نام پژوهشگر:

فریبرز معظمی

تاثیر smear layer در میزان ریزنشت اپیکالی متعاقب درمانهای اندودنتیکس
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380
    فریبرز معظمی     اکبر خیاط

چکیده ندارد.

بررسی آزمایشگاهی اثر سه نیروی اسپریدر در روش تراکم جانبی بر روی میزان ریزنشت اپیکالی و ایجاد شکستگی های ریشه
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1385
    راضیه مولوی     صفورا صاحبی

چکیده ندارد.

مقایسه آزمایشگاهی اثر بازدارنده پرکردگی کانال به تنهایی یا همراه با کلسیم هیدروکساید در از بین بردن باکتری enterococcus faecalis در کانال ریشه دندان انسان
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1383
    مجید جعفری     فریبرز معظمی

چکیده ندارد.

بررسی آزمایشگاهی اثر هیدروکسید کلسیم بر سختی و استحکام عاج دندان
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1385
    داود نارک نژاد     صفورا صاحبی

چکیده ندارد.

مقایسه آزمایشگاهی میزان ریزنشت اپیکالی بدنبال پرکردن کانال با دو روش apical plug و customized cone technique در مدل دندانهای با اپکس باز
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1382
    فرشید محمودی     فریبرز معظمی

چکیده ندارد.

صدمات تروماتیک دندانی در دندانهای دائم
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380
    نوید فاضل زاده     فریبرز معظمی

چکیده ندارد.

بررسی رابطه میزان وقوع درد و تورم (flare-up)، و فاکتورهای کلینیکی مختلف متعاقب انجام درمانهای اندودنتیکس
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380
    پگاه وهبی     فریبرز معظمی

چکیده ندارد.

انواع تحلیل ریشه، تشخیص و درمان آنها
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380
    آتوسا احدنژاد     فریبرز معظمی

چکیده ندارد.

مقایسه آزمایشگاهی توانایی مهر و موم سازی angelus mineral trioxide aggregate و portland cement در حفرات پرفوریشن فورکا
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1384
    معصومه افسا     فریبرز معظمی

چکیده ندارد.

cellular behavior and scanning electron microscope evaluation of pro-root mta, root mta and modified mta on fibroblast l929
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1385
    سمیرا شاه سیاه     فریبرز معظمی

چکیده ندارد.

بررسی میزان وقوع flare-up و عوامل کلینیکی وابسته، در بیماران مراجعه کننده به بخش اندو دانشکده دندان پزشکی شیراز
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1384
    اسماعیل حسین زاده     فریبرز معظمی

چکیده ندارد.

مقایسه آزمایشگاهی اثر ضد میکروبی سیلر ah26 و سیلر ahplus در کانال های ریشه آلوده به باکتری enterococcus faecalis
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1384
    فاطمه مختاری     فریبرز معظمی

چکیده ندارد.

مقایسه کلینیکی بین طولهای ریشه بدست آمده توسط دستگاه اپکس یاب الکترونیکی formatron v و رادیوگرافی
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380
    صفورا صاحبی     فریبرز معظمی

چکیده ندارد.

بررسی آزمایشگاهی سیل اپیکالی روش تراکم جانبی گوتاپرکا در دمای اتاق و دمای 33 درجه سانتیگراد
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1381
    مریم برهانی حقیقی     فریبرز معظمی

چکیده ندارد.

-
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1385
    سمیرا شاه سپاه     فریبرز معظمی

چکیده ندارد.

-
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1386
    بابک کرمی     اکبر خیاط

چکیده ندارد.

تاثیر تمیز کردن فایل، قبل از استریلیزاسیون بر روی کیفیت استریلیتی باکتریهای هوازی
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380
    غلامعلی زارع     فریبرز معظمی

چکیده ندارد.

مقایسه تأثیر بوپی واکائین و لیدوکائین به عنوان داروی بی حسی موضعی در میزان بروز دردهای پس از درمان ریشه دندان
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1389
    حسین میرهادی     فریبرز معظمی

چکیده ندارد.

مقایسه اثر بخشی تجویز قبل از شروع درمان سلکوکسیب و ژلوفن بر کاهش درد پس از درمان اندودنتیک در دندانهای وایتال
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1387
    امیر کاوسی     عدنان اتباعی

چکیده ندارد.

بررسی تأثیر کلروفرم بر روی میزان ریزنشت اپیکالی در درمانهای مجدد اندو
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1388
    مریم احمدی     صفورا صاحبی

چکیده ندارد.

-
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1388
    احسان بهرام پور     فریبرز معظمی

چکیده ندارد.