نام پژوهشگر: محمود حیدری

بررسی اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم دانه ای تحت تنش خشکی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده کشاورزی 1389
  محمود حیدری   محمدرضا اصغری پور

چکیده: به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف کود سولفات پتاسیم بر عملکرد کمی و کیفی دانه سورگوم در شرایط تنش خشکی، آزمایشی در سال زراعی 1388 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گردید. تنش خشکی در سه سطح، (آبیاری در 70 ، 50 و 30 درصد ظرفیت زراعی مزرعه) به عنوان عامل اصلی و مصرف سطوح مختلف کود سولفات پتاسیم در پنج سطح، (شاهد، 100، 150، 200 و 250 کیلوگرم در هکتار) به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد با افزایش شدت تنش خشکی از ارتفاع، قطر ساقه، عملکرد بیولوژیک و دانه، طول پانیکول، تعداد دانه در پانیکول، وزن صد دانه، رطوبت نسبی برگ و شاخص کلروفیل برگ به طور معنی دار کاسته شد. در مقابل مصرف کود سولفات پتاسیم باعث افزایش معنی دار ویژگی های مورد بررسی شد. تنش خشکی نیز باعث افزایش پرولین، کربوهیدرات و درصد پروتئین دانه گردید ولی استفاده از کود سولفات پتاسیم باعث کاهش میزان پرولین و افزایش میزان کربوهیدرات و درصد پروتئین دانه شد. اثر متقابل تنش خشکی و کاربرد کود سولفات پتاسیم بر ارتفاع گیاه، قطر ساقه، تعداد دانه در پانیکول، وزن صد دانه، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک و دانه، پروتئین و سدیم دانه، پرولین و کربوهیدرات برگ معنی دار بود و بر طول پانیکول، رطوبت نسبی برگ، پتاسیم دانه و شاخص کلروفیل برگ معنی دار نبود. تنش خشکی با کاهش اجزاء عملکرد بخصوص تعداد دانه در پانیکول و وزن صد دانه باعث کاهش عملکرد دانه شد. حداکثر عملکرد دانه به تیمار آبیاری معمول تعلق داشت. کاربرد سولفات پتاسیم با بهبود شرایط رشد، باعث افزایش عملکرد دانه به میزان 51 درصد و عملکرد بیولوژیک به میزان 47 درصد در شرایط آبیاری معمول شد. نتایج نشان داد جهت کسب حداکثر عملکرد دانه کاربرد 150 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار با آبیاری معمول مناسب باشد.

سبب شناسی اجتماعی ـ روانی سلامت روانی در میان دبیران دبیرستان های شهرستان جیرفت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد 1389
  محمود حیدری   ابراهیم مسعود نیا

چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین متغیرهای اجتماعی ـ روانی (حمایت اجتماعی ادراک شده، سطح اعتماد اجتماعی، رضایت شغلی، پیوند اجتماعی، منزلت اجتماعی ادراک شده) و سلامت روانی دبیران مقطع متوسطه شهرستان جیرفت انجام شد. روش: این مطالعه با روش پیمایشی و به صورت مقطعی انجام شده است. داده های این پژوهش از 250 نفر از دبیران که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان دبیران مقطع متوسطه که در دبیرستان ها و هنرستان های شهرستان جیرفت انتخاب شده بودند، جمع-آوری گردید. ابزار گردآوری داده ها عبارت بودند از مقیاس استاندارد شده حمایت اجتماعی ادراک شده، مقیاس استاندارد شده اعتماد اجتماعی، مقیاس اصلاح شده پیوند اجتماعی، مقیاس استاندارد شده سلامت عمومی، مقیاس اصلاح شده رضایت شغلی و مقیاس محقق ساخته منزلت اجتماعی ادراک شده. یافته ها: نتایج، همبستگی معنی داری بین حمایت اجتماعی ادراک شده (001/0p<)، و سطح اعتماد اجتماعی(001/0p<)، و رضایت شغلی(01/0p<)، و منزلت اجتماعی ادراک شده (001/0p<)، و سلامت روانی را نشان داده است. تحلیل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی نیز نشان داد که متغیر سابقه ناراحتی عصبی در مرحله اول و حمایت اجتماعی ادراک شده در مرحله دوم و سطح اعتماد اجتماعی در مرحله سوم توانسته اند به ترتیب 1/7 ، 7/4 و 4/1 درصد از واریانس متغیر سلامت روانی دبیران را تبیین نمایند.

بررسی بلاغی قصاید سنایی از دیدگاه علم معانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یاسوج 1390
  احمد بهمیی اصل   علی اصغر غفوری

چکیده موضوع این پایان نامه بررسی بلاغی قصاید سنایی از دیدگاه علم معانی است. هدف این پژوهش بیان ارزش های بلاغی قصاید سنایی بر اساس مباحث گوناگون علم معانی و تطبیق این دسته از اشعار سنایی با مباحث این شاخه از علوم ادبی همراه با ارائه ی شواهد لازم و کافی است. از رهگذر این تحقیق، بلاغت و نفوذ کلام سنایی به شیوه ی علمی تبیین خواهد شد. اساس روش این پژوهش بر تحلیل اشعار قصاید سنایی براساس هر یک از مباحث علم معانی است؛ بدین گونه که ذیل عنوان هر مبحث، پس از اشاره ای به موضوع، براساس شواهد لازم از اشعار مزبور، مبحث مورد نظر در قصاید سنایی تبیین و تحلیل شده است. بر پایه ی نتایج این پژوهش، سنایی در قصاید خود از شگردهای گوناگون علم معانی به خوبی بهره گرفته و کلام خود را به گونه ای بیان کرده است که تطابق آن با مقتضای حال و مقام و موضوع و نفوذ و تأثیر شگرف آن در مخاطبان می تواند نمونه ای برای موضوع علم معانی باشد. به همین سبب بسامد اغلب مباحث علم معانی در قصاید او بسیار است. کلّ ابیات قصاید سنایی 6647 بیت است که در یک تقسیم بندی کلّی به دو دسته ی جمله های اسناد خبری و جمله های انشایی طلبی و غیرطلبی تقسیم شد. جمله های انشایی طلبی و غیرطلبی 31/43% و اسناد خبری49/57% از کلّ ابیات سنایی را به خود اختصاص داده است. جمله های انشایی خود به دو دسته ی طلبی و غیرطلبی تقسیم شده است که هر کدام به ترتیب 23/94% و 76/5% از جمله ها انشایی را در بر می گیرد. جمله های انشایی طلبی به چهار دسته ی امری با 82/35%، پرسشی با 95/31%، نهیی با 67/12%، و ندایی با 53/19% تقسیم شده است که نشانگر تنوّع موضوعی به کار رفته در قصاید سنایی است. هم چنین در 21/0% از کلّ ابیات قصاید او، موضوع قصر و حصر با شیوه های گوناگون و گیرا به کار رفته است.

نقد اجتماعی در اشعار ناصرخسرو و ابوالعلا معرّی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یاسوج - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
  مهدی غریبی   محمود حیدری

چکیده پژوهش حاضر، مطالعه ای تطبیقی در چارچوب مکتب ادبیّات تطبیقی فرانسوی است که به منظور کشف روابط فرهنگی و ادبی دو شاعر ایرانی و عرب؛ ناصرخسرو قبادیانی و ابوالعلا معرّی و تأثیر و تأثّر آنها نسبت به یکدیگر، موضوع نقد اجتماعی را در شعر آنها مورد کنکاش قرار می دهد. ناصرخسرو در سفرنامه و به هنگام دیدار از شهر معرّه از مرتبه ی علمی ابوالعلا سخن گفته و احیاناً با توجّه به کنجکاوی علمی اش، با افکار و اندیشه های او آشنایی یافته است. علاوه بر این مشترکاتی که در افکار و اندیشه های آنان و به ویژه در موضوعات اجتماعی و نقد اجتماعی وجود دارد، تأثیرپذیری ناصرخسرو از ابوالعلا، را قوّت می بخشد. نگارنده پس از کلّیاتی درباره ی نقد اجتماعی، با توجّه به نقش و اهمّیت زندگی دو شاعر و اوضاع اجتماعی جامعه ی عصر آنها و نیز عوامل تأثیرگذار در نگرش و رویکردشان به نقد اجتماعی، زندگی و اوضاع اجتماعی جامعه ی عصر دو شاعر و عوامل درونی و بیرونی موثّر در انتقادهای آنها را مورد بررسی قرار داده و پس از آن به بررسی انتقادهای اجتماعی هر کدام از دو شاعر و تطبیق و مقایسه ی آن پرداخته است. این پژوهش نشان می دهد که ناصرخسرو و ابوالعلا در عین اینکه در وضعیت تقریباً مشابهی قرار داشته اند، در انتقادهای سیاسی، دینی و مسائل مختلف اجتماعی، با توجّه به اشتراکات لفظی و معنوی، ناصرخسرو از ابوالعلا تأثیر پذیرفته است؛ ضمن اینکه با توجّه به رویکرد و حسّاسیت دینی ناصرخسرو و وضعیت اجتماعی جامعه ی عصر ابوالعلا و نیز تفاوت های طبیعی در افکار و نگرش های آنها، تفاوت هایی نیز در انتقادهای اجتماعی آنها، چون مسأله ی انتقاد از زن، تأثیر جهت گیری های فکری و اعتقادی بر سایر مسائل و نیز نوع نگرش آنها به مردم و مسائل اجتماعی، وجود دارد.

نوستالژی (غم غربت) در اشعار ناصر خسرو قبادیانی و ابوالعلا معرّی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یاسوج - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
  مهرزاد هوشمند   محمود حیدری

چکیده نوستالژی (غم غربت) یکی از اصطلاحات روان شناسی است که وارد حیطه ی ادبیات شده است و ارتباط قوی با حافظه و خاطره دارد. اندوه ناشی از علاقه به سرزمینی خاص که انسان آرزوی رسیدن به آن را دارد؛ اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی و حوادثی که در زندگی شاعر بوجود می آید می تواند در ایجاد نوستالژی موثّر باشد. بعضی از شاعران، در آثار خود به نحوی غم غربت و دلتنگی های حاصل از آن را در اشعار خود بیان کرده اند. ابوالعلا معری (363-449) از شاعران معروف عرب است که سراسر زندگی او درد و رنج بوده و به دلیل نابینایی و مصائب و مشکلات زندگی، نسبت به همه چیز و همه کس بدبین شده و بیشتر عمر خود را در تنهایی و عزلت سپری کرده است. در مقابل ناصرخسرو (394-481) نیز به دلیل فعالیت های سیاسی و مذهبی متهم به بددینی شده و پس از تبعید، تا پایان عمر در تنهایی و غربت به سر برده است. پژوهش حاضر به بررسی نوستالژی (غم غربت) در دیوان دو شاعر پرداخته و در هشت فصل تنظیم شده است. در فصل اول، پس از ریشه شناسی و تعاریفی که از این واژه در فرهنگ ها آمده، نگاهی گذرا به نوستالژی در روان شناسی، ادبیات (فارسی، عربی) و ادبیات تطبیقی شده است. در فصل دوم زندگی و اوضاع سیاسی و اجتماعی دو شاعر و در فصل های سوم، چهارم و پنجم سه نوع غربت (مکانی، سیاسی، اجتماعی و زمانی) بررسی شده و ذیل هر عنوان اشعاری مناسب از آن ها ذکر گردیده است. در ادامه راه های غلبه بر غربت و مقایسه ی تطبیقی افکار و اندیشه های دو شاعر و نیز میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از یکدیگر بررسی شده است. این پژوهش نشان می دهد که حوادثی که در زندگی دو شاعر بوجود آمده نقش مهمی در غربت و تنهایی آن ها داشته بطوریکه هر کدام از آن ها غم غربت را در زندگی احساس کرده اند.ابوالعلا برای رهایی از غربت، به زندگی زاهدانه روی آورده و ناصرخسرو نیز در دوران سخت تبعید زندگی زاهدانه ای را پیش گرفته است. توصیف هایی که ناصرخسرو از غریبی و تنها خود دارد بسیار دلسوزانه تر و غمگینانه تر از اشعار ابوالعلا است و این امر نشان می دهد که ناصرخسرو در دوران تبعید زندگی سخت دشوارتری را داشته است. فضای سیاسی حاکم بر روزگار دو شاعر شبیه به هم بوده و فساد سیاسی و ستم حاکمان، موجب گردیده هر دو شاعر جسورانه و بدون هیچ ترسی به انتقاد از طبقات اجتماعی و حاکمان روزگار بپردازند به طوری که می توان آن ها را بزرگ ترین نماینده ی ادبیات اعتراض در زمان خود دانست.

نوستالژی(غم غربت)در شعر معاصر فارسی(نیمایوشیج وفروغ فرخزاد)وعربی(بدرشاکرالسّیّاب و نازک الملائکه)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یاسوج - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
  سیده ام البنی خرمیان   محمود حیدری

این پژوهش اصطلاح نوستالژی را در شعر چهار شاعر نوگرای معاصر ایرانی و عراقی(نیما یوشیج، بدرشاکر السّیّاب، فروغ فرخزاد، نازک الملائکه) به دلیل نزدیکی های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، دینی و اعتقادی و...دو کشور، بررسی می کند. پس از بیان کلیّاتی در باب ادبیّات تطبیقی، تعریف اصطلاح نوستالژی و رابطه ی آن با فلسفه، روان شناسی، ادبیّات و...به زندگی و آثار شاعران مورد پژوهش به گونه ای مختصر می پردازد تا از این رهگذر عوامل دخیل در ایجاد انواع نوستالژی در این چهار شاعر و بازتاب آن در شعرشان روشن گردد. انواع غربت را در چهار فصل نوستالژی عاطفی، نوستالژی اجتماعی(و سیاسی)، نوستالژی مکانی و نوستالژی زمانی بررسی کرده، و در پایان به مکانیزم های فرار شاعران از غربت اشاره می کند. نتیجه ی پژوهش نشان می دهد اگرچه هر چهار شاعر در بسیاری از عوامل ایجاد انواع نوستالژی با هم مشترک هستند امّا بنابر تفاوت های جنسیّتی، محلّ و مکان زندگی و برخی ویژگی های فردی تفاوت هایی نیز دارند. فروغ و نازک دو شاعر زن ایرانی و عراقی، مسائل اجتماعی را مورد توجّه قرار داده اند، فروغ از نابرابری اجتماعی زنان و مردان، آداب و رسوم محدودکننده ی زنان در جامعه و عشق مادّی بیش تر سخن می گوید، امّا نازک بیان مسائل اجتماعی ازجمله فقر و نداری روستاییان و معضلات و مشکلاتی مانند بی سوادی و فساد موجود را بیش تر مدّ نظر دارد. از سوی دیگر، بررسی شعر نیما و سیّاب، بیانگر این مطلب است که عمده عامل ایجاد غربت مکانی در این دو، مهاجرت از روستا به شهر است. از دیگر عوامل غربت این شاعران رمانتیک( حدّاقل در دوره ای از زندگی شان) شکست و ناکامی در عشقاست. علاوه بر آن مسائلی چون ویژگی های ظاهری، از دست دادن یکی از افراد خانوده نیز در آن دخیل می باشد. غربت زمانی این شاعران به دلیل عوامل گوناگونی چون ناخرسندی از زمانه ی خود به دلیل ستم وبی عدالتی دولت مردان ، رسیدن به سنّ پیری، درد و رنج به دلیل بیماری که بعدها عارض شده است از نتایج این پژوهش است.

کارکرد بینامتنی متون عربی در نثر مرزبان نامه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یاسوج - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
  مریم دهقانی   محمود حیدری

کارکرد بینامتنی متون عربی در نثر مرزبان نامه چکیده در دهه‏های اخیر گرایش‏های مختلفی در نقد ادبیّات در غرب رواج یافت، که ساختار نقد قدیم را متحوّل کرد و منجر به پیدایش نظریات مختلفی در این زمینه گردید. یکی از این نظریات که در اواخر دهه‏ی شصت مطرح شد، نظریه ی بینامتنی است. این نظریه زاییده‏ی افکار و نظریات گوناگونی است که زبان شناسان، ساختارگرایان و صورت گرایان ارائه داده‏اند،و به ارتباط و تعامل بین متون می پردازد. این نظریه بر ضرورت وجود روابط بین متون تأکید دارد و وجود این رابطه ها را سبب معنا دار بودن یک متن می داند. و اصولاً یک متن جدید را زاییده‏ی متون قدیم یا معاصر آن متن به شمار می‏آورد. با پیدایش این نظریه ناقدان عرب، ریشه‏ی آن را در ادبیّات خویش جسته و آن را شکل تکامل یافته‏ی آراء نقدی و بلاغی ادب کهن خویش دانستند. در میراث نقدی قدیم عرب اصطلاحات فراوانی می توان یافت که به اصطلاح بینامتنیت بسیار نزدیک بوده‏اند، از آن جمله در عرصه‏ی بلاغی می‏توان از تضمین، تلمیح، اشاره و اقتباس نام برد. کتاب مرزبان نامه هم چون آلبومی از تضمینات و اقتباسات می باشد که دارای ساحت بینامتنی است. مرزبان نامه بر اساس آنچه ذکر می شود، متنی خواناست که متون کهن نقش‏های مختلفی در آن می‏آفرینند. از جمله این نقش‏ها و کارکردها، کارکرد تکوینی است که مولف از جملات عربی در بسیاری از موارد جهت ساخت و تکوین جملات از آن استفاده نموده است. هم چنین اقناع خواننده مخصوصاً با آیات قرآنی و برهان‏ها و استدلال‏های شعری نیز یکی دیگر از ویژگی‏های بارز و کارکردهای موثر متون عربی است، و با توجه به مضمون و هدف کلی کتاب، که کتاب تعلیمی است، خوانندگان را به چالش می کشاند. کارکردهای دیگر بینامتنی متون عربی که نمودی بارز دارند، کارکرد بیانی و بلاغی می باشد و مجموع این موارد مرزبان نامه را متنی زیبا و ارزشمند از نظر هنری و بلاغی و کارآمد و سودمند از لحاظ اخلاقی و مضمونی نشان داده است. هم چنین استفاده های به جا و به مقتضی حال از متون عرب و تنوع و گستردگی آن نشان از علم و اطلاع فراوان مولف بر ادب عربی دارد که در تعامل با متون فارسی نقطه ی تلاقی دو فرهنگ عربی و فارسی گشته است.

انسان از دیدگاه نجم الدین رازی و جبران خلیل جبران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یاسوج - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389
  الهام خواست خدایی اردکانی   قاسم سالاری

چکیده: پژوهش حاضر با هدف مطالعه ی سه موضوع: 1- ساختار وجودی انسان، 2- انسان و کمال، 3- رابطه های انسان با انسان، خداو جهان در مرصاد العباد نجم الدین رازی و آثار جبران خلیل جبران تدوین شده است که شامل شش فصل است. در فصل اول، کلیات شامل معرفی موضوع، هدف و ضرورت آن، پیشینه ی تحقیق و روش انجام آن آمده است. فصل دوم به زندگی، آثار و مختصری از جهان بینی نجم رازی و جبران خلیل جبران می پردازد ساختار وجودی انسان، شامل جسم، روح، دل، عقل و نفس در نظر جبران و رازی مطالب فصل سوم را تشکیل می دهد. استعدادات کمالی انسان، راه و ملزومات رسیدن به کمال و انسان کامل در نظر جبران و نجم رازی از مباحث فصل چهارم است. در فصل پنجم رابطه ی انسان با انسان، خدا و جهان از نظر دو نویسنده ی مذکور آمده است. و فصل ششم به نتایج حاصل از پژوهش اختصاص دارد. در این پژوهش که به شیوه ی کتابخانه ای و تحلیل محتوا انجام شد، دریافتیم که اندیشه های نجم الدین رازی و جبران خلیل جبران در مورد موضوع مورد بحث، بسیار به هم شبیه است و در بسیاری موارد نظرات یکسان و نزدیک به هم دارند و تفاوت های آن ها جز در چند مورد جزئی، ناشی از اهمیت دادن یا ندادن به یک مسأله است.

عوامل و زمینه های شکل گیری رمانتیسم در شعر معاصر فارسی و عربی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یاسوج - دانشکده ادبیات 1392
  عماد بحرانی پور   مجید بهره ور

در این پژوهش عوامل و زمینه های شکل گیری مکتب رمانتیسم در شعر معاصر فارسی و عربی بررسی می شود. پس از مقدمه و کلیات و معرفی تاریخچه ی واژه ی رمانتیسم به زمینه های شکل گیری آن همراه با نمایندگان رمانتیسم در سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه پرداخته می شود. پس از مطالعه ی عوامل و زمینه های گوناگون در ایران و کشورهای عربی از هر کدام دو شاعر در فصل های جداگانه به عنوان آغازگران و نمایندگان مکتب رمانتیسم معرفی می شوند (گلچین گیلانی و فریدون تولّلی در شعر معاصر فارسی، خلیل مطران و ایلیا ابوماضی در شعر معاصر عربی). مقایسه ی این مطالعات در هر دو زبان نشان می دهد آنچه در قرن اخیر در حوزه ی فرهنگ و ادب معاصر فارسی روی داد با تفاوت های نسبی به ویژه در ابعاد و کمیّت ها در فرهنگ و ادب معاصر عرب نیز اتفاق افتاده است. رمانتیسم به طور یکسان همزمان با شکل گیری شعر نو و رواج اندیشه های نوگرایانه در زبان و ادبیات معاصر شکل گرفت که با نزاع بین دو قطب سنّتی و نو در زمینه های مختلف فرهنگی و ادبی همراه بود. مهمترین عامل موثر بر شکل گیری رمانتیسم در شعر معاصر فارسی و عربی عامل فرهنگی بود. آشنایی با آثار فرهنگی وادبی غرب که عمدتاً از طریق ترجمه همراه با گسترش فعالیت های چاپ و نشر رواج یافت. عوامل و زمینه های تأثیرگذار دیگر بر این رویکرد ادبی در ایران علاوه بر عوامل فرهنگی، عوامل فکری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از قبیل تأسیس دارالفنون، تشکیل انجمن های ادبی، اندیشه های انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، انقلاب مشروطه، کودتای 28 مرداد 1332 و حزب توده بود. در کشورهای عربی نیز علاوه برمدرسه ها و مجامع علمی و فرهنگی نوین، انجمن های ادبی متعدد داخلی و خارجی، شرق شناسی، آشنایی با اندیشه های انقلاب¬فرانسه، حمله ی ناپلئون به مصر، استبدادهای سیاسی و حکومتی، اختلافات قومی و مذهبی، مهاجرت و عوامل دینی از جمله عوامل و زمینه های موثر بر شکل گیری رمانتیسم به شمار می رود. مقایسه¬ها نشان می دهد کشورهای عربی به دلایل گوناگون به ویژه به دلیل موقعیت جغرافیایی زودتر با جهان غرب ارتباط برقرار کردند و به خاطر گستردگی و وجود ادیان و مذاهب گوناگون در این کشورها و همچنین به دلیل تحولات اجتماعی و سیاسی گسترده هم زودتر توانستند گرایش های نو و تازه همچون گرایش به رمانتیسم را در شعرشان منعکس کنند و هم توانستند از نمایندگان و آثار بیشتری نیز در این زمینه برخوردار شوند. نتیجه دیگر مقایسه ها نشان می¬دهد رمانتیسم در شعر معاصر فارسی به خاطر تجربه های مختلف و مستقیم اجتماعی و سیاسی شاعران به لحاظ محتوا، غم و اندوه و تیرگی بیشتری نسبت به شعر معاصر عرب انعکاس داده است و رنگ و بوی بومی و محلی بیشتری در آن احساس می شود. رمانتیسم در شعر معاصر عرب از شادی و نشاط بیشتری برخوردار است. شعر معاصر عرب از اصول ادبی و هنری رمانتیسم بیشتر تبعیّت کرده ولی تجربه های شخصی و ذاتی آن در رابطه با این جریان ادبی نسبت به شعر معاصر فارسی کمتر است.

بررسی رابطه «تنظیم هیجان شناختی» با «هوش معنوی» و «عمل به باورهای دینی» در زنان باردار
پایان نامه انتخاب کنید - پژوهشکده علوم شناختی 1393
  بنت الهدی محمدی کنجانی   محمدعلی مظاهری

مقدمه: پژوهش حاضر به منظور ارزیابی رابطه تنظیم هیجان شناختی با هوش معنوی و عمل به باورهای دینی زنان باردار شهر تهران طراحی و اجرا گردید. روش ها: پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. این پژوهش به روش نمونه در دسترس انجام گرفته و400 نفر از زنان باردار پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی cerq، پرسشنامه خود گزارش دهی هوش معنوی کینگ sisri، پرسشنامه عمل به باورهای دینی و پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک را به صورت کامل تکمیل نموده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آماره های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیری (backward) صورت گرفت. یافته ها: بین تنظیم هیجان شناختی با هوش معنوی و عمل به باورهای دینی و مولفه هایشان همبستگی مثبت معنادار وجود دارد. عمل به باورهای دینی و هوش معنوی بالاتر پیش بینی کننده تنظیم هیجان شناختی کارآمدتری هستند. از میان مولفه های هوش معنوی، معناسازی شخصی و در بین مولفه های عمل به باورهای دینی، عمل به واجبات و دوری از محرمات و عمل اخلاقی پیش بینی کننده های معتبر تنظیم هیجان شناختی می باشند. همچنین این پژوهش نشان داد میان هوش معنوی و عمل به باورهای دینی در زنان باردار رابطه مثبت معنادار وجود دارد. این رابطه مابین تمامی مولفه های هوش معنوی (تفکر انتقادی وجودی، معناسازی شخصی، آگاهی متعالی، گسترش خودآگاهی) و مولفه های عمل به باورهای دینی (عمل به واجبات و دوری از محرمات، عمل به مستحبات و دوری از کروهات، و عمل اخلاقی) به صورت مثبت معناداری برقرار بود. نتیجه گیری: هوش معنوی و عمل به باورهای دینی می توانند در تنظیم هیجان شناختی کارآمدتر کمک نمایند و زنان بارداری که معنویت و عمل به باورهای دینی قوی تری داشتند قادر به تنظیم هیجان شناختی موثرتری بودند.

مفاهیم عرفانی و بازتاب هنری ان در دیوان فخرالدین عراقی وابن فارض مصری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یاسوج - دانشکده علوم انسانی 1393
  داریوش رستخیز   محمود حیدری

مفاهیم عرفانی و بازتاب هنری آن در دیوان فخرالدّین عراقی و ابن فارض مصری چکیده پژوهش حاضر، مطالعه ای تطبیقی در چارچوب مکتب ادبیّات تطبیقی آمریکایی است که به منظور کشف روابط فرهنگی و ادبی، دو زبان فارسی و عربی صورت پذیرفته است، به همین سبب موضوع مفاهیم عرفانی و بازتاب هنری آنها در دیوان دو شاعر ایرانی و عرب؛ یعنی فخرالدّین عراقی و ابن فارض مصری مورد واکاوی قرارگرفت. چون در قرن هفتم یکی از اصلی ترین موضوعات ادبیات، در دو حوزه نظم و نثر، تصوف و عرفان است و نویسندگان و شاعران بسیاری به طرح این گونه مسائل عرفانی در آثار خود پرداخته، موجی از این دیدگاه ادبیات فارسی و عربی را به تلاطم وامی دارد. از آن نظر که شاعران پارسی گو و عرب زبان تمایل به بیان حالات عرفانی و روحی در کلام و شعر خود داشتند و فخرالدّین عراقی و ابن-فارض نماینده ی بارز این جریان اند، در این پژوهش به این موضوع پرداخته شده است.این پژوهش دو جنبه مهمّ از شعر این دو شاعر را در بر می گیرد: نخست، مهمّ ترین مفاهیم عرفانی که بارزترین مفاهیم رایج در شعر عرفانی به طورکلی، و شعر این دو شاعر به طورخاص است بررّسی می شود. مفاهیمی چون عشق و مراحل آن، می (باده)، فراق، رضا، شوق، تجلّی، صبر، وحدت، خوف، رجا، اتّحادبراساس کتاب های مهمّ عرفانی از جمله: فرهنگ اصطلاحات عرفان و مبانی عرفانو تصوّف مطالعه و در نگاه دو شاعر بررّسی می شوند که تشابهات و تفاوت های هر دو شاعر آشکار می گردد و نشان داده می شود که عشق اصلی-ترین مفهوم عرفانی به کار رفته در دیوان هر دو شاعر است. جنبه دیگر این پژوهش پرداختن به زبان شعر دو شاعر در بیان مفاهیم عرفانی ذکر شده است و در این باره، استعاره ها، تشبیه ها، کنایات و... مورد بحث و تحقیق قرار می گیرند و نشان داده می شود که سادگی و روانی مهم ّترین ویژگی زبانی هر دو شاعر است. واژگان کلیدی:مفاهیم عرفانی، دیوان، فخرالدّین عراقی، ابن فارض مصری، بازتاب هنری

انسجام متنی و رابطه ی بینامتنی در قرآن و نامه امام علی (ع) به مالک اشتر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یاسوج - دانشکده علوم انسانی 1393
  محمود درخشنده   محمود حیدری

به جرأت می توان ادعا کرد که دستاورد های نقدی معاصر کارکرد بهتری در نشان دادن اعجاز بلاغی متون دینی و ادبی دارند. «انسجام» به مناسبت هایی اشاره دارد که به کلام یک پارچگی و وحدت می بخشد و آن را به مثابه یک متن، از مجموعه ای از جملات جداگانه و نامربوط متمایز می سازد. این ابزارها مناسباتی بین عناصر متن ایجاد می کنند که باعث می گردد یک متن از مجموعه به هم ریخته ای از جملات و عبارات متمایز گردد.یافتن این پیوند ها منجر به درک زیبایی و بلاغت متن می شود که ددر متون دینی اعمّ از قرآن کریم و نهج البلاغه نشان دادن بلاغت و فصاحت والای کلام و شناساندن زیبایی آن از مهم ترین مباحث در علوم قرآنی است که طبیعتاً به فهم و درک بهتر متن می انجامد. این پژوهش از دو بخش تشکیل شده است در بخش نخست هم آیی، ادوات پیوندی، ارجاع، حذف، جایگزینی و . . . که توسط « هالیدی » و « رقیه حسن » به عنوان عوامل انسجام مطرح شده است. در نامه امام علی (ع) به مالک بررسی و تطبیق می گردد و چگونگی برخورداری کلام امیرالمومنین ( ع ) از عوامل متعدد انسجام متن، فراوانی و نسبت این عوامل به یکدیگر نشان داده می شود. نقش این عوامل صرفاً از بعد انسجام بخشی نیست و در بسیاری از مواقع عوامل یاد شده نقش مهمی در زیبایی و اثرگذاری بر مخاطب دارند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در این میان، عامل تکرار با کارکرد خاص واژگان غیرکلیدی، عامل ادات پیوندی با کاربرد زیاد و منظم پیوند افزایشی،عامل ارجاع با بسامد بالا و کاربرد منظم ضمایر و عامل آوایی موازات به عنوان نقطه تلاقی سه عامل قبلی، چهار رکن اصلی انسجام متنی در نامه امام به مالک به شمار می روند و گاهی برخی عوامل مانند سجع، حذف، تقابل و ترادف نیز به ارکان اصلی افزوده شده و سبک و شیوه خاصی را برای کلام امیرالمومنین ( ع ) نشان می دهد. در بخش دوم آن نیز که به نوعی به بلاغت متن مرتبط است، بینامتنی عهد نامه با آیات قرآن کریم بررسی شده است و انسجام و پیوند های متن حاضر با قرآن کریم نشان داده شده است.

ترسیم نیمرخ تخولی سبک های یادگیری شناختی دانش آموزان 11 تا 18 ساله بر حسب ایزالم-97
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1386
  اسفندیار حیدری   محمود میناکاری

چکیده ندارد.

بررسی تاثیر هوش، خودکارآمدی و کمال گرایی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی 1386
  لیلا سیرجانی   محمود میناکاری

چکیده ندارد.

بررسی نقش امید در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و معنا در زندگی با افکار خودکشی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی 1388
  زهرا کرمانی   محمدکریم خداپناهی

چکیده ندارد.

بررسی اثربخشی ارایه زیر آستانه ای چهره دارای بار عاطفی بر خلق، اضطراب حالت و پاسخ گالوانیک پوست
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1388
  محسن دوستکام   شهریار شهیدی

چکیده ندارد.

بررسی رابطه دست برتری با توانایی های دیداری- فضایی و انعطاف پذیری شناختی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1388
  مریم حکیمی کلخوران   محمدکریم خداپناهی

چکیده ندارد.

پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس حوزه های طرحواره های ناسازگار اولیه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی 1388
  فاطمه نیک پرور   فرشته موتابی

چکیده ندارد.

اثر سبک فرزند پروری ادراک شده و راه های دانستن بر مباحثه طلبی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1389
  سمیه احمدی   شهلا پاکدامن

چکیده ندارد.

بررسی جایگاه خود ناتوان سازی در مدل ساختاری پیش بینی موفقیت تحصیلی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1389
  محمود حیدری   محمدکریم خداپناهی

چکیده ندارد.

تعیین نشانه های ترسیم خود در نقاشی سه گروه از کودکان دارای مشکلات درونی سازی شده برونی سازی شده و بهنجار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1387
  مونا مرادی مطلق   علیرضا عابدین

چکیده ندارد.

بررسی اثربخشی هنردرمانی خلاق با رویکرد روایتی-شناختی بر مشکلات درونی سازی شده و خودکارآمدی نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی 1387
  علیرضا عابدی   محمود حیدری

چکیده ندارد.

غرور ملی در میان اقوام ایرانی فارس، کرد، لر و ترک
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی 1387
  اعظم خضریان   فاطمه باقریان

چکیده ندارد.

ساخت، اعتباریابی و هنجاریابی مقیاس مهارت های ارتباطی زوجین در زنان و مردان متاهل شهر تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1389
  نصیر داستان   محمود حیدری

چکیده ندارد.

رابطه فراشناخت حالتی و تنظیم هیجان شناختی با عملکرد تحصیلی و موفقیت تحصیلی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1389
  راحله مولایی   محمدکریم خداپناهی

چکیده ندارد.

ناهماهنگی شناختی و تغییر نگرش؛ تاثیر خود-اسنادی مرتبط در تعامل با عزت نفس: آزمون الگوی "ssm"
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1388
  روح الله منصوری سپهر   فاطمه باقریان

چکیده ندارد.

تاثیر فیلم درمانی گروهی بر کاهش شدت تجربه سوگ نوجوانان دختر داغدیده 19-17 ساله شهر تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1388
  اعظم مولایی   علیرضا عابدین

چکیده ندارد.

مقایسه هوش هیجانی، سلامت روانی و کارکرد خانواده دانش آموزان دبیرستانی فرزند جانباز با معلول و عادی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی 1387
  محمدباقر محسنیان   علیرضا عابدین

چکیده ندارد.

توصیف وضعیت آموزشی دبیرستانهای تربیت بدنی کشور از دیدگاه مدیران، معلمین و دانش آموزان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1379
  محمود حیدری   فریدون تندنویس

تربیت نیروهای کارا و کارامد در مراکز آموزشی، به نیروهای متخصص ، مجرب و امکانات آموزشی بستگی دارد. یکی از این مراکز آموزشی، دبیرستانهای تربیت بدنی است که هر ساله تعداد زیادی از دانش آموزان را جذب نموده تا با آموزش فنی، تخصصی و علمی رشته تربیت بدنی، قسمتی از نیروی انسانی مورد نیاز در بخش تربیت بدنی کشور را تامین نماید. بنابراین ، شناخت وضعیت کنونی دبیرستانهای تربیت بدنی و آگاهی از امکانات ، تاسیسات ، بودجه و تجهیزات و آشنایی با کلیه عوامل تاثیرگذار در امر آموزش این نیروها، همگی در کیفیت و چگونگی تربیت دانش آموزان در دبیرستانهای تربیت بدنی موثر می باشد. این مهم بطور مفصل در این تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .