نام پژوهشگر: فریده اشرف گنجویی

تاثیر هوش هیجانی بر احساس خودکارآمدی در مربیان ورزشی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1390
  زهرا رحمانی   فرشاد تجاری

مقدمه هوش هیجانی نوعی فراتوانایی است که مشخص می کند چگونه می شود از سایرمهارت های از جمله بهره هوشی به بهترین صورت استفاده کرد و هوش هیجانی ، توانایی شناسایی هیجان های خود و دیگران و تمایزبین آنها واستفاده ازاین اطلاعات برای هدایت تفکرو رفتار فرد تعریف کرده اند (مایر وسالوی ،1990) و یا درتعریف دیگری هوش هیجانی نوع دیگری ازهوش است که مشتمل برشناخت احساسات خویشتن واستفاده ازآن برای اتخاذ تصمیم های مناسب درزندگی ، توانایی اداره مطلوب خلق وخو و وضع روانی وکنترل تکانش هاست (گلمن ،1995). بیش از یکصد سال بهره هوشی (iq) به عنوان معیاری برای سنجش هوش فردی محسوب شده است شاید به همین خاطراست که تعدادزیادی ازوالدین ازهمان دوران قبل ازمدرسه رفتن ،نگران کیفیت یادگیری فرزند خودومدرسه ای که قراراست او درآن درس بخواند هستند ، غافل ازاینکه درسالهای اخیر تحقیقات علمی نشان داده که تنها داشتن هوش عقلانی زیاد برای کسب موفقیت کافی نیست وعلاوه بربهره هوشی ،کیفیات دیگری نیزلازم است. بسیاری ازافراد درزمینه علمی به خاطر بهره هوشی بالادر موسسات آموزشی ودانشگاهی به مدارج بالا رسیده اند اما بعضی ازهمین افراد درمحیط کار وخانواده به علت هوش هیجانی پایین چندان موفق نیستند به همین علت توسعه مفهوم هوش هیجانی منطقی ترین پاسخی است که تاکنون به این مسئله که چرا برخی از افراد با وجود داشتن هوش هیجانی بالا نسبت به سایرین درکارهای خود با مشکلات بیشتری مواجه می شوند ، ارائه شده است (بار- اون ، 1990) .زیرمقیاس هاس هوش هیجانی که توسط دانیل گلمن ، مایروسالوی ، بار-اون در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است گلمن اجزا خود آگاهی ،خود تنظیمی و انگیزش را مربوط به مهارت های خود مدیریتی ، همدلی و مهارت اجتماعی را به هنر برقراری رابطه با دیگران مرتبط دانسته است ( گلمن ، 1998) . درسال 1990 پیترسالوی و مایر اصطلاح هوش هیجانی را به عنوان شکلی از هوش اجتماعی که شامل توانایی در کنترل احساسات و عواطف خود و دیگران و توانایی تمایز قائل شدن بین آنها واستفاده از این اطلاعات به عنوان راهنمایی برای فکر و عمل فرد به کار بردند (چرنیس ، 2000) اشاره داشتند که هوش هیجانی این امکان را برای افراد فراهم می کند که به طور خلاقانه ، بیندیشیندم و از عواطف واحساسات خود در حل مسائل و مشکلات استفاده کنند . و چهار ویژگی تشخیص عواطف ، استفاده موثراز عواطف ، فهم و درک عواطف و تنظیم و کنترل عواطف را برای آن در نظر گرفتند ( یراستد ، 1999 ، چرنیس ، 2000، پونگ تنگ فات ، 2002 ) . سالوی ومایر ( اکبرزاده ،1383، خائف الهی ودوستار، 1382) گلمن ( گلمن1383 ، گلمن 1998) بار- اون ، اورم واشتون (2003) سیواناثان وفکن (2002) وی سینگر (1998) هیکس ودالویگس (هیکس 2003) مک گاروی ، جانسون وانیدوک (1999) بگ شاو ( بگ شاو ، 2000) وپالمر، استوف وگاردنر ( گاردنرواستوف ،2002) نشان داده است که در خصوص اجزای هوش هیجانی اتفاق نظر وجود ندارد. روش شناسی شرکت کنندگان 100 مربی زن و100 مربی مرد در رشته های ورزشی ووشو و تنیس روی میز پرسشنامه ها را به صورت داوطلبانه تکمیل کردند. ابزار از پرسشنامه هوش هیجانی لین و همکاران (2009) شامل 27 سئوال با مقیاس 5 ارزشی لیکرت ( کاملا" مخالفم ، تا حدودی مخالفم ، نه مخالف نه موافق ، تا حدودی موافقم ، کاملا" موافقم ) است . این پرسشنامه از 6 زیرمقیاس (خودآگاهی 4 سئوال ،آگاهی اجتماعی4 سئوال ، خوش بینی 4 سئوال ، مهارت های اجتماعی4 سئوال ،استفاده موثر ازعواطف 6 سئوال ، تنظیم و کنترل عواطف 5 سئوال ) تشکیل شده است و از پرسشنامه احساس خودکارآمدی مربیان ورزشی فیلتز و همکاران (1999) شامل 24 سئوال 10 ارزشی بوده است و از 4 زیرمقیاس ( اثرانگیزشی 7 سئوال ، اثر استراتژی بازی 7 سئوال ، اثر شخصیت سازی 4 سئوال و اثر تکنیک آموزشی 6 سئوال ) و هر سئوال از گزینه اصلا" مطمئن نیستم ( نه خیر ) شروع و به گزینه کاملا" موافقم ( بلی ) ختم می شد ، جمع آوری شدند . برای تعیین اعتبار درونی ابزار ، از ضریب اعتماد آلفای کرونباخ استفاده گردید ، تجزیه وتحلیل عاملی تاییدی وجود و قابل استفاده بودن تمامی زیرمقیاس های پرسشنامه های مذکور را مورد تایید قرار داد نتیجه گیری : یافته های تحقیق نشانگر این مطلب است با توجه به قابلیت برخی از زیرمقیاس های هوش هیجانی در تاثیرگذاری آن برروی خودکارآمدی در مربیان ورزشی و قابل آموزش بودن هوش هیجانی ، توصیه می شود که تمهیداتی برای آموزش و تقویت زیرمقیاس های تاثیرگذار هوش هیجانی براحساس خودکارآمدی در مربیان ورزشی به اجرا درآید. و علاوه بر این 6 خرده مقیاس هوش هیجانی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت ، می توان از نحوه تاثیر گذاری زیرمقیاس های دیگر بر روی هوش هیجانی مربیان ورزشی نیز بررسی به عمل آورد . با توجه به این که احتمال دارد ، برخی عوامل روانی واجتماعی وبرخی فاکتورهای مدیریتی در افزایش وکاهش میزان خودکارآمدی مربیان تاثیرگذار باشند ( مثلا" اعتماد به نفس، تیپ های شخصیتی ، مهارتهای ارتباطی ، میزان استرس ، حمایت های اجتماعی و.....) پیشنهاد می شود تحقیقاتی در راستای بررسی شناخت ارتباط این عوامل بازدارنده وپیش دارنده با خودکارآمدی در مربیان ورزشی صورت پذیرد.و همچنین می توان به بررسی میزان تاثیرگذاری هوش هیجانی بر مربیان ورزشی از دیدگاه ورزشکاران نیز پرداخته شود .و همانطور که از نتایج تحقیق مشخص شد. هوش هیجانی با خودکارآمدی مربیان ورزشی ارتباط دارد و مربیانی که هوش هیجانی بالاتری داشتند ، از خودکارآمدی بالایی نیز برخوردار بودند . لذا پیشنهاد می شود درکلاسهای مربیگری ، برنقش هوش هیجانی تاکید بیشتری شودو با توجه به نتایج تحقیق حاضر مدیران باشگاه ها و موسسه های ورزشی در موقع انتخاب مربیان میزان هوش هیجانی آنها را به عنوان یکی از ملاک های انتخاب مد نظر قرار گیرد

اثرات توانمندسازی بر مدیریت دانش درکارکنان فدراسیون های ورزشی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی 1390
  بهارک رستادمهر   فریده اشرف گنجویی

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : در تحقیق حاضر، به بررسی«اثرات توانمندسازی بر مدیریت دانش در کارکنان فدراسیون های ورزشی» پرداخته شد و سوال اصلی تحقیق به شرح زیر مطرح گردید کهبه چه میزان توانمندسازی، بر مدیریت دانش در کارکنان فدراسیون های ورزشی موثر است؟ روش تحقیق، زمینه یابی است.جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی کارکنان فدراسیون های ورزشی که در 52 فدراسیون ورزشی مشغول به فعالیت بوده و نزدیک به 1500 نفر می باشند، تشکیل می دهند. با استفاده از مدل آماری رگرسیون چندمتغیری، یافته های تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت معنی داری بین «توانمندسازی» با «مدیریت دانش»، مشاهده می شود. بدین ترتیب که با افزایش «توانمندسازی»، «مدیریت دانش» نیز افزایش و با کاهش آن، «مدیریت دانش» نیز کاهش می یابد. واژه های کلیدی: توانمندسازی، مدیریت دانش، کارکنان فدراسیون ورزشی

بررسی مقایسه ای مهارت های شغلی اعضای هیئت علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های آزاد تهران در رشته های مختلف
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1390
  نوشین رحیم زاده   فریده اشرف گنجویی

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : در تحقیق حاضر، به بررسی «بررسی مقایسه ای مهارت های شغلی اعضای هیئت علمی دانشکده-های تربیت بدنی دانشگاه های آزاد تهران در گرایش های مختلف» پرداخته شد و سوال اصلی تحقیق به شرح زیر مطرح گردید که آیا مهارت های شغلی اعضاء هئیت علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاههای آزاد تهران در رشته های بیومکانیک ورزشی، فیزیولوژی ورزشی و مدیریت ورزشی متفاوت است؟ روش تحقیق، زمینه یابی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی اعضاء هیئت علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاههای آزاد شهر تهران در رشته های بیومکانیک ورزشی، فیزیولوژی ورزشی و مدیریت ورزشی تشکیل می دهند که تعداد کل آن ها 93 نفر می باشد، تشکیل می-دهد. با استفاده از مدل آماری تحلیل واریانس یکطرفه، یافته های تحقیق نشان داد که اساتید رشته مدیریت نسبت به اساتید دیگر رشته ها از مهارت های شغلی بالاتری برخوردارند. واژه های کلیدی: مهارت های شغلی، اعضای هیئت علمی، دانشکده های تربیت بدنی

رابطه بین کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن و تعهد سازمانی و ابعاد آن در معلمان با سابقه و جدیدالاستخدام تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مرکزی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1391
  محمد نباتی   محمدرضا اسمعیلی

رابطه بین کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن و تعهد سازمانی و ابعاد آن در معلمان با سابقه و جدیدالاستخدام تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مرکزی هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن و تعهد سازمانی و ابعاد آن در معلمان با سابقه و جدیدالاستخدام تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مرکزی است. نمونه آماری حاضر در تحقیق تمامی معلمان تربیت بدنی شاغل در آموزش و پرورش استان مرکزی به تعداد 217 نفر می باشند که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل سه پرسشنامه ویژگیهای فردی، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون با پایایی 86/0 و پرسشنامه تعهد سازمانی می یر و آلن با پایایی 83/0 هستند. نتایج نشان داد که معلمان جدید با میانگین کیفیت زندگی کاری 023/3 وضعیت بهتری نسبت به معلمان با سابقه با میانگین 678/2 دارند. بررسی تعهد سازمانی نشان داد که معلمان جدید با میانگین 751/3 دارای تعهد سازمانی بیشتری از معلمان قدیم با میانگین 243/3 هستند. یافته های استنباطی که از طریق آزمون ضریب همبستگی پیرسون کسب شد نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان مرکزی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون t دو گروه مستقل بیانگر آن بودند که بین کیفیت زندگی کاری در دو گروه معلمان جدید و با سابقه تفاوت معنی داری وجود دارد. یا فته های این مطالعه نشان داد که در تعهد سازمانی و ابعاد آن (عاطفی، مستمر، هنجاری) بین دو گروه معلمان جدید و قدیم تفاوت معنی داری وجود دارد. با استفاده از نتایج این تحقیق، به برنامه ریزان و مسئولین ادارات کل آموزش و پرورش پیشنهاد می شود با بالا بردن کیفیت زندگی کاری معلمان از طریق ایجاد تعادل بین نظام پرداختها و همچنین بررسی مسائل و مشکلات معلمان با سابقه تر به رفع برخی از موانع حاکم بر محیط کاری ایشان اقدام نمایند.

عوامل موثر بر مشکلات سازگاری باکناره گیری از ورزش قهرمانی در ایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1391
  الهام مشکل گشا   فرشاد تجاری

نوع ویژه ای از انتقال، کناره گیری از ورزش قهرمانی است. فرآیند انتقال از حرفه ورزش می تواند منبع اجتناب ناپذیر مشکلات تطبیق برای ورزشکاران باشد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی نحوه ارتباط عوامل موثر بر مشکلات تطبیق با کناره گیری ورزشکاران و ارائه مدلی مناسب در این زمینه می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل ورزشکاران با سابقه عضویت در تیم های ملی که بیش از سه سال از زمان کناره گیری آنها نگذشته باشد، است. 220 نفر ورزشکار کناره گیری کرده نمونه نهایی این تحقیق را تشکیل دادند. از پرسشنامه کناره گیری از ورزش حرفه ای سیسک( 2000) برای جمع آوری داده ها استفاده گردید. نهایتاً به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از تحلیل رگرسیون و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارspssو lisrel استفاده شده است. مجموعه ای از عوامل ورزشی (اختیار فرد در کناره گیری از ورزش، کناره گیری تدریجی و آهسته از ورزش، دستیابی به اهداف ورزشی، برنامه ریزی ، هویت ورزشی) و عوامل غیر ورزشی (سن ،جنس، تحصیلات ، شبکه حمایت اجتماعی و انتقال های غیر ورزشی) به عنوان متغیرهای مستقل و مشکلات فردی، مشکلات روانی- اجتماعی و مشکلات حرفه ای به عنوان متغیرهای وابسته وارد تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که هنگامی که رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته بصورت تک تک و بدون تعامل عوامل با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند، تمامی نه متغیر مستقل با مشکلات کناره گیری ارتباط معنادار دارند، اما هنگامی که تعامل و ارتباط تواما متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار می گیرد تنها چهار عامل سن، شبکه حمایت اجتماعی، سرعت کناره گیری و هویت ورزشی بر مشکلات فردی، روانی – اجتماعی و حرفه ای کناره گیری موثر هستند. خروجی نرم افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل اصلاحی برازش یافته می باشد( نسبتx2 به df زیر 1 می باشد، بنابراین میزان x2مقدار مناسب و پایینی است.میزان 05/0= rmsea،=98/0 gfi=، 90 /0= agfiنیز نشان دهنده مناسب بودن برازش مدل اصلاحی است. براساس نتایج این پژوهش در صورتی که بخواهیم از طریق عوامل ورزشی و عوامل غیر ورزشی مشکلات فردی، حرفه ای و روانی- اجتماعی ورزشکاران کناره گیری کرده از ورزش قهرمانی به طور تواما کاهش یابد، باید عوامل سن کناره گیری، شبکه حمایت اجتماعی، سرعت کناره گیری و هویت ورزشی در بین ورزشکاران مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور باید از کناره گیری در سنین پایین اجتناب نمود، . همچنین تدابیری به منظور افزایش شبکه حمایتی اطراف فرد در زمان کناره گیری اتخاذ گردد. از طرف دیگر سرعت کناره گیری ورزشکاران باید کنترل شده و از شدت آن کم شود. و نیز زمینه هایی برای کاهش میزان هویت ورزشی فرد، و امکان تقویت نقش های دیگر در ورزشکاران در طول دوران تکامل ورزش حرفه ای فراهم گردد. واژه های کلیدی: کناره گیری یا حذف شدن، بازنشستگی، انتقال، مشکلات کناره گیری، حرفه ورزش، مقابله، کیفیت تطبیق، پایان حرفه

تاثیر چهار هفته تمرین با تردمیل بر تعادل ایستا و پویای نابینایان و کم بینایان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی 1390
  نسترن سجادی مانیزانی   یحیی سخنگویی

ضعف تعادل در افرادی که دارای ناتوانیهای جسمی یا معلولیت خاصی هستند، مشکلاتی را از جمله عدم برقراری ارتباط با دیگران، درک نکردن محرکهای محیطی، مشکلات روانی مانند کاهش اعتماد به نفس و افسردگی و احتمال افزایش آسیب و خطر را باعث می گردد؛ لذا با توجه به اهمیت تعادل بالاخص در این قشر، هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر یک دوره تمرین با تردمیل بر تعادل نابینایان و کم بینایان بود. 36 دختر نابینا و کم بینای داوطلب با میانگین سنی (69/1± 11/16)، قد (30/6± 38/156) و وزن (35/18± 34/51) در این تحقیق شرکت نمودند. آزمودنی های گروه کنترل در طی این چهار هفته هیچ گونه برنامه تمرینی خاص نداشتند؛ حال آن که آزمودنی های گروه تجربی به مدت چهار هفته تحت یک دوره برنامه تمرین با تردمیل شامل تمرین روی سطح صاف و شیب دار با سرعت ثابت قرار گرفتند. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بوده و در آن از طرح پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است. کلیه مشخصات فردی و اطلاعات و داده های خام به دست آمده از آزمودنی ها توسط نرم افزار آماری spss16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بررسی یافته های به دست آمده از دو گروه کنترل و تجربی، تفاوت معناداری بین نتایج دو گروه مشاهده شد. نتایج نشان داد که پس از چهار هفته تمرین با تردمیل در تعادل ایستا و همچنین تعادل پویای گروه تجربی بهبود معنادارتری ایجاد شد که این مهم می تواند با توجه به بکارگیری تمام بدن حین تمرین با تردمیل و در نتیجه افزایش قدرت عضلات حاصل شده باشد. از طرفی بکارگیری تمام بدن در تمرین با تردمیل در وضعیت شیب دار، موجب وارد آمدن فشار بر عضلات شده، لذا حس عمقی می تواند بهبود یابد و این بهبودی روی تعادل اثرگذار باشد. این نتیجه با نتایج مطالعه borca(2010)، kibele و behm (2009)، toole و دستیاران (2000) و aveiro و دیگران (2006) همخوانی دارد. تمرین با تردمیل روی سطح صاف و شیب دار می تواند تعادل ایستا و پویا را در نابینایان و کم بینایان افزایش دهد.

ارتباط سبک رهبری مدیران ورزشی اداره ورزش و جوانان استان گلستان با میزان استفاده آن ها از فناوری اطلاعات براساس تحلیل swot
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1391
  آسیه کامجو   فریده اشرف گنجویی

هدف کلی این تحقیق تعیین ارتباط بین سبک رهبری مدیران ورزشی اداره ورزش و جوانان استان گلستان با میزان استفاده آن ها از فناوری اطلاعات براساس تحلیل swot می باشد . در این پژوهش به منظور جمع آوری و گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های زیر استفاده می گردد : الف) پرسشنامه محقق ساخته میزان استفاده از فناوری اطلاعات ب) پرسشنامه استاندارد سبک رهبری جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان اداره ورزش و جوانان استان گلستان می باشد . تعداد این افراد طی برآورد به عمل آمده توسط روابط عمومی اداره ورزش و جوانان برابر با 88 نفر می باشد لذا از روش سرشماری برای جمع آوری اطلاعات استفاده می شود.در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (توزیع فراوانی ها ، درصد ، میانگین ) واز روش آمار استنباطی،آزمون کای اسکویر، ضریب همبستگی اسپیرمن وanova جهت سنجش معناداری روابط بین متغیرها استفاده شده است . همچنین ازآزمون t مستقل برای سنجش میانگین دو گروه مدیران و کارشناسان مرد و زن در اداره ورزش و وجوانان و نیز ازآزمون دنباله داری ( تعقیبی توکی ) برای سنجش تفاوت بین میانگین گروه ها استفاده می شود .علاوه بر این ازآزمون رتبه بندی فریدمن برای تعیین اولویت های تأثیرفناوری اطلاعات بر سبک رهبری مدیران ورزشی اداره ورزش وجوانان استفاده شده است . نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین سبک رهبری تعامل گرا ومشارکتی در مدیران ورزشی استان گلستان با میزان اطلاعات آن ها ،رابطه معناداروجود دارد اما با سبک رهبری آمرانه وتحول گرا ارتباط معنا دار وجود ندارد لذا پیشنهاد می شود مدیران ورزشی استفاده ازسبک رهبری تعامل گرا و مشارکتی در برنامه های خود قرار داده تا بتوانند نتایج بهتری برای سازمان خود به دست آورند . واژ های کلیدی : فناوری اطلاعات ، مدیریت تعامل گرا ، تحول گرا ، مشارکتی ، آمرانه

بررسی نقش عوامل سازمانی نگرش مدیران و برنامه های مدیریت منابع انسانب بر برابری جنسیتی در فدراسیونهای ورزشی ایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1392
  غزاله ترکمن   محمدرضا اسمعیلی

مقدار سطح معنژ داری برای همه شاخس ها کوچکتر از پنج صدم بوده و با اطمینان نودوپنج درصد فرضیه فرعی پذیرفته میشود

ارتباط مدیریت مشارکتی با رضایت شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1392
  سعیده مقصودلو   محمدرضا اسمعیلی

هدف از این تحقبق بررسی ارتباط بین مولفه های مدیریت مشارکتی با رضایت شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی، پیمایشی و به روش همبستگی و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تعداد 21 فدراسیون به عنوان نمونه انتخاب شده است حجم نمونه مورد مطالعه از طریق فرمول کوکران شامل 279 نفر از کارکنان فدراسیون های محاسبه شده است. جمع آوری اطلاعات به دو طریق منابع ثانویه (کتابخانه ای) و اولیه توضیع سه پرسشنامه شامل پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه محقق ساخته مدیریت مشارکتی و پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی رابینز انجام شده است. روایی صوری پرسشنامه به تایید اساتید ومحققان رسیده است و نتایج پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش های مربوط به مدیریت مشارکتی76/. و برای پرسشهای رضایت شغلی 82/. تععین گردید.و ضریب همبستگی بین متغییر های تحقیق نشان داد که رابطه بین مولفه های مدیریت مشارکتی و رضایت شغلی معنی دار می باشد و با توجه به ضرایب رگرسیون رابطه مثبت و مستقیمی بین متغیرهای مسقل (مشارکت در برنامه ریزی و هدف گذاری، مشارکت در تصمیم گیری و حل مسئله، مشارکت در کنترل و نظارت ومشارکت در اجرا) با رضایت شغلی وجود دارد.

تاثیر شرکت در همایش های پیاده روی خانوادگی بر فرهنگ سازی ورزش های همگانی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی 1392
  علیرضا صفری   محمدرضا اسمعیلی

برگزاری همایش¬های پیاده روی خانوادگی یکی از سیاست¬های فدراسیون ورزش¬های همگانی است که در چند سال اخیر برای گرایش مردم به ورزش¬های همگانی انجام می¬شود. این تحقیق با هدف بررسی اثر شرکت در پیاده روی خانوادگی بر فرهنگ سازی ورزش¬های همگانی با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد شرکت کننده در مراسم¬های پیاده روی خانوادگی تشکیل می¬دادند که بر حسب شرایط زمانی و مکانی مختلف در سطح کشور برگزار می¬شود. براساس روش نمونه گیری خوشه¬ای چند مرحله¬ای و بر طبق فرمول نمونه گیری کوکران 911 نفر از کسانی که در مراسم¬های پیاده روی خانوادگی شرکت می¬کنند، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته¬ای استفاده شد که شامل ویژگی¬های دموگرافیکی و نه عامل فرهنگ سازی ورزشی¬های همگانی(عملکرد ورزشی، مشارکت ورزشی؛ اخلاق ورزشی، آگاهی نسبت به ورزش، انگیزش ورزشی، درونی سازی ورزش، پوشش ورزشی، نگرش ورزشی و انتقال ارزش¬های ورزشی) بود. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون t تک نمونه ای، مدل سازی معادلات ساختاری(sem) و تحلیل عاملی تأییدی(cfa) برای بررسی اثرات شرکت در همایش-های پیاده روی خانوادگی بر فرهنگ سازی ورزش¬های همگانی استفاده گردید. تحلیل آماری این پژوهش توسط نرم افزارهای spss16 و amos 18 انجام شد و داده¬ها در سطح p<0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در مدل نهایی تحقیق در بین نه عامل موجود در فرهنگ سازی ورزش¬های همگانی به ترتیب درونی سازی ورزش با ضریب مسیر 71/0، مشارکت در ورزش با ضریب مسیر 0/64، عملکرد ورزشی با ضریب مسیر 0/53 آگاهی نسبت به ورزش و نگرش ورزشی هر یک با ضریب مسیر برابر 0/51، انگیزش ورزشی با ضریب مسیر 0/36، انتقال ارزش¬های ورزشی با ضریب مسیر 0/33، رشد اخلاق ورزشی با ضریب مسیر 0/28، و در نهایت پوشش ورزشی با ضریب مسیر 0/18 از شرکت در همایش¬های پیاده روی خانوادگی تأثیر پذیرفته اند(p<0/05). به صورت کلی شرکت در همایش¬های پیاده روی خانوادگی بر فرهنگ سازی ورزش-های همگانی اثر گذار است.

شناسایی عوامل موثر بر رشد صنعت گردشگری ورزشی از دیدگاه کارکنان و مدیران ورزشی استان مازنداران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1392
  محمدرضا گویا   فریده اشرف گنجویی

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش¬های اجرا و نتایج به دست آمده): امروزه گردشگری ورزشی فراتر از یک صنعت، به پدیده¬ای اجتماعی- اقتصادی در سطح جهانی تبدیل شده است و بسیاری از کشورها، با سرمایه گذاری فراوان، فواید و اثرات این صنعت را خوب درک کرده و به عنوان منبعی مهم جهت بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، افزایش اشتغال، درآمد، توسعه زیرساخت¬ها، افزایش شهرت و برندسازی مقصد خود درآورده¬اند. لذا هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر رشد صنعت گردشگری ورزشی از دیدگاه کارکنان و مدیران ورزشی استان مازنداران بوده است. جامعه¬ی پژوهش حاضر عبارت بوده¬اند از کلیه کارکنان و مدیران ورزشی استان مازندران که تعداد 148 نفر از آنان با روش تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان و کرجسی به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش که از نوع پیمایشی و تحلیلی می¬باشد، از پرسش نامه¬ی محقق ساخته با 30 سوال استاندارد استفاده شد که پس از سنجش روایی و پایایی آن بین گروه نمونه توزیع گردید. جهت بررسی اثرگذاری، رتبه بندی و تعیین مهمترین عوامل تأثیر گذار از آزمون دوجمله ای، آزمون رتبه بندی فریدمن و شاخص¬های آمار توصیفی استفاده شد. نتایج توسط نرم افزار 16spss- تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه کارکنان و مدیران ورزشی استان مازندران، عوامل سوق دهنده، جذب کننده و بازدارنده بر رشد و توسعه¬ی صنعت گردشگری مازندران موثر می¬باشند. واژه¬های کلیدی: گردشگری ورزشی، عوامل سوق دهنده، عوامل جذب کننده، عوامل بازدارنده.

شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی 1393
  صدیقه هاشمی   محمدرضا اسمعیلی

چکیده: • امروزه در عصر حاضر ورزش و مشارکت افراد در فعالیت های ورزشی به عنوان یک پدیده اجتماعی در خور بررسی وتأمل است. از مهم ترین کارکردهای این پدیده، نقش مهم آن در ایجاد سلامت جامعه است. واین موضوع را می توان از طریق ورزش برروی زندگی افراد که در این زمینه مشارکت دارند، به روشنی مشاهده کرد. همچنین آموزش و پرورش نقش اساسی در رشد و پیشرفت و توسعه هر جامعه دارد. ارتقای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جوامع بستگی به توجه مسئولان و برنامه ریزان و توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش در آن کشور دارد. تحقیق حاضر از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی بوده است.جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مدیران و معلمان تربیت بدنی مدارس مقطع ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 93-1392 بوده است که این تحقیق موردی در مناطق 1.4.8.13 آموزش پرورش صورت گرفته است. جامعه آماری حدود 460 نفربوده اند. این پرسشنامه محقق ساخته شامل 32 سوال با متغیرهای موانع فرهنگی ،موانع مالی ،موانع ساختاری،موانع زمانی ،موانع انگیزشی ،موانع جسمانی-روانی ،موانع مدیریتی و برنامه ریزی بوده است،با ارزش گذاری از نوع لیکرت است که هر پاسخ، امتیازی بین 1 تا 5 را به خود اختصاص می دهد..تعیین حجم نمونه با کمک جدول مورگان صورت گرفت که حدود134 نفربوده است وبه روش در دسترس نمونه گیری انجام شد. در این تحقیق جهت تحلیل دادها برای خلاصه کردن و طبقه بندی داده های خام و محاسبه فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، دامنه تغییرات و جداول فراوانی و نمودار از آزمون توصیفی استفاده گردید و از آزمون های استنباطی کلموگروف اسمیرنوف جهت نرمال بودن داده ها، آزمون تی نمونه ای برای تعیین گزینه ها و از آزمون فریدمن به منظور رتبه بندی موانع و عوامل توسعه ورزش های پایه در مدارس شهر تهران استفاده گردید.نتایج نشان داد که موانع فرهنگی ،موانع مالی ،موانع ساختاری،موانع زمانی ،موانع انگیزشی ،موانع جسمانی-روانی ،موانع مدیریتی و برنامه ریزی بر رشد وتوسعه ورزش های پایه مدارس تاثیر داشته است. پیشنهاد می¬شود هر یک از مولفه¬های موانع به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و موانع مشارکت از دو دیدگاه معلمان وصاحب نظران بررسی گردد و اقدامات و راهکارهای موثری در زمینه افزایش پیشرفت ورزش های پایه ارائه شود.

مدیریت و برنامه ریزی مشارکت مردم تهران در تفریحات ورزشی فضای باز؛ با توجه به انگیزه ها، موانع، رضایت فراغتی و رضایت از زندگی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1393
  باقر مرسل   علی زارعی

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان مشارکت مردم تهران، انگیزه ها و موانع، سطح رضایت از فراغت و رضایت از زندگی در میان شرکت کنندگان در فعالیت های ورزشی فضای باز و ارائه آن جهت مدیریت و برنامه ریزی بهتر تفریحات ورزشی بود. روش تحقیق همبستگی بود. 1200 نفر از زنان و مردان بالای 18 سال تهران، به طور تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی پرسش نامه ها بیشتر از 0.75 بود. روایی سازه نیز از طریق تحلیل عاملی تأییدی به کمک لیزرل انجام شد. از آمار توصیفی، آزمون همبستگی پیرسون، آزمون های t مستقل، anova ، mnova و از آزمون تعقیبی شفی استفاده شد. جهت درک روابط بین متغیرهای مکنون، از روش آماری مدل یابی معادلات ساختاری (sem) استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که نیمی از افراد در طول هفته، 35.9% در طول ماه و 24 درصد در طول سال مشارکتی در تفریحات ورزشی فضای باز نداشتند. مشارکت مردان در تفریحات ورزشی فضای باز بیشتر از زنان بود. 82.3 درصد کل افراد در تفریحات خشکی مشارکت داشتند. انگیزه های مشارکت، به ترتیب نیازهای روانی، سلامت و آمادگی جسمانی و احساس تکامل بود. اولین دسته از عواملی که مانع مشارکت افراد می شد، موانع ساختاری بود. بین ابعاد موانع و میزان مشارکت ارتباط منفی معنی داری وجود داشت. بعد آموزشی مهمترین عامل رضایت فراغتی بود. رضایت فراغتی زنان بیشتر از مردان بود. میانگین نمره رضایت از زندگی افراد مورد مطالعه 12.9 بود. رضایت از زندگی در فعالیت های آبی بیشتر بود. بین میزان مشارکت ماهانه و سالانه و رضایت از زندگی ارتباط معنی داری وجود داشت. بین بعد روانی رضایت از فراغت و رضایت از زندگی ارتباط مثبت معنی داری وجود داشت. بین رضایت از فراغت و رضایت از زندگی ارتباط معنی داری وجود نداشت. بعد سرگرمی بیشترین تأثیر را بر انگیزه ها، بعد بین فردی بیشترین تأثیر را بر موانع و بعد آرامش بیشترین تأثیر را بر رضایت فراغتی داشت. مشارکت از انگیزه ها تأثیر بیشتری می گرفت و رضایت فراغتی به ترتیب متأثر از انگیزه ها، موانع و مشارکت بود.