شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی (pvy)به روش مولکولی در مزارع سیب زمینی استان خراسان شمالی

پایان نامه
چکیده

سیب زمینی یک محصول مهم جهانی است و در ایران نیز در دهه گذشته وسعت کشت آن افزایش یافته است. ویروس وای سیب زمینی یکیازویروس هایمخربدرخانوادهسولاناسه وبخصوص سیب زمینی محسوب می-شود. در برنامه های تولید ارقام مقاوم یا متحمل در برابر بیماری های ویروسی سیب زمینی، داشتن اطلاعات کافی از نوع نژادها و پراکنش آن ها در مناطق کشت کشور از مهم ترین پیش نیازها محسوب می شود. بدین منظور برای ردیابی و تعیین نژاد های این ویروس در استان خراسان شمالی در تابستان سال 1391 تعداد 130 نمونه از برگ های تازه سیب زمینی دارای علائمی نظیر موزاییک، نکروز و کلروز از مزارع سیب زمینی واقع در شهرستان های بجنورد، شیروان و فاروج به طور تصادفی جمع آوری شد. سپس بااستفاده ازآنتی سرم چند همسانه ایpvyو باآزمون سرولوژیکی الایزای غیر مستقیم مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت تعداد58نمونه، دارای علائم نقوش سبز تیره و روشن (موزاییک)، نکروز و کلروز روی برگ های سیب زمینی درآزمون الایزاواکنش مثبت نشان دادند. درطول دوره تحقیق به منظوربررسی دامنه میزبانی،نوع علائم،خالص-سازی بیولوژیکی وتکثیرویروس، عصاره تعدادی از نمونه هایی که در آزمون الایزا مثبت ارزیابی شدند، بر روی گیاهانchenopodiumamaranticolor (ایجاد نقاط نکروتیک)، nicotiana.tabacumcv.samsun،nicotiana. turkishوnicotiana.virginia(موزائیک، نکروز و کلروز سطح برگ) مایه زنی شدند.rna ویروس با استفاده از کیت کیاژن استخراج و برای ساخت cdna بوسیله آغازگرهای اختصاصی رونویسی معکوس گردید و با استفاده از جفت آغازگرهای اختصاصی هر نژاد که در ناحیه cp طراحی شده بود، در واکنش rt-pcr تکثیر شد. بعد از تایید بر روی ژل آگارز 1% در الکتروفورز نمونه های آلوده به pvy در محدوده 609 نوکلئوتیدی ایجاد باند نمودند. آغازگرهایاختصاصی طراحی شده برای pvyقادر به شناسایی نژادهای c، o و ntn ویروس وای درعصاره گیاه آلوده بودندوکاملاًاختصاصی عمل کردند. این اولین گزارش از شناسایی نژادهای o، c و ntn از مزارع سیب زمینی استان خراسان شمالی به روش مولکولی rt-pcr می باشد. محصول pcr ترادف یابی شد و ترادف های بدست آمده با تعدادی از ترادف های موجود در بانک ژن مقایسه شدند. همردیف سازی چندگانه و آنالیز فیلوژنتیک با نرم افزار dnaman انجام و درخت فیلوژنتیک مربوطه ترسیم گردید. آنالیز فیلوژنتیک نشان داد که جدایه های خراسان شمالی در مقایسه با جدایه های ایران و سایر نقاط دنیا در دو گروه کلی قرار می گیرند که جدایه o خراسان شمالی در یک گروه جداگانه قرار می گیرد. جدایه ntn خراسان شمالی در کنار جدایه هایی از برزیل و کرمان قرار می گیرد و جدایه c در کنار جدایه هایی از اصفهان، فارس، آذربایجان، کرمان و همدان از ایران قرار می گیرد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی به روش های مولکولی در مزارع توتون استان گلستان

بیماری های ویروسی توتون به دلیل تاثیر بر کیفیت و کمیت محصول، از اهمیت بسیاری برخوردارند. یکی از مهمترین ویروس های توتون که از پراکنش جهانی برخوردار است، ویروس وای سیب زمینی (potato virus y, pvy) می باشد. این ویروس از جنس potyvirus و خانواده potyviridae با پیکره ایزومتریک و ژنوم rna تک لا و مثبت می باشد. به منظور بررسی پراکندگی مکانی و تعیین موقعیت تاکسونومیکی جدایه های pvy ، در تابستان 1389 تعد...

15 صفحه اول

ردیابی مولکولی ویروس وای سیب¬زمینی با استفاده از آغازگرهای عمومی در استان اردبیل

ویروس وای سیب­زمینی (Potato virus Y, PVY) مهم­ترین ویروس آلوده­کننده­ی مزارع بادمجانیان در سراسر جهان می­باشد. به منظور ردیابی پوتی­ویروس­ها در مزارع گیاهان خانواده­ی بادمجانیان استان آذربایجان­شرقی و اردبیل تعداد 112 نمونه­ی گیاهی با علایم موزاییک، ابلقی و زردی جمع­آوری و بعد از بررسی با آغازگر­های عمومی جنس پوتی­ویروس، تعداد 23 نمونه آلوده تشخیص داده شدند. از بین نمونه­های آلوده، نمونه­هایی ب...

متن کامل

ردیابی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی در مناطق عمده کشت محصولات تیره سولاناسه دراستان گلستان

چکیده ویروس وای سیب­زمینی  (Potato virus Y, PVY)گونه شاخص جنس Potyvirus از خانواده Potyviridae و یکی از مهم­ترین عوامل محدودکننده­ی کشت محصولات سولاناسه در کشور می­باشد. با توجه به اهمیت این ویروس در گیاهان تیره سولاناسه و نیز گستردگی تنوع کشت این محصولات در استان گلستان، شناسایی نوع نژادهای ویروس، تعیین دامنه­ی میزبانی و تعیین میزبان­های مختلف به منظور ارائه راهکارهای مدیریتی کنترل ویروس وای ...

متن کامل

شناسایی و بررسی ویژگی های ویروس وای سیب زمینی از مزارع شلغم استان خوزستان

ویروس وای سیب زمینی (potato virus y, pvy) یکی از ویروس های مهم خسارت زا با دامنه ی میزبانی وسیع است. در این پژوهش با توجه به مشاهده ی علائم ویروسی در مزارع شلغم استان خوزستان، در سال زراعی 1392، 105 نمونه ی برگی دارای علایم موزائیک و بدشکلی جمع آوری شد. نمونه های جمع آوری شده با استفاده از آزمون das-elisa و آنتی سرم اختصاصی چندهمسانه ای pvy مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که 9/40% از کل ...

ردیابی مولکولی ویروس وای سیب¬زمینی با استفاده از آغازگرهای عمومی در استان اردبیل

ویروس وای سیب­زمینی (potato virus y, pvy) مهم­ترین ویروس آلوده­کننده­ی مزارع بادمجانیان در سراسر جهان می­باشد. به منظور ردیابی پوتی­ویروس­ها در مزارع گیاهان خانواده­ی بادمجانیان استان آذربایجان­شرقی و اردبیل تعداد 112 نمونه­ی گیاهی با علایم موزاییک، ابلقی و زردی جمع­آوری و بعد از بررسی با آغازگر­های عمومی جنس پوتی­ویروس، تعداد 23 نمونه آلوده تشخیص داده شدند. از بین نمونه­های آلوده، نمونه­هایی ب...

متن کامل

ردیابی مولکولی ویروس وای سیب زمینی با استفاده از آغازگرهای عمومی در استان اردبیل

ویروس وای سیب­زمینی (potato virus y, pvy) مهم­ترین ویروس آلوده­کننده­ی مزارع بادمجانیان در سراسر جهان می­باشد. به منظور ردیابی پوتی­ویروس­ها در مزارع گیاهان خانواده­ی بادمجانیان استان آذربایجان­شرقی و اردبیل تعداد 112 نمونه­ی گیاهی با علایم موزاییک، ابلقی و زردی جمع­آوری و بعد از بررسی با آغازگر­های عمومی جنس پوتی­ویروس، تعداد 23 نمونه آلوده تشخیص داده شدند. از بین نمونه­های آلوده، نمونه­هایی ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023