نام پژوهشگر: سعید وصالی

بررسی میزان کیفیت زندگی معلولین جسمی- حرکتی استفاده کننده از آموزش های حرفه آموزی در مجتمع آموزشی ر عد غرب در سال 1388(با تأکید بر نقش آموزش از دیدگاه کار آموزان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1388
  زینب موسوی   عزت الله سام آرام

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان کیفیت زندگی معلولین جسمی- حرکتی استفاده کننده از آموزش های حرفه آموزی در مجتمع آموزشی رعد غرب در سال 1388 انجام شده است. هدف از آن کسب شناخت نسبت به میزان کیفیت زندگی معلولین جسمی- حرکتی استفاده کننده از آموزش های حرفه آموزی بر اساس شاخص های موردنظر محقق(میزان بر آرده شدن نیاز های فردی، میزان دسترسی به منابع وامکانات اجتماعی وآموزشی، میزان بهبود روابط اجتماعی(با خود واطرافیان)، میزان دستیابی به شغل مناسب در آینده) می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه¬ی معلولین جسمی- حرکتی است، که در سال 1388 در حال استفاده از آموزش های حرفه آموزی در مجتمع آموزشی رعد غرب می باشند، که این تعداد طی مدت زمان پرسشگری محقق 147 نفر می باشد، بنابر این به علت محدود بودن تعداد جامعه آماری، در این پژوهش از روش نمونه گیری خاصی استفاده نشده از اینروکل جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایشی بوده وجمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه¬ی ساخت یافته صورت گرفته است. محقق با استفاده از نرم افزار آماری spss به تجزیه وتحلیل اطلاعات پرداخته است وبا کمک معادله رگرسیون خطی ساده مشخص گردید که 0.373 از واریانس میزان کیفیت زندگی به وسیله¬ی شاخص های مطرح شده در بالا تبیین می شود. در پایان نتایج حاصل از این پژوهش به قرار زیر است: -از دیدگاه کار آموزان بین میزان بر آورده شدن نیاز های فردی و میزان کیفیت زندگی آنها رابطه معنی دار وجود دارد. -از دیدگاه کار آموزان بین دسترسی به منابع وامکانات اجتماعی وآموزشی ومیزان کیفیت زندگی آنها رابطه معنی دار وجود ندارد. - از دیدگاه کار آموزان بین میزان بهبود روابط اجتماعی (با خود واطرافیان) ومیزان کیفیت زندگی آنها رابطه معنی دار وجود دارد. - از دیدگاه کار آموزان بین میزان دستیابی به شغل مناسب در آینده ومیزان کیفیت زندگی آنها رابطه معنی دار وجود ندارئد.

بررسی رابطه رفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی ( مطالعه موردی در شهر سنندج)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1388
  احسان مردوخ روحانی   جعفر هزارجریبی

یکی از پیش نیازهای توسعه در جوامع بشری، سرمایه ی اجتماعی است. سرمایه اجتماعی به شبکه ی روابط مردم اطلاق میشود. این شبکه هرچه وسیعتر باشد یا به عبارت دیگر در روابط مردم اعتماد و ثبات بیشتر باشد، سرمایه اجتماعی در سطح بالاتری قرار می گیرد و بستر مناسب تری برای توسعه فراهم می آید. سرمایه اجتماعی در این تحقیق شامل سه بعد اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و تعهد اجتماعی است. دیگر مفهوم مرتبط با سرمایه ی اجتماعی، رفاه اجتماعی است که خود دو بعد عینی و ذهنی دارد. بعد عینی آن که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است شامل اشتغال مسکن جمعیت آموزش بهداشت درآمد و اوقات فراغت میشود. رابطهی این دو مفهوم( رفاه اجتماعی با سرمایه اجتماعی و رابطه مولفه های رفاه اجتماعی با سرمایه اجتماعی) در سطح شهر سنندج، در دو منطقه ی فقیر نشین شمال و شرق و همچنین دو منطقهی مرفه جنوب وو غرب در قالب پرسشنامه بررسی شده است.فرضیه های این تحقیق شامل رابطه ی رفاه اجتماعی با سرمایه ی اجتماعی و نیز رابطه ی رفاه اجتماعی از طریق مولفه های رفاه اجتماعی که از انها نام برده شد با سرمایه اجتماعی است. در نهایت رابطه ی رفاه اجتاعی با سرمایه ی اجتماعی و همچنین رابطه رفاه اجتماعی از طریق اوقات فراغت با سرمایه ی اجتماعی و رابطه اوقات فراغت با رفاه اجتماعی اثبات شد اما رابطه ی رفاه اجتماعی اط طریق دیگر مولفه های رفاه اجتماعی(مانند مسکن، آموزش، اشتغال و ..) با سرمایه اجتماعی رد شد.

بررسی مفاهیم نظریه های رفاه اجتماعی (آزادی،برابری، عدالت، قدرت و حقوق) در مکاتب متزله و اشاعره
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1389
  امیدعلی نعمت پور   نادر سالارزاده امیری

دراین پژوهش به منظور بررسی مفاهیم ،آزادی ، برابری ، عدالت ، قدرت وحقوق در مکاتب معتزله واشاعره ضمن تعریف ، توضیح و تفسیر این مفاهیم از نگاه اندیشمندان ومکاتب متعدد از یونان باستان تا دوران معاصر در قسمت مبانی نظری ، نظریه ( گریز از آزادی ) اریک فروم به عنوان چارچوب نظری تحقیق ، به اجمال بیان شده است ، وتفسیر اریک فروم از مفاهیم مذکور و رایطه مفهوم آزادی با مفاهیم برابری ، عدالت ، قدرت و حقوق تشریح شده است .سپس درباره روش کیفی تحقیق و رویکردهای مهم روش کیفی خصوصا هرمنوتیک و پدیدار شناسی به اختصار مطالبی بیان شده است و گزیده ای از روش های تحقیق کیفی پژوهش تاریخی وتحلیل محتوای کیفی ، که این تحقیق در قالب آن انجام گرفته است ، ذکر شده است ، در ادامه پس از آشنایی اجمالی با مکاتب معتزله و اشاعره ، نظر این مکتب درباره ی مفاهیم مورد بحث، تحلیل و تفسیر شده است ، ودر نتایج ، ویژگی های مکاتب معتزله و اشاعره ، روش شناسی مکاتب معتزله و اشاعره ، علل افول وشکل گیری مکاتب معتزله واشاعره ، نظر مکاتب معتزله واشاعره درباره مفاهیم پنج گانه مذکور ، رابطه مفهوم آزادی با مفاهیم برابری ، عدالت ، قدرت وحقوق ، در مکاتب معتزله و اشاعره ، تفسیر و تشریح شده است . و در تحلیل نهایی عقلانیت معتزله به عنوان مهم ترین علت افول این مکتب و مناسک گرایی و توجه به احساسات مذهبی به عنوان مهم ترین علت شکل گیری مکتب اشاعره ، براساس چارچوب نظری تحقیق ، نظریه گریز از آزادی اریک فروم، تفسیر وتحلیل شده است . براساس نتایج بدست آمده در این پژوهش ، مفاهیم آزادی ، برابری ، عدالت ، قدررت وحقوق در مکتب معتزله انعکاس یافته و مورد تایید است ، به نحوی که در مکتب معتزله ، عدالت به عنوان مفهوم محوری و اصلی ، مبنای تعریف و تفسیر مفاهیم آزادی ، برابری ، قدرت وحقوق قرار می گیرد ولی در مکتب اشاعره این مفاهیم انعکاس ندارد وقابل تایید و بررسی نیستند. لذا در مکتب معتزله نظریه منسجمی درباره ی مفاهیم پنجگانه رفاه اجتماعی با محوریت مفهوم عدالت وجود دارد ، که به شیوه سیستماتیک و منطقی ، می تواند راهکارهایی برای اداره جامعه و چگونگی تحقق جامعه ای رفاهی ارائه دهد .

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان هویت جمعی در میان دانشجویان 18-29ساله دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389
  سعید لهراسبی   جعفر هزار جریبی

موضوع پایان نامه: بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان هویت جمعی در میان دانشجویان 18-29 ساله دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی چکیده: هدف: در این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و هویت جمعی در میان دانشجویان 18-29 ساله دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. روش بررسی: این مطالعه از نوع پیمایشی است که بر روی 334 نفر از دانشجویان 18-29 ساله دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی که 253 نفرشان زن و 81 نفرشان مرد بوده اند و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند، صورت گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه بوده است. پرسشنامه شا مل سه بخش پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک دانشجویان، پرسشنامه هویت جمعی و پرسشنامه سرمایه اجتماعی می باشد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین آر- اسکوائر برای پیش بینی میزان تغییرات متغیر وابسته با متغیر مستقل استفاده شده است. یافته ها: یافته های حاصل از بررسی نشان داد که: 1- فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر رابطه بین سرمایه اجتماعی و هویت جمعی تأیید گردید. 2- فرضیه ای که در آن ها متغیرهای هویت قومی و هویت ملی متغیر وابسته بودند، تأیید گردید. 3- فرضیه ای که متغیر هویت فرا ملی، متغیر وابسته آن بود رد شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که در کل سرمایه اجتماعی تأثیری مستقیم و معنا دار بر هویت جمعی دارد. در مجموع از نتایج پژوهش، می توان چنین استنباط کرد که دانشجویان مورد مطالعه به نسبت دارای هر سه نوع هویت قومی، ملی وجهانی بوده که این هویت ها چندان تقابل وضدیتی با هم نداشته و در صدد نفی یکدیگر نبوده بلکه در یک حالت رفت و برگشتی قرار گرفته اند که عمق ومیزان سرمایه اجتماعی تاثیری بسزا در شکل گیری متعادل ابعاد آن دارد. واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، هویت جمعی، کنش گر اجتماعی، سطوح خرد، کلان و تلفیقی.

بررسی سرمایه اجتماعی میان گروهی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: دانشگاه تبریز و دانشگاه علوم پژشکی تبریز)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1390
  اسلام ابراهیمی   ابوتراب طالبی

هدف اصلی ما در این تحقیق ، بررسی چگونگی سرمایه اجتماعی میان گروهی دانشجویان دانشگاه سراسری و دانشگاه علوم پزشکی تبریز و عوامل موثر بر آن بود.در مورد سرمایه اجتماعی میان گروهی نظریه های مختلفی وجود ندارد و زیاد به آن پرداخته نشده است.نظریه پردازی که بیشتر به این حوزه پرداخته، رابرت پاتنام است که سرمایه اجتماعی را به دو نوع درون گروهی و میان گروهی تقسیم کرده است. البته کارهای دیگری نیز در مورد سرمایه اجتماعی میان گروهی انجام گرفته است. در این تحقیق از نظریه هایی که در فصل دوم (مبانی نظری)آمده و همچنین از کارهایی که در پیشینه داخلی و خارجی تحقیق از آنها یاد شده، استفاده شده است. و با توجه به همان نظریات و کارهای یاد شده، فرضیه هایی مطرح شدند و مدل تحقیقی تحقیق توسعه داده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان (مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری) دانشگاه سراسری دانشگاه تبریز و دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال تحصیلی 89-88،که تعداد آنها 15135 نفر می باشد، تشکیل می دهندو از این تعداد، 11425 نفر در دانشگاه تبریز و 3710 نفر در دانشگاه علوم پزشکی تبریز مشغول به تحصیل هستند.و تعداد 376 نفر آنها از طریق فرمول کرکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق از روش مطالعه میدانی و تکنیک تحقیق پیمایشی و ابزار پرسشنامه بسته استفاده شده است و ابزاری که ما برای سنجش سرمایه اجتماعی میان گروهی معرفی کردیم، از اعتبار و پایای بالایی برخوردار است. تحلیل داده ها در دو مرحله به انجام رسید، مرحله اول شامل آمار توصیفی که شامل فراوانی مطلق(تعداد) و درصد فراوانی برای کل پاسخگویان و گویه هاست و در مرحله دوم به آمار استنباطی پرداخته شد و با توجه به سطح سنجش متغیر های مستقل و وابسته از آزمون های متناسب با آنها چون آزمون تفاوت دو میانگین(t-test ) و آزمون تفاوت بیش از دو میانگین (anova) و آزمون ضریب همبستگی پیرسون (r) استفاده شده است.

بررسی عوامل موثر بر میزان گرایش به صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر ( مطالعه موردی: روستائیان شهرستان الشتر)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1389
  جواد اسلام دوست   سعید وصالی

چکیده موضوع پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر گرایش روستائیان به صندوق بیم? اجتماعی روستائیان و عشایر در شهرستان الشتر می باشد ..هدف اصلی این پژوهش، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر میزان گرایش روستائیان شهرستان به صندوق بیمه اجتماعی روستایی بعنوان یکی از مولفه های مهم رفاه آنان بوده ، تا با فراهم آوردن زمینه های تعمیم خدمات تأمین اجتماعی به روستاییان،در جهت گسترش عدالت اجتماعی ،رفع محرومیت، ارتقاء سطح درآمد و رفع فقر توأم با کرامت و منزلت روستائیان اقدام شود. در فرضیات پژوهش رابطه و معناداری متغیرهای پایگاه اجتماعی ، میزان آینده نگری ، اعتماد،آگاهی و کیفیت خدمات بیمه ای ، با میزان گرایش به بیمه اجتماعی روستایی بررسی شده است.روش تحقیق، پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش ،248 سرپرست خانوار ، از روستائیان و عشایر شهرستان الشتربوده که عضو صندوق بیم? اجتماعی روستایی می باشند. ابزار مورد استفاده پژوهش ، پرسشنامه می باشد که اطلاعات گردآوری شده ، کد گذاری شده و توسط نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. شاخص های آماری مورد استفاده جهت بررسی فرضیات پژوهش ، بر اساس روش آمار توصیفی و آزمون های تحلیلی آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون چند متغیره ، و…)بوده است. یافته های پژوهش حاضر عنوان می دارد؛ متغیر های اعتماد و آگاهی مهمترین عوامل موثر بر میزان گرایش به بیم? اجتماعی روستایی بوده و با آن رابط? قوی ،مستقیم و معنا دار داشته ، پس از آن متغیرهای کیفیت خدمات بیمه ای و آینده نگری روستائیان ، رابط? معنادار اما ضعیفتری داشته و متغیر پایگاه اجتماعی ضعیف ترین عامل بر گرایش به بیم? اجتماعی روستایی در ناحیه مورد مطالعه می باشد. - با توجه به نتایج بیان شده روشن می شود که متغیرهای اعتماد و آگاهی تأثیر شدید ،مستقیم و معناداری بر میزان گرایش به بیم? اجتماعی داشته و بقیه متغیر ها تأثیر متوسط تا ضعیفی را بر گرایش به بیم? اجتماعی روستایی داشته اند.ترتیب رابطه و تأثیر متغیر های مستقل بر متغیر وابسته بشرح ذیل است: 1-اعتماد 2-آگاهی3-کیفیت خدمات4-آینده نگری 5-پایگاه اجتماعی (که ضعیف ترین تأثیر را دارد). با توجه به آنچه ذکر شد : شاخص اعتماد و آگاهی مهمترین عوامل موثر بر گرایش به بیم? اجتماعی روستایی بوده ،رابط? کیفیت خدمات و آینده نگری هم با متغیر وابسته معنادار و شاخص پایگاه اجتماعی ضعیف ترین عامل بر این گرایش در ناحیه مورد مطالعه می باشد.

بررسی میزان بهره مندی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از تسهیلات رفاهی و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1390
  معصومه حاجی احمدی   سعید وصالی

با توجه به اهمیتی که نیروی انسانی در بهبود کارایی هر سازمان دارد و سازمان های عصر حاضر به نیروی انسانی به عنوان دارایی هوشمند و ارزشمند نظر دارند، تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه بین میزان بهره مندی کارکنان با کیفیت زندگی کاری آنان انجام شد. هدف بررسی همین رابطه می باشد، جامعه آماری تحقیق، کارکنان وزارت جهاد کشاورزی بود حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 331 نفر برآورد شد که 261 نفر مرد و 70 نفر زن بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه که بخشی از آن را محقق ساخت و بخشی با استفاده از پرسشنامه های مرتبط با کیفیت زندگی کاری بود، جمع آوری شد. جهت سنجش اعتبار پرسنامه از اعتبار صوری استفاده و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ که میزان آن 94/0 بود تأیید شد. نمونه گیری به روش نمونه گیری طبقه بندی انجام و پس از گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل با نرم افزار spss انجام شد. نتایج آزمون پیرسون که معناداری رابطه ها را می سنجید، بدین صورت بود که: بین میزان بهره مندی کارکنان از تسهیلات رفاهی و کیفیت زندگی کاری کارکنان وزارتخانه رابطه معناداری وجود نداشت. همچنین بین پرداخت منصفانه و کافی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گرائی در سازمان کار، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی ، توسعه قابلیت های انسانی با میزان بهره مندی از تسهیلات رفاهی رابطه معناداری وجود داشت، در حالیکه در مورد محیط کاری ایمن و بهداشتی و یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان میزان بهره مندی از تسهیلات رفاهی رابطه معناداری وجود نداشت. که نتایج آزمون از طریق آزمون پیرسون حاصل شد. جهت بررسی وضعیت اثر گذاری تسهیلات رفاهی و ابعاد آن بر کیفیت زندگی کاری در کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از تکنیک رگرسیون چندگانه استفاده شده است، که با قرار گرفتن توزیع موارد تقریباً بر روی یک خط و عدم پراکندگی آن در سطح صفحه نشان از خطی بودن رابطه دارد. پیش‎فرض دیگر انجام رگرسیون چندگانه خطی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته است. و نتیجه ضرایب بتای مولفه های متغیر بهره مندی از تسهیلات رفاهی و نتایج آزمون معناداری آنها نشان می دهد که سهم بهره مندی از سفرهای زیارتی و سیاحتی در تبیین تغییرات کیفیت زندگی کاری بیش از سایر مولفه ها است.

بررسی عوامل موثر بر ناکارآمدی تعاونی های مصف شهر کرمانشاه(مطالعه موردی تعاونی های مصرف شهر کرمانشاه)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1390
  حامد یاری   جعفر هزار جریبی

فعالیت شرکتهای تعاونی مصرف راه تعدیل و تقسیم عادلانه ثروت را به روی مردم می گشاید و افراد جامعه را از نعمت برابری در بهره مندی از مزایای زندگی برخوردار می سازد. بنابراین شرکتهای تعاونی مصرف عاملی در جهت تعدیل ثروت و قدرت در جامعه هستند. تحقیق حاضر با عنوان بررسی عوامل موثر بر ناکارآمدی تعاونی های مصرف شهر کرمانشاه به بررسی موانعی می پردازد که بر سر راه عملکرد مطلوب این تعاونی ها قرار دارند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از انواع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق تعاونی های مصرف شهر کرمانشاه در سه گرایش کارمندی، کارگری و فرهنگیان است. با استفاده از فرمول کوکران 240 نفربه عنوان حجم نمونه از میان 26 شرکت تعاونی انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی آن توسط اساتید دانشگاه و کارشناسان اداره تعاون و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ تأیید گردید.برای پردازش داده ها نیز از نرم افزار spss 17 استفاده شد. به منظور بررسی فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون، برای مقایسه متغیرهای مستقل و تعاونی ها از نظر این متغیرها از آنالیز واریانس و آماره f و سپس از آزمون دانکن برای رتبه بندی متغیرهای مستقل و نیز رتبه بندی تعاونی های مصرف با یکدیگر بهره گرفته شد. نتایج ضریب همبستگی ضمن تأیید فرضیات نشان داد که عوامل درون سازمانی همبستگی بیشتری با ناکارآمدی تعاونی های مصرف شهر کرمانشاه دارند. نتایج حاصل از آزمون رتبه بندی دانکن نیز نشان داد تعاونی های مصرف کارمندی و فرهنگیان در مقایسه با تعاونی های کارگری از سطح ناکارآمدی کمتری برخوردار بوده اند.

بررسی میزان تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت روانی و اجتماعی معلمان شهر همدان در سال 1390
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390
  اسدالله مهری   جعفر هزار جریبی

چکیده هدف از این پژوهش شناخت میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت روانی و اجتماعی معلمان شهر همدان می باشد. روش تحقیق از نوع مقطعی به صورت پیمایشی از نوع توصیفی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان شهر همدان در سال 1390 تشکیل می دهند. نمونه مطالعه شامل 375 نفر شد، که با روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. در این پژوهش کلیه آزمودنی ها با استفاده از پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک، سرمایه اجتماعی، سلامت روانی (ghq-28) و سلامت اجتماعی کییز مورد سنجش قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون x2، ضریب همبستگی، رگرسیون چند متغیره و مدل تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین متغیرهای زمینه ای (سن، جنس، تحصیلات و سابقه کار) با سلامت اجتماعی و سلامت روانی رابطه معناداری وجود ندارد. در حالی که بین بعد مشارکت اجتماعی سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی و سلامت روانی به ترتیب (429/0 و 534/0-)، بعد روابط با دوستان و اقوام و خانواده (470/0، 376/0-)؛ بعد اعتماد اجتماعی(593/0، 361/0-)؛ بعد روابط همسایگی(6/0، 310/0-)؛ بعد انسجام اجتماعی(406/0، 179/0-)، بعد گرایش نسبت به دیگران (536/0، 283/0-)، بعد ایثار نسبت به غریبه ها (366/0، 136/0-)، بعد حمایت اجتماعی (515/0، 329/0-) و بعد علاقه به جامعه (329/0، 276/0-) همبستگی معنی داری مشاهده شد. همچنین نتایج کلی، رابطه معنی داری بین سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی (001/0p> و 492/0r=) و سلامت روانی (001/0p> و 572/0- r=) را نشان داد. طبق یافته ها، این پژوهش در راستای مطالعات صورت گرفته در این زمینه می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود که به ارتقاء سلامت معلمان از طریق نظامهای آموزشی و تربیتی با افزایش سرمایه اجتماعی، استفاده از روشهای آموزشی گروهی و ایجاد شبکه های اجتماعی علمی، آموزشی، دوستی و تفریحی توجه شود.

بررسی عوامل موثر بر میزان موقعیت اجتماعی سالمندان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1390
  موسی خسرونژاد   سام آرام عزت اله

چکیده هدف: جمعیت جهان بسرعت در حال سالمند شدن بوده و در اکثر جوامع، سالمندی به عنوان یک مسئله مهم مطرح است. سالمندی فرایند طبیعی در زندگی انسان و حاصل فرسایش تدریجی ارگانهای حیاتی می باشد. عوامل فردی مانند سن، جنس، نژاد و ویژگیهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در زمان و میزان این پدیده تأثیرگذارند. همزمان با افزایش کمی سالمندان، توجه به موقعیت اجتماعی و شناسایی عوامل موثر بر آن جهت سیاست گزاریهای جامع وصحیح برای این قشر از اهمیت زیادی برخوردار است.در این پژوهش به بررسی میزان موقعیت اجتماعی سالمندان منطقه 3و 13 تهران پرداخته شده است و در میان عوامل مختلف، پایگاه اجتماعی- اقتصادی،سرمایه اجتماعی،جنسیت،حمایت اجتماعی و میزان و چگونگی تاثیر آنها بر موقعیت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه ی مقطعی و از نوع توصیفی می باشد که اطلاعات آن با استفاده پرسشنامه ساخته محقق در یک نمونه 385 نفری از سالمندان منطقه 3و13 تهران جمع آوری شده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله از آزمونهای پیرسون ورگرسیون خطی ساده/دو متغیره استفاده شده است. یافته ها: از جمعیت 385 نفری این تحقیق 209 نفر را مردان و 176 نفر را زنان سالمند تشکیل می دادند. بیشتر واحدهای مورد پژوهش )8/28درصد ( در دامنه سنی69-65 سال بوده و میانگین سنی آن برای هر دو جنس حدود 70 سال بدست آمده است. افراد دارای پایگاه اقتصادی اجتماعی بالاتر،سرمایه اجتماعی بیشتر و افرادی که از حمایت اجتماعی بیشتری بهره مند بودند از میزان موقعیت اجتماعی بالاتری برخوردار بوده اند. نتیجه گیری: عوامل مختلفی بر موقعیت اجتماعی سالمندان تأثیرگزار می باشند که شناخت این عوامل جهت برنامه ریزی بهتر در مورد سالمندان و توانمندسازی آنان از اهمیت خاصی برخوردار است. کلید واژه ها: سالمندی،جنسیت،حمایت اجتماعی،موقعیت اجتماعی

بررسی میزان تاثیر عوامل اقتصادی اجتماعی بر سرمایه اجتماعی(مطالعه موردی درباره ی کارکنان سازمان هوافضا وابسته به وزارت دفاع)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1390
  رضا ساکی   امیر محمود حریرچی

چکیده سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در قلمروهای اقتصادی ،اجتماعی جوامع مدرن مطرح شده است و شناسایی آن به عنوان یک نوع سرمایه چه در سطح مدیریت کلان توسعه کشورها و چه در سطح مدیریت سازمان ها و بنگاه ها می تواند شناخت جدیدی را از سیستم های اقتصادی اجتماعی ایجاد و مدیران را در هدایت بهتر سیستم ها یاری کند . امروزه سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهمتری نسبت به سایر سرمایه ها درسازمان ها و جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط جمعی و گروهی ، می توانند میان انسان ها ،سازمان ها با سازمان ها انسجام ایجاد کنند . در جوامعی که فاقد سرمایه اجتماعی کافی هستند ،سایر سرمایه ها از کارایی و اثر بخشی لازم برخوردار نبوده و بدون سرمایه اجتماعی پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی و ... ناهموار و دشوار می شود . پژوهش حاضربا عنوان بررسی میزان تاثیر عوامل اقتصادی اجتماعی بر سرمایه اجتماعی انجام شده است . این پژوهش شامل 6 فرضیه می باشد . و تاثیر عواملی از جمله تحصیلات ، احساس امنیت ، کیفیت مسکن ،بهداشت فردی و اجتماعی ، تناسب در آمد با هزینه ها و رفاه اجتماعی که به عنوان متغیر مستقل می باشد را بر سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر وابسته ، بررسی می کند . روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی است ، از نوع همبستگی و در روش تجزیه و تحلیل آن از آماره پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است . نتایج تحقیق حاکی از آن است که هر شش فرضیه پژوهش با معنا داری بالایی تأیید گردید . به این ترتیب که بین میزان احساس امنیت و سرمایه اجتماعی ، بین بهداشت فردی و سرمایه اجتماعی ، بین کیفیت مسکن و سرمایه اجتماعی ، بین رفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی ، بین میزان تحصیلات و سرمایه اجتماعی و بین تناسب در آمد با هزینه ها و سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .

بررسی عوامل موثر بر محرومیت اجتماعی جوانان شهری و روستایی شهرستان شاهرود
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1390
  فرشته دروکی   سعید وصالی

چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل موثر بر محرومیت اجتماعی جوانان شهری و روستایی شهرستان شاهرود تهیه شده است. سوال اصلی این پژوهش این است که آیا جوانان با محرومیت اجتماعی مواجه هستند؟ و چه عواملی بر محرومیت اجتماعی آنان تاثیر گذار است؟ جامعه آماری در این پژوهش کلیه جوانان شهری و روستایی شهرستان شاهرود می باشد. حجم نمونه ی مورد نظر با استفاده از فرمول کوکران برابر با 397 نفر برآورد شد که در این پژوهش به طور تقریب به 400 نفر افزایش پیدا کرد. تعداد زنان و مردان برابر بوده و تعداد جوانان روستایی برابر با 122 و جوانان شهری برابر با 278 می باشد. متغیرهای مستقل این پژوهش را جنسیت، مکان زندگی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی تشکیل می دادند و متغیر وابسته محرومیت اجتماعی، براساس مولفه های میزان مشارکت رسمی و غیر رسمی، دسترسی به فرصت های اجتماعی، نگرش به رعایت حقوق شهروندی در جامعه و شبکه های اجتماعی تعریف و مشخص شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شد و با توجه به سئوالات تحقیق از روش همبستگی پیرسون، آزمون t دو نمونه ی مستقل،رگرسیون ساده و چند متغیره، کای اسکوایر و v کرامر استفاده شد. نتایج به دست آمده گویای آن است که جوانان از نظر محرومیت اجتماعی در سطح بالایی قرار دارند. و با توجه به سنجه های استفاده شده در این پژوهش بین محل اقامت فرد، جنسیت و سرمایه اقتصادی او با محرومیت اجتماعی رابطه ی معنی داری وجود ندارد و نتایج آزمون های تفاوت نیز تفاوت معنی داری را بین محل اقامت و جنسیت افرادبا محرمیت اجتماعی نشان نمی دهد. اما نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که رابطه ی معنی داری بین متغیرهای سرمایه اجتماعی وفرهنگی با محرومیت اجتماعی وجود دارد. کلید واژه ها: محرومیت اجتماعی، جوانان، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، شبکه های اجتماعی، مشارکت، نگرش به حقوق شهروندی

بررسی نگرش شهروندان تهرانی نسبت به طرح هدفمند کردن یارانه ها و عوامل موثر بر آن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1390
  سیدمحمد بساطیان   جعفر هزارجریبی

"طرح هدفمند کردن یارانه ها" به عنوان طرح جامع و مبسوطی که سالیان متوالی است به عنوان یکی از طرح های رفاهی کلان کشوری، در دستور کار بوده، از چنان ابعاد وسیع و پیچیده ای برخوردار است که اجرای آن نه تنها سالهاست دغدغه ی مسئولین کشور بوده بلکه پیچیدگی و گستردگی کار تا جایی بوده که اجرای آن مدت های مدیدی به تعویق افتاده است. طرح مذکور که به اعتقاد برخی اندیشمندان حتی از سه حیطه ی اصلی رفاه یعنی بیمه های اجتماعی، کمک های حمایتی و کمک های امدادی وسیع تر بوده، تا جایی که این سه حیطه ی اصلی را تحت الشعاع خود قرار داده و خواهد داد، نیازمند شناسایی و کارهای دقیق علمی است تا بتوان به هدف نهایی آن یعنی ایجاد رفاه اجتماعی نائل گردد.

بررسی عوامل مرتبط با وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان(رشته علوم اجتماعی) دانشگاه پیام نور شهرستان نقده (نظر سنجی)( دوره زمانی 1380 الی 1389)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1390
  اکبر زینالی   سعید وصالی

چکیده تمام نما: این پژوهش بررسی عوامل مرتبط با وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان (رشته علوم اجتماعی) دانشگاه پیام نور شهر نقده می باشد و بدین منظور تعداد 151 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور شهر نقده که در دوره زمانی 1380 الی 1390 موفق به اخذ مدرک کارشناسی شده اند به عنوان نمونه انتخاب شده اند. نمونه گیری در این تحقیق به روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش تکنیک پیمایش از نوع نظر سنجی می باشد. جهت ارزیابی متغیرهای این پژوهش از ابزار پرسشنامه که توسط محقق طراحی شده استفاده شده است و با نظر سنجی از فارغ التحصیلانی که انتخاب شده بودند پرسشنامه ها تکمیل شدند. برای تحلیل روابط بین متغیرها از آماره هایی چون آزمون مقایسه تفاوت میانگینها یا تی تست تک نمونه ای، استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که از نظر فارغ التحصیلان عوامل تخصص ، پایگاه اجتماعی و روابط خوشاوندی تاثیر چندانی بر وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان نداشته اند و همچنین رضایت فارغ التحصیلان ازوضعیت اشتغال در سطح پایین تر از میانگین فرضی قرار دارد.

بررسی دیدگاه های اخلاقی در میان آراء طرفداران دو مکتب بازار آزاد(لیبرالیسم) و دولت رفاه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1390
  فاطمه پارسی   سعید وصالی

اخلاق در مباحث رفاهی موضوعی است که علی رغم اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، کاوشی در مفهوم اخلاق رفاه، بررسی، مقایسه و تحلیلِ سه مفهوم اخلاقیِ آزادی، مسئولیت و نوع دوستی در بین آراء اندیشمندانِ دو مکتب لیبرالیسم و دولت رفاه می باشد. در این پژوهش، نظریه ی آمارتیا کومارسن به عنوان نمونه ای آرمانی در مقوله ی اخلاق رفاه در نظر گرفته شده است، به همین منظور در فصل دوم و پس از درآمدی به مقوله ی اخلاق، نظریه ی آمارتیاسن به طور مفصل مورد بررسی و تدقیق قرار داده شده است. در فصل سوم نیز به صورت مجزا به بررسی آراء اندیشمندان هر دو مکتب لیبرالیسم و رفاه درارتباط با سه مفهوم اخلاقی فوق-الذکر پرداخته شده، فصل چهارم نیز به مقایسه و تحلیل این سه مفهوم اخلاقی بین هر دو مکتب لیبرالیسم و دولت رفاه اختصاص یافته است. در این فصل، شکاف های نظری، نقاط ضعف و قوت هر یک از نظریات، مورد تحلیل قرار گرفته و هم چنین جایگاه هر کدام از دو نحله نیز با نظریه ی سن مورد بررسی و تدقیق قرار گرفت. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، روش کیفی و مطالعه اسنادی می باشد. در مجموع، چند نتیجه ی کلی از این مطالعه حاصل شده است که عبارتند از: الف) هر دو مکتب لیبرالیسم و رفاه به دلیل نگاه تک بعدی و بنیادگرایی نسبت به ارزش های پذیرفته شده شان نتوانسته اند خود را با واقعیت های جامعه مدرن، نیازها و ارزش های انسانی تطبیق دهند. ب) لیبرال ها با تکیه بر انتزاعیات و تفردگرایی خام بازار از برخی مسائل اجتماعی مانند نابرابری، فقر و بی عدالتی غافل مانده اند. ج) اصحاب رفاه نیز به دلیل توجه به نیازهای رفاهی و مادی، برخی ارزش های انسانی مانند آزادی را به فراموشی سپرده اند. د) سن با تکیه بر واقعیات و درک نیازهای انسانی، بر آشتی اخلاق و اقتصاد رفاه تاکید دارد، نظریه ی وی با اهمیتِ بر قابلیت، آزادی، عاملیت و تعهد، قابلیت کاربست و الگو شدن در مقوله ی اخلاق رفاه را دارد

بررسی میزان رضایت شغلی معلمان شهرستان آبیک و رابطه ان با خدمات رفاهی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - پردیس آموزشهای نیمه حضوری 1390
  معصومه هاشمی   سعید وصالی

تحقیق حاضر ،با موضوع بررسی میزان رضایت شغلی معلمان شهرستان آبیک و رابطه ی آن با خدمات رفاهی می باشد.که محقق از نظریه های مختلف نظریه پردازان برزگ چون مازلو،هرزبرگ،کرونباخ،آمارتیاسن،پیگو،ماکس وبر کمک گرفته است. این تحقیق به صورت پیمایشی صورت گرفته و با ارائه پرسشنامه به معلمان،داده ها با کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون به نتایجی رسیده است. پس از انجام کار تحقیق محقق به این نتایج رسیده است که میان رضایت شغلی معلمان و متغیرهایی مانند خدمات بهداشتی،امنیت درآمدی،نحوه گذران اوقات فراغت و تأمین نیازهای اساسی رابطه وجود دارد و این متغیرها بر رضایت شغلی معلمان تأثیر بسزایی دارند. نکات دیگری که محقق به آن دست یافت این بود که در بین متغیرهای اصلی،بیشترین سهم رضایت مندی معلمان را تأمین نیازهای اساسی بر عهده دارند و زنان نسبت به مردان رضایت بیشتری از شغل خود دارند. علاوه بر این نتایج میزان رضایت شغلی معلمان غیر متأهل از معلمان متأهل بیشتر می باشد و داشتن خانه ی ملکی نیز در افزایش رضایت شغلی معلمان موثر می باشد. به طور کلی،معلمان شهرستان آبیک،خواهان تغییر وضعیت موجود و حمایت و رسیدگی بیشتر در جنبه های مختلف خدمات رفاهی از قبیل،تأمین مسکن،افزایش حقوق،خدمات بهداشتی و تفریحی بودند.

بررسی عوامل فرهنگی واجتماعی موثر بررضایت شغلی کارکنان شهرداری (درباره کارکنان شهرداری اصفهان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1390
  محبوبه مهرابی نیاسر   جعفر هزارجریبی

رضایت شغلی به دو دلیل عمده دارای اهمیت می باشد: یکی بخاطر احساس مسئولیت مدیران در برابر کارکنان یعنی از نظر اخلاقی اهمیت دارد و دیگری افزایش کارایی و بهره وری به دلیل افزایش رضایت شغلی دارای اهمیت می باشد. این تحقیق با هدف بررسی رابطه عوامل فرهنگی واجتماعی موثر بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری (دربین کارکنان شهرداری اصفهان) به روش پیمایش انجام گرفت. متغیرهای مستقل دراین تحقیق سن، جنسیت، تأهل، تحصیلات ، سابقه کار، نوع قرارداد، مسئولیت سازمانی ، شرایط محیط کاری ، محل جغرافیای کار، دستمزد،امنیت شغلی ، نابرابری ، دینداری ورضایت شغلی متغیر وابسته می باشد. درتجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تکنیکهای آماری، آمار توصیفی و آمار استنباطی از جمله ضریب همبستگی پیرسون واستفاده از رگرسیون به تحلیل داده های بدست آمده پرداخته شد ه است . جامعه آماری متشکل از کلیه کارکنان شهرداری اصفهان باستثناء نیروهای خدماتی می باشد که تعداد کل آنها برابر با 1500 نفر می باشند که از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده نمودیم وبراساس فرمول کوکران ، به تعیین حجم نمونه پرداختیم وپس از تهیه یک پرسشنامه و بررسی روائی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ بسیار مناسب ( برای متغیر وابسته 98/0 ) به جمع آوری داده ها از روش پرسشنامه پرداخته شد . از جمله نتایج بدست آمده در این پژوهش یک مدل علی می باشد که نشان از تاثیر گذاری متغیرها بر یکدیگر و همچنین میزان تاثیر آنها می باشد . واژگان کلیدی : رضایت شغلی ، کارکنان ، امنیت شغلی ، عوامل فرهنگی ، عوامل اجتماعی

بررسی میزان اولویت به مقولات مختلف رفاه اجتماعی در دولتهای هشتم و نهم با تاکید بر قانون بودجه دوسالانه کل کشور
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - پردیس آموزشهای نیمه حضوری 1390
  جواد علی جمال   جعفر هز

نقش دولت در تامین رفاه اجتماعی از کشوری به کشور دیگر و حتی در یک کشور، در دوره های زمانی مختلف، تغییر می کند. در جامعه اسلامی، مسئولیت تامین رفاه اجتماعی در نخستین مرحله به عهده ی خانواده، در دومین مرحله، جامعه و در مرحله سوم، حکومت اسلامی می باشد. در واقع می توان گفت که مسئولیت دولت در قبال رفاه عمومی، برای تامین همه مردم کشور، از گهواره تا گور است. هدف اصلی این تحقیق را می توان به نوعی بررسی نوع نگاه دولتهای هشتم و نهم به مقولات مختلف رفاهی دانست. و سعی بر آن است تا کوشش و تلاش سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی نژاد به عنوان روسای دولتهای هشتم و نهم برای افزایش رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. سوال اصلی این تحقیق را می توان اینگونه مطرح کرد: آیا در دولتهای هشتم و نهم در میزان توجه به مقولات مختلف رفاه اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال بودجه سالانه دولت که خط مشی اصلی برای پیشبرد سیاست های دولت می باشد به عنوان معیار ارزیابی در نظرگرفته شده است. به نظر می رسد از طریق آن می توان دریافت که دولتها تا چه اندازه به مقولات مختلف رفاهی توجه دارند و تا چه اندازه توانسته اند دغدغه های رفاهی خود را در آن انعکاس دهند. برای بررسی این موضوع ابتدا به بررسی دو رویکرد نظری اسلام و غرب به رفاه اجتماعی پرداخته شده است، سپس با استفاده از روش تحلیل ثانویه و با تکنیک تحلیل محتوا به بررسی روند هزینه کرد بودجه دولتهای هشتم و نهم در ارتباط با مقولات رفاهی می پردازد. برای بررسی روند مصرف بودجه سالانه 18 شاخص رفاهی به عنوان معیار قیاس در نظر گرفته شده است. سپس به وسیله روش الگوی جمع بندی دو مرحله ای میزان اعتبارات دستگاههای اجرایی مرتبط با شاخص مورد نظر که دارای ردیف بودجه می باشند به عنوان معیار ارزیابی در نظرگرفته شده است. یافته های این بررسی نشان می دهد که در مجموع دولت نهم در قیاس با دولت هشتم توجه بسیار بیشتری به مقولات رفاهی داشته است به گونه ای که از هجده شاخص رفاهی بررسی شده، افزایش بیش از 78 درصدی در دولت نهم نسبت به دولت هشتم را در تخصیص اعتبارات نشان می دهد که مبین وجود اختلاف معناداری در توجه به رفاه اجتماعی در این دو دولت است.

به زبان فارسی: بررسی تطبیقی نسبت عدالت و آزادی به عنوان شاخص های رفاه اجتماعی از نگاه آمار تیاسن و متفکران مسلمان ایرانی ( امام خمینی – دکتر شریعتی – دکتر سروش )
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1390
  احمد رمضان خانی   سعید وصالی

این پایان نامه نسبت عدالت و آزادی را به عنوان مولفه های رفاه اجتماعی از نگاه آمارتیاسن و متفکران مسلمان ایرانی (امام خمینی، دکتر شریعتی و دکتر سروش) بررسی می کند . به اعتقاد آقای آمارتیا سن این نگرش که بین آزادی و برابری و عدالت تضاد وجود دارد به کلی اشتباه است و آزادی وعدالت بدیل هم نیستند. سن آزادی را ابزار اصلی توسعه و همچنین هدف اصلی توسعه می داند و نوعی همزادی و هم رویدادی بین آزادی و عدالت برقرار می کند. امام خمینی آزادی را حق طبیعی هر انسان و لازمه ی تمدن و رفاه می داند. همچنین ایشان به لزوم فرصت های برابر برای همگان در همه ی زمینه ها و ارتباط کامل عدالت و آزادی معتقد بوده و بر این باور است که آزادی تنها و تنها درسایه عدلت فراهم می گردد و جامعه ای آزاد است که عادلانه باشد.شریعتی آزادی را با انسانیت انسان معادل دانسته اما عدالت را هم در کنار آن ستوده وآنرا از آمال بشر می داند . او آزادی بدون عدالت و عدالت بدون آزادی را ناقص می داند و بر این اعتقاد است که این دو مقوله در کنار مقوله سومی به نام عرفان مکمل یکدیگرند وبدون وجود یکی دیگری ناقص است و به درستی محقق نمی شود و رفاه جامعه مستلزم توجه همزمان به هر دو مقوله است. سروش آزادی را جزئی از عدالت می داند نه روبروی آن و مخالف . او عدالت را برتر از آزادی می داند و آزادی را در دل عدالت جای می دهد و عدالت را ایفای حقوقی می داند که آزادی یکی از آنهاست. البته به نظر ایشان بدون آزادی هم هیچ عدالتی محقق نمی شود. اگرچه هر متفکری از زاویه ای خاص به آزادی می نگرد اما

بررسی برنامه های رفاه و تامین اجتماعی از منظر کارشناسان برنامه ریزی رفاه و تامین اجتماعی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1390
  بهادر عسکری   سعید وصالی

این پایان نامه به صورت کیفی از تکنیک مصاحبه و روش نظریه مبنایی استفاده نموده است موضوع ان بررسی برنامه های رفاه و تامین اجتماعی از منظر کارشناسان رفاه و تامین اجتماعی می باشدوبه بررسی مدل های برنامه ریزی و این که مدل برنامه ریزی در ایران به کدام مدل سوسیال دمکراسی، لیبرال ، محافظه کار و اسلامی شباهت دارد، پرداخته است و در پایان به این نتیجه رسیدیم که مدل برنامه ریزی در ایران به سوسیال دمکراسی شباهت بیشتری دارد ولی لزوما مصداق هیچ کدام از مدل های فوق نمی باشد.در مصاحبه خود با 15نفر از کارشناسانی که صاحبنظرند و دراجراویا تهیه برنامه نقش داشته اند مصاحبه کردیم و مصاحبه راکدکذاری و به مدل پارادایمی رسیدیم با تحلیل ان، موضوع محوری شناسایی و به زمینه علل پیامد و راهکارهها پرداختیم .پدیده محوری ما عدم انسجام در سیاستگذاری ها و پیامد ان توسعه نیافتگی رفاه اجتماعی است .راهکارهها، بومی سازی، توانمند سازی و الگوبرداری از کشورهای موفق مطرح شده اند.

بررسی میزان مصرف کالاهای فرهنگی وعوامل موثر بر ان در بین شهروندان مشهدی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1391
  مصطفی کشوری چرمی   سعید وصالی

به گفته بوردیو مصرف، دیگر تنها ارضای یک دسته از نیازها نیست، بلکه متضمن نشانه ها، نمادها، ایده ها و ارزش ها است. مصرف کالاهای فرهنگی، بعدی است از حیات که این مقوله، عمدتاً با توسعه صنعت و فرهنگ مرتبط است و در خصوص جوامع جدید بیشتر کاربرد دارد تا جوامع سنتی. و بر استفاده از رسانه ها و وسایل فرهنگی متمرکز می شود.این پژوهش با هدف بررسی میزان مصرف کالاهای فرهنگی و عوامل موثر برآن در بین شهروندان مشهدی انجام گرفته است. این مطالعه بر روی 384 نفر از شهروندان (194 مرد و 190 زن) با روش نمونه گیری خوشه ای با روش پیمایش و نیز با تکنیک پرسشنامه انجام شده است. کالاهای فرهنگی که دراین پژوهش به هفت گروه طبقه بندی شد که در ادامه بعد از توصیف میزان ونوع مصرف این کالاها رابطه هر یک از متغیرهای مستقل با میزان مصرف این کالاها مورد آزمون واقع شد. درباره پایگاه اجتماعی-اقتصادی وجود رابطه این متغیر با میزان مصرف اکثر کالاهای فرهنگی بغیر از گوش کردن به رادیو و زیارت اماکن متبرکه و مذهبی تایید شد. بیشترین میزان شدت رابطه نیز با میزان استفاده از اینتزنت (0.530) بود. همچنین درباره وجود رابطه بین متغیر دینداری و میزان مصرف کالاهای فرهنگی بیشترین شدت رابطه این متغیر با میزان گوش کردن به موسیقی(0.355-) بود که البته این رابطه به صورت معکوس است؛ یعنی با افزایش میزان دینداری میزان گوش کردن به موسیقی کاهش می یابد. درادامه با انجام رگرسیون مشخص شد که مقدار r^2 برابر با5/26 درصد است، یعنی فقط 5/26درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می شود و بیشترین میزان تاثیر نیز مربوط به متغیر تصنعی کرد و سپس متغیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی است. کلمات کلیدی: پایگاه اجتماعی- اقتصادی ، مصرف، کالای فرهنگی، ذائقه ، هویت

بررسی نگرش فرهنگیان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرج نسبت به میزان اثربخشی برنامه های رفاهی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1391
  سیروس نظری پور   عزت الله سام آرام

چکیده در اغلب جوامع امروز، نهادهای آموزش و پرورش، ابزارهای مهم تحقق اهداف و مقاصد اجتماعی به شمار می روند. برمبنای این فرض که آموزش و پرورش، لازمه نظم و پیشرفت اجتماعی است، اقدامات قابل ملاحظه ای از جانب مردم و دولت ها در جهت سیاستگذاری و تامین منابع آن به عمل می آید. معلم هسته ی اصلی در نظام آموزش و پرورش هر کشور است، لذا پیشرفت و ترقی هر کشور در گرو توجه و اهتمام در جهت رفع نیازهای مادی و معنوی معلمان و برنامه ریزی درست آموزش و پرورش در جهت رفاه معلمان به عنوان هسته اصلی نظام آموزش و پرورش و جلب نظر آنان است.تحقیق حاضر به سبب بررسی نگرش فرهنگیان نسبت به موثر بودن برنامه های رفاهی ارئه شده توسط آموزش و پرورش بر معیشت و رفاه آنان است. به این منظور برنامه های رفاهی آموزش و پرورش را به 5 مولفه: برنامه های تأمین مسکن، تأمین درآمد، خدمات درمانی- بهداشتی، تسهیلات اعطایی و خدمات و امکانات رفاهی تقسیم کردیم. این تحقیق با روش پیمایشی و با انتخاب جامعه نمونه 346 نفری با استفاده از فرمول کوکران از بین 3484 نفر فرهنگی شاغل در سه مقطع تحصیلی اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 کرج انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که فرهنگیان برنامه های رفاهی آموزش و پرورش را بر معیشت و رفاه خود موثر نمی دانند. آزمون t (t= -3/166 و sig=0/002) نشان داد که بین جنسیت و نگرش به برنامه های رفاهی رابطه وجود دارد. همچنین آزمون t با مقدار (-0/728) و سطح معناداری 0/467 نشان داد که با اطمینان کمتر از 0/95 می توان گفت که تأهل بر نگرش نسبت به اثربخشی برنامه های رفاهی تأثیر ندارد. نتایج آزمون پیرسون نیز بیانگر عدم وجود رابطه بین سن، میزان تحصیلات، مقطع تدریس و سابقه خدمت با نگرش فرهنگیان نسبت به اثربخشی بود. نتایج همچنین نشان داد که هر چه میزان استفاده از برنامه رفاهی بیشتر باشد، نگرش به اثربخشی برنامه های رفاهی مساعدتر است. واژه های کلیدی: اثربخشی(efficiency)، نگرش(viewpoint)، رفاه(welfare)، برنامه ریزی(planning)

بازتاب افغانستان در مطبوعات ایران: تحلیل محتوای روزنامه های اطلاعات? کیهان و جمهوری اسلامی (1388-1358)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1390
  علی یاور اکبری   سید محمد مهدی زاده

چکیده تمام نما: بررسی نحوه «بازتاب اخبار افغانستان در مطبوعات ایران» در چارچوب «نظریه برجسته سازی رسانه ها» و با تاکید بر برجسته سازی اخبار در مطبوعات انجام شده است. برخی از نتایج پژوهش به اختصار چنین است: یافته های پژوهش نشان می دهد که بین روزنامه ها از نظر «میزان مطالب» تفاوت معنی داری وجود ندارد. خبر، اصلی ترین ژانر است و انواع آن به ترتیب شامل خبرتکمیلی، خبرکوتاه، خبر تلفیقی و خلاصه خبر است. محتوای اخبار به ترتیب شامل «امور، نظامی، و جنگ»، روابط خارجی»، «امور سیاسی حکومت محلی»، حقوق بشر و امور پناهندگان» و «امور قضایی و جرم» است. «منبع ابتدای اخبار» منابع ایرانی و منابع داخل متن بیشتر «منابع خارجی» هستند. ماهیت رویدادها بیشتر «منفی» است. مهمترین «ارزشهای خبری»، ارزش شهرت+ برخورد + دربرگیری و همچنین شهرت + دربرگیری است. تیتر روزنامه جمهوری اسلامی بیش از دو روزنامه دیگر جهتدار است. هویت 41 درصد از عوامل انسانی خبرساز لید افغانی و 31 درصد افغانی- خارجی است. میزان اخبار افغانهای ساکن ایران حدود 8 درصد است. حدود 27 درصد از اخبار بین ایران و افغانستان مشترک است. اولویت اخبار مشترک به ترتیب شامل «روابط خارجی»، «حقوق بشر و امور پناهندگان» و «امور قضایی و جرم» است؛ درحالی که اولویت اخبار غیرمشترک شامل «امور نظامی و جنگ» «روابط خارجی» و «امور سیاسی حکومت محلی» است. ماهیت اخبار مشترک تقریبا یکسان است؛ درحالی که ماهیت خبرهای غیرمشترک منفی و حدود 5/3 برابر اخبار مثبت است. بین خبرهای مشترک و غیرمشترک از نظر استفاده از عناصر بصری تفاوت معنی داری وجود ندارد. بررسی شیوه های برجسته سازی اخبار نشان می دهد که بین اولویت دهه اول و دهه دوم اساسا تفاوتی وجود ندارد، اما، در دهه سوم بر اهمیت موضوعات «حقوق بشر و امور پناهندگان» و «امور قضایی و جرم» نسبت به سایر موارد افزوده شده است. بین روزنامه ها از نظر تکنیک های مورد استفاده برای برجسته سازی اخبار تفاوت معنی داری وجود ندارد و حدود 33 درصد از کل اخبار حداقل دارای یک عنصر بصری است. روزنامه جمهوری اسلامی بیش از دو برابر روزنامه های دیگر از عکس استفاده کرده است. میزان انتشار عکس ها که عمدتا آرشیوی هستند، در دهه سوم، حدود 13 برابر دهه اول است. در نمونه مورد بررسی هیچ کاریکاتوری در مورد افغانستان وجود نداشت.

مقاصد و نیات نذردهندگان نسبت به نتایج رفاهی نذر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - پردیس آموزشهای نیمه حضوری 1391
  علیرضا لطفی قهرمانلو   سعید وصالی

چکیده توسعه ورفاه اجتماعی امری همه جانبه ودربر گیرنده ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی است که برای دستیابی به آن باید همه بازیگران اعم از دولتی ، بخش خصوصی و آحاد شهروندان مسئول وفعال وبا تکیه بر همه عوامل وظرفیتهای جامعه از جمله ظرفیتهای دینی و فرهنگی به ایفای نقش بپردازند. در این راستا مقوله نذر به عنوان سرمایه فرهنگی و ظرفیت معنوی، شایسته عنایت در برنامه ریزی های توسعه و رفاه اجتماعی است. بر این اساس این تحقیق که بصورت پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه وبا شیوه نمونه گیری گلوله برفی در بین303نفراز نذر دهندگان ساکن بخش عطاملک شهرستان جوین از توابع خراسان رضوی وبا هدف بررسی میزان توجه وگرایش نذر دهندگان به نتایج رفاهی بوده انجام شد واز متغیرهای جنس،سن، سواد، شغل ومیزان استفاده از از رسانه های گروهی به عنوان عوامل موثر بر تفکر ، اندیشه،نیات ومقاصد نذر دهندگان در نظر گرفته شد که همه این فرضیه ها درآزمونهای آماری ردشدند.هرچندنمره پاسخ اکثریت نذر دهندگان در برابر گویه های طیف نشان از گرایش آنها به تخصیص هزینه های نذر در جهت رفاه اجتماعی می باشد ولی درحقیقت باتوجه به واقعیتهای دیگر،به نظر محقق اظهار موافقت نذر دهندگان با آنچه در عمل تاکنون انجام گرفته چنین نیست. واین همان عادت تاریخی نذر دهندگان درطی قرنهاست که بر شیوه عمل آنها اثر می گذارد.پیشنهاد محقق این است که 1- مقوله نذر به عنوان موضوع تحقیقی واجتماعی هنوز در اول راه قرار دارد وباید برای شناخت ابعاد بیشتر، تحقیقات گسترده تر توسط استادان ودانشجویان ومحققان انجام گیرد.2-نهاد های فرهنگی و آموزشی ضمن توجه جدی به مقوله نذر باید برنامه کاری منسجم ومدونی برای هدایت نذریهای مردم در جهت کمک به توسعه ورفاه پایدار داشته باشند. کلید واژه: نذر ، نذر دهنده، مقاصد و نیات، نتایج رفاهی

تحلیل نهادی مسئله بیکاری در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1390
  میثم شعبانی   سعید وصالی

از آن جایی که فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در یک جامعه در هم تنیده اند، لازم است برای بررسی مسائل اجتماعی همه ی این ابعاد مدنظر قرار گیرد. پیدایش و دوام مسئله ای مانند بیکاری نیز از این قاعده مستثنی نیست و ضروری است برای پی بردن دقیق به جنبه های گوناگون این مسئله و درک درست از تبعات کوتاه مدت و بلندمدت آن برای جامعه نه تنها از منظر اقتصادی، که از منظر اجتماعی، فرهنگی و حقوقی نیز به این مسئله پرداخته شود. نهادها قواعد شکل دهنده ی رفتار افراد جامعه در عرصه های گوناگون هستند و افراد جامعه در انتخاب های اجتماعی و اقتصادی خود از نهادها تاثیر می پذیرند. از این رو برای بررسی مسئله بیکاری رویکرد نهادگرایی در این پژوهش انتخاب شده و قصد بر این است تا با تحلیل نهادهایی که کژکاری آن ها، بیکاری را به وجود می آورد و آن را پایدار می کنند، راه حل ها و راهکارهای مناسب پیشنهاد گردد.

رابطه اعتماد اجتماعی مستمری بگیران و اعتماد اجتماعی به طرح هدفمندی یارانه ها (مطالعه ای در میان مستمری بگیران بازنشسته تامین اجتماعی شهر تهران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1390
  رضا دهقان زاده   سعید وصالی

متغیرهای مستقل این تحقیق؛ احساس تبعیض، اعتماد به نهادهای دولتی، امنیت اجتماعی، پایبندی به دین، اعتماد به رسانه ها، تصور فرد از دینداری مسئولان و پایگاه اقتصادی اجتماعی و متغیر وابسته، اعتماد به طرح هدفمندی یارانه ها که در قالب 7 فرضیه اصلی و فرعی مورد بررسی قرار گرفت. بنا به ضرورت و مناسبت موضوع، از روش پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق، مستمری بگیران بازنشسته تامین اجتماعی شهر تهران می باشد. روش نمونه گیری خوشه ای و انتخاب نمونه ها از طریق نمونه گیری تصادفی صورت گرفته است. مهمترین نتایج تحقیق عبارتند از: بین متغیر میزان اعتماد به هدفمندی یارانه ها و متغیرهای میزان اعتماد به نهادهای دولتی، طبقه اجتماعی، تصور فرد از دینداری مسئولان، احساس امنیت اجتماعی و میزان اعتماد به رسانه ها رابطه معناداری وجود دارد. اما بین متغیر میزان اعتماد به هدفمندی یارانه ها و متغیرهای میزان احساس تبعیض و میزان پایبندی به دین در میان افراد رابطه معناداری وجود ندارد.

" بررسی میزان سلامت اجتماعی پرستاران بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی شهر تهران و عوامل موثر بر آن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1390
  یعقوب عالی محمدی   عزت الله سام آرام

سلامت،یکی از بنیادی ترین عناصری است که متضمن حیات انسان است وبشر همواره برای حفظ و ارتقاء سلامت خویش در تلاش بوده است.این عنصر گاهی برای انسان هدف و گاهی نیز ابزاری برای رسیدن به اهدافی متعالی تر در زندگی بوده است.امروزه سلامت بویژه سلامت اجتماعی،در جوامع بشری بخصوص در جوامع در حال توسعه از اهمیت بسزایی بر خوردار است.چرا که برای رسیدن به توسعه پایدار، انسان سالم و جامعه ای سالم ضرورت تام دارد.از این رو این تحقیق به بررسی سلامت اجتماعی و عوامل موثر بر آن به عنوان بخشی از سلامت پرداخته است.هدف این تحقیق بررسی میزان سلامت اجتماعی گروه مورد مطالعه،که خود در حفظ و ارتقاء سلامت جامعه نقشی اثر گذار دارند می باشد.این تحقیق به روش پیمایش،به صورت مقطعی و با روش نمونه گیری تصادفی با حجم نمونه 146 نفر از پرستاران محترم بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی شهر تهران که جامعه آماری 1092 نفر بوده،انجام شده است.ابزار اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز و پرسشنامه محقق ساخته مورد تایید استاد راهنما است.ضریب آلفای کرونباخ برای سلامت اجتماعی77% و برای نحوه گذران اوقات فراغت 88% و برای میزان مذهبی بودن 77% بدست آمده است.نتایج بدست آمده نشان می دهد که گروه مورد مطالعه از میزان سلامت اجتماعی طبیعی برخوردارند.بطوریکه حدود 64% از میزان سلامت اجتماعی متوسط و 19.5% از میزان سلامت اجتماعی بالایی برخودارند.همچنین براساس نتایج بدست آمده هیچ رابطه ای مستقیم و معنا داری بین عوامل اجتماعی مورد آزمون در این تحقیق که شامل نحوه گذران اوقات فراغت،باورهای مذهبی،پایگاه اقتصادی- اجتماعی،سن،جنسیت،وضعیت تاهل،سابقه کار و نوبتکاری بودند،و میزان سلامت اجتماعی وجود ندارد.

برسی تطبیقی شاخص های رفاه اجتماعی در برنامه های پنجساله دوم وسوم توسعه درشهرستان گیلان غرب(با نگاهی به عملیاتی شدن این شاخص ها در برنامه های دوم وسوم توسعه در شهرستان گیلان غرب).
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - پردیس آموزشهای نیمه حضوری 1390
  غلام رشیدی زاده   سعید وصالی

چکیده امروزه توسعه ومباحث مربوط به آن با سطوح وساختارهای مختلف جوامع پیوند خورده است، به گونه ای که به مهمترین معیار شناخت وبررسی جوامع وکشورهای مختلف مبدل شده است، که دراین میان رفاه اجتماعی از مهمترین مقولات توسعه اجتماعی واقتصادی محسوب می شود که درطول سالیان اخیر توجه کلیه ی برنامه ریزان اجتماعی دراقصی نقاط جهان را به خود معطوف کرده است واین مقوله درکشور ما چند سالی است که مورد توجه برنامه ریزان اجتماعی قرارگرفته است. وبرای رسیدنبه توسعه مخصوصا توسعه اجتماعی برنامه های زیادی به صورت پنج ساله از سوی دولت وسازمان برنامه ریزی وبودجه طرح ریزی شده است، که به نظر نگارنده هرچند تلاشهایی صورت گرفته ولی به علت عدم نظارت کافی عملیاتی نشده یا کمتر عملیاتی شده اند، که تحقیق حاضر یک تحقیق اسنادی، تاریخی وتطبیقی است که شاخص های رفاه اجتماعی در دوبرنامه پنج ساله دوم وسوم توسعه رابا توجه به مستندات قانونی هر دوبرنامه وبانگاهی به لحاظ عملیاتی شدن این شاخص ها درشهرستان گیلان غرب را بررسی نموده است. دراین تحقیق بادیدی انتقادی برنامه های رفاهی مطرح شده دربرنامه های پنج ساله دوم وسوم توسعه در شهرستان گیلان غرب مورد بررسی وتحلیل قرار گرفته اند وبا توجه به نظریه آنومی مرتون تجزیه وتحلیل شده است تامیزان همنوایی میان اهداف ووسایل رفاهی سنجیده شود.آنچه که ازتحقیق حاضر استنتاج شده است این است که در هردو برنامه توسعه به مسائل رفاه اجتماعی توجه شده است و بیش از 65درصد این برنامه ها مخصوصا برنامه سوم درشهرستان گیلان غرب عملیاتی شده اند وتنها نکته جالب درکمتر عملیاتی شدن این برنامه ها به نظر نگارنده عدم نظارت کافی براجرای این برنامه ها در شهرستان گیلان غرب می باشد. واژگان کلیدی: رفاه اجتماعی، برنامه ریزی، شاخص، اشتغال وبیکاری، توسعه انسانی، توسعه

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی ( مطالعه ای درباره شهر تهران )
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1390
  محمد مهدی توکل   سعید وصالی

سرمایه اجتماعی از مهمترین مفاهیم رو به رشد در علوم اجتماعی است و دامنه کاربرد آن در سایر علوم نیز رو به افزایش است. این مفهوم بیانگر حلقه مفقوده در توسعه به شمار می رود. سرمایه اجتماعی مانند سایر سرمایه ها مولد است و بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه های اقتصادی و فرهنگی ایجاد می کند. در دهه های اخیر، مفهوم کیفیت زندگی برای ترسیم میزان رفاه در جامعه و در واقع منعکس کننده نتایج توسعه مطرح شده است. پژوهش حاضر با شاخص سازی و بررسی تاثیر انواع سرمایه (اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی) بر کیفیت زندگی شهروندان تهرانی، به تبیین تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی افراد می پردازد. این تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه از یک نمونه 400 نفری در شهر تهران انجام شده است. نتایج نشان می دهد که سرمایه اجتماعی در همه ابعاد مورد سنجش آن(اعتماد، شبکه، مشارکت)، با متغیر وابسته تحقیق، دارای رابطه بوده و در مقایسه باسایر متغیرها، پیش بینی کننده بهتری برای کیفیت زندگی محسوب می شود. از این میان، متغیر اعتماد با بیشترین میزان همبستگی یعنی 0.546 نسبت به سایر متغیرهای مستقل از جمله درآمد و تحصیلات، تاثیر فزاینده ای در کیفیت زندگی افراد دارد.

بررسی تاثیر شاخصهای رفاه اجتماعی بر میزان دینداری (مطالعه ایدر شهر اسفراین در سال 90-89
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1391
  علی اکبر دهناد   سعید وصالی

چکیده این تحقیق با هدف شناخت تاثیر شاخص های رفاه اجتماعی بر میزان دینداری در شهر اسفراین به انجام رسیده است . جامعه آماری این تحقیق کل افراد 25-35 ساله این شهر بوده اند.طبق فرمول کوکران حجم نمونه 309 نفر تعیین، و به روش نمونه گیری خوشه ای این افراد انتخاب شده اند. برای سنجش میزان دینداری نیز از مدل دینداری گلاک و استارک استفاده شده است که یافته های تحقیق به شرح زیر است. 1 ) سن با هیچ یک از ابعاد دینداری و همچنین با کل دینداری رابطه ی معنی داری نداشته است.2 ) رابطه جنسیت با دینداری معنی دار بوده است به طوری که زنان دیندارتر از مردان بوده اند. در دو بعد پیامدی و تجربی نیز رابطه آنها معنی دار بوده است به طوری که زنان در هر دو بعد قویتر از مردان بوده اند.3 )مجرد و متاهل بودن با کل دینداری رابطه نداشته است .اما با بعد تجربی رابطه معنی داری داشته است، به طوری که افراد متاهل در این بعد قویتر بوده اند. ..4 )تحصیلات با کل دینداری رابطه معنی داری نداشته است، اما با بعد دانشی رابطه مثبت و معنی داری داشته است،بدین معنی که افرادی که دارای تحصیلات بالاتری بوده اند ،در بعد دانشی،قویتر بوده اند. 5)میزان درامد خانوار با کل دینداری رابطه معنی داری نداشته است، اما با بعد دانشی رابطه مثبت و معنی داری داشته است 6 )شغل با کل دینداری رابطه معنی داری نداشته است اما با بعد تجربی رابطه منفی و معنی داری داشته است،بدین معنی که افراد مشاغل سطح پایین در بعد تجربی قویتر بوده اند و همچنین با بعد دانشی رابطه مثبت و معنی داری داشته است، بدین معنی که افراد دارای مشاغل سطح بالا از دانش دینی بیشتری برخوردار بوده اند. 7 )میزان استفاده از تسهیلات فرهنگی با کل دینداری رابطه مثبت و معنی داری داشته است. همچنین با بعد دانشی نیز رابطه مثبت و معنی داری داشته است 8)با کل شاخص های رفاه نامبرده فوق افراد نمونه را در سه قشر(ضعیف،متوسط و بالا) طبقه بندی و رابطه آن را با دینداری سنجیده ایم که با کل دینداری رابطه معکوس و معنی داری داشته است.همچنین با بعد دانشی رابطه مثبت و با بعد تجربی رابطه معکوس و معنی داری داشته است. کلیدواژه: دین، دینداری، ابعاد دینداری،شاخصهای رفاه اجتماعی

مطالعه سطح و انواع دینداری دانشجویان دانشگاه های شهر قم
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1391
  سعید زارع   طاهره قادری

هدف این تحقیق سنجش سطح و انواع دینداری دانشجویان و کشف عوامل موثر بر آن بوده است. روش تحقیق، پیمایش بوده و جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه های شهر قم و حجم نمونه 354 نفر می باشد. روش نمونه گیری نیز، نمونه گیری طبقه ای است. برای سنجش سطح دینداری از مدل گلاک و استارک استفاده شد و برای سنجش نوع دینداری، از ترکیب نظریات جمعی از صاحب نظران بهره برده و انواع دینداری عامیانه، شریعتمدارانه، رسمی حکومتی، متجددانه، سکولار، لائیک و ترکیبی را مناسب جامعهآماری یافتیم. از مباحث پیتر برگر برای دو فرضیه توصیفی استفاده شد. همچنین از نظریه مدرن شدن و سکولارشدن برگر، متغیر «میزان تحصیلات»؛ از نظریه پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی یواخیم واخ، متغیر «پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی»؛ از نظریه سرمایه اجتماعی کلمن و پاتنام، متغیر «سرمایه اجتماعی»؛ از نظریه زیست جهان اجتماعی برگر، متغیر «خاستگاه جغرافیایی» و متغیر «طلبه بودن»؛ و از نظریه کاشت گربنر، متغیر «میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی»، استخراج شدند. نتایج تحقیق نشان داد که دانشجویان به دینداری پایبند بوده و میزان این پایبندی بالاتر از « زیاد» بوده است. از سه بعد سنجش سطح دینداری، بعد اعتقادی (بسیار زیاد) بیشتر از بعد پیامدی (در حد زیاد) و بعد مناسکی (کمتر از زیاد) بود. براساس داده های تحقیق، میزان تحصیلات (مقطع تحصیلی) بر سطح دینداری تأثیر داشته است اما تأثیر آن بر نوع دینداری، تأیید نگردید. پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی، تنها در درآمد، تأثیر خود را نشان داد و تأثیر منزلت شغلی و تحصیلات خانواده، تأیید نگردید. دانشجویانی که از سرمایه اجتماعی بالاتری برخوردار بوده اند، سطح دینداری آنها بالا بود و هرچه سرمایه اجتماعی دانشجویان پایین تر بود، میزان دینداری آنها نیز پایین تر بوده است. خاستگاه جغرافیایی (اقامت در قم) دانشجویان بر سطح دینداری آنها تأثیر داشته اما تأثیر آن بر نوع دینداری تأیید نگردید. بین میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی داخلی و سطح دینداری رابطه مستقیم معناداری وجود دارد و بر نوع دینداری نیز تأثیر داشته است. اما بین استفاده از وسایل ارتباط جمعی خارجی و سطح دینداری رابطه معکوس معناداری وجود دارد و بر نوع دینداری نیز تأثیر داشته است. یافته ها بیانگر آن است که طلبه بودن دانشجویان بر سطح و نوع دینداری آنها تأثیر نداشته است.

تبیین فرایند توانمندسازی مراجعین کمیته امداد امام خمینی; مطالعه ای در شهر جلفا
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1391
  جعفر بهاری   جعفر هزار جریبی

با توجه به مسئله مورد بررسی(فرایند توانمندسازی مراجعین کمیته امداد امام خمینی شهر جلفا)، روش گراندد تئوری به عنوان روشی که اهداف چندگانه پژوهش را برآورده می کرد انتخاب شد. مقتضیات این روش به محقق اجازه می داد که علاوه بر نوسان در سطح عوامل فردی و اجتماعی به معنای موجود در رفتار سوژه های فردی نیز دقیق بوده آنها را در یک سازمان مفهومی منسجم گردهم آرایش دهد. در این پژوهش که تمام اعضای کمیته امداد شهرستان جلفا جامعه آماری آنرا تشکیل می دادند با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتمندانه از 30 نفر از اعضا مصاحبه عمیق و ساختار نیافته صورت گرفت که در 5 سری و هر سری با 6 نفر از اعضا صورت گرفت. در هر سری از انجام مصاحبه ها کدگذاری در سه مرحله انجام شد و یافته های حاصل از هر سری در سری بعدی مصاحبه ها و مشاهدات مورد آزمون قرار گرفت تا در نهایت با به اشباع رسیدن داده ها مدل علی – مفهومی مورد نظر پژوهش که به سوالات پژوهش جواب می داد ساخته و پرداخته گردید. یافته های حاصل از کدگذاری ها ره به مقوله ای برد که در کد گذاری محوری با عنوان «جامعه رقابتی» نامگذاری گردید. در بطن جامعه رقابتی دو نوع سوژه تجلی می یافت که عبارتند از سوژه تایید طلب و سوژه تمایز طلب. با در نظر گرفتن پنج دسته عوامل میانجی تحت عنوان «انتظارات اجتماعی»، «تقدیرگرایی» ، «رویه اقتصادی»، «نهادهای مرتبط»و «تبدیل و بازتبدیل انواع سرمایه ها» که بر استراتژی های کنش سوژه ها موثر بودند، سوژه تطبیق طلب، منزلت تحمیلی حاصل از انتظارات اجتماعی را می پذیرد و به همین واسطه در برابر نهادهای مرتبط(کمیته امداد) استراتژی پذیرش را پیش می گیرد و به تقدیرگرایی مذهبی باور دارد در صورتی که سوژه تمایز طلب از منزلت تحمیلی انتظارات اجتماعی مسلط می گریزد و به تقدیرگرایی عرفی تمایل دارد. این سوژه ها در پاسخ به زمینه اجتماعی-فردی خود به دو صورت رفتاری و نمادی، استراتژی های کنش خود را سامان می دهند که هر کدام دارای ابعادی متمایز یا شدت و ضعف متفاوت می باشند.

بررسی عوامل مرتبط با نگرش جوانان شهر کرمان به عدالت اجتماعی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1391
  امیر سلطانی بناوندی   جعفر هزارجریبی

چکیده پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل مرتبط با نگرش جوانان شهر کرمان به عدالت اجتماعی می باشد. در این تحقیق با استفاده از نظریه های رابرت نوزیک، فردریش فون هایک، جان راولز، آمارتیا سن، ویلیام بوریج، مایکل والزر و السدیر مکین تایر اقدام به طرح ارتباط نظری میان متغیرهای تحقیق و ارائه فرضیه ها گردیده است. متغیرهای مستقل این پژوهش، احساس تبعیض، عدالت رویه ای، جنسیت، توزیع عادلانه امکانات تحصیلی، امید به موفقیت مالی و پایگاه اجتماعی- اقتصادی و متغیر وابسته نگرش به عدالت اجتماعی می باشد که در قالب 6 فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. بنا به ضرورت و مناسبت موضوع از روش پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق جوانان شهر کرمان (گروه سنی 15- 29 سال) می باشند. روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و انتخاب نمونه ها از طریق نمونه گیری تصادفی صورت گرفته است. مهم ترین نتایج تحقیق عبارتند از : بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی ( ses ) جوانان و نگرش به عدالت اجتماعی در جامعه رابطه معناداری وجود دارد. بین نگرش جوانان به میزان وجود عدالت اجتماعی در جامعه و میزان وجود عدالت رویه ای رابطه معنا داری وجود دارد. این رابطه مستقیم و قوی است به طوری که با کاهش یکی دیگری به میزان زیادی کاهش می یابد و بالعکس. بین میزان احساس تبعیض و نگرش به میزان وجود عدالت اجتماعی در جامعه رابطه معنا دار، معکوس و قوی وجود دارد، به طوری که با کاهش یکی دیگری به میزان زیادی افزایش می یابد و بالعکس. بین نگرش به میزان وجود عدالت اجتماعی در جامعه و میزان عادلانه بودن امکانات تحصیلی در میان جوانان رابطه معنادار، مستقیم و متوسطی وجود دارد. بین نگرش به میزان وجود عدالت اجتماعی در جامعه و امید به موفقیت مالی در میان جوانان رابطه معنا دار، مستقیم و متوسطی وجود دارد.

بررسی سیاست ها ودیدگاه های رفاهی حوکت علی بن ابی طالب
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1391
  امیر محمدیان خراسانی   سعید وصالی

حکومت ها برای راضی نگاه داشتن مردم در پی آن بوده اند تا حداقل هایی را برای آن ها یا برای برخی از آن ها فراهم کنند ، اگر چه میزان دخالت حکومت ها در این امر تفاوت می کرده است . این مطالعه به بررسی دیدگاه ها و اقدامات رفاهی علی بن ابی طالب به عنوان کسی که حکومت داری اش سرمشق و الهام بخش ایرانیان است می پردازد . برای این منظور از دور روش استفاده گردیده است . اولی تحلیل محتوای کل نهج البلاغه در زمینه ی رفاه و گزارش یافته ها به صورت جداول کمی و توضیحات کیفی . بعد از مطالعه ی چند باره ی نهج البلاغه آن مضامین رفاهی که در نهج البلاغه وجود داشت به صورت نه شاخص زیر درآمد : 1. فقر و نیازمندی 2. صدقه و بخشش 3. علم و فراگیری 4. عدالت و مساوات 5. حق و باطل 6. مشورت 7. تعقل ، خرد و تدبیر 8. قناعت و طمع 9. اتحاد ، دوستی و اعتماد ، سپس تعداد فراوانی های هر یک در کل بندهای تحلیل نهج البلاغه شمارش شد. در قسمت دوم مطالعه نیز با استفاده از پژوهش اسنادی دیگر اقدامات و دیدگاه های ایشان با استفاده از متون معتبر استخراج شد و مورد تحلیل قرار گرفت . مهم ترین نتیجه این بود که در سایه ی توجه به مفاهیم رفاهی ذکر شده در بالا ایشان رفاه و بهروزی جامعه را در گرو نهادینه کردن اخلاق همراه با برقراری عدالت و برابری و احقاق حقوق و آزادی های مردم می دانستند .

بررسی نظام تامین منابع مالی و هزینه کرد رفاهی در اسلام با تاکید بر آیات زکات در قرآن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1391
  حسن صفرخانی   سعید وصالی

چکیده : رفاه اجتماعی و توسعه خدمات اجتماعی مورد توجه نظام های سیاسی و حکومت ها خصوصا بعد از صنعتی شدن و بحرانهای انقلاب صنعتی و بویژه در قرن بیستم قرار گرفت و نهایتاً مقدمه ظهور نظریه های رفاهی و دولت رفاه شد . در اسلام به عنوان دین خاتم ، اندیشه های رفاهی مبتنی بر نظریه های هستی شناسانه می باشد وتوسعه و رفاه اجتماعی به عنوان مقدمه رشد و تعالی معنوی انسان مطرح و مورد تاکید میباشد ، در تفکر دینی در اسلام حکومت عهده دار توسعه، عمران و رفاه اجتماعی است و برای تأمین این هدف ؛ نظام تأمین مالی و هزینه کرد رفاهی مورد توجه قرار گرفته و منابع مالی متعددی برای آن در متون اسلامی در نظر گرفته شده است که در ساختار مالیه عمومی اسلامی و کتب فقهی از آن یاد شده است. مالیات هایی مانند خمس، زکات، جزیه، انفال و... ؛ در این میان زکات یکی از منابع مالی مهم هزینه کردهای رفاهی است که در منابع اصیل دینی (قرآن و روایات) به آن پرداخته شده و خصوصاً در قرآن در بسیاری از آیات در کنار نماز و همپایه آن از ارزش والایی برخوردار است، بررسی نظام تأمین مالی و هزینه کرد رفاهی در متون اسلامی با تأکید به بررسی زکات درآیات و روایات موضوع این پژوهش می باشد ؛در این زمینه وظایف و اختیارات حکومت دینی درحوزه رفاهی و تامین منابع مالی وهزینه کردرفاهی ؛ مالیه اسلامی ؛ تحلیل مفهومی زکات ، مسئولیت حاکم اسلامی در جمع آوری و مصرف زکات ؛ موارد مشمول زکات ؛ مصارف زکات در حوزه رفاهی و خدمات اجتماعی ؛بررسی و دسته بندی آیات زکات در قرآن با رجوع به تفاسیر و کتب روایی و احادیث ونهایتا توجه به تحولات جامعه بشریدر دوران معاصر ، و چالش هایی مربوط به موارد مشمول زکات، متولی امر زکات، شیوه های جمع آوری و توزیع و مصرف آن و همزمانی پرداخت زکات و سایر مالیات ها درجامعه اسلامی مورد توجه قرار گرفته و نهایتاً الگوی بهره مندی از این فرضیه و مالیات اسلامی در حوزه رفاه اجتماعی و توسعه خدمات رفاهی مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی عوامل فردی و سازمانی موثر بر نرخ مشارکت کارکنان هسا در حوزه ی تعاونی تامین نیاز مصرف کنندگان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1391
  سعید اصلانی افوسی   سعید وصالی

چکیده : امروزه ، در شرکت های تعاونی مصرف کنندگان به نظر می رسد که مشارکت فعالانه از سوی اعضای این تعاونی ها به میزان مطلوبی به بار ننشسته است که البته مشارکت های منفعلانه ای حاصل از تخصیص بن و بهابرگ کارگری ، تسهیلات نسیه بری ، فروش اقساطی و صدور حواله های خرید از فروشگاه های موجود در بازار آزاد و . . . هیچ گاه مورد شمول مشارکت مد نظر علم تعاون و همیاری نبوده و نمی باشند . برخی بر این عقیده اند که می توان با تقسیم سود و بهره ی پایان سال متناسب با سرمایه گذاری اعضاء در شرکت تعاونی ، ایشان را به مشارکت بیشتر فرا خواند . ولیکن نتیجه های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مشارکت تابعی از متغیرهایی چون توجه به آموزش اعضاء ، مدیران و کارکنان تعاونی ، قیمت منصفانه و خدمات مطلوب ، اداره ی دموکراتیک ، عضوگیری آزاد و اختیاری و . . . بوده و ارتباط معناداری با تقسیم سود و بهره در پایان سال مالی ندارد . هر چند رعایت سه اصل نقد فروشی ، تقسیم مازاد برگشتنی و رعایت بی طرفی مذهبی ، سیاسی و فرهنگی می تواند در بلند مدت ضمن توانمند نمودن اعضاء برای خرید بزرگ منشانه و نقدی روزمره شان ، مشارکت با کیفیت ایشان را تضمین نماید ، ولیکن مجال مطالعه ی این سه اصل در این پژوهش میسر نشده است . به نظر می رسید عوامل فردی مانند سن ، تحصیلات ، تعداد افراد خانوار و شغل سازمانی هم بر روی میزان مشارکت تاثیرگذار باشد که به خاطر توزیع بهابرگ کارگری ( مخصوص خرید از شرکت تعاونی مصرف کنندگان مورد مطالعه ) بین کارکنان ، تاثیر این عوامل فردی دیگر در حد ارتباط معناداری با میزان مشارکت نگنجید . کلید واژگان : مشارکت participation شرکت تعاونی مصرف کننده consumer cooperative آموزش learning قیمت منصفانه fair price اداره ی دموکراتیک democratic operation

بررسی تاثیر همجواری صنایع آلاینده با سکونتگاه های شهری بر کیفیت زندگی ساکنان مجاور(مطالعه موردی دو محله همجوار(سریساتی)و ناهمجوار(کوی ایثار) شهردورود)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1391
  بهاره امیری   مصطفی پودراتچی

کیفیت زندگی از جمله مسایل مهمی است که با گسترش همه جانبه فناوری و صنعتی شدن موضوعیت پیدا کرد و کم کم مورد توجه قرار گرفت .با توجه به اینکه ایران در راه دستیابی به توسعه ناگذیر به تجربه کردن فرایند صنعتی شدن می باشد در این راه با مشکلات زیادی در زمینه کیفیت زندگی مواجه است .مشکلاتی همچون مهاجرت بی رویه به شهرها، افزایش جرم، از هم گسیختگی نظام توسعه شهری و از جمله آلودگی های صنعتی جز لاینفک توسعه در کشورهایی همچون ایران می باشد .شهر دورود با دو کارخانه آلاینده یعنی کارخانه سیمان و کارخانه آزبست یکی از آلوده ترین شهرهای کشور میباشد که مشکلات زیادی را برای ساکنان این شهر ایجاد کرده است . بنابراین در این پژوهش سعی بر آن بوده است تا به این سوال اساسی پاسخ داده شود که آیا همجواری سکونتگاه های شهری با صنایع آلاینده می تواند بر کیفیت زندگی ساکنان تاثیر گذار باشد یا خیر؟فرض اصلی این پژوهش به این قرار بود: بین محلات همجوار و غیر همجوار با صنایع آلاینده شهر دورود از نظر کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود دارد.برای بررسی این فرضیه از روش کمی و تکنیک پرسشنامه استفاده شد جامعه آماری تحقیق 327 نفر بوده و نتیجه تحقیق نشان داد که بین این محلات از نظر کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود دارد .پیشنهاداتی که برای رفع این موضوع ارائه گردید عبارت بوند از : انتقال تدریجی صنایع آلاینده به خارج از محدوده قانونی شهر ، ایجاد امکان اشتغال شهروندان در بخش خدمات و جایگزینی تولید مواد آلاینده با مواد و صنایع دوستدار محیط زیست . واژه های کلیدی پژوهش : کیفیت زندگی، صنایع آلاینده، همجواری با صنایع آلاینده، محدوده شهری، رضایت از زندگی

روند ظرفیت های گردشگری استان کردستان در سه دهه گذشته و پیامدهای آن ( مورد مطالعه شهر سنندج)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1391
  ثریا قاضی   سعید وصالی

گردشگری به فراخور گذشت زمان امروزه به عنوان صنعتی درآمد زا برای کشورهای مختلف در آمده است . به شکلی که درآمد های حاصل از آن در برخی کشورها چندین برابر درآمدهای سرشار نفتی کشورهای دیگر است. بر این اساس برای بهره گیری از این صنعت مهم برنامه ریزی های گردشگری باید با شیوه ای نظام یافته انجام گیرد . در این پژوهش به بررسی روند گردشگری در سه دهه (60-80) شهر سنندج پرداخته خواهد شد. روش مطالعه به شیوه کتابخانه ای و اسنادی است. و اسناد و متون گردشگری این شهر روندپژوهی شده است و از مشاهده و مصاحبه نیز بهره گرفته شده است. زیر ساخت های گردشگری و تغییر و تحولات آن ها در طی سه دهه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. نتیجه حاصل از این روند رشد را در بیشتر زیرساخت های گردشگری نشان می دهد. اما این پیشرفت در حدی نیست که بتواند توان گردشگری منطقه را به طور کامل پوشش دهد و راه بسیاری وجود دارد تا این صنعت در این منطقه به حد اعلای رشد خود برسد و پیامدهای مثبت اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند.

بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان 45 -18 ساله تهران و راههای افزایش آن در میان آنها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1392
  معصومه سعیدا   علی اکبر تاج مزینانی

این پژوهش از نوع توصیفی – تبیینی است که به بررسی برخی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان شهر تهران می پردازد . مسئله اصلی آن است که با توجه به شهر نشینی گسترده ، مهاجرت به شهر های بزرگ ، آمار فزاینده جرم و جنایت در جامعه و... احساس امنیت اجتماعی در میان زنان شهر تهران در چه وضعیتی قرار دارد و تابع چه متغیر هایی است ؟ احساس امنیت اجتماعی زنان در این پژوهش در سه بعد احساس امنیت جانی و جنسی ، احساس امنیت مالی ، احساس امنیت فکری و سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است . چارچوب نظری تحقیق بر گرفته از تئوری ساختاریابی گیدنز و تئوری کنترل اجتماعی می باشد. این پژوهش با روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه صورت گرفته است که روایی و پایایی آن در مرحله مقدماتی مورد بررسی قرار گرفته است . جمعیت آماری پژوهش زنان 45- 18ساله ساکن تهران و حجم نمونه 384 نفر بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که احساس امنیت اجتماعی زنان پاسخگو ، در حد پایین تر از متوسط بوده است . همچنین یافته ها حاکی از آن است که میزان احساس امنیت زنان از حیث وضعیت تأهل ، وضعیت فعالیت ، میزان سن ، میزان درآمد خانوادگی ، تحصیلات و... متفاوت بوده است و رابطه معناداری بین قومیت افراد ، میزان سکونت افراد غیر بومی در تهران ، نگرش زنان نسبت به عملکرد قانون و پلیس و احساس امنیت اجتماعی دیده نشد .همچنین بین میزان دینداری (پایبندی مذهبی) و احساس امنیت جانی و جنسی و احساس امنیت مالی زنان رابطه وجود دارد و نزدیک به 80 % از زنان پاسخگو توکل به خداوند و خواندن دعا را به عنوان راهکار ، برای افزایش احساس امنیت خویش معرفی کرده اند.

بررسی تأثیر اخلاق کار بر کیفیت زندگی در کارکنان بیمارستان میلاد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1392
  رسول قاسمی   سعید وصالی

در این تحقیق تأثیر اخلاق کار بر کیفیت زندگی309 نفر از کارکنان بیمارستان میلاد تهران که بر اساس فرمول کوکران انتخاب شده اند بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد در تدوین چارچوب نظری از نظریات جامعه شناسان و روان شناسان استفاده شد ابزار اندازه گیری عبارت از دو پرسشنامه کیفیت زندگی شالوک(2004) و اخلاق کار پتی (1371) می باشد.ضریب پایائی تمامی سوالات بالاتر از 70% می باشد.نتایج حاصله نمایانگر آن است که 17 درصد از پاسخگویان دارای کیفیت زندگی پائین و 33درصد دارای کیفیت زندگی بالا و 50درصد دارای کیفیت زندگی متوسطی هستند و در مورد اخلاق کار نتایج نشان می دهد که 16درصد دارای اخلاق کار پائین و 30درصد اخلاق کار بالا و 54درصد دارای اخلاق کار متوسط می باشند و همچنین نتایج حاصل از آزمون پنج فرضیه این تحقیق نشان می دهد که تمامی ابعاد اخلاق کار بر کیفیت زندگی کارکنان تاثیر دارند و به ترتیب دلبستگی و علاقه به کار-جدیت و پشتکار -روابط سالم و انسانی و مشارکت و روح جمعی بیشترین تأثیر بر کیفیت زندگی را دارند و در پایان متناسب با فرضیه های تحقیق پیشنهاداتی ارائه شده است.

بررسی کیفیت زندگی سالمندان شهر تهران و عوامل مرتبط با آن ( با مطالعه موردی منطقه 6)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1392
  المیرا حاجی میرزابابا   عزت اله سام آرام

این تحقیق به دنبال آن است که کیفیت زندگی سالمندان شهر تهران و عوامل مرتبط با آن را بررسی نماید. کیفیت زندگی دارای دو بعد ذهنی و عینی است . کیفیت زندگی شامل دو بعد عینی و ذهنی است بعد ذهنی آن احساس رضایت کردن است و بعد عینی آن شامل برآورده شدن نیازهای فرهنگی و اجتماعی برای رفاه مادی ، جسمی و اجتماعی است . نظریات مختلف در رابطه با کیفیت زندگی و دیدگاه های مختلف با کیفیت زندگی مطرح و تدوین شده اند. روش تحقیق به روش میدانی پیمایش بوده است . تکنیک جمع آوری اطلاعات مصاحبه ساختاری با استفاده از پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این تحقیق سالمندان بالای 60 سال ساکن شهر تهران با مطالعه موردی منطقه 6 به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند.

تاثیرسرمایه اجتماعی بر توانمندی کارکنان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1392
  ماریه رضایی   ابوتراب طالبی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی مولفه های سرمایه اجتماعی با توانمندی کارکنان انجام گردید. توانمندسازی در این تحقیق دارای سه بعد انگیزه، مسئولیت پذیری، اعتماد به نفس می باشد. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی محقق ساخته بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل، کارگران و کارمندان شرکت نفت و گاز آغاجاری بود که از میان آنها 306نفر به شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.داده ها از طریق ضریب همبستگی رتبه ای تااوکندال و رگرسیونی گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نشان دادکه رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای مشارکت، اعتماد، دسترسی به اطلاعات و ساختار سازمانی شبکه با توانمندی وجود دارد. همچنین از بین متغیرهای مستقل، متغیر مشارکت و دسترسی به اطلاعات، بیشترین قدرت تبیین و اثرگذاری بر توانمندی کارکنان را داشت. در نتیجه می توان از طریق بهبود سرمایه اجتماعی کارکنان در سازمان، توانمندی کارکنان را افزایش داد.

تحلیل سیاست گذاری اجتماعی در ایران (مطالع? قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1393
  رضا امیدی   سعید وصالی

نقش و جایگاه دولت در حوز? تدوین سیاست های اجتماعی را می توان یکی از مهم ترین دگرگونی ها در ساخت و کارکرد دولت در دوران مدرن دانست. سیاست گذاری اجتماعی به نوعی هم متأثر از نوع نسبت میان دولت و جامعه بوده و هم بر این نسبت اثر گذاشته است. ازاین رو، تحلیل سیاست گذاری از یکسو این موضوع را بررسی می کند که سیاست ها تحت تأثیر چه عواملی، طی چه فرایندی و چگونه شکل می گیرند، و از سوی دیگر، محتوای سیاست ها را به لحاظ ارزش ها و رویکردهای غالب تحلیل می کند. در پژوهش حاضر قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مطالعه شده است. این قانون در راستای انتظام بخشی و به نظم درآوردن سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های حوز? رفاه و تأمین اجتماعی طراحی شده است. متناسب با پرسش چرایی و چیستی نظام جامع، در چارچوب رویکرد تحلیل ناعقلانی از ابزارهای نظری مربوط به تحلیل زمینه، فرایند و محتوای سیاست گذاری استفاده شده است. رویکرد تحلیلی ناعقلانی در بررسی سیاست ها به مولفه هایی نظیر قدرت، سیاست، و بافت شکل گیری سیاست حساس است و در تفسیر به برنامه ریزان و مشارکت کنندگان در سیاست گذاری توجه دارد و در فهم و تمایز میان شیوه های سیاست گذاری بر روش های تفسیری مبتنی است. ازاین رو، رویکرد روش شناسی پژوهش نیز از نوع تفسیری است و بدین منظور، اسناد بالادستی و گزارش های مربوط به تدوین لایح? نظام جامع و مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب لایحه مطالعه و تحلیل شده است و با 43 نفر از کارشناسان، مدیران میانی، و مدیران عالی در سازمان های اصلی حوز? رفاه و تأمین اجتماعی مصاحبه، و درنهایت برای سازمان دهی و توصیف داده های اولیه و ثانویه از روش تحلیل مضمونی استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش، ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در فرایند تدوین با انواعی از چالش های رویکردی و سازمانی مواجه بوده، که این چالش ها بر محتوای نظام نیز اثر گذاشته است. همچنین در فرایند تدوین و تصویب، هدف نظام جامع در گذر از سطوح مختلف سیاست گذاری دچار دگردیسی شده است. انواعی از متغیرهای زمینه ای، ماهیتی و ساختاری نیز بر نهادینه نشدن نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اثر گذاشته اند.

بررسی رابطه دینداری و احساس رفاه اجتماعی ( رفاه ذهنی )
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1393
  رضا محبوبی   عزت اله سام آرام

به دنبال چرخش پارادایمی درگفتمان رفاه اجتماعی وتوجه به مقوله فرهنگ درمباحث رفاهی،توجه به ابعاد ذهنی رفاه در کنارابعاد عینی و مادی آن، بیش ازپیش اهمیت یافته است. علیرغم وجود برخی تردیدها درکارایی عامل دین در جامعه امروز، بازهم عده ای معتقدند که هنوز ، عاملِ دینداری یکی ازمتغیرهای بلامنازع درتبیین رفتارهای اجتماعی مردم است. دراین تحقیق سعی شده است رابطه بین دینداری واحساس رفاه اجتماعی بررسی شده و درعین حال، این رابطه به وسیله متغیر«پایگاه اقتصادی اجتماعی»کنترل شده وتأثیرگذاری این دو متغیرِ رقیب برروی احساس رفاه اجتماعی بایکدیگر مقایسه شود.ازدیگراهداف این تحقیق، بررسی الگوی تأثیرگذاری دینداری براحساس رفاه اجتماعی درطبقات مختلف اجتماعی واقشارگوناگون بوده است . این پژوهش به شیوه میدانی وبه کمک ابزارمحقق ساخته(که روایی وپایایی آن دراجرای آزمایشی تأیید شد) موردآزمون تجربی قرارگرفت ویافته های آن به وسیله نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.گردآوری اطلاعات درشهرارومیه ودرمیان یک نمونه 384 نفری انجام شده است . - فرضیه اساسیِ تحقیق مبنی براینکه«میزان دینداری»در«احساس رفاه اجتماعی»تأثیرگذاراست به تأییدرسید. نتایج رگرسیون چند متغیره برای بررسی تأثیرتوآمان ابعاددینداری براحساس رفاه نشان دادکه ازبین عوامل چهارگانه سازنده دینداری افراد(عقاید،ایمان،اخلاق ومناسک)عاملِ «اخلاق»درمقایسه باسایرعوامل،بیش ازهمه دراحساس رفاه اجتماعی تأثیرگذاراست وعاملِ«مناسک دینی وپایبندی به شریعت واحکام دین» در مقایسه باسایرعوامل کمترین تأثیررادراحساس رفاه اجتماعی دارد . - نقش متغیرپایگاه اقتصادی اجتماعی دررابطه بین میزان دینداری واحساس رفاه (رفاه ذهنی) نقشی تعدیل کننده است ودرمقایسه تأثیرگذاریِ این دو متغیر بر احساس رفاه اجتماعی ، این متغیرِ «دینداری» است که تأثیرگذاری بیشتری دارد . - الگوی تأثیرات دینداری براحساس رفاه اجتماعی درطبقات مختلف پایگاه اقتصادی اجتماعی جامعه مورد بررسی،الگویی خطی نبوده بلکه الگوی u شکل است.البته،دریک روندکلی هرچه به پایگاه اقتصادی اجتماعی فردافزوده می شود، ازشدت تأثیر دینداری براحساس رفاه اوکاسته می شود ولی شدت آن درطبقات مختلف متفاوت است . - بااینکه میانگین احساس رفاه درمیان مردان بیشتراززنان جامعه مورد بررسی است، لیکن آزمونهای آماری نشان می دهدکه عاملِ دینداری در بین زنان بیشترازمردان دررفاه ذهنی تأثیرگذاراست.همچنین،یافته های تحیق نشان دادکه میانگین احساس رفاه دربین مجردین بیشترازمتأهلین جامعه مورد بررسی است وعاملِ دینداری نیزدرهمین گروه( مجردها) بیشترازدینداری درمتأهلین بررفاه ذهنی تأثیرگذاراست .

عوامل مرتبط با بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی شهر همدان (از منظر مدیران،کارشناسان و فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار بومی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد 1393
  علیرضا غفوری محب   رضا نقیب السادات

پژوهش حاضر تحت عنوان عوامل مرتبط با بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی شهر همدان می باشد که به دنبال شناخت این عوامل و رابطه آن با بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی از منظر مدیران،کارشناسان و فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار است.برای رسیدن به این شناخت، فارغ التحصیلان بیکار شهر همدان و مدیران و کارشناسان ارگانهای دولتی و اساتید دانشگاه های شهر همدان به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و با روش نمونه گیری تلفیقی یا ترکیبی با دو تکنیک چند مرحله ای و سهمیه ای هدفمند و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه مورد نظر انتخاب شد.سپس با استفاده از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه،اطلاعات مورد نیاز از مخاطبان گرفته شد و با استفاده از نرم افزارspss اطلاعات مورد نظر در دو سطح توصیفی و تبیینی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل از این پژوهش،نشان دهنده آن بود که عملکرد دولت ،عملکرد بخش خصوصی و فرهنگ کار در شهر همدان مرتبط با بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی این شهر می باشد و همچنین توانمندی های فردی و اجتماعی فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار با بیکارشان مرتبط است.

رابطه دین، دولت و توسعه سیاسی مطالعه تطبیقی-تاریخی ایران و ترکیه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1387
  داود رضی   سعید وصالی

چکیده ندارد.

بررسی تحول دینداری و شناخت زنان در ایران معاصر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1387
  سمانه خادمی   محمود شهابی

این پژوهش تلاش دارد تا با بهره گیری از تئوری «ساخت اجتماعی واقعیت» پیتر برگر و توماس لاکمن و «تئوری دیدگاه زنانه»، مبانی اولیه مطالعه ای پیرامون تحولات دینداری زنان جوان و رابطه آن با تحولات شناختی دین در جامعه ایران را در دو بعد «عینی » و « ذهنی» فراهم کند. بر اساس تئوری ساخت اجتماعی واقعیت، «شناخت فراورده ای اجتماعی است و خود می تواند عامل کنش و تغییر اجتماعی شود». از این رو دین به مثابه یک نظام شناختی در دو بعد عینی و ذهنی تکوین و موجودیت می یابد و ابعاد مختلف زندگی فرد را توضیح و توجیه می کند. از سوی دیگر «جنسیت» به عنوان یک وضعیت اجتماعی می تواند شناخت خاص خود را تولید نماید. «شناخت جنسیتی» و رابطه آن با استحاله دینداری در دو سطح خرد و کلان مورد توجه این پژوهش است. از این رو فمینیسم اسلامی به عنوان جایی که دو بعد شناختی« دینی» و « زنانه» با یک دیگر تلفیق می شوند، معرفی می گردد. همچنین با استفاده از دو روش اسنادی و نظریه میدانی، وضعیت عینی و شناختیِ «دین» و « زنان »، در سطح خرد و کلان بررسی می گردد. بدین معنا که در سطح کلان با انجام مطالعه تاریخی تلاش می شود تا گفتمان های غالب در هر دوره تاریخ ایران معرفی شود، چگونگی شرایط پیدایش سه رویکرد دینی سنتی- فقاهتی، نوگرای ایدئولوژیک و نوگرایی پسا ایدئولوژیک (پس از انقلاب) و نیز وضعیت عینی زنان در سطح اجتماعی و فرهنگی و طبقاتی و فعالیت جنبشی آنان(جایی که گمان می رود شناخت زنانه در قالب مطالبات و نحوه عمل عینیت می یابد) ترسیم گردد. به علاوه، نسبت هریک از گفتمان های مطرح شده و سه رویکرد دینی فوق الذکر، با زنان روشن می شود که چگونه شناخت زنانه در پیش فرض ها و ذهنیت آن ها تبلور یافته است و یا به عبارتی چقدر زنانه به مسئله زن پرداخته اند. سپس در سطح خرد انجام 23 مصاحبه از دخترانی که دارای استحاله دینداری( در جهت رقیق تر شدن یا بی دینی بوده اند)، سه سنخ الف) بی خدا - بی دین، ب) معتقد به خدا - بی دین و ج) معتقد به خدا - دیندار را در میان آنان نشان می دهد. هم چنین به منظور فهمیدن اهمیت نقش جنسیت و درک از زنانگی در امر استحاله دینداری، ابتدا چگونگی دینداری پیشین، چگونگی تجربه استحاله دینداری و نیز مشخصه دینداری یا بی دینی کنونی ترسیم می گردد. سپس مفاهیم مربوط به جنسیت (درک از زنانگی، تصویر زنانگی موجود در دین از نظر فرد، حجاب و تجربه مرد) که می توانند به درک زنانه فرد بیانجامد، در دو نظام دینداری پیشین و کنونی ارزیابی می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد تجربه استحاله دینداری، تجربه ای دردناک توام با اضطراب، سرکوب و نوسانات معنوی است و در طول این تجربه درک فرد از خود و زنانگی خویش متفاوت می شود. کانال های شناختی زندگی فرد در مسیر این تجربه متعدد می گردد. دوره “بحران ایمان» در تجارب اغلب افراد دیده می شود که بیانگر اوج درگیری عاطفی فرد با دینداری خود است.