نام پژوهشگر:

ساناز بهبودی نهزمی

تاثیر آموزش فعالیت محور در فراگیری نحوی دانش آموزان سطح متوسط ایرانی با هوشهای چند گانه
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
    ساناز بهبودی نهزمی     جهانبخش نیکوپور

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر آموزش فعالیت محور گرامر در فراگیری نحوی دانش آموزان سطح متوسط ایرانی با هوش های چندگانه می باشد. برای دستیابی به هدف این تحقیق 40 نفر از دانش آموزان واحد زبان جهاد دانشگاهی در تهران از میان 100 دانش آموز بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون استاندارد انگیسی انتخاب شده و در دو گروه مورد تحقیق و کنترل قرار گرفته اند. برای اطمینان از عدم آشنایی دانش آموزان با گرامر انتخابی در ابتدا از دانش آموزان هر دو گروه یک آزمون یکسان به عمل آمد. سپس پرسشنامه هوش های چند گانه در اختیار دانش آموزان قرار گرفت. در هر گروه محتوای مشخص شده طی 20 جلسه تدریس شد. با این تفاوت که در گروه کنترل آموزش گرامر بصورت سنتی و در گروه مورد تحقیق آموزش گرامر بصورت آموزش فعالیت محور بود. در انتهای دوره نیزآزمون دیگری برگزار شده و با استفاده از آزمون مستقل تی میانگین نمرات دو گروه مقایسه شد و نتیجه گرفته شد که آموزش فعالیت محور بسیار موثرتر از آموزش سنتی گرامر می باشد.