× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود
پژوهشگر :

علیرضا جلیلی فر

بحث مقالات تحقیقی در مجلات داخلی و بین المللی رشته زبان شناسی کاربردی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1398
    نامدار نامداری     علیرضا جلیلی فر

در چند سال اخیر تحقیقات زیادی در مورد نقش ساختار بدیع مقالات تحقیقی وجود داشته که نتیجه آن اجرای برنامه های آموزشی ژانر-محور در محیط هایی شده است که زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم یا زبان خارجه تدریس می کنند. در این پایان نامه کوشیده شد تا ساختار بدیع بخش بحث (discussion) مقالات تحقیقی در رشته زبانشناسی کاربردی در مجلات انگلیسی داخلی (ایرانی) و بین المللی مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی ساختار حرک (move structure) بخش بحث مقالات مذکور بود. بدین منظور مجموع 80 نمونه از بخش بحث در مقالات داخلی و بین المللی انتخاب و بر اساس مدل مدل دادلی ایوانز (dudley-evans, 1994) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که به جز حرکت 5 (اشاره به تحقیقات پیشین) سایر حرکت ها در دو گروه مقالات تفاوت چندانی نداشتند. میزان کم اشاره به تحقیقات پیشین در بخش بحث مقالات داخلی حاکی از آن است که نویسندگان این مقالات ارتباط منطقی و درستی بین نتایج تحقیقاتشان و نتایج گزارش شده در تحقیقات گذشته را ایجاد نکرده اند. نتایج این تحقیق نکات آموزشی مفیدی برای نویسندگان مقالات در ایران جهت بهبودی ساختار بدیع بخش بحث مقالاتشان به همراه دارد. در پایان نسخه ای تعدیل شده از مدل دادلی ایوانز (1994) ارائه خواهد شد.

زبان اموزی از طریق تلفن همراه: بررسی آموزش اصطلاحات انگلیسی از طریق پیامک
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389
    امیر مشهدی     عبدالمجید حیاتی

گسترش روز افزون فناوری تلفن همراه در جوامع امروزی، زمینه را برای استفاده ی این فناوری نوین در عرصه های مختلفِ آموزشی فراهم کرده است. در سال های اخیر از میان کارکردهای متنوع تلفن همراه، سیستم پیام کوتاه ( اس ام اس ) به طور گسترده ای برای فرستادن و دریافت اطلاعات و مواد آموزشی مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین از آنجا که مشاهده شده است اکثر زبان آموزان از تلفن همراه و پیامک در ارتیاطات روزمره خود به عنوان یک پدیده ارتباطی جدید استفاده می کنند، می توان از این فرصت برای آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در ایران استفاده کرد. در این راستا این پژوهش به بررسی آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی از طریق پیامک به زبان آموزان می پردازد. برای بررسی این امر نیاز به مطالعاتی است که کارآیی آموزش اصطلاحات انگلیسی از طریق پیامک را با سایر روش های تدریس و یادگیری مورد بررسی قرار دهد. لذا این پژوهش به بررسی کارآیی آموزش اصطلاحات انگلیسی از طریق پیامک در مقایسه با دو روش دیگر به نام های یادگیری زمینه- محور و خودآموزی می پردازد. برای اجرای این تحقیق از میان60 زبان آموز مرد و زن در یک آموزشگاه خصوصی، تعداد 45 نفر که نمره های آن ها در آزمون تعیین سطح میشیگان (1979) بین یک انحراف معیار بالا و یک انحراف معیار پایین نمره ی میانگین بودند، به عنوان نمونه به صورت غیر تصادفی برای شرکت در این مطالعه انتخاب گردیدند. این تعداد شرکت کننده به سه گروه 15 نفری تقسیم شدند. در مرحله بعد به هر یک از گروه ها با توجه به روش در نظر گرفته شده اصطلاحات انگلیسی آموزش داده شد. گروه اول در هر روز 4 اصطلاح انگلیسی را با فاصله زمانی 3 ساعت به صورت پیامک از طریق تلفن های همراه خود دریافت کردند. هر یک از این پیامک ها شامل یک اصطلاح انگلیسی همراه با تعریف آن به زبان انگلیسی و یک جمله ی نمونه، که اصطلاح در آن به کار رفته است، می باشد. به گروه دوم همین تعداد اصطلاحات انگلیسی را با استفاده از متون و تمرینات ارائه شده در کتاب "practicing idioms"(watson, 1991) که اصطلاحات در آنها به کار رفته است، آموزش داده شد. لازم به ذکر است که محقق به عنوان یک آموزگار در این کلاس نقش سازمان دهنده ی فعالیت های کلاسی را بر عهده خواهد داشت. گروه سوم مجموعه کامل اصطلاحات را به صورت یکجا و در یک جزوه دریافت خواهند کرد. مواد آموزشی این گروه مشابه گروه اول می باشد با این تفاوت که گروه سوم تمامی اصطلاحات که شامل یک مجموعه 80تایی از اصطلاحات انگلیسی به همراه تعریف آنها به زبان انگلیسی و جملات نمونه می باشد را، به صورت یکجا دریافت می کنند و از آنها انتظار می رود با توجه به سبک های یادگیری شخصی و علایق خودشان مطالعه نموده و دیگر از زمانبندی و بودجه بندی ارائه شده در گروه اول استفاده نمی نماییم. لازم به ذکر است که از میان 3 گروه انتخاب شده، فقط گروه دوم که به روش زمینه- محور با استفاده از کتاب ""practicing idioms آموزش می بینند در کلاس درسی که توسط محقق اداره می شود شرکت خواهند داشت. در پایان دوره آموزش، زبان آموزان با استفاده از آزمونی که شامل سوالات چند گزینه ای، پر کردن جای خالی و انتخاب مقوله های مناسب می باشد آزموده خواهند شد و با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس یکطرفه، آزمونt گروه های مستقل و آزمون شفه معناداری آزمون ها مورد بررسی قرار گرفت.

مقایسو سطح شناختی سوالهای درک مطلب در آزمونهای تافل و آیلتس بازسازی شده
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز 1390
    الهه جمشیدی پوربهبهانی نژاد     علیرضا جلیلی فر

مدت زمانیست که اهمیت تفکر انتقادی در آموزش دانشگاهی شناخته شده است. در این راستا، تعداد کتب و مقالاتی که تدریس، یادگیری و ارزیابی سطوح بالای تفکر را تشویق می کنند رو به افزایش است. اما از شواهد چنین برمی آید که بکارگیری مهارتهای استفاده از سطوح بالای تفکر (تجزیه و تحلیل، ارزیابی و خلق) هنوز فراگیر نشده است. این مطالعه به بررسی و تحلیل سطوح شناختی سوالات درک مطلب آزمون های شبیه سازی شده تافل و آیلتس پرداخت تا دو سوال را روشن کنند: (1) چه سطوح شناختی، بالا یا پایین، در سوالات شبیه سازی شده درک مطلب تافل و آیلتس منعکس شده است؟، (2) آیا تفاوت معنی داری بین سطوح شناختی سوالات شبیه سازی شده درک مطلب تافل و آیلتس وجود دارد؟ سوالات بر اساس طبقه بندی آندرسن و همکاران (2001) رده بندی شدند. نتایج بدست آمده نشان دادند که هم در آزمون تافل و هم در آزمون آیلتس تمایل معنی داری به سوی تعیین سطوح شناختی پایین وجود دارد و اگر چه این تمایل به سطوح پایین در مورد تافل بیشتر به نظر می آید، تفاوت معنی داری بین سوالات درک مطلب شبیه سازی شده تافل و آیلتس وجود ندارد. دلایل محتمل که برای تمایل به سطوح پایین تفکر بر تافل و آیلتس وجود دارد از قرار زیر است: محدودیتی که بواسطه نوع سوالات بوجود آمده، استقلال فرهنگی آزمونهای بین المللی، سیاست ناشران، آمادگی دانشگاهها برای پذیرش متقاضیان بیشتر و همچنین تأثیر اهداف دانشگاهها روی اهداف آزمون. سپس به بحث در مورد عواقب استفاده از سوالات با سطح شناختی پایین روی تفکر انتقادی پرداخته شد.

تطابق فعل و فاعل از لحاظ شمار هنگام تولید گفتار در زبان آموزان غیر انگلیسی زبان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
    اسماعیل آقاجری     عبدالمجید حیاتی

در روانشناسی زبان و در شاخه تولید گفتار ، همخوانی فعل و فاعل مبحثی است که توجه روز افزون محققان را به خود جلب کرده است. عوامل مختلفی در تولید این نوع همخوانی اهمیت دارند. مطالعات پیشین تصویری نامشخص از مکانیزم تولید این نوع همخوانی برای ما فراهم کرده اند. درحالی که برخی مطالعات اساسا نحوی بودن این فرایند را نشان می دهند، مطالعات دیگر بر نقش دیگر عوامل معنایی، آوایی، و یا حتی منظور شناسی تاکید دارند. هدف از این پژوهش آشتی دادن مجموعه مطالعات روزافزون پیرامون تولید همخوانی شمار و روشن ساختن مکانیزم های تولید گفتار با استفاده ازآخرین مدلهای تولید گفتار به ویژه تولید شمار می باشد. بدین منظور با استفاده از یک آزمون کامل کردن جمله با ساختارهای مختلف برای شناخت تاثیر عوامل گوناگون نحوی و معنایی خطاهای همخوانی شمار فعل و فاعل در زبان انگلیسی از زبان آموزان ایرانی فرا خوانده شد. دو مجموعه داده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت: میزان خطاهای شمار و زمان واکنش. میزان خطا و زمان واکنش هنگام وجود تعارض در روند تولید همخوانی شمار فعل و فاعل افزایش پیدا کرد. نتایج نشان داد که دستگاه تولید گفتار زبان آموزانی که انگلیسی زبان مادریشان نیست بسیار شبیه کسانی است که انگلیسی زبان مادری آنهاست هرچند گروه قبلی در برابر خطاهای جذب خیلی کمتر آسیب پذیر بودند. نتایج همچنین نظر مطالعاتی را حمایت می کند که بر نقش مجموعه ای از عوامل از جمله معنایی تاکید می کنند. از لحاظ مدلهای تولید شمار، نتایج این مطالعه با مدلهای تولید شماری سازگار است که بر فعالیت همزمان عوامل مختلف تاکید می کنند از جمله مدلهای کنسترینت ستیسفکشن و مارکینگ مورفینگ.

the speech act of advice and the introvert/extrovert distinction among iranian efl university students
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
    مهوش صفری     حسین شکوهی

the aim of this study is to examine the difference between the introverts and extroverts in preferred advice-giving style. furthermore, it explores the difference between l1 (persian) and l2 (english) regarding the giving of advice for the extroverts and introverts separately. it investigates whether an extrovert or introvert gives advice in the same manner in his l1 (persian) and l2 (english) or performs differently. to achieve the objectives of this study, a total of 100 efl students at shahid chamran university of ahvaz took the michigan test of english language proficiency and based on the scores, 50 top students were selected as participants of the study. they took eyzenk personality inventory and two other advice questionnaires in english and persian language. the results revealed that there is not a strong difference between extroverts and introverts in advice-giving style. furthermore, the results indicated that an introvert or extrovert efl learner does not show any significant difference between his own language and a foreign language when giving advice.

بررسی رابطه میان گرایشهای انگیزشی و راهبرد های خود-تعدیلی دریادگیری واژگان میان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز 1390
    مهدی افلاکی     علیرضا جلیلی فر

امروزه یادگیری مهارتهای زبانی ازطریق راهبرد های مورد استفاده زبان آموزان مورد توجه قرار گرفته است. تاکنون تحقیقات متعددی در این زمینه انجام شده است، اما هیچکدام بطور خاص نقش انگیزش را در توانایی استفاده از راهبرد های خود-تعدیلی دریادگیری لغات را مورد بررسی قرار نداده اند. در این تحقیق، تعداد 252 زبان آموز دختر و پسر "کانون زبان ایران" شهر اهواز از سه سطح مختلف (مبتدی، متوسط، و پیشرفته) شرکت داشتند. نتایج این تحقیق نشان داد که دخترها در دو گروه متوسط و پیشرفته بدلیل ارضاء نیازهای شخصی در جامعه کنونی و لذت بردن صرف از یادگیری زبان عموماٌ از انگیزش درونی جهت خود-تعدیلی در یادگیری لغات استفاده میکنند. برخلاف نتایج بدست آمده در گروه دختران، پسران در دو گروه متوسط و پیشرفته بدلیل پیدا کردن موقعیت مناسب کار در آینده بیشتر اوقات از انگیزش برونی جهت خود-تعدیلی استفاده مینمایند. حال آنکه در گروه مبتدی، هم دختران و هم پسران از هر دو نوع انگیزش استفاده نمودند، که نشانگر اوج انگیزش در این مقطع خاص میباشد. امید میرود این تحقیق، قدمی به جلو جهت آشنایی بیشتر با نقاط ضعف دانش آموزان در استفاده از راهبرد های خود-تعدیلی باشد. درنهایت، با استناد به نتایج بدست آمده، راهکارهای مناسبی جهت ارتقاء سطح خود-تعدیلی فراگیران زبان انگلیسی در رویارویی با مشکلات مختلف یادگیری واژگان ارائه شده است.

تحلیل کاربردی عبارات احتیاط آمیز و تشدید کننده در مناظره های تلویزیونی ریاست جمهوری ایران و امریکا
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
    سیده مریم علوی نیا     علیرضا جلیلی فر

نامزدهای انتخاباتی جهت دستیابی به اهداف خویش و جلب نظر مخاطبان از تدابیر کلامی ویژه ی خود بهره می جویند. از جمله ی این تدابیر کلامی می توان به عبارات احتیاط آمیز و تشدید کننده اشاره نمود. این عبارات با هدف افزایش یا کاهش میزان تعهد، ابهام، وضوح، تحکیم یا تضعیف هم بستگی در کلام به کار می روند. با وجود این که این تدابیر نقش بسزایی در گفتار سیاسی دارند، مطالعات بین زبانی اندکی به نقش تشویقی آن ها در مناظره های تلویزیونی انتخاباتی پرداخته اند. بدین منظور، تحقیق حاضر نقش عبارات احتیاط آمیز و تشدیدکننده را در سخنان نامزدهای انتخابات اخیر ایران و امریکا بررسی کرده است. در این راستا، تحقیق به شیوه ی استقرایی انجام شد و بر اساس الگوی کاربردی به دست آمده، عبارات احتیاط آمیز و تشدید کننده تعیین و تحلیل شدند. در بخش اول این مطالعه، بسامد و نقش این عبارات در مناظرات ریاست جمهوری ایران و امریکا مشخص گردید. در بخش دوم، تأثیر متقابل مناظره کنندگان بر نحوه ی استفاده ی آنان از این عبارات بررسی شد. سرانجام، نتایج تحقیق نشان داد که نه تنها بسامد بلکه نقش این ابزار کلامی نیز از زبانی به زبان دیگر به طور برجسته ای متفاوت می باشد. همچنین، یافته های پژوهش حاضر نشان داد که اقتدار و جایگاه سیاسی هر نامزد نسبت به نامزد دیگر، در کنار سایر شاخص های بافتاری، نقش تعیین کننده ای در نحوه ی استفاده ی آنان از این عبارات دارد.

رابطه میان هوش هیجانی و یادگیری واژان زبان انگلیسی در دانشجویان زبان انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز 1390
    فروغ یوسفی شکری     علیرضا جلیلی فر

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه هوش هیجانی و میزان یادگیری واژگان زبان انگلیسی ونیز راهبردهای یادگیری واژگان است. به منظور انجام این تحقیق، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. 15 مرد و 65 زن از دانشجویان رشته های ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز در این تحقیق شرکت کردند. در این مطالعه، از آزمون تعیین آستانه سطح واژگان و دو پرسش نامه در زمینه های هوش هیجانی و راهبردهای یادگیری واژگان بهره بردیم. برای تحلیل داده ها از روشهای مختلف توصیفی و استنباطی استفاده شد. از نتایج بدست آمده چنین استنباط می شود که بین هوش هیجانی و سطح واژگان زبان آموزان رابطه ای مثبت وجود دارد ولی این رابطه معنادار نیست. بهترین پیش بینی کننده یادگیری واژگان در میان مقیاسهای هوش هیجانی، مدیریت تنش و در میان خرده مقیاسها، تحمل تنش بود. راهبردهایی که از همه بیشتر به عنوان همواره مورد استفاده ذکر شده بودند و بهترن پیش بینی کننده این راهبردها از میان خرده مقیاسهای هوش هیجانی از قرار ذیل می باشند: استفاده از فرهنگ لغت انگلیسی به انگلیسی (شادی)، رسانه های انگلیسی زبان (همدردی، مسئولیت پذیری اجتماعی و تحمل تنش)، بررسی هجای کلمات (همدردی) و بلند خوانی واژه به هنگام دیدن آن (تحمل تنش). همچنین، زبان آموزانی که دارای هوش بالاتری بودند، راهبردهای حدس زدن معنی کلمه با توجه به متن، استفاده ازفرهنگ واژگان انگلیسی به انگلیسی، استفاده از فلش کارت برای ثبت کلمات و استفاده از رسانه های انگلیسی زبان را بیشتر از سایر راهبردها به عنوان همواره مورداستفاده ذکر کردند.

زبان نگرش در بخش بحث مقالات تحقیقی: مطالعه ی مقایسه ای مجلات isi و غیر isi
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    فیروزه موذن     علیرضا جلیلی فر

نویسندگان متون دانشگاهی به منظور ایجاد ارتباط با مخاطبان خود از واژگان و اصطلاحات خاصی استفاده می کنند که بیانگر نظرات و احساسات آنهاست. علائم نگرشی به عنوان یک نوع از این اصطلاحات، در واقع یکی از سه زیر مجموعه ی الگوی ارزیابی مارتین و روز (2003) بوده که خود گستره ای از زبانشناسی عملی سیستمیک می باشد. در این راستا ، پایان نامه ی فوق به مقایسه ی اصطلاحات نگرشی در مقالات انگلیسی چاپ شده در مجلات isi و غیر isi در رشته ی زبانشناسی کاربردی می پردازد. از آنجا که بخش بحث مقالات علمی دارای ساختاری مناسب برای به کارگیری این نشانه ها می باشد، در مطالعه ی حاضر این بخش و عناصر حرکتی آن مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، تعداد 169 مقاله تحقیقی انتخاب و بخش بحث مقالات از هر دو نوع مجله به عنوان داده انتخاب شدند. با در نظر گرفتن سیستم نگرش به عنوان زیربنا، دو گروه داده از مجلات isi و غیر isi بر اساس به کارگیری علامتهای این سیستم و زیرمجموعه های آن (احساس ، قضاوت و ارزشیابی) تحلیل و میزان توزیع در هر دو گروه مورد مطالعه قرارگرفت. نتایج بررسی نشان داد که هر دو نوع مقاله از یک الگوی مشترک در به کار گیری از زیرمجموعه های نگرشی پیروی می کنند که در آن علامتهای ارزشیابی با بالاترین تعداد، قضاوت درحد متوسط و احساسات به کمترین میزان وجود دارد. به علاوه ، آزمون نمودار خی نشان داد که به لحاظ آماری تفاوت بین دو گروه معنا دار می باشد. همچنین، بررسی ها نشان دادند که مقالات isi تعداد بیشتری از واژه های احساسی و قضاوتی و مقالات غیر isi میزان بیشتری از واژگان ارزشیابی را در خود جای داده اند. پس از تقسیم بندی ساختار حرکتی بحث مقالات بر مبنای مدل حرکتی سه جز ئی (مقدمه ، ارزیابی و نتیجه گیری) دادلی ایوانز (1994)، مشخص شد که هر سه جزء از بحث مقالات تابع همان الگو در استفاده از علائم نگرشی هستند. نتایج این تحقیق می تواند در آموزش نوشتار علمی انگلیسی به عنوان زبان خارجی و نیز تحلیل ژانر محور مفید واقع شود.

مقایسه ی تصحیح انشانویسی انگلیسی زبان آموزان ایرانی توسط همکلاسی ها و معلم با استفاده از رایانامه
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    زهره کمیلی فر     زهره گونی بند شوشتری

بازخورد نقش مهمی در روند انشانویسی ایفا می کند. اظهارنظر فعالیتی است که در آن کنش متقابل میان زبان آموزان و همکلاسی ها یا معلم وجود دارد و هدف از آن پیشبرد مهارت نوشتاری زبان آموزان و یا تشویق به اعمال تغییرات سازنده در پیش نویس های بعدی می باشد. با توسعه ی سریع فناوری های رایانه و اینترنت، معلمان سعی بر آن دارند که با بکارگیری این فناوری ها در کلاس های خود، در زمان کلاس صرفه جویی کرده و محیطی با تنش کمتر فراهم آورند تا زبان آموزان بتوانند فعالیت های آموزشی با همکاری بیشتر را تجربه کنند. یکی از این تسهیلات فناوری، رایانامه است که به عنوان ابزار آموزشی مناسب در محیط های تحصیلی به شمار می آید (قاسمی و هاشمی، 2010). با بکارگیری رایانامه به عنوان وسیله ای ارتباطی برای تبادل نظر، زبان آموزان فرصت زیادتری برای دسترسی بیشتر و آسان تر به معلم و همکلاسی های خود دارند. تحقیق حاضر درصدد است تا میزان تأثیر تصحیح همکلاسی ها و معلم بر پیشرفت نوشتاری زبان آموزان ایرانی از طریق راهی ارتباطی مانند رایانامه و نیز بررسی وجود تفاوت چشمگیر بین توانایی نوشتاری زبان آموزانی که اظهارنظرات معلم درباره ی انشاهای خود را از طریق رایانامه دریافت می کنند با آن دسته از زبان آموزانی که انشاهایشان توسط همکلاسی ها و از راه ارتباطی مشابه نظرگذاری می شود را مورد مطالعه قرار دهد. به منظور انجام این تحقیق، 40 دانش آموز مرد و زن از یک موسسه ی زبان آموزی واقع در شهر اهواز بر اساس آزمون بسندگی زبان این موسسه انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (بازخورد همکلاسی) و کنترل (بازخورد معلم) تقسیم شدند. گروه کنترل، اظهارنظر در مورد نوشته های خود را توسط معلم و گروه آزمایش توسط همکلاسی ها دریافت کردند. هر دو گروه، نوشته های خود را تایپ کرده و از گزینه ی نظرگذاری در نرم افزار واژه پرداز مایکروسافت ورد (microsoft word) برای اظهارنظر استفاده کردند و رایانامه را به عنوان راه ارتباطی برای تبادل نظرات به کار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده، هم نظرات معلم و هم همکلاسی ها عامل پیشرفت توانایی نوشتاری زبان آموزان ایرانی بود. تفاوت پیشرفت نگارش، با وجود چشمگیر نبودن، به سود گروه بازخورد همکلاسی بود که این امر دلیلی موجه برای تأثیر بیشتر تصحیح همکلاسی ها نسبت به تصحیح معلم بر توانایی نگارش زبان آموزان بوده است. داده های بدست آمده حاکی از آن است که اعمال تصحیح همکلاسی به عنوان مکمل تصحیح معلم در محیط آموزشی با بکارگیری تکنولوژی گزینه ای مفید و بالقوه به شمار می آید که می بایست بر اساس نیاز زبان آموزان در نظر گرفته شود.

مطالعه بین فرهنگی ساختار ژانر بخش قدردانی در فارسی و انگلیسی: اندیشه هایی بر راهبردهای ادب
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    محمد جواد محمدی     علیرضا جلیلی فر

چکیده گرچه معمولا بخش قدردانی در قیاس با بخشهای مهم نوشتارعلمی در حاشیه قرار می گیرد، اما به عنوان یک ژانر در گفتمان دانشگاهی به طور گسترده ای به منظور ابراز تشکر نسبت به فرد یا نهادی در قبال کمک آنها و نیز برای نیل به جایگاه علمی و اجتماعی دلخواه به کار گرفته می شود. از این رو، با توجه به اهمیت بخش قدردانی در نوشتار علمی و با توجه به اینکه مطالعات اندکی به بررسی این بخش در محیط دانشگاهی ایران پرداخته است، پژوهش حاضر بخش قدردانی هفتاد پایان نامه دکتری نوشته شده توسط گویشوران فارسی و هفتاد پایان نامه دکتری نوشته شده توسط گویشوران انگلیسی در هفت رشته علوم اجتماعی را از نظر ساختار ژانر و نیز راهبردهای ادب با هدف شناسایی اجزایی ژانر و به منظور بیان هدف ارتباطی نویسندگان آنها مورد بررسی قرار داد. نتایج مرحله اول تحقیق وجود چهار حرکت ((move و تعدادی گام(step) را نشان داد. بررسی دقیق قدردانی ها بر اساس چارچوب استخراج شده موید آن بود که سپاسگذاری (acknowledging) حرکتی الزامی میباشد که دو حرکت اختیاری طنین ((resonating و اعلان ((declaration آن را همراهی می کنند. نتایج بدست آمده از مرحله دوم پژوهش حاکی از آن بود که تقریبا اکثر حرکات و گامهای استفاده شده در این قدردانی ها بعنوان وجه اتصال (connection face (عمل کرده و تنها مورد موجود مربوط به گام قبول مسولیت ((shouldering responsibility می باشد که بعنوان وجه انفصال (separation face (عمل می کرد. البته شایان ذکر است که نویسندگان فارسی زبان به اقتضای پیشینه فرهنگی، بیشتر از همتایان انگلیسی زبان خود از این گام استفاده کرده اند. روی هم رفته، پژوهش حاضر حاوی اطلاعات با ارزشی در مورد ارزش های علمی، آموزه های فرهنگی و اجتماعی، و هویت شخصی نویسندگان می باشد که در اجزای گفتاری و ساختاری این ژانر نهفته است.

تحلیل گفتمان پسا استعمار: نقدی بر رمان همه چیز فرو می پاشد اثر چینوآ آچبه
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    مهرداد جلالی     سید رحیم موسوی نیا

پسااستعمار، به عنوان یک رویکرد ادبی، پس از سقوط استعمار دراواسط قرن بیستم ظهور کرد و در دهه های هفتاد و هشتاد میلادی به اوج شکوفایی خود رسید. نویسندگان متعددی از نقاط مختلف جهان به تولید ادبیات با مضامینی ضداستعماری پرداختند و این در حالی است که تعداد زیادی از این نویسندگان زبان استعمارگران را برای خلق آثارخویش برگزیدند. چینوآ آچبه با اصالتی نیجریه ای یکی از همین نویسندگان است. او بر ضد استعمارانگلیس دست به قلم برد مادامی که زبان آثارش را همان زبان استعمار و شیوه ی سرایش را شیوه ای غربی برگزید. این نویسنده اما به عنوان چهره ای از ادبیات آفریقا و نیجریه در دنیای ادبیات معرفی می شود و مطا لعه حاضر چنین نظری را به چالش می کشد و آچبه را علی رقم اصلیت نیجریه ای او یک نویسنده ی انگلیسی با شیوه ای غربی بر می شمارد. آچبه آفریقا را برای محیط داستان خود استفاده می کند. برای پرداختن به چنین ادعایی، این مطالعه به برسی زبان و تحلیل گفتمان یکی از آثاراین نویسنده با عنوان «همه چیز فرو می پاشد» پرداخته است. در این تحقیق، چارچوب استفاده شده از کتاب «زبان و قدرت» اثر نورمن فیرکلاف می باشد. تحلیل اثر در این چارچوب در پاسخ به ده سوال صورت گرفته که عمدتآ به بررسی ویژگی های ایدئولوژیک موجود در متن می پردازند. همچنین پژوهش حاضرمشتمل بر سه بخش که به ترتیب بررسی واژگان متن، بررسی دستورزبان متن و بررسی ساختار متن می باشند. این مطالعه پس از تحلیل متن در قالب تعیین شده نتیجه می گیرد که آچبه بیش از آن که نویسنده ای ضد استعماری باشد نویسنده ای استعماری است.

روش چند وجهی در بررسی ژانر اسلایدهای پاورپینت جلسات دفاعیه تهیه شده توسط دانشجویان کارشناسی ارشد رشته زبان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    ایاد کمالوند     زهره گونی بند شوشتری

روش چند وجهی در بررسی ژانر اسلایدهای پاورپینت جلسات دفاعیه تهیه شده توسط دانشجویان کارشناسی ارشد رشته زبان

ضمایر شخصی در بخش مقدمه مقالات تحقیقی رشته زبانشناسی کاربردی: پژوهشی در طول زمان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    فرنوش عصاره     علیرضا جلیلی فر

در سالهای اخیرتوجه روز افزونی نسبت به ساختار تعاملی و بلاغی نوشته های آکادمیکی شکل گرفته که باعث شده کانون توجه تحقیقات و مطالعات اخیر از بعد گزاره ای و صرفا خبری متون به شیوه هایی که از طریق ان نویسندگان روابط فردی وانسانی با خوانندگان برقرار می کردند تغییر یابد (هایلند 2004 ،136 p )، یعنی بر شیوه ها و ابزاری تمرکز یابد که نویسندگان بکار می برند تا حضور خود در نوشته های خود بعنوان فردی که نسبت به آنچه بیان می کند نظر بخصوصی دارد نمایان سازند . در همان زمان به تدریج مفهوم metadiscourse (گفتار در مورد گفتار) به عنوان واژه ای کلی برای طیفی از ابزاری که نویسندگان بکار میبرند تا آشکارا متن خود را سازماندهی کرده، خوانندگان را درگیر ساخته، و طرظ تفکر خود را هم نسبت به خوانندگان فرضی و هم نسبت به متن در حال شکل گیری مشخص کنند در نظر گرفته شد (هایلند و تسی 2004،156 -p). استفاده از ضمایر شخصی برای ارجاع به خود به عنوان زیر مجموعه ای از علایم metadiscourse هم می تواند در شکل گیری رابطه بین نویسنده-خواننده سهیم باشد وهم به نویسندگان کمک کند عقاید وطرز تفکر خود خود راارائه دهند و ازاین طریق به شکل گیری موضع نویسنده کمک کند. ازانجایی که استفاده از ضمایر شخصی نقش مهمی در شکل گیری موضع نویسنده در متن دارد هدف تحقیق حاضر بررسی استفاده از این شاخص بلاغی در بخش مقدمه مقالات تحقیقی زبانشناسی کاربردی ازنظر کیفی و کمی درطول زمان می باشد. تحقیقاتی که تاکنون انجام شده اند عامل زمان رادرساختار نوشته های دانشگاهی یا مباحثه ای به عنوان فاکتوری برجسته و حائز اهمیت که ممکن است در ایجاد تفاوت بین نوشته های سی سال قبل و انهایی که در طول پنج سل گذشته نوشته شده اند در نظر نگرفته اند. در نتیجه تحقیق حاضر از این زاویه مقالات تحقیقی را مورد بررسی قرار می دهد. ضمایر شخصی در هنگام استفاده در متون دانشگاهی کاربردهای گوناگونی پیدا می کنند که دلیل این امر استفاده های متفاوتی است که از انها در انواع مختلف نوشتار میشود. هاروود (2005) کاربردهای زیر را برای ضمایر شخصی شناسایی کرده است: کمک به نویسنده برای سازماندهی متن خود و راهنمایی خواننده در طول بحث بیان نظرات شخصی و ایده های علمی شرح تجارب و روش های فردی و تقدیر از سرمایه گذاران و افرادی که به هر طریق به پیشبرد تحقیق یاری رسانیده اند. در نتیجه وجود ضمایر شخصی کمک می کند خواننده در متن دیده شود که به خصوص وقتی نویسنده ادعایی علمی را مطرح می کند اهمیت ویژه ای می یابد. در نتیجه به نظر می رسد ذکر خود در متون دانشگاهی را باید جدی تر مورد بررسی قرار داد و از انجایی که هیچ تحقیق علمی تاکنون از نظرزمانی به این مسئله نپرداخته تحقیق حاضر درصدد است تفاوت های احتمالی موجوددر استفاده از ضمیراول شخص (مفرد یا جمع) در طول زمان را بررسی کند تا به رفع ابهام موجود دراین رابطه کمک کرده باشد. سه معیاری که در هین راستا مورد نظر بوده اند عبارتند از: ژانر، نوع متن، و رشته مورد تحقیق، که به ترتیب برای هر یک مقالات تحقیقی، مقدمه این نوع مقالات، ورشته زبانشناسی کاربردی در نظر گرفته شده اند. بازرمن (1998) در تعریفی که از ژانر داده بود اهمیت بسیاری برای عامل زمان قائل شده بود. شکوهی و کامیاب (2004) هم به این نکته اشاره کرده بودند که ژانرها در اثر وضعیت های تکرار شونده ایجاد می شوند، اما این وضعیت های تکرار شونده مدام در حال تغییرند، که دلیل ان تغییر جهان ودر نتیجه تغییر انسان هاست. کانون توجه تحقیق حاضر هم بردو دوره خاص بنا شده است: از سال 1976 تا 1980 و از سال 2006 تا 2010 و تلاش بر این است که به دو سوال زیر پاسخ داده شود: 1. ایا عامل زمان بر ساختمان منطقی مقدمه مقالات تحقیقی زبانشناسی کاربردی بادر نظر گرفتن ضمایر شخصی به عنوان زیر مجموعه ای از شاخص های گفتار در مورد گفتار تاثیر داشته است؟ 2. چه تفاوت هایی (هز نظر معنایی یا عملی) در استفاده از ضمایر اول شخص در مقدمه مقالات در طول زمان وجود داشته است؟ در انگلیسی ضمایر شخصی جمع در متن بسته به نوع مرجع دو نوع کاربرد خواهندداشت.: ضمایر شخصی جمع با مرجع انحصاری (ارجاع فقط به یک نفر) و ضمایر شخصی با مرجع غیر انحصاری که هر یک گروه بندی خاص خود راداراست. در این تحقیق، ماهیت، میزان استفاده، و توزیع ضمایر شخصی به شیوه ای کمی و کیفی با دقت مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. بررسی نتایج نشان داد که حدود چهل و پنج درصد مقالات مورد ارزیابی کاربرد حداقل یکی از انواع ضمایر را شامل می شدند. این یافته می تواند نشان دهنده این واقعیت باشد که مولفین مقالات تحقیقی از اهمیت استفاده از ضمایر شخصی برای برجسته سازی حضور نویسنده در متن و نشان دادن اعتبار یافته های پژوهش خویش آگاه هستند. همچنین، مشخص گردید در طول بازه 1976-1980 تعداد ضمایرفاعلی مفرد و جمع یکسان است، در حالیکه در دوره زمانی دوم میزان استفاده ازضمیر "من" و دیگر جلوه های آن دو برابر موارد استفاده از ضمیر "ما" می باشد. این یافته میتواند دال بر این نکته باشد که نویسندگان دوره سی ساله اول با استفاده فراگیر از ارجاعات شخصی جمع سعی داشتند از وارد کردن شخص خود در مقالاتشان جلوگیری کنند در حالیکه مولفین بازه زمانی جدیدتر موضع ایدئولوژیکی متفاوتی در نوشته هایشان اتخاذ می کردند. ایشان به وضوح مسئولیت هدایت خواننده در طول خواندن متن را به عهده می گرفتند. تفاوتهای موجود، به ویژه تمایل بیشترنویسندگان به استفاده از ضمایر شخصی مفرد، نشان دهنده اصول بیانگری نسبتأ متفاوت این دودوره زمانی می باشد.

بررسی تطبیقی قالب - محور هرزنگاره های تبلیغاتی اینترنتی انگلیسی و فارسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
    اعظم یزدانی پرایی     علیرضا جلیلی فر

در دنیای امروز، مردم به هر طرف که بنگرند با تبلیغات مواجه می شوند. ارائه دهندگان کالا و خدمات از رسانه های مختلف برای تبلیغ کردن استفاده می کنند. تبلیغ کنندگان برای اینکه بتوانند مشتریان را به خرید کردن ترغیب کنند از قالب های (modes) مختلف استفاده می کنند. یکی از راه های تبلیغات استفاده از شبکه ی جهانی (internet) و ارسال هرزنگاره ها (spam letters) به آدرس الکترونیکی مشتریان است. هرزنگاره های ارسال شده به شبکه ی جهانی با عنوان ایمیل های ناخواسته (junk email/unsolicited bulk email) نیز شناخته می شوند که جزء زیردسته ی هرزنگاره های الکترونیکی ،با موضوعات مشابه، محسوب می شوند؛ این دست از هرزنگاره ها از طریق ایمیل برای گیرندگان متعددی ارسال می شوند. هدف از این مطالعه بررسی دو موضوع بود. در ابتدا، به بررسی این مسئله پرداختیم که در هرزنگاره های فارسی و انگلیسی از چه الگوهای قالب- محوری استفاده شده است. در مرحله ی دوم، هدف از این مطالعه بررسی چگونگی ارتباط الگوهای قالب- محور استفاده شده با وضعیت اجتماعی و مذهبی دو جامعه بود. بدین منظور، از طریق یک شبکه اجتماعی ایرانی (www.cloob.com) از کاربران شبکه ی جهانی خواسته شد تا هرزنگاره های ارسال شده به ایمیل هایشان را به ایمیل محقق ارسال نمایند. سپس به طور تصادفی، 70 هرزنگاره ی فارسی و 70 هرزنگاره ی انگلیسی برای بررسی انتخاب شدند. در این مطالعه، برای بررسی هر یک از قالب های به کار رفته از یک مدل جداگانه استفاده کرده ایم. برای بررسی چهره های بلاغی (rhetorical figures) استفاده شده در قالب زبانی (language mode) از مدل کلارک 1998 (clark, 1998) و برای بررسی قالب تصویری (image mode) از مدل کرس و ون لوون 2006 (kress & van leeuwen, 2006) استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در قسمت مربوط به قالب تصویری هر دو دسته از هرزنگاره های فارسی و انگلیسی از استراتژی های یکسانی که در مدل کرس و ون لوون 2006 از آن-ها بحث شد استفاده کرده اند. اما برخی تفاوت های کلی در تصاویر استفاده شده درداده های فارسی و انگلیسی نیز به چشم می خورد. بعلاوه، در قسمت مربوط به قالب زبانی برخی تفاوت های آشکار در چگونگی استفاده از چهره های بلاغی در هرزنگاره های فارسی و انگلیسی مشاهده شد. به طور کلی می توان گفت، تمایز در ارزش-های اجتماعی و مذهبی منجر به استعمال استراتژهای مختلفی در قالب تصویری و زبانی در دو هرزنگاره ی فارسی و انگلیسی شده است.

رابطه ی میان ویژگی های شخصیت فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی و فعالیت های بازده شفاهی زبان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
    مرضیه دهشیخی     صدیقه وحدت

افزایش پژوهش ها در حوزه ی تفاوت های فردی، مفاهیم و موضوعات تازه ای را در خصوص ماهیت تفاوت های فراگیران مطرح نموده است. روز به روز، بر تعداد پژوهش هایی با موضوع تفاوت های فردی در فرآیند یادگیری افزوده می شود (بیالیستوک، 1979؛ چاپیلی و رابرتز، 1986؛ روبین، 1975). این پژوهش، تلاشی است برای کشف هرگونه رابطه ی موجود میان ویژگی های شخصیت فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی و عملکرد آنها در فعالیت های مختلف بازده شفاهی به لحاظ دقت، روانی، و پیچیدگی کلام. این پژوهش، همچنین به کشف این موضوع که آیا عملکردهای متفاوت در فعالیت های بازده شفاهی، نتیجه ی طراحی ها و ویژگی های متفاوت فعالیت هاست یا حاصل تفاوت در ویژگی های شخصیتی فراگیران می پردازد. به منظور پاسخ دهی به سوالات این پژوهش، مدل پنج فاکتوری شخصیت مورد استفاده قرار گرفت که شامل پنج ویژگی روان رنجوری، برونگرایی، انعطاف پذیری، دلپذیری، و مسئولیت پذیری می باشد. تقسیم بندی انواع فعالیت های پیشنهاد شده توسط پیکا، کاناگی، و فالودان (1993) در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.پنج نوع فعالیت در پنج جلسه متوالی به اجرا درآمد. نمونه های کلامی شرکت کنندگان مورد تجزیه و تحلیل کمی و کیفی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان دهنده تعامل میان ویژگی های شخصیتی شرکت کنندگان و نوع طراحی و ویژگی های فعالیت ها می باشد. همانطور که مورفی (2003) خاطر نشان می کند، نتایج یادگیری، حاصل ویژگی های فردی شرکت کنندگان، طراحی نوع فعالیت، و محیطی که فعالیت در آن انجام شده است، می باشد. تأثیر ویژگی های شخصیتی می تواند به عنوان یکی از کمک های درون- فردی در نظر گرفته شود که بر نتایج هر فعالیت تأثیر می گذارد. برمبنای نتایج این پژوهش، طراحی و ویژگی های فعالیت می توانند باعث عملکردهای مختلفی در فعالیت های بازده شفاهی به لحاظ دقت، روانی، و پیچیدگی کلام شوند.

تاثیر ترجیح سبک فیلم درپیشبرد درک مطلب شنیداری زبان آموزان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    سهام برزا     علیرضا جلیلی فر

محققان ، مدرسان و دانشمندان همواره علاقمند به پیشبرد مهارت درک مطلب شنیداری از طریق به کارگیری منابع مناسب و اصلی بوده اند. در میان این منابع که به تازگی به عرصه آموزش زبان انگلیسی معرفی شده اند، فیلم های سینمایی خارجی با مزیت های فراوانی که به همراه دارند محبوبیت خاصی پیدا کردند. از سوی دیگر به کار گیری مناسب و خلاقانه ی فعالیت ها و تکنیک های مربوط به استفاده از فیلم درکلاس های آموزش زبان انگلیسی پتانسیل چشم گیری در پیشبرد مهارت درک مطلب شنیداری از خود نشان داده و از این رو در جهت دستیابی به نتایج بهتر و یادگیری ضروری تلقی می شود. در این زمینه ، برخی محققان تأثیر سبک های فیلم را بر مهارت درک مطلب شنیداری مورد بحث قرار داده اند . نتایج مثبت این تحقیقات راه را برای انجام این پژوهش هموار ساخته است. این تحقیق سعی دارد تأثیر در نظر گرفتن سبک فیلم مورد علاقه ی زبان آموزان را در پیشبرد مهارت درک مطلب شنیداری مورد بررسی قرار دهد. همچنین هدف دیگر این تحقیق یافتن محبوب ترین سبک فیلم در میان زبان آموزان ایرانی است. شرکت کنندگان در این پژوهش ?? زبان آموز مرد و زن با سطح زبانی متوسط در یک آموزشگاه زبان بودند. 3 فیلم سینمایی در این پژوهش به کار گرفته شد. شرکت کنندگان برحسب سبک فیلم مورد علاقه ی خود به 3 گروه کمدی ، درام و مستند تقسیم شدند.پس از مشاهده ی فیلم هر سه گروه به یک نمونه سوال و پرسشنامه پاسخ دادند. اطلاعات بدست آمده توسط روش های توصیفی و انوا یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند. نتیجه ی حاصل از تحلیل نظر سنجی و پرسشنامه حاکی از این بود که درام محبوب ترین سبک فیلم در میان زبان آموزان ایرانی است. بررسی نتایج نمونه سوالات نشان داد که علاقه به سبک فیلم درام و مستند تأثیری بر درک مطلب شنیداری ندارد در صورتیکه علاقه به فیلم کمدی تأثیر قابل ملاحظه ای در پیشبرد درک مطلب شنیداری داشته است. از طرفی دیگر ، نتایج این پژوهش نشان می دهد که علاقه به سبک فیلم به تنهایی نمی تواند مثمر ثمر باشد و نظارت معلم و آگاهی از نکات فرهنگی موجود در فیلم نقش بسزایی را ایفا میکند.

ساخت معانی ارزیابی در مقالات (انشاء های) استدلالی توسط دانشجویان ایرانی رشته زبان انگلیسی با پیشینه های زبانی فارسی، کردی و عربی: مقایسه مقاله های عالی و ضعیف
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    علی همتی     علیرضا جلیلی فر

این مطالعه، به تحلیل 75 مقاله ی استدلالی نوشته شده به وسیله ی دانشجویان کرد و عرب زبان رشته ی زبان انگلیسی، که فارسی زبان دوم آنها محسوب می شود و 40 مقاله ی دانشجویان فارسی زبان رشته ی زبان انگلیسی در چارچوب نظریه ی ارزشیابی (مارتین و رز، 2003؛ مارتین و وایت، 2005)– که هنوز یک موضوع کمتر تفحص شده در جامعه ایران است– پرداخته است. هدف اول این تحقیق، بررسی تاثیر پیشینه ی زبانی (کردی یا عربی) دانشجویان رشته ی زبان انگلیسی بر کاربرد ابزارهای ارزشیابی در مقالات استدلالی است. همچنین، چگونگی توزیع نشانه های ارزشیابی در مقالات با نمره بالا و مقالات با نمره پائین (قوی و ضعیف)، که می تواند کاربرد نظریه ی ارزشیابی را به عنوان ابزاری برای ارزشیابی مقالات استدلالی آشکار کند، هدف دیگر تحقیق به شمار می رود. سرانجام، بررسی میزان ارتباط بین سطح تحصیلی دانشجویان (کارشناسی در مقابل کارشناسی ارشد) و استفاده از ملاکهای ارزشیابی در مقالات، بدون توجه به تقسیم بندی مقالات به نمرات بالا و پائین (قوی و ضعیف)، هدف سوم مطالعه است. ابزارهای به کار رفته برای نیل به اهداف تحقیق شامل 115 مقاله ی استدلالی نگاشته شده توسط دانشجویان، پرسشنامه، مصاحبه ها (18=تعداد)، یک مقیاس تغییر یافته برای تصحیح مقالات (جیکوبز، زین گراف، ورماث، هارت فیل، و هاقی، 1981؛ رمیج، بین، و جانسن، 2012) و نظریه ی ارزشیابی بود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که پیشینه ی زبانی (کردی و عربی) دانشجویان، اثر معنا داری بر کیفیت مقالات در رابطه با کاربرد ابزارهای ارزشیابی نداشته و این امر احتمالا ناشی از این واقعیت است که در جامعه ی علمی ایران، زبان نوشتاری رسمی برای زبانهای کردی و عربی وجود ندارد. در مقابل، در رابطه با ابزارهای ارزشیابی استفاده شده، تفاوت معنا داری بین مقالات با نمره بالا ومقالات با نمره پایین مشاهده شد که نشان می دهد، تئوری ارزشیابی می تواند به عنوان مقیاسی در ارزیابی متون استدلالی مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین، بررسی جزء به جزء مقالات انتخابی حاکی از آن است که هر چند هر دو گروه از نویسندگان مقالات (هم نمره بالا و هم نمره پایین) تمایل به انتخاب فاعل انسانی داشته اند، مقالات با نمره بالا در مورد نشانه های داوری- که ابزارهای اخلاقی را نشان می دهند- عملکرد بهتری داشته اند. در خصوص رابطه ی نویسنده و خواننده، بر خلاف مقالات با نمره ی بالا، مقالات ضعیف کمتر به دیگر دیدگاهها و نظرات جایگزین توجه می کردند. همچنین، در مورد نحوه استفاده از ابزارهای درجه بندی به منظور ایجاد تامل و ارتباط بین درجه و نگرش، مقالات با نمره بالا نسبت به مقالات با نمره پایین بهتر ظاهر شدند. یافته ها همچنین حاکی از وجود ارتباط مستقیم وموثر بین تعداد ابزارهای ارزشیابی استفاده شده در مقالات با سطح تحصیلی دانشجویان داشت. نتایج این تحقیق همچنین نشان می دهد که سبک مقالات با درجه ی بالا در مقایسه با مقالات با درجه ی پائین دو سویه تر و علمی تر است. و سرانجام اینکه، یکی از دستاوردهای آموزشی مطالعه ی حاضر ایجاد آگاهی در دانشجویان ایرانی رشته ی زبان انگلیسی، نسبت به نظریه ی ارزشیابی به منظور بهبود مهارتهای نگارشی آنهاست.

تحلیل ژانر محور و اختلاط ژانر در انواع مقدمه کتاب های دانشگاهی در زبانشناسی کاربردی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    زینب گل کارموسوی     علیرضا جلیلی فر

در طی سالها? پس از مطالعه ی سویلز در زمینه تجزیه و تحلیل ژانر? مطالعات گسترده ای به بررسی بخش های متفاوت ژانرهای مختلف از جمله ژانرهای دانشگاهی و تبلیغی پرداخته اند. با این وجود? اکثر ژانرها و گونه های آنها اغلب به طورمقایسه ای یا به تنهایی تجزیه و تحلیل شده اند. ضمن این که عملکرد بیناگفتمانی در ژانرها مورد غفلت قرار گرفته است? یکی از ژانرهای نادیده گرفته شده در زبانشناسی کاربردی? کتاب های درسی و به ویژه بخش های مقدمه ی آنها است که مستلزم کاوش بیشتری می باشد. با توجه به این نیاز? پژوهش حاضر بر آن بود که سه نوع ژانر از مقدمه ی کتاب های دانشگاهی یعنی? سرآغاز? مقدمه و پیش گفتار را از لحاظ کاربرد ها و ساختار های ژانری بالقوه? آنچنان که در نظریه ژانر توسط سویلز(????) و باتیا (????) استدلال شده? بررسی نماید. علاوه بر این? مطالعه فعلی بر این هدف بود که پدیده اختلاط ژانر را به عنوان عامل بیناگفتمانی? در سراسر ژانر های متنی فوق الذکربررسی نماید. در انجام این کار? پردازش جز به کل به عنوان رویکردی به تجزیه و تحلیل حرکت بلاغی? به منظور دستیابی به دیدگاه نسبتا عینی از ماهیت این گونه های ژانرهای مقدماتی دانشگاهی اتخاذ گردید و همینطور نظریه گروندد به عنوان یک روش برای تجزیه و تحلیل کیفی داده ها در جهت پیشروی نظام مند در ایجاد مدل های ژانریک بالقوه انتخاب شد. داده ها که شامل سه مجموعه داده ی جداگانه با تعداد کل 75 نمونه متنی مستخرج از کتاب های درسی زبانشناسی کاربردی بودند? به منظورشناسایی اختلاف آماری محتمل در بکارگیری حرکت بلاغی در سراسر سه مجموعه داده ی مورد مطالعه? بررسی شدند. یافته های این مطالعه? مدل های ساختاری تقریبا مشابهی را برای سه نوع متفاوت از مقدمه ی کتاب دانشگاهی نمایان کرد. با این وجود? تحلیل آماری داده ها حاکی از وجود تفاوت هایی ملموس تنها در دو حرکت بلاغی بود. علاوه بر این? بررسی صناعات فراگفتمانی و ویژگی های بلاغی در هر سه مجموعه داده? نشان داد که چگونه نویسنده های مقدمه ی کتاب? منابع ژانری را با موفقیت به تصرف درآورده و یک هدف تبلیغاتی را با یک هدف آموزنده درآمیخته اند. یافته های این تحقیق? نه تنها برای نویسندگان در تالیف یک بخش مقدماتی موفق برای کتاب های درسی خود در زبانشناسی کاربردی سودمند می باشد بلکه همچنین میتواند به عنوان دستورالعمل هایی در راستای تغدیه ی آموزش انگلیسی با اهداف ویژه از نظر محتوا و طراحی برنامه درسی و نظام آموزشی استفاده شود.

تاثیر ویدیو کلیپ ها بر حفظ و یادآوری ضرب المثل ها در زبان آموزان زبان انگلیسی ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    فاطمه حافظ     عبدالمجید حیاتی

کاربرد ابزار آموزشی و مواد درسی صوتی- تصویری به صورت روز افزون در فرایند یادگیری و آموزش زبان انگلیسی در حال افزایش است. این گونه مواد و ابزار آموزشی مکمل خوبی برای فرایند یادگیری در کلاس محسوب می شوند. با توجه به نقش مهمی که ضرب المثل در زبان ایفا می¬کند و عملکرد مهم آن در فرهنگ، یادگیری و به کار بردن ضرب المثل ها در ایجاد ارتباط از اهمیت بسیاری برخوردار است. در نتیجه، هدف این تحقیق بررسی تاثیر استفاده از ویدیوکلیپ ها بر روی توانایی حفظ و یادآوری ضرب المثل در بین زبان آموزان ایرانی است. برای انجام این مهم، 50 نفر شرکت کننده که 22 نفر آنها مرد و 28 نفر دیگر زن بودند برای این مطالعه به عنوان جمعیت آماری قابل دسترس انتخاب شدند و بر اساس توانایی و دانش شان در زبان انگلیسی به سه گروه مختلط و یکسان تقسیم بندی شدند. شرکت کنندگان در این تحقیق افراد بزرگسال بودند که سن آنها بین 18 تا 23 سال و سطح دانش زبانی آنها هم در سطح متوسط بود. سپس آنها به دو گروه "ویدئو" و یک گروه "توضیح" ضرب المثل تقسیم شدند. برای رسیدن به اهداف این تحقیق، ابزارهای مختلف سنجش و ارزیابی مورد استفاده قرارگرفت. در ابتدا یک آزمون برای ارزیابی سطح دانش ضرب المثل شرکت کنندگان به عنوان پیش- آزمون گرفته شد. بعد از آن دو گروه ویدئو کلیپ (الف، یادآوری، و ب، حفظ) از طریق ویدئو کلیپ هایی که حاوی ضرب المثل های متعددانگلیسی بودند آموزش داده شدند در حالی که در گروه آموزش توضیح ضرب المثل (پ)، این ضرب المثل ها فقط به صورت تعریف و توضیح به زبان آموزان ارایه شد. بعد از اتمام جلسات آموزشی، 4 آزمون مختلف از زبان آموزان به عنوان پس-آزمون گرفته شد که 2 تا از آن آزمون¬ها نیازمند پاسخ زبان آموزان به صورت ارایه ضرب المثل به صورت دقیق بود که در دو روز و بعد از گذشته 2 هفته پس از برگزاری 10 جلسه آموزشی به منظور سنجش سطح یادآوری بلند مدت و کوتاه مدت دانشجویان اخذ گردید. 2 آزمون دیگر که به منظور سنجش سطح حفظ ضرب المثل ها گرفته شد در 2 روز و به فاصله ی زمانی 2 هفته برای سنجش حفظ کوتاه مدت و بلند مدت ضرب المثل ها اخذ گردید. بر اساس تحلیل داده ها، کاربرد ویدئو کلیپ به صورت عمده ای در حفظ و یادآوری ضرب المثل های انگلیسی دربین دانشجویان ایرانی تاثیر گذار است و گروه های ویدئو عملکردشان از گروه تعریف و توضیح ضرب المثل بهتر بود. استفاده از ویدئو کلیپ درافزایش درصد حفظ و یاد گیری ضرب المثل موثر است. نتایج این تحقیق نشان داد که ویدئو کلیپ ها ابزاز مناسبی برای بالا بردن انگیزه دانشجویان هستند. این ابزار نقیصه های دیگر مواد آموزشی را بر طرف کرده و صافی های عاطفی که باعث می شود سطح یادگیری زبان آموزان پایین بیاید را از میان برمی دارد.

بررسی درخواست شفاهی در کتاب های آموزشی و فیلم های انگلیسی زبان از نظرگاه کنش گفتاری، ادب و گفتار کاوی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - پژوهشکده ادبیات 1393
    لیلا مستطایی     علیرضا جلیلی فر

پژوهش در حیطه¬ی آموزش زبان انگلیسی بر اهمیت آموزش مهارت¬های ارتباطی در حوزه های زبانی تاکید دارد. در راستای پژوهش¬های گسترده در حیطه¬ی ارتباطات روزمره، پژوهش حاضر به شناسایی فراوانی و عملکردکنش گفتاری درخواست برای کالاها و خدمات، و اطلاعات در مکالمات کتاب¬های آموزشی و فیلم¬های انگلیسی زبان پرداخته است. پنج کتاب آموزشی سطح پیشرفته¬ی زبان انگلیسی به نام¬های amercian headway (سرز و سرز، 2010)، cutting edge (کانینگهام و مور، 2005)، discussions a-z (وال ورک، 2005)، landmark (هینس، 2008) و new english file (اکسندن و لاتام-کونیگ، 2014) برای این پژوهش برگزیده شدند. گفتار کتاب¬های درسی بر اساس شش معیار ارزیابی شدند که این شش معیار از پژوهش¬هایی که در باب سه نظرگاه کنش گفتاری، ادب و گفتار کاوی صورت گرفته است، اتخاذ شدند و به چگونگی و کیفیت اشکال درخواست¬ها، وجه¬ درخواست¬ها از نظرگاه ادب، بافت درخواست¬ها، ابزارهای کاهنده¬ی شدت تحمیل درخواست، نوع پاسخ به درخواست¬ها، و چند شکلی بودن آنها پرداخته است. گفتار هشت فیلم انگلیسی زبان به نام¬های شهر ویران، دختر همسایه، خوش شانس، هم¬ اتاقی، شکوه صبح، محافظ خواهرم، بدون توقف، و غرور و تعصب نیز بر اساس معیارهای مشابه سنجیده شدند. نتایج حاکی از آن بود که در مقایسه با فیلم¬ها، کتاب¬های درسی به طور کلی از تنوع و فراوانی کمتری برای هر دو نوع درخواست برخوردار بودند و معیار هایی همچون بافت داد و ستدی درخواست برای اطلاعات و وجه¬ منفی درخواست¬هایی که برای کالا و خدمات ارائه می¬شوند، از فراوانی بسیار ناچیزی در کتاب¬های درسی برخوردار بودند. بنابراین پیشنهاد می¬شود مدرسان این پنج کتاب و طراحان کتب درسی آتی کیفیت دروس خود را از نقطه نظر کنش گفتاری درخواست با الهام از پژوهش¬های عمل گرایانه¬ و مثال¬های واقعی ارتقا بخشند.

تأثیر فیلم های با زیرنویس بر خلاصه نویسی فیلم جهت زبان آموزان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    ایمان قنبری قهفرخی     علیرضا جلیلی فر

این تحقیق به بررسی نقش استفاده و عدم استفاده از زیرنویس فارسی و انگلیسی در تقویت مهارت خلاصه نویسی زبان آموزان میپردازد. از میان نود زبان آموز یک زبانکده در اهواز یک گروه سی نفره انتخاب شدند.بعد از برگزاری یک آزمون مهارت زبانی این گروه به عنوان یک گروه آزمایشی همگن غربال شدند و به 3زیرگروه(زیرنویس انگلیسی و زیر نویس فارسی و بدون زیرنویس) به صورت تصادفی تقسیم بندی شدند. فیلم یکسانی برای هر3گروه با زیرنویس وبدون زیرنویس نمایش داده شد.سریال تلویزیونی planet earth(2006) تهیه شده توسط بخش تاریخ طبیعی شبکه bbc به نمایش درآمد هر قسمت 1ساعته این سریال سفری دور دنیا را به تصویر می کشدو تاثیرات تدریجی تغییرات اقلیمی و فصلی را نمایش میدهد.زبان آموزان فیلم را در3حالت مشاهده کردند:زیرنویس انگلیسی/فارسی و یا بدون زیرنویس.از آنان خواسته شد که بعد از مشاهده قسمت ها ،خلاصه ای از آن را بنویسند. برای ارزیابی نوشته های آنها از روش نمره گذاری اجمالی کوهن (1994) استفاده شد.نتایج نشان داد که گروهی که از زیرنویس انگلیسی بهره مند بودند عملکردی به مراتب بالاتر در قیاس با گروهی داشتند که صرفا در آن از زیرنویس فارسی استفاده شده بود.این نتایج بهتر از گروهی بود که فاقد زیرنویس بودند.در آخر نتایج آموزشی ونظری و عملی بکارگیری زیرنویسهای چند زبانه در تقویت مهارت نگارش زبان آموزان مطرح شد. بهتر است که مطالعه و تحقیق بیشتری برای استفاده از فیلمها و زیر نویسهای مختلف صورت بگیرد.

بررسی مشکلات زبانی محققین ایرانی در چاپ مقاله به زبان انگلیسی: دیدگاههایی از زبانشناسی سیستمیک کاربردی و سواد آکادمیک
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - پژوهشکده ادبیات 1393
    محمود منیعاتی     محسن جان نژاد

بی شک امروزه زبان انگلیسی در سطح بین المللی به عنوان زبان علم شناخته می شود. در واقع، این زبان در حال حاضر به چنان ابزار مهمی در بسط و نشر پژوهش برای دانشگاهیان غیر انگلیسی زبان تبدیل شده که انتشار به این زبان لازمه ی یک منصب دانشگاهی موفق برای این دسته از محققان در سراسر جهان شده است. این امر منجر شده تا دانشگاههای بسیاری از کشورها با در نظر گرفتن چاپ در نشریات انگلیسی زبان به عنوان معیاری برای تصدی و یا ارتقاء مناصب علمی، از چاپ و نشر به زبان انگلیسی برای تحمیل فشار بر دانشگاهیان استفاده کنند (کاری و لیلیس، 2004؛ فلاوردو و لی، 2009). در این میان، انتشار به زبان انگلیسی برای پژوهشگرانی که زبان اولشان انگلیسی نیست، به ویژه کسانی که در کشورهای انگلیسی زبان زندگی نمی کنند، مشکلات عدیده ای به ارمغان آورده است. آنچه اغلب باعث طاقت فرسا و چالش برانگیز بودن نگارش و چاپ مقاله به زبان انگلیسی می شود شامل انواع مشکلات زبانی از جمله فقدان دانش کامل زبان انگلیسی، تداخل از زبان اول، ادعای کلامی نامناسب و غیره می باشد (فلاوردو، 1999؛ سلگر-مایر ، 2008؛ ازونر، 2008). به طور ویژه، زمانی که دانشمندان غیر انگلیسی زبان دست نوشته های خود را به مجلات انگلیسی زبان ارائه می کنند، یکی از ایرادهایی که اغلب در قالب نظرات داوران به آنها وارد می شود بحث مهارت های زبان انگلیسی آنها می باشد. برای پاسخ به ایرادهایی از این دست، این پژوهشگران باید از الگوها و ساختارهایی پیروی کنند که از دید داوران صحیح است. در طی این فرآیند بازنگری و اصلاح، هم متن و هم خود نویسندگان تحت تاثیر برخی تغییرات می گردند. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی این تغییرات در دو سطح، یعنی بررسی فرایند و محصول نهایی چاپ شده علمی انجام شد. از لحاظ متنی، ما به تجزیه و تحلیل زبانی تفاوت متن اصلاحی چاپ شده ی مقاله (متن ap) نسبت به نسخه ی قبل از ارسال آن به مجله (متن ps) با استفاده از زبان شناسی کاربردی نظام مند (sfl) پرداختیم. تحلیل متنی ما به دو صورت کمی و کیفی انجام شد. در بخش کمی فراوانی دسته ای از ویژگیهای زبانی منتخب از سه سیستم فرا کارکردی (metafunctional) در بخشهای مقدمه، روش، نتایج و بحث (imrd) مقالات پژوهشی پیش از ارسال به مجله (ps) در مقابل نسخه ی اصلاح شده ی چاپ شده (ap) 60 مقاله پژوهشی محاسبه و مقایسه شد. از طرف دیگر در بخش کیفی ما به ماهیت تغییرات ایجاد شده در زیر مجموعه ای منتخب از متون جمع آوری شده شامل قسمتهای مذکور در نسخه ی ps در برابر نسخه ap پرداختیم. نتایج نشان داد که اصلاح از نقطه نظر فراکارکرد اندیشگانی (ideational) فرآیند ها (processes) و شرکت کنندگان (participants) جمله واره را دچار تغییر اساسی می کند به این صورت که فرآیندهای مادی (material) کاهش در حالی که فرآیندهای رابطه ای (relational) افزایش می یابد. از لحاظ شرکت کنندگان نیز مشخص شد که نویسندگان مقالات علمی در فرآیند اصلاح تمایل دارند تا خود را در پس زمینه متن قرار دهند. تا آنجا که به فراکارکرد بینافردی (interpersonal) مربوط می شود، ویژگی عدم قطعی گویی (entertain) از طریق استفاده از افعال modal و کاهنده های ادعای کلامی (softeners) افزایش در حالیکه اظهارات رک (bare assertions) نویسندگان کاهش می یابد. همچنین، استفاده بیش از حد از ویژگی حمایت (endorse) و تصدیق (acknowledgement) که احتمالا ناشی از عدم آگاهی پژوهشگران ایرانی از ارزش بینافردی افعال گزارشی (reporting verbs) است و از این رو باعث دادن اعتبار بی مورد به مطالعات دیگر می شود، با بکارگیری ویژگی فاصله گیری (distance) در استناد به دیگر مطالعات، کاهش می یابد. نهایتا، از منظر فراکارکرد متنی (textual)، یافته ها به وضوح بسته بندی پویای اطلاعات متنی بر اساس اهداف بلاغی در هر بخش از مقاله را نشان دادند. بر اساس بررسی های ما، طی فرآیند اصلاح، استفاده از تم بارز (marked) افزایش می یابد که این امر کمک قابل توجهی به انسجام و پیوستگی متن می کند و در نتیجه استدلال را برای نویسنده آسان تر می کند. از سوی دیگر، ما فرآیند چاپ و نشر علمی توسط دانشمندان غیر انگلیسی زبان را با تکیه بر الگوی سوادهای آکادمیک مورد بررسی قرار دادیم. این الگو که حوزه ی اصلی آن نگارش دانشگاهی است از بحثهای متنی نگارش متون در سطح دانشگاه و گونه های متنی مرتبط با رشته (disciplinary genres) فراتر رفته و هنجارهای رایج در مورد نگارش و نشر دانشگاهی و همچنین سیاست های سازمانی حاکم بر آن را، به خصوص در رابطه با مسائل مربوط به هویت و قدرت به چالش می کشد. نتایج ما نشان داد که درک پژوهشگران شرکت کننده در مطالعه از فرایند اصلاح به عنوان گونه ای یادگیری موقعیتی (situated learning) در جامعه ی عملکردی (community of practice) چاپ و نشر دانشگاهی در سطح بین المللی است، منتها عدم آشنایی کامل آنها به این نوع یادگیری، آنها را به اتخاذ راهبردهایی رهنمون می سازد که اغلب به ضرر پیشرفت علمی آنها است.

مطالعه مقایسه ای جملات آغازین و پایانی در درخواست های الکترونیکی فراگیران زبان انگلیسی ایرانی به معلمان و تعاملات رو در رو آنها در موسسات زبان انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    سعید کاویانی باغبادرانی     عبدالمجید حیاتی

هدف از این مطالعه مقایسه درخواست های الکترونیکی و تعاملات رو در رو میان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجه و معلمان مربوطه آنها از نظر جملات آغازین و پایانی می باشد. برای انجام این مطالعه، پژوهشگر گروهی از 44 دانش آموز زبان انگلیسی )مرد و زن( که در حال آموزش انگلیسی در دو موسسه زبان بودند را انتخاب کرد و آنها را بر اساس اطلاعات بدست آمده از طریق یک پرسشنامه همگن سازی نمودنامه های الکترونیکی و داده های رو در رو بر اساس توزیع ویژگی های جملات آغازین و پایانی مورد بررسی قرار گرفتند. فراوانی بروز جملات آغازین و پایانی درنامه های الکترونیکی و داده های رو در رو محاسبه و مقایسه گردید.مشخص شد که برخی از انواع جملات پایانی تنها در تعاملات الکترونیکی مورد استفاده قرار می گرفتند، و برخی دیگر مختص تعاملات رو در رو بودند. این یافته ها به فراگیران زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجه ، معلمان و پدیدآورندگان مواد درسی برای درک بهتر نقش جملات آغازین و پایانی کمک خواهد کرد

بررسی مقایسه ای حفظ و دستکاری موضوع در انشانویسی دانشجویان رشته مترجمی زبان انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394
    سودابه ذوالقدری جهرمی     علیرضا جلیلی فر

با توجه به نقشی که مهارت نوشتن در زندگی دانشگاهی، حرفه ای، اجتماعی، و شخصی زبان آموزان ایفا میکند، رشد توانایی دانشجویان/ زبان آموزان در این مهارت از اولویتهای اصلی آموزشی محسوب میشود. بدین منظور، یکی از چالشهای اصلی و رایج در این زمینه اتخاذ، ابداع، و یا تمرین استراتژی های نوآورانه و آموزشی صحیح در آموزش جنبه های مختلف زبان دوم، به طور ویژه در اینجا، جنبه های مختلف زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم یا زبان خارجی ثمربخش تر است. با توجه به اینکه موضوع گفتمان نشان دهنده سطح اساسی در سازمان گفتمان است، مطالعه حاضر دو روش در انشانویسی زبان آموزان انگلیسی را مورد بررسی قرار داد که زبان آموزان بتوانند با استفاده از آن به بروز توانایی های نوشتن خود در زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم بپردازند.با توجه به این منظر گسترده، سه موضوع برای نوشتن انشا به زبان آموزان در سه جلسه جداگانه ارائه شد که طی آن به یک گروه از زبان آموزان آزادی برای دستکاری موضوع در انشانویسی و ایجاد تغییرات جزئی داده شد تا بتوانند این مهارت را به سمت ارائه بهترین حالت بالقوه خود سوق دهند، در حالیکه گروه دیگر موضوع را حفظ کردند وازهیچ آزادی برای دستکاری موضوع بهره ای نبردند.

مطالعه ی مقایسه ای عبارت سازی اسمی در دو بخش مقدمه و روش مقالات حوزه ی زبانشناسی کاربردی: رویکردی کیفی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394
    الهام صالح     علیرضا جلیلی فر

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی عبارات اسمی در بخش های مقدمه و روش شناسی مقالات پژوهشی در حوزه ی زبانشناسی کاربردی بوده تا بدین طریق، دستیابی به دیدگاهی جامع از نحوه ی اظهار مفاهیم با استفاده از الگوهای اسمی در بخش های مذکور میسر شود. پیکره شامل بخش مقدمه و روش شناسی 16 مقاله مبتنی بر تحقیقات تجربی با قالب imrd بود که از جدیدترین شماره ده مجله isi برگزیده شد. از بررسی این ساختارهای اسمی و کلمات پیرامون آنها 15 الگو بدست آمد، که در برخی موارداولویت استفاده از برخی از الگوها در این دو بخش از مقالات متفاوت بود. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از تراکم بیشتر عبارات اسمی در بخش مقدمه بود. به علاوه، فهرستی از رایج ترین عبارات اسمی در هر بخش تهیه شد. با توجه به اهداف و ویژگی های مختلف زبان شناختی هریک از بخش ها، مجموعه های گوناگونی از واژه ها کاربرد می یابد. این یافته ها حاکی از این است که عبارات اسمی در این دو بخش به شکل هایی نسبتا متفاوت ظاهر می شوند.

بررسی ساختار کلی بخش بحث و گفتگو در مقالات تحقیقی: جستجو برای ویژگی زبانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394
    صفورا جاسمی     علیرضا جلیلی فر

نگارش یک مقاله علمی –پژوهش سازمان یافته و قابل قبول کاملا حائز اهمیت است. بخش بحث و گفتگو در مقالات تحقیقی یافته های تحقیق را گزارش میدهد، نتایج را تفسیر میکند، ودلایل و نقش نظریه ها را توضیح میدهد. هدف این مطالعه تحقیق در مورد چگونگی ساخته شدن ادعاها و توصیه ها و چگونگی تشخیص ریز ساختارها (نقل قولها ، قطعیت نماها ، تعدیل نما ) در بخش بحث مقالات تحقیق است . بدین منظور 40 مقاله از مجلات معتبر زبانشناسی کاربردی انتخاب گردید که در سال 2014منتشر شده بودند و بر پایه ی اهداف تحقیق این بخش از مقالات تحلیل شدند. از میان کلان ساختارها، حرکت (ادعا) و حرکت (پیشنهاد) برگرفته از مدل dudley-events (1994) برای تحلیل بخشهای بحث و گفتگوی مقالات تحقیقی انتخاب گردیدند. تحلیل ریز ساختارها به سه بخش محدود شد: تحلیل نقل قول ها با استفاده از چارچوب پیشنهادی هایلند (1999)، تحلیل قطعیت نما و عبارات تعدیل نما بر اساس ساختار پیشنهادی هایلند (1996). یافته های این تحقیق مشخص کرد که این ابزار عمومی نقشی مهم در حصول اطمینان از کیفیت و دقت نگارش علمی بازی میکنند. برای تحلیل ادعاها و پیشنهادهاازمدل dudley-events (1994) وبرای تحلیل ریز ساختارهااز مدل

an investigation into the impact of m-game-enhanced blended module of teaching and learning on iranian students english literacy skills and subskills learning
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394
    سعید خزایی     عبدالمجید حیاتی

پژوهش حاضر با پیوند رسانه های قدیمی و جدید یاد دهی و یادگیری _طرح داستان و بازی های همراه ــ در یک پو دمان ترکیبی، در صدد قیاس شیوه ی یاد دهی و یادگیری مبتنی بر بازی مهارت های فرعی و اصلی واژگان، خواندن و نوشتار سواد انگلیسی با شیوه های مرسوم آن بود. به این منظور با کاربرد یک طرح سه گانه همراه با الگوی نظام آموزشی (تومی، 2010)، بازی های از پیش ساخته شده و بومی قابل عرضه از طریق ارتباطات سیّار (بازی های همراه) به یک پو دمان ترکیبی یاد دهی و یادگیری پیوند زده شد. آزمودنی های این پژوهش از بین 554 فراگیر زن و مرد رشته ی ریاضی انتخاب و از طریق آزمون های تعیین سطح واژگان همگون سازی شدند. این آزمودنی ها بر اساس سن و تجربه تحصیلی به سه گروه دانش آموزان سال آخر دوره ی متوسطه دوم، دانشجویان و معلمان ضمن خدمت تقسیم شدند. در جهت یادگیری مشارکتی در طول 36 جلسه ی ترکیبی، اعضای گروه های سه گانه به شکل تصادفی به حلقه های دو نفری تقسیم می شدند.

تاثیر انگیختارهای نگارشی بر شیوه پرداخت نوشته های استدلالی دانشجویان زبان انگلیسی ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394
    مرجان کیوان     علیرضا جلیلی فر

انگیختارهای نگارشی میتوانند به عنوان تمهیدات حمایتی، از طریق برانگیختن افکاردانشجویان وتامین حالت گفتمانی برای نویسنده، در انجام تکالیف جدید نگارشی و ارایه ی بهترین نوشته در مورد موضوع به آنها کمک کنند. نظر به اینکه نگارش نوشته های استدلالی یکی از سبک های با اهمیت نگارش علمی است، این پایان نامه با هدف بررسی تاثیر گونه های انگیختار نگارشی بر شیوه پرداخت نوشته های استدلالی انجام شد. سی نفر مرد و زن دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته های آموزش و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید چمران در سه جلسه آزمون متوالی این تحقیق شرکت کردند. در هر جلسه از آزمون، دانشجویان به دو گروه تقسیم شدند: گروه اول یک انگیختار نگارشی در اختیارشان قرار گرفت و گروه دوم هیچ گونه انگیختاری در اختیار نداشتند. پس از آن، جهت یافتن تأثیر احتمالی انگیختارهای نگارشی بر نمرات و کیفیت نوشته های استدلالی، مجموع 90 انشای دانشجویان ارزیابی و بررسی شد.. از سوی دیگر، رابطه بین نمرات دانشجویان و نحوه ی آرایش نوشته های استدلالی آنها بر اساس مدل اصلاح شده ی ساختار استدلالی تولمین (1958) نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که انگیختارهای نگارشی هیچ گونه تاثیر قابل توجهی بر نمرات دانشجویان و کیفیت استدلال آنها نداشتند. در عین حال، در خصوص شش مولفه مدل تولمین، رابطه ای مثبت و آشکاری بین نمرات بدست آمده گروه ها و بسامد مولفه ها یافت شد. بر خلاف پیش نگری محققان از عملکرد محرک انگیختارهای نگارشی، یافته های این پژوهش بر این امر دلالت داشت که در دانشگاه شهید چمران ، وجود انگیختارهای نگارشی منجر به بهبود کیفیت نوشته ها و بنابراین دگرگونی در ساختار استدلالی آن نشده است. از این روست که انجام پژوهش های بیشتری برای شناسایی ویژگی هایی که ممکن است بر عملکرد نگارش و بهبود شیوه استدلال تاثیر گذار باشند، ضرورت پیدا می کند.

آگاهی دانشجویان زبان انگلیسی در ایران از استراتژی های یادگیری لغات و تغییر نگرش آنها نسبت به استراتژی های مذکور: نگاهی بر استراتژی های مربوط به استفاده از فرهنگ لغت
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394
    علی عطار     زهره گونی بند شوشتری

استراتژی های یادگیری لغت نقش مهمی در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم ایفا می کند. در این راستا، تحقیقات بسیاری نشان داده اند که استراتژی استفاده از فرهنگ لغت یکی از رایج ترین استراتژی های مورد استفاده زبان آموزان می باشد. دانستن این مسئله که کدام نوع فرهنگ لغت کارآیی بیشتری دارد می تواند کمک شایانی به زبان آموزان و معلمان کند. بر این اساس، هدف این پژوهش از یک سو بررسی رایج ترین استراتژی های یادگیری لغت و میزان کارآیی آنها از نظر دانشجویان، و از سوی دیگر، بررسی تاثیر استفاده از چهار نوع فرهنگ لغت بر یادگیری لغات می باشد. علاوه بر این، تغییرات احتمالی در نگرش دانشجویان در خصوص کارآیی استراتژی های استفاده از فرهنگ لغت مورد بررسی قرار گرفته است.

تأثیر وبلاگ نویسی با هویت ناشناس بر مهارت نوشتن: بررسی عملکرد دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی رشته زبان انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394
    فاطمه رضایی     زهره گونی بند شوشتری

تکنولوژی در سال های اخیر محبوبیت بسیاری یافته و از آن برای اهداف آموزشی بهره می برند. بعضی از ابزارهای اینترنتی همچون وبلاگ به تازگی در حوزه زبان آموزی محبوبیت یافته و از پتانسیل زیادی برای تعامل، همکاری، و مشارکت از سوی زبان آموزان برخوردار است. هدف از مطالعه ی حاضر، در وهله ی اول، بررسی ناشناس بودن به عنوان روشی کلیدی برای کاهش اضطراب زبان آموزان و تقویت انگیزه ی آنها در تمرین مهارت نوشتن است؛ دوم، اینکه تا چه اندازه وبلاگ نویسی با هویت ناشناس به پیشرفت مهارت نوشتن به زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی از نظر محتوا و سازمان بندی کمک می نماید؛ و سوم، بررسی نگرش زبان آموزان نسبت به وبلاگ نویسی با هویت ناشناس می باشد.

مطالعه ی تطبیقی سرفصل های درون متنی پایان نامه ها و مقاله ها در حوزه ی زبانشناسی کاربردی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1384
    نسترن فضلی     علیرضا جلیلی فر

نظر به نقش تعیین کننده ی نگارش دانشگاهی در تحصیلات تکمیلی، و نیز فقدان پژوهشی چشمگیر در خصوص شیوه ی نگارش سرفصل های درون متنی که جزء جدایی ناپذیر تمامی ژانرهای نوشتاری دانشگاهی محسوب می شوند، پژوهش حاضر سعی بر آن داشت که در یک پژوهش تطبیقی بین ژانری به تحلیل سرفصل های داخلی پایان نامه ها و مقاله های چاپ شده در حوزه ی زبانشناسی کاربردی بپردازد. در این راستا، سرفصل های درون متنی 110 پایان نامه و 500 مقاله مورد پژوهش قرار گرفت. این پایان نامه ها از سه دانشگاه معتبر ایرانی فعال در زمینه ی زبانشناسی کاربردی گردآوری شدند و مقاله ها از سه ژورنال معروف isi برگزیده شدند و از لحاظ کمی و کیفی مورد تحلیل قرار گرفتند. تحقیق حاضر با رویکردی چندجانبه، پس از تقسیم بندی سرفصل های درون متنی پایان نامه ها و مقالات به دو دسته ی سرفصل های قراردادی و کابردی، به یافتن رایج ترین شیوه ی نگارش سرفصل های درون متنی در پایان نامه ها و مقالات پرداخت. منظور از سرفصل های کاربردی آن دسته از سرفصل های درون متنی است که اساساٌ با انتقال محتوا و موضوع اصلی هر بخش سر و کار دارند، و سرفصل های قراردادی به محتوا و فرم های ثابتی که به طور مشترک در سرفصل های درون متنی به کار گرفته می شوند اشاره دارد. احتمال وجود تفاوتی معنادار بین سرفصل های قراردادی و کاربردی به کار گرفته شده در هر یک از دو ژانر مورد پژوهش نیز بررسی گردید. پرسش دیگری که پژوهش حاضر سعی بر پاسخ دادن به آن داشت، امکان تآثیرگذاری انتخاب سرفصل های کاربردی بر افزایش احتمال انتشار مقالات در ژورنال های معتبر است. این پژوهش حول محور جنبه های ساختاری، معنایی و متنی سرفصل های درون متنی پایان نامه ها و مقالات شکل گرفته و همگام با بررسی هر یک از جوانب مذکور از لحاظ کمی و کیفی، پرسش های مطرح شده پاسخ داده شد. به طور خلاصه، یافته های این پژوهش حاکی از فراوانی سرفصل های کاربردی در هر دو ژانر مورد پژوهش به خصوص مقالات بود. تفاوت معناداری تقریباً بین تمامی ساختارهای قراردادی و کاربردی به کارگرفته شده درسرفصل های پایان نامه ها و مقالات مشاهده شد. به علاوه، بهره گیری از سرفصل های کاربردی عاملی تعیین کننده در افزایش شانس انتشار مقالات در ژورنال های پیشرو بین المللی تشخیص داده شد. این پژوهش با هدف یاری رساندن به نویسندگان کتاب های راهنمای نگارش دانشگاهی و نیز طراحان دروس شیوه ی نگارش دانشگاهی در راستای هموار کردن مسیر نویسندگان تازه کار به سوی حرفه ای شدن و شناخته شدن در جامعه ی دانشگاهی به انجام رسید.

تحلیل صورت و محتوای تمرینهای خواندن و تمرینهای مکمل کتب انگلیسی برای دانشجویان پزشکی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز 1377
    علیرضا جلیلی فر     عبدالمجید حیاتی

هدف از این تحقیق بررسی نقاط ضعف و قوت دو کتاب انگلیسی برای اهداف ویژه برای دانشجویان رشته پزشکی و ارائه نمونه ای که با اهداف آموزش انگلیسی در ایران سازگارتر باشد. در این بررسی دو ایراد کلی بر این کتابها وارد شده است . اول این که متون خواندنی انتخاب شده ارتباط موضوعی با همدیگر ندارند. دیگر آنکه نتایج آزمایشات تجربی نشان داده است که برای تقویت توانائی خواندن باید مهارتهای دیگر نیز به نسبت اهمیت آنها به کار گرفته شوند. بدین جهت تمرینات نیز از حالت سنتی خود خارج می شوند. در انتهای این بحث پیشنهاد شده است که مهارت خواندن با مهارتهای شنیدن و نسبت کمتر با صحبت کردن و نوشتن تلفیق شوند. متون خواندنی نیز باید از نظر موضوع ارتباط منطقی داشته باشند. برای این که موضوع روشن تر شود، در پایان یک بخش به عنوان نمونه آورده شده است .