نام پژوهشگر:

علیرضا راشکی

scour modeling piles of kambuzia industrial city bridge using hec-ras and artificial neural network
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مهندسی عمران 1391
    علیرضا راشکی     مهدی اژدری مقدم

today, scouring is one of the important topics in the river and coastal engineering so that the most destruction in the bridges is occurred due to this phenomenon. whereas the bridges are assumed as the most important connecting structures in the communications roads in the country and their importance is doubled while floodwater, thus exact design and maintenance thereof is very crucial. for this purpose, the exact design has a substantial effect. therefore, the initial data of design should have the required and acceptable accuracy, at the meanwhile the scour depth is very important for the bridge piers so that the précised estimation of this depth increases the life time of operation and reduces the maintenance costs. in this study, scour of bridge pier at the entrance of kambuzia industrial area of zahedan has been discussed and investigated as a case study. for this purpose, hydraulic structures analysis software (hec-ras) has been used for bridge scour modeling. the summary of results indicates the depth 3.21m of scour for the piers of this bridge. as well as, establishment of hydraulic barriers such as gabion walls as a strategy for reduction of scour depth has been studied. the summary of modeling these barriers aiding hec-ras shows the effectiveness of this subject on the reduction of bridge’s scour depth, so that upon making these barriers in the bridge upstream, the scour depth has been reduced more than 25%. in continue, to present a useful method for estimation of scour depth, artificial neural network intelligent systems (ann) has been used. to evaluate the function of the mentioned method, the data resulted from analysis of studied bridge scour by hec-ras software has been used in four modes including raw, normalized, dimensionless and normalized dimensionless. after determination of the best structure for each one of these modes, for extendibility and ensuring from results of this method, a series of prototypes have been used to test the networks. the summary demonstrates the appropriate efficiency of this method in prediction of bridges scour depth. the results of this research show that normalization and dimensionless-making of data used in the neural networks causes the improvement of these networks’ function in prediction of the maximum scour depth comparing to the raw data mode.

اثرات کشت گونه های مختلف جنگلی بر میزان ترسیب کربن (مطالعه موردی: منطقه چاه نیمه سیستان)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1392
    فاطمه آذریان مقدم     عین اله روحی مقدم

چکیده کربن عمده¬ترین عنصر گاز¬های گلخانه¬ای محسوب می¬شود که ترسیب آن توسط فرآیند فتوسنتز و از طریق زیتوده گیاهی، ساده¬ترین و ارزان¬ترین راه¬کار ممکن برای کاهش سطح این گاز اتمسفری است افزایش نگرانی¬ها در زمینه گرمایش جهانی تغییر اقلیم موجب شده¬است که به خاک و توانایی آن در ترسیب کربن به صورت پایدار توجه ویژه¬ای شود. جنگل¬کاری در اراضی بایر و مدیریت بهینه آن اثر زیادی بر افزایش ترسیب کربن خاک دارد. در این تحقیق که در منطقه چاه¬نیمه سیستان انجام گرفت، پس از شناسایی گونه¬های مورد مطالعه و تعیین محدوده این گونه¬ها اقدام به نمونه¬برداری خاک در عمق¬های 15 - 0 و 30 - 15 سانتی¬متر در ده تکرار انجام شد. این تحقیق بر اساس طرح کاملا تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل در توده¬های جنگلی دست کاشت همراه با اراضی بایر اطراف (شاهد) در مجتع آموزشی پژوهشی بقیه اله الا¬عظم چاه¬نیمه وابسته به دانشگاه زابل انجام گرفت. میزان کرین آلی نمونه¬ها در آزمایشگاه مشخص و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت میزان اثر بخشی گونه¬های اکالیپتوس، کاج تهران، زیتون، گز بر میزان ترسیب کربن محاسبه گردید. داده¬ها با آزمون دانکن تجزیه و روند نتایج نشان داد که از نظر ترسیب کربن در خاک تحت گونه¬های مختلف جنگل¬کاری شده در این منطقه اختلاف معنی¬داری در سطح 5 درصد درعمق 15 – 0 سانتی متری وجود دارد اما در عمق 30 – 15 سانتی متری خاک اختلاف معنی داری وجود نداشت. بطوریکه در عمق رویی خاک میزان ترسیب کربن در گونه کاج(1164کیلو گرم در هکتار) بیشتر از میزان ترسیب کربن سایر گونه¬های جنگل¬کاری شده و منطقه شاهد(525 کیلو گرم در هکتار) بوده است.در این منطقه جنگل¬کاری گونه-های اکالیپتوس، گز، کاج باعث افزایش میزان ترسیب کربن در خاک گردیده است. واژگان کلیدی: ترسیب کربن، جنگل¬کاری، چاه¬نیمه

بررسی تغییرات مکانی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ریزگردهای استان کرمان، ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده منابع طبیعی 1393
    مهران همدم جو     علیرضا راشکی

طوفان¬های گرد و غبار با خاستگاه بیابانی جزو پدیده¬های طبیعی هستند که آثار و پیامدهای زیست¬محیطی نامطلوبی برجای می¬گذارند. این طوفان¬های گرد و غبار با تاثیر بر روی سلامتی، کیفیت هوا و محصولات کشاورزی زندگی انسان¬ها را تحت¬شعاع خود قرار می-دهند. بخش شهداد واقع در استان کرمان منطقه¬ای است که در مجاورت بیابان لوت قرار گرفته است و به علت حاکمیت شرایط خشک و بیابانی تحت تاثیر گرد و غبار این بیابان قرار دارد. برای بررسی گرد و غبار منطقه شهداد نمونه¬های گرد و غبار 5 ایستگاه مستقر در منطقه در بهار و تابستان 1392 جمع¬آوری شد. همچنین برای تعیین منشاء گرد و غبار، 5 نمونه خاک سطحی از عمق 0-5 سانتی¬متر در شمال منطقه و در نزدیکی کلوت¬¬ها برداشت شد.نتایج حاصل از بررسی¬های xrd نشان داد که گرد و غبار شهداد در کانی¬های کوارتز (35-45 %)، کلسیت (21-25 %)، پلاژیوکلاز (8-12 %)، مسکوویت (6-11 %)، ارتوکلاز (5~%)، دولومیت (4~%) و گچ (3~%) غالبیت دارد و کانی¬های کلریت، هورنبلاند و کریستوبالیت به مقدار ناچیزی در نمونه¬های گرد و غبار وجود دارند. آنالیز نمونه¬های خاک سطحی نیز نشان داد کانی¬ کوارتز با میانگین 32 %، هالیت (18 %)، کلسیت (16 %)، پلاژیوکلاز (11 %)، مسکوویت (10 %)، دولومیت (5 %) و کلریت (5 %) از غالبیت برخوردارند و گچ، ارتوکلاز، کریستوبالیت و کائولینیت درصد ناچیزی از ترکیب کانی-ها را به خود اختصاص داده¬اند. آنالیز xrfنمونه¬های گرد و غبار و خاک منطقه، sio2، loi، cao، al2o3، fe2o3، na2oوmgoرا به عنوان ترکیب اکسیدهای مهم منطقه معرفی کرد. ایستگاه dواقع در بخش مرکزی شهداد، به علت فاصله داشتن از منطقه غبار خیز شرق شهداد، نسبت به دیگر ایستگاه¬ها کمتر تحت تاثیر طوفان¬های گرد و غبار قرار می¬گیرد؛ از این رو ترکیب عنصری متفاوتی با دیگر ایستگاه¬ها دارد. srو baمقدار قابل توجهی از عناصر کمیاب را در بین نمونه¬ها به خود اختصاص داده¬اند. همچنین بررسی فاکتور غنی¬سازی نشان می¬دهد که گرد و غبار رسوب کرده در تمامی ایستگاه¬ها به غیر ایستگاه dمنشاء طبیعی دارد.

طبقه بندی شدت بیابان زایی در منطقه نیاتک سیستان با استفاده از مدل icd
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده منابع طبیعی 1387
    محمود حسینی     محمدرضا اختصاصی

چکیده ندارد.