نام پژوهشگر:

اعظم منفرد

مطالعه سیتولوژیکی مدرن و کلاسیک section spartioidesبادامهای وحشی ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1388
    سیده مرضیه میرحسینی     اعظم منفرد

گونه های متفاوت prunus به بادام نزدیک می باشد، آن یک گونه از جنسprunus و زیر جنسamygdalus خانواده rosacea ، زیر خانواده (prunoideae) بوده که در مناطق کوهستانی آسیای مرکزی از نواحی تیان شان در چین تا کردستان شامل ترکمنستان، افغانستان، ایران، با خواص داروئی و بالابردن مقاومت خاک به عوامل فرسایشی می باشد. سیکل رشد این گیاه به گیاهان مناطق مدیترانه ای شبیه می باشد. از نظر فرم رویشی به 4 دسته :فرم درختی، درختچه ای براکی بلاست(شاخه های کوتاه)، درختچه ای فاقد براکی بلاست و درختچه ای خاردار تقسیم میشوند. در این کار با تیمارهای مختلفی بر روی جوانه زنی سه گونهamygdalus scoparia و amygdalus glauca ،amygdalus arabica انجام شده، که تیمارها شامل آب مقطر استریل (0.5،1،0.25%) h2o2،mg/l(1،0.5،2) ga3و (0.5%) h2o2با غلظتهای متفاوت mg/l(05،1،2) ga3در دو دمای °c 4 و°c 25 انجام شده است ، البته قبل از این یک دوره سرمادهی به مدت 30 روزه داشته که این گونه ها در دمای 25 درجه سانتی گراد بهتر جوانه میزنند و بهترین گونه برای درصدجوانه زنی، گونهa.glauca 92% در هر دو محیط می باشد. بهترین تیمار برای هر گونه در هر دما با هم متفاوت است.در دمای 4 درجه سانتی گراد بهترین گونه a.scoparia بوده ، بهترین تیمار برای این گونه(0.5%) h2o2و برای دو گونه دیگر نیز بهترین تیمار mg/l(0.5) ga3+ (0.5%) h2o2 ، در دمای 25 درجه سانتی گراد گونه a.glauca سرعت جوانه زنی بهتری نسبت به دو گونه دیگر داشته و بهترین تیمارها نیز برای آنها به قرار زیر است گونهa.scoparia (1%) h2o2وa.glauca (0.5%)h2o2، a.arabica mg/l(0.5) ga3+ (0.5%) h2o2می باشد. مطالعه تشریحی ساقه و برگ هر یک از گونه ها با رنگ آمیزی مضاعف انجام شده و مشاهده آنها با میکروسکوپ نوری صورت گرفت، با مقایسه صفات تشریحی بیشترین تمایز در شکل مقطع ساقه، نوع روزنه و شکل رگبرگ اصلی میباشد، مهمترین خصوصیت در برگ این گونه ها دارای بافت نردبانی نداشتن بافت اسفنجی می باشد که مربوط به شرایط اکولوژیک نیمه خشک می باشد، ضخامت پارانشیم فوقانی و تحتانی در رگبرگ میانی در مقایسه سیتولوژیکی نتایج به دست آمده همانند مطالعات تشریحی می باشد و تفاوتی در آنها دیده نشده است. بهترین مرحله برای شمارش تعداد کروموزومها حالت متافاز می باشد، در همه گونه ها تعداد کروموزومها(2n=16 ) می باشد. یکی از مشخصه های شاخص کروموزومها در این گونه ها، کوچک آنها میباشد.

بررسی و شناسایی ترکیبات موجود در گیاهان echinophora cinerea , juglans regia
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده شیمی 1389
    ریزان رحمانی     اعظم منفرد

استخراج و شناسایی ترکیبهای فرار echinophora cinera(boiss.) hedge et lamond و juglans regia l در این تحقیق اندامهای هوایی گیاه خوشاریزه echiophora cinerea(boiss.) hedge et lamond در زمان گلدهی کامل جمع آوری و اسانس گیری شد. اسانس حاصله با استفاده از دستگاه گاز کرماتوگراف متصل شده به طیف سنجی جرمی (gc/ms) مورد شناسایی کمی و کیفی قرار گرفت. در این اسانس پنجاه و نه ترکیب شناسایی شد که ترکیبات عمده آن به ترتیب زیر میباشد : اورتو سیمن (99/28 %) ، آلفا فلاندرن (57/26 %) ، آلفا- پینن (14/17 %) ، ترانس- سابینن هیدرات (13/4 %) ، آلفا- ترپین ال (66/2 %) ، سیس- پینوکارول (41/2 %). اسانس برگهای juglans regia l مورد تجزیه و شناسایی قرار گرفتند که حاصل این تحقیق بوده است. در این تحقیق مشخص شده که ترکیبات عمده این اسانس شامل. کاریوفیلن اکسید(52/29 %) ، گوایل(37/11 %)، (e)- بتا-داماسن(6/6 %) ، ترانس- پینوکارول(87/5 %) 1,8- سینئول (37/5 %) و بتا- بوربونن(33/5 %) بوده است. در مجموع بابلای سی و پنج ترکیب شناسایی شده است. این شناسایی تو سط gc/ms صورت گرفته است. کلمات کلیدی : echiophora cinerea ، خانواده چتریان ، juglans regia l ، خانواده گردو ، ترکیبات فرار.

اثر تنش شوری و بر هم کنش آن با آسکوربات بر برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در گیاه زیره سبز cuminum cyminum l.
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1389
    فریده احمدی     اعظم منفرد

در این پژوهش اثرات متقابل کلرید سدیم و آسکوربات: بر روی جوانه زنی،پارامترهای رشد، (شامل وزن تر، وزن خشک، طول، اندام هوایی و ریشه) ، مقدار رنگیزه های فتوسنتزی برگ( شامل کلروفیل a ، b ، کلروفیل (a+b)،کاروتنوئید) ،مقدار قندهای محلول و نا محلول در اندام هوایی و ریشه و فعالیت آنزیم های کاتالاز، آسکوربات پر اکسیداز، میزان پرولین، و مالون دی آلدئید در گیاه دارویی زیره سبز (cuminum cyminum l.) در شرایط گلخانه ای، بصورت تصادفی با سه تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. گیاهان با غلظت های مختلف nacl ( 0، 25، 50، 75، 100، 125 میلی مولار) و آسکوربات (0، 9 میلی مولار) تیمار شدند. در گیاهان تحت تیمار شوری با افزایش غلظت های نمک nacl جوانه زنی، پارامترهای رشد، مقدار رنگیزه های فتوسنتزی و قندهای نامحلول ، کاهش و میزان قندهای محلول و آنزیم های مورد آزمایش و مالون دی آلدیید افزایش یافت و گیاهانی که همزمان تحت تاثیر nacl و آسکوربات قرار گرفتند در میزان غلظت های یکسان nacl، جوانه زنی، پارامترهای رشد، مقدار رنگیزه های فتوسنتزی و قندهای محلول و نا محلول و میزان پرولین بیشتری نشان دادند.در حالیکه از میزان مالون دی آلدیید کاسته شد. از این آزمایشات می توان نتیجه گرفت اثر آسکوربات به عنوان یک آنتی اکسیدان سبب افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش شوری در گیاه زیره سبز شده است. و از طرفی این گیاه تا حدی در غلظت های کم نمک، مقاوم است و در مناطقی با شوری کم می توان آن را کاشت.

سنتز تترازول های جدید
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1398
    سجاد عزیزی کلسفروشی     نادر نوروزی

چکیده یک روش مناسب برای سیاناسیون و برومیناسیون بعضی از ترکیبات غنی از الکترون (آنیسول ،1و3- دی متوکسی بنزن ،1و4- دی متوکسی بنزن و 1و3و5- تری متوکسی بنزن....) به وسیله سیانوژن برومید در حضور آلومینیوم کلرید خشک از طریق ساییدن تحت شرایط بدون حلال و در دمای اتاق تعریف شده بود.تمامی محصولات بدست آمده به وسیله ft-ir ،h nmr1 وc nmr13 وطیف سنجی جرمی ثابت شدند.در مورد ترکیب 1و4 – دی متوکسی بنزن علاوه بر سیاناسیون ،هیدرولیز و واکنش جفت شدن نیز اتفاق افتاده بود.وبرومیناسیون این ترکیب بر خلاف ترکیبات دیگر در اثر واکنش با سیانوژن برومید در حضور آلومینیو کلرید خشک انجام پذیر نبود. واژگان کلیدی:سیانوژن برومید ،ترکیبات آروماتیک غنی از الکترون ،آلومینیوم کلرید ،بدون حلال ،پیوند هیدروژنی درون مولکولی

سنتز مشتقات 7-آریل بنزو پیرانوکرومن ها به وسیله کاتالیستهای هتروپلی اسید
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1389
    سعیده باغبانی     ردینه معتمدی

کرومن یا پیرانو بنزو پیرانها و مشتقات آنها بدلیل داشتن خواص بیو لوژیکی مانند ضد [c] دی هیدرو پیرانو سرطانی ، ضد تشنج ، ضد حساسیت و ضد انعقاد بسیار مورد توجه شیمیدانها بوده اند. همچنین این ، ترکیبات بعنوان افزایش دهنده ادراک برای درمان آمیوتروفیک – لتریال 1،پارکینسون 2، اسکیزوفرنی 3، آلزایمر 4میتواند مورد و این ترکیبات حائز اهمیت استفاده قرار گیرد. بنابراین سنتز مشتقات جدید و یا ارائه روشهای جدید برای سنتز میباشد. در این تحقیق مشتقات جدید پیرانو بنزو پیرانها از طریق یک واکنش یک مرحله ای بین 4- هیدروکسی کومارین، دی کتون حلقوی( 1،3 سیکلوهگزادی اون) وآریل الدهید ها در حلال اتانول تحت تاثیر کاتالیستهای هترو پلی اسید در دمای محیط و رفلاکس وتحت تاثیر امواج ماکروویو تهیه شدند و ساختمان محصولات با مقایسه کروماتوگرافی ب ا ترکیبات شاهدو نقطه ذوب آنها موردآنالیز قرار گرفته است. نتایج حاصل دراین تحقیق نشان می دهد که راندمان h14[nap5w29moo %98 ، بالاترین راندمان، مربوط به نیترو بنز آلدهید تحت تاثیر کاتالسیت هتروپلی اسید، 110 در شرایط رفلاکس میباشد . وهفتمین journal of heterocyclic chemistry لازم به ذکر است که این طرح به عنوان مقاله در مجله ملی سمینار شیمی دانشگاه پیام نور ارائه شده است.

استخراج اسانس و عصاره گیاهی از دو گونه داتورهdatura stramonium و تلخه acroptilon repens وشناسایی ترکیبات فعال شیمیایی آنها
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1389
    اعظم یوسفی     شهناز منصوری جاجایی

استفاده از داروهای گیاهی از دیر باز رایج بوده است و به دلیل اثرات جانبی حداقل، جانشین داروهای سنتزی در صنعت شده است. کاربرد اسانس و عصاره های گیاهی در کنترل بیماری ها و همچنین به عنوان آفت کش در حال گسترش است. در این پژوهش، مطالعه و بررسی بر روی برگ گیاه datura stramonium وبرگ وسرشاخه جوان acroptilon repens جمع آوری شده در شهرستان شاهرود انجام گرفته است. به این ترتیب که پس از اسانس گیری و جمع آوری عصاره از نمونه های گیاهی، ترکیبات عصاره و اسانس این دو گونه شناسایی شد و خواص آنتی باکتریایی عصاره ها مورد بررسی قرارگرفت. اسانس های حاصل با استفاده از روش تقطیر با آب استخراج شدند و هم چنین عصاره های حاصل با روش سوکسله بدست آمدند. اسانس و عصاره توسط دستگاه gc-ms آنالیز شدند. دراسانس این دوگیاه، دربرگ datura stramonium، متیل-9- متیل تترا دکنوآت ودربرگ و سرشاخه جوان acroptilon repens ، آنتراسن و در عصاره ی متانولی در برگ datura stramonium، آرومادن درن اکسید 2 و در برگ و سرشاخه جوان acroptilon repens ، مورفینان 4 و 5 اپوکسی 3 اُل به عنوان ترکیبات اسانس و عصاره گزارش شدند. درصد عصاره های متانولی، آبی و هگزانی گیاهdatura stramonium به ترتیب 76/24%،2/21 %، 8/3% و درصد عصاره های متانولی، آبی و هگزانی گیاه acroptilon repens به ترتیب 3/12% ، 3/29%، 5/4% می باشد. اثرات ضد باکتریایی عصاره ها با استفاده از روش دیسک دیفیوژن حاوی محیط غذایی kb,na سنجش شد از بین 4 سوش حاوی باکتری مورد آزمایش 2 سوش به نمونه ها حساسیّت نشان دادند عصاره متانولی datura stramonium و acroptilon repens دارای خاصیت ضد باکتری قوی تری نسبت به سایر نمونه ها بودند.

بررسی و شناسایی مواد فرار موجوددر اسانس دو گونه خودرو تمشک از سه منطقه ایران با تکنیک gc و gc/ms
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1386
    اشرف توانگررنجبر     اعظم منفرد

چکیده در این پایان نامه اجزاء تشکیل دهنده دو گیاه از جنس rubus به شرح زیر بررسی شد: درصد اسانس اندام هوایی منطقه برداشت نام علمی گیاه 037/0% حاشیه دریای خزر 1)rubus anatolicus 025/0% رشت 2)rubus anatolicus 063/0% گردنه حیران(اردبیل) 3)rubus hyrcanus روش اسانس گیری تقطیر با آب hydrodistillation بوده و سپس اجزاء تشکیل دهنده با استفاده از gc/ms شناسایی شدند. -مواد عمده اسانس rubus anatolicus از حاشیه دریای خزر شامل موارد زیر است: 3-پارامنتان,ترنس سابینن هیدرات,سایپرن.....

بررسی و شناسایی مواد فرار موجود در اسانس دو گونه خودرو تمشک از سه منطقه ایران با تکنیک gcوgc/ms
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1389
    اشرف توانگررنجبر     اعظم منفرد

چکیده در این پایان نامه اجزاء تشکیل دهنده دو گیاه از جنس rubus به شرح زیر بررسی شد: درصد اسانس اندام هوایی منطقه برداشت نام علمی گیاه 037/0% حاشیه دریای خزر 1)rubus anatolicus 025/0% رشت 2)rubus anatolicus 063/0% گردنه حیران(اردبیل) 3)rubus hyrcanus روش اسانس گیری تقطیر با آب hydrodistillation بوده و سپس اجزاء تشکیل دهنده با استفاده از gc/ms شناسایی شدند. -مواد عمده اسانس rubus anatolicus از حاشیه دریای خزر شامل موارد زیر است: 3-پارامنتان,ترنس سابینن هیدرات,سایپرن,دکانال,دودکانوئیک اسید و هگزادکانوئیک اسید. -مواد عمده اسانس rubus anatolicus از رشت شامل موارد زیر است: ترانس ژرانیل,دکانال,دودکانوئیک اسید و پالمتیک اسید,ژرانیل استون, بتا-آیونن. -مواد عمده اسانسrubus hyrcanus از گردنه حیران (اردبیل)شامل موارد زیر است: بتا میرسن,لینالول,آلفا فارنزن,نونانال,دودکانوئیک اسید و پالمتیک اسید.

سنتز مشتقات آمینو – فنیل تیازول ها در شرایط مختلف و با استفاده از حلال آب
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1389
    محسن رجبی     اعظم منفرد

در این پروژه ما واکنش بین مشتقات استوفنون وتیواوره را با استفاده ازکاتالیزورهای ptsa، dabco، naoh، h2so4 بررسی کردیم. همه ساختارها به روش طیف سنجی ir، h-nmr 1 تایید شدند.

روش موثر در سنتز مشتقات دی هیدروپیرانو[c] کرومن ها در محیط آبی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1389
    احمد خزاعی     سعید بلالایی

در این کار پژوهشی یک روش موثر و تک ظرفی سه جزئی با بهره اتمی بالا در محیط مائی جهت سنتز دی هیدروپیرانو [c] کرومن ها ارائه شده است. واکنش سه جزئی 4- هیدروکسی کومارین، ترکیب حاوی متیلن فعال (مالونونیتریل یا متیل سیانو استات) و آلدئید آروماتیک در حضور مقادیر کاتالیستی سدیم کربنات و پی پیریدین در محیط آبی منجر به سنتز مشتقات پیرانو [c] کرومن ها با بهره بالا گردید. واکنش از طریق مجموعه واکنشهای متوالی کنووناگل/ افزایش مایکل/ حلقه زایی پیش می رود. واکنش مشتقات بنزالدهید با مالونونیتریل یا متیل سیانو استات منجر به تشکیل آلکن مربوطه میگردد و به دنبال آن افزایش مایکل 4- هیدروکسی کومارین به آلکن (پذیرنده مایکل) و سپس حلقه زایی منجربه تشکیل مشتق پیرانو[c] کرومن مربوطه می گردد. انجام واکنش در محیط آبی، کاهش ضایعات مواد شیمیایی، سازگاری با محیط زیست و فراوری آسان محصول، مزایای این واکنش می باشد

سنتزیک مرحله ای و سریع[1و2و4] تری آزولو[3و4-b] [1و3و4] تیادی آزینها و 3و7 دی متیل-h6-[1و2و4] تری آزینو[3و4-b][1و3و4] تیادی آزین -4-اون در حضور کاتالیستهای هتروپلی اسیدی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1389
    زهره قهقایی نظام ابادی     اعظم منفرد

[1و2و4] تری آزولو[3و4-b][1و3و4] تیادی آزین ها و [1و2و4] تری آزینو[3و4-b] [1و3و4] تیادی آزین ها دسته ای از ترکیبات هتروسیکل هستند که گستره وسیعی از خواص فارماکولوژیکی و واکنشهای شیمیایی از خود نشان می دهند. این ترکیبات دارای خواص ضد میکروبی، ضد التهابی، ضد ویروسی،ضد تومور، ضد قارچی و همچنین ضد افسردگی هستند. در این تحقیق امکان سنتز مشتقات تری آزولوتیادی آزین ها با استفاده از کاتالیستهای هتروپلی اسیدی دسته ولز – داسون، کگین و پریسلر مورد بررسی قرار گرفت. واکنش حلقوی شدن با استفاده از مواد اولیه 4- آمینو- 5 الکیل - 1و2و4 تری آزولو-3-تیون و 4 – آمینو- 3 – مرکاپتو – 6 متیل – 4 (h) - 1و2و4 تری آزین – 5 – اون با به کاربردن واکنشگرهای - کلرواستون و -کلرواستونیتریل در دمای اتاق و دمای جوش اسید استیک(رفلاکس) اتفاق افتاد. محصولات در زمان کوتاه و با بازده بالا بدست آمدند. در میان کاتالیستها، h14[nap5w29moo110] بهترین نتیجه را نشان داده است.

سنتز پیرانو(3،2،d)پیریمیدینون با استفاده از حلال آب
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1389
    پوران مصباح     سید حسین عبدی اسکویی

در این پروژه برای تهیه مشتقات سنتز پیرانو(2،3،d)پیریمیدینون ها ، باربیتوریک اسید و تایوباربیتوریک اسید را با مالونیتریل، آلدهید های آروماتیک و آلوم به عنوان کانالیزور در آب رفلاکس کردیم. پس از تکمیل شدن وامنش محصول مذکور را با جداسازی و تبلور مجدد با آب و اتانول به دست آوردیم. کلیه ساختار ها با استفاده از روش های طیف سنجی ftir و hnmr مورد تایید قرار گرفت .

استخراج واندازه گیری کوئرستین و کامفرول در چهار گونه گیاه دارویی از جنس بومادران، بابونه، رازک و رازیانه
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - پژوهشکده علوم 1389
    هلن اهرابی اصلی     کامکار جایمند

در این پایان نامه دو فلاونوئید کوئرستین و کامفرول که ضد سرطان بوده از چهار گونه گیاه دارویی بومادران،بابونه،رازیانه ورازک استخراج و اندازه گیری شده است.استخراج به چهار روش سوکسله با کلروفرم،سوکسله با متانول،استخراج با متانول و اسید استیک،و خیساندن با متانول واسید استیک انجام گردید . نتایج حاصله از نظر روش و مقدار در گل ،برگ و ساقه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است .

سنتز اتیل-o-متان سولفونیل-(s)-(-)- لاکتات و مشتقات
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم 1390
    داود جعفری نیا     سید احمد میرشکرایی

(s)- اتیل- (2-متیل سولفونیل اکسی) پروپانوات با استفاده از واکنش (s)-اتیل-2-هیدروکسی پروپانوات و متان سولفونیل کلراید در حضور تری اتیل آمین ودر حلال دی کلرو متان بدست می آید. سنتز (s)- اتیل- (2-متیل سولفونیل اکسی) پروپانوات با این هدف انجام شده است که از آن بعنوان ماده حد واسط کایرال در تهیه و تولید بسیاری از داروها و مواد علف کش و... استفاده می شود. با داشتن این ترکیب و انجام واکنشهای تکمیلی ، می توان مواد سودمندی مانند ترکیبات ایساتین با کاربرد گسترده در زمینه فعالیتهای بیولوژیکی و همچنین ترکیبات کلودینو فوپ – پرو پارژیل (تاپیک) ،کوئیزالوفوپ-p-اتیل و فنوکساپروپ-اتیل و... با خاصیت علف کشی و ترکیبات مفید دیگر دست یافت. در این سنتز از ماده اولیه اتیل لاکتات استفاده شده است و محصول با خلوص شیمیایی و نوری بسیار خوب بدست آمده است. از واکنش این ترکیب با فنل مشتق 2-فنوکسی پروپیونیک اسید و در واکنش با هیدروکینون مشتق (r)-2-(4-هیدروکسی فنوکسی)پروپیونیک اسید سنتز گردید. سپس استر (r)-متیل-2- (4-هیدروکسی فنوکسی) پروپیونات و در آخر (r)-2-(4-هیدروکسی فنوکسی) پروپان هیدرازید تهیه شدند.

سنتز و شناسایی پلی اکریلو نیتریل عاملدار شده با منواتانول آمین و بررسی قابلیت جذب رنگ آلی از محیط آبی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1391
    مصطفی خداقلی زاده     غلامرضا کیانی

رزین های کی لیت کننده بر پایه پلی اکریلونیتریل و منواتانول آمین با درصدهای مختلفی از منواتانول آمین تهیه شد.این رزین ها به عنوان جاذب برای حذف رنگ کاتیونی متیلن بلو از محلول آبی استفاده شد.آزمایشات جذب رنگ با استفاده از نمونه تجربی انجام شد. ابتدا خصوصیات اولیه رزینهای سنتز شده بوسیله طیف سنجی ft-irمورد بررسی قرار گرفت. تاثیر مقدار جاذب،ph، دما، غلظت اولیه رنگ و زمان تماس بررسی شد.با افزایش غلظت رنگ،ph، دما و زمان تماس جذب افزایش یافت.جذب رنگ بعد از گذشت 30دقیقه از زمان تماس به سرعت به تعادل رسید.مدل های سینتیکی شبه درجه اول،شبه درجه دوم ونفوذ بین ذره ای برای ارزیابی پارامترهای سرعت مورد بررسی قرار گرفت.فرایند جذب برای آزمایشات از مدل سنتیکی شبه درجه دوم تبعیت میکند(99/0< r2).فاکتورهای کنترلی فرایند جذب مورد بحث و محاسبه قرار گرفت.بیشترین ظرفیت جذبmg/g 92/76دردمای k 328 برای متیلن بلو بدست آمد.پارامترهای ترمو دینامیکی °?g°, ?h°, ?s نشان داد که فرایند جذب گرماگیر بوده است

بررسی تاثیر نانوذرات تیتانیوم اکسید بر روی گیاه برنج
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1391
    مژگان السادات شوشتریان     اعظم منفرد

امروزه از نانوذرات در مقیاس بسیار وسیعی در صنایع و مواد مصرفیمختلف استفاده می شود. توجه به اثرات مضر این ترکیبات سبب می شودکه بتوان علاوه بر استفاده بهینه از این مواد، ازاثرات سوء آنهانیز جلوگیری کرد. نانوذرات تیتانیوم اکسید از این جمله مواد است. این ذرات به علت خصلت فتوکاتالیست آنها به شدت مورد توجه قرارگرفته لذا در صنایع مختلف از مواد بهداشتی تا سموم کشاورزی کاربردیافته است. این تحقیق که ادامه کار قبلی در خصوص اثرات نانوذراتنقره در محیط است سعی کرده تا گیاه برنج را به عنوان یک الگو درنظر گرفته و آن را در مجاورت غلظت های مختلف تیتانیوم اکسیدقرار دهد. با اینکار می توان دید که آیا این گیاههنگامیکه در معرض نانوذرات تیتانیوم قرار می گیرد آیا تغییر فنوتیپخواهد داشت یا خیر؟برای اینکاربذر برنج اصلاح شدهدرشرایط ،200 ،100 ،60 ،30 ، استریل کشت داده شد تاجوانه بزند. سپس محلول نانوتیتان درغلظتهای 10 افزوده گردید. n 800 و 1000 تهیه شدوجداگانه به محیطهای کشت 6 ،400 در مرحله بعد به هرکدام از ظروف، 5 جوانه گندم اضافه و درمحیط 16 ساعتروشنایی و 8ساعت تاریکی بمدت 2 هفته قرارداده شد.گیاهان برنج حاصل، از محیط کشتجدا و به مدت 72 ساعت آنالیز شدند وسپس برای اولین بار icp دردمای 60 درجه سانتی گراد خشک شده وتوسط دستگاه جذب شده در ریشه و اندام هوایی گیاه برنج مورد بررسی قرار گرفت. ti مقدار کلید واژه: تیتانیوم اکسید، نانوذرات، سمیت، برنج

تجزیه و مقایسه اجزای تشکیل دهنده اسانس اندامهای هوایی گیاهان ferula ovina و diplotaenia damavandica با روش gc/ms
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1391
    احسان کاشانی     اعظم منفرد

گیاهان f.ovina و d.damavandica از گیاهان ارزشمند و بسیار معطر از تیره چتریان بوده که اهمیت ویژه، منحصر و کاربرد های سنتی مشترکی نزد ساکنین محلی داشته و دارند. هدف ما در این پژوهش، شناسایی و مقایسه اجزای تشکیل دهنده اسانس اندامهای هوایی این گیاهان است . اندامهای هوایی گیاهان f.ovina و d.damavandica از استان تهران، شهرستان دماوند در خرداد ماه 1389 جمع آوری گردید. برای اسانس گیری سه روش، تقطیر با آب، تقطیر با بخار(sde) و سوکسله مورد استفاده قرارگرفت. اسانسها با روش gc/ms مورد آنالیز قرار گرفتند. اسانس های جمع آوری شده به روش تقطیر با آب، روی دو ستون قطبی و غیر قطبی و آنالیز ترکیبات استخراج شده با روشهای تقطیر با بخار((sde و سوکسله روی ستون غیر قطبی انجام شد. ترکیبات، با استفاده از ضریب بازداری نسبی و مقایسه طیف جرمی آنها با طیف جرمی موجود در منابع شناسایی گردید. همانطور که قبلاً پیش بینی می گردید در اهم ترکیبات شناسایی شده نقاط مشترک فراوانی در نمونه ها وجود داشته است که زمینه کاربردهای سنتی مشترک از این دو گونه را فراهم نموده اند. تعدادی از مهمترین ترکیبات مشترک شناسایی شده در اسانس این دوگونه به شرح زیر می باشند: camphene linalool terpinolene osthol ?-pinene ?-pinene ?-myrcene ?-terpinene cis-verbenol larixol bornyl acetate ?-terpineol

سنتز نانو فریت های دوپهmg , mn , cu به روش سل ژل احتراقی جهت بررسی خواص کاتالیستی در اکسایش بنزیل الکل به بنزالدهید
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم 1391
    محمد حسن کامل عطار کار     اعظم منفرد

نانوذرات فریت به دلیل کاربرد های وسیع در پزشکی و صنایع مختلف مورد توجه جدی قرار گرفته اند. در این راستا ترکیب های جدید cufe2o4، cdfe2o4 و mnfe2o4 دوپه شده با عنصر واسطه ni با روش سل ژل احتراقی سنتز گردید. برای شناسایی و بررسی نانوذرات فریت از روش ها و دستگاه های xrd،sem ، agfm و ft-irاستفاده شد. روش سل ژل احتراقی روشی ساده تر از روش های معمول است و ذرات سنتز شده با این روش ویژگی های بهتری دارند. ذرات به تقریب اندازه nm 10 و شکل کروی داشتند. خاصیت مغناطیسی نانوذرات ساخته شده، بررسی و با یکدیگر مقایسه شد. خاصیت کاتالیستی نانوذرات فریت روی واکنش اکسایش بنزیل الکل به بنز آلدهید بررسی شد. فریت مس و منیزیم دارای خاصیت مغناطیسی بوده و اثر کاتالیستی قابل توجه ای بر روی واکنش اکسایش بنزیل الکل دارند و فریت منگنز خاصیت مغناطیسی جزئی دارد و اثر کاتالیستی ناچیزی بر روی واکنش مورد بررسی دارد

بررسی اثر روشهای مختلف خشک کردن و اسانس گیری بر کمیت و کیفیت اسانس مرزه سهندی ( satureja sahendica bornm)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1391
    عادله کیهانی     فاطمه سفیدکن

اسانس های گیاهی در طیف وسیعی از محصولات دارویی، غذایی،آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرند. مرزه سهندی .bornm satureja sahendica از خانواده lamiaceae و انحصاری ایران است. در طب سنتی به اثر ضد درد و ضد عفونت گیاه مرزه اشاره شده است. مرزه در موارد ناراحتی های سینه، سرفه، لاغری، دردهای رماتیسمی و عصبی به کار می رود. یافته های تحقیقاتی نشان داده که ترکیب های اصلی اسانس مرزه سهندی پارا سیمن، تیمول، گاماترپینن و کارواکرول بوده و این ترکیب ها در صنایع دارویی، غذایی، بهداشتی وآرایشی کاربرد دارند. از آنجا که روش خشک کردن و همچنین روش اسانس گیری می تواند بر میران اسانس تولیدی و کیفیت آن موثر باشد، در این تحقیق به منظور بررسی اثر روشهای خشک کردن، اندام های هوایی گیاه در زمان گلدهی کامل از مزرعه تحقیقات کشاورزی قزوین، جمع آوری گردیده و پس از خشک شدن به روشهای مختلف (آون c°30، آون c°40، آون c°50 و سایه)، هر یک از تیمارها، در سه تکرار به روش تقطیر با آب اسانس گیری شدند. اسانس های حاصل با استفاده از دستگاه های گاز کروماتوگرافی (gc) و گاز کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی (gc/ms) تجزیه و شناسایی شدند. داده های حاصله بوسیله نرم افزار sas و با استفاده از آزمون دانکن مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بازده اسانس بر حسب وزن خشک، مقدار تیمول و مجموع ترکیبات فنلی اسانس، در روشهای خشک کردن با آون c°30، آون c°40 و سایه از نظر آماری اختلاف نداشته ولی آون c°50 بازده اسانس پایین تری تولید نمود. ولی مقدار تیمول و همچنین مجموع دو ترکیب فنلی تیمول و کارواکرول در تیمار c°50 بالاتر از سه روش دیگر بود. برای بررسی اثر روش اسانس گیری، اندام های هوایی گیاه در زمان گلدهی کامل جمع آوری گردیده و پس از خشک شدن در سایه به سه روش تقطیر با آب، تقطیر با آب و بخار آب و تقطیر با بخار مستقیم اسانس گیری شدند. نتایج آنالیز آماری نشان داد که بازده اسانس بر حسب وزن خشک در روش اسانس گیری تقطیر با آب (45/1%)، بالاتر از دو روش دیگر بود (در سطح احتمال 1%)، در حالیکه بالاترین مقدار تیمول و کارواکرول در روش تقطیر با بخار آب بدست آمد (در سطح احتمال 5%).

سنتز و شناسایی مزوپورهای اورگانوسیلیکاتی و بررسی کابردهای آنها
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم 1391
    محمد ناصر داعی     اعظم منفرد

در این پروژه نانو حفره های مختلف سیلیکاتی همچون mcm-41, mcm-48 و sba-15 سنتز شده و پس از اصلاح سطح آنها با لیگاندهای آمین دار، پتانسیل آنها بهنوان بسترهای کاتالیزگری و جاذب فلزات سنگسن مورد بررسی قرار گرفت. سپس به کمک طیف سنجی xrd, nmr و ir و آنالیز عنصری شناسایی صورت گرفت. از مزوپورهای عاملدار شده با گروه های مختلف همچنین برای جذب فلزات سنگین طلا و نیکل بهره گرفته شده. اثر ph، سرعت جریان در فرآیند جذب و اثر نوع حلال شوینده و تاثیر یون های مداخله کننده در فرایند واجذب مورد مطالعه قرار گرفت. بعنوان یکی دیگر از کاربردهای این نانو حفره های سیلیکاتی، کاربرد آن بعنوان کاتالیست در واکنش نووناگل مورد بررسی قرار گرفت.

تهیه سوسپانسیون پایدار نانوذرات سوپرپارامغناطیسی اکسید آهن پوشش داده شده با پلی روتاکسان برای کاربرد در تصویربرداری
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1391
    فروزان حسینی     مرتضی محمودی

در تحقیق حاضر سنتز سیستم نانو ساختار هیبرید جدیدی ارائه شده است که می تواند جهت تصویربرداری پزشکی و دارورسانی مفید باشد. سیستم مذکور متشکل از هسته های نانوذرات اکسید آهن سوپر پارامغناطیس (spions) پوشش یافته با پوسته های پلی روتاکسان است (spions@prs). به منظور سنتز ترکیب پیشران که پزودوپلی روتاکسان pprs نامیده می شود پلی اتیلن گلیکول توسط سیانوریک کلراید عامل دار شد تا یک پلیمر با گروههای انتهایی آبگزیر بدست آید و سپس حلقه های سیکلودکسترین به محلول آبی ترکیب بدست آمده اضافه شد. برهمکنش های غیر کووالانسی بین spionsها و اسکلت pprsها منجر به ساخت محصول نهایی یعنی نانو ماده هیبریدی (spions@pprs) گردید. اندازه گیری های زمان آسایش هسته ای 1hnmr ، t1 و t2 به ما امکان تعیین پروفایل های پراکنندگی nmr را داد. پروفایل های حاصل نشان دادند که نانو مواد هیبریدی (spions@prs) سنتز شده ضریب آسایش متقاطع بزرگتری نسبت به ترکیب تجاری endorem® دارد. از نتایج mri برون سلولی نیز که از ذرات حل شده بدست آمد مشخص شد که سیستم سنتز شده می تواند به عنوان ماده جدید حاجب mri پوشش یافته با پلی روتاکسان به کار رود.

تهیه مشتقات جدید 2-متیل تیو-5-ایمیدازولیل چالکون دارای استخلافهای آلکیل و آلکیل آریل مختلف بعنوان ترکیبات ضد میکروب
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم 1391
    گلناز برقیان خیابانی     اعظم منفرد

چالکونها (3،1- دی آریل-2- پروپن-1- اون) ترکیبات طبیعی و سنتتیکی هستند که خواص بیولوژیکی مهمی نظیر اثرات ضدقارچی، ضدسرطانی، ضدالتهابی وغیره دارند. خواص ضد میکروبی و مخصوصا ضد قارچی آنها مربوط به قسمت انون واکنش دهنده است. در این مطالعه سعی شده است که با جایگزین نمودن حلقه ی ایمیدازول استخلاف دار به جای حلقه یb و داشتن گروه ارتوهیدروکسی روی حلقه aترکیبات جدید را سنتز و اثرات ضد قارچی آنها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. در این پایان نامه برای تهیه ترکیبات حد واسط مورد نیاز ابتدا با استفاده از نمک آمین مربوطه (بنزیل آمین،4- متوکسی بنزیل آمین،اتانول آمین) در حضور پتاسیم تیوسیانات و دی هیدروکسی استون حلقه ایمیدازول سنتز شد، در ادامه گروه مرکاپتو با متیل یداید متیله گردید. در ادامه ترکیبات سنتز شده حاوی گروه الکلی به گروه آلدهیدی توسط دی اکسید منگنز فعال اکسید گردید و در نهایت آلدهیدهای سنتز شده با ارتوهیدروکسی استوفنون در محیط قلیایی وارد تراکمclaisen-schmidt شد. ترکیبات چالکونی با راندمان حدود 95-65% و به رنگ زرد تا نارنجی سنتز شدند.تشکیل ترکیب1n – فنیل آمینو-2- مرکاپتو-5- هیدروکسی متیل ایمیدازول با شکست مواجه شد زیراحلقه های ایمیدازولی که دارای گروههای کربنیل ، نیم استال ، آلفا هیدروکسی آلدهیدوآلفا هیدروکسی کتون هستند با فنیل هیدرازین ترکیب شده وهیدرازون وسپس اوسازون تشکیل میدهند. ساختار شیمیایی ترکیبات چالکونی (بنزیل آمین،4- متوکسی بنزیل آمین،اتانول آمین) ایمیدازولیل توسط روش طیف سنجیft-irو 1hnmrتایید گردید

سنتز و شناسایی الیگومر سه عاملی یورتان متاآکریلات تابش پز
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1391
    پریسا عباس نژاد     فرهود نجفی

در این پژوهش سنتز و شناسایی الیگومر های دو و سه عاملی یورتان متاآکریلات تابش پخت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با این روش یورتان متاآکریلات های تابش پخت متنوعی سنتز و دمای انتقال شیشه ای آن ها با استفاده از تغییر نوع الکل مورد بررسی قرار گرفته است. مواد اولیه برای سنتز یورتان متاآکریلات ها ایزوفورون دی ایزوسیانات، پروپان 1و 2 و 3- تری ال، 1 و 4- بوتان دی ال، 1 و 6- هگزان دی ال، هیدروکسی اتیل متاآکریلات، حلال استون و دی بوتیل تین دی لورات به عنوان کاتالیزور واکنش بود. در مرحله بعد یورتان متاآکریلات ها بوسیله آغازگر بنزوفنون، و کمک آغازگر تری اتیل آمین فرموله شدند و بوسیله پرتو فرابنفش عمل پخت صورت گرفت. ساختار شیمیایی یورتان متاآکریلات های سنتز شده به وسیله روش های طیف سنجی ft-ir و 1hnmr مورد بررسی قرار گرفت. که نتایج به دست آمده موید سنتز مطلوب از رزین های مورد نظر می باشد. گرمانگاشت dsc برای بررسی رفتار حرارتی رزین پخت شده به کار برده شد. بررسی های دمای انتقال شیشه ای در گرمانگاشت dsc تغییرات tg را با تغییر در ساختار را نشان داد.

سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت پلی متیل متاکریلات/sio2 تهیه شده با امواج فراصوت
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1391
    شیدا بنی اسدی     بهزاد شیرکوند هداوند

پلی متیل متاکریلات (pmma ) بنابر خواص عالی آن مانند مقاومت نسبت به محلول قلیائی یا اسیدی قوی، حرارت و نور، یک پلیمر انعطاف پذیر است. pmma برای کاربردهای داروئی، دندانپزشکی، شیشه ی هواپیما، تجهیزات غذائی، لنزهای تماسی و غیره استفاده می-شود. فرآیند امولسیونی مرسوم، شامل عوامل سطحی، آغازگر و قطرات مونومر امولسیفایر شده در یک فاز آبی پیوسته (معمولاٌ آب) که در دامنه m?10-1 می باشند انجام گرفته است [1]. پرتو فراصوت با شدت بالا، به عنوان یک منبع تولید رادیکال آزاد، آغازگر پتاسیم پرسولفات را تفکیک می کند [2]. حفره سازی و حفره های کوچکی که در میلیونیوم ثانیه رشد و ریزش می کنند را تولید می کند. این ریزش یک فرآیند بدون انتقال است و دماهای محلی (?k10000<) و فشارهای محلی خیلی بالا (atm1000<) را تولید می کند[3] و در این محیط نهائی، تجزیه ی آب و عامل سطحی، شروع به تولید رادیکال و تکثیر پلیمریزاسیون می کند. در این مقاله، سنتز و شناسائی نانوکامپوزیت متیل متاکریلات/ sio2 در حضور آغازگر پتاسیم پرسولفات و عامل سطحی سدیم دودسیل سولفات با پلیمریزاسیون درجای متیل متاکریلات در حضور نانو ذره sio2 با استفاده از پرتو فراصوت انجام شد. هم چنین سه روش پلیمریزاسیون مرسوم و پلیمریزاسیون با حمام فراصوت و پلیمریزاسیون با فراصوت میله ای از نظر سرعت واکنش، اندازه ذرات و درصد جامد با هم مقایسه شدند.

سنتز و شناسایی تعدادی از ترکیبات جدیدn- تایواوره، ایمیدازول-2- تیول و مشتقات تیواستخلافی مربوطه
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم کشاورزی 1391
    مینا صالحی فر     مهدی کلهر

در ابتدا به منظورسنتز n– تایواوره ها از نمک ?- آمینوپیریدیل کتون هیدروکلراید و آریل ایزوتیوسیانات های مختلف استفاده شد. سپس مشتقات جدید ایمیدازول-2- تیون و 2- آمینوتیازول از واکنش حلقه زایی درون مولکولی از حدواسط های کتال و n– تایواوره ها در محیط های اسیدی رقیق و غلیظ بدست آمدند. ترکیبات سنتنر شده به وسیله طیف سنج های ir- ft و nmr 1h,13c-مورد شناسایی قرار گرفتند ( مراحل سنتنری در طرح کلی کار درصفحه بعدآورده شده است).

شناسایی ترکیبات موجود در اسانس گیاه capparis spinosa l. جمع آوری شده از دو منطقه آلوده و پاک
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده شیمی 1391
    نسرین نادعلی     اعظم منفرد

چکیده بدنبال اثرات درمانی گیاه caper که از قدیم الایام مورد استفاده بوده است و شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود آن، از این گیاه نمونه هایی تهیه شد دو حالت خشک و تازه گیاه ، موقعیت های مکانی مورد استفاده شامل : منطقه کوهستانی اسدآباد، منطقه شهر ری و منطقه آلوده و روشهای مورد استفاده برای عصاره گیری گیاه شامل دو روش تقطیر با آب (کلونجر) و تقطیر با حلال نرمال هگزان (سوکسله) انجام شد، ترکیبات فرار موجود در نمونه ها پس از تهیه و خشک نمودن (که با روشهای عصاره گیری ذکر شده استخراج شدند) و با سولفات سدیم انیدرید به دستگاه gc/ms تزریق شدند. نتایج به شرح زیر بود، 1-نمونه خشک اسدآباد با روش کلونجرتعداد ترکیبات شناسایی شده:130 در این نمونه 58/17 % ترکیبات آروماتیک، 52/16% هیدروکربنها، 45/29 % ترکیبات ایزوتیوسیانات، 40/8% استرها، 66/6% کتونها و 77/8% ترپنوییدها شامل چندین مونوترپن، سزکویی ترپن و دی ترپن فیتول شناسایی شده اند. 2-نمونه خشک شهرری با روش کلونجرتعداد ترکیبات شناسایی شده:92 در این نمونه 68/22% ترکیبات آروماتیک، 21/35% هیدروکربنها، 76/13% ترکیبات ایزوتیوسیانات، 75/5% استرها و 16/11% ترپنوییدها چندین مونوترپن، سزکویی ترپن و دی ترپن فیتول شناسایی شده اند. 3- نمونه خشک شهرری با روش سوکسله تعداد ترکیبات شناسایی شده:110 در این نمونه43/66 % ترکیبات آروماتیک، 65/28% هیدروکربنها، چندین مونوترپن و سزکویی ترپن به مقدار کم شناسایی شده اند. 4-نمونه تازه شهرری با روش کلونجرتعداد ترکیبات شناسایی شده:77 در این نمونه12/38% ترکیبات آروماتیک، 8/25% هیدروکربنها، 4/4 % ترکیبات ایزوتیوسیانات، 88/9% مولکول گوگرد و 86/14% ترپنوییدها شناسایی شده اند. 5- نمونه خشک منطقه آلوده (منطقه کاملاٌ صنعتی) با روش کلونجرتعداد ترکیبات شناسایی شده:85 در این نمونه ترکیبی که بیشترین درصد را دارد ایزوتیوسیاناتها با 06/90% هستند و مابقی ترکیبات با درصدهای کمی شناسایی شده اند. 6- نمونه خشک منطقه آلوده با روش سوکسله تعداد ترکیبات شناسایی شده: 83 در این نمونه79/65% ترکیبات آروماتیک، 32% هیدروکربنها و مابقی ترکیبات به میزان خیلی اندکی شناسایی شده اند.

سنتز ترکیبات آلی جدید با استفاده از واکنشهای چند جزیی بر پایه n- متیل ایمیدازول
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1391
    لیلا آقاداداشی ابهری     حوریه جهانیانی

چکیده:هدف از طراحی این تحقیق، بررسی احتمال سنتز ترکیبات هتروسیکل با شاخه های جانبی جدید و همچنین دنبال کردن نقش ایمیدازول می باشد.برای رسیدن به این اهداف، آزمایشهای متفاوتی انجام شد. در تمام این سری از آزمایشها 2جزء واکنش شامل یک استر استیلنی و n- متیل ایمیدازول ثابت می باشد. اولین آزمایش، بر روی ترکیب 3-هیدروکسی پیریدین انجام شد(در شرایط حلال دی کلرو متان و هم زن مغناطیسی) که با توجه به آنالیزهای متفاوتی که روی محصول این واکنش انجام شد، دریافتیم که فنل اولیه وینیله شده وn- متیل ایمیدازول نقش کاتالیزور را در واکنش ایفا می کند و بازده واکنش بسیار پایین بود. سپس، برای ادامه تحقیق به از فنلهای دیگر استفاده کردیم که تحت شرایط فوق محصولی به دام نیفتاد، بنابراین واکنش را در شرایط ماکروویو انجام دادیم. در تحقیقی که پیش رو داریم، تلاش شده است که با در نظر گرفتن شرایط واکنشها در حیطه شیمی سبز، ترکیبات o- آلکیل دار شده را سنتز کنیم. در جهت رسیدن به این منظور، فنلهای متفاوت را در مجاورت n - متیل ایمیدازول با استرهای استیلنی و با استفاده از انرژی ماکروویو، واکنش داده، ودر نهایت، محصولات o- آلکیله با بازده خوب بدست آمد. لغات کلیدی :واکنشهای چند جزیی، n– متیل ایمیدازول، ترکیبات کم الکترون، استرهای استیلنی، ترکیبات هتروسیکل، شیمی سبز، ماکروویو.

بررسی ترکیبات فرار در میوه وسرشاخه سه گونه گیاه دارویی ارس (juniperus communis ، juniperus excelsa و juniperus sabina) با روشهای مختلف آزمایشگاهی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده شیمی 1392
    مریم اسمعیلی دازمیری     محمد اکبرزاده

گیاهان juniperus excelsa m.beib. ,juniperus communis l. و juniperus sabina l. از گونه‎های دارویی با ارزش و معطر متعلق به جنس سروکوهی و راسته مخروطیان می‎باشند که در ارتفاعات رشته کوه البرز پراکندگی دارند. هدف از این پژوهش، شناسایی و مقایسه اجزای تشکیل دهنده اسانس میوه ها و سرشاخه‎های هوایی این گیاهان می‎باشد. در این تحقیق میوه‎ و سرشاخه‎های سه گونه فوق در مرداد سال 1390 از منطقه هزار جریب بهشهر واقع در استان مازندران جمع آوری و نام علمی آنها تائید شد. سپس از اجزای گیاهی این گونه‎ها به کمک دستگاه کلونجر و sde اسانس‎گیری و با استفاده از دستگاه سوکسله عصاره‎گیری شدند. سپس ترکیبات شیمیایی موجود در گیاهان فوق توسط دستگاه گاز کروماتوگراف (gc) و گازکروماتوگرافی متصل به طیف سنج‎جرمی (gc/ms) مورد شناسایی قرار گرفتند. اسانس حاصل از اجزای مختلف گونه juniperus communis l. در سه روش، مجموعاً 100 ترکیب شناسایی شد. تعدادی از مهمترین ترکیبات شناسایی شده در این گونه عبارت بودند از: limonene، sabinene، ?-pinene، germacrene-d، terpinen-4-ol، ?-terpinene، germacrene-d-4-ol، phthalates، ?-cadinene، communic acid، isopimarol، sandaracopimarinal، sclarene و methyl linolenate. اسانس حاصل از اجزای مختلف گونه juniperus excelsa m.beib. در سه روش، مجموعاً 94 ترکیب شناسایی شد. تعدادی از مهمترین ترکیبات شناسایی شده در این گونه عبارت بودند از: ?-pinene، sabinene، elemol، ?-terpinene، germacrene-4-ol، phthalates، terpinen-4-ol، ?-cadinene، communic acid، 3?- acetoxy manool، 4-epi-abietal، abieta-7,13-dien-3-one، abietol و neo abietol. اسانس حاصل از اجزای مختلف گونه juniperus sabina l. در سه روش، مجموعاً 90 ترکیب شناسایی شد. تعدادی از مهمترین ترکیبات شناسایی شده در این گونه عبارت بودند از: sabinene، ?-pinene، limonene، elemol، germacrene-4-ol، linoleic acid، hexadecanoic acid، terpinen-4-ol، stearic acid، ?-terpinene، ?-terpinene، oleic acid، communic acid، 3?- acetoxy manool، abieta-7,13-dien-3-one، 4-epi-abietal و retene، abietol .

بررسی اثر بازهای شیف در کنترل مورفولوژی واندازه ی نانوساختارهای سرب تلورید(pbte)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1392
    شهلا احمدیان فرد فینی     عبدالحمید بامنیری

در این پژوهش، از ترکیبات باز شیف و کمپلکس آن ها برای تهیه ی نانوساختارهای سرب تلورید استفاده شد. نیمه هادی سرب تلورید با اندازه ذرات و شکل های متفاوت با استفاده از روش مایکروویو، سونوشیمی و سولوترمال حاصل شدند. در روش مایکروویو، باز شیف سالن مشتق شده از اتیلن دی آمین و سالیسیل آلدئید برای تهیه ی کمپلکس سرب استفاده شد. علاوه بر این، اثر توان مایکروویو و زمان تابش دهی روی خلوص و شکل محصول مورد بررسی قرار گرفت. الگوهای پراش اشعه ی ایکس نشان داد که نانوساختارهای خالص سرب تلورید پس از تابش دهی به مدت 2 ساعت در توان 750 وات تهیه شدند. در روش های سولوترمال و سونوشیمی از چهار نوع باز شیف های مشتق شده از 1و8- دی آمینو 3و6- دی اکسو اکتان به عنوان سورفکتانت های جدید برای تهیه ی سرب تلورید استفاده شد. در این دو روش، اثر زمان واکنش روی شکل محصول مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که نانوذرات سرب تلورید تهیه شده با روش سونوشیمی دارای مقداری پودر تلور به عنوان ناخالصی بودند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که با افزایش زمان حرارت دهی در روش سولوترمال کلوخه ای شدن نانوساختارها افزایش پیدا کرد. نانوساختارهای سرب تلورید تهیه شده با روش سولوترمال شامل نانومکعب ها، نانومیله ها و نانوذرات بودند. شناسایی بیشتر محصولات با استفاده از ft-ir، 1h nmr، xrd، edx و sem انجام شد. لغات کلیدی: بازهای شیف، نانوساختار، تهیه ی شیمیایی، سرب تلورید

بررسی و شناسایی ترکیبات فرار و غیر فرار در گیاه بنیرک گل ریز (malva parviflora l)جمع آوری شده از منطقه دزفول
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده شیمی 1392
    سیمین قصابیان     اعظم منفرد

پنیرک گیاهی است که اثر نرم کننده ،آرام بخش،مدر،و رفع ناراحتیهای سینه و رفع التهاب و تورم اعضای مختلف بدن،دستگاه گوارش مجاری ادرار و مجاری تنفسی دارد.برگ انواع گیاه فوق به مصارف تغذیه نیز میرسد.کار حاضر بررسی و شناسایی ترکیبات فرار،عصاره(ترکیبات غیر فرار) و عناصر موجود در اندام هوایی گیاه پنیرک گل ریز با نام علمی malva parviflora l. میباشد. نمونه این گیاه از منطقه دزفول در استان خوزستان در اسفند ماه 1390 جمع آوری شد.در این تحقیق ترکیبات فرار(اسانس) با روشهای سوکسله،کلونجر و sde به دست آمد.پس از تزریق روغن های حاصله(خشک شده با سولفات سدیم) به دستگاه gc/ms و مقایسه طیف جرمی حاصله با نتایج سایر منابع،از هر سه روش جداسازی،درمجموع به تعداد26 ترکیب در روش سوکسله،25ترکیب در روش کلونجر و 14 ترکیب در روش sde شناسایی شد.همچنین عصاره (ترکیبات غیر فرار) این گیاه با استفاده از روش سوکسله با حلال اتانول به دست آمد،که عمل رنگبری با استفاده از ذغال فعال انجام شد. از این عصاره دو حالت ماده(جامد و مایع)بدست آمد که ترکیب اصلی هردو،از مشتقات پروپان بود.عصاره این گیاه با روش استخراج با مخلوطهای اتیل استات-کلروفرم-متانولبا نسبت 1:1:1 نیز تهیه شد.عصاره حاصل پس از چربی گیری و رنگ بری با ذغال فعال و تغلیظ به دستگاه gc/ms تزریق شد که در این مرحله 21 ترکیب شناسایی شد.سپس کربن فعال مصرفی با حلال نرمال هگزان شسته و تغلیظ شده و به دستگاه gc/msتزریق شد. در این مرحله نیز 22 ترکیب شناسایی شد. همچنین در این تحقیق عناصر موجود در این گیاه با استفاده از دستگاه icp اندازه گیری شد.

شناسایی اجزای سازنده اسانس و ارزیابی اثر آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره گیاه echium italicum l.
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده علوم پایه 1388
    زهرا دشتی زاده     اعظم منفرد

گونه echium italicum l. از خانواده boriginaceae یکی از چهار گونه موجود از جنس echium l. (که در ایران به نام گاوزبان می شناسند)، محسوب می شود. این گونه از سه منطقه مختلف (شهرستانک، خوزن کلا و زایگون) جمع آوری شد. پس از طی مراحل خشک کردن و جداسازی اندام مختلف این گیاه، اعم از برگ، ساقه، گل و بذر، اسانس گیری از قسمت های مختلف خشک شده گیاه در مراحل قبل به کمک تقطیر با آب و استفاده از دو روش : دستگاه کلونجر با حلال هگزان و نیز روش sde با حلال پنتان، به منظور شناسایی ترکیب های فرار موجود در اسانس آنها و در نهایت مقایسه این دو روش به کمک تکنیک gc/gc-mc صورت گرفت. بیشترین درصد ترکیب های فرار شناسایی شده در غالب اندام مختلف گیاه، ترکیب هایی از دسته آلکان های فنولی سنگین تشکیل می دهند. همچنین ترکیب های دیگری مانند متیل چاویکول (62/85%)در اسانس نمونه برگ زایگون، پالمیتیک اسید (4/12%)، در اسانس نمونه ساقه زایگون، ترانس بتا آیونن (56/12%)، در اسانس نمونه برگ خوزن کلا، ترانس بتا آیونن (45/7%)، فارنسیل استون (76/6%)، در اسانس نمونه برگ شهرستانک، متیل چاویکول (14/8%) و بوتیل فتالات (84/6%) در اسانس نمونه ساقه شهرستانک و ترانس بتا آیونن (45/6%)، در اسانس نمونه گل شهرستانک شناسایی شدند. در مرحله بعد تنها از چهار نمونه موجود گیاه echium italicum l. از منطقه شهرستانک (برگ، ساقه، گل و بذر)، عصاره متانولی توسط دستگاه سوکسله تهیه شد. بعد از راندمان گیری (برگ 29/21%)، ساقه (56/6%)، گل (6/13%) و بذر (80/8%) از این عصاره های تغلیظ شده متانولی برای بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی گیاه مذکور، استفاده شد. برای بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه echium italicum l. از سه روش استفاده شد. در نخستین روش، فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه در چهار نمونه فوق با روش dpph بررسی شد. بعد از اندازه گیری جذب در طول موج 517 نانومتر توسط دستگاه uv-vis، (میانگین گیری از سه بار تکرار آزمایش برای هر نمونه)، محاسبه درصد مهار و رسم نمودارها، مقادیر ic50 برای چهار نمونه فوق به دست آمد و در نهایت با ic50 ترکیب bht که به عنوان یک استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد، مقایسه شد. مقادیر ic50 به ترتیب (45/1+-11/63)برای عصاره برگ، (18/2+-24/201) برای عصاره ساقه، (08/1+-81/102) برای عصاره گل و (46/0+-62/131) برای عصاره بذر به دست آمد. در مقایسه با مقدار ic50 برای (8/0+-72/19) فعالیت آنتی اکسیدانی بالاتر برگ و پایین تر ساقه در مقایسه با سایر قسمت ها نتیجه می شود. در روش دوم، مقدار ترکیب های فنولی موجود در عصاره ها (توسط روش folin-ciocalteu) مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر ترکیب های فنولی موجود در عصاره های گیاه در طول موج 760 نانومتر و معادل با غلظت گالیک اسید در برگ (82/68)، ساقه (76/16)، گل (25/30) و بذر (86/27) به دست آمد. مقدار ترکیب های فنولی در برگ بیشتر از قسمت های دیگر است و در نتیجه می توان گفت فعالیت آنتی اکسیدانی برگ بیشتر است. در آخرین روش، ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره ها در مهار لینولییک اسید توسط روش بی رنگ شدن بتاکاروتن-لینولییک اسید در دو طول موج 470 و 490 نانومتر سنجیده شد. درصد مهار لینولییک اسید به ترتیب دارای مقادیر (22/57%) در 470 و (18/53%) در 490 نانومتر برای عصاره برگ، (48/48%) در 470 و (48/44%) در 490 نانومتر برای عصاره ساقه، (74/48%) در 470 و (66/45%) در 490 نانومتر برای عصاره گل و (85/44%) در 470 (24/42%) در 490 نانومتر برای عصاره بذر به دست آمد. این مقادیر با درصد مهار لنولییک اسید (43/89%) در 470 و (45/87%) در 490 نانومتر توسط bht مقایسه شد، و این ارقام خود گویای درصد بالاتر مهار لینولییک اسید توسط عصاره برگ، در مقایسه با سایر عصاره ها می باشد. در آخرین مرحله فعالیت ضد میکروبی عصاره ها (برگ، ساقه و گل) به روش دیسک دیفیوژن بررسی شدند. عصاره برگ به مهار میکروب سالمونلا و با ایجاد هاله 12 میلی متری، عصاره ساقه به مهار میکروب پنومونیا با ایجاد هاله 18 میلی متری و عصاره گل به مهار هر دو میکروب و به ترتیب با ایجاد هاله های 12 و 13 میلی متری پاسخ مثبت دادند. در انتها حداقل غلظت عصاره های فوق در مهار رشد این میکروب ها توسط روش میکروبراس دیلوشن بررسی شد که به ترتیب عصاره برگ با حداقل مقدار 25/60 میکرو گرم بر میلی لیتر، عصاره ساقه با حداقل 500 میکروگرم بر میلی لیتر و عصاره گل به ترتیب با حداقل مقادیر 500 و 250 میکروگرم بر میلی لیتر از رشد این میکروب ها جلوگیری کردند.

جداسازی، خالص سازی و شناسایی ترکیبات اصلی گیاه thymus migricus kloko& desj.- shost
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1392
    نوح مقدم     اعظم منفرد

چکیده گیاه آویشن آذربایجانی با نام علمی (thymus migricusklokov&desj.-shost)،گیاهی بوته ای، بالشتکی با شاخه های زیاد به ارتفاع تا 25 سانتی متر می باشد. که متعلق به خانواده نعنائیان(lamiaceae) است.ازمیان 250گونه مختلف از این جنس که در سراسر جهان پراکنش دارند 14 گونه در کشور ایران رویش طبیعی دارند که از این تعداد 4 گونه اندمیک ایران است.این گیاه درتابستان 1389 از استان آذربایجان غربی شهرستان خوی جمع آوری شد، در سایه ودر دمای اتاق خشک گردید و عصاره گیری از بخش های هوایی خشک شده گیاه توسط پرکولاتور در حلال های اتیل استات و متانول انجام گرفت. عصاره متانولی با حلال های کلروفرم، نرمال بوتانول و آب شستشو داده شد.سپس با استفاده از روشهای مختلف کروماتوگرافی ودستگاه hplc، 3 ترکیب به نام های رزمارینیک اسید، لتئولین 5-o- ?-d-گلیکوپیرانوزید و لتئولین 7-o- ?-d-گلیکوپیرانوزید استخراج وخالص سازی گردید که ترکیبات خالص شده توسط1h-nmr و 13c-nmr شناسایی شده و با منابع موجود و مقالات مختلف تایید گردید. اسانس و عصاره گونه های تیموس به طور گسترده در داروسازی، لوازم آرایشی و بهداشتی، عطر سازی وهمچنین حفاظت از محصولات غذایی استفاده می شود.

سنتز مشتقات جدید تیازولو پیریمیدین با استفاده از کاتالیزور دابکو و سایر کاتالیزورها
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1389
    بهاره ربیعی     ناصر فروغی فر

ما سنتز مشتقات پیریمیدین را در حضور کاتالیزورهای مختلف دابکو ، اسید کلریدریک ، ،سولفامیک اسید و پارا تولوئن سولفونیک اسید مورد مطالعه قرار دادیم.کاتالیزور دابکو را در این واکنش ها بسیار موثر یافتیم ، مزیت این کاتالیزور بازده خوب در مدت زمان کوتاه و ایجاد محصولاتی با خلوص بالا بود. مشتقات پیریمیدین باواکنش تراکم حلقه زایی بیجینلی با بتا دی کربونیل،آلدهیدهای آروماتیک،اوره یا تیواوره تهیه شدند. به علاوه ازمشتقات پیریمیدین باکلرو استیل کلرایدیا دی برمو اتان در حضور دابکو ، تحت شرایط رفلاکس مشتقات تیازولو پیریمیدین را به دست آوردیم.

سنتز و شناسایی نانو هیبریدهای یورتانی آنیونی آب پایه با نانو ذرات sio2
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1392
    طیبه شیرکوند     فرهود نجفی

در این تحقیق پلی یورتان آنیونی آب پایه هیبرید شده با نانو ذرات sio2 با ایزوفوران دی ایزو سیانات(ipdi)، هگزان دی ال (hd)، تری متوکسی سیلیل پروپیل آمین (aptms)، ترکیب دی بوتیل تین دی لورات به عنوان کاتالیزور آلی- فلزی، تری اتیل آمین و حلال استون طی چهار مرحله سنتز شد. در مرحله اول تهیه پلی یورتان آنیونی با انتهای گروه های nco در دمای 45 درجه سانتی گراد به مدت دو ساعت بود. در مرحله دوم تری متوکسی سیلیل پروپیل آمین (aptms) اضافه شد و واکنش در همان شرایط به مدت دو ساعت ادامه یافت. در مرحله سوم تری اتیلن آمین جهت خنثی سازی اضافه شد. در مرحله آخر حلال تبخیر شد و رزین سنتز شده در آب پراکنده شد. رزین بدست آمده به وسیله آزمون های طیف سنجی ft-ir، گرماسنجی (dsc و tga ) و اندازه ذرات مورد شناسایی قرار گرفت. ریخت شناسی نانو ذرات هیبرید شده با پلیمر به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. کلید واژه ها: نانو هیبرید، رزین یورتانی،اکسید سیلیسیم، آب پایه

بررسی اجزای فرارتشکیل دهنده ی گیاهazilia eryngioides(pau)hedge et lamond با سه روش کلونجر، سوکسله وsde درمرحله بذردهی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1392
    حجت اله کلانتری     اعظم منفرد

در این تحقیق وپژوهش بررسی اجزای سازنده روغن اسانسی اندامهای هوایی گیاهazilia eryngiodes(pau) hedge et lemond از خانواده چتریان(تیره جعفری)، انجام گرفته است. در پژوهش بیشتر ترکیبات موجود در نمونه خشک این گونه گیاهی با روش اولتراسونیک آنالیز وشناسایی شدند. در روش استفاده ازسوکسله هجده ترکیب مورد شناسایی قرار گرفت که ترکیبات عمده عبارتند از: سسلین( 08/42 %) وآلفا- پینن( 78/13 %). در روش استفاده از کلونجر 27 ترکیب به دست آمدکه ترکیبات عمده عبارتنداز:آلفا- پینن ( 92/21%)، لیمونن(47/17%)، بتا- پینن(62/11%) و ترپینولن(81/9%). در روش استفاده از sde آلفا- پینن( 66/1%) از ترکیبات عمده بود.

استفاده از مزوپروس mcm-41-so3hبه عنوان نانوکاتالیست درسنتز تعدادی ازشیف بازهای 2-آمینوتیوفن
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده شیمی 1392
    محمد کیایی     سیداحمد میرشکرایی

در پروژه حاضر یک متد سنتزی مناسب و آسان برای سنتز شیف باز ها از 2- آمینو تایوفن کربوکسیلات-های مربوطه با آلدئید های آروماتیک در دمای اتاق با استفاده از نانو ذرات mcm-41-so3hبه عنوان کاتالیست ناهمگن ارائه شده است. مزیت های این روش بازده بسیار خوب، استفاده از کاتالیست قابل بازیافت و دوستدار محیط زیست، استخراج ساده و زمان کم واکنش است.

استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن های مختلف achillea nobilis
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - پژوهشکده مطالعات و تحقیقات 1392
    رقیه عظیمی     فاطمه سفیدکن

جنس بومادران در ایران 19 گونه گیاه علفی چندساله و غالباً معطر دارد که شش گونه آن انحصاری کشور ایران است. achillea nobilis با نام فارسی بومادران تماشایی یکی از گونه های بومی این جنس در ایران است. بخش های مختلف گونه های بومادران به طور گسترده در طب سنتی به علت خواص متعدد دارویی از جمله فعالیت های ضد میکروبی-ضدالتهابی-ضدآلرژی و آنتی اکسیدان استفاده می شوند. این تحقیق با هدف مشخص کردن کمیت و کیفیت اسانس اکسشن های مختلف بومادران تماشایی (achillea nobilis) در شرایط زراعی انجام شد. برای این منظور ابتدا بذر اکسشن های مختلف بومادران تماشایی از رویشگاههای مختلف جمع آوری شده و برای اولین بار، در شرایط محیطی یکسان در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات البرز واقع در شهرستان کرج کشت شد. ابتدا به منظور بررسی و مقایسه کمی و کیفی اسانس سرشاخه گلدار و هر یک از اجزای آن (گل، برگ و ساقه) به صورت مجزا، پس از جمع آوری سرشاخه یکی از اکسشن ها (جمعیت همدان) در زمان اوج گلدهی، جدا کردن اندام ها و خشک کردن در سایه، اسانس گیری به روش تقطیر با آب صورت گرفت. اسانس های حاصل با استفاده از دستگاههای گازکروماتوگرافی (gc) و گازکروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی (gc/mass) مورد تجزیه کمی و کیفی قرار گرفتند بیشترین بازده اسانس نسبت به وزن خشک مربوط به گل (32/1) و کمترین مقدار بازده اسانس مربوط به ساقه (14/0) بود؛ و بازده اسانس کل سرشاخه گلدار (85/0 درصد) و برگ (62/0 درصد) بود. ترکیب های عمده اسانس گل و برگ شامل سیس-کریزانتنول (به ترتیب 1/47 و 8/50 درصد) و آلفا-توجون (به ترتیب 8/8 و 1/9 درصد) بودند. اسانس ساقه با 7/19 درصد کوبنول، 2/19 درصد ایندیپون، 4/15 درصد سیس-کریزانتنول و 9/9 درصد اینترمدول، با اسانس برگ و گل تفاوت های زیادی داشت. ترکیب های عمده اسانس سرشاخه گلدار شامل سیس- کریزانتنول (7/41 درصد)، آلفا-توجون (2/10 درصد) و کامفور (1/8 درصد) بودند. با توجه به نتایج حاصله نمونه مورد بررسی را می توان به عنوان یک کموتایپ غنی از سیس-کریزانتنول معرفی نمود. همچنین با توجه به اینکه ترکیب اسانس سرشاخه گلدار از نظر حضور ترکیب های عمده با ترکیب اسانس برگ و گل تفاوت زیادی ندارد، از طرفی عملکرد سرشاخه گلدار از عملکرد برگ و گل به تنهایی بالاتر است، اسانس گیری از سرشاخه گلدار این گیاه قابل توصیه است. سپس از سرشاخه گلدار همه اکسشن ها اسانس گیری انجام و ضمن محاسبه بازده اسانس ها، ترکیب های تشکیل دهنده آن ها مورد شناسایی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بازده اسانس ها از 33/0 درصد تا 44/1 درصد متفاوت است. کمترین مقدار بازده اسانس مربوط به جمعیت سمنان (33/0 درصد) و بیشترین مقدار بازده اسانس مربوط به جمعیت استان کردستان، شهرستان سنندج (44/1 درصد) بود. همچنین تجزیه اسانس ها نشان داد که کل اکسشن های مورد مطالعه بر اساس آنالیز کلاستر در دو خوشه مجزا قرار گرفتند. ترکیب اصلی اسانس در خوشه 1 آرتمیزیاکتون بود که بیشترین مقدار آن (7/86 درصد) در جمعیت اکسشن 24277 مشاهده گردید. در اسانس جمعیت سنندج 5/85 درصد ، در جمعیت گرگان-2 (5/84 درصد) ، در جمعیت مراوه تپه-1 (6/81 درصد) ، در جمعیت زنجان-1( 3/81 درصد) ، در جمعیت استان گلستان-2 (2/80 درصد)و در جمعیت گلستان-3( 1/80 درصد) آرتمیزیاکتون وجود داشت. در اسانس اکسشن های خوشه 2 مقدار آرتمیزیاکتون بسیار کمتر بوده و این جمعیت ها بر اساس مقادیر ترکیب های آلفا-توجون، بتا-توجون، 8،1-سینئول و سیس-کریزانتنول به صورت کاملاً متمایزی گروه بندی شدند. همه جمعیت های موجود در کلاستر 2 به لحاظ داشتن آلفا-توجون، 8،1- سینئول و بتا-توجون مشترک بوند. جمعیت همدان2 موجود در این کلاستر منبع غنی از سیس-کریزانتنول (7/41 درصد) بود. جمعیت های گرگان-1 وخرم آباد منابع غنی از آلفا-توجون (به ترتیب 1/52 و 3/49 درصد) بودند؛ و جمعیت گرگان-1 بالاترین مقدار بتا-توجون (9/17 درصد) را در بین سایر نمونه ها داشت.

بررسی ترکیبات موجود در اسانس میوه گیاه بنه ((pistacia atlantica desf. subsp . mutica
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1391
    روشنک رضایی     اعظم منفرد

پسته آتلانتیکا از خانواده آناکاردیاسیه است. گیاهی با خواص غذایی و دارویی است. جنس پسته به صورت گسترده ای در ایران منتشر شده است که می تواند در مناطق خشک و نیمه خشک رشد یابد. جوشانده میوه ها و برگ برای معده و سرفه استفاده می شود. ترکیبات شیمیایی روغن اسانس به دست آمده از میوه تازه پسته آتلانتیکا با چهار روش کلونجر، سوکسله، sde وspme و برای میوه خشک فقط روش spmeبه وسیله gc/ms آنالیز شد. نتایج : کلونجر : تعداد ترکیبات شناسایی شده : 117 ترکیب شامل : ترپن ها (99/59 %)، الکل ها (67/17%)، نرمال آلکانها (38/1%)، کتونها (79/0 %)، آلدئید ها (98/0 %)، استرها (64/9 %)، آروماتیک ها (14/0 %) و سایر ترکیبات (4/1 %) sde: تعداد ترکیبات شناسایی شده : 86 ترکیب شامل : ترپن ها (35/9%)، الکل ها (17/66%)، نرمال آلکانها (58/2%)، کتونها (03/2%)، آلدئید ها (0/0%)، استرها (20/13%)، آروماتیک ها (0/0%) و سایر ترکیبات (99/0%) سوکسله : تعداد ترکیبات شناسایی شده : 80 ترکیب شامل : ترپن ها (02/19%)، الکل ها (74/2%)، نرمال آلکانها (3/34%)، کتونها (71/3%)، آلدئید ها (34/0%)، استرها (57/10%)، آروماتیک ها (07/0%) و سایر ترکیبات (9/9%) spme(تازه ) : تعداد ترکیبات شناسایی شده : 48 ترکیب شامل : ترپن ها (99/95%)، الکل ها (23/0%)، نرمال آلکانها (07/0%)، کتونها (01/0%)، آلدئید ها (0/0%)، استرها (37/3%)، آروماتیک ها (0/0%) و سایر ترکیبات (0/0% ) spme (خشک ) : تعداد ترکیبات شناسایی شده : 70 ترکیب شامل : ترپن ها (41/95%)، الکل ها (73/0%)، نرمال آلکانها (06/0%)، کتونها (02/0%)، آلدئید ها (15/0%)، استرها (49/2%)، آروماتیک ها (0/0%) و سایر ترکیبات (09/0 %) کلید واژه : پسته آتلانتیکا، الکل، نرمال آلکان، کتون، استر، آروماتیک، آلدئید، ترپن

استخراج و بررسی ترکیبات عصاره برگ تمشک توسط gc/ms و برآورد خواص آنتی اکسیدانی آن به روش الکترواکسیداسیون در سطح الکترودهای کربن شیشه ای و اصلاح شده با نانولوله های کربنی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1392
    فاطمه زارع بیله شاهی     اعظم منفرد

در این کار عصاره برگ تمشک توسط 5 حلال با قطبیت¬های مختلف شامل اتانول-آب (80:20)، اتانول 96%، متانول، اتیل استات و دی¬کلرومتان به روش خیساندن استخراج شد. ترکیبات شیمیایی و خواص آنتی¬اکسیدانی عصاره¬های استخراج شده از برگ rubus caesius به ترتیب توسط gc/ms و روش¬های الکتروشیمی مورد ارزیابی قرار گرفت. سه عصاره اتانول-آب (80:20)، اتانول 96% و متانول در بررسی به روش الکتروشیمیایی دارای خواص آنتی اکسیدانی مناسبی بودند که نشان دهنده مناسب بودن حلال¬های قطبی¬تر برای استخراج آنتی¬کسیدان¬ها است. در این تحقیق 15 ترکیب از ترکیبات موجود در برگ تمشک شناسایی و ساختار مولکولی آن¬ها پیشنهاد شد. تکنیک ولتامتری چرخه¬ای در سطح الکترود کربن شیشه¬ای و الکترود اصلاح شده با نانولوله¬های کربنی جهت ارزیابی فعالیت آنتی¬اکسیدانی عصاره¬ها به کار رفت. روش پیشنهادی برای ارزیابی ظرفیت آنتی¬اکسیدانی، روشی ساده، در دسترس و معتبر است. الکترود اصلاح شده با نانولوله¬های کربنی چند دیواره پتانسیل ردوکس آنالیت¬ها را کاهش و گزینش¬پذیری و حساسیت اندازه¬گیری را افزایش داد. در پایان روش ولتامتری توسعه یافته با استفاده از الکترود mwcnt/gcروشی جایگزین جهت ارزیابی سریع ظرفیت آنتی¬اکسیدانی میوه¬ها و گیاهان دارویی معرفی شد.

سنتز و شناسایی نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده با گروههای آلی به عنوان کاتالیزورهای قابل بازیابی در واکنش های استیل دار کردن الکل ها و آمین ها
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده شیمی 1393
    نرگس رحیمی برغانی     حسن مسروری

در این تحقیق، نانو ذرات مغناطیسی عامل دار شده با سولفامیک اسید (sa-mnps) طی سه مرحله سنتز شد، ابتدا نانو ذرات fe3o4 به روش هم¬رسوبی شیمیایی از یون +fe3 و +fe2 با نسبت مولی 1:2 ساخته و سپس با 3- آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان (aptes-mnps) واکنش داده شد. پایانه های آمینی موجود در مجاورت کلروسولفونیک اسید (clso3h) تبدیل به سولفامیک اسید شده و بدین ترتیب نانوذرات مفناطیسی اکسید آهن با گروه¬های سولفامیک اسید (sa-mnps) عامل دار شدند. کاتالیست سنتز شده با روش¬های مختلفی از قبیل آنالیز عنصری ، پراش اشعه ایکس (xrd)، آنالیز گرما وزن سنجی (tga)، طیف مادون قرمز (ft-ir)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (tem) شناسایی شد. کاتالیست هیبریدی تولید شده در استیل دار کردن الکل ها و آمین¬ها در حضور استیک انیدرید به کار گرفته شد. این واکنش در دمای اتاق و مدت زمان کوتاه با بازده بالا بر روی الکل¬ها، آمین های آروماتیک و آلیفاتیک انجام شد. واکنش مذکور در حضور مقادیر مختلف از کاتالیست نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده با سولفامیک اسید انجام شد که بهترین شرایط برای انجام آزمون پنج میلی¬گرم از کاتالیست به ازای 2 میلی¬مول از ماده اولیه بود. کاتالیست سنتز شده برای 5 بار متوالی در فرآیند انجام واکنش مورد استفاده قرار گرفت و کاهش محسوسی در فعالیت آن مشاهده نشد.

شناسایی اجزای سازنده اسانس و ارزیابی اثر آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره گیاه rhus coriaria l
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده علوم پایه 1388
    ثمانه حیدری     اعظم منفرد

سماق غالبا خوراکی و به صورت خودرواست. این درختجه در کشورهای مدیترانه ای مثل آفریقای شمالی، جنوب اروپا، افغانستان و ایران رویش دارد. ساق نه تنها به عنوان چاشنی و ادویه که به عنوان یک عمل تانن دار 4(%) به کار می رود. میوه خشک آن بر طرف کننده بیماری های معده است. مخلوط آن با پیاز تازه خرد شده به عنوان یک پیش غذا مصرف دارد. در ترکیه و ایران نیز بر روی کباب به صورت پودر برای ایجاد یک طعم مطلوب مورد استفاده قرار می گیرد. این گیاه دارای خواص ادرار آور است و به عنوان پائین آورنده تب و نیز ضد اسپاسم به کار می رود. اسانس و عصاره این گونه گزارش شده است. در این پژوهش، اسانس موجود در اندام های هوایی یک گونه از سماق، به نام علمی rhus coriaria l جمع آوری شده از سه رویشگاه طبیعی سولقان، فشم و آب ملخ در ایران با روش تقطیر با اب با استفاده از روش دستگاهی کلونجر استخراج گردید مهمترین اجزای موجود در اسانس ها طی آنالیز طیف های بدست آمدهع از دستگاه gc/ms شامل بتا کاریوفیلن، سمبرن a، بتا ژرانیل استون، آلفا-پینن، بتا-نرالیدول، دلتا کادینن و بتا-پینن با در صدهای متفاوت می باشند. در این تحقیق به منظور بررسی ظرفیت آنتی اکسیدانی گیاه مذکور، عصاره های تام متانولی تهیه شده از بعضی اندام های هوایی گیاه مورد نظر طی تست های (dpph، بتا کاروتن-لینولئیک اسید) و نیز معرف فولین سیوکالتیو برای سنجش ترکیبات فنولی موجود در عصاره ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. در میان نمونه ها برگ گیاه از سایر اندام های مورد تحقیق دارای خاصیت آنتی اکسیدانی به مراتب بیشتر و بذر آن دارای میزان ترکیبات فنولی بالاتری نسبت به سایر اندام ها بود. فعالیت ضد میکروبی عصاره ها نیز پس از انجام مراحل کشت بر روی انواعی از باکتری ها و قارچ های پاتوژن به شرح زیر مورد ارزیابی قرار گرفت: subtilis (atbacillus cc 6633), klebsiella pneumoniae (atcc 10031), staphylococcus epidermidis (atcc 12228), proteus vulgaris(ptcc 1182) salmonella paratyphi-a serptype (atcc 5702), candida albicans (atcc 10231) and aspergillus niger (atcc 16404

مدلسازی و ساخت غشاء آلیاژی abs و نانو ذرات برای جداسازی دی اکسید کربن و متان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1392
    مریم انصاری     اعظم منفرد

چکیده غشاهای پلیمری به علت هزینه کم و عملکرد مطلوب، جایگزین مناسبی برای فرآیندهای جداسازی رایج هستند. در این پروژه به منظور بررسی عملکرد فرآیند جداسازی غشایی، غشاهای پلیمری جداساز گاز تهیه شده از آلیاژabs با نانو ذرات، با وزن های مختلف مولکولی از پلی اتیلن گلیکول در تراوش دی اکسید کربن- متان آزمایش شده اند، و نیز یک مدل ریاضی دو بعدی برای تراوش گاز در غشاء پلیمری صفحه ای جداسازی گاز ارائه شده است، بر اساس این مدل ترکیب غشاء مورد نظر، تراوایی بیشتر و در نتیجه جداسازی بیشتر را همراه داشته است. نتایج مدلسازی برای انتقال گاز دی اکسید کربن با داده های آزمایشگاهی غشای آلیاژی تهیه شده همخوانی خوبی دارد.

سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت اکسید گرافن عامل دار شده با گروه های آلی دارای پایانه های اکسیژن و گوگرد به عنوان کاتالیزور قابل بازیافت دارای کئوردیناسیون مناسب برای حذف جیوه از آب های آلوده
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1393
    هانیه طیبی     اعظم منفرد

در این تحقیق، ابتدا اکسید گرافن (go) از پودر گرافیت به روش هامر و هوفمن سنتز گردید. از سویی دیگر واکنش میان پتاسیم تیوسیانات، بنزوئیل کلراید و در ادامه تری متوکسی سیلیل پروپیل آمین به نسبت مولی 1: 1: 1 به تشکیل تری متوکسی سیلیل پروپیل کارباموتیول بنزآمید ( tmspcb-go ) منجر شد. در نهایت سطوح لایه های اکسید گرافن تهیه شده با tmspcb عامل دار و اصلاح گردید. صحت ساختار نانوکامپوزیت تشکیل شده ( tmspcb-go ) با استفاده از اسپکتروسکوپی ft-ir، xrd، tga و sem بررسی شد. در ادامه از نانوکامپوزیت tmspcb-go بعنوان جاذب یون جیوه (??) از محلول های آبی استفاده شد. برای این منظور محلول هایی از یون جیوه با غلظت های مختلف تهیه شده و میزان جذب آن در ph های مختلف با استفاده از اسپکتروسکوپی جذب اتمی به روش vga سنجیده و پیگیری شد. نتایج حاصل نشان دهنده ی روند افزایش منظم میزان جذب جیوه با افزایش ph محیط است. در این راستا کارایی جذب سطحی ( qe ) با تغییرات غلظت تعادلی جیوه ( ce ) و نیز تغییرات ph محلول مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، ایزوترم های جذب سطحی نیز نشان دهنده ی پیروی از مدل فرندلیچ ( freundlich ) است. همچنین به منظور تحقیق در زمینه ی قابلیت بازیابی و کارایی مجدد، آزمایشات مربوط به واجذب نانوکامپوزیت tmspcb-go در phهای مختلف محلول نیز انجام شد و نتایج به دست آمده نشان داد روند تغییرات واجذب، مستقل از تغییرات منظم ph محیط می باشد.

روش نوین و موثرسنتز بیس¬ایندولیل متان ها با استفاده از کاتالیزگر قابل بازیافت سیلیکاژل-نمک های آمونیوم تحت شرایط بدون حلال
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1393
    معصومه احمدی     محمدرضا پورهروی

واکنش دو جزیی آلدئیدها با ایندول یکی از مهمترین روشهای استفاده شده موجود برای سنتز ترکیب های بیس ایندول متان¬ها (3a-j) می باشد. در تحقیق حاضر بهترین شرایط تجربه واکنش بنزآلدئید (1a-j) و ایندول¬ها در حضور کاتالیزگر¬نمک آمونیوم بر بستر سیلیکاژل به صورت یک مدل واکنشی بدون حلال در دمایoc 110 در نظر گرفته می شود. در مرحله بعدی، واکنش در حضور مقادیر متفاوت کاتالیزگر برای واکنش مدل تکرار و مقدار بهینه 02/0 گرم کاتالیزگر به دست آمد.

سنتز پلیمر حساس به دما با استفاده از n-ایزوپروپیل آکریلامید و امکان به کارگیری آن به عنوان جاذب چربی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه 1393
    معصومه غفاری     نادر زبرجد شیراز

در این پروژه پلیمر هوشمند حساس به دمای پلی(n-ایزوپروپیل آکریلامید( pnipa)) و کوپلیمرهای آن سنتز شد و سپس امکان بکارگیری این مواد در جذب روغن و چربی مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا مونومر n-ایزوپروپیل آکریلامید (nipa) سنتز شد و با استفاده از آغازگر aibn به پلیمر(pnipa) مربوطه تبدیل شد. سپس با مونومرهای متیل متاکریلات (mma) ، بوتیل آکریلات (ba) و بوتیل متاکریلات (bma) کوپلیمرهایی از پلیمر حساس به دمای n-ایزوپروپیل آکریلامید سنتز شد. از پلیمر و کوپلیمرهای سنتز شده جهت شناسایی طیف ir، hnmr1، 13cnmr و tga گرفته شد. مقدار lcst برای پلیمر حساس به دمای pnipa و مشتقات آن در محدوده دمایی 27-32 درجه سانتی گراد تعیین شد. در ادامه توانایی جذب روغن توسط هموپلیمر و کوپلیمرهای آن بررسی شد. در قسمت بعدی کار، عصاره گیاه cardinia orintalis گرفته شد و چربی عصاره توسط هموپلیمر و کوپلیمرهای آن جذب شد. میزان جذب روغن غیراشباع و چربی عصاره با استفاده از تکنیک uv-vis اندازه گیری شد و نیز از لخته کوپلیمرهای حاوی چربی طیف tga گرفته شد. نتایج جذب روغن توسط تکنیک uv-vis نشان می دهد که چون مونومر آکریلات غیرقطبی تر است، میزان جذب روغن آن افزایش می یابد. به طوریکه در بین کوپلیمرهای آکریلات دار کوپلیمر بوتیل متاکریلات بیشترین جذب روغن (68.86%) و کوپلیمر متیل متاکریلات که از همه قطبی تر و آبدوست تر است کمترین جذب (42.91%) را دارد.

بررسی اثر نانو کاتالیزگرهای جدید در تهیه مشتقات مختلف زانتن ها
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مهندسی شیمی 1392
    زهرا روان     علی عزآبادی

زانتن احتمالا یک ساختار هتروسیکلیک در ترکیبات طبیعی و غیر طبیعی است که معمولا فعالیت های بیولوژیکی دارد.بنابراین ،این تحقیقات بیشتر بر تولید این ترکیبات متمرکز شده است. سنتز مشتق زانتندیون با استفاده از اسید لاکتیک که به عنوان یک کاتالیزور سبز شناخته شده،در شرایط بدون حلال (طرح 1) صورت میگیرد. روش ما دارای مزایای متعددی از قبیل بازده بالا، کار آسان با استفاده از کاتالیزور سبز،و در دسترس و ارزان بودن است.

جداسازی و شناسایی ترکیبات لیپوفیلیک موجود در عصاره چوب و پوست راش با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور 1384
    لیلا خضرایی     احمد میرشکرایی

چکیده ندارد.

بررسی مورفولوژیکی گیاه heliotropium chorassanicum و مطالعه اولیه آلکالوئیدهای آن
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور 1387
    نرگس مرادطلب     بهروز شاهسون بهبودی

چکیده ندارد.