× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود
پژوهشگر :

مهناز نیک نام

comparison of the amount of debris extruded apically in two rotary techniques: flexmaster and m2
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1386
    مهناز نیک نام     -

چکیده ندارد.