نام پژوهشگر: راحله مولایی

رابطه فراشناخت حالتی و تنظیم هیجان شناختی با عملکرد تحصیلی و موفقیت تحصیلی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1389
  راحله مولایی   محمدکریم خداپناهی

چکیده ندارد.