× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

an investigation into the impact of m-game-enhanced blended module of teaching and learning on iranian students english literacy skills and subskills learning

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشجو : سعید خزایی

استاد راهنما : عبدالمجید حیاتی علیرضا جلیلی فر

سال انتشار:1394

کلمات کلیدی : بازی همراه- پود مان تلفیقی- مهارت های اصلی و فرعی سواد انگلیسی- یاد دهی و یادگیری-

چکیده

پژوهش حاضر با پیوند رسانه های قدیمی و جدید یاد دهی و یادگیری _طرح داستان و بازی های همراه ــ در یک پو دمان ترکیبی، در صدد قیاس شیوه ی یاد دهی و یادگیری مبتنی بر بازی مهارت های فرعی و اصلی واژگان، خواندن و نوشتار سواد انگلیسی با شیوه های مرسوم آن بود. به این منظور با کاربرد یک طرح سه گانه همراه با الگوی نظام آموزشی (تومی، 2010)، بازی های از پیش ساخته شده و بومی قابل عرضه از طریق ارتباطات سیّار (بازی های همراه) به یک پو دمان ترکیبی یاد دهی و یادگیری پیوند زده شد. آزمودنی های این پژوهش از بین 554 فراگیر زن و مرد رشته ی ریاضی انتخاب و از طریق آزمون های تعیین سطح واژگان همگون سازی شدند. این آزمودنی ها بر اساس سن و تجربه تحصیلی به سه گروه دانش آموزان سال آخر دوره ی متوسطه دوم، دانشجویان و معلمان ضمن خدمت تقسیم شدند. در جهت یادگیری مشارکتی در طول 36 جلسه ی ترکیبی، اعضای گروه های سه گانه به شکل تصادفی به حلقه های دو نفری تقسیم می شدند.

منابع مشابه

Through implanting non-English mobile game (m-game) of 'Xane Bazi' into the blended module of English vocabulary pedagogy, this study sought to investigate the role of dyads make-up on L2 English learners' vocabulary learning ability. To that end, 150 Iranian male and female students of engineering from Isfahan University of Technology (IUT) were homogenized as upperintermediate to learn the L2...

game-based practicing of materials can be seen as a method of capturing an essence of real- life expe-rience which is commonly missing in the conventional face-to-face classrooms. to serve the l2 learn-ers' immediate communicative needs in wider classroom and societal contexts, this study sought to place l2 english learners within an interactional social framework through reinforcing their...

this study was conducted to investigate the impact of portfolio assessment as a process-oriented assessment mechanism on iranian efl students’ english writing and its subskills of focus, elaboration, organization, conventions, and vocabulary. out of ninety juniors majoring in english literature and translation at the university of isfahan, sixty one of them who were at the same level of writing...

The present study was intended to investigate the impact of blended and classroom teaching methods on Iranian EFL learners’ writing. To this end, a group of 29 upper intermediate and advanced EFL learners were randomly placed in two groups: an experimental group, namely Blended Learning and a control group, namely Classroom Learning after taking part in a placement test. Participants of the Ble...

The present study was intended to investigate the impact of blended and classroom teaching methods on Iranian EFL learners’ writing. To this end, a group of 29 upper intermediate and advanced EFL learners were randomly placed in two groups: an experimental group, namely Blended Learning and a control group, namely Classroom Learning after taking part in a placement test. Participants of the Ble...