× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

comparison of the amount of debris extruded apically in two rotary techniques: flexmaster and m2

پایان نامه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی

دانشجو : مهناز نیک نام

استاد راهنما : -

سال انتشار:1386

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : روزن رانی- extrusion- آماده سازی-

چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

introduction: the aim of this in vitro study was to compare the amount of apically extruded debris after root canal preparation using rotary and reciprocating systems in severely curved root canals. methods and materials: thirty six extracted human mandibular first molars with 25-35 ° curvature in their mesiobuccal (mb) canal (according to schneider’s method) were cleaned and shaped with protap...

background and aims. during root canal preparation, debris extruded beyond the apical foramen may result in periapical inflammation and postoperative pain. to date no root canal preparation method has been developed that extrudes no periapical debris. the purpose of this study was to identify a system leading to minimal extrusion of debris from the apical foramen. the study was conducted to com...

apical extrusion of debris and irrigants during cleaning and shaping of the root canal is one of the main causes of periapical inflammation and postoperative flare-ups. the purpose of this study was to quantitatively measure the amount of debris and irrigants extruded apically in single rooted canals using two reciprocating and one rotary single file nickel-titanium instrumentation systems.sixt...

introduction: the purpose of the present study was to quantify and compare the amount of extruded debris from apical foramen after instrumentation of the root canal system with hand and rotary instruments. materials and methods: root canals of forty five fresh extracted single rooted human teeth with mature apexes and less than 15 degree of root curvature were instrumented in group a with stain...

introduction: preparation techniques and instruments produce and push debris out of canals. this can induce inflammation within the periapical area. therefore, instrumentation that causes less extrusion of debris is more desirable. the purpose of this in vitro study was to evaluate the quantity of debris extruded from the apical foramen during root canal preparation by using one hand, and two r...