نام پژوهشگر: Mohammad Dabirmoghadam

the effect of the instruction of metadiscourse maekers on iranian efl learners persuasive writing proficiency
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1388
  المیرا جعفری سرابی   esamaeel faghih

چکیده مهارت نوشتار یکی از مهمترین مهارتهای فرآیند یادگیری و تدریس زبان برای زبان آموزان و مدرسین می باشد. در تحقیق حاضر، تاثیر آموزش نشانه های فراکلام روی مهارت نوشتار متقاعدکننده زبان آموزان سطح متوسط ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق 40 زبان آموز داشت که توسط آزمون نوشتار تافل(2005) همسان سازی شدند و سپس به دو گروه آموزشی و خطا تقسیم شدند. در ابتدای پژوهش معیارهای نوشتار متقاعدکننده به زبان آموزان هر دو گروه آموزش داده شد، همچنین جزوه ای حاوی همین معیارها در اختیار آنان قرار گرفت و بعضی متون نمونه نوشتار متقاعدکننده را مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار دادند. در مرحله بعد از زبان آموزان هر دو گروه خواسته شد انشایی متقاعدکننده در حدود 150 کلمه بنویسند. سپس زبان آموزان گروه آموزشی آموزش را دریافت نمودند که شامل مطالعه و خلاصه نمودن سه مقاله در مورد فراکلام بود. این مقالات شامل الف)هایلند(1998)، ب) وندکاپل(2002) و ج)هایلند و تی اس ای(2004) بود. همچنین زبان آموزان تعدادی متن را از نظر شناسایی نشانه های فراکلام در آنها و همچنین تحلیل نقش آنها مورد بررسی قرار دادند و علاوه بر این فعالیت ها هر جلسه از زبان آموزان گروه آموزشی خواسته می شد انشایی بنویسند و آنچه فرا گرفته بودند را در آن بکار گیرند.در گروه گواه از زبان آموزان خواسته شد تا دو مقاله از کتاب a course in english 11(1999) مطالعه کنند و انشایی در پاسخ به آن بنویسند و سپس در گروههای 4 نفری به بررسی محتوای آن بپردازند.در این تحقیق گروه گواه فقط روی شیوه سنتی تمرکز کردند که همان محتوای متن میباشد. در مرحله بعدی، پس از به اتمام رسیدن آموزش از زبان آموزان هر دو گروه خواسته شد انشایی متقاعد کننده 150کلمه ای بنویسند. موضوع این انشا با موضوع انشایی که زبان آموزان در ابتدای تحقیق نوشتند یکسان بود. تمامی اوراق توسط پژوهشگر این تحقیق تصحیح شد. هر گروه دو سری نمره در پیش آزمون و پس آزمون دریافت نمودند که یکی مربوط به متقاعدکننده بودن نوشته و دیگری مربوط به استفاده از نشانه های فراکلام بود. برای بررسی موثر بودن آموزش، آزمون t_test مورد استفاده قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که آموزش نشانه های فراکلام به زبان آموزان گروه آموزشی کمک کرد تا نوشته هایشان متقاعد کننده تر شود. به بیان دیگر آموزش نشانه های فراکلام تاثیر مثبتی روی متقاعدکننده بودن نوشته دارد. کلمات کلیدی: فراکلام، نشانه های فراکلام، نوشتار متقاعدکننده، نشانه های متنی، نشانه های بین فردی.