نام پژوهشگر: علیرضا صفری

موانع فقهی وحقوقی خروج قهری اراضی از مالکیت خصوصی اشخاص وراهکارهای آن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1391
  علیرضا صفری   علی سعیدی

در این رساله ،موانع فقهی و حقوقی خروج قهری اراضی از مالکیت خصوصی اشخاص و راهکارهای آن موردبرسی قرارگرفته است ؛تاسیس تملک عبارتند از: عقدی معوض و تشریفاتی که به حکم قانون تحقق می یابد و واجد آثار عقود مدنی می شود .در همین راستا سعی گردیده علاوه بر تحلیل و تفسیر قوانین و مقررات مربوط به تملک توسط دولت وشهرداریها وشرایط و تشریفات قانونی تملک ،که عبارتند از شرایط اراضی و املاک،شرایط قانونی تملک ،به بررسی ماهیت حقوقی تاسیس تملک و تعیین جایگاه آن در حقوق خصوصی ایران پرداخته ،به گونه ای که پس از تشریح ویژگیها و آثار مالکیت و انواع اراضی و اصول و موانع فقهی و حقوقی تملک در فصل کلیات به طرح مشروح تملک در قانون زمین شهری و آئین نامه اجرای آن و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک شورای انقلاب مصوب 1358 طی فصول دوم و سوم پرداخته شده و قانون حاکم در زمان را با توجه به انقضاء عمر قانون زمین شهری مورد مداقه قرار گیرد .همچنین نحوه و آثار اعتراض و مراجع صالحه در پذیرش اعتراضات وشکایات به امر تملک از جمله مطالبی است که مورد توضیح و تشریح واقع گردیده و سعی برآن شده تا جایگاه تملک را در حقوق خصوصی ایران مشخص نماییم که در همین زمینه به موضوع تملک و مالکیت و ماهیت تملک و تعیین قالب حقوقی آن اشاره شده است.همچنین دربحث تعیین قانون حاکم درزمان با عنایت به مقید بودن قانون اراضی و ماده9قانون زمین شهری به زمان پنج سال و همچنین به لحاظ مبانیت آشکار با اصل پرداخت قیمت عادله مال مورد تملک به مالک که در حقیقت با نظام حقوقی ایران همخوانی نداشته است .پس از گذشت مدت اعتبار این قوانین ،لایحه قانونی نحوه خرید و تملک مصوب 1358حاکمیت خود را برکلیه اراضی بایر و دایر و املاک شهری که موضوع تملک واقع می گردند اعمال نموده است و در کلیه موراد تملکی مبنای قانونی را تشکیل می دهد.

ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سازند میشان در ساختگاه سد چم شیر با نگرش ویژه بر طراحی پرده آب بند
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پایه 1392
  علیرضا صفری   علی ارومیه ای

چکیده به طور کلی، هدف و ضرورت آب بندی سدها جلوگیری از فرار آب مخزن بعد از آب گیری، جلوگیری از پدیده آب شستگی پرکننده ی درزه ها، کاهش فشار برکنش و افزایش پایداری تکیه گاه های سد است. با توجه به پیچیدگی های زمین شناسی و وجود ناپیوستگی های متفاوت، آب بندی پی و تکیه گاه های سنگی سدها با اجرای پرده تزریق، نیاز به درک زمین شناسی مهندسی دارد. سد چم شیر برروی رودخانه ی زهره در 20 کیلومتری جنوب شرقی شهر دوگنبدان (گچساران) در استان کهگیلویه و بویراحمد، با مختصات طول شرقی "36 52 ?50 و عرض شمالی "59 10 ?30 قرار گرفته است. این سد با ارتفاع ??? متر و حجم مخزن حدود 7/1 میلیارد متر مکعب در دره ای ساختاری-فرسایشی و u شکل در امتداد محور یک ناودیس پلانژدار واقع شده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی پارامترهای زمین شناسی مهندسی موثر و ارائه یک روند سیستماتیک در طراحی و اجرای پرده آب بند سد چم شیر میباشد. مهمترین ابزار در این تحقیق اطلاعات و نتایج حاصل از مطالعات زمین شناسی، درزه نگاری و داده های حاصل از آزمایشات فشار آب وعملیات تزریق میباشد. در این تحقیق در ابتدا بر اساس داده های بدست آمده از پیمایش منطقه ای به بررسی سیستم ناپیوستگی ها در منطقه پرداخته شده و سپس براساس این اطلاعات شاخص کیفیت توده سنگ (rqd) به طور جداگانه برای هریک از بخش های سازند میشان مورد ارزیابی قرار گرفته است. براین اساس سه دسته شکستگی اساسی در هر تکیه گاه شناسایی شد که با مقایسه شکستگی ها در هر دو تکیه گاه میتوان سه دسته شکستگی کلی در ساختگاه سد در نظر گرفت. همچنین به جز بخش های نزدیک به سطح که به دلیل روباره کم و هوازدگی، شاخص کیفی توده ی سنگ ضعیف تا خیلی ضعیف میباشد در سایر بخش های سازند میشان، شاخص کیفی توده سنگ خوب تا عالی است که به توجه به زاویه زیاد شکستگی ها نسبت به افق و قائم بودن گمانه های حفر شده احتمال برخورد شکستگی ها در گمانه ها و نمونه گیری آن ها بسیار کم می شود . در مرحله بعد بر اساس داده های حاصل از آزمایش فشار آب به بررسی نفوذپذیری ساختگاه پرداخته شده است. بررسی نتایج آزمایشات لوژن دربخش میشان میانی، نشان دهنده ی تراوایی "زیاد" تا "خیلی زیاد" این بخش میباشد و در بخش زون انتقالی بیشتر نتایج تراوایی در گروه "متوسط" قرار می گیرد. اما مارلستون های میشان پایینی ناتراوا میباشند بنابراین میتوان از میشان پایینی به عنوان المان آب بندی استفاده کرد. پس از بررسی تراوایی ساختگاه، در فصلی جداگانه با استفاده از تصاویر استریوگرافی و ویژگی هندسه ی ناپیوستگی ها، امتداد گالریها و زاویه ی بهینه ی گمانه های تزریق پرده آب بند سد چم شیر طراحی خواهد شد. در پایان نیز به مبحث فشار تزریق و تعیین نسبت دوغاب پرداخته میشود. همانطور که مشاهده خواهد شد گسترش پرده آب بند در تکیه گاه راست تابع المان های طبیعی آب بند میباشد. در این حالت بهترین مسیر برای کوتاه شدن گالری های تزریق و پرده ی آب بند، جهت 030n است ولی در امتداد 006n نیز میتوان گالریهای تزریق را حفاری نمود. در تکیه گاه چپ نیز کوتاه ترین راستا 246n میباشد اما با توجه به عدم زاویه مناسب این راستا با شکستگی ها، در این تکیه گاه میتوان راستای 300n را مدنظر قرار داد همچنین میتوان گالریهای تزریق در تکیه گاه چپ را نیز در امتداد نزدیک راستای تکیه گاه راست طراحی نمود. کلیدواژه ها: پرده ی آب بند، زاویه ی بهینه ی گمانه های تزریق ، تصاویر استریوگرافی، سد چم شیر

تاثیر شرکت در همایش های پیاده روی خانوادگی بر فرهنگ سازی ورزش های همگانی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی 1392
  علیرضا صفری   محمدرضا اسمعیلی

برگزاری همایش¬های پیاده روی خانوادگی یکی از سیاست¬های فدراسیون ورزش¬های همگانی است که در چند سال اخیر برای گرایش مردم به ورزش¬های همگانی انجام می¬شود. این تحقیق با هدف بررسی اثر شرکت در پیاده روی خانوادگی بر فرهنگ سازی ورزش¬های همگانی با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد شرکت کننده در مراسم¬های پیاده روی خانوادگی تشکیل می¬دادند که بر حسب شرایط زمانی و مکانی مختلف در سطح کشور برگزار می¬شود. براساس روش نمونه گیری خوشه¬ای چند مرحله¬ای و بر طبق فرمول نمونه گیری کوکران 911 نفر از کسانی که در مراسم¬های پیاده روی خانوادگی شرکت می¬کنند، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته¬ای استفاده شد که شامل ویژگی¬های دموگرافیکی و نه عامل فرهنگ سازی ورزشی¬های همگانی(عملکرد ورزشی، مشارکت ورزشی؛ اخلاق ورزشی، آگاهی نسبت به ورزش، انگیزش ورزشی، درونی سازی ورزش، پوشش ورزشی، نگرش ورزشی و انتقال ارزش¬های ورزشی) بود. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون t تک نمونه ای، مدل سازی معادلات ساختاری(sem) و تحلیل عاملی تأییدی(cfa) برای بررسی اثرات شرکت در همایش-های پیاده روی خانوادگی بر فرهنگ سازی ورزش¬های همگانی استفاده گردید. تحلیل آماری این پژوهش توسط نرم افزارهای spss16 و amos 18 انجام شد و داده¬ها در سطح p<0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در مدل نهایی تحقیق در بین نه عامل موجود در فرهنگ سازی ورزش¬های همگانی به ترتیب درونی سازی ورزش با ضریب مسیر 71/0، مشارکت در ورزش با ضریب مسیر 0/64، عملکرد ورزشی با ضریب مسیر 0/53 آگاهی نسبت به ورزش و نگرش ورزشی هر یک با ضریب مسیر برابر 0/51، انگیزش ورزشی با ضریب مسیر 0/36، انتقال ارزش¬های ورزشی با ضریب مسیر 0/33، رشد اخلاق ورزشی با ضریب مسیر 0/28، و در نهایت پوشش ورزشی با ضریب مسیر 0/18 از شرکت در همایش¬های پیاده روی خانوادگی تأثیر پذیرفته اند(p<0/05). به صورت کلی شرکت در همایش¬های پیاده روی خانوادگی بر فرهنگ سازی ورزش-های همگانی اثر گذار است.

مطالعه و تعیین پارامترهای دستگاههای شناسایی از راه دور لیزری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم 1378
  علیرضا صفری   ناصر شاه طهماسبی

هدف این پژوهش مطالعه و تعیین پارامترهای سیستم آشکارسازی از راه دور لیزری و نهایتا ارائه و انجام روشهای محاسباتی برای تعیین برخی پارامترهای مربوطه می باشد. برای این منظور ابتدا یک بررسی عمومی از روشهای شناسایی از راه دور انجام می دهیم و بعد از آن مطالعاتی روی آشکارسازها و پارامترهای آنها و سپس روشهای آشکارسازی انجام می دهیم. پس از آن انواع تلسکوپها و روشهای طراحی آنها را بررسی می کنیم. درنهایت براساس این مطالعات و بررسیهای انجام شده به طراحی یک نمونه سیستم آشکارسازی از راه دور لیزری و انواع تلسکوپ مناسب جهت این سیستم می پردازیم.