× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود
پژوهشگر :

سعید خزایی

بررسی رابطه فعالیتهای حامی گری با تعهد و قصد خرید مصرف کننده نسبت به محصولات شرکت حامیگر( مورد مطالعه: شرکت ایرانسل)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1390
    سعید خزایی     زهره دهدشتی شاهرخ

فعالیت های حامی گری بعنوان یکی از انواع ارتباطات بازاریابی برای رسیدن به مشتریان هدف بسرعت در حال رشد است. امروزه استفاده از فعالیت های حامی گری بعنوان ابزاری ارزشمند در جهت دستیابی به اهداف بازاریابی شرکتها مطرح شده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیری است که فعالیت حامیگری می تواند بر تعهد و قصد خرید مصرف کننده از محصولات شرکت حامیگر داشته باشد. این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و جامعه موردنظر برای انجام این تحقیق تمامی مردان هوادار فوتبال در استان تهران می باشند. روش نمونه گیری بصورت غیراحتمالی و از نوع قضاوتی می باشد, به این صورت که از بین ورزشگاه های استان تهران, ورزشگاه هایی که مسابقات فوتبال لیگ برتر کشور در آنها انجام می شود ورزشگاه آزادی را بعنوان نمونه مورد نظر جهت پیمایش انتخاب کرده و تعداد 400 پرسشنامه ها در میان تماشاگران بصورت در دسترس توزیع گردیده است. فرضیه هایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند عبارت بودند از: بین دانش مصرف کننده از محصولات شرکت ایرانسل و تصویر اجتماعی شرکت ایرانسل رابطه معناداری وجود دارد, بین دانش مصرف کننده از محصولات شرکت ایرانسل و تعهد او به شرکت ایرانسل رابطه معنی داری وجود دارد, بین دانش مصرف کننده از محصولات شرکت ایرانسل و قصد خرید او از محصولات شرکت ایرانسل رابطه معنی داری وجود دارد, بین ادراک مصرف کننده از تصویر اجتماعی شرکت ایرانسل و تعهد او نسبت به شرکت ایرانسل رابطه معنی داری وجود دارد, بین ادراک مصرف کننده از تصویر اجتماعی شرکت ایرانسل و قصد خرید او از محصولات شرکت ایرانسل رابطه معنی داری وجود دارد, بین تعهد مصرف کننده نسبت به شرکت حامیگر ایرانسل و قصد خرید او از محصولات شرکت ایرانسل رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج بدست آمده از تحقیق هر شش فرضیه مورد بررسی را تائید می کند.

an investigation into the impact of m-game-enhanced blended module of teaching and learning on iranian students english literacy skills and subskills learning
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394
    سعید خزایی     عبدالمجید حیاتی

پژوهش حاضر با پیوند رسانه های قدیمی و جدید یاد دهی و یادگیری _طرح داستان و بازی های همراه ــ در یک پو دمان ترکیبی، در صدد قیاس شیوه ی یاد دهی و یادگیری مبتنی بر بازی مهارت های فرعی و اصلی واژگان، خواندن و نوشتار سواد انگلیسی با شیوه های مرسوم آن بود. به این منظور با کاربرد یک طرح سه گانه همراه با الگوی نظام آموزشی (تومی، 2010)، بازی های از پیش ساخته شده و بومی قابل عرضه از طریق ارتباطات سیّار (بازی های همراه) به یک پو دمان ترکیبی یاد دهی و یادگیری پیوند زده شد. آزمودنی های این پژوهش از بین 554 فراگیر زن و مرد رشته ی ریاضی انتخاب و از طریق آزمون های تعیین سطح واژگان همگون سازی شدند. این آزمودنی ها بر اساس سن و تجربه تحصیلی به سه گروه دانش آموزان سال آخر دوره ی متوسطه دوم، دانشجویان و معلمان ضمن خدمت تقسیم شدند. در جهت یادگیری مشارکتی در طول 36 جلسه ی ترکیبی، اعضای گروه های سه گانه به شکل تصادفی به حلقه های دو نفری تقسیم می شدند.

تشکیل، طبقه بندی و خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و کانی شناسی خاکهای منطقه نورآباد ممسنی در استان فارس
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1381
    سعید خزایی     علی ابطحی

دشت نورآباد ممسنی در 152 کیلومتری شمالشرقی شیراز واقع است. مواد مادری خاکها در این منطقه شامل رسوبات آبرفتی رودخانه ای و رسوبات واریزه ای آهکی می باشد. بخش وسیعی از منطقه پوشیده از آبرفتهای دوره کواترنر است.افقهای شناسایی شده در این منطقه، عبارتند از: افق سطحی مالیک، و اکریک، و افقهای زیرسطحی آرجیلیک، کمبیک و کلسیک. راسته های خاک موجود نیز شامل آنتی سولها، الفی سولها، اینستی سولها و مالی سولها می باشد. اهمیت عوامل تشکیل دهنده خاک در منطقه دشت نورآباد به ترتیب زیر تشخیص داده شده است: زمان<ماده مادری<پستی و بلندی<موجودات زنده (پوشش گیاهی)<اقلیم.