نام پژوهشگر:

رجبعلی عسکرزاده طرقبه

the relation between bilingualism and translation: a case study of turkish bilingual and persian monolingual translation students
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام رضا علیه السلام - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
    پریا صدیقی     ضرغام قبانجی

translation studies have become an accepted academic subject and books, journals and doctoral dissertations appear faster than one can read them all (bassnet and lefevere, 1990). but this field also brought with itself so many other issues which needed to be investigated more, in the heart of which, issues like ideology, ethics, culture, bilingualism and multilingualism. it is reported that over a billion people in the world speak more than one language fluently. according to rahimpour (2001), it is estimated that half the population of the world is bilingual. this study intends to examine the relation between bilingualism and translation. does always bilingualism have advantages in translation or sometimes it might cause a problem for bilingual translators who do not translate into their mother language? another question in this study is to learn whether translation process of bilingual translators is different from other translators or not. to achieve the study goals in this research which contain both qualitative and quantitative approach, 20 bilingual and 20 monolingual iranian ba and ma students were given a colloquial text to translate. seven bilingual translators from bilingual group were asked to mention their translation process in order to analyze bilinguals’ translation process. think aloud method was used in analyzing of these seven translators’ translation process. the results of statistical analysis indicated that there is no significant difference between translations of bilinguals and monolinguals. the findings of translation process of bilinguals indicated that all the bilingual translators at least once resort to their mother language turkish in their translation into target language which was persian.

the investigation of the relationship between type a and type b personalities and quality of translation
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام رضا علیه السلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
    سعید احمدی جوپاری     رجبعلی عسکرزاده طرقبه

چکیده ندارد.

the trace of translators ideology in literary translations: a case study of persian translation of the scaret letter
   پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    شیما مقصودی مود     رجبعلی عسکرزاده طرقبه

رساله ی حاضر تلاشی است برای بررسی مبحث ایدئولوژی در ترجمه ادبی و تاثیرات آن بر کار مترجم، اعم از گزینش واژگان و ساختارهای دستوری؛ با تمرکز بر تحلیل انتقادی گفتمان در متن مبدأ و متن مقصد، که در این رساله متن مبدأ رمان داغ ننگ اثر ناتانیل هاوثورن و ترجمه فارسی سیمین دانشور به عنوان متن مقصد مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل رمان های مورد نظر به طور عمده بر اساس مدل پیشنهادی فرحزاد(2007) برای سنجش و تحلیل ایدئولوژی در متون ترجمه شده در سطح واژگانی و ساختار های دستوری صورت گرفته است.

بررسی واژ واجی و قاعده های آن در زبانهای فارسی و انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 1377
    رجبعلی عسکرزاده طرقبه     مهدی مشکوه الدینی

پایان نامه حاضر به بررسی مبحث واژ - واجی در زبانهای فارسی و انگلیسی می پردازد واژ - واجی به تبدیلهای آوائی واج در پیوند تکواژه ها در واژه های اشتقاقی و یا تصریفی می شود. بررسی دقیق واژ - واجی در زبانهای فارسی و انگلیسی که در این پایان نامه به عمل آمده است و همچنین جمع آوری تمامی داده های واژ - واجی در این دو زبان، نشان دهنده این مطلب است که عملکردهای آوائی در مرز واژه ها و تکواژه ها پدید می آید و برای این گونه عملکردهای آوائی می توان نظمهائی را به صورت قاعده هایی زا یا مشخص نمود و از این چگونگی تبدیلهای آوائی را در تکواژه ها نشان داد. در این پایان نامه پس از ارائه تمامی نمونه های واژ - واجی در زبان فارسی و گزیده هائی از نمونه های واژ - واجی در زبان انگلیسی، بنا بر اصل نمای واجی زیرین که نشان می دهد چگونه یک صورت واجی زیرین واحد برای سایر صورتهای مربوط به هم در نظر گرفته می شود، یک صورت واجی زیرین ارائه شده است .