رابطه فراشناخت حالتی و تنظیم هیجان شناختی با عملکرد تحصیلی و موفقیت تحصیلی

پایان نامه
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه بین فراشناخت حالتی و مسئولیت‌پذیری با خودنظم‌دهی تحصیلی

زمینه و هدف: از جمله مفاهیم مطرح در آموزش‌های جهان معاصر، یادگیری خودنظم­ دهی است که امروزه از آن به عنوان یک کانون مهم و یکی از محورهای اساسی تعلیم و تربیت یاد می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین فراشناخت حالتی و مسئولیت­ پذیری با خودنظم‌­دهی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه انجام شد.  روش: روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر رشت در ...

متن کامل

رابطه ی بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، خلاقیت هیجانی، عملکرد تحصیلی با بهداشت روانی در دانشجویان

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رابطه و پیش بینی بهداشت روانی از طریق راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، خلاقیت هیجانی و عملکرد تحصیلی انجام شد. در این پژوهش نمونه¬یی به حجم 361 دانشجو (191 دختر و 170 پسر) به شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان دانشجویان دانشگاه ارومیه انتخاب و با پرسشنامه های راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سیاهه ی خلاقیت هیجانی و چک لیست بهداشت روانی ارزیابی شدند. داده ها با استف...

متن کامل

بررسی فرسودگی تحصیلی و رابطه آن با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تاب‌آوری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مقدمه: فرسودگی تحصیلی یکی از عواملی است که باعث افت تحصیلی دانشجویان می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی فرسودگی تحصیلی و رابطه آن با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تاب‌آوری تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی شهرکرد انجام شده است. روش کار: روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در سال 96-1395 در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بود که تعداد 389 نفر بر اساس...

متن کامل

رابطه فراشناخت و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری حل مسئله

زمینه و هدف: عملکرد تحصیلی یک عنصر چند بعدی است و به گونه‌ای ظریف به فراشناخت و حل مسئله مربوط است. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه فراشناخت و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری حل مسئله است. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و جامعه آماری آن شامل تمامی دانش ­آموزان مقطع متوسطه شهر خرم­ دره در سال تحصیلی 96-1395 بود که از بین آنها 300  نفر به روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه ­ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده...

متن کامل

رابطه ویژگی‌های شخصیتی و تنظیم شناختی هیجان با فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه ویژگی­های شخصیتی و تنظیم شناختی هیجان با فرسودگی تحصیلی دانش­آموزان دختر دوره دوم متوسطه بود. روش پژوهش توصیفی از نوع هم­بستگی است. جامعه آماری کلیه دانش­­آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1395-1396 به تعداد 85747 نفر را تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 382 دانش‌آموز به ­عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش از نوع خوشه­ای چ...

متن کامل

نقش میانجی‌گر تنظیم هیجانِ ‌شناختی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی

پژوهش حاضر با هدف شناخت نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان شناختی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده با موفقیت تحصیلی نوجوانان انجام شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری 1286 دانش‌آموز دبیرستانی بود، که از بین آنها 300 دانش‌آموز شامل150 دختر و 150 پسر؛ به‌صورت نسبتی خوشه‌ای از دبیرستان‌های شهرستان پاکدشت انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک‌شده چندبعدی و پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی و معدل سال...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023