بررسی مدل تعالی سازمانی(efqm) در شرکت گاز استان کرمان

پایان نامه
چکیده

مدل تعالی efqm در سال 1991 توسط بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت جامع به عنوان معیاری جهت ارزیابی متقاضیان نشان کیفیت اروپایی، و تعیین تعالی سازمانی در شرکت های اروپایی ارائه شده است. چارچوب مدل برتری efqm بر پایه نه حوزه ایجاد شده است.پنج حوزه از آنهاگروه توانمندسازها را تشکیل می دهندو بیان کننده ی نوع فعالیت های سازمان و چگونگی انجام آن ها است.چهار حوزه باقیمانده گروه نتایج را تشکیل می دهند و خواسته هایی را مشخص می کنند که سازمان باید با اجرای توانمندسازها به آن ها دست یابد. مدل تعالی سازمانی از دو قسمت زیر تشکیل می شود: الف:توانمندسازها (enablers ) شامل: رهبری، استراتژی، کارکنان ، شراکت ها و منابع، فرآیندها، محصولات و خدمات ب:نتایج(results) شامل: نتایج مشتری، نتایج کارکنان، نتایج جامعه، نتایج کسب وکار از آن جایی که اهداف و مقاصدی که یک سازمان در نظر دارد( وضعیت مورد نظر) با روند کاری که در پیش گرفته است ( وضعیت موجود) به دلیل عدم آگاهی کارکنان، جاری سازی نامناسب استراتژی، عدم تعریف دقیق ذی نفعان،....متفاوت است و اگر این تفاوت زیاد باشد سازمان از این تفاوت ضرر می کند

منابع مشابه

ارزیابی تعالی سازمانی شرکت ملی گاز ایران بر اساس مدل EFQM ویرایش 02

مدل های تعالی، روش مناسبی برای ارزیابی عملکرد سازمان ها می باشند. با بکارگیری این مدل ها، سازمانمی تواند عملکرد خود را با سایر رقبا در سطح ملی و بین المللی مقایسه کند. این مدل ها نشان می دهند کهبرتری سازمان یک برداشت نظری نیست بلکه بدست آوردن نتایج عملی است که مبتنی بر شواهد است و قابلسنجش می باشد.بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، مدل EFQM را برای تعیین میزان رشد و تعالی سازمان و ترسیم راه رسیدن بهتع...

متن کامل

طراحی الگوی تعالی استعداد با استفاده از رویکرد مرور سیستماتیک و فراترکیب کیفی در شرکت گاز استان اصفهان

در این پژوهش به طراحی مدل سرآمدی استعداد پرداخته شده است. علی رغم رایج بودن مفهوم تعالی و سرآمدی در حوزه منابع انسانی و وجود جوایز مختلف در سطح ملی و سازمانی، تاکنون مطالعات جامع و مانع در حوزه سرآمدی استعداد انجام نشده است. محقق با بکارگیری رویکرد مرور سیستماتیک و فراترکیب کیفی در این پژوهش به تحلیل نتایج و یافته های محققین قبلی پرداخته و با انجام گام های هفت گانه این روش مدل تعالی استعداد را ...

متن کامل

ارزیابی تعالی سازمانی شرکت ملی گاز ایران بر اساس مدل efqm ویرایش 02

مدل های تعالی، روش مناسبی برای ارزیابی عملکرد سازمان ها می باشند. با بکارگیری این مدل ها، سازمانمی تواند عملکرد خود را با سایر رقبا در سطح ملی و بین المللی مقایسه کند. این مدل ها نشان می دهند کهبرتری سازمان یک برداشت نظری نیست بلکه بدست آوردن نتایج عملی است که مبتنی بر شواهد است و قابلسنجش می باشد.بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، مدل efqm را برای تعیین میزان رشد و تعالی سازمان و ترسیم راه رسیدن بهتع...

متن کامل

ارزیابی تعالی سازمانی شرکت ملی گاز ایران بر اساس مدل efqm ویرایش ۰۲

مدل های تعالی، روش مناسبی برای ارزیابی عملکرد سازمان ها می باشند. با بکارگیری این مدل ها، سازمانمی تواند عملکرد خود را با سایر رقبا در سطح ملی و بین المللی مقایسه کند. این مدل ها نشان می دهند کهبرتری سازمان یک برداشت نظری نیست بلکه بدست آوردن نتایج عملی است که مبتنی بر شواهد است و قابلسنجش می باشد.بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، مدل efqm را برای تعیین میزان رشد و تعالی سازمان و ترسیم راه رسیدن بهتع...

متن کامل

ارائه مدلی به منظور مدیریت عملکرد در شرکتهای توزیع برق برمبنای مدل تعالی سازمانیefqm

مدیریتعملکرد یکیاز مهمترین فرآیندهای استراتژیک سازمانها در عصر کنونی جهت بالابردن کیفیت و بهرهوری به- شمار میآید.این فرآیند از آنجایی اهمیت راهبردی مییابد که بدانیم مدیریت عملکرد ابزار بهبود و سرآمدی سازمان را از طریق ارتباط و تعدیل اهداف و نتایج فردی،گروهیو سازمانی فراهم میآورد و علاوه بر آن وسیلهای برای شناسایی و تشویق عملکرد برتر و اداره کردن فعالیتها براساس نتایج ارزیابی است و چنانچه به ...

15 صفحه اول

ارزیابی عملکرد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری بر اساس مدل تعالی سازمانیefqm

ارزیابی عملکرد، به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می شود که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع، در جهت دستیابی به هدفها، به شیوه ای اقتصادی، توام با کارایی و اثربخشی صورت می گیرد. مدلهای مختلفی جهت ارزیابی عملکرد سازمانها وجود دارد. از جمله این مدلها، می توان به مدل efqm اشاره نمود. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی عملکرد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس م...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده مدیریت و اقتصاد

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023