تاثیر آموزش فعالیت محور در فراگیری نحوی دانش آموزان سطح متوسط ایرانی با هوشهای چند گانه

پایان نامه
چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر آموزش فعالیت محور گرامر در فراگیری نحوی دانش آموزان سطح متوسط ایرانی با هوش های چندگانه می باشد. برای دستیابی به هدف این تحقیق 40 نفر از دانش آموزان واحد زبان جهاد دانشگاهی در تهران از میان 100 دانش آموز بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون استاندارد انگیسی انتخاب شده و در دو گروه مورد تحقیق و کنترل قرار گرفته اند. برای اطمینان از عدم آشنایی دانش آموزان با گرامر انتخابی در ابتدا از دانش آموزان هر دو گروه یک آزمون یکسان به عمل آمد. سپس پرسشنامه هوش های چند گانه در اختیار دانش آموزان قرار گرفت. در هر گروه محتوای مشخص شده طی 20 جلسه تدریس شد. با این تفاوت که در گروه کنترل آموزش گرامر بصورت سنتی و در گروه مورد تحقیق آموزش گرامر بصورت آموزش فعالیت محور بود. در انتهای دوره نیزآزمون دیگری برگزار شده و با استفاده از آزمون مستقل تی میانگین نمرات دو گروه مقایسه شد و نتیجه گرفته شد که آموزش فعالیت محور بسیار موثرتر از آموزش سنتی گرامر می باشد.

منابع مشابه

تاثیر به کارگیری فعالیتهای آموزشی بر اساس هوشهای چندگانه بر درک مطلب زبان آموزان انگلیسی در ایران

هدف از اجرای این تحقیق یافتن روشهای نوین اساسی برای از بین بردن موانع و مشکلات درک مطلب زبان آموزان ایرانی در سطح متوسط بود. در راستای تحقق این هدف، محقق در صدد آن برآمد تا در گام اول مولفه های هوشهای چندگانه جامعه آماری خویش را اتخاذ نموده تا بتواند فعالیتهای نوین آموزشی خواندن را در راستای دستیابی به درک مطلب ایده ال طرح ریزی و اجرا کند. ابتدا فرض بر این بود که اینگونه فعالیتهای خواندن هوش مح...

15 صفحه اول

تاثیر آموزش فعالیت محور بر روی یادگیری ساختارهای دستوری توسط دانش آموزان ایرانی اول دبیرستان

در تاریخچه ی آموزش و یادگیری زبان ، روشهای و رویکردهای جدیدی برای از بین بردن مشکلات آموزش دستور زبان بوجود آمد. در بین آنها تدریس زبان فعالیت محور که بر درگیر کردن فراگیران در انجام فعالیت ها تمرکز دارد، تلاش بر این داشت تا فراگیران کارآمدی را برای انجام کارها و فعالیتهای ارتباطی روزمره آماده سازد.مطالعه حاضر تاثیر آموزش فعالیت محور در رشد مهارت دستور زبان و انگیزه ی فراگیران سطح مقدماتی را پس...

بررسی فراگیری و یادآوری واژگان زبان، و نگرش زبان آموزان ایرانی سطح متوسط از دیدگاه فرهنگی-اجتماعی

تحقیق حاضر تاثیر به کارگیری همکاری در گفتگو را به عنوان یک تکنیک فرهنگی-اجتماعی برروی فراگیری، یادآوری، و نگرش انگلیسی آموزان ایرانی سطح متوسط پایین مورد بررسی قرار داد. بدین منظور، 88 یادگیرنده همگن از آموزشگاه های زبان شهرهای اراک و اصفهان در دو مرحله این تحقیق، تحقیق آزمایشی و تحقیق اصلی، شرکت کردند. تمامی شرکت کنندگان ابتدا در پیش آزمون شرکت نموده و پرسشنامه پیشنهای را پر نمودند. سپس به دو ...

تهیه و تدوین متون گفت و گو برای فارسی آموزان سطح متوسط به شیوه تکلیف مدار و با رویکرد آموزشی

آموزش زبان دوم بدون توجه به مهارت گفت وگو کاری عبث و بیهوده به نظر می رسد. در امر آموزش، زبان آموز باید به نحوی زبان دوم را بیاموزد که بتواند در موقعیت های اجتماعی مختلف سخن بگوید و از این طریق با دیگران ارتباط برقرار کند. در واقع بر پایه این مهارت است که غالباً در اجتماع ارزشیابی می شود. به عبارت دیگر، مردم توانائی زبانی انسان را براساس سخن گفتن می سنجند نه بر پایه خواندن، نوشتن و یا سایر توانا...

15 صفحه اول

هوشهای چند گانه : آرای از یک کلاس نگارش

طبق تئوری هوشهای چند گانه که اولین بار توسط هاوارد گاردنر( 1983) مطرح شد، افراد دارای حداقل نه نوع هوش مختلف می باشند: هوش کلامی/ زبانی،ریاضی/ منطقی، تجسمی/ فضایی،بدنی/ حرکتی، موسیقی، درون فردی/ بین فردی/ طبیعتی و وجودی. محققین بر این باورند که آگاهی فرد از هوشهای چند گانه خود فراگیری و عملکرد وی را بالا می برد.بنابراین هر توع تلاشی در راستای آشنا نمودن افراد با منظری از هوشهای چند گانه شان می ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

کلمات کلیدی

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}