نام پژوهشگر: مهدی ابراهیمی نژاد

بررسی رابطه بین بازارگرایی، کارآفرینی گرایی، یادگیری شبکه ای و نوآوری سازمانی(حوزه مطالعه: سازمانهای تولیدی شهر کرمان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1388
  غلامرضا علی میرزایی   مهدی ابراهیمی نژاد

اهمیت فوق العاده نوآوری برای شرکت هایی که در دنیای رقابتی و متغیر امروزی فعالیت می کنند، باعث می شود تا مسائل مهم و مرتبط با آن مورد بررسی بیشتری قرار گیرد. از آنجاییکه بازارگرایی برای شرکت ها باعث کسب مزیت رقابتی می شود و مشتری گرایی که یکی از اجزای اصلی آن می باشد، اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده، در این تحقیق، تاثیر بازارگرایی همراه با دو متغیر دیگر به نام های کارآفرینی گرایی و یادگیری شبکه ای بر نوآوری سازمانی مورد آزمون قرار گرفت.اصل اساسی بازارگرایی این است که هر شخص در سازمان درک کند که هر شخص و هر وظیفه ای می تواند و باید مستمراً به مهارت ها و دانش در جهت ایجاد ارزش برتر برای مشتریان کمک کند. از بین 279 شرکت تولیدی که جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دادند، 165 پرسشنامه(روایی و پایایی پرسشنامه ها از طریق نظرخواهی از متخصصین علم مدیریت و ضریب آلفای کرونباخ(0.96) مورد تایید قرار گرفت) از 91 شرکت به صورت تصادفی به دست آمده و حاصل تجزیه و تحلیل هایی که با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون صورت گرفت، نشان داد که کارآفرینی گرایی و بازارگرایی بر نوآوری سازمانی تاثیر مستقیم دارند ولی تاثیر مستقیم یادگیری شبکه ای بر نوآوری سازمانی تایید نگردید.

بررسی نقش ارتباطات سازمانی در سازمان های عضو ستادمدیریت بحران شهرستان بوشهر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1389
  حبیب پوررشیدی   مهدی ابراهیمی نژاد

چکیده هدف از این تحقیق ، بررسی نقش ارتباطات سازمانی در مدیریت بحران سازمان های دولتی است. تحقیق سازمان های عضو ستاد بحران شهرستان بوشهر را در بر می گیرد. تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. تمامی مدیران عالی، میانی و عملیاتی سازمان های(هلال احمر، آتش نشانی، استانداری، فرمانداری، اداره راه وترابری، اداره جهادکشاورزی، بنیادمسکن، آب وفاضلاب، اداره برق، اداره گاز،علوم پزشکی، کمیته امداد، مخابرات، بهزیستی وشهرداری) نمونه این تحقیق انتخاب شدند. پرسشنامه از قبل ساخته شده به همراه پرسشنامه جمعیت شناختی ابزاراین تحقیق بودند. نتایج تحقیق نشان دادکه ارتباطات سازمانی با مدیریت بحران رابطه مثبت و معنی داری دارد. به جز سازمان هلال احمر واستانداری شهرستان بوشهر بقیه سازمان های شهرستان واحدی به نام مدیریت بحران یا تیم واتاق بحران نداشتند. بنابراین پیشنهاد می گردد در وهله اول ایجاد پایگاه اطلاعاتی کلی و محلی و دوم تشکیل تیم و اتاق بحران برای هر سازمان؛ تا مدیریت بحران با کارایی واثربخشی بیشتری همراه گردد.

بررسی تأثیر طرح بسته بندی ( تصویر ، برند ) بر رفتار مصرف کننده در انتخاب محصولات غذایی- مطالعه موردی شرکت پگاه کرمان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1390
  حمیده عباس پور اپورواری   مهدی ابراهیمی نژاد

دردنیای رقابتی امروزی با انواع مختلف کالا ، موفقیت هرمحصول در فروش ، مستلزم این است که بسته بندی وظاهر محصول بتواند ارتباط موثری را با خریداران ایجاد کند و زمینه جلب نظر مشتری را فراهم سازد. با توجه به نقش و اهمیت بسته بندی در رفتار خرید مصرف کننده، هدف این مطالعه ، بررسی تأثیر طرح بسته بندی ( تصویر ، برند ) بر رفتار مصرف کننده در انتخاب محصولات شرکت پگاه کرمان می باشد. این تحقیق از نظر ماهیت به روش توصیفی – همبستگی انجام شده وجامعه آماری آن شامل کلیه مصرف کنندگان محصولات لبنیاتی شرکت پگاه کرمان می باشند . در تحقیق حاضر روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد استفاده قرار گرفته است. برای بدست آوردن حجم نمونه در این تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده که بر اساس این فرمول تعداد نمونه برابر با 384 نفر می باشد. پرسشنامه ای که برای این تحقیق استفاده شده، پرسشنامه 11 ماده ای محقق ساخته می باشد. این پرسشنامه دارای 4 مولفه؛ تصویر روی بسته بندی، جلب توجه، باورهای پیرامون خصوصیات محصول، ارزیابی و انتخاب محصول می باشد. روایی صوری این پرسشنامه به روش سیگمای شمارشی 87 % بدست آمده است و پایایی کل آزمون به روش آلفای کرونباخ 73/0 به دست آمده است. نتایج حاکی از آن است که قرار دادن تصویر محصول روی بسته بندی ، بر جلب توجه مصرف کننده به محصول ، ارزیابی مزایای تجربی ، پردازش تصویری افراد نسبت به محصولات ، ارزیابی نوع برند (ناشناس و معتبر) و انتخاب محصول توسط مشتریان تاثیر مثبت دارد. هر چقدر سبک پردازش مشتریان مصورتر وتجربیات قبلی مشتریان از محصول بیشتر شود، ارزیابی و انتخاب آن محصول توسط آنها نیز بیشتر خواهد شد.

بررسی نقش مدیریت بحران در پیامدهای اجتماعی زلزله بم
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان 1390
  ایوب سلطانی نژاد   مهدی ابراهیمی نژاد

در این تحقیق تلاش گردیده که نقش مدیریت بحران در پیامدهای اجتماعی زلزله بم مورد بررسی قرار گیرد وبا توجه به موضوع ونوع کار مورد نظر از روش پیمایش استفاده شده است. بر این اساس 6 فرضیه تدوین شده است و پس از مشخص نمودن جامعه آماری(3550نفر) ، با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران تعداد 360 نفر از دانش آموزان متوسطه عمومیعادی شهر بم به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، انتخاب و اطلاعات مورد نظر با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه شفاهی از افراد نمونه جمع آوری شده است. پس از آن با استفاده از آمار توصیفی (نمودار و جدول ) و آمار استنباطی(با استفاده از نرم افزارspss )به آزمون فرضیات پرداخته شده است و مشخص شد که بین مدیریت بحران زلزله ( متغیر وابسته) و تمامی متغیرهای مستقل (سرمایه اجتماعی (مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی)، کنترل اجتماعی و روحیه اجتماعی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد.

بررسی اثرات تصمیم گیری خلاق در کنترل بحران سازمانی در فرمانداری های استان کرمان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1391
  الهام ابولی پور دهنوی   مهدی ابراهیمی نژاد

وقوع بحران در هر سازمانی اجتناب ناپذیر است . در شرایط بحرانی از الگوهای عقلائی تصمیم گیری نمی توان بهره برد . استفاده از تصمیم گیری خلاق می تواند راه حلی برای خروج از بحران باشد .در این پژوهش نقش تصمیم گیری خلاق در کنترل بحران سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است . براین اساس 6 فرضیه تدوین شده است و پس از مشخص شدن جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه به تعداد 77 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است . پس از آن با استفاده از آمار توصیفی ( جداول ونمودار) و آمار استنباطی (با استفاده از نرم افزار spss) به آزمون فرضیات پرداخته شده است . یافته های تحقیق نشان داد که بین کنترل بحران (متغیر وابسته ) و تمامی متغیر های مستقل ( جدید بودن راه حل ها ، شناخت راه حل ها ، انگیزه و اعتماد به نفس افراد ، تجربه و دانش ، اعتماد بین اعضاء تیم تصمیم گیری و باارزش بودن اهداف) ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد .

بررسی رابطه بین رویکرد کارآفرینانه و چابکی در شرکت های تولیدی شهرکرمان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1391
  سعید خسروی   مهدی ابراهیمی نژاد

در محیط های کسب وکار امروزی که همراه با تغییر و عدم اطمینان می باشند، شرکت ها می توانند از طریق اتخاذ رویکرد کارآفرینانه عملکرد خود را بهبود بخشند. علاوه بر این، در سالهای اخیر، مفهوم چابکی سازمانی و علی الخصوص تولید چابک به عنوان راهکاری برای مطابقت با تغییرات سریع و عدم اطمینان محیط مطرح گردیده است. این پژوهش به بررسی رابطه بین رویکرد کارآفرینانه و چابکی در شرکت های تولیدی می پردازد. بدین منظور یک مطالعه موردی صورت گرفت که نمونه آماری آن شامل تعداد صد شرکت تولیدی شهر کرمان می باشد. داده های مربوط به رویکرد کارآفرینانه و مولفه های پنج گانه آن شامل نوآوری، ریسک پذیری، پیشگامی، مبارزه رقابتی و استقلال به عنوان متغیرهای مستقل و چابکی به عنوان متغیر وابسته، با استفاده از دوپرسشنامه مجزا جمع آوری گردیده و فرضیات تحقیق بوسیله آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های حاصل از تحلیل آماری، وجود رابطه معنا دار مثبت بین رویکرد کارآفرینانه و چابکی را تایید می نمایند. همچنین به جز مولفه ریسک پذیری، مابقی مولفه های مربوط به رویکرد کارآفرینانه دارای رابطه مثبت معنادار با چابکی بودند. نتیجه پژوهش حاضر می تواند مدیران و صاحبان کسب و کارهای تولیدی را در ارزیابی وضعیت رویکرد کارآفرینانه و چابکی و در صورت نیاز ارتقاء سطح آنها در جهت بهبود عملکرد شرکت خود یاری نماید.

بررسی وضعیت و ارائه راهکارهای اجرائی ارتقاء اثربخشی آموزش های فنی و حرفه ای در استان کرمان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1391
  محمود صبوری   مهدی ابراهیمی نژاد

نظام آموزش حرفه ای هر کشور مانند یک نهاد، مسئول آماده سازی افراد برای کار قلمداد می شود. نظام آموزش فنی و حرفه ای با تکیه بر نیازهای جامعه و آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی و برای شکوفایی و باروری نیروی انسانی تلاش می کند. علی رغم تغییرات مثبتی که در سال های اخیر در نگرش و علم رخ داده، هنوز این نوع آموزش ها در کشورهای در حال توسعه از منزلت اجتماعی پایینی برخوردار است. در حقیقت ارزیابی نقش ارتباطی ضعیف این آموزش ها چنین موقعیتی را ایجاد کرده است. لذا ضرورت دارد که نه تنها در ساختار سیستم آموزشی آن، بلکه در مفاهیم، مفروضات و تئوری های اقتادی و اجتماعی مبتنی بر توسعه ی نیروی انسانی آموزش های فنی و حرفه ای تغییرات اساسی ایجاد شود. در این تحقیق به دنبال راهکاری اجرایی جهت ارتقاء اثربخشی آموزش های فنی و حرفه ای می باشیم. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری تحقیق، کارآموختگان سازمان فنی و حرفه ای و گروه های هدف سازمان فنی و حرفه ای استان کرمان می باشند. داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از دو پرسشنامه مجزا و محقق ساخته جمع آوری شده است. به این صورت که یک پرسشنامه جهت بررسی وضعیت موجود آموزش های فنی و حرفه ای (کیفیت اساتید، منابع درسی، برنامه ریزی آموزشی، تجهیزات، مشاوره های لازم، حمایت های مالی و پشتیبانی ها) در میان 377 کارآموخته ی سازمان فنی و حرفه ای توزیع گردید که 340 پرسشنامه برگشت داده شد و مورد تحلیل قرار گرفت. پرسشنامه دیگر جهت سنجش اثرات نیاز سنجی بازار کار بر روی اثر بخشی آموزش های فنی و حرفه ای در میان370 نفر از افراد گروه های هدف توزیع گردید که 254 پرسشنامه برگشت داده شد و قابل استفاده بود. جهت آزمون فرضیه تحقیق و بررسی مدل تحقیق، از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. همچنین از آزمون t یک طرفه و آزمون فریدمن جهت بررسی وضعیت موجود و رتبه بندی شاخص های کیفیت اساتید، منابع درسی، برنامه ریزی آموزشی، تجهیزات، مشاوره های لازم، حمایت ها و پشتیبانی های لازم استفاده گردید. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت نیازسنجی بازار کار بر ارتقاء اثربخشی و آموزش های سازمان فنی و حرفه ای در استان کرمان می باشد. همچنین مشخص گردید که شاخص های مورد مطالعه به طور معنی داری متفاوت هستند و در این میان بالاترین امتیاز مربوط به کیفیت اساتید می باشد و تجهیزات، برنامه ریزی آموزشی، مشاوره، منابع درسی و حمایت مالی و پشتیبانی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند و در نهایت نتایج آزمون t یک طرفه نشان داد که شاخص حمایت مالی و پشتیبانی های لازم از کارآموختگان وضعیت مطلوبی ندارد.

بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی بر عملکرد:مطالعه موردی سازمان آموزش فنی و حرفه ای شهرستانهای استان کرمان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1391
  فرهاد فتاحی   مهدی ابراهیمی نژاد

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی و عملکرد در سازمان آموزش فنی و حرفه ای شهرستان های استان کرمان می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است و جامعه مورد مطالعه شامل 300 نفر ازکارکنان آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان می باشد. حجم نمونه 168 نفر بود که تعداد 175 پرسشنامه توزیع و 161 تای آن عودت داده شد. روش نمونه گیری تصادفی ساده است. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد شده توانمندسازی روانشناختی با 15سوال و پرسش نامه استاندارد شده مدل تعالی کیفیت اروپا برای عملکرد سازمان با 40 سوال استفاده شد که درصد پایایی هر دو پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0 و 85/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی استفاده گردید. نتیجه فرضیه اصلی پژوهش حاکی از آن است که بین دو متغیر توانمندسازی روانشناختی و عملکرد سازمان رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. نتایج فرضیات فرعی نشان می دهد که بین احساس شایستگی،احساس معنی داری، احساس خودتعیینی و احساس موثر بودن در کارکنان و عملکرد سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و هرچه این ویژگی ها در کارکنان بیشتر مشاهده شود عملکرد سازمان بهبود می یابد.

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر پهنه بندی فضایی خطر زلزله شهرستان زرند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای (gis) و تکنیک های تصمیم گیری چند منظوره
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1391
  آزاده ایزدی یزدان آبادی   مهدی ابراهیمی نژاد

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر پهنه بندی فضایی خطر زلزله در شهرستان زرند با بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی(gis) صورت گرفته که با کمک این نرم افزار نقشه عوامل و پهنه بندی خطر زلزله مشخص شده و نشان می دهد که گسل کوهبنان از چه قسمت هایی از شهرستان زرند عبور کرده و با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره عوامل موثر در زلزله شهرستان زرند مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته و مشخص می شود که کدامیک از عوامل از سایر عوامل موثرتر بوده و باعث بوجود امدن خسارت بیشتر در شهرستان زرند می شود.

بررسی تأثیر بحران خشکسالی بر ابعاد وفاداری گردشگران داخلی شهر اصفهان: مطالعه ی موردی خشکسالی زاینده رود شهر اصفهان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
  آرزو کیوان فر   مهدی ابراهیمی نژاد

هدف از انجام این تحقیق "بررسی تأثیر بحران خشکسالی بر ابعاد وفاداری گردشگران داخلی شهر اصفهان" است، تا پس از آن، راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت زاینده رود و همچنین گردشگری در اصفهان ارائه شود. روش تحقیق حاضر توصیفی_پیمایشی است و ابزار تحقیق پرسشنامه ی استاندارد با طیف پنج گزینه ای لیکرت است. نمونه ی آماری مشتمل بر 385 نفر از گردشگران داخلی شهر اصفهان در سال 1392 بود که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت. نتایج همبستگی کندال و اسپیرمن نشان داد که خشکی زاینده رود بر رضایت گردشگر، نیاز گردشگری، انگیزه ی گردشگری و تصور مطلوب گردشگر تأثیر دارد. از آنجا که این چهار عامل به عنوان ابعاد وفاداری گردشگر شناسایی شده اند، پس خشکی زاینده رود وفاداری گردشگر را تحت تأثیر قرار می دهد. کلید واژه: بحران خشکسالی، وفاداری گردشگر،گردشگری

شناسایی استراتژی های موثر بر توسعه محصول جدید از دیدگاه مدیران صنایع کوچک و متوسط شهر کرمان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
  سیمین حکمتی نیا   مهدی ابراهیمی نژاد

هدف از این پژوهش شناسایی استراتژی های موثر بر توسعه محصول جدید از دیدگاه مدیران صنایع کوچک ومتوسط شهر کرمان در سال 1392 است. در این تحقیق ابتدا با مطالعات کتابخانه ای و با بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان، فرضیات تحقیق بیان شد سپس در مقیاسی وسیع تر مورد شناسایی و بررسی قرار گرفتند. جامعه آماری این پژوهش را مدیران صنایع فعال کوچک و متوسط شهر کرمان تشکیل داده اند که نمونه ای متناسب با جامعه آماری پژوهش به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و پژوهش به روش همبستگی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از برآورد اعتبار و پایایی در بین پاسخ گویان توزیع گردید . بعد از جمع آوری پرسشنامه ها با استفاده از ضرایب آماری متناسب با نوع متغیر ها (آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن و کندال ) محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیات بیانگر این است که بین استراتژی های تحقیق وتوسعه داخلی شرکت ها، به کارگیری نیروی انسانی تحصیل کرده وساختارهای ارگانیک و توسعه محصول جدید از دیدگاه مدیران صنایع کوچک و متوسط شهر کرمان رابطه مستقیم وجود دارد. بین استراتژی خرید فناوری و اتحادهای استراتژیک وتوسعه محصول جدید نیز ارتباط مستقیم وجود دارد ولی شدت این رابطه چندان زیاد نیست. بین استراتژی تأمین منابع مالی خارجی و توسعه محصول جدید رابطه معناداری مشاهده نشد . واژگان کلیدی : استراتژی توسعه محصول جدید، صنایع کوچک و متوسط،استراتژی تحقیق و توسعه، ساختار ارگانیک

بررسی تأثیر عوامل مشارکت مردمی بر مدیریت بحران سیل، بررسی موردی سازمان های متولی بحران استان چهارمحال و بختیاری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
  کبری حیدری   مهدی ابراهیمی نژاد

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر عوامل موثر مشارکت مردمی بر مدیریت بحران سیل، از دیدگاه سازمانهای متولی بحران استان چهارمحال و بختیاری می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است و جامعه مورد مطالعه شامل 140 نفر ازکارکنان سازمان های متولی بحران استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان شهرکرد می باشد. روش نمونه گیری، طبقه ای است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده که درصد پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0/932 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی استفاده گردید. نتیجه فرضیه اصلی پژوهش حاکی از آن است که بین دو متغیر مشارکت مردمی و مدیریت بحران سیل رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. نتایج فرضیات فرعی نشان می دهد که بین پشتکار و استقامت، کیفیت زندگی، انعطاف پذیری، ارتباطات، اشتراکات، تعادل جنسیتی و هماهنگی از دیدگاه سازمان های متولی بحران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و هرچه به این متغیرها بیشتر توجه شود مشارکت مردم در مدیریت بحران سیل بیشتر می شود و مدیریت بحران سیل تحت تأثیر قرار می گیرد.

بررسی تاثیر امنیت اجتماعی بر میزان موفقیت کارآفرینان استان کرمان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1392
  علی پورمحمدی   مهدی ابراهیمی نژاد

امنیت اجتماعی در افراد مختلف خصوصا کارآفرینان می تواند زمینه های مساعد برای کار و تلاش به وجود آورده، این زمینه ها تفکر افراد را هدایت، خلاقیت را تقویت، و قدرت ریسک پذیری افراد را بالا می برد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر امنیت اجتماعی بر میزان موفقیت کارآفرینان استان کرمان می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری کارآفرینان موفق استان کرمان بوده اند که تعداد 70 نفر بعنوان نمونه انتخاب و سپس داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های با اجزاء استاندارد و ضریب پایایی 72% به آزمون فرضیه های اصلی و فرعی پرداخته شده است. وجود رابطه مستقیم و مثبت بین 4 مولفه امنیت اجتماعی در فرضیات فرعی و فرضیه اصلی نشان از وجود ارتباط مثبت معناداری بین میزان امنیت اجتماعی و موفقیت کارآفرینان استان کرمان دارد. همچنین با افزایش امنیت جانی، امنیت فکری، امنیت جمعی وامنیت مالی، میزان موفقیت کارآفرینان افزایش می یابد.

بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی بر توانمندی بالقوه کارآموزان فنی و حرفه ای از دیدگاه کارآموزان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  فاطمه محمدی   مهدی ابراهیمی نژاد

اگر کارآفرینی را ضرورت حیاتی عصر حاضر بدانیم ، باید به مهم ترین عامل کارآفرینی یعنی ایجاد و توسعه آن، اعتقاد داشته باشیم که در این عرصه آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای و تربیت کارآموزان فنی و حرفه ای از جایگاه ویژه ای برخوردارند، تا با تغییر در دانش،نگرش و ایجاد و پرورش مهارت های کارآفرینانه در فراگیران آن ها را برای ورود به بازارکار و راه اندازی کسب و کار جدید توانمند گرداند. این تحقیق با هدف مشخص نمودن رابطه میان آموزش کارآفرینی و توانمندی بالقوه کارآموزان فنی و حرفه ای انجام شده است. فرضیه اصلی تحقیق رابطه میان آموزش کارآفرینی و توانمندی کارآموزان فنی و حرفه ای را بررسی می کند. روش تحقیق کاربردی و جامعه آماری ، کارآموزان فنی و حرفه ای شهرستان کرمان که دوره کارآفرینی را گذرانده بودند می باشد که به کمک فرمول کوکران تعداد 120 نفر از آن ها به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه ای (با آلفای کرونباخ93 /0)، با سه مقیاس سنجش دانش و نگرش و مهارت های کارآفرینی طراحی شد و پس از تایید اساتید و خبرگان مرتبط با موضوع تحقیق در بین کارآموزان توزیع و جمع آوری گردید. جهت تحلیل داده ها، ابتدا آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار spss مورد بررسی قرار گرفت. سپس از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق و برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون t تک نمونه و آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج نشان داد بین آموزش کارآفرینی و توانمندی بالقوه کارآموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .

بررسی تأثیر ابعاد کسب و کارهای خانوادگی بر توسعه کارآفرینی استراتژیک (مطالعه موردی: شهرک صنعتی شماره 1 و 2 شهر کرمان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  زهرا رضائی   مهدی ابراهیمی نژاد

کسب و کار های خانوادگی با در اختیار داشتن ترکیبی منحصر به فرد از منابع انسانی، منابع مالی، حمایت های اجتماعی و .... بهترین عامل برای حمایت از جریان کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید هستند. از طرفی، شرکت ها هنگامی خود را درگیر کارآفرینی استراتژیک می کنند، که به طور همزمان به دنبال کشف حوزه های کسب و کار آینده و بهره برداری از حوزه های کنونی باشند. هنگامی که شرکت هر کدام از موارد اکتشاف یا بهره برداری را متوقف سازد؛ با یک سری فرصت ها و چالش ها روبرو می شود. ویژگی های منحصر به فرد کسب و کارهای خانوادگی موجب شده تا این نوع کسب و کارها بهتر بتوانند زمینه ی مساعدی برای توسعه ی کارآفرینی استراتژیک فراهم آورند. این پژوهش، تأثیر چهار بُعد عدالت، تعارض، خویشاوندگرایی و هویت کسب و کارهای خانوادگی را بر توسعه ی کارآفرینی استراتژیک مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری این پژوهش را کارمندان اداری شرکت های خانوادگی مستقر در شهرک های صنعتی شماره 1 و 2 شهر کرمان تشکیل داده اند و به دلیل کوچک بودن حجم جامعه، حجم نمونه برابر حجم جامعه و برابر 68 نفر است. این پژوهش به روش همبستگی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از برآورد اعتبار و پایایی در بین پاسخ گویان توزیع گردید. برای بررسی فرضیات، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی و برای برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری ( با نرم افزار lisrel ) استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که «عدالت»، «هویت» و «خویشاوندگرایی» بر توسعه کارآفرینی استراتژیک تأثیر مثبت و « تعارض» بر توسعه ی کارآفرینی استراتژیک تأثیر منفی دارد.

بررسی ارتباط بین رهبری تحول آفرین با مدیریت کیفیت جامع در کارخانه واگن سازی پلور سبز شهرستان زرند
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1394
  هادی عرب پور داهوئی   حمید تابلی

در این تحقیق رابطه بین رهبری تحول آفرین و مدیریت کیفیت جامع مورد بررسی قرار گرفت و پس از تجزیه و تحلیل دادها وجود رابطه مثبت و معنی داری بین فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی اثبات شد

بررسی مدل تعالی سازمانی(efqm) در شرکت گاز استان کرمان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1394
  فاطمه شیروانی سعادت آبادی   علی ملاحسینی

مدل تعالی efqm در سال 1991 توسط بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت جامع به عنوان معیاری جهت ارزیابی متقاضیان نشان کیفیت اروپایی، و تعیین تعالی سازمانی در شرکت های اروپایی ارائه شده است. چارچوب مدل برتری efqm بر پایه نه حوزه ایجاد شده است.پنج حوزه از آنهاگروه توانمندسازها را تشکیل می دهندو بیان کننده ی نوع فعالیت های سازمان و چگونگی انجام آن ها است.چهار حوزه باقیمانده گروه نتایج را تشکیل می دهند و خواسته هایی را مشخص می کنند که سازمان باید با اجرای توانمندسازها به آن ها دست یابد. مدل تعالی سازمانی از دو قسمت زیر تشکیل می شود: الف:توانمندسازها (enablers ) شامل: رهبری، استراتژی، کارکنان ، شراکت ها و منابع، فرآیندها، محصولات و خدمات ب:نتایج(results) شامل: نتایج مشتری، نتایج کارکنان، نتایج جامعه، نتایج کسب وکار از آن جایی که اهداف و مقاصدی که یک سازمان در نظر دارد( وضعیت مورد نظر) با روند کاری که در پیش گرفته است ( وضعیت موجود) به دلیل عدم آگاهی کارکنان، جاری سازی نامناسب استراتژی، عدم تعریف دقیق ذی نفعان،....متفاوت است و اگر این تفاوت زیاد باشد سازمان از این تفاوت ضرر می کند

بررسی رابطه بازارگرایی درونی با کیفیت زندگی کاری کارکنان و کیفیت خدمات مطالعه موردی شرکت حمل ونقل جهادنصر کرمان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  محمود افضلی هوتکی   مهدی ابراهیمی نژاد

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بازارگرایی درونی با کیفیت زندگی کارکنان و کیفیت خدمات (مطالعه موردی شرکت حمل و نقل جهاد نصر کرمان) انجام شده است. روش تحقیق بصورت توصیفی – همبستگی بوده، جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت حمل و نقل جهاد نصر کرمان در سال 1394 به تعداد 185 نفر می باشد

بررسی تاثیر ویژگی های بازاریابی نوآورانه بر میزان فروش شرکتهای پروژه محور استان کرمان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده مدیریت 1394
  افشین احمدی گوهری   علی ملاحسینی

شرکتهای پروژه محور دارای ویژگی های منحصر به فردی در اندازه و مراحل توسعه خود هستند. این ویژگیها علاوه بر اینکه روش مناسب بازاریابی آنها را از روش های بازاریابی مرسوم در بنگاه های بزرگ جدا می کنند. مسئله اصلی در این شرکت ها تاثیر مولفه های بازاریابی نوآورانه بر میزان فروش و اولویت بندی و رتبه بندی این مولفه ها بر اساس اهمیت آن است. در این تحقیق متغیرهای تمرکز بر مشتری، تمرکز بر بازار، جایگاه منحصر به فرد، توجه به عامل تغییر و قیمت مناسب تمام شده محصول به عنوان متغیرهای مستقل و متغیر میزان فروش به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است

بررسی موانع فرایند تصمیم گیری عقلایی در میان مدیران مالی ادارات و سازمان های دولتی شهرستان های استان کرمان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1386
  علیرضا جاهدی   مهدی ابراهیمی نژاد

چکیده ندارد.

بررسی مقایسه ای تاثیر موافقت نامه gats بر قدرت رقابت پذیری بخش بیمه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه: رهنمودی برای ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1387
  مریم سلیمانی شیخ آبادی   مهدی ابراهیمی نژاد

چکیده ندارد.

بررسی رابطه عملکرد بخشهای مختلف تامین اجتماعی با رضایت مندی بیمه شدگان این سازمان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان 1377
  حمید محمدیان   مهدی ابراهیمی نژاد

این پایان نامه تحت عنوان بررسی رابطه عملکرد کارکنان بخشهای مختلف تامین اجتماعی با رضایتمندی بیمه شدگان آن کوششی است برای سنجش آن سازمان ، لذا با توجه به هدف و ماهیت آن از روش توصیفی استفاده گردیده است .

بررسی عوامل موثر بر افزایش میزان سپرده گذاری مشتریان در شعب بانک تجارت شهرستان رفسنجان (از دیدگاه مشتریان )
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی 1378
  حسن مغویی نژاد   مهدی ابراهیمی نژاد

در این تحقیق تلاش گردیده تا مهمترین عوامل موثر در افزایش میزان سپرده گذاری از دیدگاه مشتریان که از سرمایه های ارزنده بانک محسوب می شوند، مورد شناسایی و آزمون قرار گیرد. این عوامل در قالب پنج متغیر شامل : بهبود روابط اجتماعی کارکنان با مشتریان ، ویژگیهای فردی خوب و مناسب کارکنان ، تبلیغات ، میزان سود پرداختی و عرضه خدمات مطلوب ، دسته بندی گردیده و سپس مورد آزمون قرار گرفته اند. در فصل ادبیات تحقیق ، پیشینه موضوع نتایج و یافته های تحقیقات و مطالعات پیرامون موضوع تهیه و مورد بررسی قرار گرفته است .

بررسی ارتباط بین عوامل فشارزای شغلی با ایجاد از خود بیگانگی در کارکنان ادارات و نواحی آموزش و پرورش شهر کرمان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان 1379
  منوچهر اسلامی   مهدی ابراهیمی نژاد

این تحقیق به بررسی ارتباط بین عوامل فشارزای شغلی شامل : ابهام نقش ، تعارض نقش ، گرانباری نقش با ایجاد از خودبیگانگی در کارکنان ادارات و نواحی آموزش و پرورش شهر کرمان می پردازد.

بررسی مسائل و مشکلات ارزشیابی کارکنان در سازمان جهاد کشاورزی و ارائه الگوی مناسب برای سازمان جدید
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی 1380
  علی کریم زاده کارنما   مهدی ابراهیمی نژاد

در این تحقیق تحت عنوان بررسی مسائل و مشکلات ارزشیابی کارکنان در سازمان جهاد کشاورزی و ارائه الگوی مناسب برای سازمان جدید تلاش شده است تا مهمترین مسائل و مشکلات ارزشیابی کارکنان شناسایی و ارائه گردد. همچنین راه حل مناسب برای سازمان جدید بیان شود. در فصل اول : بیان مساله ، تعریف موضوع سوالات (فرضیات) ، اهمیت مسئله و ... بیان و کلیه اصطلاحاتی که نیاز به تعریف داشتند تعریف شدند. در فصل دوم : ادبیات تحقیق ، پیشینه موضوع از منابع متعدد تهیه و مورد بررسی قرار گرفت. در فصل سوم : به منظور آزمون فرضیات تحقیق از طریق پرسشنامه ، اطلاعات لازم جمع آوری و سپس با استفاده از روشهای آماری ارتباط هر یک از فرضیات پنج گانه شامل ارزشیابی کنندگان ، ارزشیای شوندگان ، واحد ارزشیابی سازمان امور اداری و استخدامی و کارکنان در میان سه دسته مدیران کارشناسان و کارکنان دسته بندی گردیده و ارتباط آنها با ارزشیابی کارکنان مورد آزمون قرار گرفت. در فصل چهارم : یافته های تحقیق در قالب جداول مناسب آماری تنظیم و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در فصل پنجم : پیشنهادات و مشکلات تحقیق بیان و نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد : 1)مدیران هر پنج فرضیه را مورد تایید قرار می دهند. 2) کارشناسان فقط فرضیه پنجم را مورد تایید قرار می دهند. 3) کارکنان هر پنج فرضیه را رد می کنند.