× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود
پژوهشگر :

عبدالمجید حیاتی

بررسی قبول یا رد نظر در قالب پدیده نزاکت در چت انگلیسی زبان آموزان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388
    اسماعیل فرخیان     حسین شکوهی

از زمان ارایه نظریه نزاکت گفتمان توسط براون و لوینسن در سال 1978 میلادی و بسط یافتن آن در سال 1987، مطالعه هایی در مورد مکانیزم های قبول و رد نظر انجام شده است. بیشتر این تحقیق ها بیانگر این نکته است که معمولا رد نظر به صورت غیر صریح و قبول نظر به صورت مستقیم و صریح انجام می شود. مطالعه حاضر به بررسی پدیده نزاکت گفتمان در چت انگلیسی زبان آموزان ایرانی می پردازد. شرکت کنندگان این تحقیق چهل مرد و سی و سه زن ایرانی هستند که 400 نمونه از چت های انگلیسی آنها بین دی ماه سال 1386 و شهریور ماه سال 1387 جمع آوری شده است. بررسی داده ها بر اساس الگوی کلی ارایه شده توسط براون و لوینسن (1987)، که هنوز به عنوان جامع ترین الگو برای بیان قبول یا رد نظر مورد استفاده قرار می گیرد، انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری، بطور کلی، تفاوت معناداری بین زنها و مردها از نظر انتخاب مکانیزم ها مشاهده نشد. همچنین، نحوه انتخاب مکانیزم در چت اینترنتی انگلیسی ایرانی ها از هنجارهای حاکم در گفتگوهای روزمره به طور کامل پیروی نمی کند. به بیان دیگر، نه تنها قبول نظر بلکه رد نظر نیز در چت اینترنتی زبان آموزان ایرانی معمولا به صراحت بیان می شوند.

تحلیل متون روایی مکتوب زبان آموزان انگلیسی با استفاده از نظریه ساختار معانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388
    فریبا شیرالی     حسین شکوهی

هدف این تحقیق بررسی ساختار بلاغی داستانهای روایی نوشتاری زبان آموزان انگلیسی می باشد. بدین منظور، 60 داستان تجزیه و تحلیل گردید که 34 داستان آن را دانشجویان مترجمی انگلیسی و 26 داستان را دانشجویان رشته ادبیات انگلیسی نوشته بودند. در مجموع، نتایج بیانگر آنست که از میان 25 رابطه تحت بررسی، روابط توالی، سببی، شرحی، وضعیتی و امتیازی رایج ترین روابط بلاغی درچنین متونی است. علاوه بر این، نتایج بیانگر برتری دانشجویان ادبیات بر دانشجویان مترجمی از نظر بکارگیری کمی روابط توالی، سببی و وضعیتی به طور خاص و همچنین از نظر بکارگیری مجموع روابط در نمونه ها به طور کل می باشد. این برتری را می توان نتیجه این دانست که دانشجویان ادبیات بیشتر در معرض آثار ادبی بوده و ملزم به نوشتن به زبان انگلیسی هستند. تفاوت معنی داری از لحاظ پیچیدگی ساختار داستان بین دو گروه مشاهده نگردید. همچنین، بررسی دقیق درختچه های نمونه بیانگر تشابه چشمگیر آنها در دو سطح بالایی ساختار سلسله مراتبی و تفاوت زیاد آنها در سطوح پایین تر می باشد.

مطالعه بر روی تمرین های تقویتی به کمک تمرین های گروهی بر روی مهارت انشا نویسی زبان آموزان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1388
    زهره ضیاییمهر     اعظم سازور

هدف از این تحقیق ارزیابی فوایدآموزش انشانویسی گروهی بر مهارت انشا نویسی زبان آموزان ایرانی و بررسی تفاوت در انشا نویسی دختر و پسر ÷س از آموزش انشا نویسی گروهی بوده است. شرکت کنندگان این تحقیق 60 نفر ازدانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بودندکه پس از همسان نمودن سطح آنان به کمک آزمون مهارت نواشتاری (تافل پیترسون)به دو گروه آزمایشی و مقایسه ای تقسیم شدند.در طی دوره آموزش که 10 جلسه به طول انجامید شرکت کنندگان 8 انشا 150 لغتی نوشتند. جهت بررسی هر گونه تفاوت معنادار دو آزمون یکی بعنوان پیش آزمون و دیگری پس آزمون برگزار گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که دانشجویانی که به کمک انشا نویسی گروهی آموزش دیده انددارای عملکرد بالاتری نسبت به کسانی که این آموزش را ندیده اند دارند. همچنین این تحقیق نشان داد که زبان آموزان دختر نسبت به پسر مهارت بیشتری در انشا انویسی گروهی پیدا کردند.

زبان اموزی از طریق تلفن همراه: بررسی آموزش اصطلاحات انگلیسی از طریق پیامک
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389
    امیر مشهدی     عبدالمجید حیاتی

گسترش روز افزون فناوری تلفن همراه در جوامع امروزی، زمینه را برای استفاده ی این فناوری نوین در عرصه های مختلفِ آموزشی فراهم کرده است. در سال های اخیر از میان کارکردهای متنوع تلفن همراه، سیستم پیام کوتاه ( اس ام اس ) به طور گسترده ای برای فرستادن و دریافت اطلاعات و مواد آموزشی مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین از آنجا که مشاهده شده است اکثر زبان آموزان از تلفن همراه و پیامک در ارتیاطات روزمره خود به عنوان یک پدیده ارتباطی جدید استفاده می کنند، می توان از این فرصت برای آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در ایران استفاده کرد. در این راستا این پژوهش به بررسی آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی از طریق پیامک به زبان آموزان می پردازد. برای بررسی این امر نیاز به مطالعاتی است که کارآیی آموزش اصطلاحات انگلیسی از طریق پیامک را با سایر روش های تدریس و یادگیری مورد بررسی قرار دهد. لذا این پژوهش به بررسی کارآیی آموزش اصطلاحات انگلیسی از طریق پیامک در مقایسه با دو روش دیگر به نام های یادگیری زمینه- محور و خودآموزی می پردازد. برای اجرای این تحقیق از میان60 زبان آموز مرد و زن در یک آموزشگاه خصوصی، تعداد 45 نفر که نمره های آن ها در آزمون تعیین سطح میشیگان (1979) بین یک انحراف معیار بالا و یک انحراف معیار پایین نمره ی میانگین بودند، به عنوان نمونه به صورت غیر تصادفی برای شرکت در این مطالعه انتخاب گردیدند. این تعداد شرکت کننده به سه گروه 15 نفری تقسیم شدند. در مرحله بعد به هر یک از گروه ها با توجه به روش در نظر گرفته شده اصطلاحات انگلیسی آموزش داده شد. گروه اول در هر روز 4 اصطلاح انگلیسی را با فاصله زمانی 3 ساعت به صورت پیامک از طریق تلفن های همراه خود دریافت کردند. هر یک از این پیامک ها شامل یک اصطلاح انگلیسی همراه با تعریف آن به زبان انگلیسی و یک جمله ی نمونه، که اصطلاح در آن به کار رفته است، می باشد. به گروه دوم همین تعداد اصطلاحات انگلیسی را با استفاده از متون و تمرینات ارائه شده در کتاب "practicing idioms"(watson, 1991) که اصطلاحات در آنها به کار رفته است، آموزش داده شد. لازم به ذکر است که محقق به عنوان یک آموزگار در این کلاس نقش سازمان دهنده ی فعالیت های کلاسی را بر عهده خواهد داشت. گروه سوم مجموعه کامل اصطلاحات را به صورت یکجا و در یک جزوه دریافت خواهند کرد. مواد آموزشی این گروه مشابه گروه اول می باشد با این تفاوت که گروه سوم تمامی اصطلاحات که شامل یک مجموعه 80تایی از اصطلاحات انگلیسی به همراه تعریف آنها به زبان انگلیسی و جملات نمونه می باشد را، به صورت یکجا دریافت می کنند و از آنها انتظار می رود با توجه به سبک های یادگیری شخصی و علایق خودشان مطالعه نموده و دیگر از زمانبندی و بودجه بندی ارائه شده در گروه اول استفاده نمی نماییم. لازم به ذکر است که از میان 3 گروه انتخاب شده، فقط گروه دوم که به روش زمینه- محور با استفاده از کتاب ""practicing idioms آموزش می بینند در کلاس درسی که توسط محقق اداره می شود شرکت خواهند داشت. در پایان دوره آموزش، زبان آموزان با استفاده از آزمونی که شامل سوالات چند گزینه ای، پر کردن جای خالی و انتخاب مقوله های مناسب می باشد آزموده خواهند شد و با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس یکطرفه، آزمونt گروه های مستقل و آزمون شفه معناداری آزمون ها مورد بررسی قرار گرفت.

: نقش فاصله اجتماعی و قدرت بر عبارات پیشنهادی زبان آموزان ایرانی: مطالعه موردی بر اساس تمایز جنسیت
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389
    مصطفی غروی رودسری     علیرضا جلیلیفر

methodology non-native participants in this study were sixty ba students majoring in english literature and teaching english as a foreign language at khayyam university of mashhad. they were senior students, between 21 to 24 years old, who had studied english for at least three and a half years and had passed several courses including grammar, reading, conversation, and writing. this was assumed they had had enough proficiency in oral and written english and the length of time they had studied english was somehow similar. this could partly explain the relatively similar competencies that the students develop in their knowledge of english. they were divided into two groups of males and females with equal numbers. also, since english is a foreign language in iran, the participants have the same sort of communication with the native speakers, that is, through internet or tv/radio. ten native speakers of english from australia, providing the necessary data via e-mail, also participated as the criterion measure in the data analysis. they were five male and five female college students aging between eighteen to twenty years old. it is necessary to mention that their participation was voluntary. the non-native data were compared to the native ones to see to what extent the iranian learners’ suggestions match the native norms in each situation. 3.3 instruments in order to examine our subjects’ knowledge of suggestions we used a discourse completion test (dct) that seems to be one of the most frequent techniques of data collection in interlanguage pragmatics. results and discussion the results of the present study indicated both similarity and difference between native english and iranian learners’ production of suggestions. first, subjects on both dcts used remarkably more indirect strategies than direct ones. our efl learners employed more indirect strategies in the persian dct in comparison to the english one. this, we supposed, was due to a greater mastery over their mother tongue. another reason could be the fact that there are many instances in which the students have the necessary sociopragmatic knowledge of the situation, but lack the appropriate linguistic features. also, we examined the influence of the interlocutors’ social status on the utilized strategies, which showed us similarity in terms of directness level and difference in terms of the type of suggestions between native and non-native learners. that is, although the iranian subjects understood the formality degree of the situations like natives, they realized their suggestions through strategies which were different from those of natives. while the most favorite strategies in a (+power) situation were indirect among the two groups, a (=power) increased the percentage of indirect strategies. obviously, both groups tended to employ more indirect suggestions in a (-power) situation (fully and statistically discussed in the previous section). therefore, it is sound to claim that l2 learners may show similarity to native speakers in the sociopragmatic aspects of suggesting, but they differ in the type of strategies they choose. this could be in line with the findings of ellis’s (1994) study that even high-proficient learners do not acquire native-like performing of speech acts. thus, it might be concluded that, as claimed by some researchers (bardoi-harlig, 2001; rose, 2005), some aspects of l2 pragmatics will not be learned without the benefit of instruction, and this supports the view that instructional procedures may be facilitative to, or necessary for, learning l2 pragmatic behavior. we also took into consideration the influence of the speakers’ gender on the type of suggestion strategies they utilized. although there were deviations especially in the type of the employed suggestions, we rarely observed significant differences between the two groups’ performance. apart from these, the present study also showed limitations and advantages of using dcts. in spite of their lack of contextual variation, and that they provoke imaginary interactional settings, they can easily collect a large body of data with high control over the situational variables such as distance and power. this could be the reason why they are still used in the field of discourse studies.

تاثیر تغییر و ترکیب زبان به عنوان یک رفتار اجتماعی و کلامی بر نوجوانان عرب خوزستان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1386
    علی وجیهی     محسن جان نژاد

the purpose of the present study is to find out whether bilinguals of khuzestan-arab origin or monolinguals of iranian origin code-switch during learning or speaking english and which group is more susceptible to code-switch. to this end, the students of 24 classes from high schools and pre- university centers were screened out, and interviewed and their voices and code-switchings were recorded. bilingual speakers are imagined as individuals who would have more difficulties in language learning than monolinguals but this is not the case. a total of 80 students in two groups of 40 students as experimental group and control group were interviewed and the results were arranged in ord.....

تجزیه و تحلیل سازگانی نشانه های متعدی در سرخط خبرهای اینترنتی انگلیسی و فارسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز 1390
    سمانه ایماندار     حسین شکوهی

از میان گونه های محاوره نوشتاری، خبر باجذب بیشترین خواننده نقش بسزایی در افزایش خود محوری زبان آموز دارد. سرخط خبر در کنترل فرایند خواندن، دقت و درک خوا ننده تأثیر زیادی دارد، اما به دلیل ویژگی خاص لغوی، نحوی و ساختاری آن، مشکلات فراو انی را برای زبان آموز ایجاد می کند. اکثررسانه ها، واقعیت را به گونه ای بیان می کنند که متناسب با سیاست و آرمان شان باشد. یکی از پرکاربردترین راه کارها برای القای آرمان های مطلوب در متون نشانه های متعدی است. با توجه به عدم بررسی این نشانه ها در سرخط خبرهای فارسی، در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا با بررسی گزینه های مربوط به نشانه های متعدی ـ که شامل فرایند، طرفین محاوره و شرایط می باشدـ میزان هم گنی سرخط خبرهای اینترنتی فارسی و انگلیسی مشخص گردد. در این مطالعه 4714 سرخط خبر از چهار منبع اینترنتی ـ دو منبع فارسی و دو منبع انگلیسی- جمع آوری و بر اساس اصول اگینز (2004) در زمینه نشانه های متعدی بررسی شد. بررسی نمونه ها مشخص کرد که سر خط خبرها علیرغم پیروی از برخی ساختارهای نمونه مشابه، برای ایجاد تعادل میان غیر شخصی کردن و تعامل از ابزار دستوری و واژگانی متعددی بهره می گیرند. به علاوه،این تفاوت ها بیشتر مختص منبع خبری می باشند تا اینکه مختص زبان باشند. دلایل گوناگی نظیر ماهیت زبان، اعمال قدرت –محدودیت های اجتماعی و گونه ای، ارزش های اجتماعی متفاوت، و آرمان منبع خبری منجر به ایجاد چنین تفاوت هایی می شود.

تاثیر نامه الکترونیکی بر توانایی نوشتار دانشجویان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1395
    مژگان گوران     عبدالمجید حیاتی

تکنولوژی به بخش عظیمی از جامعه امروزی تبدیل شده است. اینترنت زندگی ما را تغییر و راه های ارتباطی را توسعه داده است. امروزه از مدارس و دانشگاه ها به عنوان مکانهایی که دانش آموزان باید در آنها مهارت های لازم برای استفاده از تکنولوژی را فرا گیرند، یاد میشود. نامه الکترونیکی، پر استفاده ترین محصول اینترنت است. محققان معتقدند که معلمان زبان خارجی میتوانند فعالیتهایی بر پایه نامه الکترونیکی را به برنامه آموزشی خود اضافه کنند. تاثیر نامه الکترونیکی بر توانایی نوشتار دانش آموزان ، به ندرت در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق، ارتباط استفاده نامه الکترونیکی به عنوان یک روش ارتباطی با پیشرفت نوشتاری دانش آموزان را مورد بررسی قرار داده است. همچنین این پیشرفت نوشتاری از دیدگاه جنسیتی نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور، ابتدا یک پیش آزمون گرفته شد. پس از پیش آزمون، مرحله آموزشی آغاز شد که در آن گروه آزمایش، آموزش را از طریق نامه الکترونیکی دریافت میکردند اما گروه کنترل به صورت سنتی آموزش میدیدند. پس از مرحله آموزش، برای بررسی پیشرفت دانشجویان، پس آزمون برگزار شد. برای مقایسه نتایج، از آزمون تی استفاده شد. داده های به دست آمده نشان داد که دانشجویان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل عملکرد بهتری داشتند. نتایج حاکی از آن بود که رابطه مثبتی میان استفاده از نامه الکترونیکی و توانایی نوشتار دانش آموزان وجود دارد اما این ارتباط از نظر جنسیتی منفی بود.

تطابق فعل و فاعل از لحاظ شمار هنگام تولید گفتار در زبان آموزان غیر انگلیسی زبان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
    اسماعیل آقاجری     عبدالمجید حیاتی

در روانشناسی زبان و در شاخه تولید گفتار ، همخوانی فعل و فاعل مبحثی است که توجه روز افزون محققان را به خود جلب کرده است. عوامل مختلفی در تولید این نوع همخوانی اهمیت دارند. مطالعات پیشین تصویری نامشخص از مکانیزم تولید این نوع همخوانی برای ما فراهم کرده اند. درحالی که برخی مطالعات اساسا نحوی بودن این فرایند را نشان می دهند، مطالعات دیگر بر نقش دیگر عوامل معنایی، آوایی، و یا حتی منظور شناسی تاکید دارند. هدف از این پژوهش آشتی دادن مجموعه مطالعات روزافزون پیرامون تولید همخوانی شمار و روشن ساختن مکانیزم های تولید گفتار با استفاده ازآخرین مدلهای تولید گفتار به ویژه تولید شمار می باشد. بدین منظور با استفاده از یک آزمون کامل کردن جمله با ساختارهای مختلف برای شناخت تاثیر عوامل گوناگون نحوی و معنایی خطاهای همخوانی شمار فعل و فاعل در زبان انگلیسی از زبان آموزان ایرانی فرا خوانده شد. دو مجموعه داده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت: میزان خطاهای شمار و زمان واکنش. میزان خطا و زمان واکنش هنگام وجود تعارض در روند تولید همخوانی شمار فعل و فاعل افزایش پیدا کرد. نتایج نشان داد که دستگاه تولید گفتار زبان آموزانی که انگلیسی زبان مادریشان نیست بسیار شبیه کسانی است که انگلیسی زبان مادری آنهاست هرچند گروه قبلی در برابر خطاهای جذب خیلی کمتر آسیب پذیر بودند. نتایج همچنین نظر مطالعاتی را حمایت می کند که بر نقش مجموعه ای از عوامل از جمله معنایی تاکید می کنند. از لحاظ مدلهای تولید شمار، نتایج این مطالعه با مدلهای تولید شماری سازگار است که بر فعالیت همزمان عوامل مختلف تاکید می کنند از جمله مدلهای کنسترینت ستیسفکشن و مارکینگ مورفینگ.

بررسی بین زبانی ابزارهای موضعگیری بینافردی در سرمقاله های روزنامه های انگلیسی و فارسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
    فاطمه اکبرزاده هارمی     حسین شکوهی

به رغم توجه روزافزون نسبت به الگوهای موضع گیری بینافردی در انواع متون، تاکنون تلاش های اندکی در زمینه ی بررسی این گونه ابزارهای ارزیابی زبانی در گفتمان مطبوعاتی انگلیسی و فارسی و به ویژه در رابطه با متونی با موضوع واحد صورت گرفته است. هدف تحقیق حاضر یافتن شیوه های متقاعد کننده ی فراخوانی یا منحصر کنندگی دیدگاه های متناوب در روزنامه های برگزیده ی انگلیسی و فارسی بود. بدین منظور، 216 سرمقاله برگرفته از 6 روزنامه ی پرتیراژ انگلیسی و فارسی با محوریت "برنامه هسته ای ایران" به عنوان داده های مورد مطالعه انتخاب گردید. همچنین، نظریه ی ارزیابی مارتین و وایت (2005) به عنوان چارچوب نظری بررسی حاضر در نظر گرفته شد که در آن تاکید اصلی بر نظام درگیر کنندگی مخاطب بود. سپس داده ها مورد تحلیل کمی و کیفی قرار گرفتند. محاسبات مربع خی حاکی از وجود تفاوت های معنادار میان سرمقاله ها در رابطه با تمایل نویسندگان آن ها برای به کارگیری منابع زبانی درگیر کنندگی مخاطب بود. در حقیقت، بررسی حاضر نشان داد که بسته به زمینه ی سیاسی-اجتماعی فعالیت، سرمقاله نویسان به ترکیب خاصی از ابزارهای موضع گیری بینافردی گرایش نشان می دهند. به بیان دیگر، سرمقاله های انگلیسی و فارسی ای که در ایران به چاپ رسیدند، عمدتا از ابزارهای انقباضی بهره جستند. این در حالی است که سرمقاله های چاپ آمریکا عموما برای بیان مواضع خود از ابزارهای انبساطی استفاده کردند. به علاوه، در این تحقیق، هیچ گونه تفاوت معناداری میان سرمقاله های فارسی و انگلیسی چاپ شده در ایران از نظر استفاده از این ابزارها مشاهده نشد که علت را می توان در مختصات سیاسی-اجتماعی یکسان محیط چاپ و فعالیت آن ها جستجو کرد.

تحلیل کاربردی عبارات احتیاط آمیز و تشدید کننده در مناظره های تلویزیونی ریاست جمهوری ایران و امریکا
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
    سیده مریم علوی نیا     علیرضا جلیلی فر

نامزدهای انتخاباتی جهت دستیابی به اهداف خویش و جلب نظر مخاطبان از تدابیر کلامی ویژه ی خود بهره می جویند. از جمله ی این تدابیر کلامی می توان به عبارات احتیاط آمیز و تشدید کننده اشاره نمود. این عبارات با هدف افزایش یا کاهش میزان تعهد، ابهام، وضوح، تحکیم یا تضعیف هم بستگی در کلام به کار می روند. با وجود این که این تدابیر نقش بسزایی در گفتار سیاسی دارند، مطالعات بین زبانی اندکی به نقش تشویقی آن ها در مناظره های تلویزیونی انتخاباتی پرداخته اند. بدین منظور، تحقیق حاضر نقش عبارات احتیاط آمیز و تشدیدکننده را در سخنان نامزدهای انتخابات اخیر ایران و امریکا بررسی کرده است. در این راستا، تحقیق به شیوه ی استقرایی انجام شد و بر اساس الگوی کاربردی به دست آمده، عبارات احتیاط آمیز و تشدید کننده تعیین و تحلیل شدند. در بخش اول این مطالعه، بسامد و نقش این عبارات در مناظرات ریاست جمهوری ایران و امریکا مشخص گردید. در بخش دوم، تأثیر متقابل مناظره کنندگان بر نحوه ی استفاده ی آنان از این عبارات بررسی شد. سرانجام، نتایج تحقیق نشان داد که نه تنها بسامد بلکه نقش این ابزار کلامی نیز از زبانی به زبان دیگر به طور برجسته ای متفاوت می باشد. همچنین، یافته های پژوهش حاضر نشان داد که اقتدار و جایگاه سیاسی هر نامزد نسبت به نامزد دیگر، در کنار سایر شاخص های بافتاری، نقش تعیین کننده ای در نحوه ی استفاده ی آنان از این عبارات دارد.

عذرخواهی در زبان فارسی و انگلیسی: بررسی بین فرهنگی و جنسیتی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز 1390
    گلشن ایسوندی     عبدالمجید حیاتی

هدف از این تحقیق مقایسه ی زبان آموزان ایرانی و انگلیسی زبانان آمریکایی در استفاده از اعمال کلامی و سایر روشهای عذر خواهی کلامی مانند توضیح دادن، جبران کردن، سرزنش کردن مخاطب، حاشا کردن، قبول کردن مسئولیت، و سایر موارد احتمالی بوده است. هدف ما انجام یک تحقیق بین فرهنگی بر روی استفاده از ده شیوه ی معمول عذر خواهی ذکر شده توسط cohen و olshtain در سال (1983) و istifçi در سال (2009) بوده است. همچنین برای بررسی پیشرفت ایرانیها در رسیدن به هنجارهای فرهنگ زبان دوم پس از زندگی در آمریکا، گروهی از ایرانیهای مقیم امریکا نیز در این رابطه مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق، به بررسی تفاوتهای بین زنان و مردان در هر جامعه نیز پرداخته شد. تحقیق حاضر بر روی 100 شرکت کننده فارسی و انگلیسی زبان بوده که شامل 60 زبان آموز ایرانی در ایران (کرج)، 30 آمریکایی ساکن فلوریدا ( جکسونویل)، و 10 ایرانی که حداقل 3 سال در آمریکا و در همان شهر زندگی کرده اند میباشد که گروه ها از تعداد مساوی زن و مرد تشکیل شده اند. آزمون تکمیلی زبان ما شامل ده موقعیت عذر خواهی بود و باید توسط شرکت کننده ها تکمیل میشد. این آزمون بر گرفته از سه تحقیق قبلی sachie در سال (1998)، jianda در سال (2007)، و istifçi در سال (2009) در همین زمینه بود. نتایج نشان میدهد که تفاوتهای معنی داری میان زبان آموزان ایرانی و آمریکاییها در استفاده از افعال مخصوص عذر خواهی، توضیح دادن، قبول مسئولیت، جبران کردن، حاشا کردن، پرسیدن سلامت مخاطب، اصوات تعجب، و پرسش کردن وجود دارد. علاوه بر این ما دریافتیم که ایرانیهای مقیم آمریکا در رسیدن به هنجارهای فرهنگی زبان جامعه در این زمینه پیشرفت داشته اند. بر اساس ایده های cenoz در سال (2007) پیشرفت ایرانیها را میتوان نتیجه ی زندگی در بستر زبان مقصد و یادگیری از طریق مکالمه مستقیم با مردم آن زبان دانست. و اما در بررسی تفاوتهای بین جنسیتی تفاوت معنی داری میان گروه های زن و مرد یافت نشد.

تاثیر بیان افکار به زبان مادری درپیشبرد مهارت انشا نویسی به زبان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز 1390
    زهره غفوریان     زهره گونی بند شوشتری

هدف این تحقیق بررسی تاثیر استفاده از زبان مادری در پرورش مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانی بوده است چرا که بسیاری از زبان آموزان برای بیان دیدگاه ها و نظرات شان در مورد موضوعی معین قبل از شروع به نگارش با مشکلات جدی مواجه هستند. برای اجرای این تحقیق 68 نفر از زبان آموزان یک موسسه آموزشی در شهر شیراز به سه گروه آزمایشی تقسیم شده و نگارش آنها در مورد دو موضوع متفاوت به زبان ا نگلیسی در طی 12 جلسه مورد بررسی قرار گرفت. در گروه آزمایشی 1 زبان آموزان اجازه ی استفاده از زبان فارسی را نداشته و از آنها خواسته شد نظراتشان را تنها به زبان ا نگلیسی بیان کنند. در گروه آزمایشی 2 زبان آموزان قبل از شروع به نوشتن به زبان دوم افکارشان را به زبان فارسی بیان کرده و به بحث گذاشتند. گروه آموزشی 3 بدون ارائه ی نظرات قبل از شروع نگارش، به نوشتن انشاءمی پرداخت. در پایان نتایج بدست آمده از بررسی نوشته های هر سه گروه با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. بدین معنا که پس از ارزیابی انشاها توسط دو مصحح از spss برای تجزیه اطلاعات استفاده گردید و میانگین و تفاوت معنا دار بین آنها محاسبه شده و مورد مقایسه قرار گرفت.نتایج بدست آمده نشان داد استفاده از زبان فارسی به عنوان زبان مادری دانش آموزان منجر به افزایش کیفیت نظرات و پیشرفت مهارت نوشتاری در زمین? سازمان دهی نظرات و تأثیر کلی متن در بین گروهی که به زبان فارسی به بیان افکارشان پرداخته بودند گردیده است. نتایج این تحقیق می تواند به آموزش زبان خارجی بطور کلی و زبان انگلیسی بطور خاص در حیطه ی روشهای تدریس با اگاه نمودن فراگیران از تاثیر مثبت زبان مادریشان و نوشتن کتاب درسی با لحاظ نمودن این تاثیر مثبت کمک نماید.

تاثیراستفاده از وبلاگ در آموزش مهارت نوشتن براستقلال وانگیزه دانشجویان غیرانگلیسی زبان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
    سارا شفیق     عبدالمجید حیاتی

مطالعه ی حاضر در صدد است تا ارتباط بین نوشتن در وبلاگ، ایجاد انگیزه و پیشرفت در مهارت نوشتن را در دانش آموزان دوره آمادگی تافل مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور، 30 دانشجویان دختر و پسر از موسسه زبان صبا در شهر شیرازبراساس نمونه گیری در دسترس انتخاب و به دو گروه آزمایش (مرتبط با وبلاگ) و کنترل (نوشتن) تقسیم می شوند. اعضای گروه آزمایش از وبلاگ به عنوان نوعی ابزار کمک آموزشی استفاده می کنند و به جای تحویل دست نوشته های خود به معلم، آن ها را در وبلاگ مشترکی که محقق ساخته، قرار می دادند. این در حالی است که اعضای گروه کنترل، روش سنتی نوشتن بر روی کاغذ را دنبال می کردند. علاوه بر این، به کمک پرسشنامه انگیزه، دیدگاه دانشجویان گروه آزمایش نسبت به استفاده از وبلاگ مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج بدست آمده، علی رغم روند صعودی پیشرفت دانشجویان گروه وبلاگ، میزان پیشرفت این گروه نسبت به گروه نوشتن معنی دار نبوده است. با این وجود، اکثر دانشجویان گروه آزمایش استفاده از وبلاگ را تجربه ای مطلوب و آن را نوعی ابزار آموزشی ایده آل می دانند.

تاثیر فکاهه با توجه به نقش جنسیت در یادآوری متون توسط زبان آموزان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389
    ناهید شاکری     عبدالمجید حیاتی

مطالعات اخیر حاکی از این است که استفاده از فکاهه در کلاس های زبان منجر به یادآوری و بازخوانی بهتر مطالب عرضه شده در کلاس می شود. بسیاری از تحقیقات تاثیر فکاهه بر حافظه را از طریق جملات جدا و منفک از متن بررسی کرده اند. این تحقیق تاثیر لطیفه های انگلیسی بر یادآوری مطالب را از طریق ارایه متن درک مطلب خواندنی و با توجه به جنسیت زبان آموزان بررسی می کند. چهل زبان آموز دختر و پسر که از میان دانشجویان سال سوم و چهارم رشته ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب شده اند در این بررسی شرکت کردند. انتخاب این افراد با استفاده از تست تافل پترسون نسخه 2005 انجام گرفت. زبان آموزان سپس به صورت تصادفی به دو گروه مساوی 20 نفره تقسیم شدند. گروه آزمایشی متونی را که قبل از آن یک لطیفه انگلیسی مطابق با موضوع متن ارایه شده بود خواندند و گروه کنترل همان متن را بدون لطیفه مطالعه کردند. نتایج این تحقیق هیچ تفاوتی را در مطالب ارایه شده از طریق متون بین دو گروه نشان نداد. نتایج عملکرد بهتر پسران نسبت به دختران را در باز خوانی مطالب ارایه شده نشان داد.

زبان نگرش در بخش بحث مقالات تحقیقی: مطالعه ی مقایسه ای مجلات isi و غیر isi
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    فیروزه موذن     علیرضا جلیلی فر

نویسندگان متون دانشگاهی به منظور ایجاد ارتباط با مخاطبان خود از واژگان و اصطلاحات خاصی استفاده می کنند که بیانگر نظرات و احساسات آنهاست. علائم نگرشی به عنوان یک نوع از این اصطلاحات، در واقع یکی از سه زیر مجموعه ی الگوی ارزیابی مارتین و روز (2003) بوده که خود گستره ای از زبانشناسی عملی سیستمیک می باشد. در این راستا ، پایان نامه ی فوق به مقایسه ی اصطلاحات نگرشی در مقالات انگلیسی چاپ شده در مجلات isi و غیر isi در رشته ی زبانشناسی کاربردی می پردازد. از آنجا که بخش بحث مقالات علمی دارای ساختاری مناسب برای به کارگیری این نشانه ها می باشد، در مطالعه ی حاضر این بخش و عناصر حرکتی آن مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، تعداد 169 مقاله تحقیقی انتخاب و بخش بحث مقالات از هر دو نوع مجله به عنوان داده انتخاب شدند. با در نظر گرفتن سیستم نگرش به عنوان زیربنا، دو گروه داده از مجلات isi و غیر isi بر اساس به کارگیری علامتهای این سیستم و زیرمجموعه های آن (احساس ، قضاوت و ارزشیابی) تحلیل و میزان توزیع در هر دو گروه مورد مطالعه قرارگرفت. نتایج بررسی نشان داد که هر دو نوع مقاله از یک الگوی مشترک در به کار گیری از زیرمجموعه های نگرشی پیروی می کنند که در آن علامتهای ارزشیابی با بالاترین تعداد، قضاوت درحد متوسط و احساسات به کمترین میزان وجود دارد. به علاوه ، آزمون نمودار خی نشان داد که به لحاظ آماری تفاوت بین دو گروه معنا دار می باشد. همچنین، بررسی ها نشان دادند که مقالات isi تعداد بیشتری از واژه های احساسی و قضاوتی و مقالات غیر isi میزان بیشتری از واژگان ارزشیابی را در خود جای داده اند. پس از تقسیم بندی ساختار حرکتی بحث مقالات بر مبنای مدل حرکتی سه جز ئی (مقدمه ، ارزیابی و نتیجه گیری) دادلی ایوانز (1994)، مشخص شد که هر سه جزء از بحث مقالات تابع همان الگو در استفاده از علائم نگرشی هستند. نتایج این تحقیق می تواند در آموزش نوشتار علمی انگلیسی به عنوان زبان خارجی و نیز تحلیل ژانر محور مفید واقع شود.

مقایسه ی تصحیح انشانویسی انگلیسی زبان آموزان ایرانی توسط همکلاسی ها و معلم با استفاده از رایانامه
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    زهره کمیلی فر     زهره گونی بند شوشتری

بازخورد نقش مهمی در روند انشانویسی ایفا می کند. اظهارنظر فعالیتی است که در آن کنش متقابل میان زبان آموزان و همکلاسی ها یا معلم وجود دارد و هدف از آن پیشبرد مهارت نوشتاری زبان آموزان و یا تشویق به اعمال تغییرات سازنده در پیش نویس های بعدی می باشد. با توسعه ی سریع فناوری های رایانه و اینترنت، معلمان سعی بر آن دارند که با بکارگیری این فناوری ها در کلاس های خود، در زمان کلاس صرفه جویی کرده و محیطی با تنش کمتر فراهم آورند تا زبان آموزان بتوانند فعالیت های آموزشی با همکاری بیشتر را تجربه کنند. یکی از این تسهیلات فناوری، رایانامه است که به عنوان ابزار آموزشی مناسب در محیط های تحصیلی به شمار می آید (قاسمی و هاشمی، 2010). با بکارگیری رایانامه به عنوان وسیله ای ارتباطی برای تبادل نظر، زبان آموزان فرصت زیادتری برای دسترسی بیشتر و آسان تر به معلم و همکلاسی های خود دارند. تحقیق حاضر درصدد است تا میزان تأثیر تصحیح همکلاسی ها و معلم بر پیشرفت نوشتاری زبان آموزان ایرانی از طریق راهی ارتباطی مانند رایانامه و نیز بررسی وجود تفاوت چشمگیر بین توانایی نوشتاری زبان آموزانی که اظهارنظرات معلم درباره ی انشاهای خود را از طریق رایانامه دریافت می کنند با آن دسته از زبان آموزانی که انشاهایشان توسط همکلاسی ها و از راه ارتباطی مشابه نظرگذاری می شود را مورد مطالعه قرار دهد. به منظور انجام این تحقیق، 40 دانش آموز مرد و زن از یک موسسه ی زبان آموزی واقع در شهر اهواز بر اساس آزمون بسندگی زبان این موسسه انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (بازخورد همکلاسی) و کنترل (بازخورد معلم) تقسیم شدند. گروه کنترل، اظهارنظر در مورد نوشته های خود را توسط معلم و گروه آزمایش توسط همکلاسی ها دریافت کردند. هر دو گروه، نوشته های خود را تایپ کرده و از گزینه ی نظرگذاری در نرم افزار واژه پرداز مایکروسافت ورد (microsoft word) برای اظهارنظر استفاده کردند و رایانامه را به عنوان راه ارتباطی برای تبادل نظرات به کار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده، هم نظرات معلم و هم همکلاسی ها عامل پیشرفت توانایی نوشتاری زبان آموزان ایرانی بود. تفاوت پیشرفت نگارش، با وجود چشمگیر نبودن، به سود گروه بازخورد همکلاسی بود که این امر دلیلی موجه برای تأثیر بیشتر تصحیح همکلاسی ها نسبت به تصحیح معلم بر توانایی نگارش زبان آموزان بوده است. داده های بدست آمده حاکی از آن است که اعمال تصحیح همکلاسی به عنوان مکمل تصحیح معلم در محیط آموزشی با بکارگیری تکنولوژی گزینه ای مفید و بالقوه به شمار می آید که می بایست بر اساس نیاز زبان آموزان در نظر گرفته شود.

مطالعه بین فرهنگی ساختار ژانر بخش قدردانی در فارسی و انگلیسی: اندیشه هایی بر راهبردهای ادب
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    محمد جواد محمدی     علیرضا جلیلی فر

چکیده گرچه معمولا بخش قدردانی در قیاس با بخشهای مهم نوشتارعلمی در حاشیه قرار می گیرد، اما به عنوان یک ژانر در گفتمان دانشگاهی به طور گسترده ای به منظور ابراز تشکر نسبت به فرد یا نهادی در قبال کمک آنها و نیز برای نیل به جایگاه علمی و اجتماعی دلخواه به کار گرفته می شود. از این رو، با توجه به اهمیت بخش قدردانی در نوشتار علمی و با توجه به اینکه مطالعات اندکی به بررسی این بخش در محیط دانشگاهی ایران پرداخته است، پژوهش حاضر بخش قدردانی هفتاد پایان نامه دکتری نوشته شده توسط گویشوران فارسی و هفتاد پایان نامه دکتری نوشته شده توسط گویشوران انگلیسی در هفت رشته علوم اجتماعی را از نظر ساختار ژانر و نیز راهبردهای ادب با هدف شناسایی اجزایی ژانر و به منظور بیان هدف ارتباطی نویسندگان آنها مورد بررسی قرار داد. نتایج مرحله اول تحقیق وجود چهار حرکت ((move و تعدادی گام(step) را نشان داد. بررسی دقیق قدردانی ها بر اساس چارچوب استخراج شده موید آن بود که سپاسگذاری (acknowledging) حرکتی الزامی میباشد که دو حرکت اختیاری طنین ((resonating و اعلان ((declaration آن را همراهی می کنند. نتایج بدست آمده از مرحله دوم پژوهش حاکی از آن بود که تقریبا اکثر حرکات و گامهای استفاده شده در این قدردانی ها بعنوان وجه اتصال (connection face (عمل کرده و تنها مورد موجود مربوط به گام قبول مسولیت ((shouldering responsibility می باشد که بعنوان وجه انفصال (separation face (عمل می کرد. البته شایان ذکر است که نویسندگان فارسی زبان به اقتضای پیشینه فرهنگی، بیشتر از همتایان انگلیسی زبان خود از این گام استفاده کرده اند. روی هم رفته، پژوهش حاضر حاوی اطلاعات با ارزشی در مورد ارزش های علمی، آموزه های فرهنگی و اجتماعی، و هویت شخصی نویسندگان می باشد که در اجزای گفتاری و ساختاری این ژانر نهفته است.

روش چند وجهی در بررسی ژانر اسلایدهای پاورپینت جلسات دفاعیه تهیه شده توسط دانشجویان کارشناسی ارشد رشته زبان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    ایاد کمالوند     زهره گونی بند شوشتری

روش چند وجهی در بررسی ژانر اسلایدهای پاورپینت جلسات دفاعیه تهیه شده توسط دانشجویان کارشناسی ارشد رشته زبان

بررسی مفهوم سرقت ادبی در نوشتار دانشجویان ارشد آموزش و ادبیات انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    میلاد عینی رومیانی     عبدالمجید حیاتی

با پیدایش اینترنت ، به خصوص در دنیای نوشتار، سرقت ادبی بیش از پیش شنیده می شود و نوشتار دانشگاهی بیشتر تحت تاثیر درک این مفهوم می باشد. از این رو، این پدیده کانون توجه بسیاری از دانشگاهیان هم در دانشگاه و هم بیرون از محیط دانشگاه است. هدف این مطالعه بررسی مفهوم سرقت ادبی در نوشتار دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش و ادبیات زبان انگلیسی در محیط های دانشگاهی ایران بود. بدین منظور، دو مجموعه پرسشنامه تهیه شد، یک پرشنامه در میان420 دانشجوبه منظور سنجش میزان آشنایی آنها با مفهوم سرقت ادبی و پرسشنامه ی دیگر که از نوع باز بود در میان 30 استاد از دانشگاههای مختلف به منظور ارزیابی رهنمودها و نظرات ایشان برای جلوگیری از ارتکاب سرقت ادبی توزیع شد.همچنین یک سوال به منظور بررسی دلایل احتمالی دانشجویان در ارتکاب سرقت ادبی در نظر گرفته شد. نتایج این مطالعه نشان داد که تقریبا" 80% دانشجویان با مفهوم سرقت ادبی آشنا بودند. دلایل دانشجویان برای ارتکاب سرقت ادبی و نظرات و دیدگاه های استادان نسبت به این پدیده در برخی موارد متفاوت بود، در حالیکه دیگر پاسخ ها و نظرات تا حدی مشابه بودند. این مطالعه با بحث در مورد نظرات استادها و دانشجویان در مورد مفهوم سرقت ادبی شامل دلایل منجر به سرقت ادبی، راه حل ها، و رهنمودها برای جلوگیری از آن خاتمه یافت.

شناسایی مرزهای اپیزودی در بیان شفاهی روایی فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    وحیده هادوی نیا     عبدالمجید حیاتی

ساختار روایی اصلی اساسی در مهارت های ارتباطی به شمار می رود زیرا نه تنها نمی توان آن را به یک گونه ادبی خاص محدود کرد بلکه به عنوان ابزاری اساسی که ملل مختلف در طول زمان توسط آن به زندگی خود معنا بخشیده اند تلقی می شود. افراد معمولا به صورت مکالمه با یکدیگر سخن می گویند؛ بخش عظیمی از این مکالمات قالب داستانی دارد که ساختار روایی گسترده ای دارد: سرآغاز، مقدمه، شخصیت ها، نقطه اوج، و حل مشکل. از آنجا که طیف وسیعی از مکالمات روزمره حالت روایی دارد سزاوار است که به این مهارت در گفتار زبان آموزان توجه بیشتری معطوف گردد. شناخت تفاوت های بین زبانی در حوزه گونه روایی به ما کمک می کند که درک بهتری از چگونگی سازماندهی اطلاعات در ذهن سخنگو، و همچنین فرآیندهای یادگیری در ذهن فراگیران زبان دوم داشته باشیم که به این ترتیب می توانیم شیوه های آموزشی بهتری را ابداع کرده و بکار بگیریم. در این راستا، در پایان نامه حاضر قصد داریم به بررسی ساختار اپیزودیک روایت و راهکارهایی که فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی برای ارتباط دو اپیزود متوالی داستان بکار می گیرند بپردازیم. بدین منظور، 30 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های شهید چمران اهواز و تربیت مدرس تهران به طور تصادفی برای روایت یک داستان تصویری (مایر، 1969) انتخاب شدند. از این افراد خواسته شد که داستان را یکبار به انگلیسی و بار دیگر به فارسی تعریف کنند. روایت آنها از داستان به صورت صوتی ضبط شد و سپس بر اساس کدگذاری ساختار روایی ایلگاز و اکسوکوک (1983) و همچنین کارول(2008) مورد تحلیل قرار گرفت. ضریب همبستگی محاسبه شده برای تعداد واحدهای تی و عناصر اپیزودیک روایت ها که نشان دهنده پیچیدگی روایی می باشند همبستگی مثبت و مستقیم بین روایت های فارسی و انگلیسی را نشان داد. تحلیل عناصر اپیزودیک نیز نشان داد که اکثر راویان عناصر الزامی اپیزود (پیشامد، تلاش، و برآمد) را بیان کرده ولی عناصر اختیاری (عکس العمل و هدف) را نادیده می گیرند.در ضمن، راهکارهای زبانی یافت شده برای اتصال اپیزودها در داستان شامل: عبارات کلیشه و عنوان برای شروع داستان؛ عبارات کلیشه، قید، و واکنش برای پایان داستان؛ و هدف کلی، توالی، همزمانی، مثال، رابطه موازی، نتیجه، و تداوم برای ارتباط اپیزودهای متوالی می شد. یافته های تحقیق حاضر نشان داد که بیان عناصر اپیزودیک و انتخاب راهکار برای ارتباط مرزهای اپیزودیک در روایت های شفاهی زبان آموزان تحقیق حاضر به موضوع و نوع اپیزود، و همچنین مهارت های روایی زبان آموزان بستگی دارد.

بررسی مقابله ای و منظورشناختی کنش گفتاری اعتراض در زبانهای انگلیسی و فارسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
    سید مهدی حسینی     محسن جان نژاد

این مطالعه سعی بر آن دارد تا "کنش گفتاری اعتراض" را در انگلیسی و فارسی در موقعیت های مختلف که براساس دو متغیر "موقعیت اجتماعی" و" فاصله اجتماعی" بین مخاطبان متفاوت می باشند بررسی کند. علاوه بر این عملکرد زبان آموزان ایرانی به منظور پی بردن به اینکه آنها چگونه اعتراض خود را به زبان انگلیسی بیان می کنند را بررسی می کند. یک پرسشنامه به شکل -dct شامل شش سوال باز به 24 دانشجوی ایرانی رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز که بر اساس نمراتشان در آزمون تافل 2004 انتخاب شدند و همچنین به 16 گوینده استرالیایی انگلیسی زبان داده شد.dct به گویندگان ایرانی داده شد و دو نوع داده زبانی یکی به فارسی و دیگری به انگلیسی استخراج شد. سپس، داده های گردآوری شده از طریق dct براساس طبقه بندی رینرت و نوگامی(2006) کدگذاری و تجزیه و تحلیل شد. این طبقه بندی پاسخ های استخراج شده را از نظر اجزای اصلی، میزان صراحت، و میزان تقلیل دهنده ها تحلیل می کند. به منظور مقایسه عملکرد گویندگان فارسی زبان ایرانی و گویندگان انگلیسی زبان، آزمون های خی دو (chi-square) انجام شد. از نظر اجزای اصلی و میزان صراحت اعتراض در بعضی موقیت ها تفاوت های آماری چشمگیری بین گویندگان ایرانی فارسی زبان و گویندگان انگلیسی زبان مشاهده شد. ولی از نظر میزان تقلیل دهنده های اعتراض تفاوت معنا داری بین دو گروه مشاهده نشد. نتایج آزمون همچنان نشان داد که عملکرد زبان آموزان در بعضی موقعیت ها با عملکرد انگلیسی زبانان اختلاف چشمگیری دارد. در پایان مشخص شد که علاوه بر تداخل زبان اول دلایل دیگری نیز برای این اختلاف وجود دارد.

ساخت معانی ارزیابی در مقالات (انشاء های) استدلالی توسط دانشجویان ایرانی رشته زبان انگلیسی با پیشینه های زبانی فارسی، کردی و عربی: مقایسه مقاله های عالی و ضعیف
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    علی همتی     علیرضا جلیلی فر

این مطالعه، به تحلیل 75 مقاله ی استدلالی نوشته شده به وسیله ی دانشجویان کرد و عرب زبان رشته ی زبان انگلیسی، که فارسی زبان دوم آنها محسوب می شود و 40 مقاله ی دانشجویان فارسی زبان رشته ی زبان انگلیسی در چارچوب نظریه ی ارزشیابی (مارتین و رز، 2003؛ مارتین و وایت، 2005)– که هنوز یک موضوع کمتر تفحص شده در جامعه ایران است– پرداخته است. هدف اول این تحقیق، بررسی تاثیر پیشینه ی زبانی (کردی یا عربی) دانشجویان رشته ی زبان انگلیسی بر کاربرد ابزارهای ارزشیابی در مقالات استدلالی است. همچنین، چگونگی توزیع نشانه های ارزشیابی در مقالات با نمره بالا و مقالات با نمره پائین (قوی و ضعیف)، که می تواند کاربرد نظریه ی ارزشیابی را به عنوان ابزاری برای ارزشیابی مقالات استدلالی آشکار کند، هدف دیگر تحقیق به شمار می رود. سرانجام، بررسی میزان ارتباط بین سطح تحصیلی دانشجویان (کارشناسی در مقابل کارشناسی ارشد) و استفاده از ملاکهای ارزشیابی در مقالات، بدون توجه به تقسیم بندی مقالات به نمرات بالا و پائین (قوی و ضعیف)، هدف سوم مطالعه است. ابزارهای به کار رفته برای نیل به اهداف تحقیق شامل 115 مقاله ی استدلالی نگاشته شده توسط دانشجویان، پرسشنامه، مصاحبه ها (18=تعداد)، یک مقیاس تغییر یافته برای تصحیح مقالات (جیکوبز، زین گراف، ورماث، هارت فیل، و هاقی، 1981؛ رمیج، بین، و جانسن، 2012) و نظریه ی ارزشیابی بود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که پیشینه ی زبانی (کردی و عربی) دانشجویان، اثر معنا داری بر کیفیت مقالات در رابطه با کاربرد ابزارهای ارزشیابی نداشته و این امر احتمالا ناشی از این واقعیت است که در جامعه ی علمی ایران، زبان نوشتاری رسمی برای زبانهای کردی و عربی وجود ندارد. در مقابل، در رابطه با ابزارهای ارزشیابی استفاده شده، تفاوت معنا داری بین مقالات با نمره بالا ومقالات با نمره پایین مشاهده شد که نشان می دهد، تئوری ارزشیابی می تواند به عنوان مقیاسی در ارزیابی متون استدلالی مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین، بررسی جزء به جزء مقالات انتخابی حاکی از آن است که هر چند هر دو گروه از نویسندگان مقالات (هم نمره بالا و هم نمره پایین) تمایل به انتخاب فاعل انسانی داشته اند، مقالات با نمره بالا در مورد نشانه های داوری- که ابزارهای اخلاقی را نشان می دهند- عملکرد بهتری داشته اند. در خصوص رابطه ی نویسنده و خواننده، بر خلاف مقالات با نمره ی بالا، مقالات ضعیف کمتر به دیگر دیدگاهها و نظرات جایگزین توجه می کردند. همچنین، در مورد نحوه استفاده از ابزارهای درجه بندی به منظور ایجاد تامل و ارتباط بین درجه و نگرش، مقالات با نمره بالا نسبت به مقالات با نمره پایین بهتر ظاهر شدند. یافته ها همچنین حاکی از وجود ارتباط مستقیم وموثر بین تعداد ابزارهای ارزشیابی استفاده شده در مقالات با سطح تحصیلی دانشجویان داشت. نتایج این تحقیق همچنین نشان می دهد که سبک مقالات با درجه ی بالا در مقایسه با مقالات با درجه ی پائین دو سویه تر و علمی تر است. و سرانجام اینکه، یکی از دستاوردهای آموزشی مطالعه ی حاضر ایجاد آگاهی در دانشجویان ایرانی رشته ی زبان انگلیسی، نسبت به نظریه ی ارزشیابی به منظور بهبود مهارتهای نگارشی آنهاست.

تاثیر ویدیو کلیپ ها بر حفظ و یادآوری ضرب المثل ها در زبان آموزان زبان انگلیسی ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    فاطمه حافظ     عبدالمجید حیاتی

کاربرد ابزار آموزشی و مواد درسی صوتی- تصویری به صورت روز افزون در فرایند یادگیری و آموزش زبان انگلیسی در حال افزایش است. این گونه مواد و ابزار آموزشی مکمل خوبی برای فرایند یادگیری در کلاس محسوب می شوند. با توجه به نقش مهمی که ضرب المثل در زبان ایفا می¬کند و عملکرد مهم آن در فرهنگ، یادگیری و به کار بردن ضرب المثل ها در ایجاد ارتباط از اهمیت بسیاری برخوردار است. در نتیجه، هدف این تحقیق بررسی تاثیر استفاده از ویدیوکلیپ ها بر روی توانایی حفظ و یادآوری ضرب المثل در بین زبان آموزان ایرانی است. برای انجام این مهم، 50 نفر شرکت کننده که 22 نفر آنها مرد و 28 نفر دیگر زن بودند برای این مطالعه به عنوان جمعیت آماری قابل دسترس انتخاب شدند و بر اساس توانایی و دانش شان در زبان انگلیسی به سه گروه مختلط و یکسان تقسیم بندی شدند. شرکت کنندگان در این تحقیق افراد بزرگسال بودند که سن آنها بین 18 تا 23 سال و سطح دانش زبانی آنها هم در سطح متوسط بود. سپس آنها به دو گروه "ویدئو" و یک گروه "توضیح" ضرب المثل تقسیم شدند. برای رسیدن به اهداف این تحقیق، ابزارهای مختلف سنجش و ارزیابی مورد استفاده قرارگرفت. در ابتدا یک آزمون برای ارزیابی سطح دانش ضرب المثل شرکت کنندگان به عنوان پیش- آزمون گرفته شد. بعد از آن دو گروه ویدئو کلیپ (الف، یادآوری، و ب، حفظ) از طریق ویدئو کلیپ هایی که حاوی ضرب المثل های متعددانگلیسی بودند آموزش داده شدند در حالی که در گروه آموزش توضیح ضرب المثل (پ)، این ضرب المثل ها فقط به صورت تعریف و توضیح به زبان آموزان ارایه شد. بعد از اتمام جلسات آموزشی، 4 آزمون مختلف از زبان آموزان به عنوان پس-آزمون گرفته شد که 2 تا از آن آزمون¬ها نیازمند پاسخ زبان آموزان به صورت ارایه ضرب المثل به صورت دقیق بود که در دو روز و بعد از گذشته 2 هفته پس از برگزاری 10 جلسه آموزشی به منظور سنجش سطح یادآوری بلند مدت و کوتاه مدت دانشجویان اخذ گردید. 2 آزمون دیگر که به منظور سنجش سطح حفظ ضرب المثل ها گرفته شد در 2 روز و به فاصله ی زمانی 2 هفته برای سنجش حفظ کوتاه مدت و بلند مدت ضرب المثل ها اخذ گردید. بر اساس تحلیل داده ها، کاربرد ویدئو کلیپ به صورت عمده ای در حفظ و یادآوری ضرب المثل های انگلیسی دربین دانشجویان ایرانی تاثیر گذار است و گروه های ویدئو عملکردشان از گروه تعریف و توضیح ضرب المثل بهتر بود. استفاده از ویدئو کلیپ درافزایش درصد حفظ و یاد گیری ضرب المثل موثر است. نتایج این تحقیق نشان داد که ویدئو کلیپ ها ابزاز مناسبی برای بالا بردن انگیزه دانشجویان هستند. این ابزار نقیصه های دیگر مواد آموزشی را بر طرف کرده و صافی های عاطفی که باعث می شود سطح یادگیری زبان آموزان پایین بیاید را از میان برمی دارد.

تأثیر فیلم های با زیرنویس بر خلاصه نویسی فیلم جهت زبان آموزان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    ایمان قنبری قهفرخی     علیرضا جلیلی فر

این تحقیق به بررسی نقش استفاده و عدم استفاده از زیرنویس فارسی و انگلیسی در تقویت مهارت خلاصه نویسی زبان آموزان میپردازد. از میان نود زبان آموز یک زبانکده در اهواز یک گروه سی نفره انتخاب شدند.بعد از برگزاری یک آزمون مهارت زبانی این گروه به عنوان یک گروه آزمایشی همگن غربال شدند و به 3زیرگروه(زیرنویس انگلیسی و زیر نویس فارسی و بدون زیرنویس) به صورت تصادفی تقسیم بندی شدند. فیلم یکسانی برای هر3گروه با زیرنویس وبدون زیرنویس نمایش داده شد.سریال تلویزیونی planet earth(2006) تهیه شده توسط بخش تاریخ طبیعی شبکه bbc به نمایش درآمد هر قسمت 1ساعته این سریال سفری دور دنیا را به تصویر می کشدو تاثیرات تدریجی تغییرات اقلیمی و فصلی را نمایش میدهد.زبان آموزان فیلم را در3حالت مشاهده کردند:زیرنویس انگلیسی/فارسی و یا بدون زیرنویس.از آنان خواسته شد که بعد از مشاهده قسمت ها ،خلاصه ای از آن را بنویسند. برای ارزیابی نوشته های آنها از روش نمره گذاری اجمالی کوهن (1994) استفاده شد.نتایج نشان داد که گروهی که از زیرنویس انگلیسی بهره مند بودند عملکردی به مراتب بالاتر در قیاس با گروهی داشتند که صرفا در آن از زیرنویس فارسی استفاده شده بود.این نتایج بهتر از گروهی بود که فاقد زیرنویس بودند.در آخر نتایج آموزشی ونظری و عملی بکارگیری زیرنویسهای چند زبانه در تقویت مهارت نگارش زبان آموزان مطرح شد. بهتر است که مطالعه و تحقیق بیشتری برای استفاده از فیلمها و زیر نویسهای مختلف صورت بگیرد.

بررسی مشکلات زبانی محققین ایرانی در چاپ مقاله به زبان انگلیسی: دیدگاههایی از زبانشناسی سیستمیک کاربردی و سواد آکادمیک
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - پژوهشکده ادبیات 1393
    محمود منیعاتی     محسن جان نژاد

بی شک امروزه زبان انگلیسی در سطح بین المللی به عنوان زبان علم شناخته می شود. در واقع، این زبان در حال حاضر به چنان ابزار مهمی در بسط و نشر پژوهش برای دانشگاهیان غیر انگلیسی زبان تبدیل شده که انتشار به این زبان لازمه ی یک منصب دانشگاهی موفق برای این دسته از محققان در سراسر جهان شده است. این امر منجر شده تا دانشگاههای بسیاری از کشورها با در نظر گرفتن چاپ در نشریات انگلیسی زبان به عنوان معیاری برای تصدی و یا ارتقاء مناصب علمی، از چاپ و نشر به زبان انگلیسی برای تحمیل فشار بر دانشگاهیان استفاده کنند (کاری و لیلیس، 2004؛ فلاوردو و لی، 2009). در این میان، انتشار به زبان انگلیسی برای پژوهشگرانی که زبان اولشان انگلیسی نیست، به ویژه کسانی که در کشورهای انگلیسی زبان زندگی نمی کنند، مشکلات عدیده ای به ارمغان آورده است. آنچه اغلب باعث طاقت فرسا و چالش برانگیز بودن نگارش و چاپ مقاله به زبان انگلیسی می شود شامل انواع مشکلات زبانی از جمله فقدان دانش کامل زبان انگلیسی، تداخل از زبان اول، ادعای کلامی نامناسب و غیره می باشد (فلاوردو، 1999؛ سلگر-مایر ، 2008؛ ازونر، 2008). به طور ویژه، زمانی که دانشمندان غیر انگلیسی زبان دست نوشته های خود را به مجلات انگلیسی زبان ارائه می کنند، یکی از ایرادهایی که اغلب در قالب نظرات داوران به آنها وارد می شود بحث مهارت های زبان انگلیسی آنها می باشد. برای پاسخ به ایرادهایی از این دست، این پژوهشگران باید از الگوها و ساختارهایی پیروی کنند که از دید داوران صحیح است. در طی این فرآیند بازنگری و اصلاح، هم متن و هم خود نویسندگان تحت تاثیر برخی تغییرات می گردند. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی این تغییرات در دو سطح، یعنی بررسی فرایند و محصول نهایی چاپ شده علمی انجام شد. از لحاظ متنی، ما به تجزیه و تحلیل زبانی تفاوت متن اصلاحی چاپ شده ی مقاله (متن ap) نسبت به نسخه ی قبل از ارسال آن به مجله (متن ps) با استفاده از زبان شناسی کاربردی نظام مند (sfl) پرداختیم. تحلیل متنی ما به دو صورت کمی و کیفی انجام شد. در بخش کمی فراوانی دسته ای از ویژگیهای زبانی منتخب از سه سیستم فرا کارکردی (metafunctional) در بخشهای مقدمه، روش، نتایج و بحث (imrd) مقالات پژوهشی پیش از ارسال به مجله (ps) در مقابل نسخه ی اصلاح شده ی چاپ شده (ap) 60 مقاله پژوهشی محاسبه و مقایسه شد. از طرف دیگر در بخش کیفی ما به ماهیت تغییرات ایجاد شده در زیر مجموعه ای منتخب از متون جمع آوری شده شامل قسمتهای مذکور در نسخه ی ps در برابر نسخه ap پرداختیم. نتایج نشان داد که اصلاح از نقطه نظر فراکارکرد اندیشگانی (ideational) فرآیند ها (processes) و شرکت کنندگان (participants) جمله واره را دچار تغییر اساسی می کند به این صورت که فرآیندهای مادی (material) کاهش در حالی که فرآیندهای رابطه ای (relational) افزایش می یابد. از لحاظ شرکت کنندگان نیز مشخص شد که نویسندگان مقالات علمی در فرآیند اصلاح تمایل دارند تا خود را در پس زمینه متن قرار دهند. تا آنجا که به فراکارکرد بینافردی (interpersonal) مربوط می شود، ویژگی عدم قطعی گویی (entertain) از طریق استفاده از افعال modal و کاهنده های ادعای کلامی (softeners) افزایش در حالیکه اظهارات رک (bare assertions) نویسندگان کاهش می یابد. همچنین، استفاده بیش از حد از ویژگی حمایت (endorse) و تصدیق (acknowledgement) که احتمالا ناشی از عدم آگاهی پژوهشگران ایرانی از ارزش بینافردی افعال گزارشی (reporting verbs) است و از این رو باعث دادن اعتبار بی مورد به مطالعات دیگر می شود، با بکارگیری ویژگی فاصله گیری (distance) در استناد به دیگر مطالعات، کاهش می یابد. نهایتا، از منظر فراکارکرد متنی (textual)، یافته ها به وضوح بسته بندی پویای اطلاعات متنی بر اساس اهداف بلاغی در هر بخش از مقاله را نشان دادند. بر اساس بررسی های ما، طی فرآیند اصلاح، استفاده از تم بارز (marked) افزایش می یابد که این امر کمک قابل توجهی به انسجام و پیوستگی متن می کند و در نتیجه استدلال را برای نویسنده آسان تر می کند. از سوی دیگر، ما فرآیند چاپ و نشر علمی توسط دانشمندان غیر انگلیسی زبان را با تکیه بر الگوی سوادهای آکادمیک مورد بررسی قرار دادیم. این الگو که حوزه ی اصلی آن نگارش دانشگاهی است از بحثهای متنی نگارش متون در سطح دانشگاه و گونه های متنی مرتبط با رشته (disciplinary genres) فراتر رفته و هنجارهای رایج در مورد نگارش و نشر دانشگاهی و همچنین سیاست های سازمانی حاکم بر آن را، به خصوص در رابطه با مسائل مربوط به هویت و قدرت به چالش می کشد. نتایج ما نشان داد که درک پژوهشگران شرکت کننده در مطالعه از فرایند اصلاح به عنوان گونه ای یادگیری موقعیتی (situated learning) در جامعه ی عملکردی (community of practice) چاپ و نشر دانشگاهی در سطح بین المللی است، منتها عدم آشنایی کامل آنها به این نوع یادگیری، آنها را به اتخاذ راهبردهایی رهنمون می سازد که اغلب به ضرر پیشرفت علمی آنها است.

مطالعه مقایسه ای جملات آغازین و پایانی در درخواست های الکترونیکی فراگیران زبان انگلیسی ایرانی به معلمان و تعاملات رو در رو آنها در موسسات زبان انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    سعید کاویانی باغبادرانی     عبدالمجید حیاتی

هدف از این مطالعه مقایسه درخواست های الکترونیکی و تعاملات رو در رو میان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجه و معلمان مربوطه آنها از نظر جملات آغازین و پایانی می باشد. برای انجام این مطالعه، پژوهشگر گروهی از 44 دانش آموز زبان انگلیسی )مرد و زن( که در حال آموزش انگلیسی در دو موسسه زبان بودند را انتخاب کرد و آنها را بر اساس اطلاعات بدست آمده از طریق یک پرسشنامه همگن سازی نمودنامه های الکترونیکی و داده های رو در رو بر اساس توزیع ویژگی های جملات آغازین و پایانی مورد بررسی قرار گرفتند. فراوانی بروز جملات آغازین و پایانی درنامه های الکترونیکی و داده های رو در رو محاسبه و مقایسه گردید.مشخص شد که برخی از انواع جملات پایانی تنها در تعاملات الکترونیکی مورد استفاده قرار می گرفتند، و برخی دیگر مختص تعاملات رو در رو بودند. این یافته ها به فراگیران زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجه ، معلمان و پدیدآورندگان مواد درسی برای درک بهتر نقش جملات آغازین و پایانی کمک خواهد کرد

an investigation into the impact of m-game-enhanced blended module of teaching and learning on iranian students english literacy skills and subskills learning
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394
    سعید خزایی     عبدالمجید حیاتی

پژوهش حاضر با پیوند رسانه های قدیمی و جدید یاد دهی و یادگیری _طرح داستان و بازی های همراه ــ در یک پو دمان ترکیبی، در صدد قیاس شیوه ی یاد دهی و یادگیری مبتنی بر بازی مهارت های فرعی و اصلی واژگان، خواندن و نوشتار سواد انگلیسی با شیوه های مرسوم آن بود. به این منظور با کاربرد یک طرح سه گانه همراه با الگوی نظام آموزشی (تومی، 2010)، بازی های از پیش ساخته شده و بومی قابل عرضه از طریق ارتباطات سیّار (بازی های همراه) به یک پو دمان ترکیبی یاد دهی و یادگیری پیوند زده شد. آزمودنی های این پژوهش از بین 554 فراگیر زن و مرد رشته ی ریاضی انتخاب و از طریق آزمون های تعیین سطح واژگان همگون سازی شدند. این آزمودنی ها بر اساس سن و تجربه تحصیلی به سه گروه دانش آموزان سال آخر دوره ی متوسطه دوم، دانشجویان و معلمان ضمن خدمت تقسیم شدند. در جهت یادگیری مشارکتی در طول 36 جلسه ی ترکیبی، اعضای گروه های سه گانه به شکل تصادفی به حلقه های دو نفری تقسیم می شدند.

تحلیل گونه ای نامه های الکترونیکی نوشته شده توسط متخصصین زبان انگلیسی و فیزیک با مضمون درخواست نسخه مقاله
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1387
    فهیمه عین حدادی     عبدالمجید حیاتی

در این تحقیق نامه های الکترونیکی که با هدف درخواست نسخه ای از یک مقاله از نویسنده آن یا سر دبیر مجله نوشته می شوند مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. این نامه های الکترونیکی که توسط دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشدودکتری در دو گروه آموزشی فیزیک و زبان انگلیسی نوشته شده اند با هدف شناخت شباهتها و تفاوتها در سبک نگارش دانشجویان این دو گروه بررسی شدند. به همین منظور صد نامه الکترونیکی،50 نامه از هر گروه، طبق مدل پیشنهادی توسط سویلز (1990) برای این نامه ها تحلیل شدند و ساختارهای کلامی و استراتژی ها و برخی ویژگی های ریز ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج این بررسی حاکی از آن است که ویژگی های نگارشی دو گروه در خصوص ساختارهای کلامی شبیه هم می باشند در حالی که بیشترین تفاوت در کاربرد استراتژی ها و ریز ساختار نگارش دو گروه مشاهده می شود. سبک نگارش نویسندگان این نامه ها در هر گروه متاثر از متن های از پیش آموخته شده بود و گروه فیزیک بیش از زبان خارجه (انگلیسی) تحت تاثیر قوانین نامه نگاری در زبان فارسی بودند.

تحلیل گفتمان چت نوشتاری جوانان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز 1388
    ندا حمیدی     حسین شکوهی

با افزایش کاربرد کامپیوتر و اینترنت، محققان توجه بیشتری به مکالمه وابسته به کامپیوتر معطوف داشته اند. ’چت?اینترنتی یک گونه همزمان از مکالمه وابسته به کامپیوتر است که توجه بسیاری به خصوص جوانان را به خود جلب کرده است. در این تحقیق، به بررسی چت نوشتاری 100 تن از دانشجویان ایرانی از رشته های مختلف پرداخته ایم و 400 نمونه چت (که شامل4000 شبه جمله هستند) را از لحاظ ساختار گفتاری ((آغازین و ادامه)) بر اساس مدل گفتمان روزمره ی اگینز و اسلید (1997) مورد بررسی قرار داده ایم. در این مطالعه همچنین مزاح و ساختارهای فرازبانی را بر اساس تقسیم بندی هافاکر و کلاورت (2005)، و همچنین نستری، پنا و هانکوک (2006) بررسی گردیده است. این مطالعه 9 نوع ساختار زبانی ’آغازین?، 7 نوع ساختار زبانی ’ادامه? به علاوه 4 نوع مزاح و ساختار فرازبانی مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تحلیل داده ها نشان می دهد که ساختار زبانی ’آغازین? عمدتا در چت شرکت کنندگان ایرانی ’بیان: ارائه نظر? است که اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی و تعیین گرایش ها را در اختیار قرار می دهد. علاوه بر این، گونه های برجسته ساختار زبانی ’ادامه? در چت جوانان ((کششی-گسترشی، کششی-افزایشی و ضمیمه- تشریحی)) می باشد. نتیجه نشان داده که افزودن اطلاعات به هر شکل و قالبی و نیز توصیف آن به همراه چگونگی ارائه آن با جزئیات زمانی و مکانی برای کاربران ضروری بوده است. همچنین، در صورت قطع شدن گفتار توسط چت کننده دیگری، استفاده کنندگان چت تمایل شدیدی به روشن ساختن، با مثال توضیح دادن و یا بیان دوباره گفتار قبلی دارند. استفاده کنندگان چت کنایه را به عنوان زیرمجموعه ای از مزاح به میزان زیاد به کار بردند که این امر حاکی از تمایل زیاد آن ها به بیان غیرمستقیم در چت است. مضافا، کاربرها در چت های خود به میزان قابل توجهی از ساختارهای زبانی همچون غلط های املائی و علامت گذاری های تکراری استفاده کردند تا بدین وسیله در غیاب مکالمه گفتاری به بیان احساسات خود و همچنین جلب توجه مخاطب بپردازند.

تاثیرات ترجمه و تصویرخوانی بر روی یادآوری واژگان زبان آموزان مبتدی ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388
    حمیدرضا ایرانپور     محسن جان نژاد

در تحقیق حاضر سه موضوع در حوزه یادگیری واژگان زبان دوم مورد بررسی قرار گرفت که عبارت بودند از (1) بررسی تاثیرات ترجمه و تصویر خوانی بر یادآوری کوتاه مدت واژگان توسط زبان آموزان مبتدی (2) بررسی تاثیرات این دو شیوه بر یادآوری دراز مدت زبان آموزان از طریق آزمون متنی (3) بررسی عامل همگونی/ ناهمگونی بین شرایط یادگیری و شرایط آزمون. بدین منظور50 دانش آموز مبتدی ایرانی که دانشی از زبان دوم (انگلیسی) نداشتند در تحقیق حاضر شرکت کردند. این دانش آموزان به دو گروه 25 نفره تقسیم شدند. پس از یک مرحله آموزش 8 هفته ای، هر گروه در سه نوع آزمون شرکت کردند: آزمون ترجمه و تصویر خوانی برای یادآوری کوتاه مدت و آزمون متنی برای یادآوری دراز مدت. نتایج نشان داد که گروه ترجمه در یادآوری کوتاه مدت واژگان بهتر بوده اند ولی در یادآوری درازمدت، گروه تصویر خوانی عملکرد بهتری داشته اند. در رابطه با عامل همگونی/ ناهمگونی بین شرایط یادگیری و شرایط آزمون، نتایج نشان داد که وقتی که شرایط یادگیری و شرایط آزمون همگون باشند ، دانش آموزان هر دو گروه عملکرد بهتری دارند. نتایج کلی این تحقیق حاکی از آنست که زبان آموزان مبتدی ایرانی در مراحل اولیه یادگیری زبان دوم، وابستگی زیادی به زبان مادریشان دارند.

تاثیر دو عامل شناختی تاملی و تکانشی بر توانایی شنیداری زبان آموزان سطح متوسط ایرانی که زبان انگلیسی را به عنوان یک زبان خارجی فرامی گیرند
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز 1377
    مجید زینلی نژاد     عبدالمجید حیاتی

هدف تحقیق حاضر مطالعه و بررسی تاثیر دو عامل شناختی تکانشی و تاملی بر توانایی شنیداری زبان آموزانی بود که زبان انگلیسی را به عنوان یک زبان خارجی فرا می گیرند. بدین منظور تعداد یکصد و بیست تن از دانشجویان زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد کرمان و دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس یک آزمون تافل از این (toefl) دانشجویان گرفته شد و تعداد چهل تن از آنها از نظر توانایی زبانی هم سطح بودند، گزیده شدند. بعد از آن دو گروه بیست نفری (یک گروه افراد تکانشی و گروه دیگر افراد تاملی) براساس تست شخصیتی ایزنک تعیین گردیدند. سرانجام یک آزمون شنیداری از دو گروه یاد شده بعمل آمد. نتایج بدست آمده نشان داد که تفاوت عملکرد دو گروه معنادار نبود و این در حالی است که تحقیقات دیگر که اثر این دو عامل شناختی (تکانشی، تاملی) را بر مهارت خواندن (reading) و مهارت نوشتن (writing) مورد مطالعه قرار داده اند، گزارش کرده اند که افراد تاملی در مجموع موفق تر از افراد تکانشی عمل کرده اند، گرچه سرعت عمل افراد تکانشی به مراتب بیشتر بوده است . شاید بتوان چنین استدلال کرد که عدم پیشگیری افراد تاملی از افراد تکانشی در مطالعه حاضر بدین دلیل بوده که هنگام گوش دادن افراد بایستی بتوانند مطالب را با سرعتی که گوینده آنها را تولید می کند هضم و پردازش کنند و در این حالت تاملیها فرصت کافی برای تامل بر مطالب پیدا نمی کنند و مجبورند مثل تکانشی ها سرعت عمل به خرج داده و از دقتشان کاسته شود. انجام مطالعات بیشتر در این زمینه می تواند بیشتر پرده از این راز بگشاید.

تحلیل صورت و محتوای تمرینهای خواندن و تمرینهای مکمل کتب انگلیسی برای دانشجویان پزشکی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز 1377
    علیرضا جلیلی فر     عبدالمجید حیاتی

هدف از این تحقیق بررسی نقاط ضعف و قوت دو کتاب انگلیسی برای اهداف ویژه برای دانشجویان رشته پزشکی و ارائه نمونه ای که با اهداف آموزش انگلیسی در ایران سازگارتر باشد. در این بررسی دو ایراد کلی بر این کتابها وارد شده است . اول این که متون خواندنی انتخاب شده ارتباط موضوعی با همدیگر ندارند. دیگر آنکه نتایج آزمایشات تجربی نشان داده است که برای تقویت توانائی خواندن باید مهارتهای دیگر نیز به نسبت اهمیت آنها به کار گرفته شوند. بدین جهت تمرینات نیز از حالت سنتی خود خارج می شوند. در انتهای این بحث پیشنهاد شده است که مهارت خواندن با مهارتهای شنیدن و نسبت کمتر با صحبت کردن و نوشتن تلفیق شوند. متون خواندنی نیز باید از نظر موضوع ارتباط منطقی داشته باشند. برای این که موضوع روشن تر شود، در پایان یک بخش به عنوان نمونه آورده شده است .