نام پژوهشگر: سامان یزدان ستا

بررسی سیتوژنتیکی برخی از ژنوتیپ های جولخت ‏‎hordeum vulgare l.‎‏
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1381
  سامان یزدان ستا   قاسم کریم زاده

به منظور بررسی تنوع سیتوژنتیکی موجود در ژنوتیپ های جولخت مطالعه کاریوتیپی روی بیست ژنوتیپ به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در پنج تکرار با دو فاکتور:ژنوتیپ در بیست سطح و کروموزوم در هفت سطح صورت گرفت. در این آزمایش برای بررسی تنوع سیتوژنتیکی ژنوتیپ ها از روش های مختلفی استفاده شد.در بررسی های کاریوتیپی مشاهده شد که ژنوتیپ های مورد مطالعه دارای تعداد متفاوتی کروموزوم ماهواره دار بودند که تعداد آنها تا دو جفت متغیر بود و طول آنها نیز متفاوت بود.