نام پژوهشگر: بابک کرمی

histological evaluation of the effect of three medicaments; trichloracetic acid, formocresol and mineral trioxide aggregate on pulpotomized teeth of dogs
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1386
  بابک کرمی   اکبر خیاط

چکیده ندارد.

-
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1386
  بابک کرمی   اکبر خیاط

چکیده ندارد.