نام پژوهشگر: محمدکریم خداپناهی

بررسی نقش امید در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و معنا در زندگی با افکار خودکشی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی 1388
  زهرا کرمانی   محمدکریم خداپناهی

چکیده ندارد.

اعتباریابی، رواسازی و نرم یابی سیاهه کمال گرایی هیل
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1389
  سهیلا سمایی   حیدرعلی هومن

چکیده ندارد.

مقایسه شیوه های مقابله ای در دانش آموزان دارای هوش هیجانی بالا و پایین در طبقات مختلف اجتماعی-اقتصادی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1387
  آذر نادی   محمدکریم خداپناهی

چکیده ندارد.

بررسی رابطه دست برتری با توانایی های دیداری- فضایی و انعطاف پذیری شناختی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1388
  مریم حکیمی کلخوران   محمدکریم خداپناهی

چکیده ندارد.

بررسی جایگاه خود ناتوان سازی در مدل ساختاری پیش بینی موفقیت تحصیلی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1389
  محمود حیدری   محمدکریم خداپناهی

چکیده ندارد.

استانداردسازی سیاهه سبک های یادگیری ورمونت (ils) در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1387
  اعظم علی بیگی   حیدرعلی هومن

چکیده ندارد.

رابطه فراشناخت حالتی و تنظیم هیجان شناختی با عملکرد تحصیلی و موفقیت تحصیلی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1389
  راحله مولایی   محمدکریم خداپناهی

چکیده ندارد.

نقش میانجی تنظیم هیجان شناختی در ادراک نوجوانان از ابعاد روش های تربیتی و عملکرد تحصیلی آنها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی 1388
  زهرا امین آبادی   محمدکریم خداپناهی

چکیده ندارد.

بررسی نقش متغیر میانجی تنظیم هیجان شناختی در اتباط میان کمالگرایی و درماندگی روانی در جامعه دانشجویی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1388
  بهرام محمودی کهریز   محمدکریم خداپناهی

چکیده ندارد.