نام پژوهشگر:

جهانبخش نیکوپور

تاثیر استفاده از ترجمه متون متمرکز در مقابل ارتباط شفاهی بر حفظ و نگهداری واژگان در دانش آموزان ایرانی سطح متوسطه
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389
    سامره حاجیان برنجستانکی     رضا برزگر

در این تحقیق، تاثیر ترجمه متون متمرکز در مقابل ارتباط شفاهی بر میزان حفظ و نگهداری واژگان در میان یادگیرندگان سطح متوسط سنجیده شده است. برای انجام این کار دو گروه از دانش آموزان که در حال گذراندن کتاب interchange 2 بودند انتخاب شدند. در مرحله اول ، یکی از گروه ها به طور اتفاقی به عنوان گروه آزمایش و دیگری به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. در مرحله بعدی ، محقق آزمونی را که خود ساخته بود بر روی گروهی مشابه اجرا کرد و پس از رفع نواقص آن ، این امتحان را در گروه های آزمایش و کنترل به عنوان پیش آزمون اجرا کرد . در طول ترم ، به دانش آموزان گروه آزمایش 15 متن که باید ترجمه می گردید ، داده شد. سپس از آنها خواسته شد که بر متن ها تمرکز کرده، آنها را ترجمه نمایند و معانی لغاتی که در متون بود را به همراه کلمات مترادف یاد بگیرند بعد از فعال سازی دانش زمینه ای دانش آموزان ، آنها به سوالات مربوط به واژگان که توسط محقق مطرح شد پاسخ دادند از سوی دیگر، در گروه کنترل از زبان مادری به هیچ وجه استفاده نگردید. دانش آموزان گروه کنترل بعد از مرحله آماده سازی ، تنها از طریق خواندن متون و ارتباط شفاهی به زبان دوم به سوالات پاسخ می دادند. در پایان ترم ، به دانش آموزان هر دو گروه آزمون ذکر شده در بالا به عنوان پس آزمون داده شد. بررسی آزمون t بین گروه های کنترل و آزمایش ما را به این قضاوت وا میدارد که فرضیه منفی را رد کنیم . بنابر این چنین تصور می کنیم که ترجمه بر میزان حفظ و نگهداری واژگان زبان آموزان ایرانی سطح متوسط تاثیر می گذارد.

تاثیر آموزش فعالیت محور در فراگیری نحوی دانش آموزان سطح متوسط ایرانی با هوشهای چند گانه
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
    ساناز بهبودی نهزمی     جهانبخش نیکوپور

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر آموزش فعالیت محور گرامر در فراگیری نحوی دانش آموزان سطح متوسط ایرانی با هوش های چندگانه می باشد. برای دستیابی به هدف این تحقیق 40 نفر از دانش آموزان واحد زبان جهاد دانشگاهی در تهران از میان 100 دانش آموز بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون استاندارد انگیسی انتخاب شده و در دو گروه مورد تحقیق و کنترل قرار گرفته اند. برای اطمینان از عدم آشنایی دانش آموزان با گرامر انتخابی در ابتدا از دانش آموزان هر دو گروه یک آزمون یکسان به عمل آمد. سپس پرسشنامه هوش های چند گانه در اختیار دانش آموزان قرار گرفت. در هر گروه محتوای مشخص شده طی 20 جلسه تدریس شد. با این تفاوت که در گروه کنترل آموزش گرامر بصورت سنتی و در گروه مورد تحقیق آموزش گرامر بصورت آموزش فعالیت محور بود. در انتهای دوره نیزآزمون دیگری برگزار شده و با استفاده از آزمون مستقل تی میانگین نمرات دو گروه مقایسه شد و نتیجه گرفته شد که آموزش فعالیت محور بسیار موثرتر از آموزش سنتی گرامر می باشد.