تاثیر شرکت در همایش های پیاده روی خانوادگی بر فرهنگ سازی ورزش های همگانی

پایان نامه
چکیده

برگزاری همایش¬های پیاده روی خانوادگی یکی از سیاست¬های فدراسیون ورزش¬های همگانی است که در چند سال اخیر برای گرایش مردم به ورزش¬های همگانی انجام می¬شود. این تحقیق با هدف بررسی اثر شرکت در پیاده روی خانوادگی بر فرهنگ سازی ورزش¬های همگانی با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد شرکت کننده در مراسم¬های پیاده روی خانوادگی تشکیل می¬دادند که بر حسب شرایط زمانی و مکانی مختلف در سطح کشور برگزار می¬شود. براساس روش نمونه گیری خوشه¬ای چند مرحله¬ای و بر طبق فرمول نمونه گیری کوکران 911 نفر از کسانی که در مراسم¬های پیاده روی خانوادگی شرکت می¬کنند، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته¬ای استفاده شد که شامل ویژگی¬های دموگرافیکی و نه عامل فرهنگ سازی ورزشی¬های همگانی(عملکرد ورزشی، مشارکت ورزشی؛ اخلاق ورزشی، آگاهی نسبت به ورزش، انگیزش ورزشی، درونی سازی ورزش، پوشش ورزشی، نگرش ورزشی و انتقال ارزش¬های ورزشی) بود. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون t تک نمونه ای، مدل سازی معادلات ساختاری(sem) و تحلیل عاملی تأییدی(cfa) برای بررسی اثرات شرکت در همایش-های پیاده روی خانوادگی بر فرهنگ سازی ورزش¬های همگانی استفاده گردید. تحلیل آماری این پژوهش توسط نرم افزارهای spss16 و amos 18 انجام شد و داده¬ها در سطح p<0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در مدل نهایی تحقیق در بین نه عامل موجود در فرهنگ سازی ورزش¬های همگانی به ترتیب درونی سازی ورزش با ضریب مسیر 71/0، مشارکت در ورزش با ضریب مسیر 0/64، عملکرد ورزشی با ضریب مسیر 0/53 آگاهی نسبت به ورزش و نگرش ورزشی هر یک با ضریب مسیر برابر 0/51، انگیزش ورزشی با ضریب مسیر 0/36، انتقال ارزش¬های ورزشی با ضریب مسیر 0/33، رشد اخلاق ورزشی با ضریب مسیر 0/28، و در نهایت پوشش ورزشی با ضریب مسیر 0/18 از شرکت در همایش¬های پیاده روی خانوادگی تأثیر پذیرفته اند(p<0/05). به صورت کلی شرکت در همایش¬های پیاده روی خانوادگی بر فرهنگ سازی ورزش-های همگانی اثر گذار است.

منابع مشابه

بررسی انگیزه های شرکت کنندگان در ورزش های همگانی در فضاهای روباز

هدف این تحقیق, بررسی انگیزه های شرکت افراد در ورزش های همگانی شهر رشت بود. در 8 ایستگاه ورزش همگانی، 3000 نفر به تمرین و ورزش می پرداختند که 700 نفر به عنوان نمونة آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامة محقق ساخته و حاوی 30 سؤال بسته بود که 5 انگیزة اصلی شرکت در ورزش همگانی و دیگر دلایل شخصی را با مقیاس پنج ارزشی لیکرت اندازه گیری می کرد. پس از نظر خواهی تخصصی در مورد روایی، اعتبار پرسش...

متن کامل

مقایسة کیفیت زندگی بانوان شرکت کننده و غیر شرکت کننده در ورزش های همگانی

هدف از پژوهش حاضر مقایسة کیفیت زندگی زنان شرکت­ کننده و غیر شرکت­ کننده در ورزش ­های همگانی است. جامعة آماری تحقیق بانوان بیست تا شصت سالة شهر سرپل ذهاب و تعداد آنان نامحدود است. تعداد آزمودنی­ ها براساس فرمول کوکران برای جامعه نامحدود سیصدوهشتادوچهارنفر تعیین شد. بر این ­اساس سیصدوهشتادوچهارنفر از بانوان شرکت­کننده در ورزش­های همگانی  به طور تصادفی برای نمونة گروه تجربی و به همین­ تعداد از بان...

متن کامل

شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی در ایران

هدف از تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر در توسعه فرهنگ ورزش همگانی بوده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است که به شیوه توصیفی تحلیلی و به شکل میدانی به مرحله اجرا درآمده است. جامعه پژوهش حاضر تعداد 800 نفر از کارشناسان و مدیران و دست اندرکاران ورزش همگانی کشور بودندکه از این میان و با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد 260 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ضریب پایایی پرسشنامه...

متن کامل

بررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش همگانی

هدف از تحقیق حاضر، بررسی نقش چهارگانه رسانه‌های ورزشی (فرهنگ‌سازی، آموزشی، اطلاع‌رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی) در توسعه فرهنگ ورزش همگانی بود. روش تحقیق توصیفی – همبستگی و روش اجرا پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل صاحب‌نظران حوزه ورزش و رسانه بودند. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته بود که روایی آن را استادان دانشگاه‌ها و متخصصان تأیید کردند و پایایی آن (89/0 = a) به‌دست آمد. از آمار...

متن کامل

نقش برنامه خصوصی سازی بر توسعه ورزش های همگانی از دیدگاه کارشناسان

هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین اجرای برنامه خصوصی­سازی و توسعه ورزش­های همگانی از دیدگاه کارشناسان انجام گرفت. مواد و روش­ها: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا همبستگی بود که به روش میدانی انجام گرفت. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه محقق ساخته بود که با توجه به تحقیقات مختلف و اهداف خصوصی­سازی و توسعه ورزش همگانی تهیه شد. روایی پرسشنامه به­وسیله تعد...

متن کامل

بررسی مدل تاثیر ابعاد فعالیت‌های رسانه ‌های جمعی بر گرایش به ورزش همگانی در شهر تهران

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مدل تاثیر ابعاد فعالیت‌های رسانه‌های جمعی بر گرایش به ورزش همگانی در شهر تهران بود. این پژوهش از نظرهدف، کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، جزء پژوهش‌های توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه استفاده کنندگان از مراکز ورزشی و تندرستی شهر تهران بودند که جهت نمونه گیری از روش خوشه ای استفاده شده است. ابتدا شهر تهران به 5 منطقه شمال، جنو...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023