نام پژوهشگر: محمد رضایی

تحلیل مقایسه ای فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایران ( اصلاح طلبان و اصول گرایان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390
  زهیر کریمی   علی ساعی

هدف این پژوهش مقایسه فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایران بین دو جناح سیاسی اصلاح طلب و اصول گرا می باشد. در این پژوهش از تئوری گابریل آلموند و سیدنی وربا الهام گرفته شده است و شاخص های اعتماد سیاسی، اعتماد به نفس در مشارکت سیاسی، حمایت از آزادی بیان و تساهل و مدار مورد استفاده قرار گرفته شده است و با بررسی پژوهش های انجام شده درباره فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایران شاخص های احساس امنیت سیاسی و احترام به حقوق شهروندی به آن اضافه شده است. روش این پژوهش براساس منطق فازی تدوین شده است. نمونه های پژوهش از احزاب سیاسی و انجمن های سیاسی اصلاح طلب و اصول گرا برگزیده شده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اعتماد سیاسی و اعتماد به نفس در مشارکت سیاسی در اصلاح طلبان نسبت به اصول گرایان پایین تر است و حمایت از آزاذی بیان و تساهل و مدار در اصلاح طلبان نسبت به اصول گرایان بالاتر است و همچنین احساس امنیت سیاسی در اصلاح طلبان پایین تر از اصول گرایان می باشد و احترام به حقوق شهروندی در اصلاح طلبان بالاتر از اصول گرایان قرار دارد. این پژوهش به این نتیجه رسیده است که بروز نوعی از پوپولیسم سیاسی در ساختار سیاسی ایران باعث شده است که اصلاح طلبان که از یک نحله روشنفکری برخاسته اند نسبت به شاخص هایی که نظام سیاسی در آن بیشتر دخیل هستند اعتماد کمتری را از خود نشان دهند و از آن طرف نسبت به شاخص هایی که دیدگاه های تکثر گرایانه بیشتر در آن وجود دارد اقبال بیشتری از خود نشان دهند و اتصال اصول گرایان با بازاریان و روحانیون باعث شده است که به فرهنگ سیاسی توده نزدیک تر شده و نسبت به شاخص هایی که نظام سیاسی بیشتر در آن دخیل هستند اعتماد بیشتری را از خود نشان دهند و همین طور نسبت به شاخص های تکثر گرا اقبال کمتری از خود نشان دهند. واژگان کلیدی: ایران/ فرهنگ سیاسی/ نخبگان سیاسی/ اصلاح طلبان/ اصول گرایان / نظام سیاسی/ پوپولیسم سیاسی

تحلیل هویت سیاسی در فضای مجازی: مطالعه وبلاگ های سیاسی- اجتماعی فارسی در سال 1388
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390
  سودابه قیصری بهمند   علی محمد حاضری

دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد سال 1388 یک واقعه سیاسی پرپیامد و فراگیر محسوب می شود. وبلاگ های سیاسی – اجتماعی در جریان انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 نقش مهمی را ایفا کردند؛ این نقش تنها به ارائه اخبار سیاسی در وبلاگ ها ختم نمی شد بلکه به ابراز عقاید سیاسی، تعاملات سیاسی با «خودی»ها و تلاش در متقاعد کردن دیگران در هم گرایش شدن با آن ‍ ها نیز انجامید؛ همین امر به برجسته شدن نقش وبلاگ علیرغم گسترش شبکه های مجازی چون فیس بوک و تویئتر در جریان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و حوادث بعد از آن منجر شد. در این نوشتار برآنیم با استفاده از نظریه هویت کاستلز، نوع هویت سیاسی بیان شده در وبلاگ های اصلاح طلب و اصول گرا را در بین وبلاگ های معروف و برجسته سیاسی- اجتماعی این دو جناح بررسی کنیم. برای دستیابی به این هدف، پست های انتخاب شده به روش قصدمند، در بازه زمانی ابتدا تا انتهای سال 1388 با استفاده از روش تحلیل گفتمان بررسی شدند. نتایج برآمده از بررسی پست ها نشان می دهدکه بلاگرهای اصول گرا با استفاده از مفاهیمی چون پیرو خط امام بودن، پیوند با مبانی انقلاب اسلامی، کارآمد بودن دولت نهم، سلامت انتخاباتی و مبارزه علیه انقلاب مخملی اصلاح طلبان، مفصل بندی هویت سیاسی خود را با زنجیره هم ارزی دال هایی چون «امام خمینی»، «اسلام»، «امت اسلامی و انقلابی» و «دولت احمدی نژاد» را حول دال مرکزی «ولایت فقیه» شکل دادند؛ مفصل بندی این دال ها به گونه ای است که کنش سیاسی دولت را مشروع و عقلانی جلوه می دهد. بلاگر های اصلاح طلب نیز مفاهیمی چون وجود تقلب در انتخابات، نبود آزادی بیان، طرد سیاسی و دیکتارتوری را با دال هایی نظیر «امام خمینی»، «تحزب»، «اعتراض مدنی»، «انتخابات مجدد»، «موج سبز» و «موسوی» حول محور دال مرکزی «مردم» معنادهی نموده اند؛ مفصل بندی دال ها در این گفتمان به سمت مقاومت علیه گفتمان مسلط و دولت احمدی نژاد است.

بررسی و مقایسه ویژگی های خواندن دانش آموزان شنوا و کم شنوای شدید پایه پنجم ابتدایی شهر تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1388
  محمد رضایی   لعیا غلامی تهرانی

از آنجا که زبان نوشتاری مبتنی بر زبان گفتاری می باشد، احتمال می رود آسیب شنیداری علاوه بر زبان بیانی باعث تاخیر و نقایصی در زبان نوشتاری و مهارتهای خواندن نیز بشود. جهت پی بردن به مشکلات و نقایص خواندن کودکان با آسیب شنیداری، تدوین راهکارهای درمانی مناسب برای جبران این مشکلات و کمک به سیستم آموزشی این کودکان نیاز به انجام تحقیقات وسیع تری در این حیطه می باشد.بنابراین در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از یک آزمون خواندن، مهارتهای خواندن دانش آموزان کم شنوای شدید و شنوا در پایه پنجم ابتدایی مقایسه شود. در این مطالعه مقطعی-مقایسه ای، 16 کودک کم شنوا با تمام شماری کل جامعه ی دانش آموزان کم شنوای شدید پایه ی پنجم (مدارس باغچه بان) و باتوجه به معیارهای ورود و خروج مطالعه انتخاب و با 16 کودک شنوا به عنوان گروه کنترل که براساس پایه تحصیلی با گروه نمونه همتاسازی شده بودند، مورد مقایسه قرار گرفتند. جهت انجام مقایسه مورد نظر از آزمون خواندن و نوشتن در دانش آموزان دبستانی(تهرانی 1380) استفاده شد و داده های حاصل با استفاده از آزمونهای آماری کولموگروف – اسمیرنوف و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده ها نشان داد که کودکان کم شنوا در مهارتهای سرعت نامیدن(0/385 =p)، حافظه شنیداری- کلامی صدا(معکوس) (0/345=p)، حافظه بینایی- کلامی تصویر(1= p)، حذف واجی (0/817= p) و صحت خواندن ناکلمه (0/633= p) عملکرد مشابهی با کودکان گروه کنترل داشته اند ولی در مهارتهای دیگر عملکرد ضعیفتری نسبت به گروه کنترل داشته اند. به نظر می رسد که پردازش شنیداری در همه مهارتهای پیش نیاز و تکمیلی خواندن نقش کلیدی دارد و کودکان کم شنوا در تکالیفی که به پردازشهای بینایی نیاز دارند و وابستگی کمتری به مهارتهای زبانی دارند عملکرد مشابهی با کودکان شنوا دارند ولی در تکالیف مبتنی بر پردازشهای شنیداری و زبانی عملکرد ضعیفتری دارند.

بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی موثر بر میزان همکاری مهندسان (مطالعه موردی مهندسان عضو کانون مهندسان شهر آمل)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1388
  کریم محمودی   قربانعلی ابراهیمی

همکاری جهت بقای سازمانها و گروهها از اهمیت قاطعی برخوردار است. اغلب مشاهده شده همکاری اخلاق، روابط اجتماعی و انسانی در کار، و در کارهای پیچیده سطح بهرهوری و کیفیت را بالا میبرد. در همکاری تلاش دو یا چند نفر جهت رسیدن به هدف، یا اهداف به شیوه ای است که موفقیت هر شخصی موفقیت دیگری را تسهیل می کند. از آنجا که انجام اغلب کارهای فنی و مهندسی از دست یک نفر خارج است و نیازمند همکاری مداوم چندین مهندس است، همکاری در این گروهها اهمیت مضاعفی پیدا می کند. بر این اساس پژوهش حاضر می کوشد تا به بررسی میزان همکاری و عوامل موثر بر آن در بین مهندسان عضو کانون مهندسان شهر آمل که به صورت گروهی کار می کنند، بپردازد. مطالعه حاضر با بهره گیری از نظریه دورکیم و پاتنام و به صورت پیمایشی انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مهندسانی است که به صورت رسمی در سال 1387 عضو کانون مهندسین شهر آمل بودند و به صورت گروهی کار می کردند. از آنجاکه حجم مهندسانی که شرایط فوق را داشتند کم بود عمل تمام شماری روی جامعه آماری صورت گرفت و در نهایت 236 پرسشنامه جمع آوری گردید. اطلاعات جمع آوری شده به کمک نرم افزار spss و با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بیشتر مهندسان سطح همکاری خود را با دیگر مهندسان در سطح پایین می دانند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره حاکی از آن است که از میان متغیرهای مستقل تحقیق، «شبکه روابط» (بتا= 46/0)، «اعتماد» (بتا= 30/0) و «عضویت در گروههای حرفه ای» با ضریب استاندارد رگرسیونی (بتا= 19/0-) دارای تأثیر معناداری بر روی میزان همکاری هستند. کلمات کلیدی: همکاری، مهندسان، شبکه روابط، اعتماد، عضویت در گروههای حرفه ای، ارزشهای مشترک، عدالت در گروه.

بررسی رابطه سرمایه های فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی خانواده و تاثر آن بر احتمال قبولی داوطلبان در آزمون سراسری دانشگاه ها( مطالعه موردی کلیه دانش آموزان مراکز پیش دانشگاهی شهرستان درگز و نوخندان از توابع استان خراسان رضوی )
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - پژوهشکده مطالعات راهبردی فرهنگ 1388
  حسین منفرد   علی محمد حاضری

چکیده تحلیل کمی و کیفی موفقیت دانش آموزان مراکز پیش دانشگاهی در دستیابی به دانشگاه، با تأکید بر نقش متغیر های سرمایه فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد.فرضیه های اصلی به دنبال بررسی رابطه سرمایه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خانواده بر احتمال قبولی داوطلبان در آزمون سراری سال تحصیلی (88 – 1387) است.جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره پیش دانشگاهی شهرستان درگز و منطقه نوخندان از توابع استان خراسان رضوی است.حجم جامعه نمونه مورد نظر 442 نفر می باشد، روش تحقیق، روش مطالعه موردی و ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است. برای تحلیل داده ها از آماری آزمون من ویتنی و ضریب همبستگی پیرسن استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد، سرمایه فرهنگی و اجتماعی خانواده ، سهم مثبت و معنا داری بر احتمال قبولی داوطلبان داشته و سرمایه اقتصادی خانواده رابطه مثبت و معنا داری بر احتمال قبولی داوطلبان ندارد.

بررسی فرهنگ مصرف خودرو در بین خانواده های تهرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1388
  مریم کبیریان کوچکسرایی   عباس کاظمی

امروزه شهرها به خصوص کلان شهر ها شاهد پدیده ای نوین به نام ماشین گرایی هستند.پیشرفت تکنولوژی به همراه گسترش روز افزون جمعیت و محدوده شهر ها،راه برای حضور گسترده خودرو باز نموده است. حضورخودروهای عمومی و شخصی در سطح شهر ها امروزه پدیده همه گیر و گریز ناپذیر است و به تبع این حضور معضلاتی از قبیل مسائل زیست محیطی (آلودگی هوا و...) ،ترافیک بالای شهری،اتلاف وقت ،مصرف بی رویه سوخت و .... را به بارآورده است.این موضوع متصدیان برنامه ریزی شهری را به فکر محدود کردن استفاده از خودرو های شخصی با اتکا به روشهایی از قبیل محدودیت در ساعات رفت و آمد و یا میزان سوخت مورد نیاز انداخته است.اما عدم دستیابی دقیق و کامل به اهداف تعیین شده در این خصوص ما را به جنبه مغفول مانده مسئله ،یعنی بررسی چگونگی مصرف خودرو با دیدی جامعه شناختی و تکیه بر جنبه های غیر مادی آن می رساند. در این پژوهش تلاش بر این بوده است که با تکیه بر نظریه سرمایه های بوردیو(نظریه پرداز مصرف) و بر اساس سه سرمایه اصلی مطرح شده توسط او یعنی سرمایه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ، به تاثیر میزان آنها ( نزد افراد )بر روی چگونگی مصرف خودرو توسط خانواده های تهرانی پرداخته شود. نتایج حاصل از 42 مصاحبه و 300 پرسشنامه در دو محدوده شمال و جنوب تهران نشان داد که بالا یا پایین بودن میزان سرمایه های مذکور در نزد خانواده ها بر گرایش آنان در مصرف خودرو با هدف ایجاد تمایز و یا صرفا"رفع نیاز موثر است.در این میان تاثیر سرمایه فرهنگی بیشتر است. با توجه به نتایج به دست آمده از پرسش نامه های تکمیل شده ، میان نحوه استفاده از خودرو و میزان سرمایه اجتماعی افراد رابطه وجود دارد. به عبارتی خانواده?های با سرمایه اجتماعی پایین از خودرو بیشتر برای رفع نیازهای ضروری استفاده می?کنند، که با توجه به ضریب همبستگی به دست آمده (23/0) می?تواند عاملی نه بسیار اساسی اما قابل تامل محسوب گردد. در خصوص دو فرضیه دیگر مربوط به رابطه سرمایه اقتصادی با نحوه استفاده از خودرو، با توجه به ضریب همبستگی(35/0) و سطح معناداری (00/0)، رابطه قابل اتکایی را می?توان میان این دو فاکتور در نظر گرفت. بدین معنی که خانواده?های با سرمایه اقتصادی پایین، برای رفع نیاز ضروری و با سرمایه اقتصادی بالا برای تمایز از خودرو شخصی استفاده می?نمایند. فرضیه چهارم به سرمایه فرهنگی مربوط می?گردد. بین آنچه بوردیو به عنوان دارایی?های فرهنگی و توانایی استفاده از امکانات خاص در نظر می?گیرد با نحوه مصرف خودرو، ارتباط معنا?داری با ضریب همبستگی متوسط وجود دارد. با توجه به نتایج حاصل از رگرسیون، تاثیرگذاری سه فاکتور سنجیده شده به ترتیب ذیل است: ـ سرمایه فرهنگی ـ سرمایه اقتصادی ـ سرمایه اجتماعی 27 درصد از پاسخگویان از طبقه بالا ,28 درصد متوسط و 48 درصد از طبقه پایین به حساب آمده است.اما با در نظر گرفتن فاکتورهای تعیین شده،اکثریت با افرادی بود (45%)که به منظور ایجاد تمایز خودرو های خود را از منزل بیرون می آوردند و کل 30 درصد از پاسخگویان علت استفاده از خودروی شخصی را نیاز ضروری بیان کردند. ما با توزیع یکنواختی از لحاظ میزان سرمایه اجتماعی در میان پاسخگویان روبرو بودیم. سرمایه پایین و متوسط با میزان مساوی هر کدام 35 درصد، طیف اصلی پاسخگویان را تشکیل دادند. اما در خصوص سرمایه فرهنگی به عنوان عامل تاثیرگذارتر در این تحقیق ما شاهد تفاوت فاحشی هستیم و دیگر از آن یکنواختی اثری نیست .در اینجا 56 درصد افراد در مقابل 19 درصد بالا از سرمایه فرهنگی پایینی بر خوردارند. در مورد نتایج حاصله از آمار جمع آوری شده می توان نکات ذیل را بیان کرد. بیشتر پاسخگویان را افرادی با شغل غیردولتی و اکثریت آنها دارای مدرک تحصیلی پایین تر از دیپلم بودند.77 درصد از پاسخگویان مصرف کننده خودرو های داخلی بودند که می توان قیمت بالای خودرو های خارجی را عامل اول این اتفاق دانست. با در نظر گرفتن این موضوع و توجه به کیفیت و ظاهر این خودرو های داخلی در مقایسه با رقیبان خارجی و این نکتـه که 48 درصد از پاسخگویـان خودرو هـای 16ـ11 میلیونی و 53 درصـدشان خودروهـای 5-3 میلیونـی سـوار می شوند . باید این موضوع را در نظر گرفت که با وجود ایمنی پایین این خودرو ها اصرار افراد در بیرون آوردن آنها تنها برای کارهای ضروری ومسئله رفع نیاز صرف ، دور از ذهن می نماید. آمار پایین افراد دارای سرمایه اجتماعی با فاکتور احساس تعلق اجتماعی این نکته راخاطر نشان می سازد که عدم احساس وابستگی به جامعه بی تفاوتی در انجام اموری که در جهت بهبود وضعیت شهری و در ضمن ترافیکی آن در حالت جمعی و کلی هستند را به وجود می آورد. شهروندی و حقوق آن لزوما" مورد توجه قرار نمی گیرد و افراد به صورت فردی یا جمعی که اعضای محدودی دارد مانند خانواده ،عقلانیت خود را در پیشبرد اهداف به کار می گیرند. همچنین سطح اعتماد افراد نسبت به یکدیگر و یا به مجریان قانـون و ارباب جرایـد پایین است. این عامل نیـز گرایش بـه خودخواهی و تصمیم گیریهای کوتاه مدت با حداکثر نفع فردی را در فرهنگ ترافیکی ما توجیه می کند و این تصور شکل میگیرد که اکثریت تابع همین قانون هستند. چراغها دیرتر سبز می شوند، پلیس ترافیکی از عهده کنترل ماشین ها برنمی آید و اگر زودتر نپیچی یکی دیگر راه را بر تو خواهد بست. میزان پایین مشارکت افراد در گروه های اجتماعی و یا امور مربوط به ساختمان و یا محل سکونت خود نشانگر همبستگی برون گروه پایین افراد است. و ما معمولا" همانطور در محیط خودرو خود که یک حصار خصوصی به حساب می آید عمل می کنیم که در چهار دیواری اختصاصی خود. خودرو در خیابان قلمرو چهار دیواری ما را گسترش میدهد. 36 درصد از پاسخگویـان قوانین وضع شده ترافیکی را غیر موثر می دانند، بنابراین طبیعی است که خود به وضع قوانین ترافیکی شخصی بپردازند.در این وضعیت علت ترافیک ناتوانی مسئولین است نه بیرون آوردن خودرو های شخصی که همراهی مفید و موثر ند. برای درک بهتر فضای جنسیتی حاکم بر مصرف خودرو در مورد مصرف کنندگان غالب این وسیله سوال شد. با توجه به آمار پدران، فرزندان و سپس مادران با فروانی 11درصدی به ترتیب استفاده کنندگان غالب خودرو بودند . با در نظر گرفتن این موضوع باید در ترافیک شهری به دنبال رد پای فرهنگ مرد سالارانه و قدرت طلبانه گشت. میزان بالای استفاده از خودروی شخصی به منظور مسافرت ، مهمانی، خرید و تفریح با در نظر گرفتن این موضوع که طیف گسترده ای از افراد از خودرو های ارزان قیمت و با امنیت پایین استفاده می کنند، و درنتیجه رفتن به مسافرت با این وسیله رسیک بالایی را با توجه به کیفیت و امنیتش دارا می باشد ، همانطور که پیش تر از این هم گفته شد نشان دهنده قدرت این وسیله در ایجاد تمایز است .البته این موضوع که افراد در پی فراهم کردن آسایش و امنیت جهت جمع خانواده خود هستند را نباید از یاد برد. صرف کردن وقت زیادی برای پارک کردن خودرو (40 درصد پاسخگویان) نشانگر دقت در حفظ و نگهداری آن است.پس خودرو وسیله ای با اهمیت است. این موضوع که درصد بالایی از پاسخگویان ،خودرو خود را هنگام ترک آن بدست افراد مطمئن و یا پارکبان می سپارند تا خدشه ای نبیند نوعـی ارزش گذاری معـنوی بـه حساب می آیـد. افـراد کوکان خود را بی آنکه به دست فرد امینی بسپارند در خیابان رها نمی کنند تا دنبال کار خود بروند. خودرو در این مفهوم مانند یک عضو خانواده است. در خصوص استفاده یا عدم استفاده از لوازم جانبی و صرف یا عدم صرف وقت جهت پیدا کردن پارکینگ عمومی تفاوت فاحش و معنی داری وجود ندارد.(33 در برابر 37 درصد) در مورد تغییر شکل ظاهری خودرو اکثریت با افرادی بود که بسیار کم مبادرت به این کار میکنند. اینکه طیف پاسخگویان از میان خانواده هـا انتخاب شده بود نه جوانهای مجرد در اینگونه پاسخگویی موثر است. به این معنی که خانواده ها خودرو خود را در شان یک خانواده و با مختصات خاص آن طراحی می کنند و به اصطلاح از سبک بازی دوری می جویند. نتایج بدست آمده در مورد استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی نشانگر استفاده بالا از خودرو شخصی در اموری که جنبه تفریحی دارند می باشد. خودرو در این معنی وسیله مناسبی جهت یک تفریح سالم و بی دردسر برای خانواده است. اهمیت بالایی که افراد به کارایی و امکانات جانبی خودرو هنگام خرید خودرو میدهند ،آن را به عنوان یک وسیله لوکس در حد توانایی هر فرد معرفی می کند. مسافرت با تورهای گردشگری نشاندهنده علاقه مردم به حضور در جمع و توانایی هماهنگی و انطباق بالا است و میتواند منتج به کمتر شدن حضور خودرو شخصی در جاده ها شود. اما در میان پاسخگویان این پژوهش ،63 درصد افراد خیلی کم از تورهای گردشگری استفاده می کنند و در نتیجه با خودرو خود در جاده ها حضور دارند. دراین پژوهش سوالاتی در مورد احساس امنیت افراد در خیابانها پرسیده شد که نتایج قابل تاملی حاصل گشت.در حالیکه به خودرو به عنوان یک حریم امن وشخصی نگاه میشود ,وقتی صحبت از حضور زنان و دختران خانواده با خودرو در خیابان می شود احساس امنیت در سطح پایینی است,گویا این امنیت بیشتر برای مردان ویا خانواده ها مطرح است .همچنین با وجود اینکه 54 درصد از پاسخگویان فرزنـدشان را به نـدرت با وسایل حمل ونقـل عمومـی به مدرسـه می فرستند ،بین تعداد افرادی که خیلی زیاد و خیلی کم از آسیب ندیدن آنها با وسایل حمل ونقل عمومی اطمینان دارند ،تفاوت فاحشی وجود ندارد(37 در مقابل 34 درصد) در بررسی به عمل آمده از نتایج مصاحبه های انجام پذیرفته به اجمال میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: از بین 42 پرسش?شونده، 8/71? ترجیح دادند از خودروی داخلی و 5/28? از خودروی خارجی استفاده کنند. از این میزان، 28 درصد به خاطر مسائل مالی به خرید خودروی داخلی اکتفا کرده?اند. در خرید خودروی خارجی عامل تعیین?کننده کیفیت قطعات، لوازم جانبی و راحتی است ولی در مورد انتخاب خودروی داخلی نکات مورد توجه گارانتی، مصرف سوخت، نوع خیابان?ها و جاده ?های کشور و یا تمایل شخصی خود افراد است. نکته مورد توجه دیگر استفاده از موسیقی در خودرو است که با توجه به نتایج موجود، می?توان 3 دسته را از هم تفکیک کرد: - افرادی که همراه خانواده و بر اساس سلیقه آنها (موسیقی تند یا ملایم ) به موسیقی گوش می?دهند. - افرادی که برای پر کردن خلاء درون خودرو، در مواقعی که تنها هستند، به موسیقی گوش می?دهند. - افرادی که فارغ از همراهی با خانواده و یا تنها بودن، بسته به وضع روحی خود و یا وضعیت جاده و خیابان به موسیقی گوش فرا می?دهند. در اینجا می?توان به کارکرد رفاهی ماشین برای خانواده توجه کرد. استفاده از امکانات درون خودرو مانند رادیو، ضبط وحق انتخاب موسیقی مورد علاقه با هدف ایجاد جو صمیمی بین ساکنین خودرو، شباهت به کارکرد خانه برای جمع کردن اعضاء دور هم دارد. کمک گرفتن از صدا برای از بین بردن فضای خالی از هم?صحبت نیز خود موکد کارکرد چندگانه خودرو است. خودرو در اینجا نقش یک دستگاه پخش موسیقی را دارد. همانطور که فرد می?تواند در منزل و در اتاق خود از موسیقی مورد علاقه ?اش لذت ببرد. در مورد میزان وابستگی افراد به خودروی شخصی خود، دو گروه قابل تفکیک است : گروهی که هیچ احساس خاصی نسبت به خودروی خود ندارند و صرفا به کارکرد تعریف شده آن یعنی یک وسیله نقلیه و تسهیل کننده امور توجه دارند . گروهی که وابستگی دارند که دامنه آن از دلتنگی معمولی تا وابستگی معتادگونه است. در اینجا با توجه به فراوانی بیشتر گروه دوم، می?توان اینطور برداشت کرد که خودرو در نقش دوست و همراه فرد و یا عضو دائمی و البته مفید خانواده ظاهر می?شود و این، جدا از کارکرد تعریف ?شده برای یک وسیله حمل و نقل صرف است. رسیدگی به وضع ظاهری خودرو یا تمیز نگه داشتن آن ممکن است کل افراد منتفع را درگیر کند ولی رسیدگی فنی با صاحب اصلی خودرو یعنی کسی است که خودرو به نام اوست. مراقبت فنی خودرو بسیار حائز اهمیت است حتی اگر به وضع ظاهری رسیدگی نشود،کنترل منظم سلامت بدن فلزی این وسیله مورد نظر است. در اینجا تنها بحث امنیتی در میان نیست ، بلکه مساله دیگر جلوگیری از صدمه دیدن خود خودرو به دلیل موجودیت خودش است. به طور مشخص به دلیل پایین بودن اعتماد به امنیت شهری، کمتر کسی لوازم شخصی ارزشمند خود را در ماشین پنهان می?کند، مگر مواردی مثل سیگار که باید از دید خانم خانه دور باشد. البته خانوادگی بودن یک خودرو یعنی قرار گرفتن چند نفر از اعضای خانواده پشت رل، بسته به زمان و مکان و نوع کار، محدوده راننده را از حالت اختصاصی درمی?آورد. بنابراین دیگر صندوقچه امنی باقی نمی?ماند. با این حال همیشه رد پایی از تمام استفاده?کنندگان می?توان یافت. وسایلی که توسط افراد در خودرو جای داده می?شود، بسته به شخصیت، نوع کار و یا شیوه زندگی افراد متفاوت است. اما حداقل وسایل اولیه مورد نیاز افراد مانند لیوان، ادکلن و... را می?توان در خودرو یافت. کودک خانواده عروسکش را، مادر وسایل اولیه رسیدگی به نوزادش را، مدیر یک دست لباس رسمی، دانشجو کتاب? ها و جزواتش را در صندوق ماشین جا می?دهند. این روند حتی تا مرز تبدیل خودرو به جعبه سیار جادویی?ای که حتی نخ و سوزن هم در آن یافت می?شود، ادامه دارد. خودرو مانند اتاق شخصی هر فرد که حامل نشانه?های حضور اوست، آثار زندگی ساکنان خود را نشان می?دهد. از سنجاق سر دختر کوچک خانواده گرفته تا چوب لباسی پدر. اسم?گذاری روی ماشین گرچه از فراوانی بالایی برخوردار نیست ولی خود موید نوع نگاه صاحبان خودرو است. مثلا نام?گذاری «خر خانه» نشان?دهنده عضویت خودرو به عنوان یک خدمتکار تمام وقت در خانه است. زمانبندی انجام امور روزمره با تکیه بر حضور خودرو صورت می?گیرد و نبود آن موجب به ?هم? ریختگی این محاسبات می?گردد. بسته به اینکه چه کسی استفاده?کننده اصلی باشد، خودرو نقش?های هماهنگ با فرد را می?یابد. صبح راهی اداره یا بازار برای جستن روزی یا ارباب رجوع ادارات برای رتق و فتق امور، بعدازظهر همراه با پدر در خدمت خانواده برای خرید و مهمانی و تفریح است. هم?چنین با فراهم کردن امکانات جانبی مانند صندلی کودک و... امکان انجام چند فعالیت همزمان، نقش مادری ـ همسری را برای زنان تسهیل می?کند. جابه?جایی کودکان از مدرسه، مهدکودک، خرید خانه و.... در هر حال استفاده از خودرو در هیچ مورد برای سرگرمی و یا کار صرف نبوده است و در بعضی مواقع به خاطر نقش مهم آن در خانه، سعی در احیای سریع آن و کم کردن زمان غیبتش در صورت خرابی است. به طور کلی سفر با ماشین کل سطح شهر را پوشش می?دهد، شمال و غرب برای تفریح، و مرکز و جنوب برای کار. و هم?چنین ساعات مختلف شبانه روز را: صبح تا بعدازظهر برای رفتن به محل کار، کارهای اداری، مطب دکتر و خرید، شب مهمانی و تفریح . با در نظر گرفتن مباحث در بالا میتوان به سه فاکتور اساسی در نحوه استفاده از خودرو اشاره کرد: - تاثیر تفاوت سرمایه اقتصادی افراد در جهت گیری آ نها به سمت استفاده متمایزتر از خودرو و به غیر از کارکرد آن به عنوان وسیله حمل و نقل . - تاثیر تفاوت سرمایه فرهنگی افراد در جهت گیری آ نها به سمت استفاده متمایزتر از خودرو و به غیر از کارکرد آن به عنوان وسیله حمل و نقل . - توجه به خانواده و تلاش جهت ایجاد آرامش و فضای مناسب جهت آنان در این میان با وجود اینکه میزان سرمایه اجتماعی افراد تاثیر بالایی در نحوه استفاده از خودرو نداشته است ولی تاثیر میزان تعلق اجتماعی ایشان در بالا یا پایین بودن انگیزه افراد برای احترام به حقوق دیگران در ترافیک شهری را نباید از نظر دور کرد. سخن آخر اینکه اهمیت دادن به جنبه های انسانی این وسیله نقلیه شخصی گریز ناپذیر می نماید و مغفول گذاشتن آن مارا از دیدن روش هایی که مردم برای سفر کردن در شهر و یا به تعبیر زیبا تر از دوسرتو ، قدم زدن در شهر و گذراندن زندگی روزمره خود انتخاب می نمایند،محروم خواهد کرد.زیرا نمی توان صرفا با تکیه بر ساختارها و جنبه های مادی فضای شهری و خودرو برا ی کنترل وضعیت ترافیکی برنامه ریزی جامع و کاملی انجام داد.

وفور منابع طبیعی، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب عضو اوپک)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1388
  محمد رضایی   عباس عصاری

بیشتر مطالعات نشان دهنده تاثر منفی وفور منابع طبیعی در کشورهای غنی از این منابع، روی رشد اقتصادی است، البته برخی از مطالعات تاثیر مثبت وفور منابع بر رشد اقتصادی را نیز نشان داده است. همچنین مطالعات صورت گرفته حاکی از تاثیر مثبت سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی است. از طرفی اثر متقابل سرمایه انسانی و وفور منابع طبیعی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی یکی از جدیدترین موضوعات اقتصادی در حوزه رشد اقتصادی می باشد. در این مطالعه سعی شده است ضمن بررسی تاثیر سرمایه انسانی و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی، به بررسی اثر متقابل سرمایه انسانی و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی پرداخته شود. نتایج بدست آمده نشان می-دهد سرمایه انسانی و وفور منابع نفتی به ترتیب تاثیر مثبت و منفی بر رشد می گذارد. با این حال ما نشان داده ایم که با افزایش سرمایه انسانی تاثیر منفی وفور منابع طبیعی تقلیل می یابد. ما مدل مان را با استفاده از روش داده های تابلویی برای دوره 1999-2005 مورد بررسی قرار داده ایم.

تأثیر دینداری در ارتقای روابط اجتماعی از دیدگاه قرآن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389
  رضا آقاپور   سیدمحمد میردامادی

چکیده تأثیر دینداری در ارتقاء روابط اجتماعی از دیدگاه قرآن موضوع مورد بررسی این پایان نامه است. روابط اجتماعی از جمله مسایل مهمی است که از دیرباز ذهن اندیشمندان اجتماعی را به خود مشغول داشته است. از طرف دیگر، در قرآن نیزاشاره فراوانی به این روابط شده است. اسلام به عنوان دینی که پاسخگوی نیازهای ضروری روحی و جسمی انسان ها در تمام عصرها و مکان هاست نه تنها روابط سازنده اجتماعی را مورد تأیید قرار داده و امضاء کرده است بلکه با پایه گذاری برخی از اصول در روابط اجتماعی اهمیت آن را به جامعه ایمانی گوشزد کرده است. بنابراین، در این پایان نامه تأثیر دینداری در بهبود روابط اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفته و از دیدگاه جامعه شناسان و نظریه پردازان علوم اجتماعی و همچنین متفکران و اندیشمندان الهی و اسلامی بهره گیری شده است که گاه با ناباوری روبرو شده ولی غالباً با نگرش مثبت بر آن نگریسته و از آن دفاع جدّی به عمل آورده اند. در این میان نقش علمای اسلامی از بروز ظهور بیشتری برخوردار می باشد که آنان معتقدند دین مبین اسلام و آموزه های دینی فارغ از زمان و مکان، دارای کارکرد انسجام آور و انضباط آفرین و آرامش بخش می باشد که در نهایت آیاتی از قرآن کریم که مستقیم یا غیرمستقیم به بحث روابط اجتماعی پرداختند جامعه آماری تحقیق را تشکیل دادند از میان آنها 19 آیه شریفه انتخاب و به طور توصیفی و تحلیلی مورد بازبینی و مطالعه کامل قرار گرفت. کلید واژه: دین، دینداری، روابط اجتماعی، خانواده.

توسعه میکرو استخراج با حلال مایع– مایع پخشی و بررسی کاربرد آن به منظور استخراج و جداسازی زیرکونیم– هافنیم درحضورعوامل کمپلکس کننده مناسب
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1389
  محمد رضایی   علیرضا خانچی

در کار اول، ترکیب روش میکرواستخراج مایع - مایع پخشی (dllme) و دستگاه hplc مجهز به آشکارساز جذبی برای استخراج و اندازه گیری bpa در نمونه های آبی به کار گرفته شد. تحت شرایط بهینه (142 میکرولیتر کلروفرم، 2 میلی لیتر استون و بدون اضافه کردن نمک) منحنی کالیبراسیون در محدوده 100-5/0 میکروگرم بر لیتر و حد تشخیص برابر 07/0 میکروگرم بر لیتر برای bpa می باشد. در کار دوم، روش dllme به عنوان یک روش تهیه نمونه ساده، سریع و حساس به طور موفقیت آمیزی برای استخراج لتروزول از نمونه های آبی و بیولوژیکی بکار رفته است. منحنی های کالیبراسیون در محدوده 500-5/2 و 500-5 میکروگرم بر لیتر و حد تشخیص ها 7/0 و 5/1 میکروگرم بر لیتر به ترتیب برای نمونه های ادرار و پلاسما بودند. در کار سوم، یک روش جدید dllme بر اساس انجماد قطره شناور (sfo) پیوند شده با دستگاه icp-oes برای تعیین آلومینیم توسعه داده شد. تحت شرایط بهینه، فاکتور بهبود سیگنال 128 برای 20 میلی لیتر از نمونه آبی بدست آمد. منحنی کالیبراسیون در رنج 250-1 میکروگرم بر لیتر و حد تشخیص برابر 8/0 میکروگرم بر لیتر بود. در کار چهارم، dllme بر اساس انجماد قطره شناور و با استفاده از دستگاه icp-oes برای پیش تغلیظ و تعیین فلزات سنگین در نمونه های آبی توسعه داده شد. روش تاگوشی oa16 (45) برای مطالعه پارامتر های اثرگذار بر کارایی استخراج به کار برده شد. تحت شرایط بهینه، فاکتور بهبود سیگنال در محدوده 57 تا 96 می باشد. منحنی کالیبراسیون در رنج250-5/0 میکروگرم بر لیتر برای mn و 250-25/1 میکروگرم بر لیتر برایcu, co و cr با ضریب همبستگی بهتر از 990/0 می باشد. در کار پنجم، یک روش جدید میکرواستخراج با فاز مایع بر اساس پخش حلال استخراج کننده در حضور حلال پخش کننده برای استخراج، پیش تغلیظ و تعیین همزمان یونهای اورانیم و توریم در محیط آبی بکار رفت. اثر پارامتر های تجربی مختلف بر روی کارایی استخراج با استفاده از روش آماری مرسوم به روش بهینه سازی مرکزی مورد مطالعه قرار گرفت. تحت شرایط بهینه منحنی کالیبراسیون در محدوده 100-25/1 میکروگرم بر لیتر و ضریب همبستگی در رنج 9957/0- 9928/0 می باشد. در کار ششم، یک روش ساده dllme بر اساس انجماد قطره شناور و با استفاده از دستگاه icp-oes برای استخراج و جداسازی زیرکونیم و هافنیم توسعه داده شد. برخی از پارامترهای موثر بر استخراج و جداسازی زیرکونیم و هافنیم از قبیل نوع و حجم حلالهای استخراج کننده و پخش کننده، نوع و غلظت لیگاند و نوع و غلظت اسید، مورد مطالعه و بهینه سازی قرار گرفته است. تحت شرایط بهینه فاکتور جداسازی حدود 13 بدست آمد. در کار هفتم، روش استخراج با سیال فوق بحرانی (sfe) با روش dllme کوپل شده و برای استخراج و تعیین هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای (pahs) در نمونه های ته نشینی توسعه داده شد. تحت شرایط بهینه، منحنی کالیبراسیون در محدوده 6/41-4/0 میلی گرم بر کیلوگرم و حد تشخیص برابر 2/0 میلی گرم بر کیلوگرم برای همه آنالیتها بدست آمد. در کار هشتم، یک روش تهیه نمونه جدید برای اندازه گیری پنج کلروبنزن در نمونه های آبی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. آنالیتهای استخراج شده از بافت با استفاده از روش استخراج با فاز جامد (spe) توسط روش dllme با استفاده از حلال سنگین تر از آب پیش تغلیظ شدند. روش مذکور منجر به فاکتور تغلیظ در حدود 3500 شد. منحنی کالیبراسیون برای اکثر آنالیتها در محدوده 100-5/0 میکروگرم بر لیتر و حد تشخیص برای اکثر آنالیتها کمتر از 3/0 میکروگرم بر لیتر می باشد.

هنر و انقلاب، بازنمایی شرایط انقلابی در ترانه ها و سرودهای انقلابی( گروه های مجاهدین خلق، چپ و اسلامی)
پایان نامه سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1389
  عاطفه السادات قریشی محمدی   مصطفی مهرآیین

هدف این پژوهش استخراج و شرح روایتی است که در ترانه های سیاسی تولید شده در سال های پیش از انقلاب ایران از ماهیت « وضعیت انقلابی» در جامعه ایران آن سال ها ارائه شده است.از این رو، مهمترین پرسش این پژوهش به این شیوه صورتبندی شده است: ترانه های سیاسی تولید شده در جریان انقلاب ایران چه روایت یا تصویری از «وضعیت انقلابی» ارائه می کنند؟ از آنجا که مفهوم «وضعیت انقلابی» از جمله مفاهیم مرکب است و خود شامل ابعاد متفاوت می باشد، محقق به تجزیه پرسش اصلی خود پرداخته و کوشیده است پژوهش خود را در قالب پنج پرسش زیر به طور دقیق تری سامان دهد 1- بنا به روایت ارائه شده درترانه های سیاسی تولید شده در جریان انقلاب ایران، «جامعه چگونه است؟» 2- بنا به روایت ارائه شده درترانه های سیاسی تولید شده در جریان انقلاب ایران، جامعه «چرا اینگونه است؟» 3- بنا به روایت ارائه شده درترانه های سیاسی تولید شده در جریان انقلاب ایران، «چه چیزی در جامعه در حال وقوع است؟» 4- بنا به روایت ارائه شده درترانه های سیاسی تولید شده در جریان انقلاب ایران، «فرد مبارز انقلابی چگونه فردی است و باید به انجام چه کنش یا کنش هایی مبادرت ورزد؟» 5- بنا به روایت ارائه شده درترانه های سیاسی تولید شده در جریان انقلاب ایران، «هدف مبارزه انقلابیون چه بود و آنها چه نیات و رویاهایی داشتند؟» به منظور پاسخ گفتن به پنج پرسش بالا، محقق نخست به مطالعه نظریه های مربوط به رابطه هنر و واقعیت پرداخته و پس از بررسی انتقادی نظریه های مزبور و جای دادن آنها در قالب دو رویکرد کلی 1- نظریه بازنمایی (هنر آیینه واقعیت است) و 2- نظریه تولید حقیقت ( هنر به تولید حقیقت می پردازد) و استخراج مولفه های فرمی و مضمونی که تاکنون از آن ها به عنوان «مکانیسم های بازتولید واقعیت در دنیای هنر و رسانه ترانه سیاسی» سخن گفته شده است، کوشیده است با استفاده از روش «تحلیل و تفسیر متن» نشان دهد که انقلابیون در ترانه های سیاسی خود به چه شیوه به نمایش وضعیت انقلابی پرداخته اند؟ واژگان کلیدی: ترانه سیاسی، وضعیت انقلابی، بازنمایی، تولید حقیقت، روایت، فرم، محتوی، روش شناسی تفسیری، تحلیل و تفسیر متن، گروه های مبارز چپ، مجاهدین خلق، گروه های مبارز اسلامی

بررسی خوانش مخاطبان شبکه ماهواره ای فارسی وان (مطالعه موردی تماشاگران سریال ویکتوریا)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم اجتماعی 1389
  مونا کلانتری   محمد رضایی

در این پایان نامه سعی کردیم خوانش زنان ایرانی را از سریال پربیننده شبکه فارسی وان؛ ویکتوریا، بررسی کنیم. براساس نظریه های مخاطب فعال، به ویژه مصرف بین فرهنگی؛ مخاطبان، متون رسانه ای را به شیوه های مختلفی مصرف می کنند. در واقع، مصرف رسانه ای با تکیه بر زمینه فرهنگی و اجتماعی مخاطب مانند فرصت های مصرفی، سبک زندگی و تعیین کننده های تاریخی ـ ساختاری محلی، به نحوی چند جانبه تعیین می شود. این تحقیق با روش کیفی و تکنیک مصاحب? عمیق، در میان30 نفر از زنان تحصیلکرده صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که تماشای این سریال نوعی اشتیاق مفرطی را پدید آورده که می توان از «پیدایش تماشاگری شیفته» سخن گفت. افزون براین، تماشاگران زن این سریال، نقش ویکتوریا (قهرمان زن داستان) را مقتدر و مستقل تعبیر کردند. نمایش زن مقتدر حس خوشایندی از تماشای این سریال را برای آنها تداعی کرده است. یافته ها نشان دادند، همذات پنداری مکانیسم قدرتمندی در فرایند تماشای این سریال است. وضعیت واقعی زندگی زنان تماشاگر با متن تصویری، مقایسه و موضوع مجادله تماشاگران است. این فرایند سبب شده تا خوانشی فعالانه حول قضاوت ها درباره ی و انتظارات از نقش زنانه براساس نمایش نقش ویکتوریا در این سریال شکل گیرد. تأهل، اشتغال و رشت? تحصیلی متغیرهایی هستند که در نوع چنین خوانش هایی موثر است. افزون بر این، ما در این رساله استدلال می کنیم که «مقایسه ما و دیگری» وجه مسلط در خوانش ویکتوریا دربین زنان ایرانی است.

بررسی علل مصرف مواد آمفتامین ها(شیشه) توسط جوانان در حال مصرف با تمرکز بر تحلیل خودروایی مصرف کنندگان از هویت خویش
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم اجتماعی 1389
  علی بزم آمون   محمد رضایی

امروزه سوء مصرف ماده محرک شیشه به علت اینکه الگوی جدیدی از سوء مصرف به شمار می رود و نیز به علت افزایش نرخ رشد مصرف آن در جامعه ایران، به مسئله مهمی تبدیل شده است. مواد مخدر موضوع بررسی تحقیقات بسیاری است اما در این تحقیق سعی شده از منظر مطالعات فرهنگی به آن نگریسته شود. در این تحقیق برای تبیین علل سوء مصرف ماده شیشه از نظریه هویت فرهنگی سوء مصرف مواد مخدر تمی اندرسون استفاده شده است. چهار مفهوم مهم این نظریه شامل حاشیه سازی فردی، حاشیه سازی اجتماعی، ناراحتی از هویت خود و هویت یابی با گروه های خرده فرهنگ مواد است. منظور از حاشیه سازی فردی و اجتماعی فرایندی است که طی آن فرد در مقایسه با دیگران خود را به لحاظ عینی و ذهنی جدا از دیگران می یابد. زمانی که حاشیه سازی "واقعی" همنشین حاشیه سازی "موثر" یا "احساس شده" می شود- برای مثال، احساس بی تعلقی یا سوء رفتار سایرین- فرایند تغییرات هویت معطوف به مواد در عواطف و خطر برای سوء مصرف مواد خود را نشان می دهد. طرح نظری این تحقیق مبتنی بر فرایندی است که در آن فرد به دلیل حاشیه سازی های فردی که دلایل چهارده گانه ای دارد ناراحت از هویت خود می شود و به این دلیل، کنترل بر هویت خود را از دست می دهد و در ادامه برای هویت یابی، درگیر گروه های خرده فرهنگ مواد مخدر می شود. حاشیه سازی اجتماعی هم باعث ناراحتی فرد از هویت خود می شود و هم دلیل پایداری وضعیت موجود می گردد. روش این تحقیق شامل مطالعه کیفی مصاحبه نیمه ساخت یافته، متمرکز گروهی و قوم نگاری(اتنوگرافی) است که با 30 نفر از افراد در حال مصرف ماده محرک شیشه بین 20 تا 30 ساله مصاحبه انجام یافت و در آخر فرضیه ها مورد تایید قرار گرفت.

مطالعه تجربیات زبان آموزان در آموزشگاه های آزاد زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم انسانی 1390
  نسترن ایرانی   محمد رضایی

این تحقیق با تکیه به نظریات پنی کوک در خصوص طبیعت سیاسی- اجتماعی ذاتی آموزش جهانی زبان انگلیسی و باختین در خصوص روابط مکالمه ای، به شیوه روش کیفی و با انجام مصاحبه عمیق در 5 آموزشگاه زبان انگلیسی تهران انجام پذیرفته است. مصاحبه شوندگان از بین کسانی انتخاب شدند که هم زمان دانش آموز دبیرستان بوده و در حال فراگیری زبان انگلیسی در این آموزشگاه های آزاد هستند. با طرح فرضیاتی و با توجه به سطوح دخیل در این تجربه، به دنبال آن بودیم تا مطالعه کنیم که تا چه حد افراد با شرکت در کلاس به سوی فرهنگ بازنمایی شده و کدهای ارزشی موجود در آن ترغیب می شوند. نتایج حاکی از آن بوده است که تمام مقولات موجود در اینگونه کتب به یک میزان مورد توجه زبان آموزان نبوده است؛ مواردی که متناسب با زمینه ی اجتماعی آنان بوده، موجب شکل گیری مباحث انتقادی بیشتری شده است. در آخر با ارائه پیشنهاداتی سعی کردیم تا مسئولین امر را برای انجام اقداماتی برای کم کردن شکاف این دو فضای آموزشی و رفع معضلات احتمالی راهنمایی کنیم.

برساخت گفتمان سیاسی: مطالعه موردی گفتمان سیاسی برساخته در جریان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390
  عمادالدین مرتضوی   علیمحمد حاضری

این پژوهش در پی آن است تا با اتکا به نظریه ی گفتمانی لکلاء و موف به چگونگی برساخت گفتمان سیاسی سبز در جریان انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 در ایران بپردازد. این «چگونگی» ناظر به دو بعد خواهد بود که از سویی متوجه صورت بندی گفتمان سبز و ارتباط دال ها در آن با هم است و هم از سویی دیگر به این مهم متمرکز است که این گفتمان بدین شکل، از چه طریقی شکل گرفته است. بدین منظور با استفاده از روش تحلیل گفتمان لکلاء و موف با مروری بر تاریخچه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و نیز پاره ای شعارها، استراتژی های انتخاباتی و همچنین بررسی متون تولید شده پس از انتخابات سعی شده است تا به پرسش فوق پاسخ داده شود. لکلاء گفتمان ها را از لحاظ منطق فرمال برساخت به دو گونه ی دموکراتیک و پوپولار تقسیم می کند. گفتمان های دموکراتیک با به کار انداختن منطق تفاوت (تکیه بر بُعد انضمامی مطالبات و جزئی) و تقویت زنجیره های تفاوت برساخت می شوند. بلعکس گفتمان های پوپولار با به حرکت انداختن منطق هم ارزی (در کنار هم قرار دادن مطالبات و فراتر بردن آن ها از جزئیت خود) و تقویت زنجیره های هم ارزی شکل می یابند. در نتیجه ی این بررسی، گفتمان سبز به مثابه یک گفتمان پوپولیستی که از منطق فرمال برساخت گفتمان های پوپولار بهره می گیرد، شرح داده می شود. در این پژوهش خواهیم دید چگونه گفتمان سبز برای ارائه ی هم بندی جدیدی از دال های محوری نظام از جمله «انقلاب» و «امام» وارد تخاصم با گفتمان غالب حاکمیت می شود و در خلال این کشمکش هژمونیک تقویم می یابد. گفتمان سبز می کوشد تا با گسترش زنجیره ی هم ارزی بین مطالبات و هویت های متکثر اعم از «روشنفکران»، «زنان»، «فعالان سیاسی-اجتماعی»، «دانشجویان»، «هنرمندان»، «اقلیت ها» مطالبات کل را تحت دال تهی «انقلاب» و ایده ی بازگشت به انقلاب بازنمایی کند.

تبیین جامعه شناختی فراز و فرود درک ایدئولوژیک از دین
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1390
  طاهره عربی ستوده آرانی   علی¬رضا شجاعی¬زند

دین ایدئولوژیک در اندیش? شریعتی و سروش موضوع مطالعات مختلفی قرار گرفته است که هر یک از زاویه ای این دوگانگی درک ایدئولوژیک از دین را بررسی کرده اند. عمده تحقیقات، فراز و فرود درک ایدئولوژیک از دین در اندیش? شریعتی و سروش را ناشی از تراوشات ذهنی آنها و تحقیقات دیگر این فراز و فرود را ناشی از برخی شرایط می دانند. کمتر تحقیقی به تبیین مجموعه عوامل دلیلی و علّی موثر بر فراز و فرود درک ایدئولوژیک از دین در اندیش? شریعتی و سروش می پردازد. پایان نام? حاضر فراز و فرود درک ایدئولوژیک از دین در اندیش? شریعتی و سروش را منحصراً ناشی از ذهن و یا شرایط نمی داند بلکه مجموعه عوامل دلیلی و علّی را تواماً در این فراز و فرود موثر می داند و تا حد امکان تلاش می کند تا مجموعه عوامل دلیلی و علّی موثر بر موضوع مورد بررسی را شناسایی و تبیین کند. منظور از عوامل دلیلی، عواملی است که در عرص? معرفت حادث می شود و با اختیار و آگاهی توأمان است. در این پایان نامه عوامل دلیلی شامل: تعریف و تلقی از مفاهیم و منابع فکری است. اما عوامل علّی، عواملی است که بر حسب شرایط اتفاق می افتد و ذهن بشر، خواه و ناخواه و آگاه و ناآگاه، تحت تأثیر آن قرار می گیرد. در این پایان نامه عوامل علّی شامل: پایگاه اقتصادی - اجتماعی، شرایط اجتماعی - تاریخی، شرایط محیطی(در بعد اندیشه)، زمینه های نهادی، حلق? اجتماعی و قدرت است. در این پژوهش با روش کلاسیک تحلیل مدارک یا به عبارتی بررسی محتوایی و نیز تبارشناسی که به عنوان رویکرد روش شناختی مورد استفاده قرار گرفتند؛ به بررسی محتوایی آثار مربوط به موضوع شریعتی و سروش به منظور مشخص کردن تعریف و تلقی آنها از مفاهیم و تأثیر آن بر فراز و فرود درک ایدئولوژیک از دین پرداختیم و از تبارشناسی به عنوان رویکرد روش شناختی برای در نظرگرفتن کثرت عوامل در بررسی موضوع و توجه به وجودشناسی معرفت استفاده شد. در بخش چهارچوب نظری با بهره گیری از عامل های استخراجی: منابع فکری، پایگاه اقتصادی - اجتماعی، شرایط اجتماعی - تاریخی، حلق? اجتماعی و قدرت که بر اساس واکاوی نظریات جامعه-شناسی معرفت برخی از صاحبنظران کلاسیک و مدرن در این زمینه به دست آمد و همچنین با استفاده از مدل وسنو برخی از عوامل دیگر چون شرایط محیطی (در بعد اندیشه) و زمینه های نهادی را در نظر گرفتیم که بر اساس آنها عوامل دلیلی و علّی موثر بر موضوع مورد نظر را بررسی و تحلیل کردیم. بر اساس یافته های این پژوهش، به این نتیجه رسیدیم که مجموعه عوامل دلیلی و علّی در فراز و فرود درک ایدئولوژیک از دین در اندیش? شریعتی و سروش موثر است امّا عامل قدرت در این فراز و فرود حائز اهمیت می باشد. شریعتی و سروش به عنوان روشنفکر دینی در «بازی قدرت» مشارکت جستند و تسلیم انگار? مسلط قدرت نشدند. شریعتی و سروش در برابر قدرت دو واکنش متفاوت از خود نشان دادند؛ درحالیکه شریعتی در برابر نفوذ ایدئولوژی های غربی و استبداد رژیم حاکمه با کنش فعال در برابر خواست قدرت، به مقاومت پرداخت، به عنوان راه حل خروج از معضلاتی که گریبانگیر جامع? آن زمان بود واکنش منفعلی در برابر مطرح شدن دین ایدئولوژیک و عواقب آن در جامعه داشت. سروش در برابر دینِ ایدئولوژیک به مقاومت و نقد آن پرداخت اما در برابر قدرت ایدئولوژی های غربی چون لیبرالیسم واکنش به نسبت انفعالی ای داشت.

بررسی و تحلیل عناصر داستان در ویس و رامین
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 1390
  علیرضا تقوی کوتنایی   عصمت اسماعیلی

چکیده : در میان آثارادبی به جای مانده از تمدن های بشری، داستان بخش زیادی را به خود اختصاص داده است. هر داستان نوشته شده در زمان حال یا گذشته،در خود دارای عناصری است که هر یک از این عناصر در موفقیّت و یا عدم موفقیّت یک داستان نقش به سزایی دارد . داستان ویس و رامین از جمله داستانهای کهن زبان فارسی است که دارای برخی عناصر داستانی قوی است . به همین خاطر هدف این رساله بر این استوار گشت که این داستان از منظر عناصر داستانی مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد تا نقاط ضعف وقوّت آن باز نموده شود. لذا در بررسی عناصر داستانی آن نتیجه چنین شد که الگوی پیرنگی و داستانی در حوادث و وقایع داستان به خوبی دیده می شود . محوریت اصلی شخصیّت ،با ویس است . بقیه ی اشخاص اصلی وفرعی در مدار زندگی او می چرخند.اشخاص داستان با گفتار و رفتاروجدال های خود حوادث داستان راخلق می کنند. همچنین اگر جادو وطلسم را از داستان دور کنیم ،حقیقت مانندی داستان بسیار قوی و پذیرفتنی می گردد . داستان به شیوه ی دانای کلی روایت می شود . راوی بیرون داستان ناظر براعمال و رفتار وگفتار اشخاص داستان است و آنها را گزارش می دهد . اشخاص یا در جدال با شخصیّت مقابل مشغول گفت وگو هستند یا با تک گویی درونی و گفت وگوی نمایشی به بازگویی درونیات خود می پردازند . از لحن برخاسته از واژگان درگفتار اشخاص،حالاتی چون عشق ورزی ، ابراز محبّت و... دیده می شود و از طریق آن می توان به جایگاه اجتماعی اشخاص و روحیات آنها درداستان پی برد . صحنه پردازی از طریق توصیف محیط داستان و تشریح وقایع درنهایت دقّت و تیزبینی و با طرح مسایل روانی در وصف شخصیّت ها با کیفیّتی بسیار بالا انجام گرفته است . فضا وحال وهوای برخاسته از لحن کلام و صحنه پردازی ها در داستان بسیار متنوع وگوناگون است . حال وهوایی از شادی ، حسرت ، غم واندوه و... درسراسر داستان موج می زند. بالاخره تفکّر حاکم بر داستان (درونمایه) بر این است که زندگی باید در تمام اجزای خود دارای توازن باشد . کلید واژه ها : ویس و رامین ، فخرالدین اسعد گرگانی ، داستان و عناصر داستان

بررسی تأثیر شکل دینداری مخاطبان برخوانش آنان از برنامه های سیاسی تلویزیون
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم انسانی 1390
  مژگان محبوبی   عباس کاظمی

پژوهش اخیر می کوشد تا تأثیر شکل دینداری افراد را بر روی چگونگی خوانش یا رمزگشایی آنان از برنامه های تحلیل سیاسی و اخبار تلویزیون ، بررسی نماید.این که افراد با اشکال دینداری متفاوت به دلیل برخورداری از دسترسی های گفتمانی مختلف، چه معناها،ارزش ها و ایده هایی رامرجح می سازند وپس از آن ، چگونه این معنا ها و ایده ها و ارزش ها را درک و تفسیر می کنند،موضوع اصلی پژوهش حاضر است. برای بررسی و تبیین این رابطه از نظریه رمزگذاری/رمزگشایی استوارت هال بهره برده ایم و همچنین نظرات مورلی که در جهت تدقیق تجربی آرای هال است، نیز به کار برده شده است. ما در امر دسترسی گفتمانی که مورلی به بحث جایگاه مخاطب در خوانش متون تلویزیونی هال افزوده است، شکل دینداری را می افزاییم . از این منظر، یک برنامه تحلیل سیاسی یا یک بخش خبری، مجموعه ای از گفتمان های مختلف است که توسط گفتمان هژمونیک ساختار یافته است و سوبژکتیویته ی مخاطبان نیز ترکیبی از عناصر گفتمانی متعدد است که معنا در مواجهه ی این دو ترکیب بندی شکل می گیرد. در این پژوهش،با استفاده از تعاریف تجربی پیشین به چهار شکل عمده ی دینداری در سطوح مختلف جامعه دست یافته ایم و به روش کمی و با استفاده از پرسش نامه تأثیر آن را بر خوانش پاسخگویان از بخش خبری 20:30تلویزیون سنجیده ایم. از جمله نتایج این پژوهش، این است که افراد در چهار شکل دینداری؛ دینداری مناسکی سنتی، دینداری مناسکی واجب فردی، دینداری مناسکی مستحبی، ودینداری سیاسی قابل ارزیابی هستند و هر کدام به لحاظ برخورداری از پایگاه اجتماعی و دسترسی گفتمانی مختلف، در جایگاه رمزگشایی متفاوتی نسبت به اشکال دیگر، قرار می گیرند .میان خوانش آنان از بخش خبری تلویوزیون و شکل دینداری شان رابطه ی معناداری وجود دارد وبراین اساس افراد می توانند در یکی از جایگاه های خوانش موافق، جرح و تعدیل شده و یا معارض قرار بگیرند.

کاربرد فن آوری داده های ماهواره ای در اکتشاف مناطق انرژی زمین گرمایی در بخش مرکزی ایران (محلات) و اعتبارسنجی نتایج با استفاده ازداده های مغناطیس هوایی و ژئوشیمیایی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی شاهرود 1390
  محمد رضایی   علی مرادزاده

انرژی زمین گرمایی یکی از انواع منابع انرژی های تجدید پذیر است که به طرق مختلف جهت تولید برق و سیستم های گرمایشی محلی به کار برده شده و در سال های اخیر در کشورهای مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. سنجش از دور فن آوری نوینی است که می توان از آن در اکتشاف میدان های زمین گرمایی به منظور تهیه نقشه کانی ها و ناهنجاری های حرارتی مرتبط با فعالیت های زمین گرمایی، پهنه بندی خطواره های ساختاری که محل عبور سیالات زمین گرمایی هستند و آشکارسازی مناطق دگرسان شده گرمابی، استفاده کرد. در بررسی های سنجش از دور می توان از داده های به دست آمده از ماهواره استر و سنجنده etm+ ماهواره لندست 7 استفاده کرد. به دلیل برتری های داده های سنجنده etm+ ماهواره لندست 7 نسبت به داده های ماهواره استر، در این تحقیق منطقه زمین گرمایی محلات که در مرکز ایران و در استان مرکزی قرار دارد با استفاده از داده های سنجش از دور ماهواره لندست 7 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده با نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های مغناطیس هوایی و ژئوشیمیایی مقایسه شده و نتایج حاصل از بررسی های سنجش از دور اعتبار سنجی می شوند. با توجه به مطالعات انجام شده، مشخص شد که منطقه محلات قسمتی از یک سیستم زمین گرمایی فعال و قدیمی است است که مخزن این سیستم در شمال شهرستان محلات واقع شده است. سیالات زمین گرمایی در این ناحیه توسط گسلی با روند شمال غربی- جنوب شرقی به محل چشمه های آبگرم می رسد. با توجه به نتایج مطالعات انجام شده، در اینجا حدود جدیدی برای منطقه زمین گرمایی محلات به منظور مطالعات تکمیلی پیشنهاد می شود.

بررسی تصویر ایران در روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم انسانی 1390
  akram kangoori   محمد رضایی

بررسی تصویر ایران در روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز این مقاله به بررسی تصویرایران در روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز می پردازد .ابزار مفهومی ما مفهوم دیگری و فرایند دیگری سازی است و پرسش اصلی این است که "ایران در این دو روزنامه چگونه به تصویر کشیده می شود؟"یا بعبارتی ایران چگونه و با چه روش هایی در این روزنامه ها به یک دیگری تبدیل می شود؟ با استفاده از نظریه های شرق شناسی و پسااستعماری ـ که تفاوت ها را عامل بروز دوتایی خود/دیگری می دانند ـ و هم چنین نظریه ی بازنمایی استوارت هال به بررسی نظری پرداختیم.، ادوارد سعید با طرح موضوع شرق شناسی سعی دارد تا شرقی ها، به ویژه مسلمانان را به عنوان"دیگری" ناشناخته به گونه ای دیگر بازشناساند. شرق شناسی از طریق نظامی از تقابل های دوتایی عمل می کند که در آن غرب، داشته های آن، ویژگی های آن، وقومیت های آن درنقطه مقابل منزلت پایین تر مردم کشور مستعمره، مثبت ارزیابی می شود. دیگری سازی فرایندی است که در زمینه نمایش دیگری موثرعمل می نماید.مکانیزم های دیگری سازی در فضاهای اجتماعی به گونه ای عمل می کنند که افراد وجود چنین تفاوت هایی را نه تنها بپذیرند بلکه طبیعی نیز تلقی نمایند.. با استفاده از نظریه بازنمایی استوارت هال معتقدیم که بازنمایی یکی از شیوه های کلیدی تولیدمعناست.اوبرای بازنمایی رویه هایی قائل است که آن را " کلیشه سازی" می نامد. اولین گام درایجاد کلیشه ای به عنوان" دیگری"، معرفی تفاوت هاست.گفتمان مسلط باتکیه برموضع هژمونیک خویش، هر آنچه را که با خود متفاوت می بیند، معرفی و برجسته می سازد پس از معرفی تفاوت ها، جنبه ی ارزشی آنها مطرح می شود.امور هنجار و ناهنجار به طور نمادین مرزبندی می شوند. امر والا و پست معنا می یابد و گروه های فرادست و فرودست تشکیل می شوند. با تداوم این روند، دیگری سازی تغییر چهره می د هد و تفاوت ها از مقوله ی عینی ومادی وارد فضای ذهنیت می شوند. بنابراین می توان گفت غرب نیز با معرفی این تفاوتها ،با حمایتهای اقتصادی و فرهنگی (از قبیل سفرنامه ها، کتب و نشریات، پروژه های تحقیقاتی و....) درطول دوره های مختلف، این تفاوت ها را تثبیت کرده است وبا استفاده از آن، خود را ارزشمند، والا و متمدن می داند و پس از آن، هرآنچه که غیرغربی تلقی شود ،بی ارزش،پست و وحشی معرفی می شود این مرزهای نمادین ایجاد شده بسیار قوی تر از مرزهای جغرافیایی و سیاسی عمل می نمایند و بر نابرابری های قدرت در جهان دامن می زنند.در این زمان شرق به عنوان یک "دیگری" متولد می شود. با چنین ابزار متدیکی ، سرمقاله های روزنامه های فوق در بازه ی سال های 2005 تا 2007 میلادی، با تکیه بر روش تحلیل انتقادیِ گفتمان با روی کرد فرکلاف بررسی شدند. در این روش با بررسی متن در سه بخش ، در روش تحلیل گفتمان، متون با توجه به اهداف تحقیق از سه جنبه قابل بررسی هستند: از حیث " مضامین" ، " روابط" و " فاعلان اجتماعی" . "مضامین" دال بر ویژگی هایی از متن است که در آن تجربه تولید کننده متن از جهان اجتماعی یا طبیعی بازنمایی می گردد. این ویژگی " ارزش تجربی" نامیده می شود. بنابراین ارزش تجربی بامحتوا ، دانش و اعتقادات سروکار دارد. " روابط" معطوف به ویژگی هایی است که در متن دال بر روابط اجتماعی و بازتاب الگویی از روابط اجتماعی است. " فاعلان" ناظر به ویژگی هایی از متن است که دال بر هویت فاعلان اجتماعی یا ارزش های بیانی است. مطالعه از نوع مطالعات اکتشافی بوده، و محورهای عمده موضوعات ایران و پرونده ی هسته ای/ایران و جهان غرب/ایران و خاورمیانه/ایران و حقوق بشراست.نتایج برآمده از بررسی این سرمقالات نشان می دهد که این روزنامه ها با بهره گیری از مضامین شرق شناسانه نظیر «غیرقابل اعتماد بودن»، «اسلام به مثابه تهدید»، «عقب-ماندگی»، «انعطاف ناپذیری» و ... ایران را به عنوان کشوری مسلمان و شرقی به تصویر می کشند که با کلیشه هایی نظیر «بنیادگرایی اسلامی»، «تروریسم»، «نقض حقوق بشر» شناس است. به عبارتی، در این روزنامه ها نخست: ایران به دیگری تبدیل شده است، و دوم: فرآیند دیگری سازی با اتکا بر کلیشه سازی، غرب را در طرف مقابل ایران برساخته است. در مقایسه ی میان این دو روزنامه، روزنامه ی واشنگتن پست بیش از نیویورک تایمز از مفاهیم شرق شناسانه بهره گرفته وآنها را پیش فرض مقالات خود قرار داده است. بنابراین تصویر ایران در واشنگتن پست مبتنی بر دیگری ای است که ماهیت شرق شناسانه ی بیشتری دارد. به کارگیری مضامین شرق شناسانه که بیشتر بر نوعی تصویر نادلخواه و ارزشیابی منفی،دلالت دارد .رویکرد روزنامه واشنگتن پست در مورد موضع گیری نسبت به اسلام ، جنگ و فعالیت نظامی،تحریم و ممنوعیت، تهدید و خطربسیار موردتأکید است و مضامینی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است که در تصمیم گیری ها و اتخاذ سیاست های کاخ سفیدمهم تر عمل می کنند. اما در مقابل، در نیویورک تایمز بیشتر موضوعاتی همگانی تر و عامه تری چون حقوق بشر، تروریسم و امنیت و صلح بیشتر توجه نشان داده می شود. چنین رویکردی این روزنامه را به نسبت واشنگتن پست در موضع ملایم تری نسبت به ایران قرار می دهد و می توان گفت ، تصویری که این روزنامه از ایران می سازدیک دیگری ناقض حقوق بشر و ناامن است. یک دیگری غیرقابل اعتماد و معارض صلح. اما در روزنامه واشنگتن پست دیگری که به تصویر کشیده می شود بیشتر مبتنی بر یک دیگری مهاجم و تهدیدگر است و با کوچکترین غفلتی می تواند امنیت جهان را به خطر اندازد و مهم ترین ابزار برای این کار، فعالیت هسته ای و پیشروی در غنی سازی اورانیوم است. واژگان کلیدی: گفتمان، تفاوت، دیگری، فرایند دیگری سازی، کلیشه، کلیشه سازی.

بررسی نحوه بازنمایی بزه دیدگی زنان در روزنامه ها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1390
  بهاره همت پور   محمد رضایی

به همه ی قربانیان جرایم در رسانه ها توجّه یکسانی نمی شود، معمولاً رسانه ها بیشتر توجّه شان به بازنمایی بزه دیدگانی است، که از گروه های دیگر آسیب پذیرتر هستند، از جمله ی این گروههای آسیب پذیر «زنان» هستند، بنابراین «آسیب پذیری» و «جنسیت» از عواملی است که سبب می شود، بازنمایی بزه دیدگی زنان در رسانه ها به نحوی متفاوت از سایر گروه ها صورت گیرد، بنابراین پرسش اساسی در این تحقیق این است؛ چگونه بزه دیدگی زنان در روزنامه های مختلف بازنمایی می شود. در این پژوهش تحت تأثیر نظریات استوارت هال و فورسیچ و کانل به بررسی نحوه بازنمایی بزه دیدگی زنان در چهار روزنامه ی ایران، همشهری، اعتماد، مردم سالاری به شیوه ی کیفی پرداختیم. به علاوه به بررسی جزییات خبر و تأکید بر توصیف به جای تحلیل در این روزنامه ها پرداخته شد. بر اساس نتایج چنین می توان ارزیابی کرد که در اخبار بزه دیدگی زنان، مردان همواره در نقش مهاجم و معترض و در مقابل زنان به صورت قربانی بازنمایی شده اند، بنابراین میتوان گفت در این چهار روزنامه، مردان را در برابر زنان به صورت مسلّط در برابر تسلیم و مهاجم در برابر قربانی نشان می دهد و همواره در همه ی این چهار روزنامه تأکید بر ویژگی های مردانگی مانند «اعمال خشونت»، «تهدید کردن»،...بیش از بازنمایی ویژگی های زنانه مانند «جیغ زدن»، «گریه کردن»،...بود. بنا به نظر کانل ایجاد نوعی کلیشه سازی سنتی است. همچنین در اخبار بزه دیدگی زنان، زنان به دو صورت بازنمایی می شوند، در برخی از موارد به صورت بزه دیده ایده آل که به صورت ناخواسته و ناآگاه قربانی جرم شده است و در برخی از موارد به صورت «زنی بد» که به واسطه ی آزادی اخلاقی اش قربانی جرم شده است، بازنمایی می کنند. در پایان باید گفت که روزنامه های منتقد مانند اعتماد، مردم سالاری در شرح اخبار بزه دیدگی زنان وارد جزییات بیشتری در رابطه با ماجرا می شوند و تنها 3.5 درصد کل اخبار دارای تحلیل و تبیین کارشناسانه خبر بودند. . واژگان کلیدی: بازنمایی، زنان، بزه دیده، همشهری، ایران، مردم سالاری، اعتماد

اثرات اسید جاسمونیک و پاکلوبوترازول روی تولید ریزغده سیب زمینی در سیستم هواکشت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده کشاورزی 1390
  محمد رضایی   احمد معینی

ریزغده های سیب زمینی عاری از ویروس (minituber) حاصل از کشت گیاهچه های درون شیشه ای را می توان در طول سال در شرایط گلخانه ای با استفاده از روش های کلاسیک (تولید در خاک)، آبکشت (هیدروپونیک) و هواکشت (ایروپونیک) تولید کرد. هواکشت، روش رشد گیاه در محیطی از مه، بدون استفاده از خاک یا هر بستر دیگری بوده و یک تکنولوژی جدید برای تولید ریزغده های سیب زمینی محسوب می شود. علاوه بر شرایط محیطی ویژه، همانند دوره نوری کوتاه، شدت نور زیاد و سطوح پایین نیتروژن ، تنظیم کننده های رشد گیاهی شامل جیبرلین ها، سیتوکینین، جاسمونات ها، اسید تیوبرونیک و اسید آبسزیک نیز نقش برجسته ای در کنترل غده زایی سیب زمینی دارند. در تحقیق حاضر، طی دو آزمایش جداگانه در گیاه سیب زمینی، تأثیر محلول پاشی اسید جاسمونیک (5 و 10 میلی گرم در لیتر) و پاکلوبوترازول (50 و 100 میلی گرم در لیتر) در دو زمان 30 و 50 روز پس از انتقال گیاهان به سیستم هواکشت در ارقام آگریا و ساوالان بررسی شده است. صفات تعداد، وزن تر و خشک ریزغده، طول ریشه، وزن تر و خشک ریشه، ارتفاع گیاه، قطر ساقه، تعداد گره و فاصله میانگره ای اندازه گیری شدند. از تجزیه مرکب نیز برای پی بردن به اثرات متقابل رقم در تنظیم کننده رشد گیاهی در زمان اعمال تیمار استفاده شد. نتایج نشان داد که در رقم آگریا استفاده از 100 میلی گرم در لیتر پاکلوبوترازول، 50 روز پس از انتقال گیاهان به سیستم هواکشت باعث تولید بیشترین تعداد ریزغده در گیاه شده است. در رقم ساوالان، استفاده از 5 میلی گرم در لیتر اسید جاسمونیک و نیز 50 میلی گرم در لیتر پاکلوبوترازول 50 روز پس از انتقال گیاهان به سیستم هواکشت باعث تولید بیشترین تعداد ریزغده در گیاه شده است.

تحلیل مقایسه ای فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایران ( اصلاح طلب و اصول گرا)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390
  زهیر کریمی   علی کریمی

هدف این پژوهش مقایسه فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایران بین دو جناح سیاسی اصلاح طلب و اصول گرا می باشد. در این پژوهش از تئوری گابریل آلموند و سیدنی وربا الهام گرفته شده است و شاخص های اعتماد سیاسی، اعتماد به نفس در مشارکت سیاسی، حمایت از آزادی بیان و تساهل و مدار مورد استفاده قرار گرفته شده است و با بررسی پژوهش های انجام شده درباره فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایران شاخص های احساس امنیت سیاسی و احترام به حقوق شهروندی به آن اضافه شده است. روش این پژوهش براساس منطق فازی تدوین شده است. نمونه های پژوهش از احزاب سیاسی و انجمن های سیاسی اصلاح طلب و اصول گرا برگزیده شده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اعتماد سیاسی و اعتماد به نفس در مشارکت سیاسی در اصلاح طلبان نسبت به اصول گرایان پایین تر است و حمایت از آزاذی بیان و تساهل و مدار در اصلاح طلبان نسبت به اصول گرایان بالاتر است و همچنین احساس امنیت سیاسی در اصلاح طلبان پایین تر از اصول گرایان می باشد و احترام به حقوق شهروندی در اصلاح طلبان بالاتر از اصول گرایان قرار دارد. این پژوهش به این نتیجه رسیده است که بروز نوعی از پوپولیسم سیاسی در ساختار سیاسی ایران باعث شده است که اصلاح طلبان که از یک نحله روشنفکری برخاسته اند نسبت به شاخص هایی که نظام سیاسی در آن بیشتر دخیل هستند اعتماد کمتری را از خود نشان دهند و از آن طرف نسبت به شاخص هایی که دیدگاه های تکثر گرایانه بیشتر در آن وجود دارد اقبال بیشتری از خود نشان دهند و اتصال اصول گرایان با بازاریان و روحانیون باعث شده است که به فرهنگ سیاسی توده نزدیک تر شده و نسبت به شاخص هایی که نظام سیاسی بیشتر در آن دخیل هستند اعتماد بیشتری را از خود نشان دهند و همین طور نسبت به شاخص های تکثر گرا اقبال کمتری از خود نشان دهند.

برساخت اجتماعی عشق در تجربه زیسته ی ایرانی( مطالعه موردی دهه 40، 60 و 80)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم انسانی 1390
  هاله میرمیری   عباس وریج کاظمی

این پژوهش در پی آن است که تا با اتکا بر مفروضاتِ نظریه ی برساخت گرایانه در یابد که عشق در سه دهه ی 60،40 و 80 چه معنایی در نزد کنش گران داشته است. از آن جایی که معنای عشق برای بسیاری بدیهی و ملموس به نظر می آید، لازم است که درک هر فرد از معنای آن به تفکیک و مبتنی بر شرایطِ زیستی، اجتماعی و سیاسی نقل شود تا از این قبلِ وجوه اشتراک و تفارق احتمالی آن مشخص شده و هسته ی اصلی معنای آن درک شود. از این رو، در این پژوهش با تکیه مفروضات نظریه ی برساختی و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساخت یافته به شیوه ی نمونه گیری غیراحتمالیِ هدفمند به سراغ زنان و مردان سه دهه ی یاد شده رفته ایم تا از زبانِ آنها که خود منبع غنی از اطلاعات هستند، معنای عشق را دریابیم.در نتیجه ی این بررسی، تعاریف و تجارب عاشقانه در هر یک از دهه های یادشده هر بار در پس فضای سیاسی و اجتماعیِ زمانه ی خود به تأخیر میافتد و تحقق نمی یابد و از اینرو بیش از آنکه بخواهد مبتنی بر تفارقها ساخته شود، نظر بر شباهت ها دارد. این پژوهش نشان خواهد داد که چگونه بسترِ سیاسی و اجتماعی هر دهه بر تعاریف و تجارب عاشقانه ی افراد تأثیر میگذارد؛ به گونه ای که با وجود تفاوت های موجود در تعریف و تجربه ی هر شخص، میان هر کدام می توان شباهتهایی یافت؛ هرچند که این شباهتهای خود از بیانِ حقیقتِ واحد عشق عاجز باشند. در این تحقیق خواهیم دید، که عشق در سالهای بحرانیِ انقلاب اسلامی، بیشتر حولِ «شکل گیری یک ما جمعی» و سیاسی شکل گرفته است در حالی که در سال های جنگ و ایدئولوژیک شدنِ فضای جامعه، بیشتر حولِ «نوستالژی ما از دست رفته» معنا یافته است و در دهه ی معاصر بیشتر به معنایِ نوعی « از دست رفتگیِ عشق» فهم می شود. از این رو، معنای عشق در هر یک از دهه های موجود به نحوی از انحا به تعویق می افتد تا دهه های بعد معنای آن را درک کنند. به نظر می رسد که این امر ناشی از آن باشد که ازدواج به مثابه ی تک نهاد پاسخگو به عشق در جامعه، فرم مناسبی برای تحقق یافتنِ عشق نباشد.

مدلسازی دینامیکی روتور توربین بخار و ژنراتور نیروگاه شهید رجایی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) - دانشکده مهندسی مکانیک 1390
  محمد رضایی   پدرام صفرپور

در این پروژه ابتدا به بررسی ساختار توربین بخار و ژنراتور نیروگاه شهید رجایی قزوین با استفاده از اطلاعات و نقشه های موجود و تعیین مشخصات جرمی، جنس و ابعاد هندسی روتور به منظور مدل سازی هندسی پرداخته و با استفاده از نرم افزار solidworks ، توربین مدل سازی شده است. در مرحله ی بعد برای بدست آوردن فرکانس های طبیعی (دورهای بحرانی) سیستم، مدل سازی اجزای محدود دینامیکی روتور(بدون یاتاقان ها و بدون ژنراتور) در نرم افزار ansys انجام شده است. سپس ژنراتور مدل شده و به مدل اصلی اضافه گردیده است. در قسمت بعد برای تکمیل مدل سازی با بدست آوردن ضرایب سختی و میرایی یاتاقان ها، و اضافه کردن آنها به مدل، فرکانس های طبیعی سیستم بدست آمده است. با مقایسه فرکانس های طبیعی بدست آمده با مقادیر دورهای بحرانی بهره برداری و یکسان بودن این مقادیر، مناسب بودن مدل به اثبات رسیده است. با نهایی شدن مدل، تحلیل رفتار ارتعاشی آن با نیروی نابالانسی در مکان های مختلف به منظور مشاهده رفتار ارتعاشی توربوژنراتور انجام شده است. در انتها با مطالعه و جستجو در منابع برای تعیین تقریبی یک نمونه از نیروهای ارتعاشی ناشی از جریان بخار که به نیروهای آلفورد/توماس معروف می باشند و اضافه نمودن آنها به مدل، تاثیرات این نیروها بر رفتار ارتعاشی مدل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

توصیف برساخت زنانگی در تشکل های زنان وابسته به جناح اصولگرا
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390
  طاهره خزایی   محمدسالار کسرایی

چکیده فارسی هدف این پژوهش شناسایی و توصیف چگونگی برساخت زنانگی، توسط برخی از طیف های گفتمان اصولگرا است. بر این اساس، تشکل های سیاست گذار و یا مدعی کارشناسی در حوزه ی مسایل زنان؛ یعنی، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان وابسته به حوزه علمیه و شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، انتخاب و مواضع رسمی آنها، در قالب بیانیه ها و مصوبات، در حوزه ی زنان مورد بررسی قرار گرفت. در فرایند برساخت سوژه زن توسط این گفتمان، قدرت، به عنوان مهمترین مولفه غیرگفتمانی موثر، یکی در قالب ممنوعیت ها، بایدها و نبایدهای قانونی و دیگری، به وسیله ی صورتبندی مجازها و غیرمجازهای هنجاری نقش دارد. بنابراین، با بکارگیری تبارشناسی، تلاش شد تاکتیک ها، سازوکارها و تکنیک های گفتمانی ای که قدرت در برساخت زنانگی بکارگرفته است، شناسایی گردد. نتایج نشان می دهد؛ این گفتمان از چهار منظر: بدن، میل جنسی، نقش های جنسیتی و تهاجم فرهنگی به زن نگریسته و چهار تاکتیک گفتمانی؛ محرک خواندن بدن زن، به رسمیت نشناختن میل جنسی زن، قداست خانواده و زن در مقام مادر و همسر و زن ابزار تهاجم فرهنگی و نظام سرمایه داری غرب، را در برساخت زنانگی بکارگرفته است. بنابراین، زنان در قالب دو دسته ابژه ی مطیع و مقاوم و سرکش به تصویر کشید شده؛ ابژه های مطیع به عنوان الگوهای مطلوب تکثیر یافته و ابژه های مقاوم به گونه ای ساخته و پرداخته شدند که به اعمال هرچه بیشتر قدرت و انقیاد سوژه ی زنانه منجر شوند. بطورکلی، تاکتیک های گفتمانی شناسایی شده، ساختارهای بازتولید کننده ی امتیازات و تمایزات سنتی و قانونی ای را که شرایط بقای سلطه ی مردانه در سطوح خرد و کلان را امکانپذیر می کند، فراهم می کنند. قدرت، زنانگی، برساختگی، تاکتیک و سازوکارهای گفتمانی، تبارشناسی، گفتمان اصولگرا،ایران

بازنمایی ابعاد نارضایتی در سینمای قبل از انقلاب(1357-1347)
پایان نامه سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1391
  سمیه فروزانفر   محمد رضایی

هدف این پژوهش چگونگی بازنمایی ابعاد نارضایتی در سینمای قبل از انقلاب در ایران(1348 تا1357) است. برای توصیف این بازنمایی پژوهشگر به سراغ نظریه های که در باب بازنمایی می-باشد رفته است.از جمله این نظریات روایت هست او نظریه های روایت را به دو دسته نظریه های تقلیدی ونظریه های زبان بنیاد تقسیم کرده و نظریه های زبان بنیاد را در دو بخش پیشا ساختارگرا و ساختارگرا به طور مفصل بحث کرده است. این نظریات برای پژوهشگر کافی نبوده و با توجه به گفتمانی دیدن فیلمها به سمت نظریه شرق شناسی ادوارد سعید رفته و با استفاده از نظریه روایت رولان بارت ونظریه شرق شناسی ادوارد سعید به تکنیکهایی بازنمایی نارضایتی رسیده است و حول چهار فرضیه با چهار تکنیک دوگانگی، واقع گرایی، اغراق ، نام گذاری، بازنمایی نارضایتی در دو فیلم «قیصر» و «گاو» را مورد بررسی قرار داده است. بررسی این تکنیکها به صورت محتوا و فرم در دو روش تحلیل روایت و نشانه شناسی صورت گرفته است. واژگان کلیدی: بازنمایی، روایت، نارضایتی، دوگانگی، اغراق، نامگذاری، واقع گرایی، تحلیل روایت

نسبت سبک زندگی و مصرف مواد در میان دانشجویان دانشگاه های شهر تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم انسانی 1391
  طیبه طایب   عباس کاظمی

پژوهش پیش رو قصد دارد تا به بررسی نسبت سبک زندگی و مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان شهر تهران پرداخته و مساله مواد مخدر را از نگاه دانشجوی مصرف کننده مواد با عمق بیشتری بررسی کند. در این مسیر با استفاده از نظریات حوزه سبک زندگی و نظریات حوزه مواد مخدر و جمع بندی آنها با یافته های موجود به نظریاتی دست یافتیم که مصرف مواد را به مثابه سبک زندگی نگریسته اند. در ادامه کار با استفاده از مصاحبه نیمه ساخت یافته و روش نمونه گیری احتمالی غیرهدفمند با مشارکین تحقیق ارتباط گرفتیم. جامعه آماری ما دانشجویان دانشگاه های شهر تهران بوده که در رشته های مختلف مشغول به تحصیل هستند. یافته های تحقیق در سه گزاره اصلی قابل تجزیه و تحلیل اند. سبک زندگی دانشجویی و مصرف مواد، مناسکی شدن مصرف مواد و گونه شناسی مصرف کنندگان. نتایج نشان دادند که دانشجویان مصرف کننده مواد نه در قالب یک مصرف کننده عام بلکه با عناصری که از فرهنگ جوانی و فرهنگ مصرف مواد مخدر برگزیده اند سبک زندگی خود را برساخته و سلیقه هایشان را در انتخاب مصارف فرهنگی، انتخاب های تحصیلی، سلایق هنری، ارتباطات، دین داری، تحصیل، باورهای فرهنگی و اجتماعی، مناسک مصرف و تجربه دوگانه ای که برای مصرف قائلند با مصرف مواد ادغام و در زندگی روزمره خود اعمال می کنند. این نسل با دانشی که بر اثر جستجو و مطالعه پیرامون مواد کسب کرده است در حال بازتولید الگوهای جدیدی در مصرف مواد مخدر می باشد. در این الگوی جدید دانشجوی مصرف کننده مواد ضمن متمایز کردن خود از سایر گروه های مصرف کننده بر نقش و اهمیت گزینش های خود بر سبک زندگی اش صحه می گذارد و روایتی را از مصرف خود ارائه می دهد که به شدت سیال، برساخته و پویاست

مطالعه مکانیزم مسئله دار شدن مصرف ابژه های فرهنگی در ایران (با تاکید بر دهه هشتاد)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم انسانی 1391
  حامد طاهری کیا   عباس کاظمی

این متن به مسئله حضور ابژه ها و محصولات دست ساخته بشر می پردازد که در کنار سوژه های اجتماعی تشکیل یک سیستم را می دهند. این سیستم در کلیت خود فرایند تغییر را ایجاد می کند. در این دیدگاه رویکرد پسا-امنسانی مطرح می شود با این عنوان که چگونه انسانها در کنار غیر-انسانها باعث تغییرات فرهنگی می شوند. تحولات دنیای امروز صحبت از فرایندی می کنند که می بایست به نقش غیر-انسانها در روابط اجتماعی ت.جه خاصی داشت. در ایران معاصر ورود ابژه های نوین فهرهنگی چون اینترنت در قالب شبکه های اجتماعی و زحهای نوین خود آرای و پوشش شرایطی را بوجود آورده است که نتیجه آن شکل گرفتن هویتهای نوین می باشند. گستردگی در عضو شدن در شبکه های اجتماعی بین جوانان و میل به استفاده از پوششهای غیر متعارف که از لحاظ فرم و رنگ با هنجاری سیستم در تقابل قرار می گیرند. هر دو این پدیدها در طی مصرفشان در زندگی روزمره با عث بوجود آمدن برخورد نیروی قهریه و پلیسی شده اند. در نتیجه این امر اهمیت پیدا می کند تا نقش اجتماعی ابژه های فرهنگی را مورد بررسی قرا دهیم. در این تحقیق با توجه به بازه زمانی دهه هشتاد به بررسی مسئله مند شدن اینترنت و لباسهای غیر متعراف پرداخته می شود.

بازتاب طب در بوستان و گلستان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
  مرضیه دشت بش   علی محمد شاه سنی

چکیده با ورق زدن دواوین شاعران و نویسندگان برجسته و بزرگ ایرانی به کمتر کسی برمی خوریم که درآثارشاناز به کار بردن اصطلاحات علمی دوران خود همچون نجوم، طب، اخلاق، کلام، موسیقیو...بی نصیب مانده باشند. از آن جایی که ادبیات آینه ی باورها و اندیشه های یک قوم یا یک ملّتاست، شاعران و نویسندگان اندیشمند اغلب دانش های زمان و آزمودگی های علمی روزگار خود را درآثارشان منعکس می-کنند و آثار آن ها بستری آماده و مستعد و مدخلی مطمئن برای طرح نظر گاه هایگوناگون می باشد.طبیعی ست که بخشی از مفاهیم، باورها وحتی واژه های مرتبط با طب و بهداشت به آثار ادبی بزرگانادب راه یافته است.در آثار گران قدر سعدی از جمله بوستانو گلستان دو اثر برجسته ی شیخ، کهآینه ی تمام نمای آن روزگاران است، برخی از اشارات و مفاهیم طب وپزشکی بازتاب یافته است کهشناخت آن ها نه تنها بخشی از ظرافت های ادبی و سخنورانه این ادیب را نشان می دهد،بلکه به درکبیشتر ما درباره ی باورهای رایج در طب سنتی ونگرش او در این مورد کمک می کند.هر چند ذکر بیماری ها، داروها و شیوهای درمانی و حتّی توصیه های پزشکی وبهداشتی در بوستانوگلستاناساس و بنیان تألیفات سعدی و هدف اصلی او نبوده و بسیاری از آن ها دست مایه ای برایمضمون سازی و غنی تر ساختن بار معنایی زبان «در لباسی که متکلمان را به کار آید و مترسلان رابلاغت افزاید» و یا به علّت داستان پردازی های شایسته وگیراست و نمی توان از آن-ها یکسرهبرداشت پزشکی داشت، امّا مضامین و مقولات پزشکی در این دو اثر اغلب با آن چه در کتب طبسنتی آمده است انطباق تام داشتهو کوشش برای استخراج این مصطلحات با نظرات و آرای اطبایپیشین نه تنها کمک شایانی به فهم ودرک هر چه بیشتر آثار او می کند بلکه راه کاری مناسب برایپی بردن به ریشهومنشأ بسیاری از کلمات و اصطلاحات طبی می باشد. پژوهش حاضر به پنج فصل تقسیم شده است که فصل اوّل آن شامل مقدمه و کلیات، فصل دوم به بررسی سیر تکامل و روند تاریخچه ی پزشکی در ایران اختصاص داده شدهو در فصل سوم زندگی، احوال و آثار وعقاید سعدی شرح داده شده است. در فصل چهارم به تشریح کامل موارد پزشکی ابیات و عبارات بوستان و گستان پرداخته شده و نتیجه گیری این پژوهش در فصل پنجم بیان شده است. کلید واژه : بوستان، گلستان، طب و پزشکی، سعدی

مقایسه تطبیقی الگوهای سیاست گذاری دولت در حوزه کارکودک
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم انسانی 1391
  مریم شیخ   محمد رضایی

جامعه ایرانی با مسائل مختلفی روبرو است، که ازجمله آن ها، کودکانی هستند که در گوشه و کنار کلان شهرها، شهرها و روستاها کار می کنند، گسترش فضاهای شهری، مهاجرت، بحران های اقتصادی در جهت رشد این پدیده تأثیر گذار بوده است.از آنجا که در جهان بیش از 250میلیون کودک مشغول به کار وجود دارد، لذا سازمان های بین المللی با تمرکز بر حمایت از کودکان و کودکان کارگر، آغاز به تدوین برنامه ها و تعریف پروژه هایی در جهت حمایت و مبارزه با این امر بر آمدند و آنچه مهم به نظر میر سد، این است که حل ریشه ای این پدیده بدون همکاری مستقیم دولت ها امکان پذیر نمی نماید، دولت است که می تواند در سیاست گذاری ها و برنامه های استراتژیک خود، لغو کارکودک را به صورت هدف قرار دهد و در این امر می توان از سازمان های غیردولتی و فعالین اجتماعی همکاری های مشترک تعریف کند که این هدف، بیشتر در سایه داشتن الگویا الگوهای متناسب با وضعیت جامعه مورد نظر امکان پذیر است، این پژوهش، با تمرکز بر سیاست گذاری های دولت و تطبیق آن با الگوهای سیاست گذاری های جهانی در این زمینه تلاش می کند تا به راه حل های ممکن در جهت کاهش کار کودک و با تمرکز بر کشور ایران برسد.

تبارشناسی حجاب در سینمای پس از انقلاب ایران (1380-1360)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده هنر و معماری 1391
  مجید لکی سهلوانی   محمد رضایی

در این پایان نامه سینمای بعد از انقلاب ایران (1360-1380) در پرتو برخی از مفاهیم بنیادین میشل فوکو از قبیل "روابط قدرت"، "مقاومت"، "سلطه"، "سامانه"، "گفتمان" و "تبارشناسی" برای پاسخ گویی به چگونگی مساله شدن حجاب در سینما، مورد بررسی قرار گرفته است. زمینه اجتماعی به مثابه محیطی است که در آن "روابط قدرت" متفاوت به طور دائم در تقابل و تضاد هستند. چنین روابطی، شامل تحدید، فرسایش و سلطه بوده و هیچگاه به سرانجام نخواهد رسید بلکه روابط قدرت یگ فرایند همیشه فعال و بی پایان است که به وسیله ی سلطه های جدیدتر جایگزین می شود و در اینجاست که مقاومت، بخش اجتناب ناپذیر روابط قدرت است. در این جستار دریافته ام که گفتمان های مسلط اجتماعی در سینمای ایران می کوشند تادال ها را بر پرده ی سینما، به همان معنایی که در بطن جامعه دارند، بازگرداند. بهعبارت دیگر، گفتمان مسلط اجتماعی، معناهای مورد پذیرش خود را در فیلم های سینماییبازتولید کرده و معانی دیگر را به شدت سرکوب می کند.

برساخت "مردم" در جنبش زنان ایران(1384-1388)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم انسانی 1391
  سمانه معظم   محمد رضایی

مطالعات و بحث های گسترده ای که حول جنبش های اخیر زنان در ایران و مطالبات برابری خواهانه ی آنان در گرفته است، عمدتاً بر درک و فهمی از آن، در مقام مطالباتی جزئی و مدنی بنا شده است که تجربه ای از استقلال را در مطالبه خواهی و عمل از جنبش های عمومی تر و دولت تجربه می کنند. در این میان کمتر توجهی به امکان های نهفته در این جنبش مشخص و مطالبات آن ها، برای هم ارزی مطالباتی متکثر، شده است. از این رو این پژوهش در پی آن است تا شرایط امکان هم ارزی را در میان مطالبات معوقه ی متکثری مورد بررسی قرار دهد که به میانجی مطالبات زنان بازنمایی می گردند. سئوال این پژوهش به این قرار است : “چگونه جنبش زنان ایران(در نیمه ی دوم دهه ی هشتاد) - در مقام صدا و نماینده ی مطرودین و بیرون افتادگان از گفتمان هژمونیک حاکم- توانست مطالبات معوق مانده ی متکثری را درون گفتمان خود مفصل بندی کند؟” روش اتخاذی برای مطالعه ی این مورد، روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف است . یافته های به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که زنان، با توسل به اصول کلی ای چون “برابری”، “رفع تبعیض” و” عدالت” ، مرزی آنتاگونیستی و متخاصمانه میان خود و گفتمان مسلط برکشیده و جایگاه امر محذوف را در آن گفتمان اشغال می کنند. به این ترتیب از دلالت های معنایی آن تهی گشته و به میانجی ِ مواضع سوژه ای و هویتی متکثری-هویت جنسی، قومی، مذهبی، حرفه ای و ...- که اشغال نموده اند متحمل تجربه ی ستمی چندجانبه می شوند. از این رو است که می توانند در مقام دالی استثنائی، بیش از هر هویت جزئی دیگری، شکاف درونی خود و مطالبات شان را درنوردند و با فراروی از جزئیت شان، بدل به کلی شوند که بازنمای هم ارزی تمامی مطالبات معوقه و طرد گشته، است.

ماهیت وحی از نگاه ادیان ابراهیمی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1385
  محمد رضایی   رضا الهی منش

رساله حاضر به عنوان وحی در ادیان ابراهیمی در صدد تبیین و بررسی مباحثی از قبیل مفهوم شناسس، اقسام، کیفیت نزول و ویژگی وحی در ادیان ابراهیمی است. هدف اصلی و اساسی در این نوشتار جستجو و یافتن پاسخ درست و مناسب به این پرسش است که وحی در ادیان ابراهیمی چیست؟ اشتراکات و اختلافات آن کدام است؟ برای یافتن و رسیدن به پاسخ دقیق بر آن شدیم تا وحی الهی، کیفیت نزول، ویژگی و اقسام آنرا در ادیان ابراهیمی بشناسیم این بحث را در چند فصل پی خواهیم کرد. در فصل اول به کلیات مساله می پردازیم. فصل دوم وحی از منظر یهودیان را به کاوش گرفته ایم. در فصل سوم به تبیین و تحلیل وحی از دیدگاه مسیحیت پرداخته ایم. فصل چهارم دیدگاه اسلام مشخص شده است. فصل پنجم به بررسی تطبیقی، جمع بندی مطالب،اشتراکات و اختلافات و مقایسه پرداختیم.

مطالعه رابطه سرمایه فرهنگی خانواده و مدرسه با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر مراکز پیش دانشگاهی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1391
  فاطمه تشویق   علی ساعی

موضوع موفقیت تحصیلی از موضوعات مهمی است که در حوزه جامعه شناسی آموزش و پرورش مطالعات بسیاری را به خود اختصاص داده است. پژوهش ها نشان داده است که افزایش درآمد و سرمایه مالی خانواده باعث موفقیت تحصیلی دانش آموزان شده است. با آنکه این ادعا در بعضی نظام های آموزش و پرورش تایید شده است اما به نظر می رسد در نظام آموزشی ایران متغیرهای میانجی دیگری وجود دارند که در میزان و نوع رابطه تاثیر می گذارند. این پایان نامه در صدد بررسی رابطه سرمایه فرهنگی حاصل از خانواده و سرمایه فرهنگی حاصل از مدرسه با موفقیت تحصیلی دانش آموزان است. دستگاه نظری بر نظریه بازتولید فرهنگی بوردیو و تحرک فرهنگی دیمجیو استوار است. و فرضیات تحقیق نیز مبنای مدل نظری استخراج شده است. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر سال چهارم در شش مدرسه در سطح مناطق 20و 6، 1در سال تحصیلی 92-91 است. برای ارزیابی تجربی فرضیات، 300 نفر از دانش آموزان دختر به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحلیل توصیفی و تبیینی برای اثبات تجربی مسئله و داوری در باب فرضیات انجام گرفته و تکنیک های آماری تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر بر مبنای داده های فازی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهشی نشان می دهد که سرمایه فرهنگی خانواده و سرمایه فرهنگی مدرسه ای رابطه معناداری با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارد و دانش آموزان طبقات پایین با بهره گیری از سرمایه فرهنگی به موفقیت تحصیلی دست یافته اند. همچنین سرمایه فرهنگی در حضور پایگاه اجتماعی و اقتصادی ومتغیر مدرسه تاثیر معناداری بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارد.

مطالعه توصیفی گفتمان فمینیستی فعالان سیاسی – اجتماعی (1389-1368)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390
  سیده مرجان طباطبایی   عباس کاظمی

هدف این پژوهش مطالعه گفتمان فعالان سیاسی – اجتماعی فمینیستی است. بر این اساس، با انتخاب دو مجله «زنان» و «مدرسه فمینیستی» و تحلیل آن ها در کنار هم، جریان غالب فمینیستی را در بازه زمانی 70 تا 89 مورد بررسی قرار داده ایم و با به کارگیری روش تحلیل گفتمان لاکلو و موف، تلاش شده است علاوه بر تحرک گفتمان فمینیستی، مرزبندی و غیریت سازی میان آن با گفتمان پدرسالار حاکم، محل های نزاع میان این دو گفتمان ، دالهای شناور و چگونگی برجسته سازی و حاشیه رانی این گفتمان مورد شناسایی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد؛ این گفتمان در دو دهه ی مورد بررسی شاهد پنج نقطه گسست است که در هر یک از این نقاط شاهد مفصل بندی جدیدی حول دال مرکزی جدید و با زنجیره هم ارزی متفاوتی هستیم. تخاصم اصلی بین این گفتمان و نظام پدرسالار حاکم بر سر تعریف «زنانگی» است که به نوبه خود به انباشت دال ها و گفتارهای پراکنده درباره کیفیت سوژه ی زنانه انجامیده است. واژگان کلیدی: فمینسیم سیاسی- اجتماعی، تحلیل گفتمان، دال و مدلول، فضای تخاصم، غیریت سازی، ساختارشکنی، برجسته سازی.

فرهنگ اصطلاحات حماسی ،مذهبی و تاریخی در ظفرنامه ی حمدالله مستوفی ،قسم الاسلامیه ،جلد اول.
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1391
  علی رضا عبادی   عبدالله حسن زاده میرعلی

چکیده " حمدالله مستوفی " ازمهمترین چهره های ادب در قرن هشتم هجری است که آثاربرجسته ای از خود بر جای نهاده از میان آثار او می توان به کتاب تاریخ گزیده اشاره داشت و نیز مهمترین اثرش به نظم ، کتاب ظفرنامه است . ظفرنامه از این جهت که بعد از شاهنامه ی فردوسی ، نخستین حماسه ی تاریخی موجود درمورد تاریخ ایران و عرب و مغول محسوب می شود ، حائزاهمیت فراوان است و حمد الله مستوفی ، این کتاب را به تقلید و پیروی از شاهنامه ی حکیم ابوا لقاسم فردوسی طوسی سروده است. این پایان نامه با عنوان " فرهنگ اصطلاحات حماسی ،مذهبی وتاریخی در ظفرنامه ی حمد الله مستوفی ، قسم الا سلامیه ، جلد اول " درپنج فصل طراحی گشته است . که پس از ارائه ی مطالبی درخصوص نحوه ی کار فرهنگ نویسی و ذکرشرح حالی ازمولف این کتاب عظیم؛ یعنی حمد الله مستوفی و به تصویر کشیدن اوضاع ایران درقرن هشتم از نظر ادب ، فرهنگ ، تاریخ و...... وبرشمردن ویژگیهای ادبی خاص این دوره و معرفی آثار مهم دیگر این مورّخ شاعر وتطبیق ظفرنامه با شاهنامه ی فردوسی ، به استخراج واژگان و اصطلاحات حماسی ، تاریخی ومذهبی جلد اول این کتاب پرداخته ام و جهت دستیابی به مفهوم این اصطلاحات و لغات به فرهنگ لغت های فارسی و عربی قدیم و جدید مراجعه نموده وبه شکل گزارش به ارائه ی آن پرداخته ام و علاوه بر فهرست الفبایی ، براساس موضوع نیز واژگان را مرتب نموده ام .

بررسی و تحلیل اصول و مولفه های سوررئالیسم در آثار فارسی احمد غزّالی و تمهیدات عین القضات همدانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
  محبت زمانی   عبدالله حسن زاده میرعلی

چکیده سوررئالیسم مکتبی است که حدود یک قرن پیش توسط آندره برتون در فرانسه بنیان گذاری شد . این مکتب از آرا و اندیشه های فروید ، هگل ، عرفان شرقی و مکاتب ادبی قبل از خود علی الخصوص دادائیسم تأثیر پذیرفته است . از مهمترین اصـول و مولفه های این مکتب می توان از نگارش خودکار ، توجه به خواب و رویا ، دیوانـگی ، امر شگفت و جادو ، اشیاء سوررئالیستی ، تصادف عینی و طنز نام برد . با نگاهی به مکتب سوررئالیسم و عرفان شرقی ، علی الخصوص عرفان اسلامی ایرانی ، این نکته توجه ما را به خود جلب خواهد کرد که این اصول به گونه ای در عرفان اسلامی ، به ویژه ادبیات صوفیانه و عرفانی ایران به صورت گسترده ، اما با تفاوت هایی وجود داشته است . از مهمترین آثاری که می توان نمونه هایی از این ویژگی ها را در آن ها مشاهـده کرد ، مجموعه آثار فارسی احمد غزّالـی و تمهیـدات عین القضات همـدانی است . این آثـار از نظـر کاربرد ویژگـی ها و اصـول سوررئالیستی دارای خصوصیـات ویـژه ای می باشند . هدف از این پژوهش ، بررسی و تحلیل جلوه هایی از اصـول و مولفه های سوررئالیستی در این آثار و همچنین بیان همسانی ها و ناهمسانی های موجود میان این دو مکتب و پرداختن به شیوه و میزان کاربرد و تفاوت های موجود میان این آثار است .

برساخت گفتمانی "مردم" در سیاست ایران در میان سالهای 1384-1388
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم انسانی 1391
  ابراهیم محمودی   محمد رضایی

در این تحقیق با تمرکز بر تئوری لاکلائو درباره ی پوپولیسم، چگونگی برساخت مردم در سیاست ایران در میان سال های 1384-1388 نشان داده شده است. از منظر لاکلائو "مردم" داده ای از پیش موجود نیست، بلکه از طریق گفتمان های پوپولیستی و با شکل گیری هم ارزی میان مطالباتی متحقق نشده و کشیدن مرزی آنتاگونیستی با گفتمانی دیگر در مقام یک دیگری یا دشمن ساخته می شود. به لحاظ روش شناختی با استفاده از رئوس کلی نظریه گفتمانِ لاکلائو و موفه و همچنین مقولات به کار گرفته شده در صورتبندی پوپولیسم نزد لاکلائو، برخی متونِ منتشر شده در انتخابات سال 1384 و در میان سال های گفته شده تحلیل شده است تا چگونگیِ صورت بندیِ گفتمان اصول گرایی احمدی نژاد به عنوان گفتمان پیروز این انتخابات، همچنین دگرگونی و تحول این گفتمان پس از روی کار آمدن دولت نهم نشان داده شود. در نتیجه ی این بررسی مشخص شد که گفتمان جدید اصول گراییِ پیروز در انتخابات ریاست جمهوری 1384 به عنوان یک گفتمان پوپولیستی، توانست مطالبات پاسخ داده نشده در فضای سیاسی موجود را با یکدیگر هم ارز کرده و با کشیدن مرز آنتاگونیستی در مقابل رقیب انتخاباتی اش، "مردمی" مختص به خود را بسازد. با تحول منطق درونی این گفتمان پس از تسلط بر دولت نهم، این گفتمان هر چه بیشتر از منطقِ پوپولیستیِ مفصل بندیِ مطالبات فاصله گرفت و بدل به سیاست جلب مشتری شد.

مطالعه تجربی اثر نانوسیال اکسید منیزیم-آب روی انتقال حرارت و کاهش فشار در جریان توربولانت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده مهندسی مکانیک 1392
  محمد رضایی   علی اکبر عباسیان آرانی

در این پروژه به اندازه گیری تجربی رسانایی حرارتی و ویسکوزیته نانوسیال آب-اکسید منیزیم و ارائه مدل های حاکم بر آن ها و بررسی تجربی اثر آن بر انتقال حرارت و افت فشار در جریان مغشوش پرداخته شده است. بدین منظور از نانوذره با قطر 40 نانومتر و کسرهای حجمی بین 5/0% و 2% استفاده شده است. در ابتدا از ویسکومتر بروکفیلد (brookfield type) برای اندازه گیری ویسکوزیته و از دستگاه kd2 برای اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی در کسرهای حجمی مختلف استفاده شدند و سپس مدل هایی برای هر کدام از آن ها ارائه شدند. همچنین مقایسه ای بین مدل های ارائه شده با مدل های موجود انجام شده است. برای بررسی تغییرات ضریب انتقال حرارت جابه جایی، عدد ناسلت متوسط، ضریب اصطکاک، افت فشار نانوسیال و ضریب عملکرد حرارتی از یک مبدل دو لوله ای هم مرکز که دو جریان با جهت مخالف در آن ایجاد می شود استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش کسر حجمی نانوذرات و عدد رینولدز ضریب انتقال حرارت جابه جایی، عدد ناسلت متوسط و افت فشار افزایش می یابند و این افزایش در رینولدزهای بالاتر، بیشتر می باشد. نسبت عدد ناسلت متوسط نانوسیال به عدد ناسلت سیال پایه و همچنین نسبت افت فشار نانوسیال به افت فشار سیال پایه با افزایش کسر حجمی افزایش می یابند. در بعضی از کسرهای حجمی نانوسیال با اضافه کردن نانوذرات و بالابردن کسر حجمی و همچنین در بعضی از اعداد رینولدز ضریب اصطکاک، نسبت ضریب اصطکاک در کسرهای حجمی مختلف نانوسیال به ضریب اصطکاک در جریان سیال پایه و ضریب عملکرد حرارتی کاهش یافته اند اما در کسرهای حجمی دیگر روند افزایشی دارند. در هر کسر حجمی با افزایش عدد رینولدز ضریب اصطکاک کاهش یافته اما نسبت عدد ناسلت متوسط نانوسیال به عدد ناسلت سیال پایه، نسبت ضریب اصطکاک در کسرهای حجمی مختلف نانوسیال به ضریب اصطکاک در جریان سیال پایه و ضریب عملکرد حرارتی، هم روند افزایشی و هم روند کاهشی دارند.

تأثیر روش درمانی پاسخ محور بر مهارت های ارتباطی کودکان در خودمانده 11-6 ساله شهر همدان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - پژوهشکده علوم بهزیستی 1392
  فرشته محمدظاهری   مجید رفیعی

هدف: اوتیسم یک ناتوانی رشدی مادام العمر است که با مشکل شدید در روابط اجتماعی، ارتباط و رفتار مشخص می شود. . با توجه به مشکلات ارتباطی این کودکان و ضعف مداخلات موجود در ایجاد انگیزه برای انجام فعالیت، در این مطالعه سعی بر این است تأثیر روش درمانی پاسخ محور با کاربرد انگیزه بر مهارت های ارتباطی کودکان درخودمانده بررسی شود. روش بررسی: در این مداخله کارآزمایی بالینی با گروه کنترل 30 فرد درخودمانده 11-6 ساله که طبق معیارهای ورود و خروج از مطالعه بر اساس سن، جنس و میانگین طول گفته همتا بودند از کلینیک های مخصوص افراد درخودمانده شهر همدان انتخاب و بعد از ارزیابی اولیه به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. 15 آزمودنی گروه مداخله درمان پاسخ محور و 15 آزمودنی دیگر که گروه کنترل بودند درمان سنتی دریافت کردند. در هر دو گروه جلسات بصورت فردی در طی 3 ماه(هفته ای 2 جلسه 60 دقیقه ای) برگزار شد. افراد هر دو گروه قبل و بعد از مداخله با استفاده از پرسشنامه مهارت های ارتباطی کودکان برای ارزیابی مهارت های ارتباطی ارزیابی شدند. آنالیز داده ها از طریق آزمون های آمار توصیفی و آنالیز کوواریانس انجام شد. یافته ها: بر اساس آنالیز کوواریانس بین قبل و بعد از مداخله در دو گروه، یافته های مطالعه نشان داد که تغییرات معناداری در هریک از توانایی های مهارت های ارتباطی و میانگین طول گفته در گروه مداخله وجود دارد(ارتباط مناسب(003/0=p)، آغازگری(001/0>p )، انسجام(001/0>p)، استفاده از بافت(006/0=p)، مهارت اجتماعی(001/0>p )، علایق(01/0=p)، زبان کلیشه ای(001/0>p)، گفتار(004/0=p)، نحو(001/0>p)، میانگین طول گفته(01/0=p)). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه تأثیر روش درمانی پاسخ محور بر مهارت های ارتباطی کودکان درخودمانده را نشان می دهد، بنابراین این روش به آسیب شناسان گفتار و زبان، روانشناسان و خانواده های دارای کودک درخودمانده توصیه می شود.

شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی (pvy)به روش مولکولی در مزارع سیب زمینی استان خراسان شمالی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1392
  طاهره رحمانی   سعید نصراله نژاد

سیب زمینی یک محصول مهم جهانی است و در ایران نیز در دهه گذشته وسعت کشت آن افزایش یافته است. ویروس وای سیب زمینی یکیازویروس هایمخربدرخانوادهسولاناسه وبخصوص سیب زمینی محسوب می-شود. در برنامه های تولید ارقام مقاوم یا متحمل در برابر بیماری های ویروسی سیب زمینی، داشتن اطلاعات کافی از نوع نژادها و پراکنش آن ها در مناطق کشت کشور از مهم ترین پیش نیازها محسوب می شود. بدین منظور برای ردیابی و تعیین نژاد های این ویروس در استان خراسان شمالی در تابستان سال 1391 تعداد 130 نمونه از برگ های تازه سیب زمینی دارای علائمی نظیر موزاییک، نکروز و کلروز از مزارع سیب زمینی واقع در شهرستان های بجنورد، شیروان و فاروج به طور تصادفی جمع آوری شد. سپس بااستفاده ازآنتی سرم چند همسانه ایpvyو باآزمون سرولوژیکی الایزای غیر مستقیم مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت تعداد58نمونه، دارای علائم نقوش سبز تیره و روشن (موزاییک)، نکروز و کلروز روی برگ های سیب زمینی درآزمون الایزاواکنش مثبت نشان دادند. درطول دوره تحقیق به منظوربررسی دامنه میزبانی،نوع علائم،خالص-سازی بیولوژیکی وتکثیرویروس، عصاره تعدادی از نمونه هایی که در آزمون الایزا مثبت ارزیابی شدند، بر روی گیاهانchenopodiumamaranticolor (ایجاد نقاط نکروتیک)، nicotiana.tabacumcv.samsun،nicotiana. turkishوnicotiana.virginia(موزائیک، نکروز و کلروز سطح برگ) مایه زنی شدند.rna ویروس با استفاده از کیت کیاژن استخراج و برای ساخت cdna بوسیله آغازگرهای اختصاصی رونویسی معکوس گردید و با استفاده از جفت آغازگرهای اختصاصی هر نژاد که در ناحیه cp طراحی شده بود، در واکنش rt-pcr تکثیر شد. بعد از تایید بر روی ژل آگارز 1% در الکتروفورز نمونه های آلوده به pvy در محدوده 609 نوکلئوتیدی ایجاد باند نمودند. آغازگرهایاختصاصی طراحی شده برای pvyقادر به شناسایی نژادهای c، o و ntn ویروس وای درعصاره گیاه آلوده بودندوکاملاًاختصاصی عمل کردند. این اولین گزارش از شناسایی نژادهای o، c و ntn از مزارع سیب زمینی استان خراسان شمالی به روش مولکولی rt-pcr می باشد. محصول pcr ترادف یابی شد و ترادف های بدست آمده با تعدادی از ترادف های موجود در بانک ژن مقایسه شدند. همردیف سازی چندگانه و آنالیز فیلوژنتیک با نرم افزار dnaman انجام و درخت فیلوژنتیک مربوطه ترسیم گردید. آنالیز فیلوژنتیک نشان داد که جدایه های خراسان شمالی در مقایسه با جدایه های ایران و سایر نقاط دنیا در دو گروه کلی قرار می گیرند که جدایه o خراسان شمالی در یک گروه جداگانه قرار می گیرد. جدایه ntn خراسان شمالی در کنار جدایه هایی از برزیل و کرمان قرار می گیرد و جدایه c در کنار جدایه هایی از اصفهان، فارس، آذربایجان، کرمان و همدان از ایران قرار می گیرد.

سنتز پلیمرهای یون نشان با حفرات نانومتری جهت جذب، پیش تغلیظ و جداسازی کاتیئنهای فلزی و آنیونها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل - دانشکده مهندسی شیمی 1392
  فاطمه اردستانی   مجید حاجی حسینی

هدف این تحقیق، تهیه یک پلیمر قالب یونیجدید بعنوان جاذب برای استخراج گزینشی یونهای مولیبدن است. پلیمر قالب یونی مولیبدن(vi) توسط کوپلیمریزاسیون حرارتی متاکریلیک اسید (maa) به عنوان مونومر، اتیلن گلیکول دی متاکریلات(egdma)به عنوان مونومر پیوند دهنده عرضی و آزوبیس-ایزو بوتیرو نیتریل(aibn) به عنوان آغازگر با روش پلیمریزاسیون توده ای سنتز گردید. برای تشکیل پلیمر قالب یونی مولیبدن(vi)، ابتدا یک زوج یون بین کمپلکس معدنی(مولیبدن((vi– تیوسیانات(و تترا بوتیل آمونیوم تشکیل شد، سپس در نمونه آبی رسوب داده شده و در نهایت در استونیتریل که نقش حلال پروژنرا داشت حل گردید. یون مولیبدن(vi)به وسیله اسید کلریدریک 5/0مولار بهمراه 10% متانول از پلیمر خارج شد. به این ترتیب پلیمرقالب یونی تهیه می شود که قابلیت پذیرش مجدد یونهای مولیبدن(vi)را در خود دارد. پلیمرشاهدهم باروشی مشابه سنتز گردید با این تفاوت که در مراحل تهیه آن نیازی به تشکیل زوج یون نیست و از مولیبدن(vi)استفاده نشد. پلیمرهای سنتز شدهبا تکنیکهای مختلفی از قبیل میکروسکوپ الکترونی روبشی(sem)،طیف سنج پراکنده کننده انرژی(edx)، اسپکتروسکوپی مادون قرمز(ftir)، آنالیزگرماوزنی (tga) وایزوترم های جذب و واجذب نیتروژن بررسی شدند.پلیمر قالب یونیبه عنوان فاز جامد در استخراج ستونی یونهای مولیبدن از نمونه های آبی استفاده گردید. پارامترهای مختلف در استخراج مولیبدن از نمونه های آبی مانند: ph نمونه، حجم نمونه و شرایط شوینده با روش های یک متغیر در زمان و طراحی آزمایش بهینه شدند. حداکثر ظرفیت جذب جاذب، 77/3 میلی گرم یون مولیبدن(vi)به ازای هر گرم جاذب است. ضرایب انتخابگری ذرات پلیمر قالب یونی برای کروم(iii)/مولیبدن(vi)، سرب(ii)/مولیبدن(vi)و کادمیم(ii)/مولیبدن(vi)بترتب مقادیر 22، 84/15 و 53/11 بدست آمد.

صحیح انتقادی کتاب مجمع الصنایع اثر نظام الدین احمد ابن محمد صالح صدیقی با تحقیق در احوال وسبک مولف
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1391
  محمد رضایی   ناصر رحیمی

تصحیح کتاب مجمع الصنایع اثر نظام الدین احمد ابن محمد صالح صدیقی (قرن11)از روی سه نسخه اصلی کتاب که دو نسخه در کتابخانه مجلس شورای اسلامی ودیگری در کتابخانه آیت اله مرعشی نگهداری می شود صورت گرفته است

تهیه نانو ذره های پوشش دار طلا و بررسی اثر آن ها بر سلول های سرطانی گلیوبلاستمای مغز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم پایه 1392
  محمد رضایی   غلامحسین ریاضی

طی دو دهه ی اخیر، توجه بسیاری از دانشمندان در زمینه های گوناگون از جمله زیست شناسی به نانوذره ها جلب شده است. بی شک غیر سمی بودن یا شاید سمیت کم نانوذره های طلا سبب شده است که به کارگیری آن ها در محیط های زنده به ویژه برای درمان سرطان از طریق نابود کردن سلول های بیمار بسیار رواج پیدا کند. در این میان، تلاش برای درمان گلیوبلاستمای بدخیم که از رایج ترین و کشنده ترین انواع سرطان های سامانه عصبی به شمار می رود، افزایش یافته است. در این پژوهش، چندین نانوذره ی طلای پوشش دار شده با آمینو اسیدهای گوناگون تهیه شده است. در این روش از دو آمینو اسید که یکی دارای پتانسیل کاهشی بزرگ تر است و بیش تر به عنوان کاهنده عمل می کند و دیگری با پتانسیل کاهشی کوچک تر که بیش تر نقش پوشش دهنده را دارد، استفاده شده است. طیف سنجی uv-vis به عنوان ابزاری برای شناسایی و تخمین اندازه نانوذره های تهیه شده مورد استفاده قرار گرفت. از آنالیزهای tem و dls هم برای تایید نتایج استفاده شد. نانوذره های تهیه شده با سلول های سرطانی گلیوبلاستما و سلول های آستروسیت تیمار شدند و تاثیر آن ها بر سلول های عادی و سرطانی با استفاده از آزمون mtt تعیین شد. نانوذره های طلای تهیه شده با دو آمینو اسید ال-پرولین و ال-آسپارتیک اسید بیش ترین و کم ترین سمیت را به ترتیب برای سلول های گلیوبلاستما و آستروسیت نشان دادند.

ارتعاش آزاد غیرخطی و پایداری میکرو/ نانوتیرهای هدفمند با استفاده از تئوری کوپل تنش اصلاح شده
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی شیراز - دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا 1392
  محمد رضایی   علیرضا ستوده

به علت کاربرد گسترده میکرو/نانوتیرها در ریز سازه ها، برای مثال در میکروسکوپ نیروی اتمی، سیستم های میکرو/نانو الکترو مکانیکی، ریز پردازنده ها، بیو سنسورها و بسیاری از تجهیزات مهندسی پزشکی، به مطالعه رفتار ارتعاشی و پایداری آنها پرداخته شده است. ارتعاشات آزاد خطی و غیرخطی و بار بحرانی کمانش و رفتار پس از کمانش میکرو/نانوتیرهای ساخته شده از مواد هدفمند برای دو شرط مرزی دو سر تکیه گاه ساده و دو سر تکیه گاه گیردار برررسی شده است. معادله های حاکم با روش انرژی و استفاده از اصل همیلتون بدست آمده اند. معادله دیفرانسل حاکم با روش تحلیلی هموتوپی که یک روش قدرتمند در حل مسائل غیر خطی می باشد، حل شده است. در این پایان نامه از تئوری غیر کلاسیک کوپل تنش که یک حالت خاص از تئوری گرادیان کرنش می باشد استفاده شده است، و به جای سه پارامتر اندازه که در تئوری گرادیان کرنش نیازاست، تنها نیاز به یک پارامتر اندازه می باشد. هر دو تئوری تیر اولر-برنولی و تئوری تیر تیموشنکو استفاده شده و نتایج بدست آمده از این دو تئوری با مراجع مختلف مقایسه شده است. ماده میکروتیر از مواد هدفمند می باشد که معمولا از دو فاز سرامیک و فلز تشکیل می شوند. جهت نشان دادن ویژگی های مواد هدفمند در راستای ضخامت از هر دو ایده ارائه شده توسط ردی و موری تاناکا جهت مقایسه با مراجع مختلف استفاده شده است. اثرات دمایی روی فرکانس طبیعی و بار بحرانی کمانش برررسی شده است. در این بررسی دمای سراسر میکروتیر به طور یکنواخت افزایش می یابد. در عمل در بسیاری از موارد، محیطی که میکروتیر در آن قرار دارد محیطی الاستیک می باشد، جهت شبیه سازی این محیط های الاستیک، حالت کلی که بستر از سه لایه خطی، برشی و غیرخطی تشکیل شده، در نظر گرفته شده است و اثرات هر سه لایه بررسی شده است. نمودارها و جداول متعددی جهت نشان دادن اثر پارامتر اندازه، شاخص توانی ماده هدفمند، دما، بستر الاستیک، نسبت لاغری میکروتیر، شرایط تکیه گاهی مختلف، روی فرکانس طبیعی و بار بحرانی کمانش میکروتیر هدفمند بدست آمده است.

سنتز تک ظرفی سیکلو پروپان های پر استخلاف با استفاده از سدیم اتوکسید
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده شیمی 1392
  محمد رضایی   نادر نوروزی پسیان

واکنش تک ظرفی آلدهید های مختلف با مالونونیتریل و سیانوژن برمید در حضور باز جامد سدیم اتوکسید در فاز آلی در حضور حلال اتانول صورت گرفته و مشتقات با بازده بالا به دست می آید که توسط تکنیکir مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین واکنش های بالا در غیاب حلال و در فاز جامد با آلدهیدهایی که در دمای اتاق جامد می باشند انجام گرفت و مشتقات 3-(آریل) سیکلوپروپان-2،2،1،1-تتراکربونیتریل تهیه گردیدند.

تحلیل سالک مجذوب و مجذوب سالک در عرفان اسلامی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده الهیات 1392
  رودابه خاکپور قشلاق   عظیم حمزئیان

چکیده عرفان به معنای شناخت، شناسایی و در اصطلاح، طریقه و روش خاصی برای دستیابی به حقیقت است که به شهود، اشراق، جذبه سلوک، وصول و اتحاد با حقیقت، تکیه دارد. عرفان دونوع است. عرفان نظری و عرفان عملی. عرفان عملی، سیر و سلوک نامیده می شود. عرفا، سیر و سلوک را به سفر تشبیه کرده اند، عارفی که در جستجوی حق، پا به جاده ی بی افق می نهد، سالک نامیده می شود . همه ی کسانی که فرآیند سیر و سلوک را تجربه می کنند، به یک طریق سیر و سلوک نمی کنند. گروهی از سالکان در ابتدا، در اثر معرفت، مجاهدت و کوشش به سیر سلوک می پردازند، بعد جذبه ی الهی شامل حالشان می شود، به این گروه سالک مجذوب گفته می شود. مجذوب سالک نیز به کسانی گفته می شود که در ابتدا، جذبه و عنایت الهی شامل حالشان شده، از خود فانی می شوند، بعد برای دستگیری مریدان برمی گردند و منازل، مراحل و مقاماتی را که یک مرتبه از آنها گذشته اند، دوباره این مراحل و مقامات را طی می کنند. بنابراین؛ نهایت راه سالک مجذوب، ابتدای راه مجذوب سالک است. پژوهش حاضر، با هدف معرفی سالک مجذوب و مجذوب سالک از دیدگاه عرفان اسلامی و تفاوت های این دو، صورت گرفته است. سوالات پژوهش عبارتند از: معنا و مفهوم سالک مجذوب و مجذوب سالک چیست؟ سالکان مجذوب و مجذوبان سالک از نظر مقامات، مراتب عرفانی و مراحل چه تفاوتی با هم دارند؟ جایگاه جذبه و مشاهدات در مجذوب سالک و جایگاه معرفت، هوشیاری و یقظه در سالک مجذوب چیست؟ نتایج به دست آمده، گویای آن است که نحوه ی سیر و سلوک سالک مجذوب و مجذوب سالک و جایگاه هر کدام و مقامات کسب شده در سلوک متفاوت است. روش پژوهش حاضر، به شیوه ی توصیفی ـ تحلیلی بوده است. کلید واژه ها: تدلّی و ترقّی، سالک مجذوب، مجذوب سالک، جذبه و معرفت

بررسی تطبیقی غزلیات رهی معیری با غزلیات سعدی شیرازی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1392
  مریم میرزایی   داود محمدی

چکیده رساله حاضر ، پژوهشی در بررسی تطبیقی غزلیات رهی معیّری و سعدی شیرازی است. این مقایسه صورت گرفته است که میزان تشابهات و تفاوت های غزل های دو شاعر را نشان دهد. در این پژوهش پس از بیان کلیات تحقیق، توضیح و شرح مبانی نظری و مختصری در زندگی سعدی و رهی معیری به مقایسه و تطبیق غزل های دو شاعر در چهار بخش عاطفه، تخیل، زبان و موسیقی پرداخته شده که بیشترین بخش این تحقیق را تشکیل می دهد. در تطبیق موارد متشابه و متفاوت، تحلیلی آماری و علمی نیز از آنها ارائه شده است. در غزلیات دو شاعر محور اصلی و مرکزی عواطف، عشق و جلوه های گوناگون آن است. عرضه حالات روحی و تخیلات در شکلی ملموس و حسی ست. تشبیه مفرد به مفرد ، محسوس به محسوس و معقول به محسوس بالاترین بسامد را در تشبیهات از آن خود کرده است. طبیعت و مظاهر آن بیشترین مشبّهٌ به ها را تشکیل می دهد. تشبیهات ساده و روان است. ساختار زبان به دور از هر گونه پیچیدگی های تصنعّی است. افعال ساده اند و غزلها ساختار نثرگونه دارند. پرکاربردترین بحرهای غزلها بحر رمل، هزج، مجتث و مضارع است. و ردیف های فعلی و جمله ای ـ گروهی به ترتیب پرکاربردترین ردیف هاست. این پژوهش ثابت می کند که شباهت های غزلیات دو شاعر در چهار بخش مذکور بیشتر از تفاوت هاست و رهی معیری در غزلیات خود از سعدی تأثیر پذیرفته است. کلید واژه ها: بررسی تطبیقی، غزل، سعدی شیرازی، رهی معیری، تخیّل، عاطفه، موسیقی، زبان.

سبک شناسی [دیوان] غزلیات منزوی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1392
  دانیال کبودیان   محمد رضایی

پرسش بنیادین این پژوهش این است به طور کلی ویژگی سبکی غزلیات حسین منزوی چیست؟ و اینکه آیا در غزلیات شاعر نو پرداز و همیشه عاشق ما نمودی از هنر شاعرانه و ساختار شعری، وزن، آرایه ی ادبی و تشبیه و استعاره و به طور کلی ویژگی سبکی غزل نو هست یا بکارگیری زبان ساده و عامیانه غزلیات عاشقانه وی را از ادبیت تهی ساخته واینکه در غزلیات نو پرداز وی از لحاظ مضمونی، عاشقانه های منزوی بیش از اشعار سپید و نیمای به چشم می خورد. ویژگی موسیقایی، وزن غزلیات و همچنین اندیشه وی در این پژوهش بررسی شده است. و همچنین در کنار جواب این پرسش بنیادی ما به بررسی مفهوم سبک و چگونگی شکل گرفتن غزل نو و ویژگی های آن می پردازیم. و همچنین به بررسی آثار و شرح حال وی پرداخته و در آخر خلاصه ای از پژوهش خود را ارائه می دهیم.

بررسی ساختار تمکن مالی جامعه ی ایران جهت دسترسی به اینترنت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی 1392
  نوید جعفری   پیام حنفی زاده

در این پایان نامه با تعیین میزان هزینه ی دسترسی به اینترنت با توجه به سطوح کاربری مختلف موجود (خدمات دسترسی به اینترنت)، و پیش بینی آن برای 10 سال آتی، و همچنین بررسی دهک های هزینه ای خانوارهای شهری و روستایی و پیش بینی این هزینه ها، مقایسه ای میان دهک های هزینه ای در خانوارهای شهری و روستایی صورت گرفته است و توانایی و تمکن مالی این دهک ها، برای دسترسی به برخی از سطوح کاربری اینترنت مورد تحلیل قرار گرفته است. از این رو تعیین میزان قدرت و تمکن مالی دهک های هزینه ای کشور، و بررسی میزان اختلاف و شکاف این دهک ها با حداقل تمکن مورد نیاز با توجه به سطوح کاربری در نظر گرفته شده از اهداف این پژوهش می باشد. به منظور پیش بینی هزینه های دسترسی اینترنت از پیش بینی مقادیر تورم با توجه به شاخص های قیمتی مربوطه و مدل خود رگرسیون میانگین متحرک استفاده شده است. همچنین برای پیش بینی دهک های هزینه ای از رگرسیون و آنالیز روند بهره گرفته شده است. با توجه به نتایج حاصله پیشنهاداتی جهت افزایش توانایی دسترسی دهک های ناتوان به سطح کاربری مزبور ارائه گردیده است.

سبک شناسی نثر مهدی اخوان ثالث
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1392
  سعیده پورسلیمی   ناصر رحیمی

چکیده سبک، روش خاص ادراک و بیان افکار به وسیل? ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر و در حالت کلی حاصل نگاه خاص هنرمند به جهان درون و برون است. در دور? معاصر، ملک الشعراء بهار نخستین کسی است که به طور طبقه بندی شده به علم سبک و سبک شناسی سامان داد و بعدها افراد دیگر از جمله شمیسا به طرق مختلف به طبقه بندی سبک پرداختند. مهدی اخوان ثالت از جمل? چهره های سرشناس شعر و شاعری در دور? معاصر است که آثار فراوانی به نظم و نثر دارد و به دلایل متعددی، از جمل? شاعران و محققین صاحب سبک به شمار می رود. بررسی سبک نثر وی در سه سطح زبانی، فکری و ادبی موید این موضوع است که وی از یک طرف به دلیل علاقه¬مندی به ادبیات گذشت? ایران و از طرف دیگر به جهت پایبندی به اصول و ضوابط ادبیات معاصر، زبانی کهنه و نو را با مهارت خاصی به هم پیوند می زند و زبان ویژه ای به وجود می آورد. واژه های کلیدی: مهدی اخوان ثالث، نثر معاصر، نثر تحقیقی، سبک شناسی نثر

ارزیابی اثر کود سبز بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم نان (triticum avestivum l) و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مراغه - دانشکده کشاورزی مراغه 1392
  آرمین حبیبی   بهمن موسوی

به منظور بررسی اثر کود سبز بر عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک پژوهشی در سال زراعی 92-1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار و 4 تکرار انجام شد. فاکتور اول در 6 سطح شامل: آیش (عدم کاربرد کودسبز)، خلر، ماشک مراغه، شبدر برسیم، اسپرس و ماشک گل خوشه ای و فاکتور دوم در 2 سطح شامل: رقم پیشگام و رقم زرین بود. نتایج نشان داد بیشترین میزان ماده آلی و نیتروژن کل خاک با کاربرد کودسبز خلر بدست آمد. کاربرد کودسبز نسبت به عدم کاربرد آن باعث بهبود وزن مخصوص ظاهری خاک، درصد رطوبت جرمی خاک و میزان پتاسیم قابل دسترس خاک شد. همچنین بیشترین میزان فسفر قابل دسترس خاک بر اثر کاربرد کودسبز اسپرس مشاهده شد. ارتفاع بوته، طول سنبله، ارتفاع ساقه اصلی، وزن سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و مقدار کلروفیل بر اثر کاربرد کودسبز نسبت به عدم کاربرد کودسبز بهبود یافتند. با کاربرد کود سبز ماشک گل خوشه ای و خلر به ترتیب بیشترین عملکرد بیولوژیک و تعداد سنبلچه در سنبله حاصل شد. در بین ارقام گندم، بالاترین میزان ارتفاع بوته، طول سنبله، ارتفاع ساقه اصلی و عملکرد بیولوژیک مربوط به رقم زرین بود. همچنین بیشترین میزان وزن سنبله، وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله، میزان کلروفیل، تعداد سنبلچه در سنبله و شاخص برداشت مربوط به رقم پیشگام بود. بیشترین میزان وزن دانه سنبله به کودسبز ماشک مراغه با رقم پیشگام متعلق بود. همچنین بیشترین طول میانگره پدانکل در کودسبز شبدربرسیم با رقم زرین و بالاتربن میزان عملکرد دانه نیز در کودسبز خلر با رقم پیشگام مشاهده شد. در نهایت می توان بیان کرد که استفاده از کود سبز با بهبود خواص فیزیکوشیمیایی خاک و عملکرد و اجزای عملکرد گندم می تواند نقش بسزایی در راستای اهداف کشاورزی پایدار داشته باشد.

روشنفکران ایرانی و امر سیاسی در دو دهه نخست بعد از انقلاب اسلامی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم انسانی 1393
  عطا محامد تبریز   محمد رضایی

در این رساله ما از میان روشنفکران ایرانی بر سیدجواد طباطبایی متمرکز شده ایم. سیدجواد طباطبایی یکی از متفکران مطرح امروز ایران است. وی در نوشته هایش علاوه بر اینکه تاریخ اندیشه سیاسی را دنبال می کند خود نیز به ترسیم یک نظریه سیاسی در حوزه ایران دست می یازد. در این رساله آشکار خواهیم کرد که نگاشته هایش پیرامون امر سیاسی به دور از انسجام و دچار گسست اند از این رو در معرض خوانش های گوناگون می تواند قرار گیرند. ما در این رساله با بازخوانی ساختارهای برساخته طباطبایی یعنی: سنت، مدرنیته و ایرانشهری به واسازی آنها در آثارش پرداخته ایم و اینگونه سه قرائت را از اندیشه وی در حوزه امر سیاسی محتمل دانسته ایم: قرائتی که در آن وی به عنوان یک سلطنت طلب دانسته می شود، قرائتی که وی در آن به دنبال ایجاد نظام شاه شاهان در ایران است و در نهایت قرائتی که وی را به نظریه ولایت فقیه پیوند می زند.

شکل گیری آموزش و پرورش تحول خواه در ایران؛ مطالعه موردی خانه یادگیری رها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم انسانی 1392
  زهرا حیدری   محمد رضایی

موضوع بررسی این پایان نامه، بررسی موردی شکل تازه¬ای از آموزش مدرسه¬ای در ایران است. با بررسی این فرم تازه آموزشی که «خانه یادگیری رها» خوانده می¬شود، درصددیم ضمن مروری بر تاریخچه تحولات فرمی و محتوایی آموزش و پرورش در ایران، مورد خانه یادگیری رها به شیوه عمیق واکاوی شود. ما در این پایان نامه، استدلال می¬کنیم که در این پیوستارِ تاریخی دو تحولِ عمده به چشم می خورد: از یک-سو، شاهد رسمی شدن (و یا دولتی شدن) آموزش هستیم و از سوی دیگر، با شکل گیری کوشش¬هایی برای آموزش غیر رسمی هستیم. با تکیه بر استراتژی مطالعه موردی و با تکیه بر تکنیک¬های گردآوری داده¬ها (مصاحبه عمیق و مشاهده) نشان می¬دهیم کدام شناسه ها چنین تحولِ اجتماعیِ بنیادینی را نمایندگی می¬کنند. به بیان دیگر، هدف ازا ین پایان نامه پاسخ به این پرسش اساسی است که ویژگی های تحول خواهی خانه ی یادگیری رها کدام¬اند؟ داده¬های تحقیق با تکیه بر روش تحلیل تماتیک برای رسیدن به تم¬های مهم بررسی شدند. نتایج پژوهش نشان داد شناسه هایی چون تقویتِ نگاهِ خلاقانه و انتقادی، مشارکتی کردنِ فرآیند آموزش و یادگیری، جاری بودنِ جریانِ آموزش در بسترِ زندگی روزمره، تعامل مدرسه با جامعه، همراه بودن معلم در کنارِ کودکان، توجه به تمایزات فردی و بسیاری از موارد دیگر شناسه های تحول خواهی به شمار می¬روند که سبب گرایش خانواده ها به این مدارس شده است.

فرآیند جدایی قیمت گاز طبیعی و نفت خام در سطح جهان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1392
  محمد رضایی   ابراهیم عباسی

گاز طبیعی علاو ه بر اینکه یک کالای نهایی است، به عنوان کالای واسطه ای و نیز به عنوان یک نهاده مهم در فرآیند تولید نقش ایفا می کند. بررسی روند تاریخی قیمت های نفت خام و گاز طبیعی نشان می دهد که بازار نفت خام وگاز طبیعی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. اما قیمت¬گذاری گاز طبیعی تحولات زیادی را طی چند دهه اخیر داشته است. در ابتدای بهره برداری از گاز طبیعی این صنعت برخلاف نفت، بیشتر از مولفه ها و متغیرهای منطقه ای پیروی نموده است. بازار نفت یک بازار بین المللی است در حالی که بازار گاز یک بازار منطقه ای و کوچک است و قیمت آن براساس توافق های طرفین تعیین می شود که باعث می شود قیمت نفت در قیمت گاز نقش اساسی را ایفا کند. در حال حاضر در اروپا، آسیا و آمریکا هر کدام مکانیسم قیمت¬گذاری مختص به خود را دارند. در این تحقیق به بررسی رابطه بین قیمت گاز طبیعی و نفت خام در دو کشور ایالات متحده و ژاپن پرداختیم. برای درک این رابطه، بازراهای نفت و گاز طبیعی ایالات متحده و ژاپن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که رابطه بلند مدت بین قیمت های نفت خام و گاز طبیعی در ایالات متحده برقرار نیست و به عبارتی قیمت گاز طبیعی از قیمت نفت خام بطور نمایان گسسته شده است و برای ژاپن رابطه بلند مدت بین قیمت های نفت خام و گاز طبیعی برقرار می باشد بطوری که قیمت گاز طبیعی از قیمت نفت خام پیروی می کند.

تحلیل آماری، همدیدی دماهای فرین بالای دوره ی گرم سال منطقه ی جنوب شرق ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1393
  محمد رضایی   یوسف قویدل رحیمی

با ظهور پدیده¬ی گرمایش جهانی، طی سال¬های اخیر رخداد روزهای گرم و امواج گرمایی رو به افزایش بوده است. منطقه جنوب شرق ایران به سبب موقعیت جنب حاره¬ای در معرض این فرین آب و هوایی قرار دارد. در این پژوهش به بررسی ویژگی های آماری و شناسایی الگوهای همدید دماهای فرین بالای دوره¬ی گرم سال در جنوب شرق ایران پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا داده های دمای 9 ایستگاه سینوپتیک در منطقه¬ی جنوب شرق اخذ گردید. سپس با اعمال شاخص فومیاکی بر روی میانگین دمای ایستگاه ها، مقادیر خروجی شاخص مذکور به دو طبقه گرم وخنک تقسیم شد و هر طبقه به زیر طبقات مختلف تقسیم گردید. نتایج حاکی از افزایش روند روزهای گرم و کاهش روند روزهای خنک می باشد. جهت بررسی الگوهای همدید تعداد 27 روز ابرگرم و 30 روز بسیار خنک انتخاب گردید. کم فشار حرارتی گنگ به عنوان الگوی سطح زمین و تراز 850 هکتوپاسکال، و زبانه های پرارتفاع جنب حاره در تراز های 700 و 500 هکتوپاسکال در پدیدآیی روزهای ابرگرم نقش آفرینی کرده اند. در روزهای بسیار خنک در سطح زمین و تراز 850 هکتوپاسکال نفوذ پرفشار از شمال دریای مازندران و در ترازهای 700 و 500 هکتوپاسکال جابه جایی پرارتفاع جنب حاره به سوی عرض های بالا و قرار گیری محور ناوه بر روی منطقه مورد مطالعه موجب فرارفت هوای خنک عرض های بالا شده است. الگوهای حاصل از تحلیل خوشه¬ای وارد نیز حاکی از آن است که تنوعی در الگوهای مولد روزهای ابرگرم و بسیارخنک مشاهده نمی-شود. وزش دما در روزهای ابرگرم نشان داد که به سبب وجود هسته¬ی کم فشار حرارتی در سطح زمین و منحنی پرارتفاع بر جنوب شرق ایران، هسته بیشینه دما منطبق بر منطقه مورد مطالعه بوده، و نمی توان گفت وزش گرم از مناطق خارجی صورت گرفته است.

فرهنگ واژگان، اصطلاحات و امثال در گونه زبانی روستای "سَطوه"
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1393
  حسین طباطبایی   حسن طباطبایی

روستای سطوه یکی از روستاهای کویری سمنان و از نظر تقسیمات کشوری از توابع شهرستان شاهرود محسوب است که به همراه چند روستای مجاور آن [بیدستان ، حسینان ، رشم ، سینگ ، معلمان و مهدی آباد] در استان سمنان به عنوان "سرکویر" معروف و مشهور است . گونه زبانی این روستا - که مشابهت زیادی به لهجه های بازماند? خراسان قدیم دارد- ، به دلایل متعدد، از جمله فاصله زیاد تا شهر، تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده است. مطالعه درباره واژگان، اصطلاحات و تعابیر این گون? زبانی علاوه بر فواید مردم شناسانه و زبان شناسان? آن ممکن است در گشودن برخی ازگره های زبانی و معنایی متون کهن فارسی مفید و موثر باشد . همچنین امثال و تعابیر کنایی موجود در این گونه زبانی به طرز محسوسی تحت تاثیر پیشه های رایج در این منطقه از دیرباز تاکنون ، از قبیل : دامداری ، کشاورزی ، کاروان کِشی و ... است که بررسی و طبقه بندی این امثال نتایج مردم شناسی ، زبان شناسی و نیز دستوری مفیدی در بر خواهد داشت . در مجموع? حاضر کلی? واژگان ، تعابیر ، اصطلاحات و امثال مورد استفاده در روستای سطوه بر اساس ترتیب حروف الفبا گردآوری شده و علاوه بر آن ، ضمن بیان شاهد مثال لغات و ترکیبات در متون کهن فارسی و احیانا ریشه شناسی لغات عربی و پهلوی موجود ، به نکاتی دیگر از قبیل وجوه اشتقاق و برخی قواعد و شگردهای لغت سازی به کار رفته در این گون? زبانی اشاره شده و همچنین کاربردهای جنبی و کنایی عبارات ذکر گردیده و از این رهگذر برخی آداب و رسوم و اعتقادات عامیانه و بومی مورد بررسی قرار گرفته است .

بررسی سیر رمانتیسیسم سیاه در ادبیات معاصر فارسی با تکیه بر اشعار فریدون توللی، نادر نادرپور و نصرت رحمانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1393
  موسی وصفی قراولخانه   عبدالله حسن زاده میرعلی

رمانتی¬سیسمِ سیاه، گرایشی است که در ادبیات فارسی تحت تأثیر تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران پدید آمد، از وقایع مهم تأثیرگذار در بروز این پدیده می¬توان به انقلاب مشروطه و پس از آن کودتای 28 مرداد سال 1332 اشاره کرد. از ویژگی¬های این گرایش باید به مرگ¬طلبی، توجه به فضاهای ناشناخته، شب، گورستان، حضور مردگان و اشباحِ سرگردان در شعر و... اشاره کرد. تکوین این مضامین در شعر فارسی به دوران مشروطه بازمی¬گردد که بیشتر در شعر میرزادۀ عشقی و عارف قزوینی دیده می¬شود؛ امّا بلوغ آن، در سال¬های پس از کودتا بود که جلوه¬های آن را در بیشتر اشعار شعرای آن دوره -از جمله مهدی اخوان ثالث، حسن هنرمندی، فروغ فرّخزاد و فریدون مشیری-، می¬توان دید. امّا گرایش سه شاعر دیگر به این پدیده در شعر چشم¬گیر¬تر است. این سه شاعر عبارتند از: فریدون تولّلی، نادر نادرپور و نصرت رحمانی. تیره بینی و مرگ اندیشی¬ِ فریدون تولّلی بیشتر در دفاتر نخستینش دیده می¬شود، شعر او پس از واقعۀ کودتای 28 مرداد که جامعۀ شاعرانِ روشنفکر را سرخورده و مأیوس کرده بود، به سوی نوعی رمانتی¬سیسم سیاه رفت. عوامل مؤثّر دیگری نیز در گرایش او به این جریان وجود داشت، از جمله آشنایی او با شعر فرانسه و به ویژه شاعری نظیر بودلر و نیز تخصّصش در زمینه باستان¬شناسی، که او را به دنیای مردگان می¬برد. نادرپور نیز شاعر دیگری است که شعرش سرشار از این مضامین بود. اگرچه وی در ابتدا تحت تأثیر فریدون تولّلی قرار داشت امّا وی بیشتر از هر عامل دیگری، متأثّر از شاعران اروپایی و جریان¬های ادبی همچون مکتب گورستان بود. امّا شاعر سومی که اشعارش در مطالعۀ این جریان دارای اهمیّت است، نصرت رحمانی¬ است. وی در سه مجموعۀ نخستینش تحت تأثیر تولّلی و فضای شعرهای «رها» و «پویه»، شیفتۀ مفاهیمی گناه¬آلود و دوزخی است. از عوامل بسیار مهم در تیرگی اشعار او نیز، فضای اجتماعی ایران بعد از کودتا است.

بررسی رابطه ی مصرف فرهنگی و هویت اجتماعی مطالعه ی موردی: شهروندان منطقه 6 تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1393
  محمد دلال خراسانی   محمد رضایی

در دنیای امروز مصرف کننده موجودی اجتماعی است که با مصرف کالا در فرایند تعامل اجتماعی قرار میگیرد و بر همین اساس شناخته میشود. مصرف در جامعه امروز فقط مصرف طبیعی و لازم برای زندگی نیست بلکه واجد وجوه نمادین، ارتباطی، مناسکی، هویتبخش و متمایزکننده است. سبک و سیاق استفاده از کالا، به خصوص آن دسته از کالاها که ممتاز قلمداد میشوند، تشکیل دهنده یکی از نشانه های کلیدی هویت و نیز سلاحی ایده ال در استراتژی تمایز است. بر همین اساس،پژوهش حاضر درپی پاسخ به سوالِ چگونگی رابطه مصرف فرهنگی و هویت اجتماعی در بین شهروندان تهرانی است. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه توام با مصاحبه جمع¬آوری شده است.روایی متغیرها نیز استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بررسی و مورد تأیید قرار گرفته است.جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهروندان هجده سال به بالای منطقه 6 تهران در سال 1393 می باشند که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعدیل شده،تعداد 449 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از شیوه¬ی نمونه گیری خوشه¬ای چند مرحله ای انتخاب و بررسی شده اند. یافته های تحقیق و نتایج فعالیت آماری مربوطه با استفاده از رگرسیون،نشان میدهد بخشی از میزان هویت اجتماعی و انواع آن شامل هویت ملی ، قومی و بین المللی افراد توسط مصرف فرهنگی تبیین می شود. نتایج تحقیق همچنین بیانگر این واقعییت نیز هست که هویت گروهی افراد ارتباطی با مصرف فرهنگی آنان ندارد.

تحلیل هم آیندی (کانجانکچرال) مطالعات فرهنگی در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم انسانی 1392
  هادی آقاجانزاده   محمد رضایی

اغلب گفته ها و نوشته ها پیرامون مطالعات فرهنگی در ایران، به توصیف و بازگویی نمودهای آشکار و عموماً نهادی آن پرداخته اند. این مجموعه گفتارها، یا حالتی تجویزی داشته و سنجه ای را در مطالعات خود پیشاپیش مفروض گرفته اند، یا آن که شأنی استعلایی برای روایت خویش قائل بوده اند. در جملگی آنها، آنچه مغفول مانده است، مطالعه ی امکان های ظهور مطالعات فرهنگی به عنوان پیکره ای از دانش، در بستر هم آیندی های تاریخی، جدال های معرفت شناختی، مناسبات قدرت، امور پیشامدی و تفاسیر ناشی از مواضع سوژگی کارگزاران و بازیگران عمده ی این عرصه بوده است. پژوهش حاضر با معرفی امکان ها و ملاحظات موجود در مطالعات فرهنگی به منظور اتخاذ موضعی تاریخی، به ویژه شیوه ی تحلیل هم آیندی می کوشد نمودهای حاضرِ مطالعات فرهنگی در ایران را، در پرتو امکان های پدیداری شان مطالعه نماید. استدلال پژوهش حاضر بر اساس مجموعه ی گفت و گوهای روایی جامع با اصحاب مطالعات فرهنگی در ایران چنین است که مطالعات فرهنگی در ایران، به هنگام ورود به مناسبات نهادی و رشته ای، ارتباط معنادارش را با علل معرفت شناختی ممکن شدن اش از دست داد و بیشتر در سطح اسمی و گزاره محوری که صرفا با نمودهای رشته ای مطالعات فرهنگی در ارتباط است، باقی ماند. این رخداد، پیامدهای جدی برای سیاست مطالعات فرهنگی، به ویژه امکان های مداخله ای آن به همراه داشته است. این پژوهش همچنین می کوشد نشان دهد، چگونه بی توجهی به هم آیندی های تاریخی و امکان های پدیداری دانش، بر سیاست های آن، تأثیراتی عمیق و بنیادین برجای می گذارد.

صورتبندی میدان تولید نقاشی در ایران (1390- 1376)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده هنر و معماری 1393
  فرحناز وحیدیگانه   محمد رضایی

در این نوشتار، با عنایت به رویکرد نظری پی یر بوردیو در خصوص صورت بندی میدان های اجتماعی و با استفاده از روش ساختارگرایی تکوینی، که گلدمن و بوردیو از آن بهره گرفته اند، در پی شناسایی قطب-بندی میدان تولید نقاشی در ایران، سال های (1390-1376) بوده ایم. سپس با تمرکز بر قطب وابسته و شناسایی خرده قطب های درون آن، به تغییر و تحولاتی که این قطب پیموده خواهیم پرداخت. با شناسایی و بررسیِ دو خرده قطب دولتی و خرده قطب بازار که خود متشکل از بازار داخلی و بازار خارجی است، به این نتیجه می رسیم که از سالهای 76 تا 84، قطب وابسته میدان نقاشی ایران به سمت خرده قطب دولتی نزدیک شده و از سالهای 84 تا 90 به سمت خرده قطب بازار گرایش پیدا کرده است.

استخراج و اندازه گیری مولیبدن به روش استخراج مایع – مایع همگن به کمک فلوتاسیون
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده علوم پایه 1393
  مریم مظفری   محمد رضایی

مراحل استخراج به روش میکرو استخراج hllme-fa بدین ترتیب می باشد که ابتدا مخلوط حلال استخراج کننده و حلال همگن کننده به کمک سرنگ به انتهای سل مخصوص استخراج تزریق می گردد. در مرحله دوم نمونه آبی پس از نمکی کردن آن با سرنگ از بالا بر روی فاز آلی با فشار سرنگ تزریق می نماییم. صورت ذرات ریز پخش می گردد حضور نمک باعث می گردد که محلول هموژن بد ست آمده به صورت پخش شده گردد، با فلوتاسیون به کمک هوا فاز آلی را در قسمت بالای مخروطی جمع آوری گردید و سپس با اضافه کردن آب این فاز به قسمت مخروطی انتقال داده می شود و جمع آوری حجم میکرو لیتری از حلال استخراج کننده جهت تزریق به دستگاه جذب اتمی امکان پذیر می گردد. محلول نمونه به سل استخراجی که حاوی مخلوط 200 میکرولیتر تولوئن (به عنوان حلال استخراجی) و 1 میلی لیتر متانول (به عنوان حلال همگن کننده) بود اضافه گردید. لیگاند آلیزارین red s به عنوان عامل کمپلکس دهنده با یون مولیبدات مورد استفاده قرار گرفت و سورفکتانت کاتیونی ستیل تری متیل آمونیوم برومید به عنوان عامل زوج یون کننده مورد استفاده قرار گرفت.بوسیله هوادهی، حلال استخراجی در بالای محلول در سل استخراجی جمع آوری گردید. تحت شرایط بهینه گستره خطی خوبی در محدوده میکروگرم در لیتر با ضریب همبستگی 9923/0r2= مشاهده شد. حد تشخیص برابر 1/0 میکروگرم بر لیتر بود. تکرارپذیری برای تکرار در سطح غلظتی 5 میکروگرم بر لیتراز مولیبدن برابر 7/9% بود. در نهایت روش پیشنهادی به طور موفقیت آمیزی برای تعیین مولیبدن در سه نمونه مختلف آب به کار برده شد.

نقد نثر روضه الصفا (بر مبنای سبک شناسی ساختارگرا)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1393
  هدی پارسا   محمد رضایی

(قرن نهم هجری) دوره تیموریان یکی از ادوار مهم تاریخ نگاری در ایران است ، تاریخ نویسی که در دوره های قبل نیز رواج داشت در این دوره بر اثر عوامل سیاسی و فرهنگی رو به فزونی نهاد و تألیفات متعددی در حوزه تاریخ نگاری عمومی ، محلی و سلسله ای شکل گرفت. یکی از تاریخ های مهم عمومی در ان دوره روضه الصفا اثر میر خواند است . این اثر تا مدتها به عنوان یک اثر تاریخی مهم در ایران و غرب به شمار می رفت ، تحلیل و بررسی سبکی این اثر موضوع پژوهش پیش روست . رویکرد سبکی در نقد این اثر مبتنی بر ساختارگرایی است . برای دستیابی به این مهم پس از آوردن مقدماتی در رابطه با مبانی پژوهش در بخش دوم از فصل چهارم متن از دو زاویه زبان و ادبیات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . در سطح زبانی ، متن در سه حوزه آوایی ، لغوی و نحوی مورد بررسی واقع شده و در سطح ادبی تحلیل و تبعین صور خیال و عناصر بلاغی متن مورد توجه قرار گرفته است .

تاثیر ترکیب مالکیت و هیات مدیره شرکتها بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده مدیریت و حسابداری 1393
  محمد رضایی   محمدرضا عبدلی

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تاثیر ترکیب مالکیت و هیات مدیره شرکتها بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر میزان رعایت مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان یک فاکتور موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران می باشد.دوره زمانی تحقیق بین سالهای 88 الی 92 می باشد که از صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران لحاظ گردیده است .که از روش رگرسیون ساده و چند متغیره مورد آزمون قرار گرفته است نتایج پژوهش حاکی از آن است که از بین متغیرهای مستقل متغیر رتبه تمرکز مالکیت و نسبت اعضاء موظف بیشترین تاثیر را بر مسئولیت پذیری اجتماعی داشته است و از بین متغیرهای کنترلی تنها متغیر میزان تحصیلات بر روی متغیر وابسته که همان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها می باشد تاثیر گذار است.

مقایسه سیاست ملت سازی جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی اصلاحات (1386-1384)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390
  محمد رضایی   علی کریمی

ملت سازی فرآیند است که طی آن شهروندان جامعه به تدریج پیرامون نقاط مشترک و وحدت آفرین به خودفهمی می رسند و اشتراکات را تقویت می کنند و در عین حال نقاط گسست و شکاف برانگیز از بین می رود یا تضعیف می شود. وجود ملتی یکپارچه و منسجم یکی از مهم ترین لوازم تداوم حیات دولت های کنونی است. بدون وجود ملتی متحد، بقا و حیات کشور امکان پذیر نیست. بنابراین سیاست هایی که در جهت ساخت ملت و ایجاد همگرایی در بین مردم یک کشور که از اقوام و اقلیت های دینی و زبانی و فرهنگی مختلف تشکیل می شود، بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش کوشش بر این است که سیاست ها و تصمیماتی که در جهت برنامه های ملت سازی درجمهوری اسلامی ایران (دوره سازندگی و اصلاحات) گرفته شده است، مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر فرض اساسی در این پژوهش عبارت از این است که : الگوی ملت سازی در دوره سازندگی تمرکز گرا و مبتنی بر توسعه اقتصادی و در دوره اصلاحات تمرکز زدا و مبتنی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده است. هدف اصلی این پژوهش فهم بهتر و شناسایی سیاست های ملت سازی و قومی در کشور ایران که ملت آن متشکل از اقوام و اقلیت های دینی ، زبانی و فرهنگی متفاوت است، می باشد. روش تحقیق در این پژوهش نیز مقایسه ای است. در این تحقیق در مرحله اول به کلیات و مفاهیم ملت سازی وعناصر هویت ملی که سازنده سیاست های ملت سازی اشاره شده است. در مرحله دوم، به بررسی برنامه ها و فرآیند ملت سازی در طول تاریخ ایران توجه گردیده و در مرحله بعدی علل تنوع قومی در ایران و وجود اقوام گوناگون بررسی و تحلیل شده است. سپس الگوهای ملت سازی اجرا شده در دو دوره سازندگی و اصلاحات مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت وجوه مشابهت ها و تفاوت ها در این دو الگو مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفته می شود. بر اساس نتایج این تحقیق، در جمهوری اسلامی ایران، سیاستن های ملت سازی روندهای متفاوتی را پشت سر گذاشته است، به گونه های که تدوین تصمیمات ملت سازی در دوره سازندگی مبتنی بر توسعه اقتصادی و نوسازی و در دوره اصلاحات مبتنی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده است. توجه و تاکید هر یک از این دولت ها به یک وجه از توسعه کشور در سیاست ملت سازی خود باعث شکاف ها و پیامدهای نامطلوب برای مردم کشور و آینده آنها شده است.

چگونگی تربیت شهروندی از طریق برنامه های درسی پنهان در مدارس پسرانه مقطع متوسطه (مطالعه موردی دانش آموزان شهر قدس)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دانشکده علوم اجتماعی 1390
  محمد خوجم لی   محمد رضایی

طرح مسئله: آنچه طراحان و برنامه ریزان درسی برای رشد و تربیت ابعاد گوناگون شخصیت فراگیران به طور آگاهانه طراحی می کنند برنامه درسی آشکار یا رسمی است. مع هذا، بر اساس پژوهش های انجام شده برنامه ریزی منسجم و منظمی در رابطه با موضوع تربیت سیاسی و مدنی در آموزش و پرورش وجود ندارد. ( مزروقی، 1379) و بررسی کتابهای درسی مقاطع مختلف تحصیلی نشان می دهد، توجه کافی به موضوعات مرتبط با تربیت مدنی نشده است. (برخوداری،1381) افزون بر این، تحلیل محتوی کتب درسی علوم اجتماعی (بعنوان مهم ترین متولی تربیت شهروندی) از لحاظ مولفه های حقوق شهروندی، حکایت از فقر شدید دارد. (بهشتی، 1386) بنابراین می توان نتیجه گرفت: در برنامه های درسی مدارس به مقوله تربیت شهروندی توجه کافی و جدی نشده ویا توجه کمتری شده است. با وجود این نمی توان گفت که دانش آموزان با حقوق، مسئولیت ها و مهارت های شهروندی شان آشنا نمی شوند. همان گونه که ایوان ایلیچ و دیگر صاحب نظران تعلیم و تربیت تاکید دارد «دانش آموزان در مدرسه بسیار بیشتر از آنچه در درس ها به آنها تعلیم داده می شود، یاد می گیرند» لذا، به نظر می رسد عوامل دیگری به طور گسترده تر، پایدارتر و نافذتر، در شکل گیری تجارب، انتقال افکار، نگرش ها، ارزش ها و اعمال و رفتار دانش آموزان عمل می نماید و برکل فرآیند تعلیم و تربیت تاثیر می گذارد. این یادگیری ها و تجاربی را که در طی تحصیل در مدرسه و کلاس درس، مراسم ها و جشن ها، تجربه های درون کلاس ها، آموخته و درک می شود و جزء برنامه درسی از قبل تعیین شده نیست را، برنامه درسی پنهان می گویند. به اعتقاد جیرو از متخصصان تعلیم و تربیت امریکا برنامه درسی پنهان به انتقال ضمنی آن دسته از هنجارها، ارزش ها و طرز تلقی هایی منجر می شود که منتج از روابط اجتماعی مدارس و کلاس درس است. (جیرو،1982: 10) در اصل برنامه درسی پنهان، از یادگیری هایی حکایت می کند که دانش آموزان به دلیل حضور در بطن و متن فرهنگ حاکم بر نظام آموزشی، تجربه می کند. مساله کانونی این پژوهش چگونگی و نحوه آموزش و تربیت شهروندی در مدارس است. بنابراین، پرسش اصلی این است که دانش آموزان در طی زندگی روزمره خود در مدارس از طریق برنامه های درسی بویژه برنامه درسی پنهان چگونه با ارزش ها، مهارت ها و توانایی های شهروندی آشنا می شوند ؟ صورت بندی نهایی سئوال تحقیق به شرح ذیل است: سئوالات اصلی تحقیق: 1- چگونه شهروندی در مدارس متوسطه از طریق برنامه های درسی پنهان آموزش داده می شود؟ 2- از طریق برنامه های درسی پنهان چه عناصر و مولفه هایی از ابعاد شهروندی آموزش داده می شود؟ اهمیت شهروندی: به دلایل ذیل آموزش ایده ی شهروندی در مدارس از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است: 1- بر اساس هویت شهروندی افراد ساکن در یک کشور فارغ از نژاد، جنس، مذهب و قومیت از حقوق برابرخوردار خواهند شد. با توجه به این آموزش شهروندی در کشوری نظیر ایران که جامعه ای مملو از گوناگونی های فرهنگی و قومیتی است، ضرورت دارد؛ 2- تربیت شهروندی افراد را در استیفای حقوق خویش توانا می سازد؛ 3- آموزش شهروندی دانش آموزان را به مهارت های اجتماعی، ارتباطی و گفتگویی، پذیرش تنوع و تکثر و احترام و روحیه تحمل عقاید مخالف مجهز می سازد؛ 4- تربیت شهروندی با تقویت و پرورش توانایی تحلیل منطقی و تفکر انتقادی، آنان را در حل مسائل و مشکلات فردی و اجتماعی جامعه و ایجاد تغییر و تحول در آنها ، تواناتر می سازد؛ 5- «در کشورهای در حال توسعه، احیای مفهوم شهروندی راهی است برای مقابله با حکومت های اقتدارگرا و تمامیت خواه.»؛ 6- «با هویت شهروندی، در عرصه سیاسی و اداره امور می توان مسائل و مشکلات جامعه را بدون توسل به خشونت حل و فصل کرد.»؛ 7- «شهروندی به مدد مجموعه حقوق و وظایف و تعهداتش راهی برای توزیع و اداره عادلانه منابع از طریق تقسیم و مسئولیت های زندگی اجتماعی ارائه می کند.»؛ 8- افراد با آموزش شهروندی، با حقوق وتکالیف و مسئولیت های خود در قبال جامعه و یکدیگر بهتر آشنا می شوند، و بدین وسیله نظم اجتماعی روند رو به رشدتری به خود می گیرد. پژوهش ها و تحقیقات صورت پذیرفته پیشن را در چهار دسته می توان صورت بندی نمود: 1- یک دسته از تحقیقات ویژگی های شهروندی مطلوب را با توجه به ویژگی های اعتقادی، باورها، ارزش ها و فرهنگ حاکم و همچنین اهداف نظام سیاسی حاکمیت، برای آموزش شهروندی فعال، منتقد، خلاق و مشارکت جو، درمدارس احصاء نمودند: فتحی(200)،مایر(2000)، پرایور(1999)،لی(1999)،براون(1996)،قائدی(1385)، آشتیانی و دیگران (1385)و مزروقی(1379)و موسوی. 2- یک دسته دیگر از تحقیقات هم مناسب ترین شیوه ها و روش های آموزش شهروندی را بررسی نمودند. این روش های آموزش می تواند از طریق متن برنامه های درسی، روش تدریس مشارکتی معلمان، قوانین و مقررات حاکم بر کلاس درس و انجمن های دانش آموزی، ایجاد فضای آزاد بحث و فضای دموکراتیک حاکم بر کلاس درس را مورد توجه قرار دادند: شازیا اختر(2008)، هامیش رز(2007)، دیک ریلی(2000)، روسن(2000) 3- برخی دیگر از محققان، میزان توجه کتاب های درسی به آموزش شهروندی و مولفه های آن را مورد تحلیل قرار دادند: سید صمد بهشتی(1386)، علیزاده (1378)و افتخار احمد(2004). 4- دسته دیگری از پژوهشگران هم چالش ها و آسیب های تربیت شهروندی را در برنامه های درسی پنهان بررسی نمودند: فتحی و واحد چوکده (1385) و برخورداری (1381). بررسی پژوهش های انجام پذیرفته نشان می دهد، به الگوی مطلوب و ویژگی های شهروندی خوب، روش ها و نحوه ی آموزش شهروندی، تحلیل محتوای کتاب های درسی از لحاظ مولفه های شهروندی، آسیب ها و چالش های آموزش شهروندی در برنامه های درسی توجه کافی گردیده است. لذا، آنچه در تحقیقات مذکور به آن پرداخته نشده، چگونگی آموزش شهروندی از طریق برنامه های درسی پنهان است. بنابراین، ما در این پژوهش به چگونگی آموزش شهروندی از طریق برنامه های درسی پنهان در مدارس مقطع متوسطه خواهیم پرداخت. روش های آموزش تربیت سیاسی، مدنی و یا شهروندی: جرج و هاگز (1983) بر روش های شعرنویسی، داستان سرائی، تفکر خیالی آرمانی، مراقبه یا غور در باطن در دوره دبیرستان تأکید می نمایند. الیور و شیور (1963) بر روش «گفتگوی آزاد شفاهی» دیویس (1984) بر کاربرد »روش حل مسئله» گاتمن (1989) بر «روش مشارکتی فعال» فتحی و دیبا (1381) بر آموزش های «مستقیم (طراحی برنامه ویژه تربیت شهروندی) و فعالیت های فوق برنامه واردوهای علمی و تفریحی و نقش مربیان و معلمان» همچنین مزروقی (1379) بر «روش مشارکتی فعال ارزیابانه» ملیحه آشتیانی و دیگران (1385) بر «تدریس فعال»، «پرسش و پاسخ»، «آموزش مفاهیم و اصول»، «ایفای نقش» و «گردش علمی» تأکید می ورزند. چهارچوب مفهومی تحقیق: آموزش شهروندی از طریق برنامه درسی پنهان: بنابراعتقاد برخی صاحب نظران تجربیات دانش آموزان در روابط اجتماعی خود درمحیط مدرسه پیش از آموخته های مستقیم آنان در سایه ی آموزش، موثر است و از الگوها و روابط اجتماعی که در مدرسه می بینند، بیشتر از آنچه در همین مدرسه به او گفته می شود، می آموزد. دانش آموزان در طول ساعت های طولانی و سالیان متمادی آموخته ها و تجربیات دیگری نیز دارند که بخش اعظم یادگیری آنان حاصل تعامل پویای آنان با فرهنگ و مجموعه روابط پیچیده حاکم بر مدارس است که جزء برنامه های درسی پنهان محسوب می شود. با توجه به مباحث فوق می توان مجموعه یادگیری ها و تجاربی که دانش آموزان در طی تحصیل در مدارس و حضور در کلاس درس می آموزند و جز برنامه های درسی آشکار و رسمی و از پیش طراحی شده نمی باشد، برنامه درسی پنهان نامید. مطالعات مربوط به برنامه درسی پنهان تا حدود زیادی تحت تاثیر نظرات جان دیوئی و برخی از پیروان او می باشد که توجه زیادی بر آثار و کارکردهای پنهان و تجاربی که در مدرسه حاصل می شود، داشتند. دیوئی دریافت که دانش آموزان در نظام های آموزشی تجارب بسیار ارزشمندی را می آموزند که اغلب آنها در برنامه درسی طرح ریزی شده مشخص نشده است. وی در واقع بین برنامه های درسی طرح ریزی شده و برنامه های درسی طرح ریزی نشده تفاوت قابل ملاحظه ای را مشاهد نمود و روشن ساخت که نظام های آموزشی، عادات و گرایش های مثبت و منفی قابل توجهی را شکل میدهد که اغلب جزییات آن در تدوین برنامه مشخص نشده است. از جکسون به عنوان اولین اندیشمندی نام برده می شود که اصطلاح برنامه درسی پنهان را در کتاب زندگی در کلاس درس(1968) در ایالات متحده مورد استفاده قرار داده است. به اعتقاد اسکلتون، پارسنز و جکسون به عنوان دو کارکرد گرا به مراکز آموزشی به عنوان ابزاری برای یادگیری هنجارها، ارزش ها و مهارتهای اجتماعی نگریسته اند که یادگیرندگان جهت عمل و مشارکت در زندگی اجتماعی به آن نیازمندند. به اعتقاد جکسون، حضور طولانی مدت یادگیرندگان در مرکز آموزشی را باعث «یک شکل شدن» آنها در مواجهه با تجارب مدرسه ای عنوان می کند. در رویکرد مقاومت برنامه درسی نوعی گفتمان تلقی شده که هم باعث سلطه و هم باعث رهایی و آزادی است. در این رویکرد دانش آموزان بر اساس تجربه و فرهنگ زیسته خود در مقابل فرهنگ حاکم بر مدرسه دست به تعبیر و مقاومت می زنند. هنری جیرو نیز «برنامه درسی پنهان را در قالب هنجارهای اساسی، ارزش ها و نگرش هایی ارائه می نماید که غالباً از طریق ارتباطات اجتماعی مرکز آموزشی و کلاس درس به یادگیرندگان منتقل می شود.» به اعتقاد آسبروک (2000) برنامه درسی پنهان در زمره مهم ترین و موثرترین محتواهای آموزشی هستند که دانش آموزان به طور طبیعی یاد می گیرند. این یادگیری ها در مدارس از تجارب داخل کلاس ها، کتابخانه ها، جشن ها و محیط اجتماعی مدرسه شکل می گیرد. بلوم (1972) نیز معتقد است که برنامه درسی پنهان در بسیاری از ابعاد، به مراتب از برنامه درسی آشکار اثر بخشی بیشتری دارد. درس های این برنامه برای مدت های طولانی در ذهن دانش آموزان می ماند. دانش آموزان در زندگی روزمره خود در مدرسه هر روزه درس های این برنامه را تجربه کرده و آنها را به خوبی یاد می گیرند. همانطوری که ذکر گردید: «برنامه درسی پنهان به یادگیری هایی اطلاق می گردد که به صورت غیر تعمدی و ناآگاهانه صورت می گیرد؛ و یا برنامه درسی از پیش تعیین شده تصریح نگردیده است.» و اصولا «این یادگیری ها غالبا در قلمرو ارزش ها، هنجارها، طرز تلقی ها و مهارتهای اجتماعی صورت می گیرد.» بنابراین، برنامه درسی پنهان اگر چه از قبل طراحی شده نیست اما با این وجود به شدت بر رفتار و نگرش دانش آموزان موثر و اثرگذار می باشد. دانش آموزان بسیاری از امور و مسائل را در محیط و فضای آموزشی مدرسه در فضای کلاس درس، زنگ های تفریح و ورزش، در اثر ارتباط و تعامل با همدیگر می آموزند. در این تحقیق ابعاد زیر برای برنامه درسی پنهان در نظر گرفته شده است که عبارتند از : الف- چگونگی ارتباط متقابل افراد در مدرسه: در درون مدرسه روابط انسانی متعددی شکل می گیرد. موضع-گیری، طرز تفکر، نگرش ها و رفتار افراد اداره کننده مدرسه (اعم از مدیر، معاونان و معلمان و...) بر روی طرز نگرش، تفکر و رفتار دانش آموزان اثر می گذارد.1- ارتباط کادر آموزشی و دانش آموزان؛ 2- ارتباط بین دانش آموزان؛ و3- ارتباط معلم و دانش آموزان. ب- جو اجتماعی مدرسه: فرهنگ موجود در جو اجتماعی مدرسه عاملی در تربیت محسوب می شود. فرهنگ موجود بین همسالان، وضعیت اقتصادی- اجتماعی دانش آموزان، وضعیت فرهنگی دانش آموزان، ارتباط میان والدین و اولیای مدارس. ج- فعالیت های گروهی نظیر ورزش: یکی از عرصه هایی مهم برای آموزش های غیرمستقیم در مدارس فعالیت های ورزشی است. سرمایه فرهنگی و اجتماعی: از نظر پیر بوردیو (1986) سرمایه اجتماعی، نوعی ابزار دسترسی به منابع اقتصادی و فرهنگی از طریق ارتباطات اجتماعی است. به عبارت دیگر مشارکت فرد در شبکه های اجتماعی سبب دسترسی او به منابع و امکانات گروه می شود. به اعتقاد کلمن (1988) سرمایه اجتماعی اشاره دارد به روابط اجتماعی حمایتی که هم در درون خانواده و هم بیرون خانواده دانش آموز را در بر می گیرد. استنتون و سالازار(1995) «خاطر نشان ساخته اند که سرمایه اجتماعی به طور عمده در روابط بین فردی در خانواده (والدین - فرزندان) و کارگزارانی از قبیل آموزگاران، مشاوران، دوستان، همکلاسی ها و همکاران بروز پیدا می کند.» این روابط و پیوندهای اجتماعی، به عنوان سرمایه اجتماعی محسوب گردیده و فرد از رهگذر آن می تواند به منابع و حمایت های اطلاعاتی، عاطفی، مشورتی، خدماتی و مالی در این پیوندها دسترسی یابد. سرمایه فرهنگی نیز به گرایش ها و منش های دیرپا که در طی فرآیند جامعه پذیری حاصل می شوند و نیز اهداف فرهنگی ارزشمند نظیر صلاحیت های تحصیلی و فرهیختگی را شامل می شود. (نوغانی،1386 :77) خانواده هایی که از سرمایه فرهنگی و اجتماعی بالاتری برخوردارند، زمینه های مطلوب دسترسی گفتمانی را برای فرزندان خود فراهم می نمایند. بنابراین، دانش آموزانی که سرمایه فرهنگی بیشتری دارند، از اطلاعات و مهارت ها و توانمندی های بیشتری برخوردارند. اصولا معلمان در مدارس متناسب با رشته مورد تدریس و سطح دانش آموزان کلاس از روش های تدریس متنوعی استفاده می نمایند. عموما معلمان از شیوه های تدریس، سخنرانی، پرسش و پاسخ، گفتگوهای فعال و بحث های گروهی و روش حل مسئله بهره می گیرند که در ادامه به روش پرکاربرد تدریس مشارکتی اشاره می شود: روش تدریس مشارکتی: در این روش تدریس، وظیفه اصلی معلم ایجاد زمینه مشارکت، همکاری و همیاری گروهی میان دانش آموزان است. در این روش دانش آموزان بر اساس تقسیم کار صورت پذیرفته، وظیفه ای بر عهده آنان گذاشته می شود. مزایای این روش: تجربه کار گروهی؛ افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان؛ تقویت روحیه ی همکاری؛ توانایی پرسش گری؛ مشارکت در کار گروهی؛ مسئولیت پذیری. گاتمن (1989) معتقد است که استفاده از روش های مشارکتی و فعال، عزت نفس و تعهد اجتماعی بیشتری در دانش آموزان ایجاد می کند. مزایای دیگر این روش، تاکید بر پرسیدن سئوالات، پذیرش احساسات دانش آموزان، تایید تصورات و ایده های آنان و تمجید و تشویق دانش آموزان است. در این روش معلم، دانش آموزان را افراد با ارزش تلقی نموده و آنان را در امریادگیری یاری می نماید. فضای دموکراتیک کلاس درس و بحث های آزاد یا «گفتگوی آزاد شفاهی» می تواند، در امر آموزش شهروندی بسیار موثر واقع شود. به اعتقاد اولیور و شیب (1963) با روش گفتگوی آزاد و شفاهی در باره ی مسائل سیاسی و اجتماعی می توان، توانایی تحلیلی و توانایی متقاعد کنندگی دانش آموزان را تقویت کرد. بلنکن شیب (1990) در مطالعه ای نشان داده است، همبستگی مثبتی بین نگرش دانش آموزان در باره ی فضای باز کلاس با نگرش ها و آگاهی های مثبت سیاسی دانش آموزان وجود دارد. هر اندازه که دانش آموزان احساس کنند که در فضای فکری باز تحصیل می کنند، امکان رشد سیاسی آنها بیشتر خواهد بود. مزایای بحث های آزاد و کلاس درس دموکراتیک: گسترش آگاهی های سیاسی و اجتماعی دانش آموزان؛ گفتگوی انتقادی، احترام به عقاید دیگران؛ پذیرش تنوع و تکثر عقاید و افکار. ویژگی های یک کلاس درس دموکراتیک: در یک کلاس درس دموکراتیک، ضمن به رسمیت شناختن تفاوت های فردی به سلیقه ها و نظرات مختلف دانش آموزان احترام گذارده می شود. تنوع نگرش و باورها و علایق پذیرفته شده و حقوق و مطالبات دانش آموزان رعایت می شود. با تمامی دانش آموزان به عدالت و برابرای برخورد می شود. به ارزش ها و آرزوهای اقلیت کلاس (قومی، مذهبی و..) توجه می شود. ایجاد و گسترش فرهنگ گفت وگو و تفکر نقاد، در مقابل فرهنگ پذیرش و تایید بی چون و چرای دیدگاه ها، و اجازه به دانش آموزان، در بیان نظرات و دیدگاه های خود از اصول مهم بشمار می آید. ویژگی های فضای دموکراتیک کلاس درس را با تلخیص از کتاب سازه های تربیت و دموکراسی بیان می کنیم. 1- پذیرش کثرت و تنوع باورها و نگرش ها؛ 2- رواج فرهنگ گفت و گو و تفکر انتقادی؛ 3- ترویج روشنگری و فرهنگ نقد و نقادی؛ 4- احترام به باورها و ارزش های اقلیت قومی و نژادی؛ 5- اجازه طرح سئوالات پیرامون موضوعات مختلف در کلاس؛ 6- بیان آزادانه نظرات و دیدگاه ها؛ 7- رعایت حقوق و توجه به مطالبات مخاطبان؛ 8- رعایت عدالت و برابری برای همه دانش آموزان و مقابله با تبعیض؛ 9- به رسمیت شناختن تفاوت های فردی دانش آموزان؛ 10- احترام به سلایق و علایق متنوع دانش آموزان. مزایای فعالیت های ورزشی در مدارس: رعایت قوانین و مقررات؛ همکاری؛ نظم و انضباط گروهی؛ مشارکت؛ مسئولیت پذیری. روش تحقیق: در این پژوهش، روش تحقیق ما شیوه موردپژوهی یا پژوهش موردی است. موردپژوهی معطوف به سوالات از نوع چرایی و چگونگی و نیز زمانی که پژوهشگر کنترلی بر رویدادها ندارد و آنگاه که پدیده مورد توجه متعلق به زمان معاصر و در بستر زندگی واقعی قرار داشته باشد، است. در واقع «موردپژوهی یک مطالعه جامع، عمیق و دقیق یک مورد است به عبارتی دیگر موردپژوهی توصیف ژرف و دقیق از یک واحد تحلیل مانند بیوگرافی یک شخص است. روش گردآوری داده ها بر اساس مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد است. نتایج تحقیق: - دانش آموزان از طریق حضور در فعالیت های ورزشی، رعایت قانون و مقررات، همکاری، مشارکت و همچنین احترام به دیگران را می آموزند. در واقع این، با آموزه ی رویکرد کارکرد گرایی در برنامه درسی پنهان همخوان است. - مشارکت دانش آموزان در مباحث کلاس درس منجر به تقویت روحیه ی وظیفه شناسی، مشارکت، اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری شان می شود. - بحث های آزادانه و فضای دموکراتیک در کلاس درس، باعث گسترش آگاهی های سیاسی و اجتماعی، تقویت گفتگوی انتقادی، احترام به عقاید دیگران و پذیرش تکثر و تنوع عقاید در دانش آموزان می شود. - دانش آموزان در مدارس در تعامل با همدیگر، شبکه های اجتماعی را بوجود می آورند. از مهم ترین کارکرد های شبکه های اجتماعی در سطح جمعی، تبادل و دست یابی به اطلاعات است. این شبکه های اجتماعی منجر به گسترش آگاهی های دانش آموزان می شود.

بررسی توصیفی و تحلیلی اصطلاحات نقد ادبی در شش اثر برجسته سبک هندی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
  آرزو نقی زاده   یدالله شکری

نقد ادبی به معنی مطالعه، تحلیل، تفسیر و ارزیابی متون ادبی در دو ساحت صورت و معنا است. این شاخه از مطالعات ادبی در ایران پیش از عصر صفویه در اغلب موارد به صورت شفاهی و یا مختصر اشاره ای در کتب بلاغی یافت می شد؛ بنابراین مباحث انتقادی قابل ملاحظه ای از آن اعصار به ما نرسیده است. گسترش نقد بیشتر در عصر صفویه و سبک موسوم به سبک هندی نمود دارد. از این رو توجه به آثار این دوره ادبی و کشف نوع نقد و نگاه ایشان به عمل نقد دارای اهمیت است. روش خاص تذکره های این دوره از جمله آوردن اصطلاحات مربوط به نقد ادبی و سبک شناسی به منظور توصیف و تحلیل متون ادبی به خصوص در مورد اشعار نگاشته شده در عصر معاصرشان، خاص همان برهه زمانی بوده است. به همین دلیل برای فهم نقد ادبی عصر مذکور به کشف اصطلاحات، معانی و نحوه ی کاربردشان نیازمندیم. هر چند در طی مطالعات انجام شده بر متون انتقادی سبک هندی و اصطلاحات آنها، قریب به اتفاق این اصطلاحات از نظر تئوری تعریف خاصی ندارند و در حیطه نقد عملی قرار می گیرند، اما فهم معنای کاربردی آنها کمکی در پیشبرد نقد ادبی و سبک شناسی حتی در عصر حاضر می باشد.

سیمای ابلیس در تفسیر کشف الاسرار میبدی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
  اصغر حبیبی قراخیلی   محمد رضایی

اینکه میبدی در تفسیر کشف الاسرار راجع به ابلیس چه نگرشی دارد موضوع اصلی این پژوهش است. نویسنده به بررسی سیمای ابلیس در این متن که هدف پژوهش حاضر است پرداخته است. با بررسی ابعاد مختلف موضوع مورد بحث آنچه دریافت شد رویکرد میبدی نسبت به ابلیس است که دو نوع رویکرد در این تفسیر به چشم می خورد که مهمترین رویکردی که توجه همگان را به خود جلب می نماید ستایش ابلیس و اندیشه دفاع از اوست. یکی از مسائلی که همواره در طول تاریخ مورد توجه همه ادیان الهی بوده مسئله ابلیس (شیطان) بوده است. بویژه مسئله ی نافرمانی ابلیس در امر سجده بر آدم (ع) که همواره بحث گروهی از عارفان مسلمان در طول تاریخ تصوف اسلامی بوده است. ستایش ابلیس و اندیشه دفاع از او که نخستین بار در میان عرفای اسلامی مطرح گردیده توجه بسیاری را به خود جلب کرده بود. از جمله میبدی که در تفسیر شریف خود «کشف الاسرار و عدّه الابرار» با ذکر حکایتها و عبارتهایی با تبعیت از این اندیشه به دفاع از ابلیس پرداخته است. البته رویکرد ابلیس ستیزی هم در این اثر به چشم می خورد که در این پژوهش هر دو رویکرد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

بررسی عناصر بدیعی و بیانی در قطعات و قصاید ابن یمین فریومدی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1392
  احمد شاهرخ   محمد رضایی

:ابن یمین، یکی از شاعرانی است که کمتر مورد توجه عام قرار گرفته است.هرچند بزرگان ادب این خطه ، اذعان دارند که این شاعر بزرگترین و یا یکی از بزرگترین شاعران قطعه سراست، اما به دلایل گوناگون دیوان حجیم و ارزشمند او در کتابخانه ها متروک مانده و کمتر کسی است که با کلام فاخر او انس و الفت برقرار کرده باشد.البته هستند محققان برجسته ای که از ویرانی بیشتر عمارت آبادان شعر او،جلوگیری کرده اند و با چاپ قسمتی از دیوان شعر او مخاطبان را با کلامش آشتی داده اند،اما آن چنان که از ادیبان این سرزمین از توقع می رود،استقبال زیادی از اشعار یک شاعر بزرگ ایرانی و شیعی مثل ابن یمین، به عمل نیامده است. در این میان رسالت اصلی محققان ، این است که غبار گمنامی را از چهره ی شاعرانی این چنینی، بزدایند و مانع زوال تدریجی آثار و اشعار این بزرگان گردند. در این تحقیق ابتدا به مسایل بدیعی و بیانی و سپس به کاربرد آنها در قصاید و قطعات ابن یمین که مهم ترین موضوع است،پرداخته شده است. علاوه بر آن موضوعاتی از جمله شناختن محیط زندگی شاعر، ممدوحان مهم شاعر،بررسی تاریخچه گذرا از بلاغت فارسی و عربی، ،قطعه به عنوان قالب آرمانی و مکتب شیعه به عنوان مذهب مورد اعتقاد شاعر هم مورد توجه بوده اند. در هر بخش سیر مجملی ازموضوع مورد بحث در طول زمان بررسی شده است.

بررسی تحمل به تنش خشکی انتهایی در ژنوتیپ های امیدبخش گندم نان (t. aestivum l)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی 1393
  خدیجه کاک رش   محمد رضایی

به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک گندم نان(triticum aestivum l.)، دو آزمایش مجزا به صورت طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار(تحت شرایط آبیاری کامل و شرایط قطع آبیاری در مرحله گلدهی) در سال 1392-1393 در ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان میاندوآب اجرا گردید. ژنوتیپ های مورد بررسی شامل پنچ رقم گندم اروم، زارع، میهن، زرین و پیشگام و10 لاین امید بخش گندم نان بودند. مهمترین صفات مورد بررسی شامل عملکرد دانه، اجزاء عملکرد، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیکی، انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و مقدار ماده انتقال یافته بود. نتایج تجزیه داده ها نشان داد که بین ژنوتیپ های مورد مطالعه از نظر صفات مورد بررسی اختلاف آماری معنی داری در سطح احتمال 5% و 1% وجود داشت قطع آبیاری پس از گلدهی، میانگین صفات عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک را به طور معنی داری کاهش داد و باعث افزایش معنی دار میانگین صفات مقدار ماده انتقال یافته در بوته و سهم انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در دانه شد بررسی ضرایب همبستگی نشان داد در شرایط تنش کمبود آب، عملکرد دانه با صفات مقدار ماده انتقال یافته(**0/79=r)، سهم انتقال مجددی مواد(*51=r) و شاخص برداشت(*0/52=r) بیشترین همبستگی را داشت در شرایط آبیاری عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیک(**0/96=r)، مقدار ماده انتقال یافته(*0/51=r)، سهم انتقال مجددی مواد(*0/5=r)، همبستگی مثبت و معنی دار داشت بیشترین کاهش عملکرد دانه تحت شرایط تنش کمبود آب مربوط به ژنوتیپ شماره 11 با 3011 کیلوگرم در هکتار بود، در صورتی که ژنوتیپ شماره 3 با 4192 کیلوگرم در هکتار با کمترین کاهش در اجزای عملکرد دانه و داشتن مقدار ماده انتقال یافته بالا، از عملکرد دانه بالاتری در شرایط تنش کمبود آب برخوردار بود. با توجه به همبستگی مثبت و معنی دار بین عملکرد دانه و مقدار ماده انتقال یافته در هر دو شرایط رطوبتی، به نظر می رسد که مقدار ماده انتقال یافته، شاخص مناسبی برای گزینش ژنوتیپ های گندم مقاوم به تنش خشکی انتهای فصل باشد.

شبیه سازی اثر تنش خشکی بر عملکرد و کیفیت میوه ژنوتیپ های گوجه فرنگی با استفاده از مدل aquacrop
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده کشاورزی 1393
  جواد جاویدفر   محمدحسن علی بیگلویی

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و خصوصیات کیفی گوجه¬¬فرنگی، آزمایشی درسال زراعی1393-1392 درمزرعه¬ی آزمایشی ایستگاه تحقیقاتی ساعتلو واقع در استان آذربایجان غربی انجام شد. آزمایش در قالب طرح آماری اسپیلت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. عامل اصلی در این طرح دو رقم گوجه¬فرنگی که شامل پرسی اناری و سوپرچیف و عامل فرعی شامل چهار سطح آبیاری (تبخیر از تشتک کلاس a به میزان 40، 60، 80 و 100 میلی متر) بود. روش آبیاری به صورت جوی پشته¬ای بوده و فاصله بین ردیف¬ها 120 سانتی¬متر و فاصله بین بوته-ها روی هر ردیف 30 سانتی¬متر در نظر گرفته شد. حجم آب داده شده به هر کرت توسط کنتور آب با دقت 1/0 لیتر اندازه¬گیری شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش عملکرد گوجه¬فرنگی، عملکرد بازارپسند، طول میوه، قطر میوه، ماده خشک میوه، مساحت سطح برگ، ماده خشک بوته و ویتامین ث شد. از طرفی تنش خشکی باعث افزایش مواد جامد محلول و سفتی گوجه¬فرنگی شد. همچنین نتایج نشان داد که تنش خشکی تاثیری در عملکرد بازارناپسند، فنول، ph و درصد آنتی¬اکسیدان گوجه¬فرنگی نداشت. مقدار خطای نرمال شده در مقایسه¬ی عملکرد مشاهده¬ای و پیش¬بینی شده با مدل aquacrop در گوجه¬فرنگی کمتر از 10 درصد بدست آمد. با مقایسه عملکرد ارقام پرسی اناری و سوپرچیف محصول گوجه¬فرنگی در شرایط تنش خشکی یکسان، عملکرد رقم پرسی اناری بیشتر از رقم سوپرچیف بود. مدلaquacrop تحت شرایط تنش خشکی عملکرد گوجه¬فرنگی رقم پرسی اناری را با دقت بیشتری نسبت به رقم سوپرچیف پیش¬بینی کرد.

بررسی و تحلیل عناصر داستان در رمان های «روی ماه خداوند را ببوس» و «سه گزارش کوتاه درباره ی نوید و نگار»
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1393
  نیره جندقی لو   محمد رضایی

داستان سرایی از زمان آفرینش آدم تا به امروز درهمه ی جوامع حضورداشته وخواهدداشت چرا که در طول تاریخ حوادثی وجود داشته که ذهن بشر را به خود مشغول ساخته ؛ و از همان آغاز ، بشر با کلام خیالین خود این وقایع را برای دیگران شرح می داده است و به این ترتیب اسطوره ها وقصه ها شکل گرفتند وادامه یافتند؛به گونه ای که امروزه بررسی ادبیات داستانی به عنوان دانشی معتبرشناخته شده است. داستان،سرگذشت،فرهنگ،سنت ها وعقایدسرزمین ها را به هم می شناساند واقوام گوناگون را درطول تاریخ ماندگار می کند،امروزه این نوع ادبی درابعاد گسترده ای دچارتغییر و تحول شده است چرا که انسان و دنیایش هر روزدرحال تغییراست. یکی از مباحثی که پیرامون داستان، امروزه رایج است، بررسی عناصر و سازه های داستانی است که ساختمان داستان را می سازد و ساختمانی محکم و ماندگاراست که سازه ها به درستی و زیبایی کنار هم چیده شده باشند و با بررسی همین سازه هاست که ارزش هراثر وسازنده اش روشن می گردد ودرجه ی آثار هم معین می شود، بدین منظور هدف ما در این رساله بررسی و تحلیل این عناصر در دورمان«روی ماه خداوندراببوس»و«سه گزارش کوتاه درباره ی نویدونگار» آثارمصطفی مستوراست تا ببینیم ایشان تاچه اندازه دراین مسیرموفق بوده اند وآیابه سبک ویژه ای دست یافته اندیاخیر؟اما طبق بررسی های صورت گرفته دریافتیم دو اثرمورد بررسی، هردواز داستان های رئالیستی معاصر هستند که عناصر و سازه های داستانی یعنی پیرنگ، شخصیت ، صحنه،درون مایه،زاویه ی دید،گفتگو،سبک،لحن و... درآنهابه درستی به کاررفته است.

پایش سطح آب زیرزمینی با استفاده از تحلیل داده های خردگرانی سنجی و بررسی میزان فرونشست اطراف چاه آب به روش تداخل سنجی راداری در منطقه ی بسطام
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده مهندسی معدن 1393
  گزل شیدایی   مه آسا روستایی

روش گرانی سنجی که اساس آن نیروی گرانش زمین است، یکی از روش های ژئوفیزیک اکتشافی است که برای بررسی و اکتشاف ذخایر و منابع زیرزمینی مانند مواد معدنی، نفت، گاز، آب زیرزمینی و همچنین شناسایی ساختارهای زیرسطحی مانند حفرات و آثار باستانی کاربرد فراوان دارد. با توجه به وجود تباین چگالی بین بخش های متخلخل و زون آب دار با سنگ های اطراف، امکان بررسی تغییرات سفره آب با روش گرانی سنجی و با استفاده از دستگاه های با دقت بالا وجود دارد. از طرفی بهره برداری بی رویه ازمنابع آب و افت شدید سطح آب های زیرزمینی، سبب ایجاد مخروط افت در اطرف چاه های پمپاژ می گردد که خود یکی از مهمترین علل بروز پدیده ی فرونشست زمین است. امروزه تکنیک تداخل سنجی راداری به عنوان فناوری نوینی در تشخیص نشست حاصل از استخراج آب زیرزمینی، مواد هیدروکربنی (نفت و گاز)، منابع ژئوترمال، مواد معدنی و حفریات زیرزمینی در مقیاس سانتی متر، کارایی قابل توجهی یافته است. در این مطالعه به منظور پایش سطح آب زیرزمینی در اطراف یک چاه پمپاژ در محدوده شمال غرب شهر بسطام از روش گرانی سنجی استفاده شده است. همچنین با توجه به وجود چاه های متعدّد در دشت بسطام و بهره برداری مستمر از آن ها، با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری به بررسی پدیده فرونشست پرداخته شده است. اندازه گیری داده های گرانی در اطراف چاه مورد نظر در یک شبکه منظم 10*5 متری انجام شدهبه طوری که فواصل هر یک از پروفیل ها از هم 10 متری طراحی شده اند و در مجموع در 600 نقطه ایستگاهی داده برداشت شده است. این برداشت در دو مرحله آذر ماه 92 و اردیبهشت 93 که پمپاژ آب از چاه هنوز شده نشده بود، انجام شده است. نتایج این پایش نشان می دهد که دامنه تغییرات مقدار گرانی در اثر تغییرات سطح آب زیرزمینی در نوبت حدود 28 میلی گال بوده است. همچنین برای بررسی وضعیت نشست زمین در محدوده، تصاویر ماهواره envisat دشت بسطام با استفاده از نرم افزار گاما مورد پردازش قرار گرفت. در این راستا پنج تصویر تداخل نما پس از پردازش نهایی در بازه های زمانی متفاوت تهیه شدند و مورد تفسیر قرار گرفتند. نتایج بررسیهای رادارسنجی نشان می دهد که مناطقی از قبیل قلعه نو خرقان تا چارطاق پرو، حوالی شرقی تا جنوب شهر بسطام، محدوده راهداری گورخان و نیز حوالی غربی محدوده مسیر جاده مجن، به علت بهره برداری نادرست از چاه در معرض خطر فرونشست قرار دارند، و میزان فرونشست در این مناطق در بازه های زمانی مختلف در حدود 8/5 تا 12 سانتی متر بوده است. همچنین در بازه زمانی بهمن 1384 تا اردیبهشت 1387 فرونشست نسبی در حدود 8 سانتی متر در اطراف چاه آب مورد بررسی مشاهده شد.

بررسی رئالیسم جادویی در ادبیات داستانی معاصر ایران با تأکید بر عزاداران بیل غلامحسین ساعدی، رازهای سرزمین من رضا براهنی و رمان اهل غرق منیرو روانی پور
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  عباس خیاط کاخکی   عبدالله حسن زاده میرعلی

رئالیسم جادویی،به عنوان سبک وشیوه ای نوین درداستان نویسی درقرن بیستم،پدیدآمد ورشدکرد. نویسندگانی،خصوصاً بعضی از نویسندگان آمریکای لاتین،ابداع این سبک نوشتاری را به ادبیات آن دیار نسبت می دهند،ولی این شیوه،تنهامخصوص ادبیات آمریکای لاتین،نیست ودرسایرنقاط جهان هم می توان نویسندگانی یافت که ازاین سبک ادبی درنوشته های خوداستفاده کرده اند.اگررئالیسم درمفهومی وسیع درنظرگرفته شود،رگه هایی ازرئالیسم جادویی رامی توان درمتون کهن فارسی مانند شاهنامه ی فردوسی مشاهده کردکه رنگی جادویی دارند.درادبیات داستانی معاصرایران،گرایش به این سبک،رانتیجه ی ترجمه ـ ی رمان های نویسندگان آمریکای لاتین وتأثیرپذیری ازادبیات آن دیار می دانند هرچندقبل از آشنایی نویسندگان ایرانی باآن آثار،نوعی رئالیسم جادویی با آثاری مانندعزاداران بیل غلامحسین ساعدی،در ادبیات داستانی معاصر ایران،آغازشده بود.رئالیسم جادویی با وجود شباهت به بعضی انواع ادبی دیگر چون رئالیسم،سوررئالیسم،ادبیات فانتزی ورمانس،باآن ها،تفاوت هایی دارد.این شیوه ی داستان پردازی، دارای ویژگی هایی است که به دوبخش ساختاری وفنی،قابل تقسیم است.دربررسی سه کتاب عزاداران بیل غلامحسین ساعدی،رازهای سرزمین من رضا براهنی واهل غرق منیرو روانی پور،استفاده ی این نویسندگان ازسبک رئالیسم جادویی،دیده می شود.غلامحسین ساعدی، پیشرو استفاده از این سبک در ایران است.رمان رضا براهنی، رمانی پست مدرن است که می توان کنش هایی جادویی را به آن نسبت داد.منیرو روانی پور دراهل غرق دراستفاده ازاین سبک، ازدو کتاب دیگر بهترو بیشتر، عمل کرده است

بررسی فراوانی زنگ زرد گندم و تأثیر آن بر عملکرد واجزای عملکرد برخی ارقام گندم نان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی 1393
  امید خضرپور   ایرج برنوسی

گندم یکی از منابع غنی انرژی در تغذیه انسان ها محسوب می شود. این گیاه هر ساله مورد تهاجم آفات و بیماری ها قرار می گیرد. از مهم ترین بیماری های قارچی گندم، زنگ زرد (stripe rust) می باشد.این تحقیق به منظور بررسی مقاومت شش رقم گندم نان زمستانه شامل زرین، الوند، پیشگام، اروم، زارع و میهن به بیماری زنگ زرد در دو آزمایش مجزای مزرعه ای در مزرعه ایستگاه تحقیقاتی میاندوآب در استان آذربایجان غربی در سال زراعی 93-1392 در قالب طرح بلوک کامل تصادفی هر یک با سه تکرار اجرا گردید. یادداشت برداری درصد پوشش آلوده سطح برگ با استفاده از روش تغییریافته کاب و همچنین تیپ آلودگی بر اساس روش رولفز انجام شد.نتایج به دست آمده نشان داد که بیشترین میزان عملکرد دانه مربوط به رقم پیشگام بود.

بررسی عناصر سوررئالیستی در غزلیات عطار نیشابوری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1393
  رقیه نصرتی   عبدالله حسن زاده میرعلی

چکیده مکتب سوررئالیسم، حدود یک قرن پیش، توسط آندره برتون در فرانسه بنیان گذاری شد. این مکتب براساس اندیشه های روانشناسانه فروید، هگل، عرفان شرقی و مکاتب پیش از خود به ویژه رمانتیسم و دادائیسم شکل گرفت. سوررئالها، جویندگان حقیقت برتر در قرن بیستم بودند که در پی دستیابی به آزادی کامل از تمام قید و بندها به عصیان علیه تمدن، هنر، اخلاق و دین برمی خیزند تا روح، ذهن و نیروی درون خود را دریابند که در پی این جستجوها، به حقایقی شگرف نائل می شوند؛ کشف و توجه به ضمیر ناخودآگاه و دستیابی به دنیایی دیگر که فارغ از ماده و حواس است، هیجان و شوری در آنان ایجادکرد. از مهمترین اصول این مکتب، می توان به طنز، امرشگفت، نگارش خودکار، رویا، ستایش جنون، تصادف عینی و اشیاء سوررئالیستی اشاره کرد. مقایسه شیوه های رسیدن عارف و سوررئالیست به "حقیقت برتر" منجر به یافتن تشابهاتی بین این دو می شود که البته در شاخه های فرعی و گاه اصلی با هم تفاوت هایی دارند. آنچه باعث ایجاد رابطه بین سوررئالیسم و غزلیات عرفانی عطار می شود، تشابهات (هرچند صوری) در قواعد سوررئالیسم و غزلیات قلندرانه عطار است؛ بدیهه گویی، پرداختن به روح و ضمیرناخودآگاه، شکل گیری زبانی غریب و متناقض و در پی آن پراکندگی صورتها، کشف امور غیبی و شگفت در اثر دید تازه به جهان و هستی، از اصلی ترین پیوندهای بین سوررئالیسم و غزلیات عطار است.

ارزیابی اجرای رویکرد پلیس جامعه محور در ایران -مطالعه موردی: پلیس جامعه محور تهران و مقایسه آن با پلیس جامعه محور در آمریکا
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1394
  علی رحیمی   محمدعلی خلیلی اردکانی

پلیس جامعه محور الگوی جدید پلیسی است که در آن امنیت با مشارکت مردم صورت می پذیرد. اهداف اصلی آن کاهش جرم و ارتقاء احساس امنیت در جامعه است. مشارکت شهروندان و ارائه راه حل ابتکاری برای حل مشکلات از جمله شاخصه های این رویکرد است. در پژوهش حاضر ابتدا دوره های مختلف پلیسی در کشور آمریکا و ایران بیان و سپس نحوه اجرای رویکرد پلیس جامعه محور تهران با تجربه پیاده سازی این رویکرد در شهرهای بزرگ آمریکا مانند نیویورک، شیکاگو، لس آنجلس و واشنگتن با هدف شناسایی کاستی ها بررسی و مقایسه شده است. نوع تحقیق پایان نامه تطبیقی و روش آن توصیفی– تحلیلی مبتنی بر روش چهارگانه جرج بردی است و داده ها به صورت اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. برابر فرضیه پژوهش سه مولفه: تمرکز زدایی در ساختار پلیس، استفاده از راهبرد حل مسئله و مشارکت شهروندان در برنامه های پلیس به عنوان عوامل موثر در نهادینه شدن رویکرد پلیس جامعه محور تعیین شده است. یافته ها نشان می دهد که پلیس آمریکا به خوبی هر سه مولفه را در رویکرد جامعه محوری عملیاتی نموده و پلیس ایران نتوانسته آن را اجرا نماید؛ لذا رویکرد موصوف در پلیس آمریکا نهادینه شده و در پلیس ایران و شهر تهران نهادینه نشده است. همچنین به رغم انجام برخی اقدامات، پلیس جامعه محور تهران و در کل ایران بر اساس الگو و مبانی نظری این حوزه، اجرایی نشده و در نحوه اجرا نتوانسته از تمام ظرفیت های اجتماعی استفاده نماید. عدم مشارکت شهروندان و نهادها، کلی و سراسری بودن برنامه ها، عدم حمایت قوای سه گانه از رویکرد، متمرکز بودن ساختار پلیس و عدم توجه به ریشه یابی مسائل و حل آن، از جمله موانع نهادینه شده این رویکرد در پلیس ایران و تهران بوده و تصویب رویکرد در مجلس و پیش بینی بودجه برای آن، تهیه طرح ارتقاء امنیت عمومی با رویکرد جامعه محوری، اصلاح ساختار پلیس و تشکیل کمیته های پیشگیری از جرم محلی از جمله راهکارها برای نهادینه شدن پلیس جامعه محور در ایران و تهران است.

ارزیابی محدودیت منبع و مخزن فیزیولوژیکی بر انتقال ماده خشک به دانه ژنوتیپهای جدید گندم نان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی 1393
  نیر عظیم زاده   محمد رضایی

عملکرد دانه در گندم محصول پایانی فرایند تولید مواد پرورده و مسیرهای مصرفی است و عملکرد دانه به تعادل بین جذب و ساخت مواد آلی در منابع و مصرف مخازن وابسته است و ممکن است به وسیله یکی از آن دو محدود شود (11 ). درک خصوصیات مربوط به پرشدن دانه با توجه به دو ویژگی طول دوره پر شدن دانه و نیز سرعت پر شدن دانه در بهبود عملکرد دانه و نیز استفاده از روشهای مناسب زراعی ازموضوعات مهم در مطالعات فیزیولوژیکی است ( 10). در سالهای اخیر بررسی روابط منبع و مخزن جهت تعیین عامل محدود کننده عملکرد در بسیاری از گیاهان زراعی مورد توجه فیزیولوژیستها و متخصصین اصلاح نباتات قرار گرفته است (9). از آنجا که در ارقام جدید گندم نان افزایش عملکرد دانه اغلب ناشی از افزایش تعداد دانه در سنبله بوده و محدودیت مخزن مرتفع شده بنابراین محدودیت منبع یا مواد فتوسنتز جاری از برگها یا انتقال مجدد از ساقه ها بیشتر مطرح میباشد که با اصلاح و انتخاب در راستای افزایش ظرفیت منبع و انتقال مجدد میتوان عملکرد دانه را افزایش داد.

بررسی و تحلیل مضامین و درون مایه شعر جنگ در آثار دفاع مقدس پرویز بیگی حبیب آبادی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1393
  زهرا نمازی   عبدالله حسن زاده میرعلی

جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران در تمامی شئونات زندگی مردم ایران اثر گذار بوده است . یکی از این تاثیرات در عرصه ادبیات این مرز و بوم بوده است . شاعران ایرانی با استفاده از این واقعه مخوف و دردناک اشعار خود را سروده اند . آنها در این راستا از تم ها و پس زمینه هایی بهره گرفته اند که خاص این نوع ادبی می باشد و مضامین و درونمایه شعر جنگ خوانده می شوند . پرویز بیگی حبیب آبادی از شاعران معاصر و متعهد کشورمان است که در زمینه ادبیات دفاع مقدس اشعار بسیاری را سروده است و بدون اغماض می توان وی را در شمار بهترین های ادبیات جنگ قرار داد .

تصحیح نسخه خطی سفرنامه منظوم فرنگستان با تحقیق در احوال شاعر و سبک شناسی اثر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1394
  محبوبه اسدی نهاد   محمد رضایی

یکی از موضوعات اصلی نسخ و کتب خطی سفرنامه هاست که بخش وسیعی از آنها به عصر قاجار اختصاص دارد. سفرنامه ها گزارش هایی به جا مانده از گذشتگان هستند که حاوی مطالب ارزشمند و خواندنی می باشند خصوصا اگر با مهارت و هنرمندی به رشت? نظم کشیده شده باشد. در این صورت ارزش ادبی آن دو چندان می شود. سفرنامه منظوم فرنگستان از جمله نسخ خطی است که در این جا به تصحیح آن پرداخته شده و شرح سفر اول ناصرالدین شاه قاجار به اروپا است که شاعر آن را به نظم درآورده است. این نسخه در 46 برگ و 92 صفحه تنظیم شده است.تاریخ کتابت نسخه ذکر نشده است ولی باتوجه به شواهد در سال 1295ه ق سروده شده است. شاعر این سفرنامه منظوم فردی به نام عیوق می باشد که با تمام جستجوها اطلاع چندانی در مورد ایشان حاصل نشد.

بازنمایی زن در بیانیه های احزاب سیاسی(حزب مشارکت و حزب موُتلفه) سالهای 1388-1386
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1388
  رامین صفری اسکندری   خدیجه سفیری

چکیده: این پژوهش در پی بررسی بازنمایی زنان در بیانیه های احزاب موتلفه اسلامی و مشارکت در سال های 1386تا 1388 می باشد.روش تحقیق،تحلیل محتوای کیفی با تکیه بر روش کدگذاری باز می باشد.در این تحقیق ارزشهای مورد نظر این احزاب بررسی می شود.نتایج نشان می دهد که ارزشهای مورد نظر حزب موتلفه اسلامی ولایت فقیه،انقلاب اسلامی،ودرمورد زنان ارزشهای سنتی مانندخانواده ،خانه داری وپرورش فرزند می باشد.اما ارزش های حزب مشارکت مشارکت ورقابت ،خردمندی وحکمت است.و در مورد زنان حضور حداکثری در جامعه،اشتغال و تحصیل است. واژگان کلیدی: فمینیسم، جنبش اجتماعی زنان، حزب موتلفه، مشارکت

حبسیه سرایی در شعر معاصر با تکیه برشاملو،اخوان ثالث وگرمارودی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394
  مهدی بیات کوهسار   محمد رضایی

آثار شاعران به عنوان آیینه ی تمام نمایی ای است که بازتابی از اوضاع واندیشه وافکار جامعه ی عصر شاعر به مخاطبین عرضه می کند.حبسیه یا «زندان نامه »، یکی ازآن اشکال و فروعات ادب غنایی است که شاعر گرفتاردر زندان به سرایش اشعاری با مضامین ؛یاس،ناامیدی،غم واندوه؛رنج ومصیبت ، شکایت از روزگار وتقدیر نا سازگار،فریاد از ظلم بیدادگر...می پردازد. وظیفه ی این رساله ،بررسی تعدد شاعران حبسیه سرا در عهد معاصر و مضامین بکار رفته در اشعار برخی از آنان است که به کمک روش تحقیق؛تحلیلی توصیفی به.یافته هایی رسیده است این یافته ها نشان می دهد مهدی اخوان ثالث واحمد شاملو که به عنوان دو شاعر برجسته که نقش بسزایی درتثبیت جریان شعر نیمایی وابداع سبکی خاص وتاثیرگذار بر شاعران بعد از خود بوده اند ، متاثر از جریان کودتای 28 مرداد 1332 وشکست دولت مصدق وحزب توده وسرکوب شاعران وآزادیخواهان وتسلط سکوت مرگبار وخفقان آوری بر جامعه ی ایران رهسپار سیاه چاله ها و همچنین علی گرمارودی به عنوان شاعر آیینی سرا به علت حمایت از حضرت امام خمینی در جریان شکل گیری انقلاب روانه ی زندان شده اند. بررسی مضامین حبسیه عمومی واختصاصی در اشعار شاعران نامبرده و بررسی انواع ادبی وفروعات آن ،انقلاب مشروطیت و حوادث بعد از آن بر شاعران و،زندان های معروف و ابزار وآلات شکنجه زندانیان از مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی، اوزان وقوالب شعری حبسیه ودلایل استفاده از آن اوزان، جریان های ادبی معاصر،زندگی ادبی –سیاسی واجتماعی؛ شاملو ،اخوان ثالث وگرمارودی،معرفی و بررسی برخی از آثار آنان، قوالب و اوزان کاربردی در حبسیات هر کدام از شاعران فوق و همچنین علل سرایش حبسیه توسط دیگر حبسیه سرایان معاصر همراه با برخی از نمونه های حبسیات آنان و مضامین تخصصی کاربردی در اشعار شاعران فوق و...مورد این پژوهش واقع شده است. کلید واژه ها: حبسیه،شاملو،اخوان ثالث و گرمارودی

نمایش هویت جنسیتی در شبکه مجازی فیس بوک
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1393
  مونا آق شاهی   سوسن باستانی

امروزه ما در جهانی زندگی میکنیم که فراوانی، تنوع و امکان دسترسی به اطلاعات، بارزترین ویژگی آن به حساب میآید. شبکههای نوین ارتباطی، آن چنان بر فضای زندگی بشر امروز سایه افکندهاند که میتوان گفت همه ما در محیطی رسانهای به سر میبریم. در این میان شبکه های اجتماعی مجازی توانسته اند با تغییر فرهنگ و ظهور فرهنگی مدرن، هویت افراد را تحت تاثیر و دگرگونی قرار دهند. در تحقیق حاضر تلاش شده است تا چگونگی نمایش هویت جنسیتی کاربران فیس بوک مورد بررسی قرار گیرد. برای این پژوهش یک دستورالعمل کدگذاری شده متشکل از 18 متغیر )مقوله( تنظیم شده است. همچنین پستهای به اشتراک گذاشته شده توسط کاربران زن و مرد در یک دوره زمانی مشخص، در یک گروه فیس بوک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با مطالعه این دو حوزه در شبکه اجتماعی فیس بوک و مقایسه آن می توان بیان کرد که کاربران زن و مرد در پروفایل های شخصی شان، اغلب بر اساس کلیشه های جنسیتی رایج در جامعه و فرهنگ عمل می کنند. اما در گروه مورد مطالعه در فیس بوک کاربران از کلیشه های جنسیتی فاصله گرفته اند.

تهیه نقشه پتانسیل مطلوب برای اکتشاف مس در محیط gis با استفاده از پردازش داده های ماهواره ای، ژئوفیزیکی و ژئوشیمی در ورقه یکصد هزارم هشترود
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده علوم زمین 1394
  زهرا حمید   حبیب الله قاسمی

ورقه ی زمین شناسی یکصد هزار هشترود در استان آذربایجان شرقی و در زون البرز غربی- آذربایجان واقع شده است. هدف از این تحقیق تلفیق لایه های مختلف اطلاعاتی در محیط gis برای تعیین مناطق مستعد برای اکتشاف مس و عناصر همراه می باشد. برای پی بردن به این مساًله از داده های زمین شناسی، ماهواره ای، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی استفاده شده است. در بخش دورسنجی، تصاویر سنجنده های آستر و etm+ مورد بررسی و پردازش قرار گرفتند، برای پردازش این تصاویر از روش های ترکیب رنگی، نسبت گیری باندی، تحلیل مولفه ی اصلی استاندارد و انتخابی و کمترین مربعات برازش شده استفاده شد. طبق تصاویر به دست آمده، محل دگرسانی ها مشخص شد. در بخش ژئوشیمی، از داده های ژئوشیمی رسوبات آبراهه ای استفاده شده و نقشه ای از ناهنجاری های مس و عناصر همراه به دست آمده است. در بخش ژئوفیزیک، از داده های مغناطیس هوابرد منطقه استفاده شد و در نقشه های حاصل از اعمال فیلترهای مختلف نظیر فیلترهای برگردان به قطب، روند سطحی، گسترش میدان به سمت بالا، مشتق قائم، زاویه ی تمایل و مشتق افقی کل زاویه ی تمایل، محل توده‎ی نفوذی موجود در منطقه، شناسایی شد. داده های نهایی حاصل از پردازش لایه های زمین شناسی، دورسنجی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک هر یک به صورت لایه های اطلاعاتی به دست آمده در محیط نرم افزار gis، با روش منطق فازی با هم تلفیق و نتیجه ی نهایی که تعیین مناطق مطلوب جهت پتانسیل یابی مس بود، حاصل شد. با توجه به بازدیدهای صحرایی از منطقه وجود دگرسانی و توده ی نفوذی در قسمت شمال شرقی ورقه تایید شد. سنگ میزبان عنصر مس در منطقه شامل توده های نفوذی و سنگ های آتش فشانی به سن بعد از ائوسن نظیر گرانیت و گرانودیوریت، دیوریت، آندزیت، تراکی آندزیت، مونزونیت و بازالت است.

صورت بندی میدان تولید نمایش نامه در ایران (1350-1340)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم 1386
  وحید طلوعی   محمد رضایی

چکیده ندارد.

"مبانی، کارکردها و انگیزه های مصرف تولیدات صنایع دستی (هنرهای صناعی) در شهر تهران"
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم انسانی 1387
  نادر شیخ حسنی   محمد رضایی

چکیده ندارد.

اثر تنش خشکی بر صفات مرفوفیزیولوژیک ژنوتیپ های گندم
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی 1388
  فرامرز رحیمی کریم آباد   مهدی تاج بخش

چکیده ندارد.

تحلیل جامعه شناختی میزان جذب توریست فرهنگی در ایران: گردشگران خارجی شهر اصفهان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1388
  مختار نائیجی   علی ساعی

امروزه آثار باستانی و تاریخی و جاذبه های فرهنگی از عوامل مهم در جذب توریست فرهنگی می باشند. پژوهش حاضر در صدد تبیین و تحلیل جامعه شناختی میزان جذب توریست فرهنگی به کشور ایران است . مدعای تبیینی ما در تحقیق این است که صنعت گردشگری فرهنگی در ایران، با توجه به جاذبه های فرهنگی فراوان نتوانسته است توریست های زیادی را جذب خود کند.سوال اصلی این است که؛ چرا صنعت توریست فرهنگی در ایران با دارا بودن جاذبه های فرهنگی فراوان نتوانسته است در جذب توریست فرهنگی موفق باشد ؟ دستگاه نظری این پژوهش بر الگوی تلفیقی استوار است و فرضیات تحقیق نیز از مدل نظری تحقیق استخراج شده اند.جمعیت آماری شامل کلیه توریست های فرهنگی که وارد شهر اصفهان می شوند و حجم نمونه نیز 300 نفر است. روش تحقیق روش پیمایش بوده گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه انجام شد تحلیل داده ها به کمک نرم افزار spss صورت گرفت و از تکنیک رگرسیون ساده ،چندگانه و تحلیل مسیر برای تحلیل داده ها استفاده شده است.متغیر های مستقل در این تحقیق شامل تبلیغات، فرهنگ گردشگری، آموزش فرهنگ گردشگری، امنیت وجاذبه های مقصد گردشگری و متغیر وابسته میزان جذب توریست فرهنگی به ایران است. یافته ها نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی متغیر آموزش فرهنگ گردشگری با میزان جذب توریست فرهنگی به اندازه 0/6 است و بالاترین ضریب همبستگی در این تحقیق است وکمترین همبستگی مربوط به متغیر امنیت با میزان جذب توریست فرهنگی به ایران است(0/31). همچنین ضریب همبستگی رگرسیون چندگانه میزان جذب توریست فرهنگی با ترکیب متغیرهای آموزش فرهنگ گردشگری و فرهنگ گردشگری مردم ایران برابر با 0/622 می باشد. نسبتی از واریانس متغیر جذب توریست فرهنگی که از طریق متغیرهای آموزش و فرهنگ گردشگری تبیین شده برابر با 38/0 است.نتایج تحلیل مسیر نیز نشان دهنده آن است که متغیر آموزش فرهنگ گردشگری نسبت به سایر متغیر ها در تبیین میزان جذب توریست فرهنگی سهم بیشتری دارد.

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و انواع قانون گریزی در بین کارکنان دولت در شهر بوکان (سال 1388-1387)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1388
  عبدالله ناصری   محمد رضایی

ضرورت مطالعه و بررسی قانون گریزی به عنوان یک مسئله اجتماعی همواره از سوی صاحب نظران و محققان اجتماعی مطرح بوده است. ارتباط قانون گریزی با سایر متغیر ها یی که می توانند این جریان را کند یا تند نمایند بسیار با اهمیت است ،از آن میان می توان به سرمایه اجتماعی اشاره نمود که می تواند با قانون گریزی ارتباط داشته باشد . هدف عمده و اصلی این پژوهش بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با قانون گریزی است. این تحقیق به روش پیمایش و با استفاده از تکنیک پرسش نامه به اجرا در آمده است ،تعداد حجم نمونه شامل 363 نفر از کارکنان دولت در شهرستان بوکان می باشد . ابزار سنجش پرسش نامه ای است شامل 69 سوال که قسمت اعظم آن از پرسش نامه های استاندارد شده (بولن و اونیکس – ناریان – پیمایش ملی ارزشها و نگرش ها و چلبی ) ساخته شده است . نتایج حاصل شده از تحقیق حاضر همسو با تحقیقات گذشته نشان می دهد که سرمایه اجتماعی از پیش بینی کنده های معنی دار قانون گریزی می باشد . همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که متغیر سرمایه اجتماعی از طریق متغیر آنومی نیز بر قانون گریزی تاثیر معنی دار می گذارد . به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی با شاخص های (اعتماداجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،روابط خانوادگی ،روابط همسایگی ،عضویت در انجمن های داوطلبانه ) هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم بر قانون گریزی تاثیر می گذارد . فرضیه اول پژوهش مبتنی بر وجود رابطه بین سرمایه اجتماعی و قانون گریزی ،تایید شده است .میزان همبستگی موجود بین آنها (0/390-)است که بیانگر وجود رابطه مستقیم بین این دو متغیر است . فرضیه دوم مبتنی بر وجود رابطه بین احساس آنومی و قانون گریزی نیز تایید شده است ومیزان همبستگی موجود میان آنها (0/510) می باشد که مبین وجود رابطه مستقیم میان آنها می باشد . فرضیه سوم مبنی بر وجود رابطه میان کنترل اجتماعی غیر رسمی و قانون گریزی تایید شده است و میزان همبستگی آنها (126 /0)است .نکته ای که در این کار قابل توجه است این است که تاثیر سرمایه اجتماعی به صورت غیر مستقیم از طریق کنترل اجتماعی غیر رسمی بر قانون گریزی معنی دار نیست . از دیگر نتایج این کار بررسی رابطه شاخص های سرمایه اجتماعی بر قانون گریزی است که از آن میان روابط شاخص های مشارکت اجتماعی ، اعتماد اجتماعی و روابط همسایگی بر روی قانون گریزی معنی دار می باشد و از میان این سه مورد مشارکت اجتماعی دارای بیشترین ضریب پیش بینی (228-/0) می باشد .به این معنی که مشارکت اجتماعی زیاد باعث کمتر شدن قانون گریزی می شود .

مدلسازی پا در ورزش دوچرخه سواری و تعیین نیرو و ممان در مفاصل و نیروی ماهیچه ها با استفاده از تکنیک بهینه سازی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و صنعت ایران 1377
  محمد رضایی   محمد حق پناهی

در این تحقیق پا بعنوان یک عضو اصلی در دوچرخه سواری مدل سازی می شود. برای این منظور یک مدل 5 درجه آزادی با 3 لینک بطوری که در مفصل لگن با دو درجه آزادی، در مفصل زانو یک درجه آزادی و در مفصل مچ دو درجه آزادی در نظر گرفته شده و کلیه اندامها در این مدل صلب فرض شده است . مختصات مفاصل در طی سیکل پا زدن توسط سیستم ellite (فیلمبرداری)در کامپیوترثبت می شود. بطور کلی نیروهای 5 ماهیچه که در طی سیکل پا زدن فعالیت بیشتری دارند، برای تحلیل مدل در تظر گرفته شده اند. برای بدست آوردن نیروی ماهیچه ها و همچنین نیرو و ممان مفاصل به دلیل اینکه تعداد معادلات کمتر از مجهولات می باشند، از روش بهینه سازی تحلیل انجام پذیرفته است . بدین ترتیب با تعیین نیروی ماهیچه ها و نیرو ممان در مفاصل، مربیان می توانند، دریابند چه نوع نرمشهایی دوچرخه سواران باید انجام دهند، تا ماهیچه هایی که بیشترین فعالیت را دارند تقویت شوند. همچنین می تواند به چگونگی تاثیر عمل پا زدن در مفاصل و آسیب های ناشی از پا زدن در مفاصل پی ببرند.

بررسی اثر اکسیدکنندگی تیوتیل کلراید socl2 بر مشتقات دی متوکسی نفتالین
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 0
  محمد رضایی

واکنش 1 و 5 دی متوکسی نفتالین با تیونیل کلراید در دمای 50 درجه سانتیگراد برای مدت 2 ساعت باعث تولید دی آریل سولفوکساید می شود. در شرایط مشابه واکنش 1 و 7 دی متوکسی نفتالین با تیونیل کلراید تولید دی آریل دی سولفید می کند. در همین شرایط آنیزول و 1، 4 دی متوکسی بنزن با تیونیل کلراید واکنش انجام نمی دهند. با توجه به مطالب گفته شده تیونیل کلراید قادر به دمتیله کردن ترکیبات دی متوکسی نفتالین نیست و احتمالا دمتیله شدن ترکیب 5 و 8 دی متوکسی a تترالون سمی کاربازون در واکنس با تیونیل کلراید به دلیل تولید اسید کلریدریک در مرحله work up واکنش می باشد.

باور به خدا، اثر جرج ماورودس
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1362
  محمد رضاپور   محمد رضایی

موضوعی که بدان خواهم پرداخت معرفت شناسی دینی است. تقریبا، شاید که بگوییم گرایشهای معرفت شناختی آنهایی می باشد که در مسایلی نظیر این منعکس می گرد: ((چگونه شما ‏‎p‎‏ را می دانید؟)) و ((دلایل شما برای باور نهادن بر ‏‎p‎‏ چیست؟)) در بخش 1 این مسایل تا اندازه ای مفصل تر بحث می شود و شالوده ای جهت مبحث بعدی نهاده می شود. بخش دوم به تلاشهایی می پردازد برای پاسخگویی به چنین پرسشهایی آنگاه که متضمن باورهای دینی باشد، با مراجعه به استدلالها و خصوصا براهین وجود خدا. این بخش شاید اهمیتی بیش از اهمیت ذاتی استدلال در متون دینی را توجیه کند. اما اثبات نکاتی کلی تر در ارتباط با بحث استدلال و سپس بسط و گسترش آنها به دیگر زمینه ها مناسب می باشد. بخش سوم کوشش غیر متعارف سنتی برای پاسخگویی به مسایل معرفت شناختی بر حسب تجزیه و-به عنوان نوعی خاص از تجربه-وحی را به بحث می گذارد. بخش چهارم به ابعاد معرفت شناختی مشکل شر می پردازد که غالبا به عنوان برهانی بر علیه آموزه های دینی شرح و بسط می یابد. بخش پنجم یک جمع بندی در رابطه با رشته اصلی استدلال و مهمترین نتایج آن را فراهم می نماید.