بررسی سیتوژنتیکی برخی از ژنوتیپ های جولخت ‏‎hordeum vulgare l.‎‏

پایان نامه
چکیده

به منظور بررسی تنوع سیتوژنتیکی موجود در ژنوتیپ های جولخت مطالعه کاریوتیپی روی بیست ژنوتیپ به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در پنج تکرار با دو فاکتور:ژنوتیپ در بیست سطح و کروموزوم در هفت سطح صورت گرفت. در این آزمایش برای بررسی تنوع سیتوژنتیکی ژنوتیپ ها از روش های مختلفی استفاده شد.در بررسی های کاریوتیپی مشاهده شد که ژنوتیپ های مورد مطالعه دارای تعداد متفاوتی کروموزوم ماهواره دار بودند که تعداد آنها تا دو جفت متغیر بود و طول آنها نیز متفاوت بود.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی کاریوتیپی برخی از ژنوتیپ های جو بدون پوشینه(Hordeum vulgare L.)

در این مطالعه، برای بررسی کاریوتیپ تعداد بیست ژنوتیپ جو بدون پوشینه از تکنیک اسکواش و رنگ آمیزی با استو کارمن 2% استفاده شد . پارامترهای کروموزومی از جمله طول بازوی بل ند، طول بازوی کوتاه طول کروموزوم، نسبت بازوها، نسبت طول بازوی کوتاه به بلند، درصد شکل کروموزوم، درصد شکل کلی کاریوتیپ، طول کل کروماتین و تعداد ماهواره ها برای هر ژنوتیپ مورد مطالعه قرار گرفتند . برای بررسی تنوع پارامترهای سیتوژنت...

متن کامل

تجزیه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‎های جولخت (Hordeum vulgare L.)

وجود اثر متقابل ژنوتیپ × محیط ایجاب می‌کند که عملکرد ژنوتیپ‎ها در دامنه وسیعی از شرایط محیطی مورد ارزیابی قرار گیرند تا اطلاعات حاصل بتواند کارایی مربوط به گزینش و معرفی آنها را افزایش دهد. به منظور بررسی پایداری و تشخیص ارقام پر محصول و سازگار، عملکرد دانة بیست ژنوتیپ جولخت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شش منطقه (کرج، اصفهان، نیشابور، یزد، بیرجند و زرقان) به مدت دو سال (83-13...

متن کامل

Lysine Catabolism in Barley (Hordeum vulgare L.).

Lysine catabolism in seedlings of barley (Hordeum vulgare L. var. Emir) was studied by direct injection of the following tracers into the endosperm of the seedlings: aspartic acid-3-(14)C, 2-aminoadipic acid-1-(14)C, saccharopine-(14)C, 2,6-diaminopimelic acid-1-(7)-(14)C, and lysine-1-(14)C. Labeled saccharopine was formed only after the administration of either labeled 2,6-diaminopimelic acid...

متن کامل

Allelopathic Plants. 19. Barley (Hordeum vulgare L)

Barley is integrated with other crops to inhibit weed growth, through allelopathic interactions. Effects of barley on growth of other crops, weeds and autotoxicity among cultivars result primarily from allelopathy mediated by allelochemicals released from plant components and/or exuded from living roots. A limited number of allelochemicals are identified that contributes to allelopathic effecti...

متن کامل

تجزیه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‎های جولخت (hordeum vulgare l.)

وجود اثر متقابل ژنوتیپ × محیط ایجاب می کند که عملکرد ژنوتیپ‎ها در دامنه وسیعی از شرایط محیطی مورد ارزیابی قرار گیرند تا اطلاعات حاصل بتواند کارایی مربوط به گزینش و معرفی آنها را افزایش دهد. به منظور بررسی پایداری و تشخیص ارقام پر محصول و سازگار، عملکرد دانة بیست ژنوتیپ جولخت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شش منطقه (کرج، اصفهان، نیشابور، یزد، بیرجند و زرقان) به مدت دو سال (83-13...

متن کامل

بررسی اثرات تنش آبی بر برخی خصوصیات فنولوژیکی، فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgare L.) بهاره دیم

­­Drought is one of the most destructive abiotic stresses worldwide that affects growth, development and final yield of crops. Reactions of thirteen rainfed spring 2-row barley genotypes and cultivars of cold areas of Iran to water stress were evaluated based on phenological, physiological and morphological traits. The experiment was carried out as factorial experiment based on a randomized com...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023