از سه اولویت اول اخبار خود و برنامه «خبرها و نظرها» 24.7 درصد از زمان و 26.6درصد از سه اولویت اول اخبارش را به دهمین دوره انتخابات دهم اختصاص داداند. هر دو برنامه خبری اخبار محمود احمدی نژاد را بیش از سه نامزد دیگر پوشش داده و نامزدها مهم ترین خبرسازان هر دو برنامه خبری بوده اند. خشونت های انتخاباتی و سیاسی، مطالب پیرامون نامزدها و آزادی بیان و رسانه ها مهمترین موضوعات مطرح شده در اخبار هر دو بخش خبری بوده اند. اما پوشش خبری این دو برنامه از نظر عینیت، بهانه خبری، منابع خبری و شیب پوشش خبری در بستر زمان با یکدیگر متفاوت بوده است. همچنین نتایج نشان می-دهد موضوع تحریم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، جزء موضوعات برجسته این دو برنامه خبری در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران نبوده است. کلید واژه ها :انتخابات، دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، شبکه فارسی تلویزیون بی بی سی، شبکه خبری فارسی صدای آمریکا، نامزدهای انتخابات

الگوی مطلوب فعالِیت حرفه ای خبرگزاری در ایران از دیدگاه صاحبنظران و دست اندرکاران؛ مطالعه تطبیقی ساختار و عملکرد خبرگزاری ایرنا با رویترز، آسوشیتدپرس، خبرگزاری فرانسه و خبرگزاری ملی هند
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1392
  علیرضا عبدالله   حسینعلی افخمی

در پرتو فناوری های جدید ارتباطی، ساختار، عملکرد و نقش آفرینی خبرگزاری های ملی و بین المللی به عنوان صلی ترین و مهمترین منابع تولید و انتشار اطلاعات و اخبار با تغییرات فراوانی مواجه شده است. در این فضای جدید، خبرگزاری ها به ناچار باید برای تداوم بقا و حفظ جایگاه رقابتی خود بسیاری از الگوها و سرمشق های سنتی خود را وانهاده و با بازتعریف روش ها و الگوها، منطبق بر شرایط متغیر زمانی و مکانی حاضر تغییر شکل یا ساختار دهند. در وضعیت کنونی، ضروری است، ایرنا به عنوان خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی همگام با خبرگزاری های بزرگ بین المللی و ملی، ساختار، عملکرد و فعالیت های خود را متناسب با تحولات جدید تغییر دهد یا آن را ارتقاء بخشد. هدف اصلی این پژوهش، تدوین و ارائه الگویی مطلوب برای فعالیت حرفه ای خبرگزاری در ایران از منظرِ صاحبنظران و دست اندرکارانِ رسانه ای در ایران است که در بسترِ بررسی تطبیقی ساختار و عملکرد خبرگزاری های بین المللی رویترز، آسوشیتدپرس و فرانس پرس و خبرگزاری ملی هند (پی.تی.آی) انجام می شود. پژوهش حاضر به روش کیفی (ترکیبی از مطالعه تطبیقی و مصاحبه عمقی با صاحبنظران و دست اندرکاران رسانه ای ایران) انجام شده است. روش نمونه گیری هم به صورت کیفی و براساس رسیدن به نقطه اشباع نظری است. حجم نمونه پژوهش 20 نفر و در چهار گروه استادان ارتباطات، حقوقدانان ارتباطات، سیاستگذاران و مدیران ارشد رسانه ای و کارورزان حرفه ای (باتاکید بر فعالیت در خبرگزاری ها) می باشد. در این پژوهش برای نظم دهی به داده های بدست آمده از مصاحبه های عمقی، سهولت در کدگذاری، بازیابی بخش های کدگذاری شده در تعامل با کدها و یادداشت های ضمنی پژوهشگر و آماده ساختن مفاهیم و مقوله های ساخته شده برای تجزیه و تحلیل و سپس تفسیر آنها از نرم افزار رایانه ای مکس کیودا (نسخه 10) استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش، دخالت دولت در فعالیت ها، نبود ثبات مدیریتی، ساختار سازمانی فرسوده و پیر و نگاه کارمندی به خبر، از مهترین چالش ها و آسیب های کنونیِ ایرنا در بخش مالکیت و مدیریت سازمانی است که صاحبنظران و دست اندرکاران ایرانی، زمینه ها و علت های آن را به ساختار مالکیت دولتی ایرنا نسبت می دهند. با این حال، یافته های پژوهش، تغییر الگوی مالکیتی کنونی ایرنا از دولتی به مدل های دیگر (خصوصی یا تعاونی) با توجه به شرایط کشور، "ناممکن" ارزیابی می کند. در ارائه الگوی مطلوب مالکیتی برای ایرنا، تاکید اصلی پاسخگویان تحقیق بر حفظ مالکیت دولتی ایرنا و در عین حال، کاهش تصدی گری و اعمال نظر دولت (قوه مجریه) در ساز و کارهای مربوط به سیاستگذاری خبری و رسانه ای و تشکیل یک مدیریت قوی و کارآمد حرفه ای و نه سیاسی است. یافته های پژوهش، وضعیت سازگاری ایرنا با فناوری های جدید ارتباطی را مثبت نشان نمی دهد. از این رو، ایرنا باید هرچه بیشتر از امکانات و قابلیت های چندرسانه ای و تعاملی صفحه وب استفاده و همچنین خبرگزاری تلویزیونی ایجاد کند. لزوم توجه ایرنا به مشتریان و درآمدزایی مورد تاکید پاسخگویان پژوهش است. ایرنا همچنین باید باتکیه بر مزیت های رقابتی، فعالیت های حرفه ای خود را در حوزه رقابت با رسانه های رقیب داخلی و خارجی ارتقاء بخشد. یافته های پژوهش بر لزوم رعایت اصل تعادل و توازن خبری در ایرنا تاکید دارد. ایجاد تضمین ها و قوانین حمایت کننده از خبرنگاران، رعایت صحت در تولید و انتشار اخبار، استفاده از تحریریه حرفه ای و تقویت نهادهای نظارتی از جمله راهکارهای بهبود این اصل در ایرنا است.

سرمایه فرهنگی و چگونگی استفاده از اینترنت در دانشجویان ساکن خوابگاه (با مطالعه موردی در کوی دانشگاه تهران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1386
  آرش وکیلیان   رضا نقیب السادات

چکیده ندارد.

بررسی تطبیقی ساختار و نحوه پوشش اخبار مربوط به ایران در تارنماهای خبری ملی و بین المللی تحلیل محتوای مطالب سیاسی تارنماهای خبری ایرنا، بی بی سی فارسی و صدای آمریکا فارسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1387
  علیرضا عبدالله   حسینعلی افخمی

چکیده ندارد.

بازتاب اخبار فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی ایران در شبکه های خبری بین المللی (تحلیل محتوای اخبار شبکه های خبری بی بی سی، سی ان ان، فاکس نیوز، فرانس 24، الجزیره و العربیه)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1388
  علی احمدی   محمدمهدی فرقانی

چکیده ندارد.

بازنمائی فرهنگ کار در کتب دروس عمومی مقطع متوسطه سال تحصیلی 88-1387
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1388
  سمیه جوانمردی   اردشیر انتظاری

چکیده ندارد.

بررسی بازتاب جرایم در مطبوعات
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1388
  محمد خطیبی   حسینعلی افخمی

پژوهش حاضر می‏کوشد نحوه بازتاب جرایم در چهار روزنامه کثیرالانتشار ایران در سال 1385 را بررسی کند و دریابد در این روزنامه‏ها چه تصویری از جرایم ارائه شده است. روزنامه‏های ایران، جام‏جم، اطلاعات و کیهان چهار روزنامه‏ای هستند که در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در این طرح همچنین تلاش می‏شود تا با مراجعه به آمارها و داده‏های رسمی در خصوص جرایم تصویر رسانه‏ای جرم در چهار روزنامه یادشده با تصویر آماری و رسمی از جرم مقایسه شود. برای نیل به اهداف این پژوهش روزنامه‏های اطلاعات، کیهان، ایران و جام‏جم در سال 1385 مورد تحلیل محتوای کمی قرار گرفته و براساس دستورالعملی که در ضمیمه بدان اشاره شده است، محتوای مطالب مورد بررسی به اعداد و داده‏های کمی تبدیل شده و در نهایت با کمک نرم افزار آماری spss تجزیه و تحلیل شده است. یافته‏های این پژوهش حاکی از این است که اخبار و مطالب مربوط به جرم عمدتاً با رویکرد اجرای قانون یا عدالت جنایی منتشر می‏شوند و حضور پلیس و یا عنصر «دستگیری مجرم» پیوسته در آن آشکار است. این اخبار و مطالب عمدتاً جنبه توصیفی دارند و توجه چندانی به بسترهای علّی جرایم ندارند. در اندکی از این مطالب به عواملی از جمله بیکاری، فقر، مشکلات اقتصادی و غیره به عنوان علل ارتکاب جرم اشاره شده است. در این تصاویر کلیشه‏های جنسیتی نیز تقویت شده است. در اکثر مطالب از مردان به عنوان مجرم و از زنان به عنوان قربانیان جرم یاد شده است. جرایم مربوط به جوانان نیز در این مطالب مورد بیشترین تاکید و برجسته‏سازی قرار گرفته است. قتل و دیگر جرایم خشونت‏آمیز نیز رکن اصلی تصاویر ارائه شده از جرایم در چهار روزنامه مذکور را تشکیل داده است و بیش از دیگر جرایم مورد برجسته‏سازی قرار گرفته است. اما در مقابل جرایمی از قبیل جرایم یقه‏سفیدها، جرایم مربوط به بهداشت و امنیت شغلی و غیره انعکاس رسانه‏ای ضعیفی داشته‏اند. در تصاویر رسانه‏ای مذکور، عمدتاً جرایم شهر تهران برجسته شده و بهای چندانی به جرایم شهرستان‏های دیگر داده نشده است و ...

جایگاه نظریه های ارتباطات جمعی در فصلنامه های تخصصی ملی و بین المللی(تحلیل محتوای فصلنامه های ارتباطات جمعی و روزنامه نگاری، ژورنال ارتباطات، رسانه و پژوهش و سنجش 1991-2005)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1388
  مهرداد ملایی   حسینعلی افخمی

چکیده: پژوهش حاضر با بررسی تطبیقی دو ژورنال انگلیسی زبان و دو ژورنال فارسی زبان رشته ارتباطات، سعی در تعیین جایگاه(نقش) نظریه های ارتباط جمعی هم از حیث میزان تکرار نظریه ها در مقالات چاپ شده و هم از نظر کاربرد آنها دارد. به این منظور از روش تحلیل محتوای کمّی در بررسی 15 سال شماره های ژورنالها استفاده شده است و با انجام روشهای آماری مناسب و بررسی نتایج حاصل از جداول و داده های به دست آمده می توان به این نتیجه رسید که میان ژورنالهای فارسی و انگلیسی ارتباطات در زمینه استفاده از نظریه ها و مکاتب فکری چه ازحیث تکرار کمّی و چه از حیث کاربرد تفاوت معناداری وجود ندارد و تنها گرایش بارزی که میان این دو دسته موجود است این است که ژورنالهای فارسی زبان(ملی) بیش از همتایان انگلیسی زبان(بین المللی) خود به نظریه ها و مکاتب فکری انتقادی ارتباطات اشاره کرده اند. پرکاربردترین نظریه ارتباطات در ژورنالها نظریه برجسته سازی بوده است و کمترین استفاده از نظریه های گلوله جادویی، حوزه عمومی و تعامل گرایی نمادین شده است. در پایان ضمن برشمردن محدودیتهای پیش رو در انجام پژوهش، پیشنهاداتی برای انجام مطلوبتر پژوهشهای آتی ارایه شده است.