نام پژوهشگر: داریوش هاشمی مفرد

acute and chronic maxillary sinusitis (nonodontogenic infection)
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380
  داریوش هاشمی مفرد   محمدرضا کازرونیان

چکیده ندارد.