نام پژوهشگر: محمدرضا کازرونیان

acute and chronic maxillary sinusitis (nonodontogenic infection)
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380
  داریوش هاشمی مفرد   محمدرضا کازرونیان

چکیده ندارد.

office emergencies
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380
  پریسا فرش نشانی   محمدرضا کازرونیان

چکیده ندارد.

حفره خشک
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380
  ناهید جوکار   محمدرضا کازرونیان

چکیده ندارد.

etiology, significance, diagnosis and treatment of bruxiam
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380
  مریم حافظی   محمدرضا کازرونیان

چکیده ندارد.

cryosurgery in dentistry
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380
  عبدالهادی مصلی نژاد   محمدرضا کازرونیان

چکیده ندارد.

[جراحی پیش پروتزی]
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380
  علی اکبر زندی   محمدرضا کازرونیان

چکیده ندارد.

عوارض دندان های نهفته
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380
  محمدرضا پرخاش   محمدرضا کازرونیان

چکیده ندارد.