بازتاب افغانستان در مطبوعات ایران: تحلیل محتوای روزنامه های اطلاعات? کیهان و جمهوری اسلامی (1388-1358)

پایان نامه
چکیده

چکیده تمام نما: بررسی نحوه «بازتاب اخبار افغانستان در مطبوعات ایران» در چارچوب «نظریه برجسته سازی رسانه ها» و با تاکید بر برجسته سازی اخبار در مطبوعات انجام شده است. برخی از نتایج پژوهش به اختصار چنین است: یافته های پژوهش نشان می دهد که بین روزنامه ها از نظر «میزان مطالب» تفاوت معنی داری وجود ندارد. خبر، اصلی ترین ژانر است و انواع آن به ترتیب شامل خبرتکمیلی، خبرکوتاه، خبر تلفیقی و خلاصه خبر است. محتوای اخبار به ترتیب شامل «امور، نظامی، و جنگ»، روابط خارجی»، «امور سیاسی حکومت محلی»، حقوق بشر و امور پناهندگان» و «امور قضایی و جرم» است. «منبع ابتدای اخبار» منابع ایرانی و منابع داخل متن بیشتر «منابع خارجی» هستند. ماهیت رویدادها بیشتر «منفی» است. مهمترین «ارزشهای خبری»، ارزش شهرت+ برخورد + دربرگیری و همچنین شهرت + دربرگیری است. تیتر روزنامه جمهوری اسلامی بیش از دو روزنامه دیگر جهتدار است. هویت 41 درصد از عوامل انسانی خبرساز لید افغانی و 31 درصد افغانی- خارجی است. میزان اخبار افغانهای ساکن ایران حدود 8 درصد است. حدود 27 درصد از اخبار بین ایران و افغانستان مشترک است. اولویت اخبار مشترک به ترتیب شامل «روابط خارجی»، «حقوق بشر و امور پناهندگان» و «امور قضایی و جرم» است؛ درحالی که اولویت اخبار غیرمشترک شامل «امور نظامی و جنگ» «روابط خارجی» و «امور سیاسی حکومت محلی» است. ماهیت اخبار مشترک تقریبا یکسان است؛ درحالی که ماهیت خبرهای غیرمشترک منفی و حدود 5/3 برابر اخبار مثبت است. بین خبرهای مشترک و غیرمشترک از نظر استفاده از عناصر بصری تفاوت معنی داری وجود ندارد. بررسی شیوه های برجسته سازی اخبار نشان می دهد که بین اولویت دهه اول و دهه دوم اساسا تفاوتی وجود ندارد، اما، در دهه سوم بر اهمیت موضوعات «حقوق بشر و امور پناهندگان» و «امور قضایی و جرم» نسبت به سایر موارد افزوده شده است. بین روزنامه ها از نظر تکنیک های مورد استفاده برای برجسته سازی اخبار تفاوت معنی داری وجود ندارد و حدود 33 درصد از کل اخبار حداقل دارای یک عنصر بصری است. روزنامه جمهوری اسلامی بیش از دو برابر روزنامه های دیگر از عکس استفاده کرده است. میزان انتشار عکس ها که عمدتا آرشیوی هستند، در دهه سوم، حدود 13 برابر دهه اول است. در نمونه مورد بررسی هیچ کاریکاتوری در مورد افغانستان وجود نداشت.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

انگاره مستضعف در مطبوعات: بررسی شیوه بازنمایی مستضعفین در روزنامه های کیهان، اطلاعات و جمهوری اسلامی در فاصله سالهای 1358 تا 1388

انگاره «مستضعف» یکی از پر بسامد ترین انگاره ها در مطبوعات پس از انقلاب اسلامی بوده است. چرایی ظهور این انگاره از یک سو و افول تدریجی آن از سوی دیگر یکی از مسائل اصلی این پژوهش می باشد. اگرچه که دغدغه اصلی این تحقیق در اینجا تنها جمع آوری ویژگی ها و صفات نبوده بلکه در درجه نخست این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به این سوال است که چه پیش زمینه هایی وجود داشته یا ایجاد شده که نیاز به تکرار وجود چنین ا...

15 صفحه اول

بازتاب هنر در مطبوعات (تحلیل محتوای مقایسه ای مطالب هنری روزنامه بانی فیلم، اعتماد و کیهان)

این مطالعه با هدف بررسی میزان و نیز چگونگی بازتاب مطالب و اخبار هنری در دو روزنامه به عنوان نمایندگانی از روزنامه های دو جناح عمده سیاسی کشور انجام شد و علاوه بر این یکی از معدود روزنامه های هنری کشور را نیز تحلیل محتوا و وضعیت انعکاس هنر در آن را نیز بررسی کرده است. همچنین مقایسه وضعیت هنر در این روزنامه اختصاصی هنر با دو روزنامه های سیاسی مذکور هدف دیگر این پژوهش دانشگاهی است که در راستای رسی...

15 صفحه اول

برجسته‌سازی اخبار افغانستان در مطبوعات ایران:

در این مقاله، نحوه انتشار اخبار افغانستان در مطبوعات ایران در چارچوب نظریه برجسته‌سازی رسانه‌ها و با استفاده از تحلیل محتوای کمّی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که بین روزنامه‌های اطّلاعات، کیهان و جمهوری اسلامی از نظر «محتوای اخبار» افغانستان تفاوت معنا‌داری وجود ندارد. در واقع هر سه روزنامه از معیارهای یکسانی برای انتخاب اخبار افغانستان پیروی کرده‌اند، به طوری که حدود 70...

متن کامل

بازتاب انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری افغانستان در مطبوعات (تحلیل محتوای چهار روزنامه انیس، هشت صبح، باختر و ماندگار در فاصله 26 خرداد تا 26 مرداد 1388 )-مهدخت بوجردی علوی.محسن حبیبی

این تحقیق به بررسی چگونگی بازتاب انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری افغانستان در چهار روزنامه مطرح این کشور (انیس، هشت صبح، باختر و ماندگار) با هدف بررسی و شناخت و مقایسه نحوه پوشش اخبار و مطالب انتخاباتی پرداخته است. این تحقیق دو ماه منتهی به کارزار انتخاباتی دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان (از 26 خرداد تا 26 مرداد) را با تکیه بر نظریه‌ اعتماد سیاسی و با استفاده از روش تحلیل محتوا مور...

متن کامل

نقش مطبوعات در توسعه دموکراسی در ایران (تحلیل محتوای روزنامه های کیهان و اعتماد)

اهمیت تحقیق در خصوص مطبوعات و بررسی نقش آن ها در توسعه و شکوفایی جامعه هنگامی آشکارتر می شود که این نکته را مدنظر داشته باشیم که به خاطر پیچیدگی و گستردگی جوامع،رابطه متقابل دولت و مردم به شکل چهره به چهره و مستقیم همچون گذشته امکان پذیر نیست.بنابراین مطبوعات در حکم واسطه ای هستند که دولت و مردم را از تصمیمات یکدیگر مطلع می سازد.در واقع دولت و مردم نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیف متقابلی دارندکه آ...

بررسی نحوه انعکاس مطالب هفته دفاع مقدس در مطبوعات کشور (تحلیل محتوای پنج روزنامه اطلاعات، کیهان، ایران، همشهری و جمهوری اسلامی)

با افزایش شبکه های رادیویی و تلویزیونی و وسعت بعد خبری آن ها،امروزه روزنامه ها باید بتوانند به عنوان مکمل این شبکه ها به فعالیت بپردازند،یعنی علاوه بر خبررسانی که از وظایف این شبکه ها است به تفسیر و تحلیل وقایع نیز بپردازد. درواقع وجه تمایز اصلی روزنامه ها با دیگر رسانه ها را نیز باید در همین مسئله جستجو کرد. بررسی مطالب غیرخبری روزنامه ها از جمله سرمقاله ها،یادداشت ها،تفسیرها و تحلیل ها؛ می ت...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023