نام پژوهشگر: محمد مرفوع

ریسک نقدشوندگی سهام و کیفیت اطلاعات حسابداری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390
  محمد مرفوع   علی ثقفی

بر اساس تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف، کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط سیستم حسابداری می تواند بر ریسک نقدشوندگی سهام تاثیر بگذارد. معمولاً هر چه کیفیت اطلاعات ارائه شده بالاتر باشد، ریسک نقدشوندگی کاهش می یابد. پژوهش حاضر، به تبیین رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری با ریسک نقدشوندگی سهام شرکت ها می‏پردازد. معیارهای کیفیت اطلاعات انتخابی در این تحقیق شامل معیارهای کیفیت سود (مربوط بودن، قابلیت اتکا، پایداری و هموار بودن سود حسابداری گزارش شده) و کیفیت پیش بینی سود (دقت پیش بینی و دفعات تجدیدنظر در پیش بینی سود) می‏باشند. محدوده زمانی این تحقیق برای دوره 6 ساله از ابتدای سال 83 لغایت پایان سال 88 در نظر گرفته شده و نمونه تحقیق شامل 62 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای تحلیل‏های آماری از رگرسیون های چندمتغیره استفاده شده و 8 متغیر کنترلی (اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی، بازدهی سهام، تغییر پذیری سهام و ضرایب سه گانه ریسک مدل فاما-فرنچ) نیز در مدل ها مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس آزمونهای انجام شده، بین مربوط بودن، قابلیت اتکا و هموار بودن سود حسابداری گزارش شده و دقت سود پیش بینی شده باریسک نقدشوندگی سهام آن رابطه وجود دارد و هر چه کیفیت اطلاعات حسابداری گزارش شده بالاتر باشد، ریسک نقدشوندگی سهام شرکت کاهش می یابد. بنابراین می توان ادعا نمود که کیفیت اطلاعات حسابداری افشا شده در کاهش ریسک نقدشوندگی سهام نقش دارد.

رابطه افشای اختیاری باعدم تقارن اطلاعاتی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  محسن اکبری   قاسم بولو

این پژوهش به بررسی رابطه بین میزان افشای اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق متغیر وابسته عدم تقارن اطلاعاتی می باشد که شاخص مورد استفاده جهت ارزیابی این متغیر اختلاف قیمت پیشنهادی قیمت خرید وفروش سهم می باشد و افشای اختیاری اطلاعات شرکتها، متغیر مستقل تحقیق را تشکیل می دهد که جهت اندازه گیری آن از مدل 70 عنصری افشای اختیاری بوتوسان استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، متشکل از 410 مورد اعلان عمومی افشای اختیاری مربوط به 82 شرکت در طول سال های 1385 تا 1389 می باشد. نتایج تحقیق بیانگر این است که افشای اختیاری اطلاعات با مشخصه های عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معکوس دارد. در ارتباط با متغیر های کنترلی تحقیق، میزان تمرکز مالکیت نیز رابطه معنادار و منفی با تغییرات عدم تقارن اطلاعاتی به هنگام ارایه افشا دارد بدین صورت که هرچه میزان تمرکز مالکیت در شرکت کمتر باشد میزان عدم تقارن اطلاعاتی با انتشار گزارش های هیئت مدیره بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرد. همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در طی دوره مورد مطالعه، عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایه گذاران وجود داشته است.

رابطه بین نسبت های اثر قیمت با بازدهی سهام شرکت ها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت 1391
  فاطمه احمدی پورسخلویی   محمد مرفوع

حوادث اخیر در بازاراهای سرمایه نشان داده است که ریسک نقدشوندگی به عنوان یکی از مهم ترین اصطکاکات بازار عمل کرده و بر قیمت دارایی تاثیر بسزایی دارد. لذا سرمایه گذاران با توجه به ریسک نقدشوندگی می توانند در سرمایه گذاری خود منطقی تر عمل کرده و مطلوبیت خود را حداکثر کنند. رفتار منطقی سرمایه گذاران در گذر زمان به عقلایی شدن بازار و نزدیک شدن آن به کارایی کمک خواهد کرد .همچنین باید به این موضوع اشاره داشت، که عدم نقدشوندگی سهام به معنی ریسک بالاتر و لذا افزایش نرخ بازده مورد انتظار نیز می گردد. بدیهی است که این امر موجب افزایش نرخ هزینه سرمایه شرکت و افزایش هزینه های تامین مالی شرکت ها می گردد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین نسبت های نقدشوندگی(اثر قیمت) و بازدهی می باشد. به منظور دستیابی به این هدف دو فرضیه تدوین شد و به منظور آزمون این فرضیه ها، نمونه ای مشتمل بر 90 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1389 انتخاب گردید. مدل استفاده شده در پژوهش، مدل ارائه شده توسط فاما فرنچ (1993) می باشد که متغیرهای بازدهی به ارزش معاملات( rtov) و بازدهی به گردش سهام( rtotr) به طور مجزا به آن اضافه شده اند. در ابتدا به آزمون مدل پرداخته و سپس متغیر های rtov و rtotr را وارد مدل نموده و سپس به آزمون رگرسیون چندگانه پرداختیم. نتایج بدست آمده، حاکی از وجود ارتباط معنادار میان نسبت اثر قیمت rtov و بازدهی سهام می باشد. وجود هرگونه ارتباط معنادار میان نسبت اثر قیمت rtotr و بازدهی سهام، توسط آزمون های آماری تایید نشده است.

نقش تغییرات سود تقسیمی در پیش بینی سودآوری آتی شرکتها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت 1391
  مجتبی عابدی   محمد مرفوع

سهامداران با سرمایه گذاری در سهام شرکتهای حاضر در بازار سرمایه به دنبال کسب بازده، و در نتیجه افزایش ثروت خود هستند. بازده این سرمایه گذاریها از طریق کسب سود سرمایه ای حاصل از خرید و فروش سهام و دریافت سود تقسیمی محقق می شود. فرضیه محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی بیان می کند: سود تقسیمی و تغییرات آن دارای محتوای اطلاعاتی است و مدیران می توانند از آن برای علامت دادن و رساندن اخبار خوب یا بد در مورد وضعیت سودآوری و عملکرد آتی شرکت استفاده کنند. پژوهش حاضر با مطالعه رابطه میان تغییرات سود تقسیمی و سودآوری آتی شرکتها، فرضیه مذکور را در محیط اقتصادی ایران مورد آزمون قرار داده است. با بررسی 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1380 تا 1389، مشخص گردید که میان تغییرات سود تقسیمی و سودآوری یک دوره بعد رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین، با تفکیک شرکتها با توجه به مرحله رشد آنها، ارتباط مثبت و معنی داری میان تغییرات سود تقسیمی و سودآوری آتی برای شرکتهای دارای رشد پائین مشاهده گردید. این موضوع نشان می دهد که اعتبار فرضیه محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی می تواند وابسته به برخی خصوصیات شرکتها از قبیل مرحله رشد آنها باشد. علاوه بر این، با ملاک قرار دادن جهت تغییرات سود تقسیمی، مشخص گردید که تغییرات مثبت سود تقسیمی می تواند افزایش سودآوری آتی را حداقل برای یک دوره بعد پیش بینی نماید.

تأثیر پیش نیازهای هماهنگی سازمانی بر انسجام و اثربخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  حسین امامی قراملکی   صابر شعری

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر پیش نیازهای هماهنگی و کنترل سازمانی بر روی اثربخشی و انسجام سیستم های اطلاعاتی حسابداری در شرکتهای بورس اوراق بهادار صورت گرفته است. بر این اساس ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط، بر اساس مدل آمده و از طریق تنظیم پرسشنامه و توزیع آن در نمونه تحقیق، داده ها وارد نرم افزار spss شد و مورد آزمون قرار گرفت. آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ابزار تحقیقی را با ضریب پایایی بالاتر از 70 درصد مورد تأیید قرار داد، آزمون فریدمن اولویت هر یک از سوالات را بر اساس میانگین شان مشخص نمود و اولویت بندی نموده، آزمون های تی تک نمونه ای، مطلوبیت هر عامل را مشخص نموده و از آزمون رگرسیون به منظور بررسی تأثیرات استفاده شد. نتایج نشان دادند که میزان تأثیر متغیر پیش نیازهای هماهنگی و کنترل سازمانی بر اثربخشی و انسجام سیستم های اطلاعاتی حسابداری معنی دار می باشد و نیز میان انسجام و اثربخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری رابطه وجود دارد. در پایان تحقیق، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته ها، موارد مذکور جمع بندی شده، بحث و مقایسه، پیشنهادات کاربردی و پیشنهادات مرتبط با ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.

ارزیابی کیفیت اطلاعات در سیستمهای اطلاعات حسابداری شرکت ملی نفت ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  روح اله مروتی   صابر شعری آناقیز

کیفیت اطلاعات حاصل از سیستم های اطلاعات حسابداری دارای اهیمت بسیاری است و تاثیر بسزایی در فرآیند تصمیم گیری دارد. اطلاعات با کیفیت پایین هزینه ها را افزایش داده و کاهش اثربخشی و کارایی را به دنبال دارد. هدف از این تحقیق ارزیابی کیفیت اطلاعات در سیستمهای اطلاعات حسابداری در شرکت ملی نفت ایران است. منظور از کیفیت اطلاعات در این تحقیق، ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی است. این ویژگیهای کیفی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران و بیانیه شماره 8 مشترک بین هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی و هیات استانداردهای حسابداری بین المللی شامل مربوط بودن، قابل اتکا بودن، قابل فهم بودن، قابل مقایسه بودن، ارائه منصفانه، قابل اثبات بودن، به موقع بودن، کامل بودن ، اهمیت و فزونی منافع بر هزینه ها است. داده های تحقیق با استفاده از 67 پرسشنامه دریافت شده از 80 پرسشنامه توزیع شده در بین کارشناسان، روسا و مدیران مالی ستاد شرکت ملی نفت ایران جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از آزمونهای آماری کولموگروف – اسمیرنوف، آزمون اولویت بندی فرید من، آزمون ناپارامتریک 2جمله ای و آزمون تی در تحلیل استنباطی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اطلاعات حاصل از سیستم های اطلاعات حسابداری در شرکت ملی نفت ایران از کیفیت مطلوبی برخوردار است.

بررسی رفتار گروهی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
  مصطفی جهانگیری راد   محمد مرفوع

با وجود رفتار گروهی، افراد باورهای خود را نادیده گرفته و تصمیم های سرمایه گذاری خود را صرفاً بر اساس حرکات گروهی بازار اتخاذ می نمایند. رفتار گروهی در بازارهای مالی باعث فاصله گرفتن قیمت های سهام از قیمت های بنیادی آن ها می شود، و این به معنی ورود آربیتراژرها به بازار، تشکیل حباب و فرار سرمایه ها از بازار می باشد. این تحقیق به بررسی رفتار گروهی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 تا سال 1390 به وسیله مدل چانگ، چنگ و خورانا (2000) cck)) می پردازد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران رفتار گروهی دارند و رفتار گروهی در بازار افزایشی بیشتر از بازار کاهشی است.

رابطه کیفیت حسابرسی،محافظه کاری و هزینه حقوق صاحبان سهام
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت 1392
  محمدرضا امیری   محمد مرفوع

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی،محافظه کاری و هزینه حقوق صاحبان سهام است.که در این تحقیق برای کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت،برای محافظه کاری از مدل باسو(1997) و برای هزینه حقوق صاحبان سهام از مدل گوردون و همچنین برای اقلام تعهدی اختیاری از مدل جونز تعدیل شده استفاده شده است.جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 تا 1390است.و با توجه به محدودیت های تعیین شده، نمونه تحقیق شامل 102شرکت می باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اخبار بد به موقع تر و زودتر از اخبار خوب شناسایی می شود اما شواهدی مبنی بر آن که شرکت هایی که توسط موسسات بزرگ و متخصص در صنعت حسابرسی شده اند محافظه کار تر هستند یافت نشد و به عبارتی ساده تر بین کیفیت حسابرسی و محافظه کاری رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین،نتایج نشان می دهند شرکت هایی که توسط موسسات بزرگ حسابرسی شده اند از هزینه حقوق صاحبان سهام پایین تری و اقلام تعهدی اختیاری کمتری برخوردار هستند و همچنین تخصص حسابرس شرکت نیز رابطه منفی معناداری با هزینه حقوق صاحبان سهام و اقلام تعهدی اختیاری آن دارد.

رابطه بین بازده سهام و هموارسازی سود در شرایط عدم اطمینان های محیطی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
  روح اله دهقانی   صابر شعری

هموارسازی سود و بازده سهام در شرایط عدم اطمینان های محیطی یک رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می داد که بین هموارسازی سود و بازده سهام و همچنین بین عدم اطمینان های محیطی و بازده سهام یک رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری، تاخیر واکنش قیمت و بازدهی آتی سهام
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
  الهام امیدی   یحیی حساس یگانه

در این تحقیق رابطه شاخص¬های کیفیت اطلاعات حسابداری و تأخیر واکنش قیمت سهام در قالب گروه فرضیه¬های اول و در گروه فرضیه دوم رابطه تأخیر واکنش قیمت سهام و بازدهی آتی سهام بررسی شده است. تا کنون در بیشتر تحقیقات صورت گرفته، در خصوص پیوند میان متغیرهای حسابداری و قیمت سهام شرکت¬ها، فرض کارایی بازار پذیرفته شده و با توجه به این فرض تحقیقات در محیط اقتصادی ایران صورت گرفته است. بنابراین، در این تحقیق به بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تأخیر واکنش قیمت سهام از یک سو و از سوی دیگر به بررسی تأثیر تأخیر واکنش قیمت سهام بر بازدهی آتی سهام پرداخته می¬شود.در گروه فرضیه¬های اول تأخیر واکنش قیمت سهام متغیر وابسته و سه شاخص کیفیت اطلاعات شامل کیفیت اقلام تعهدی، مربوط بودن و پایداری سود متغیر مستقل می¬باشند. همچنین در گروه فرضیه دوم صرف بازدهی شرکت متغیر وابسته و تأخیر واکنش سهام متغیر مستقل می¬باشد. برای انجام این تحقیق داده¬های 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در بازه زمانی 1385 تا 1390 گردآوری و از نظر آماری با به کارگیری مدل¬های رگرسیونی چند متغیره و محاسبه ضرایب همبستگی تجزیه و تحلیل شده است. در پژوهش حاضر برای تعریف عملیاتی و اندازه¬گیری تأخیر واکنش قیمت سهام از معیار معرفی شده توسط هو و موسکویتز (2005) استفاده شده است. یافته¬های این تحقیق نشان دادکه کیفیت اقلام تعهدی با تأخیر واکنش قیمت سهام رابطه مستقیم و مربوط بودن با تأخیر واکنش سهام رابطه معکوس دارند. در این تحقیق بین پایداری سود و تأخیر واکنش سهام رابطه معناداری مشاهده نگردیده است. همچنین، در رابطه با فرضیه گروه دوم مشاهده گردید که تأخیر واکنش قیمت سهام قدرت تبیین بازده غیرعادی را ندارد.

ارتباط میان کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت 1392
  مسعود حسنی   قاسم بولو

سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایرین، سود و اجزای آن را به طرق مختلف و برای مقاصد متفاوت جهت ارزیابی دورنمای جریان های نقدی سرمایه گذاری ها یا وام های اعطائی استفاده می کنند. تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل داده های تلفیقی به بررسی ارتباط میان کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام می پردازد. نمونه این تحقیق را 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 تا 1391 تشکیل می دهد. متغیرهای مستقل کنترل دربرگیرنده نمادهای مختلف ریسک موثر بر هزینه حقوق صاحبان سهام و عدم تقارن اطلاعاتی شامل، ریسک بازار، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، قیمت سهام و حجم معاملات می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام، و رابطه منفی معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت سود است. همچنین نتایج حاصل از این آزمون وجود رابطه معنی دار میان کیفیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام را رد می کند.

رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با سودآوری بانک ها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
  طاهره فردی   محمد مرفوع

در انجام پژوهش حاضر با استفاده از مدل های رگرسیونی اثر تغییرات در پنج متغیر کلان اقتصادی بر بازده دارایی، درآمدهای مشاع و هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک ها مورد بررسی قرار گرفته است. به علت وجود همبستگی شدید میان متغیرهای کلان اقتصادی، از روش تحلیل مولفه های اصلی به منظور رفع مشکل همخطی در مدل های رگرسیونی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد هیچ یک از متغیرهای اقتصادی با بازده دارایی بانکها رابطه معنادار ندارند. لیکن چهار متغیر اقتصادی با درآمدهای مشاع و هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک ها رابطه مثبت معنادار دارند.

ارتباط افشای داوطلبانه اطلاعات مالی با ارزش شرکت های واگذار شده
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1393
  علی دارینی   محمد مرفوع

تحقیق حاضر به بررسی رابطه افشای داوطلبانه اطلاعات مالی با ارزش شرکت های واگذار شده می پردازد. به دیگر سخن هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا افشای بیشتر اطلاعات توسط شرکت ها باعث ارزش گذاری بیشتر از سوی سرمایه گذاران می گردد یا خیر. برای انجام این تحقیق از داده های 52 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1387 تا 1391 استفاده شده است. برای اندازه گیری افشای داوطلبانه از شاخص وزنی محاسبه شده به وسیله چک لیست بوتوسان استفاده شده است، از معیار ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به عنوان معیار اندازه گیری ارزش شرکت استفاده شده است. . برای آزمون فرضیه پزوهش از الگوی مدل های همزمان متغیرها با روش 2sls استفاده می گردد. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد که افشای بیشتر اطلاعات توسط شرکت ها باعث ارزش گذاری بیشتر توسط سرمایه گذاران می گردد.

ارزیابی مقایسه ای عوامل موثر بر سطح نگهداری وجه نقددر صنایع مختلف
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
  مجتبی مرتضی زاده   جواد شکرخواه

پژوهش حاضر به ارزیابی مقایسه ای عوامل موثر بر سطح نگهداری وجه نقد در صنایع مختلف می پردازد. برای انجام این پژوهش داده های 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1385 تا 1390 گردآوری و از نظر آماری با به کارگیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی، تجزیه و تحلیل شده است. بدین منظور مدل پژوهش ابتدا در کل نمونه تحقیق و سپس به تفکیک شش صنعت (خودرو و ساخت قطعات- فلزات اساسی- مواد دارویی- ماشین آلات و تجهیزات- شیمیایی- سیمان، آهک و گچ) مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تجربی پژوهش حاکی از آن بود که متغیرهای اهرم مالی، و گردش موجودی کالا با نسبت وجه نقد (متغیر وابسته) رابطه منفی و معنادار داشته و متغیرهای بازده حقوق صاحبان سهام، جریان نقد عملیاتی، دوره وصول مطالبات، فرصت های رشد و اندازه شرکت با نسبت وجه نقد رابطه مثبت و معنادار دارند. علاوه بر این یافته ها نشان می داد که مدل برازش شده در صنعت مواد دارویی بر مبنای آزمون ریشه دوم میانگین مربعات خطا، از کمترین خطا در پیش بینی متغیر وابسته برخوردار است.

عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی فناوری اطلاعات
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1393
  مصطفی زنگی آبادی   یحیی حساس یگانه

تغییر و رشد فزاینده فناوری اطلاعات، تمام ابعاد جوامع بشری را در پرتو خود گرفته است. نیاز بشر، گرایش به استفاده از فناوری های نوین را به عنوان یک عامل حاکم بر سازمان ها مطرح و آن ها را مجبور به همگام شدن با شرایط کرده است. این مهم، روش و شیوه انجام کارها را دگرگون کرده و باعث تغییر از دستگاه های مبتنی بر کاغذ به دستگاه های اطلاعاتی الکترونیکی و نرم افزاری شده است. حرفه حسابداری و حسابرسی شاید بیش از دیگر حوزه های دانش مالی در معرض برخورداری و استفاده از امکانات محیط جدید قرار دارد. فضای جدید ثبت و گزارشگری اطلاعات، آثار زیادی در کارایی و اثربخشی این حرفه ایجاد کرده است و نیاز به استفاده از حسابرسی فناوری اطلاعات بیش ازپیش احساس می شود. بدین منظور، در تحقیق حاضر، عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی فناوری اطلاعات از دیدگاه حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی، موردمطالعه قرارگرفته است. برای این منظور از پرسش نامه استاندارد استفاده شده که روایی آن قبلاً آزمون شده است و پایایی آن 89 درصد بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی، استقلال، داشتن دانش حسابداری و مهارت حسابرسی، آگاهی نسبت به فرایند تجاری، پاسخگویی مناسب گروه حسابرسی، چارچوب و رویه های حسابرسی، معیارهای تجاری و دامنه حسابرسی، قابلیت حسابرسی، تجربه حسابرسی نسبت به واحد مورد رسیدگی، آگاهی نسبت به فناوری اطلاعات و کنترل ها، برنامه ریزی و اجرای عملیات، دسترسی به منابع، ارتباط با واحد مورد رسیدگی و محیط تجاری بر کیفیت حسابرسی فناوری اطلاعات اثر می گذارد.

رابطه بین کیفیت افشاء و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1393
  وحید ملاایمنی   محمد مرفوع

سرعت انتقال اطلاعات حسابداری از مخابره کنندگان به استفاده کنندگان آن قدر با اهمیت می باشد که در چارچوب نظری حسابداری از آن با ویژگی به موقع بودن اطلاعات حسابداری یاد شده است. شناسایی موانع و اختلالات در کانال ارتباطی بین ارسال کنندگان و دریافت کنندگان اطلاعات می تواند سبب تسریع در انتقال اطلاعات و استفاده بیشتر استفاده کنندگان گردد. در این پژوهش ارتباط میان کیفیت افشاء و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی برای نمونه آماری 164 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1387 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش رتبه های کیفیت افشای شرکت ها، خطای پیش بینی سود و میزان تعدیلات سنواتی به عنوان نماینده ای از متغیر کیفیت افشاء مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج این پژوهش که با استفاده از نرم افزارهای eviews و spss و به روش تحلیل پانلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نشان داد که بین متغیرهای مستقل خطای پیش بینی سود و میزان تعدیلات سنواتی با متغیر تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی رابطه معنادار منفی برقرار بوده و بین متغیر مستقل رتبه کیفیت افشای شرکت ها و متغیر تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی رابطه ای برقرار نمی باشد. نتیجه نهایی تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت بین کیفیت افشاء و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی می باشد. همچنین از میان متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، اندازه موسسه حسابرسی، داشتن خبر خوب و یا بد و میزان بدهی شرکت، تنها اندازه شرکت با متغیر تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی دارای رابطه معنادار منفی بوده و سایر متغیرها فاقد هر گونه رابطه معنادار می باشند.