نام پژوهشگر:

محمدجعفر قنبری جهرمی

تخلفات گمرکی در حقوق ایران و اسناد سازمان جهانی گمرک
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391
    ناهید چلوپزی     محمدجعفر قنبری جهرمی

اولین و اساسی ترین رویه گمرکی در هر کشور صادرات و واردات و تبادل کالا است که در حقیقت اساسی ترین بخش های اقتصاد ملی یک کشور را تشکیل می دهند. نقش تعیین کننده گمرک در هدایت موثر و مطلوب جریان تجارت بین المللی و تأمین جایگاهی شایسته برای کشورهای متبوع در عرصه بازرگانی جهانی امری شناخته شده است. از این رو به وجود آوردن شرایطی که بتواند مبادلات تجاری را فراهم سازد و تشریفات جابه جایی کالا؛ اعم از واردات، صادرات و ترانزیت را بیش از پیش ساده تر، دقیقتر و کنترل شده تر نماید و با ضابطه مندی بیشتری پیش رود، در اولویت اهمیت گمرک های جهان و صاحبان اندیشمند اقتصاد و تجارت بین المللی قرار دارد. در این میان گمرک ایران با انعقاد موافقتنامه های تسهیلات گمرکی، ایجاد و الحاق کنوانسیون های بین المللی ناظر بر فعالیت های گمرکی، بهره گیری از قوانین و مقررات مدرن، حذف مکانیسم های سنتی و دستی در تشریفات جابه جایی کالا، منطقه گرایی و تدوین استراتژی های تجاری و اقتصادی منطقه ای را در اهداف آتی خود داشته است. با نگاهی اجمالی مبتنی بر دستاوردهای حاصل از پژوهش حاضر به موضوع تخلفات گمرکی در ایران و اسناد سازمان جهانی گمرک آنچه که در ضمیمه h کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو معرفی شده به صورت غالب قوانین ملی را به عنوان شرایط حاکم و ناظر بر تخلفات گمرکی دانسته است لیکن با اولویت بندی و ملحوظ نمودن کمیته های ذیل عنوان کارگروه تخلفات گمرکی در سازمان جهانی گمرک قراردادن این موضوعات در قانون امور گمرکی از اصول اساسی تلقی می گردد.

وضعیت حقوقی لوله های نفتی در حقوق بین الملل دریا
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1386
    سعید هاشمی لاله آبادی     ابراهیم بیگ زاده

چکیده ندارد.

وضعیت اضطراری اقتصادی: رافع مسئولیت بین المللی دولت
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1399
    سعید عباسی     محمدجعفر قنبری جهرمی

چکیده ندارد.

تأمین مالی بین المللی پروژه محور پروژهای نفت و گاز با استفاده از وام های سندیکایی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1399
    میثم سعیدی     پرویز ساورایی

چکیده ندارد.

نظام حقوقی جزایر در حقوق بین الملل
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1399
    اسماء سالاری     ابراهیم بیگ زاده

چکیده ندارد.

حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در نظام سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر حقوق ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1389
    بهنام انصافی آذر     محمدجعفر قنبری جهرمی

چکیده ندارد.

مسئولیت شرکت مادر در قبال فعالیت های شرکت های فرعی در شرکت های چند ملیتی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1389
    مهسا حسینی مقدم     محمدجعفر قنبری جهرمی

چکیده ندارد.

انتقال فناوری از طریق سرمایه گذاری خارجی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1387
    فهیمه فیروزبخت     محمدجعفر قنبری جهرمی

چکیده ندارد.

مفهوم سلب مالکیت خزنده: با نگاهی ویژه به تحولات اخیر در این خصوص
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1389
    زینب مالکی     گودرز افتخار جهرمی

چکیده ندارد.

شرکت های امنیتی و نظامی خصوصی و حقوق مخاصمات مسلحانه
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1389
    جلال الدین محمد نجفی     علی هنجنی

چکیده ندارد.

مشروعیت تحریم های اقتصادی ایالات متحده آمریکا از منظر حقوق بین الملل
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1389
    سمانه سمیعی     محمدجعفر قنبری جهرمی

چکیده ندارد.

بررسی ابعاد حقوقی سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1388
    مهدی سپهری یگانه     محمدجعفر قنبری جهرمی

چکیده ندارد.

بررسی ریسک های غیر تجاری در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی و روش های حقوقی کاهش آن ها
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1389
    انسیه مهاجری     فرهاد خمامی زاده

چکیده ندارد.

ضرورت انعقاد یک عهدنامه جهان شمول در خصوص استانداردهای حقوقی سرمایه گذاری خارجی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1388
    محمد آرین     محمدجعفر قنبری جهرمی

چکیده ندارد.

موافقت نامه trims و پیامدهای آن در صورت الحاق دولت ایران به سازمان تجارت جهانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1388
    منا مسعودی     محمدجعفر قنبری جهرمی

چکیده ندارد.

مستثنیات و موارد سقوط مصونیت دولت در پرتو تحولات جاری تقنینی و قضایی بین المللی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1388
    مرتضی خضری     محمدجعفر قنبری جهرمی

چکیده ندارد.

قراردادهای تامین مالی پروژه
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1387
    سلمی شریفی     محمدجعفر قنبری جهرمی

چکیده ندارد.

رژیم بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1389
    مجتبی بابایی     محمدجعفر قنبری جهرمی

چکیده ندارد.

ضوابط حقوقی حاکم بر فعالیت شرکت های فراملی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1389
    مرضیه حسینایی خزان     محمدجعفر قنبری جهرمی

چکیده ندارد.

شیوه های حمایت از سرمایه گذاری خارجی تحت حقوق بین الملل و حقوق ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1388
    صغری نجات الهی     محمدجعفر قنبری جهرمی

چکیده ندارد.

چهارچوب های حقوقی تنظیم و نظارت بر بانکداری بین المللی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1388
    بابک وثوقی زاده     محمدجعفر قنبری جهرمی

چکیده ندارد.

مناقصات دولتی در حقوق ایران و حقوق تجارت بین الملل
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1387
    مقداد ترابی     محمدجعفر قنبری جهرمی

چکیده ندارد.

مسئولیت بانک ها در معادلات اعتبارات اسنادی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1387
    مهدی اعتمادی     پرویز ساورایی

چکیده ندارد.