نام پژوهشگر: پیام حنفی زاده

نگرش سنجی پیامدهای محیطی سهمیه بندی بنزین در محدوده مرکزی تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388
  زینب نوردی   پیام حنفی زاده

این تحقیق با هدف تحلیل اثرات محیطی پیاده سازی طرح کارت هوشمند سوخت و سهمیه بندی بنزین در محدوده مرکزی تهران انجام شده است. بهره برداری از نتایج با توجه به بحث صیانت از منابع انرژی و حفاظت محیط زیست در تحقق اهداف توسعه پایدار"توسعه همزمان اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی" از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق3 فرضیه کلی از طریق داده های نرم "اطلاعات حاصل از نگرش سنجی مردم" مورد ارزیابی قرار گرفته و نتیجه آن با داده های سخت "اطلاعات واقعی وضعیت ترافیک، مصرف بنزین و آلودگی هوا" مورد مقایسه قرار می گیرد. داده های نرم از طریق طراحی پرسشنامه ای جامع بر مبنای طیف لیکرت شامل 10 سوال جمعیت شناختی و 17 سوال نگرشی و توزیع تصادفی آنها در بین 2000 نفر از رانندگان خودروهای سواری و وانت بارهای ناحیه مرکزی تهران که جهت سوختگیری به جایگاههای بنزین مراجعه می نمودند، جمع آوری و سپس تجزیه و تحلیل آنها در دو سطح تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. از طرف دیگر تجزیه و تحلیل داده های سخت نیز از طریق تحلیل آماری روند، تحلیل کوواریانس و آزمون کای دو انجام پذیرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که از نظر مردم با اجرای پروژه کارت هوشمند سوخت، میزان ترافیک و مصرف بنزین کاهش و آلودگی هوا افزایش یافته و نیز اثرات مثبت فرهنگی این طرح بیشتر از سایر موارد بوده است. از طرف دیگر آمار واقعی نشان می دهد که پس از اجرای این طرح، میزان ترافیک و آلودگی هوا کاهش یافته ولیکن میزان مصرف بنزین تغییری نداشته است. بنابراین در مورد تغییر میزان مصرف بنزین و آلودگی هوا بین نظرات مردم و آمار واقعی اختلاف وجود دارد ولی در مورد وضعیت ترافیکی همسو می باشند.

انتخاب فرآیندهای مناسب در اجرای مهندسی مجدد از طریق اندازه گیزی میزان تغییرپذیری آن ها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت 1388
  المیرا اصولی   پیام حنفی زاده

سازمان ها در محیطی فعالیت می کنند که دائما نیازمندی های کسب وکاری در حال تغییر است و تغییرات پیوسته در فرایند ها امر اجتناب ناپذیر است. از این رو، برای حفظ مزیت رقابتی، لازم است تا سازمان ها دائما فرآیندهای تجاری وسیستم های کاربردی خود را متناسب با این تغییرات پیکره بندی کنند. در شرایط اعمال تغییرات، الگو های انتخابی درجه ای از تغییر را به سازمان تحمیل می کنند که معمولا مولفه های نرم آن سازمان قادر به هضم آن نبوده و باعث ایجاد مقاوت بالا و نهایتا شکست اعمال تغییرات در آن سازمان می شود. در این پایان نامه، مدلی برای اندازه گیری تغییرات در یک سازمان پیشنهاد شده است تا با استفاده از آن فرآیندهای مناسب در اجرای مهندسی مجدد انتخاب شود. مدل پیشنهادی در سازمان های مهندسی مشاور پیاده سازی شده است. مدل پیشنهادی دارای 5 بعد نرم و سخت و 19 مولفه و هم چنین 44 شاخص موثر درتغییرات است. در نهایت با مطالعه موردی دو فرآیند جذب نیرو و ارزیابی عملکرد در یک شرکت مهندسی مشاور در صنعت آب کشور، مدل ارائه شده اجرا شده است.

انتخاب و انتصاب کارکنان با استفاده از یک سیستم خبره فازی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388
  احمدعلی مستوفی   محمدتقی تقوی فرد

پایان نامه حاضر روشی جهت ارزیابی و انتخاب شایسته ترین افراد جهت تصدی مشاغل در سازمان ها را ارائه می دهد. در ابتدا با توجه به نوع استراتژی مدیریت منابع انسانی سازمان و با استفاده از مستندات حاصل از فرایند تجزیه و تحلیل شغل، معیارهای موثر در ارزیابی متقاضیان هر شغل استخراج می شود. جهت تعیین میزان تاثیر هریک از معیارهای مذکور در فرایند گزینش متقاضیان، مدیرعامل سازمان گروه خبره ای را به منظور وزن دهی به این معیارها با ذکر میزان اعتبار رای هریک از اعضای گروه در قالب ماتریس مقایسه زوجی معرفی می نماید. تا این مرحله دانش مورد نیاز برای آغاز فرایند انتخاب تولید شده است. در تعامل شخص گزینش کننده با یک سیستم خبره، ابتدا شغل یا گروه شغلی متقاضی تعیین شده، سپس استراتژی مدیریت منابع انسانی در ارتباط با شغل مورد نظر با دریافت اطلاعات مرتبط از وی تعیین می شود. در ادامه سیستم خبره با توجه با پایگاه قوانین موجود، حداقل معیارهایی که برای احراز شغل یا گروه شغلی مورد نیاز است را اخذ و در صورت احراز حداقل معیارهای اجباری، سایر معیارهای شغل منتخب اعم از کمی یا کیفی از گزینش کننده اخذ خواهند شد (مقادیر معیارهای کیفی به شکل متغییرهای زبانی دریافت می شوند). پس از اتمام فرایند گزینش، اطلاعات کسب شده از هر متقاضی در بانک اطلاعاتی متقاضیان برای ادامه فرایند انتخاب، نگهداری می شود. در خاتمه دوره جمع آوری اطلاعات (کارمندیابی)، مدیریت منابع انسانی با استفاده از روش fuzzy topsis اقدام به امتیازدهی متقاضیان شغل نموده و به این ترتیب هریک از متقاضیان، در شغل مورد نظر و ابتدا از منظر هریک از خبرگان رتبه بندی می شوند. در ادامه، با اعمال وزن نظر هریک از اعضای گروه خبره، امتیاز نهایی هریک از متقاضیان شغل به دست آمده و پس از مرتب سازی بر اساس امتییاز نهایی و به ترتیب نزولی، شایسته ترین نفرات برای تصدی هر شغل معرفی می شوند.

عوامل کلیدی در رفتار کاربرد مستمر خدمات بانکداری اینترنتی در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی صنایع 1389
  حمید رضا خدمتگذار   پیام حنفی زاده

یکی از موضوعات اساسی که بانک ها در ارائه خدمات بانکداری اینترنتی (ib) خود با آن مواجه هستند، موضوع پذیرش این خدمات توسط مشتریان است. این پژوهش به طور همزمان دو مفهوم ابعاد ریسک ادراک شده و آگاهی از ib را مورد توجه قرار داده است و در مدل مفهومی پژوهش خود، اثر آگاهی از ib بر هر کدام از ابعاد ریسک ادراک شده و همچنین تاثیر این ابعاد را بر نیت برای پذیرش ib توسط مشتریان مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان دادند که آگاهی از ib به عنوان کاهش دهنده تمامی ابعاد ریسک ادراک شده (شامل ریسک های زمانی، مالی، کارایی، اجتماعی، امنیتی و حریم خصوصی) عمل می کند. همچنین مشخص گردید که جز ریسک اجتماعی، بقیه ابعاد ریسک ادراک شده، تاثیر منفی با معنا و مهمی در نیت برای پذیرش ib دارند. در نهایت نیز با اثبات تاثیر مستقیم و مثبت آگاهی از ib بر نیت برای پذیرش، این نتیجه گیری انجام شده است که آگاهی از ib نقش تعدیل کننده ای در تاثیرمنفی ابعاد ریسک ادراک شده در نیت برای پذیرش ib ایفا می کند. با توجه به این نتایج، راهکار های مدیریتی هم با محوریت مفهوم آگاهی از ib، در جهت کاهش ابعاد ریسک ادراک شده مشتریان ارائه شده است.

سنجش تاثیر bpr بر مزایای پیاده سازی erp
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت 1389
  مهدی حمیدی   محمد تقی تقوی فرد

پیاده سازی پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان به سرمایه گذاری های نسبتا بالایی نیاز دارد. پیاده سازی تعداد قابل توجهی از این پروژه ها با شکست گزارش شده است. مطالعات نشان می دهد که هدف از پیاده سازی سریع در این پروژه ها برآورد نشده و در نتیجه، شکست این پروژه ها، هزینه های بسیار زیادی را بر شرکت های سرمایه گذار تحمیل کرده است. از طرف دیگر، این شکست ها باعث افزایش ریسک بازار این محصولات و بدبینی مدیران و سرمایه-گذاران نسبت به آنها شده است. این موضوع باعث شد که اخیرا در ارتباط با شناسایی عوامل بحرانی موفقیت در اجرای این پروژه ها تحقیقاتی به عمل آید. نظر به اینکه تحقیقات انجام شده تا کنون بیشتر بر محورهای خاصی تاکید داشته اند، و تا کنون تحقیقی در خصوص بررسی تاثیر مهندسی مجدد فرایندهای سازمان بر روی اهداف پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان و مزایای مورد نظر از پیاده سازی این سیستم ها انجام نگرفته-است، در مطالعه کنونی به بررسی تاثیر این فاکتور بر مزایای حاصل از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان پرداخته ایم. بررسی آماری انجام شده در این مطالعه که بر اساس اطلاعاتی است که از طریق پرسشنامه از کارشناسان و خبرگان فناوری اطلاعات در سازمان هایی که سابقه پیاده سازی اینگونه سیستم های اطلاعاتی را داشتند، به دست آمده، نشانگر و موید تاثیر عامل اجرای مهندسی مجدد فرایندها بر کسب مزایای بیشتری از پیاده سازی سیستم برنامه-ریزی منابع سازمان می باشد. با توجه به تازگی حضور این سیستم ها در بازار ایران، توجه سرمایه گذاران و مدیران پروژه به این بخش از عوامل بحرانی موفقیت که در این تحقیق بدان اشاره شده است، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

بازطراحی فرآیندهای کسب وکار به کمک مدل سازی زنجیره فرآیندی رخدادگرا
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388
  محمد حسن کبیری   پیام حنفی زاده

نگرش فرآیندگرا به فعالیت های سازمان و توجه به این مطلب که این فرآیندها هستند که محصولات و فرآورده های سازمان را ایجاد می کنند، باعث ایجاد تحول شدید در علوم مدیریتی و سیستمی در دهه های اخیر شده است. مباحثی همچون مدیریت فرآیندهای کسب وکار ، بهبود فرآیند ومهندسی مجدد فرآیندهای کسب وکار و سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی همگی نگرش و توجه کامل به فرآیندهای سازمان دارند. یکی از مهمترین این فعالیت ها بازطراحی و مهندسی مجدد فرآیندهای کسب وکار می باشد.مهندسی مجدد و باز طراحی فرآیندهای کسب وکار در سازمان ها دارای ریسک ها و مخاطرات بالایی است. مطالعات در مورد پروژه های مهندسی مجدد نشان دهنده نرخ شکست بالا در این زمینه می باشد(wu,2002; al-mashari & zairi;1999). دلایل بسیاری در عدم موفقیت این پروژه ها وجود دارد که می توان اکثر آن را در سوء مدیریت پروژه دانست(tinnila,1995;al-mashari & zairi,2000; berg & ottjewijd;1997). مهمترین چالش های پیشرو در زمینه مهندسی مجدد فرآیندهای کسب وکار را می توان به دو بخش تقسیم کرد(reijers and mansar 2005): • مشکلات تکنیکی و فنی: این مشکلات و چالش ها ناشی از دشواری طراحی وضع بهبود یافته سازمان و توسعه فرآیندهای جدید هستند. • مشکلات فرهنگی و انسانی: با توجه به اینکه تغییر حتی در وضعیتی که کاملا یک امر بد و مشکل را به خوب تبدیل کند، برای بیشتر افراد در سازمان ها که عادت به انجام کارها کرده اند با مقاومت روبرو می شود. مهندسی مجدد فرآیندهای کسب وکار ماهیتا دارای ایجاد تغییرات زیاد در روندهای کاری است. بنابراین چالش های نیروی انسانی ریسک و مخاطرات زیادی را در پروژهای مهندسی مجدد فرآیندهای کسب وکار بوجود آورده است . یکی از مهمترین مسائل فنی که در بحث مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار مورد توجه است، نحوه مدل سازی فرآیندهای کسب و کار وضع بهبود یافته سازمان می باشد. طراحی فرآیندهای جدید کاری و تغییر در فرآیندهای فعلی باید قبل از هر گونه اجرای عملی، اعتبار سنجی شود تا نقایص و مشکلات احتمالی قبل از اجرای پروژه بر طرف شود. در این تحقیق سعی شده ضمن انجام یک پروژه باز طراحی فرآیندها در یکی از واحد های صنعتی خصوصی کشور، به بررسی مدلسازی فرآیندها و چالش های موجود در این حوزه پرداخته شود. متدولوژی مدلسازی مورد استفاده در این تحقیق مدل سازی زنجیره فرآیند رخداد گرا(epcs ) می باشد که از جدیدترین و کامل ترین روش های مدل سازی می باشد و در مطالعات دانشگاهی و نیز تجربیات تجاری مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفته شده است.

بخش بندی مشتریان بر اساس ریسک با استفاده از داده کاوی (مورد مطالعه: بیمه بدنه اتومبیل در بیمه ملت)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت 1389
  ندا رستخیز پایدار   پیام حنفی زاده

امروزه صنعت بیمه یکی از ضروری ترین بخش های اقتصادی هر کشوری بشمار می رود و رشد این صنعت بیانگر توسعه یافتگی و افزایش پس اندازهای مالی می باشد. طبقه بندی ریسکی بیمه گذاران بر مبنای ویژگی های قابل مشاهده می تواند به شرکت های بیمه جهت کاهش زیان، افزایش نرخ پوشش بیمه و جلوگیری از وقوع انتخاب نامساعد در بازار بیمه کمک شایانی نماید. در کشور ما بیمه اتومبیل یکی از مهمترین رشته های بیمه ای بوده که سهم عمده ای را در پرتفوی صنعت بیمه دارا می باشد. اخذ حق بیمه تقریباً یکسان از تمام افراد با ریسک های مختلف، سبب تعیین نرخ های ناعادلانه و زیان شرکت های بیمه می گردد. لذا در این نوشتار با استفاده از مفاهیم شبکه خود سازمانده مدلی تحت عنوان aicsit جهت بخش بندی مشتریان بیمه بدنه اتومبیل بر اساس ریسک آنها ارائه گردید. در این تحقیق عوامل تأثیرگذار بر ریسک بیمه گذاران طی دو مرحله شناسایی گردید. در مرحله اول هیجده فاکتور ریسک در چهار گروه شامل مشخصات جمعیت شناختی، مشخصات اتومبیل، مشخصات بیمه نامه و سابقه راننده از بین مقالات علمی منتشر گردیده در ژورنال های معتبر در بازه سال های 2000 الی 2009 استخراج گردید و در مرحله دوم با استفاده از نظرسنجی از خبرگان فاکتورهای نهایی تعیین گردید. در این تحقیق جهت بخش بندی مشتریان بیمه بدنه اتومبیل بر اساس ریسک از شبکه های خود سازمانده به دلیل قابلیت در ارائه خروجی شبکه در قالب نقشه های گرافیکی گویا و قابل فهم برای مدیران سازمان ها، توانایی نمایش روابط خطی و غیرخطی بین متغیرها، عدم حساسیت شبکه به تعداد دادگان تعلیم و حساسیت کم این نوع شبکه ها به وجود نویز در دادگان تعلیم استفاده شد. و همچنین در پایان نیز از تکنیک k-means به عنوان یکی دیگر از پرکاربرد ترین تکنیک های بخش بندی جهت در داده کاوی مقایسه با شبکه خودسازماده استفاده گردید.

معیارهای انطباق پذیری سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(erp) و سیستم مدیریت ارتباط با مشتری(crm) در شرکتهای ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت 1389
  شبنم دادبین   پیام حنفی زاده

امروزه نقش فناوری اطلاعات در زندگی بشر بر کسی پوشیده نیست. سازمان ها به عنوان جلوه ای از حیات و پویایی اندیشه بشری با بهره گیری از ابزار فناوری اطلاعات می کوشند عملکرد خود را بیش از پیش گسترده کرده و خود را در صحنه رقابت حفظ نمایند. سلیقه متغیر مشتری، بازارهایی را خلق نموده که پاسخگویی به نیازهای مصرف کننده، اصلی پذیرفته شده در آن به حساب می آید. شرط موفقیت در این محیط برخورداری از اطلاعات کامل، دقیق و به هنگام است که این گونه اطلاعات مبنای تصمیم گیری و پاسخ به بازار به شمار می آید. برخورداری از ابزار و شیوه های نوین فناوری اطلاعات، شرط کسب و پردازش اطلاعات مطلوب، محسوب می شود. سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و مدیریت ارتباط با مشتری، نمود جدیدی از این ابزارها است که متاسفانه در سال های اخیر شاهد شکست این سیستم ها در کشورمان بوده ایم. همین امر محقق را برآن داشت تا با پژوهش در مورد سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و مدیریت ارتباط با مشتری، دلایل عدم انطباق سازمان های ایرانی با این سیستم ها را بررسی نماید. جهت تحقق هدف فوق، در ابتدا شرکت های ایرانی که سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و مدیریت ارتباط با مشتری را در سازمان خود پیاده سازی نموده اند، شناسایی گردیدند و پس از آن به بررسی دلایل عدم انطباق این سازمان ها با سیستم های مذکور پرداخته شد، که به این منظور از ابزار پرسشنامه استفاده گردید و پس از آن با توجه به غیر نرمال بودن متغیر های پژوهش روش های آمار ناپارامتریک جهت تجزیه و تحلیل پرسشنامه به کار گرفته شد. آن چه که از نتایج پژوهش حاصل شد عدم انطباق سازمان ها با سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در یکپارچه سازی اطلاعات، هزینه های غیر قابل پیش بینی، اجبار در تغییرات سازمانی، مقاومت در برابر تغییر توسط کارکنان، اختلال در عملیات سازمان، متناسب نبودن با انتظارات کاربران، عدم تناسب تکنولوژی با ساختارهای موجود در سازمان، عدم شناخت و تعریف درست نیازمندیها، کمبود اطلاعات صحیح در مورد سیستم و وابستگی سازمان به نرم افزار می باشد. در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری نیز دلایل عدم انطباق با سیستم، یکپارچه سازی اطلاعات، اجبار در تغییرات سازمانی، مقاومت در برابر تغییر توسط کارکنان، متناسب نبودن با انتظارات کاربران، عدم تناسب تکنولوژی با ساختارهای موجود در سازمان، بروز مشکل با تیم اجرای پروژه، عدم شناخت و تعریف درست نیازمندیها و کمبود اطلاعات صحیح در مورد سیستم، تعیین گردید. در نهایت و با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاداتی در جهت رفع موانع و مشکلات پیاده سازی و اجرای این سیستم ها در کشور ارائه گردید، امید است که نتایج این پژوهش گامی هر چند کوچک در جهت بهبود و توسعه توان شرکت های ایرانی در انطباق با این سیستم ها و در نهایت رشد و اعتلای کشور عزیزمان برداشته باشد.

رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و تشکیل سبد سهام
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی صنایع 1389
  معید دادرس   حمید رضا گلمکانی

یکی از مباحث مهم که در بازار سرمایه مطرح است و باید مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد، بحث انتخاب سهام و تشکیل سبد سرمایه گذاری بهینه می باشد. تصمیم گیری در زمینه خرید سهام امری پیچیده است و از آنجا که برای تصمیم گیری، مجموعه ای از پارامترها مورد توجه می باشند در این پایاننامه ضمن شناسایی عوامل مالی موثر بر تصمیم گیری، راجع به انتخاب سهام و تشکیل سبد سرمایه گذاری بهینه از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده می کنیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش دارایی ثابت، نسبت سود خالص به درآمد، نسبت سود عملیاتی، نسبت سود ناخالص، درصد توزیع سود، نسبت قیمت به درآمد، بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های مالی بیشترین تأثیر را بر روی کارایی نسبی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران دارند و در نهایت به منظور انتخاب سهام جهت تشکیل سبد سرمایه گذاری بهینه، مدلی را پیشنهاد می کنیم تا از بین شرکتهای کارا آن دسته از شرکتها جهت سرمایه گذاری انتخاب شوند که بیشترین تأثیر را بر روی بازدهی و و ریسک سبد سرمایه گذاری داشته باشند.

امنیت در سیستم های اطلاعاتی توسعه یافته با روش معماری سرویس گرا
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت 1389
  ماندانا ایزدی   محمد رضا تقوا

چکیده ندارد.

بازنمایی دانش مدیران سازمان با رویکرد آنتولوژی(مورد مطالعه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389
  محمد علی فیاض بخش   محمدتقی تقوی فرد

رشد روزافزون حجم داده‏ها و اطلاعات که در قالب مستندات دیجیتال در سازمان‏ها انباشته می‏شود چنان شتابان است که استفاده از چارچوبی جهت طبقه بندی و بازنمایی بهینه آن را ضروری ساخته است. این ضرورت در سازمان‏های دولتی کشورمان، به‏دلیل تعداد بسیار زیاد نیروی انسانی متخصص، حجم وسیع خدمات و پروژه‏های انجام شده و تغییرات گسترده مدیریتی با تغییر دولت‏ها، دوچندان است. این‏ها و دلایل متعدد دیگر به مدیریت و بازنمایی دانش در سازمان‏های دولتی اهمیتی دوچندان داده است. در این میان رویکرد آنتولوژی کارآمدترین و بدیع‏ترین روش ارائه شده برای طبقه بندی و بازنمایی دانش و اطلاعات است. اما با توجه به جدید بودن مقوله سیستم‏های مدیریت دانش مبتنی بر آنتولوژی، هنوز فواید به‏کارگیری یک نظام کارا و اثربخش بازنمایی دانش در سازمان‏های ایرانی معرفی نشده و مدلی برای اجرای آن ارائه نگردیده است. در این پژوهش تلاش گردید تا مسیر بهره مندی یک سازمان دولتی از سیستم بازنمایی دانش مبتنی بر آنتولوژی هموار گردد. در این راه از یک سو مولفه‏های کلیدی که توجه به آن‏ها برای موفقیت در پیاده سازی سیستم ضروری است، مورد کنکاش قرار گرفت، و از سوی دیگر تلاش گردید مزایا و قابلیت‏های روش آنتولوژی و توانایی آن در پاسخگویی به نیازهای دانشی سازمان معرفی گردد.

الگوریتمی ابتکاری برای مساله چیدمان پویای تجهیزات
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389
  محمد علی صالحی ابرقویی   پرهام عظیمی

مساله چیدمان تجهیزات پویا، مساله ای است که به دلیل داشتن تاثیرات زیاد بر سودآوری سازمان ها مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است. در این مساله هدف یافتن طرح چیدمانی از تجهیزات است که مجموع هزینه های جابجایی تجهیزات بین دوره های برنامه ریزی، و هزینه های انتقال مواد بین تجهیزات را کمینه کند. این مساله از آنرو دارای اهمیت است که به دلیل تغییرات تقاضا و به منظور کاستن از هزینه های انتقال مواد اولیه، سازمان ها نیاز به تغییر آرایش تجهیزاتشان را خواهند داشت. در این تحقیق، الگوریتمی ارائه گردیده است که می تواند این مساله را به صورتی کارا حل کند. در این الگوریتم، دو روش برنامه ریزی ریاضی (فن شبیه سازی و برنامه ریزی خطی) ترکیب می شوند. بطوری که پس از تبدیل یک مساله برنامه ریزی غیرخطی صفر و یک به یک مساله برنامه ریزی خطی، از نتایج این مساله برای تعریف احتمال تخصیص تجهیزات به مکان ها در مدل شبیه سازی استفاده می شود. پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی برای مسائل مختلف و مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج به دست آمده از تحقیقات مشابه نشان داد که این الگوریتم قادر است با سرعت و دقت منطقی به جواب های مناسب دست یابد.

ارزیابی کارایی شعب پست بانک با استفاده از ترکیب روش تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی احتمالی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی صنایع 1389
  مینا نصیریان   پیام حنفی زاده

در میان صنایع مختلف، صنعت بانکداری اهمیت خاص خود را دارد. زیرا که یک صنعت بانکداری کارا می تواند در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی موثر بوده، همچنین سلامت این صنعت به سلامت اقتصاد کشور کمک می کند. کارایی صنعت بانکداری به معنی کارمزد و هزینه های بانکی کمتر، نرخ سود پایین تر و ارائه خدمات با کیفیت بالاتر می باشد. بنابراین برآورد کارایی و بهره وری صنعت بانکداری و شناسایی عوامل موثر بر آن امری بسیار ضروری است. مطالعه حاضر به منظور بررسی کارایی و تعیین عوامل موثر بر آن در شعب پست بانک (در سطح شهر تهران) در سال 1388 انجام پذیرفته است. بدین منظور از یکی از روش های ناپارامتری تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها و یکی از روش های ابتکاری تحت عنوان شبکه عصبی احتمالی استفاده شده است. در روش تحلیل پوششی داده ها که یکی از مهمترین روش های ناپارامتری محسوب می شود، مرز کارایی توسط سیستم برنامه ریزی خطی به دست می آید علیرغم اینکه این روش یکی از پرکاربردترین روشها در ارزیابی کارایی می باشد اما دارای کاستی های نیز می باشد. مهمترین مشکلی که در استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (dea) وجود دارد این است که تعداد مدل های مورد نیاز و حل آنها وابسته به تعداد واحدهای مورد بررسی است و برای هر واحد تصمیم گیرنده باید یک بار مدل برنامه ریزی خطی حل شود و از آنجا که تعداد واحدها بسیار زیاد است، بنابراین استفاده از این روش به تنهایی زمان بر است. ضعف دیگر این روش این است که نیاز به حافظه کامپیوتری و زمان پردازش بالایی دارد. برای غلبه بر این مشکلات استفاده از روش های ابتکاری نظیر شبکه های عصبی پیشنهاد می شود. در این تحقیق از دو شبکه عصبی احتمالی و شبکه پرسپترون چندلایه استفاده شده و نتایج با نتایج حاصل از dea مقایسه شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که هر دو شبکه کارایی شعبه ها را با تقریب خوبی تخمین می زنند. و شبکه عصبی احتمالی به علت سرعت و دقت بیشتر نسبت به شبکه عصبی پرسپترون، ارجح می باشد.

تاثیر فاکتورهای رفتاری بر پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل شبکه های عصبی رگرسیونی و جلوسو مورد مطالعه: سهام ده شرکت تشکیل دهنده شاخص داجونز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده صنایع 1389
  احمد هاشمی   پیام حنفی زاده

با توجه به تاثیر فاکتورهای رفتاری در قیمت سهام شرکت ها، در این تحقیق علاوه بر فاکتورهای بنیادی و تکنیکال که در تمام مدل های پیش بینی استفاده می شوند، فاکتورهای رفتاری نیز به عنوان متغیر ورودی در مدل پیش بینی قیمت سهام 10 شرکت که سهام آنها جزء سهام تشکیل دهنده شاخص داوجونز هستند استفاده شده اند تا تاثیر این فاکتورها در قیمت سهام این شرکت ها مورد ارزیابی قرار گیرد. مدل استفاده شده برای پیش بینی در این تحقیق، مدل شبکه های عصبی است که با توجه به تنوع شبکه های عصبی، دو نمونه از این شبکه ها یعنی شبکه های عصبی رگرسیونی و پس انتشار خطا که در پیش بینی های مالی از آنها بسیار استفاده شده است انتخاب شده اند تا ابتدا برای هر شرکت با توجه به خصوصیات منحصربه فرد خود، بهترین شبکه برای پیش بینی انتخاب گردد و سپس تاثیر فاکتورهای رفتاری برای شرکت مورد نظر بررسی شود. این تحقیق نشان می دهد که فاکتورهای رفتاری در پیش بینی قیمت سهام 9 شرکت از 10 شرکت موثر هستند و دقت پیش بینی را به طرز چشمگیری افزایش می دهند.

ارزیابی سطح بلوغ هوش کسب وکار در صنعت بانکداری(مطالعه موردی در بانک سامان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389
  حسین افراسیاب   پیام حنفی زاده

چکیده در دنیای امروز هوش کسب و کار حوزه ایی بسیار پویا و مورد توجه بوده و سازمان هایی که از آن بی بهره یا کم بهره باشند، بخشی از انعطاف خود را از دست می دهند. این سازمان ها هر روزه به واسطه عدم ارائه داده های به موقع و نامتناقض به ذینفعانی که به آن نیاز دارند، متضرر می گردند. با توجه به نقشی که هوش کسب و کار در کمک به تصمیم سازی و افزایش سودآوری دارد، نمی توان از وضعیت هوش کسب و کار سازمان و سطح بلوغ آن بی خبر بود و در عین حال بتوان با این حرکت روبه رشد جهانی همگام شد. حرکتی که نیازمند برنامه ریزی برای بهبود سیستم های هوشمند سازمان است. این پژوهش با مطالعه ماهیت متفاوت صنعت بانکداری، از میان روش های ارزیابی هوش کسب و کار، مدل بلوغ هوش کسب و کار ساکو و اسپرویت را برای ارزیابی بانک ها مناسب شناخته است. این مدل بر جنبه های فنی و سازمانی ای متمرکز است که در توسعه فضای هوش کسب و کار دخالت داشته و شامل یک ماتریس بلوغ می باشد که می تواند به سازمان ها کمک کند تا سطح فعلی هوش کسب و کار خود را ارزیابی کرده و برای بهبود در آینده رهنمون هایی را کسب کنند. مدل پیشنهادی در بانک سامان اجرا شده و نه تنها وضعیت فعلی آن بانک را از لحاظ هوش کسب و کار تحلیل نموده است بلکه توصیه هایی برای بهبود راه حل هوش کسب و کار آن سازمان ارائه داده است.

انتخاب سبد بهینه فرآیندهای کسب و کار در پروژه های مهندسی مجدد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده صنایع 1390
  آنا درمانی   پیام حنفی زاده

در عصر جدید کسب و کار سازمان ها دست خوش تغییرات فراوانی شده اند. افزایش رقابت برای تولید محصولات و ارائه خدمات با کیفیتی بالاتر و هزینه ای کمتر به طور روز افزونی در حال گسترش است. لذا ظهور فن آوری های جدید و نوآوری لازمه رقابت و در عرصه های مختلف می باشد. مهندسی مجدد ابزار سیستماتیکی است که امکان جایگزینی روش های منسوخ و فاقد کارایی قبل را با روش های جدید فراهم نموده است و سازمان ها را در خلق و پیاده سازی ایده های نو و متناسب با شرایط محیط، یاری می رساند. امروزه پیاده سازی تکنیک های مهندسی مجدد با هدف ایجاد پیشرفت های قابل ملاحظه در اجرای فرآیندهای کسب و کار در سازمان ها بکار گرفته می شود. اگرچه، همواره اجرای این پروژه ها با موانع و مشکلات وسیعی همراه بوده، که عامل شکست و ناکارامدی بسیاری از این پروژ ه ها می باشد. در این پایان نامه پس از تعریف فاکتورهای ریسک و بازگشت پروژه های مهندسی مجدد، سعی گردیده است با بهره گیری از روش های حل مساله انتخاب سبد بهینه پروژه، به ترکیبی بهتر و مناسب تر از فرآیندهای منتخب برای پیاده سازی پروژه های مهندسی مجدد دست یافت. با این هدف که بتوان نتیجه مطلوب از پیاده سازی پروژه مهندسی را حاصل کرده و گامی در جهت تعالی سازمان ها طی نمود.

مدلی برای پیش بینی نقدینگی مورد نیاز شعب بانک با استفاده از شبکه های عصبی و پیاده سازی آزمایشگاهی آن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389
  شروین بهشتی فر   پیام حنفی زاده

در این تحقیق با هدف پیش بینی وجه نقد مورد نیاز شعبه بانک به منظور پاسخگویی مناسب به درخواست برداشت نقدی وجوه توسط مشتریان، پس از بررسی اهمیت موضوع و ادبیات مرتبط، متغیرهایی برای پیش بینی و به عنوان ورودی مدل تعیین می شود. با استفاده از تحلیل آماری، همبستگی این متغیر ها بررسی می گردد. در ادامه، فرایند پیش بینی با استفاده از سه روش مختلف صفحه گسترده excel و برنامه های جانبی آن، روش اقتصاد سنجی و تعریف تابع پیش بینی و در نهایت بکارگیری مدلی با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه انجام گرفته و نتایج هر یک از این روش ها در مقابل داده های واقعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در پایان میزان دقت برآورد هر یک از سه روش برای مقایسه ارائه می گردد

بهینه سازی روند استخدام داوطلبان آزمون های استخدامی بارویکرد درخت تصمیم گیری (مورد مطالعه شرکت ملی پخش فرآروده های نفتی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389
  ندا علی آبادی   پیام حنفی زاده

در عصر حاضر با رقابت در کسب و کار سازمان ها با چالش مهمی به عنوان به کارگیری کارکنان توانمند روبرو هستند.روش های گسترده ای به منظور ارزیابی و استخدام داوطلبان استفاده می گردد ولی آنچه که منجر به استخدام نهایی داوطلبان می گردد ارزیابی نتایج حاصله از این روش ها و انتخاب بهترین داوطلبان از بین افراد واجد شرایط است. در این تحقیق از داده کاوی به منطور بهبود روند استخدام داوطلبان آزمون های ورودی در یکی از شرکت های دولتی استفاده شده است.بدین منطور 1120 نفر به عنوان جامعه مورد تحقیق مد نظر قرار گرفته است و اطلاعات آنها تحت 5 گروه, متغیرهای شخصی,متغیر های روانشناختی, آزمون, شغلی و عملکرد استخراج شده اند. از روش درخت تصمیم و الگوریتم c4.5 به عنوان الگوریتم اجرایی جهت طبقه بندی داده ها و کشف روابط بین متغیر های پیش بینی کننده و متغیر هدف (عملکرد افراد) استفاده گردیده است. از بین 20 متغیر مورد مطالعه در تحقیق تنها 10 متغیر به عنوان متغیر های تاثیر گذار شناسایی شده اند که در میان آنها متغیر های آزمون و شخصیتی از بالاترین درصد برخوردار بوده اند.در نهایت با توجه روابط و قواعد استخراجی و تجزیه و تحلیل آنها توسط کارشناسان خبره روش هایی جهت بهبود فرآیندانتخاب افراد ارائه گردیده است.

بررسی عوامل موثر در انتخاب نیروی انسانی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان در صنعت نفت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389
  مریم ابراهیمی ملکشاه   پیام حنفی زاده

موفقیت یا شکست سازمان، ارتباط مستقیمی با چگونگی جذب و نگهداری منابع انسانی آن دارد. انتخاب منابع انسانی مناسب و سرمایه انسانی، یکی از مزایای رقابتی برای شرکت ها به منظور حفظ مزایای رقابتی در اقتصاد دانشی است زیرا تصمیمات انتخاب ضعیف، می تواند برای سازمان بسیار هزینه بر باشد. از آنجا که انتخاب و استخدام کارکنان به طور مستقیم بر کیفیت کارمندان اثرگذار است، اتخاذ شیوه ای صحیح در تصمیمات انتخاب، برای موفقیت سازمان ضروری است. هدف این تحقیق، شناخت عوامل موثر در ارزیابی منابع انسانی و استفاده از آنها در انتخاب افراد مناسب برای تصدی مشاغل در سازمان می باشد. در این راستا، با استفاده از روش مدل سازی معادله ساختاری (sem) به بررسی عوامل اثرگذار در انتخاب نیروی انسانی می پردازیم، خروجی این مرحله، یعنی عوامل اثرگذار واقعی در انتخاب نیروی انسانی به عنوان عوامل ورودی برای ماشین بردار پشتیبان می باشد. در مرحله بعد، با استفاده از ماشین بردار پشتیبان(svm) که یکی از روش های جدید داده کاوی می باشد، به بررسی مسأله انتخاب نیروی انسانی می پردازیم. روش پیشنهادی، در بخش مدیریت پژوهش و فناوری، شرکت نفت ایران پیاده سازی شده است، به طوری که نتایج ماشین بردار پشتیبان با روش درخت تصمیم به عنوان روش رقیب مقایسه شده است. امید است این پژوهش گامی هر چند کوچک، به سوی اصلاح و تجدید نظر در روندهای فعلی گزینش نیروی انسانی باشد.

پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: مقایسه نظریه قیمت گذاری آربیتراژ و شبکه عصبی رگرسیونی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی 1390
  مهدی حاجی زاده   پیام حنفی زاده

این تحقیق به پیش بینی پذیری رفتار بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه قیمت گذاری آربیتراژ و شبکه عصبی رگرسیونی در قالب دو فرضیه می پردازد. در آزمون فرضیه اول، نظریه قیمت گذاری آربیتراژ با دو رویکرد تحلیل عاملی و به کارگیری متغیرهای کلان اقتصادی مورد آزمون قرار می گیرد و در آزمون فرضیه دوم عمـلکرد شـبکه عصبی رگرسـیونی با نظریه قیمت گذاری آربیتراژ با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی مـورد بررسی قـرار می گیرد. نتایج حاصله از آزمون فرضیه اول حاکی از عدم رد نظریه قیمت گذاری آربیتراژ با هر دو رویکرد است و نتایج آزمون فرضیه دوم نشان از برتری شبکه عصبی رگرسیونی در امـر پیش بینی دارد و اینکه تغییـرات پیش بینی نشده چهـار متغیر کلان اقتصادی نرخ تورم، نرخ ارز، عرضه پول و قیمت نفت خام اپک بر روی بازده سهام شرکت های مورد برسی تاثیر گذارند.

انتخاب سبد سهام بااستفاده از ارزیابی کلامی در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده فنی 1390
  مریم عراقی پور   پیام حنفی زاده

هدف انتخاب سبد سهام چگونگی تخصیص سرمایه به تعدادی سهام، به منظور کسب بیشترین بازده برای سرمایه گذار است . در گذشته مسئله انتخاب سبد سهام ، تنها براساس داده های قطعی و کمی مورد بررسی قرار می گرفت.در حالیکه در یک موقعیت سرمایه گذاری واقعی ، بسیاری از عوامل کیفی و کمی بر انتخاب سبد سهام، موثر خواهند بود.همچنین برای پیش بینی عملکرد هر سهام و ایجاد یک سبد سهام مناسب استفاده کافی از دانش و تجربه و نظرات متخصصان یا کارشناسان بسیار مفید خواهد بود. لذا در این تحقیق دانش و تجربه کارشناسان در انتخاب سبد سهام بکار گرفته شده است .از آنجاییکه دانش و تجربه و نظرات افراد متفاوت و مبهم است ، برای بیان نظرات متخصصین و کارشناسان جهت ارزیابی عملکرد هر سهام با توجه به معیارهای مورد نظر از 2-tuple linguistic variable استفاده شده است . بر اساس برآوردهای کلامی کارشناسان روش تاپسیس کلامی بکار گرفته شده است تا روش جدیدی برای انتخاب سبد سهام در این تحقیق ارائه گردد.ابتدا یک مجموعه سرمایه گذاری مشخص گردیده و بازدهی سبد انتخاب شده از این مجموعه محاسبه شده است .این تحقیق نشان می دهد بازده سبد بدست آمده از این روش به میزان قابل توجهی از بازده سبد بازار بیشتر است.

بهینه سازی سبد سهام با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل عاملی اکتشافی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده صنایع 1390
  مریم شالچی   مقصود امیری

مسئله بهینه سازی سبد سهام یکی از مهم ترین و جذاب ترین مسائل در حوزه مسائل مالی و مباحث سرمایه گذاری می باشد.در این تحقیق مدل ریاضی جهت تشکیل پرتفوی بهینه پیشنهاد می گردد ،که در این مدل اوزان سهام از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است.اوزان مذکور شامل شاخص های کارایی می باشند که ضمن اینکه ترکیب شاخص های مالی متعددی هستند،ابعاد مختلف عملکرد مالی شرکتها را نشان می دهند و شاخص های مستقلی را جهت مقایسه شرکتها و رتبه بندی آنها در اختیار قرار می دهند. شایان توجه است که ابتدا شاخص های مالی موثر در انتخاب سبد بهینه سهام از مرور ادبیات استخراج می شود و میزان اهمیت آنها از نقطه نظر خبرگان سرمایه گذاری تعیین می گردد.سپس به منظور کاهش ابعاد مسئله و از بین بردن همبستگی بین شاخص ها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده می شود و جهت بدست آوردن اوزان سهام روش تاپسیس مورد استفاده قرار می گیرد.سپس مدل پیشنهادی با الگوریتم ژنتیک و تبرید شبیه سازی شده حل می گردد . اعتبارسنجی ، ثبات الگوریتم در تکرارهای مختلف مورد بررسی قرار می گیرد و آزمون آماری به منظور بررسی معنادار بودن میانگین ارزش سبد با استفاده از دو الگوریتم مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوریتم ژنتیک در تکرارهای مختلف از اعتبار سنجی و ثبات بالایی برخوردار است و تفاوت معناداری در میانگین ارزش سهام سبد در دو الگوریتم وجود دارد والگوریتم ژنتیک به لحاظ میانگین تابع هدف و بهترین حواب بدست آمده نسبت به الگوریتم تبرید شبیه سازی شده بهتر عمل می کند.

پیش بینی قیمت مسکن: مقایسه روش رگرسیون هدانیک و شبکه عصبی رگرسیونی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی صنایع 1390
  سید محمود یاسینی اردکانی   پیام حنفی زاده

در این تحقیق کارایی دو روش پیش بینی قیمت رگرسیون هدانیک و شبکه عصبی رگرسیونی تعمیم یافته، در برآورد قیمت مسکن در شهر تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش رگرسیون هدانیک یکی از روش های مرسوم در این زمینه می باشد. با این وجود با توجه به ادبیات موجود و سایر تحقیقات صورت گرفته، شواهدی وجود دارد که بازار مسکن تهران برخی از فروض اولیه مدل های رگرسیون هدانیک را دارا نمی باشد. بدین منظور شبکه عصبی رگرسیونی به عنوان روشی جایگزین برای رگرسیون هدانیک انتخاب گردید و کارایی آن مورد آزمون واقع شد. ضمناً تابع هدانیک نیمه لگاریتمی برای برآورد مدل رگرسیونی مورد استفاده قرار گرفت. داده های مورد استفاده شامل 643 نمونه اطلاعات مسکن در نیمه شمالی شهر تهران می باشد. نتایج نشان می دهند که شبکه عصبی رگرسیونی عملکرد بهتری نسبت به رگرسیون هدانیک در برآورد قیمت مسکن در تهران دارد.

برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی با بکارگیری ارزیابی آمادگی الکترونیکی (مطالعه موردی: شرکت داروسازی اکسیر)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390
  محدثه محمدی   پیام حنفی زاده

با توجه به این که برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی به عنوان یک ضرورت جهت کسب مزیت رقابتی از فناوری اطلاعات شناخته شده است، تحقیق حاضر در صدد است تا ارزیابی آمادگی الکترونیکی را به عنوان یکی از گام های روش شناسی برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی درنظر گیرد. به طور خلاصه تحقیق حاضر در صدد تحقق اهداف زیر می باشد: 1) دستیابی به فهم بهتر توانمندی های الکترونیکی جاری شرکت 2) شناسایی نیازمندی ها جهت بهبود وضعیت موجود it/is 3) ارزیابی سازمان در برابر معیارهای شناسایی شده 4) تسهیل پیاده سازی برنامه استراتژیک is با توجه به درنظر گرفتن تمامی میراث های it/is به طور کلی هدف تحقیق پیشنهاد داده شده پاسخ به سوالات زیر است: • چگونه می توان از اطلاعات حاصل از ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان در تدوین برنامه استراتژیک is سازمان استفاده کرد؟ • ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان در کدام مرحله از روش شناسی برنامه ریزی is سازمان باید قرار گیرد؟ • آیا برنامه تدوین شده با انجام ارزیابی آمادگی الکترونیکی با برنامه ای که از روشهای سنتی (بدون این ارزیابی) بدست می آیند، با هم متفاوتند؟ این تحقیق از نوع مطالعه موردی می باشد. نوع تحقیق کاربردی، و روش مورد استفاده در آن توصیفی- پیمایشی است که در محدوده مورد مطالعه صورت می گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق تنها در محدوده ی مورد مطالعه گزارش خواهد شد و منشاء تئوری سازی برای بررسی در مطالعات دیگر خواهد شد. در صورت موفقیت آمیز بودن نتایج حاصل از این تحقیق می توان نسخه جدید متدولوژی تجربه شده در این تحقیق را بعنوان پیشنهاد مطالعات آینده در حوزه های دیگر مورد بررسی قرار داد. جامعه آماری این تحقیق شرکت داروسازی اکسیر می باشد. ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق، پرسش نامه و مصاحبه می باشد. با مطالعه وضعیت جاری سازمان از نظر آمادگی الکترونیکی و شناخت نقاط قوت و ضعف سازمان یا به عبارت دیگر شکاف دیجیتالی، می توان برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی سازمان را ارائه کرد که پروژه های سیستم های اطلاعاتی هم در راستای تحقق استراتژی های سازمان باشند و هم بهبود شکاف دیجیتالی را به همراه داشته باشند. داشتن اطلاعات آمادگی الکترونیکی باعث می شود که در برنامه استراتژیک سیستم های اطلاعاتی از تعریف پروژه هایی که پیش نیاز های آن در سازمان مهیا نیست پرهیز شود و با تکیه بر استعداد ها و قابلیت سازمان در جنبه های مختلف فنآوری اطلاعات، برنامه استوار را برای توسعه فنآوری اطلاعات پایه ریزی کرد.

شناسایی صنایع جذاب بورس اوراق بهادار تهران از طریق برنامه ریزی سناریو
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده صنایع 1389
  مینا دانایی   پیام حنفی زاده

یکی از ابزارهای رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری سرمایه گذاری است و بازار سرمایه و واسطه گرهای مالی که از مهمترین آنها در این بازار شرکت های سرمایه گذاری هستند، در این رابطه نقش مهمی ایفا می کنند. واضح است که بهبود عملکرد این شرکت ها به بهبود عملکرد موثر اقتصادی کشور کمک موثری می کند در نتیجه روش هایی که با ایجاد ساختاری این نهادها را در انتخاب سهام مناسب در فرایند تخصیص استراتژیک دارایی هایشان یاری نماید و بتواند پویایی محیط که در برگیرنده تغییرات فراوان و عدم قطعیت های بسیار است را در این فرآیند مدنظر قرار دهد و مدیران و تصمیم گیرندگان را از پیش بینی به سوی آینده نگری و تصویر آینده های مختلف راهنمایی کند می تواند اثرات تخریبی نامعلوم و غیر قطعی بودن آینده را کاهش دهد. در این تحقیق برای مقابله با عدم قطعیت ها و تسهیل تصمیم گیری بنیادی در فرایند استراتژیک تشکیل سبد سهام از برنامه ریزی سناریو به کمک نقشه های شناختی فازی به عنوان ابزار ترکیبی نیمه کمی موثر در مدل کردن سیستم های پیچیده بهره گرفته شده است تا با ترسیم آینده های مختلف از محیط سرمایه گذاری نهادهای مالی تخصصی در این زمینه و تعیین صنایع جذاب در این شرایط امکان درنظر گرفتن عدم قطعیت ها بیشتر مدنظر قرار گرفته و صنایعی که دارای جذابیت نسبی در تمامی این سناریوها هستند مرجع تشکیل سبد سهام واقع گردند.

مقایسه عملکرد مدل فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازده سهام در بورس تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده فنی 1389
  سمیرا پارساییان   ناصر شمس

در پی توسعه بازارهای مالی، بحث پیش بینی نرخ بازدهی سهام به عنوان یکی از مهم ترین مباحث بازار های پول و سرمایه مطرح شده و در این راستا روشها و مدلهای متعددی برای پیش بینی نرخ بازده بازار ابداع شده و توسعه یافته اند. این تحقیق ، به مقایسه مدل سه عاملی فاما و فرنچ (ff) و مدل شبکه عصبی رگرسیون عمومی (grnn) در پیش بینی بازدهی سهام می پردازد.در این راستا دو فرضیه طراحی شده است. فرضیه اول به مقایسه دقت این دو مدل، در پیش بینی بازده ماهانه سهام 45 شرکت واجد شرایط، می پردازد. فرضیه دوم دقت مدلها را در پیش بینی بازدهی ماهانه شش پرتفوی تشکیل شده مطابق روش شناسی فاما و فرنچ، مورد مقایسه و آزمون قرار می دهد. به منظور آزمون فرضیه ها از داده های مربوط به دوره زمانی سالهای 1378 تا 1388 معاملات سهام شرکتها، در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است.پس از محاسبه مقادیر بازدهی ماهانه توسط مدل ها، مقدار خطای هر یک از مدلها اندازه گیری و سپس میانگین خطای به دست آمده از دو مدل توسط آزمون t دو نمونه ای جفت شده در سطح اطمینان 95% مورد مقایسه قرار گرفت. این رویه در سطح تمام شرکتهای مورد بررسی در تحقیق (فرضیه اول) و در سطح پرتفوی این شرکتها (فرضیه دوم)، انجام شد و نتایج نشان داد که بین میانگین خطای مدل ها در هر دو حالت، یعنی در سطح بررسی سهام انفرادی و هم بررسی پرتفوی سهام، اختلاف معنی داری وجود دارد.این اختلاف حاکی از برتری مدل شبکه عصبی رگرسیون عمومی بر مدل فاما و فرنچ در پیش بینی بازدهی سهام شرکتها است.

ارزیابی آمادگی الکترونیکی در شرکت های تابعه شرکت مادر (مطالعه موردی: شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390
  ابراهیم رجب پور   پیام حنفی زاده

هدف از این تحقیق ارزیابی آمادگی الکترونیکی شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر می باشد. آمادگی الکترونیکی مفهوم نسبتاً جدیدی است که به واسطه نفوذ سریع اینترنت در سراسر جهان و پیشرفت چشمگیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کار و صنعت توسعه یافته است. با توجه به اهمیت این موضوع سازمان ها در زمینه ورود به عرصه های مختلف دیجیتال، در حال برنامه ریزی و سرمایه گذاری هستند تا بتوانند آمادگی لازم برای ورود به دنیای دیجیتالی را کسب نمایند. در این تحقیق با بررسی مدل های موجود ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح خرد و با اتکا به مطالعات تطبیقی، مدل مناسب تحقیق انتخاب گردید. سپس از طریق پرسش نامه اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی شرکت های زیرمجموعه جمع آوری شد. سپس این اطلاعات با استفاده از روش فازی تجزیه و تحلیل شدند. یافته های حاصل از این تحقیق نشان می دهد که آمادگی الکترونیکی در صنعت دارویی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. الگوی پیشنهادی در این تحقیق ابزار مناسبی برای سنجش وضعیت آمادگی الکترونیکی صنعت دارویی و شناسایی نقاط قوت و ضعف این صنعت در دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از آن برای اثربخشی بیشتر و همچنین، تجزیه و تحلیل شکاف دیجیتالی در صنعت است.

بررسی عملکرد تصاحب شرکت ها در ایران با استفاده از معیار ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی 1390
  مایده بیابانی مقدم   ناصر شمس

در این پژوهش سعی شده است عملکرد تصاحب شرکت ها در ایران مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس مبانی نظری و تحقیقات علمی بررسی شده، شاخص های سنجش عملکرد تصاحب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار انتخاب گردیده است. اطلاعات معاملات انجام شده و همچنین متغیرهای تعریف شده در دوره پژوهشی 1381 تا 1387، از سازمان مدیریت فناوری بورس تهران، گزارشات هیأت مدیره و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده است. به منظور شناخت اثرات کلان اقتصادی، عملکرد شرکت های تصاحب شده را با عملکرد شرکت های تصاحب نشده ی مشابه از نظر صنعت، مقایسه و آزمون کرده است. نتایج کلی بیانگر این است که ارزش افزوده اقتصادی و بازار پس از تصاحب در شرکت های تصاحب شده کاهش یافته و از نظر آماری معنادار می باشد. به عبارت دیگر می توان گفت، اغلب معاملات تصاحب شرکت ها در ایران با شکست مواجه شده است.

انتخاب سبد سهام ردیابی کننده شاخص با استفاده از شبکه های عصبی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی صنایع 1390
  مجتبی رازقی   پیام حنفی زاده

روش ردیابی شاخص در انتخاب سبد سهام یکی از متداولترین روشها در مدیریت سرمایه گذاری انفعالی(غیر فعال) می باشد . در انتخاب سبد سهام با این روش، هدف دستیابی به عملکردی مشابه شاخص از طریق سرمایه گذاری بر تعداد محدودی از اقلام تشکیل دهنده آن می باشد. در این پایان نامه هدف ایجاد بهترین سبد سهام ردیابی کننده شاخص با توجه به محدودیت های موجود می باشد و از شبکه های عصبی هاپفیلد برای حل مدل و جستجو جهت یافتن جوابهای مناسب استفاده می شود . در نهایت نتایج با نتایج حاصل از روش الگوریتم ژنتیکمورد مقایسه قرار می گیرد . برای اینکار از داده های پنج بازار معتبر دنیا استفاده می کنیم. نتایج نشان می دهد که با حل مدل با استفاده از شبکه های عصبی نتایج بهتری به دست می آید.

مدل ارزیابی سیاست گذاری فناوری نانو در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1390
  علی محمد سلطانی گردفرامرزی   سیدحبیب الله طباطباییان

دولتها برای پاسخ گویی به مخاطبان و بهبود دادن اثرات سیاست گذاری ها، نیازمند ارزیابی هستند. سیاست گذاری فناوری نانو در ایران، همگام با دهها کشور جهان به صورت بلندمدت انجام شده و نیازمند ارزیابی است. ارزیابی سیاست گذاری فناوری نانو در دیگر کشورها و در محافل دانشگاهی و مطالعاتی، تاکنون صرفاً با اندازه گیری نتایج تحقیقات از یک طرف و تحلیل های مروری از طرف دیگر انجام شده و مدلی برای این ارزیابی تدوین نشده است. در این تحقیق، با روشهای کیفی، مدل ارزیابی سیاست گذاری فناوری نانو در ایران شامل زمان بندی ارزیابی، معیارها و شاخص های ارزیابی در سطوح مختلف، تدوین و سپس در یک فرایند پیمایش، نظرات خبرگان دینفع در مورد این مدل جمع آوری و تحلیل شده است و همچنین با توجه به تشابهات بسیار زیاد سیاست های فناوری نانو در کشورهای مختلف، کاربردپذیری مدل در سایر کشورها از طریق یک پیمایش بین المللی بررسی شده است. بر این اساس، سیاست فناوری نانو در ایران هر سه سال یک بار بازنگری می شود. 47 شاخص در قالب سه مدل تناسب، کارایی و اثربخشی پیشنهاد شده است. بخشی از شاخص ها سالانه و یا شش ماه یکیار به عنوان ارزیابی همزمان، پایش می شوند. مدل ارزیابی تناسب، در مرحله تدوین سیاست و برنامه ، مدل ارزیابی کارایی در مرحله اجرا و مدل ارزیابی اثربخشی در مرحله بازنگری، اندازه گیری و تحلیل می شود.

اکتشاف دانش از پایگاه داده های متنی و بکارگیری آن در یک سیستم پشتیبان تصمیم مورد مطالعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  آمنه بیاگوی   محمدتقی تقوی فرد

واحد مهندسی ساختار در شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی، عهده دار وظایف مختلف ومتعدد مربوط به ساختار سازمانی می باشد. حجم بسیار بالای وظایف، برنامه ریزی و زمانبندی آنها را با مشکل مواجه ساخته و در مواردی که نیاز به مراجعه به کارهای بایگانی شده وجود دارد، عدم دسترسی به مسئول انجام آن به دلیل خروج وی، امکان استفاده از دانش انجام کار مذکور وجود ندارد. از آنجا که شرکت پالایش و پخش برای انجام کلیه کارها از اتوماسیون اداری که بر پایه مدارک متنی است، استفاده می کند، می توان اسناد متنی در این شرکت را بهترین منبع برای اکتشاف دانش ضمنی افراد و خبرگان به حساب آورد که در صورت اکتشاف و ذخیره سازی این دانش دغدغه از میان رفتن آن برای مدیران، بسیار کمتر خواهد شد. در این تحقیق، اکتشاف دانش از داده های متنی که اصلی ترین منابع داده در واحد مذکور به حساب می-آیند، با استفاده از ابزار متن کاوی انجام گرفته و برای طی مراحل آن در این تحقیق از نرم افزار wordsmith tools که در محاسبات معیارهای متن کاوی کاربرد دارد، استفاده شده است. در گام بعدی برای استخراج الگوها و اکتشاف دانش نهفته در منابع داده، از خوشه بندی توسط نرم افزار clementine و با مدل k-means بهره گرفته شد که نهایتاً دانش اکتشاف شده را به صورت مجموعه ای از قوانین و سایر جزئیات در پایگاه دانش مربوط به سیستم پشتیبان تصمیم ذخیره سازی می کند. آنچه به عنوان دستاورد این تحقیق به حساب می آید، ارائه مدلی مفهومی جهت بکارگیری دانش اکتشاف شده از داده های متنی در یک سیستم پشتیبان تصمیم است که توسط برنامه ای پایلوت مورد بررسی و آزمون توسط خبرگان واحد مذکور، قرار گرفت تا فاکتورهای مهم و تاثیرگذار در بکارگیری و استفاده از چنین سیستمی به منظور افزایش دقت و سرعت تصمیم گیری مدیران، مشخص شود.

ارتقای توانمندی فناورانه در بنگاه های بخش نابری الکترونیک ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  محمد نقی زاده   سید حبیب الله طباطباییان

صنعت هوایی با بازار جهانی در حدود 100 میلیارد دلار و با رشد سالانه 5 درصد یکی از صنایع راهبردی و با فناوری برتر در دنیا شناخته می شود. در این میان بخش ناوبری الکترونیک و فناوریهای آن با سهمی قابل ملاحظه از جایگاه خاصی برخوردار هستند. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق ترکیبی تبیینی تلاش شد تا الگویی جامع جهت ارتقای توانمندی فناوری در بنگاه های بخش ناوبری الکترونیک به عنوان یکی از حوزه های فناوری های برتر و پیچیده در ایران ارائه شود. در حالیکه جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های کمی مربوط به یکصد و یازده شرکت مرتبط با حوزه ناوبری الکترونیک به همراه مدل سازی معادلات ساختاری، جهت و شدت روابط میان سازه های مدل را بررسی کرده است، استفاده از روش های کیفی روایتی و تحقیق موردی با استفاده از ابزارهای مصاحبه و مشاهده، درک عمیق تری از ارتقای توانمندی فناوری در این بنگاه ها حاصل کرده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ارتقای توانمندی فناورانه وابسته به ارتقای قابلیت های در هم تنیده ای تحت عنوان توانمندی های پویا است که شامل توانایی ادراک از محیط، بهره برداری از فرصت های فناورانه، یادگیری و بازآرایی منابع می باشند. ارتقای این توانمندی های پویا نیز به شدت وابسته به رویکردهای راهبردی سازمانها است و بنگاه های با جهت گیری های توسعه گرا در خلق این توانمندی ها موفق تر هستند و این قابلیت های پویا نیز سبب ارتقای توانمندی فناورانه در این بنگاه ها می شود. شرکت های بخش ناوبری الکترونیک باید بتوانند به سرعت منابع خود را جهت پاسخ به نیازهای به سرعت در حال تغییر و بهره برداری از فرصت های زودگذر هماهنگ و یکپارچه نموده و بتوانند منابع خود را بسیج کنند. شرکت های بخش ناوبری الکترونیک برای ارتقای توانمندی فناوری نیازمند درک جامع از آن، هوشمندی، چابکی، یادگیرندگی، توان بسیج منابع هستند که همگی در پرتو رویکرد راهبردی توسعه گرا امکان پذیر می شود. از طرف دیگر این توانمندی ها در هم تنیده اند. به عنوان مثال ارتقای توانمندی تولیدی و مهندسی نیازمند یک درک مناسب از محیط بازار و فناوری (شناسایی)، توانایی بهره برداری، برنامه ریزی، یادگیری و همگرا کردن منابع است. یعنی نیازمند همگی این ابعاد توانمندی پویا است . این بدان معنا است که مجموعه ای نمی تواند خوب انتخاب کند، خوب اجرا و پیاده سازی کند و در نهایت خدمات و محصولات خوبی به بازار ارائه کند، مگر بتواند هوشمند باشد و محیط و تحولات آن را درک کند و لوازم حضور در آن را فراهم سازد تا بتواند از فرصت های بسیار زودگذر استفاده کند. لذا بطور همزمان چابکی (توانمندی بهره برداری) مهم است، زیرا فرصت تصمیم گیری زیاد نیست. از اینرو شرکت های ناوبری الکترونیک نیازمند نوعی عقل جامع هستند، یعنی عقلی که بتواند همه ی منابع را هماهنگ و یکپارچه در راستای اهداف سازمانی ببیند و ضروریات را تامین کند ، یاد بگیرد و اصلاح کند . در یک کلام پویا باشد. با توجه به نتایج تحقیق، نکته بسیار مهمی که می تواند برای سیاستگذاران حوزه ناوبری الکترونیک کشور مهم باشد، تنظیم معیارهای عضویت در زنجیره تامین ناوبری الکترونیک در کشور است. همواره در حوزه های با فناوری برتر این سوال مطرح است که آیا اتکا به توانمندی مهندسی و تولیدی یک شرکت برای حضور در زنجیره تامین صنعت کافی است؟ قطعا با توجه به تغییرات بالا در این حوزه، توسعه ی صنعت هوایی در بخش ناوبری الکترونیک نیازمند سازمانهای پویا ، هوشمند، چابک و یادگیرنده است. لذا سیاست گذاران این حوزه با در نظر گرفتن مدل پیشنهادی ارتقای توانمندی فناوری می توانند به تنظیم شاخص های ورود این شرکت ها به زنجیره تامین صنعت بپردازند. در واقع این بحث بسیار مهم می باشد که زنجیره ی تامین صنعت هوایی که در حوزه ناوبری الکترونیک بایستی به نیازهای حال و آینده بازار و فناوری پاسخ دهد، ضروری است تا متشکل از چه شرکت هایی باشد؟. بی تردید شناسایی شرکت هایی که ویژگی های لازم جهت ارتقای مستمر توانمندی فناوری همچون توانمندی های پویا و رویکردهای سازمانی توسعه گرا را دارا می باشند از اولویت بیشتری برای حضور در این زنجیره تامین برخوردار هستند. اصلاح روش های ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان بخش ناوبری الکترونیک در جهت ارتقای توانمندی فناوری این شرکت ها از دیگر پیشنهادات این تحقیق است. بی تردید ارائه ی تسهیلات فیزیکی به تنهایی جهت ارتقای توانمندی فناوری این شرکت ها کفایت نمی کند، زیرا این نوع از کمک ها عمدتا بر افزایش منابع تکیه دارد که آخرین حلقه از زنجیره کسب مزیت رقابتی در بنگاه ها است و لذا دارای استمرار و پویایی نمی باشد. ارائه تسهیلات مرتبط با ارتقای توانمندی پویای شرکت ها از مهمترین تسهیلات مورد نظر می باشد که نمونه های آن در کشورهای توسعه یافته وجود دارد. به عنوان مثال ایجاد سیستمهای هوشمندی در بخش هوایی کشور می تواند به عنوان بخشی از تسهیلات ارائه شده به این شرکت ها که عمدتا کوچک و متوسط هستند، باشد. با وجود این سیستم هوشمندی تجاری و فناوری بسیار پیشرفته، این شرکت ها از آخرین تحولات در بازار و فناوری های حوزه خود با هزینه های بسیار پایین آگاه می شوند. همچنین ارائه ی آموزش های مدیریتی و تشکیل شرکت های مشاوره مدیریت در حوزه های ناوبری الکترونیک می تواند بسیار مفید و سازنده باشد.

ارزش برند لوازم خانگی ایرانی از دیدگاه مصرف کنندگان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی صنایع 1391
  علی عسکریان   پیام حنفی زاده

ارزش برند یکی از داراییهای ناملموس هر بنگاهی است که می تواند منجر به ارزش آفرینی و کسب مزیت رقابتی گردد. لذا هر واحد تجاری در ابتدا بدنبال دست و گا کردن نامی مطلوب برای ماندگار کردن در ذهن مشتریانند. در سالهای اخیر و با توجه به تشدید تحریمها و افزایش قیمت لوازم خانگی خارجی با توجه به قیمت دلار و تقلبی بودن برخی کالاهای خارجی و مخصوصا چینی مشتریان ایرانی تمایل بیشتری به خرید کالاهای ایرانی پیدا کرده اند. از همینرو لازم است شرکتهای ایرانی به بهبود ارزش نشان تجاری خود توجه بیشتری نمایند.این تحقیق با هدف بررسی ارزش نشان تجاری لوازم خانگی ایرانی در شهر تهران انجام شده است. بدین منظور پس از مرور ادبیات تحقیق مدل آکر برای ارزیابی ارزش نشان تجاری انتخاب گردید. سپس با توجه به شاخصهای مدل پرسشنامه ای طراحی گردید. نمونه آماری 264 نفر از مشتریان لوازم خانگی بودند که بروش تصادفی ساده و با استفاده از فرمول جامعه نامحدود انتخاب شدند و پرسشنامه ها میان آنها تقسیم شد. داده ها نشان داد که برندهای ایرانی دارای ارزش تجاری از نظر مشتریان هستند. و فرضیات تحقیق تایید شد. در پایان رهنمودهایی برای مدیران و محققان ارائه شده است.

بررسی روابط حجم-بازده در بازار ایران در شرایط بحرانی و با استفاده از رویکرد کاپولا
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی 1391
  محسن نوروزی   رسول سجاد

توزیع های چند متغیره، نقش مهمی در تئوری آمار وکاربردهای آن داشته است، بنابر این همواره مورد توجه محققان و دانشمندان علوم مربوطه بوده. نکته ی مهمی که بیشتر پژوهشهای محققان را به خود اختصاص داده، بدست آوردن و یا بررسی توزیع های چند متغیره بوسیله ی توزیع های حاشیه ای آنهاست. می دانیم که با داشتن توزیع مشترک، دستیابی به توزیع های حاشیه ای چندان مشکل نیست. اما در مورد ساختن توزیع مشترک و بررسی ویژگی های آن وقتی توزیع های حاشیه ای داده شده اند کار پیچیده تر است. برای ساختن توزیع های چند متغیره وقتی توزیع های حاشیه ای یک متغیره داده شده اند روشهای گوناگونی ارائه شده است، برای مثال می توان از کران های فرچت استفاده نمود یا این که خانواده هایی از توزیع های یک متغیره که دارای ویژگیهای مورد نظر ماست یافته و سپس این ویژگیها را به توزیع چند متغیره با توزیع های حاشیه ای شامل آن ویژگیها، تعمیم داد. در این پایان نامه برای این حالت ابزاری به نام تابع کاپولا را معرفی میکنیم. تابع کاپولا برای ساختن و یا بررسی توزیع های چند متغیره وقتی که توزیع های حاشیه ای یک متغیره و ساختار وابستگی آن داده شده است بسیار مفید است و با استفاده از آن می توان توزیع های چند متغیره را مستقل از توزیع های حاشیه ای و بر اساس ساختار چند متغیره آنها بررسی نمود. البته زمانی که توزیع های حاشیه ای چند متغیره داده شده باشد تابع کاپولا چندان مفید نیست، در این شرایط ابزاری شبیه تابع کاپولا معرفی می کنند و آن را تابع لینکیج می نامند.

رتبه بندی عوامل موثر در پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی erp مورد مطالعه شرکت ماهان ریس طبرستان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  سیاوش اورجی   محمد تقی تقوی فرد

در این تحقیق، با بررسی پیشینه ی پژوهش و نظر خبرگان و متخصصین، عوامل موثر بر موقیت پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان در صنعت ریسندگی شناسایی شد، که براساس این عوامل، پرسشنامه ای طراحی و توزیع گردید و داده-های حاصل از آن بمنظور وزن دهی عوامل و رتبه بندی شرکتهای ریسندگی (به جهت میزان آمادگی) و تعیین جایگاه شرکت ماهان ریس طبرستان در بین صنایع ریسندگی استان مازندران برای تعیین میزان آمادگی این شرکت برای پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان در آن و ارائه راهکارهای موثر و بهینه برای ایجاد آمادگی این کارخانه صنعتی برای پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان می باشد در این تحقیق از روش topsis و تخصیص خطی استفاده شده است.. در نهایت عواملی همچون آموزش مدیران، اعضای تیم و کارکنان و حمایت پایدار رهبری و مدیریت ارشد نشان دهنده میزان آمادگی بیشتری جهت پیاده سازی موفق برنامه ریزی منابع سازمان دارند.

مدل سازمانی الکترونیک مورد مطالعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  اکبر یوسف وند   پیام حنفی زاده

امروزه کشورها به صورت گسترده ای از دولت الکترونیک به عنوان یک پاسخ منطقی به تغییرات در عصر شبکه استفاده می کنند. ارائه خدمات دولتی به عموم به صورت الکترونیکی مستلزم نوآوری است که شامل اتخاذ سیاست ها و استراتژی های مناسب و تغییرات مرتبط در تکنولوژی ها و زیرساخت ها است. استفاده از شکل دولت الکترونیک می تواند مزایای زیادی از قبیل تسهیل دسترسی به اطلاعات برای عموم، مشارکت بیشتر عموم در سیاست گذاری و تصمیم گیری، اثربخشی هزینه، پاسخ دهی و جواب گویی را برای عموم ایجاد کند. حال آنکه بسیاری از دولت ها قادر به بهره برداری مطلوب از منافع این پدیده نمی باشند و در برخی موارد دولت ها خواهان سطح بالاتری از منافع هستند. استفاده از مفهوم مدل های کسب و کار در این حوزه می تواند راهی برای بهبود اثربخشی و کارایی پروژه های دولت الکترونیک باشد. لذا به منظور طراحی چنین مدلی در بخش عمومی پس از استخراج عوامل مدل های کسب و کار الکترونیک از ادبیات و پالایش این عناصر بر اساس نظر خبرگان فعال در بخش دولتی، عوامل تحصیل شده بر مبنای مدل هدمن و کالینگ در چند سطح تقسیم بندی شد. در ادامه، هر یک از سطوح به صورت جداگانه و با هم به روش تحلیل عاملی تأییدی و با کمک نرم افزار لیزرل مورد تحلیل واقع شدند. نتایج حاکی از آن است که ماندگاری و عایدی های ماندگار در سطح پیشنهاددهی، انتخاب مشتریان در سطح کاربران در تحلیل جداگانه سازه ها و سطح قیمت و هزینه در تحلیل مدل کلی در رابطه با سایر اجزا رابطه معناداری ندارند حذف گردیدند. در نهایت بر اساس عناصر تحصیل شده و بر مبنای مدل هدمن و کالینگ اقدام به طراحی مدل مورد نظر شد و با یک مورد کاوی این مدل اعتبار سنجی گردید و اعتبار آن تائید شد.

تبیین مدلی برای پیش بینی دارایی های نامحسوس در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی 1391
  محمد رجبیه شایان   پیام حنفی زاده

این تحقیق به بررسی ارزش دارایی نامحسوس و ارائه مدلی برای پیش بینی آن در ایران می پردازد. اینکه دارایی نامحسوس در بازار ایران دارای چه مقدار و چه الگو و روندی می باشد. ابتدا دارایی نامحسوس در بازار سرمایه ایران، در بین سالهای 80 تا 89، به طور آماری با استفاده از مدل توسعه یافته ی شناسایی ترازنامه اندازه گیری شد. با استفاده از رگرسیون مقطعی برای مجموع شرکت ها در هر سال به طور جداگانه، ارزش دارایی نامحسوس در بازار تخمین زده شده ؛ و سپس روند تغییر سری زمانی دارایی نامحسوس، در این سال ها مورد بررسی قرار داده شد. نتایج نشان می دهد که نسبت دارایی نامحسوس به ارزش بازاری شرکت ها در بازار ایران در طول این زمان، روند موثری نداشته، نه کاهشی و نه افزایشی بوده است. در ضمن، نسبت مقدار دارایی محسوس به ارزش بازاری شرکت ها درمقابل نسبت دارایی نامحسوس بسیار غالب بوده و با روند مثبتی در بازار، در حال افزایش است. این در حالی است که روند بازارهای مالی پیشرفته نظیر ایالات متحده و انگلیس بر خلاف این است. حوزه ی بحث دارایی نامحسوس این تحقیق در ابعاد کلی و کلان است و تمرکز آن بر روی اجزاء دارایی نامحسوس نظیر برند، نوآوری یا تحقیق و توسعه و امثال آن قرار نمی گیرد. دستاوردی دیگر که در این تحقیق بدست آمده است، معرفی سال طلایی به عنوان شاخص توسعه یافتگی است. اگر در کشوری، رشد دارایی نامحسوس روند صعودی داشته باشد؛ سالی که سهم ثروت مبتنی بر دارایی نامحسوس، از سهم ثروت مبتنی بر دارایی های محسوس پیشی گرفته باشد را سال طلایی می نامیم. در صورتی که برای کشور هایی که دارای این پدیده می باشند، این سال را بدست آورده و آن ها را رتبه بندی نماییم؛ این رتبه بندی از تعداد قابل توجهی رتبه بندی های معروف، متداول و مرتبط با شاخص های این حوزه، نظیر شاخص توسعه ی انسانی (hdi) همبستگی بالایی خواهد داشت.

مدل انتخاب عرضه کننده با بکارگیری رویکرد تفکر نرم و مدل نقشه ی شناختی, مورد مطالعه: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  ریحانه ولی زاده   پیام حنفی زاده

در این پژوهش با بهره گیری از ترکیبی از نگاشت شناختی و روش شناسی سیستم های نرم و بر مبنای روش تحقیق متمایزی با نام تحقیق کنش پی، عوامل تشکیل دهنده مسئله تحت بررسی روشن تر شده و با بهره گیری از تکنیک های موجود در این مدل ترکیبی، امکان ترکیب نظرات خبرگان مختلف و حصول اجماع نظر میان نگرش های گوناگون جهت انتخاب بهترین عرضه کننده، فراهم می شود. روش پیشنهادی این مطالعه برای فرایند انتخاب عرضه کننده در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به عنوان مورد مطالعه، پیاده سازی شده است. به عنوان جامعه آماری، تمامی خبرگان شاغل در اداره مدیریت تدارکات و امور کالا، شرکت های تابعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و تولید کنندگان و تأمین کنندگانی که منابع مورد نیاز شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب را تهیه می کنند در نظر گرفته شده اند و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه با افراد دارای صلاحیت صورت گرفته است. سیستم انتخاب عرضه کننده در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب که تحت تأثیر دیدگاه ها و سیاست ها و همچنین عوامل محیطی مختلفی قرار دارد، به وسیله روش شناسی پیشنهادی بررسی شده و در نهایت پیشنهاداتی جهت ایجاد تغییرات مطلوب و امکان پذیر در آن، مطرح می گردد.

کاربرد برآوردهای استوار در مدل garch
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده فنی 1391
  محسن جعفری   محمد رکن الساداتی

در مباحث مالی معمول است که از مدل های garch برای پیش بینی میزان نوسانات داده های مالی همچون قیمت سهام، نرخ بازده، تورم و... استفاده می شود. اکثر داده های مالی، داده هایی با چولگی و کشیدگی زیاد هستند و دارای رفتار های متفاوتی می باشند که به وسیله روش های کلاسیک قابل توضیح نیستند. به همین خاطر استفاده از روش های استوار در برآورد پارامترهای مدل های مالی اهمیت زیادی دارد. ما در این پایان نامه از توابع استوار هوبر، توکی و کوشی برای برآورد پارامترهای مدل garch بر اساس m- برآوردگر شبه حداکثر درستنمایی استفاده می کنیم. با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و ارائه یک مثال موردی، نتایج را با برآوردگر کلاسیک شبه حداکثر درستنمایی با فرض توزیع نرمال و برآوردگر استوار حداقل قدر مطلق انحرافات مقایسه می کنیم. نشان می دهیم که معیار کارایی حدی برآوردهای استوار ارائه شده بیشتر از برآورد کلاسیک و برآورد حداقل قدر مطلق انحرافات است. همچنین نشان می دهیم که میانگین مربعات خطای برآوردهای استوار ارائه شده به مراتب کمتر از برآورد کلاسیک و حداقل قدر مطلق انحرافات است

انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی مناسب با استفاده از ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت 1390
  کیوان محیط مافی   پیام حنفی زاده

در این پژوهش، متدولوژی ای جهت انتخاب مدل کسب وکار الکترونیکی مورد نیاز سازمان با استفاده از شاخصهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح خرد، ارائه می شود. بدین منظور، ابتدا با تعیین معیارهای طبقه بندی مدلهای کسب وکار، ابعاد چارچوب مورد نظر مشخص می گردد. سپس، براساس تحقیق در ادبیات موضوع و تعیین ارتباط منطقی میان مدلهای کسب وکار ژنریک مختلف براساس تعاریف هریک، سطح استاندارد این معیارها به ازای پنج طبقه بندی ژنریک شناخته شده معین می گردد. در نهایت با برقراری ارتباط منطقی بین شاخصهای ارزیابی کسب و کار الکترونیکی سازمانها و معیارهای طبقه بندی مدلهای کسب وکار الکترونیکی، چارچوبی جهت ارزیابی آمادگی سازمانها در پذیرش مدلهای کسب وکار الکترونیکی سازمانی توسعه داده می شود. اهداف تحقیق: اهداف علمی تحقیق: 1) ارائه مدلی جهت انتخاب ebmهای مناسب سازمان، 2) ارائه چارچوبی جهت تعیین سطح استاندارد پذیرش ebmهای ژنریک اهداف کاربردی تحقیق: 1) یافتن مدل کسب وکار الکترونیکی مناسب برای سازمان مورد مطالعه از طریق مدل ارائه شده، 2) یافتن فاصله سازمان مذکور با مدل کسب وکار الکترونیکی مطلوب با توجه به مدل مذکور سوالات/ فرضیات تحقیق: پرسش اصلی تحقیق: آیا می توان مدل یا مدلهای کسب وکار الکترونیکی مناسبی را با توجه به ارزیابی سطح آمادگی الکترونیکی سازمانها، تجویز نمود؟ پرسش های فرعی تحقیق: 1) سطح استاندارد مدلهای کسب وکار الکترونیکی ژنریک به ازای ابعاد مدل ارزیابی، چه میزان است؟ 2) چگونه می توان فاصله میان وضعیت موجود آمادگی الکترونیکی سازمان و وضعیت ایده آل آن را جهت پیاده سازی مدل کسب وکار الکترونیکی مورد نظر، تعیین کرد؟ روش این پژوهش، از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. در این تحقیق، از روش کتابخانه ای (ابزارهای اکتشافی مانند کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها،گزارشات، متون دیجیتال و ...) جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به مدلهای کسب وکار الکترونیکی و پیشینه ی تحقیق و مطالعات مرتبط استفاده می شود. سطح استاندارد هر طبقه از مدلهای کسب وکار الکترونیکی، براساس مطالعات کتابخانه ای و از مجلات و مقالات معتبر استخراج می شود. همچنین در این پژوهش، از روش تحقیق پیمایشی برای اندازه گیری سطح آمادگی الکترونیکی شرکت مورد مطالعه، مطابق با شاخصهای مدل ارزیابی استفاده خواهد شد. همچنین جهت مطالعه موردی، از مستندات و مدارک و اطلاعات شرکت پیمانکاری مذکور، مصاحبه با مدیران و کارشناسان آن شرکت جهت بررسی و آشنایی بیشتر با ویژگی های کلی سازمان استفاده می شود.قابل ذکر است که با توجه به نیاز تحقیق، لازم است شاخصهای اولیه را پالایش کرد و در صورت نیاز، با تحقیق در ادبیات موضوع، شاخصهای دیگری را به مدل اضافه کرد. جامعه آماری این تحقیق، کارشناسان و مدیران شرکت پیمانکاری مورد مطالعه خواهد بود. در تحقیق پیمایشی، کلیه کارشناسان و مدیران شرکت مورد مطالعه، بسته به موضوع پیمایش، مورد نظرسنجی واقع می شوند. بدین منظور، مدلی با 6بعد طراحی گردید که سه بعد آن (نوع صنعت سازمان، منبع یابی و کنترل اقتصادی)، به ماهیت کسب وکار سازمان مرتبط است و دو بعد دیگر (نوآوری، یکپارچگی عملیاتی و یکپارچگی زنجیره تأمین)مرتبط با آمادگی الکترونیکی سازمان می باشد. بدین ترتیب، در مرحله اول متدولوژی، با مقایسه مدلهای کسب وکار استاندارد با نوع صنعت و کسب وکار سازمان، مدلهای کسب وکار الکترونیکی بالقوه شناسایی می شود و در مرحله دوم، با سنجش سطح آمادگی الکترونیکی سازمان و مقایسه آن با سطوح استاندارد مدلهای کسب وکار الکترونیکی بالقوه، مدلهای مناسب سازمان، پیشنهاد می شود. در انتها نیز، براساس مقایسه نتایج واقع هر بعد با نتایج استاندارد مدلها، تحلیل شکافی جهت تعریف اقدامات اصلاحی جهت افزایش آمادگی پذیرش این مدلها، صورت میگرد. این متدولوژی، در یک شرکت پیمانکاری عمرانی، اجرا گردید و با گردآوری اطلاعات شاخصها به روشهای میدانی، شاخصها و ابعاد مدل ارزیابی پیشنهادی اندازه گیری شد و با مقایسه سطح واقع آمادگی الکترونیکی سازمان و سطح مورد نیاز انواع مدلهای کسب وکار الکترونیکی، مشخص گردید که این سازمان، در بعد «یکپارچگی زنجیره تأمین»، شرایط آمادگی الکترونیکی لازم را برای استقرار مدلهای کسب وکار الکترونیکی استاندارد ندارد.

تجزیه و تحلیل مسائل سازمانی با استفاده از روش شناسی سیستم های نرم(مورد مطالعه واحد تحقیق و توسعه شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1390
  میر حمید حجازی کوه کمری   وجه الله قربانی زاده

مواجهه با مسائلی که دارای پیچیدگی های ساختاری بوده و ذی نفعان مختلف دیدگاه های متفاوتی نسبت به آن دارند، موجب افزایش به کارگیری روش شناسی سیستم های نرم یا ssm در حل مسائل مدیریتی شده است. از سوی دیگر نواقص این روش شناسی در مرحله تعریف مسئله و مدل سازی و هم چنین عدم اولویت بندی پیشنهاد ها ارائه شده در مرحله پایانی آن، انگیزه ای برای بهره گیری از ابزار نقشه شناختی فازی یا fcm در این روش شناسی ایجاد نموده است. در این تحقیق با به کارگیری نقشه شناختی فازی در روش شناسی سیستم های نرم، شاکله و عوامل تشکیل دهنده یک مسئله روشن تر شده و با تکنیک های موجود در این مدل امکان ترکیب نظرات خبرگان مختلف به وجود می آید. با توجه به این که ssm دارای ابزارهای کمی نبوده، می توان از fcm به عنوان ابزاری تحلیلی و کمی در فاز ارائه پیشنهادها و تغییرات در سیستم نیز استفاده کرد. این تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی است و بدلیل اینکه محقق علاقه مند است مسائل بخش پژوهش و فناوری را مورد مطالعه قرار دهد، بنابراین روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارکنان شرکت پالایش نفت شهید تندگویان و سازمان ها و افرادی که با این بخش مرتبط هستند، که براساس دیدگاه های شناسایی شده دیدگاه صنعت دارای 7 خبره، دیدگاه مراکز تحقیقاتی 7 خبره و دیدگاه دانشگاه 9 خبره بود. در پایان روش پیشنهادی این مطالعه برای تعیین اولویت های پژوهشی در شرکت پالایش نفت شهید تندگویان به عنوان مورد مطالعه اجرا شده است. این سیستم که تحت تأثیر دیدگاه ها و سیاست های مختلفی قرار داشته به وسیله روش شناسی پیشنهادی بررسی شده و متعاقب آن راه حل هایی برای توسعه سیستم به صورت اولویت بندی شده ارائه می شود.

اجرای مدل کسب و کار الکترونیک در شرکت بیمه سامان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت 1391
  محمد اعظمی   پیام حنفی زاده

رشد قابل توجه کاربران اینترنت، انگیزه و فرصت لازم را برای شکل گیری بازارهای الکترونیکی و کسب و کار الکترونیک به صورت جهانی و منطقه ای فراهم آورده است؛ به تعبیر دقیق تر افزایش تعداد کاربران اینترنت به معنی افزایش ارزش اقتصادی شبکه اینترنت شده است.برای درک اهمیت توانمندی نهفته در اینترنت باید به خاطر داشت که در سال 1991، اینترنت در سراسر دنیا فقط 3 میلیون کاربر داشت و از طریق اینترنت کسب و کاری صورت نمی گرفت ولی در سال 1999 بالغ بر 150 میلیون نفر به اینترنت دسترسی پیدا کردند و تقریباً یک چهارم آن افراد خرید های خود را به صورت پیوسته از پایگاه های کسب و کار الکترونیکی انجام می دادند . این پژوهش با مرور ادبیات مدلهای کسب و کار الکترونیک به بررسی آنتولوژی های مطرح در این حوزه میپردازد. سپس از طریق مصاحبه با خبرگان حوزه صنعت بیمه به شناسایی ویژگیهای این صنعت میپردازد و مدلهای کسب و کار الکترونیک که در صنعت بیمه مصداق دارند را شناسایی کرده و در انتها بر اساس آنتولوژی استروالدر یک مدل پیشنهادی ارائه میدهد.

انتخاب سبد سرمایه گذاری بر اساس ارزش در معرض خطر با استفاده از شبکه عصبی هاپفیلد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده صنایع 1391
  سید محسن پیله ور قمصری   پیام حنفی زاده

امروزه مدیران و سرمایه گذاران با تعداد زیادی از سهام و دارایی ها مواجهند، که هر کدام ریسک و بازده مخصوص به خود دارد و همواره سعی می کنند به این سوال پاسخ دهند که چگونه سرمایه گذاری کنیم تا با بیشترین سود و کمترین ریسک مواجه باشیم. انتخاب مجموعه ای از دارایی ها در قالب یک سبد برای دستیابی به اهداف سرمایه گذاری را انتخاب سبد سرمایه گذاری می نامند. روش های سنتی بهینه سازی سبد تلاش می کنند، سبدی مناسب از دارایی ها را، با توجه به میزان ریسک و بازده ارائه دهند. مدل میانگین - واریانس که توسط مارکویتز (1954) ارائه شد، نقش مهمی در توسعه روش های مدرن انتخاب سبد، ایفا کرد. کار ابتدایی مارکویتز به صورت فزاینده ای گسترش یافت. پس از مدل او، مدل های دیگری مانند میانگین - قدر مطلق انحرافات (mad) و قدر مطلق انحرافات برای همین مسئله ارائه شد. برنامه ریزی موزون هدف (lee & chesser ,1980) و مدل مینی – ماکس (young, 1998) نیز نمونه هایی از این مدل ها هستند. برخی نیز محدودیت های کاربردی مثل هزینه های معامله، نقدینگی ، عدد صحیح و ... را برای واقعی تر شدن، به مدل مارکویتز اضافه کردند. اما در این پژوهش محدودیت عدد صحیح که تعداد دارایی داخل سبد را محدود می کند، به مدل مارکویتز افزوده شده است. افزودن این محدودیت به مدل باعث می شود مسئله به صورت مسئله درجه دو و عدد صحیح توأمان تبدیل شود که ماهیت np-hard دارد. در این حالت الگوریتمی که بتواند مسئله انتخاب سبد را به صورت بهینه حل کند وجود ندارد، لذا استفاده از الگوریتم های هیورستیک ضروری است. در گذشته هیورستیک ها بیشتر براساس تابو سرچ ,ts و الگوریتم ژنتیک ga و الگوریتم تکاملی ea و الگوریتم شبیه سازی sa توسعه یافته اند. اخیرا مدل هایی مانند الگوریتم پرندگانpso ، الگوریتم ترکیبی از الگوریتم شبیه سازی و الگوریتم پرندگان pso-sa ،سیستم دفاعی مصنوعیais و شبکه های عصبی nn برای حل این مسئله استفاده شده اند. در این پژوهش یک مدل شبکه عصبی خاص در نظر گرفته شده است، شبکه عصبی هاپفیلد که برای بهینه سازی برخی از مسائل بکار می رود، در اینجا از آن برای حل مسئله انتخاب سبد سهام استفاده شده است. تاکنون در جهت بهبود مدل مارکویتز تلاش های بسیار زیادی انجام شده و مقالات فراوانی ارائه شده است. بهبود سنجه ریسک مدل یکی از این حوزه ها است. در مدل مارکویتز واریانس به عنوان ریسک معرفی شده است. اما واریانس به عنوان یک معیار ریسک دارای نارسایی هایست. یکی از مشکلات استفاده از واریانس اینست که سود هایی که از میانگین فاصله دارند و برای سرمایه گذار مطلوب هستند، به عنوان ریسک شناخته می شود و در فرایند بهینه سازی به سهام با تابع توزیع کشیده تر، وزن بیشتری داده می شود.ازسویی دیگر واریانس به عنوان معیارریسک، برای سرمایه گذار ملموس و قابل درک نیست و همچنین نیاز به اطلاعات آماری بالا دارد(giorgi, 2002). به همین دلیل و دلایل دیگر دانشمندان درصدد آمدند که سنجه هایی را معرفی کنند که ریسک نامطلوب را اندازگیری کند. یکی از معروف ترین این معیار ها ارزش در معرض خطر است که در بخش های آتی به تفضیل تشریح می شود. در این پژوهش در راستای بهبود نارسایی های فوق علاوه بر تعمیم روی مدل استاندارد میانگین-واریانس مارکوویتز که محدودیت های حدی و عدد صحیح را به آن افزوده است با توجه به مزیت های ارزش در معرض خطر، مدل جدیدی ارائه شده است که علاوه بر این که برای هر مقدار ریسک (واریانس)، ماکزیمم بازده را ارائه می دهد(و برعکس)، حداقل ارزش در معرض خطر را نیز محاسبه می نماید. تمام این ها با استفاده از شبکه عصبی هاپفیلد و با استفاده از نمونه های داخلی و خارجی حل شده است.

مدل تصادفی رژیم سویچینگ برای نرخ بهره کوتاه مدت در بازار ارز ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی 1392
  سهیل سلیمی نسب   عبدالساده نیسی

هدف این مطالعه بررسی مدل تصادفی رژیم سویچینگ برای نرخ بهره کوتاه مدت در بازار ارز ایران است. در این راستا ابتدا به بررسی مدلهای تصادفی نرخ بهره کوتاه مدت می پردازیم و به بررسی مدلهای عمده در این زمینه مبادرت می کنیم. بدین منظور مدلهای انتشار، نوسان تصادفی، رژیم سویچینگ و مدل نوسان تصادفی رژیم سویچینگ را مورد بررسی قرار خواهیم داد و مزایا و معایب این مدلها را مورد تاکید قرار خواهیم داد. در ادامه به بررسی جامع مدل رژیم سوچینگ و انواع آن خواهیم پرداخت. در این راستا ابتدا به معرفی مدل رژیم سویچینگ آستانهای و مارکوف سویچینگ میپردازیم. سپس انواع مدلهای مارکوف سویچینگ که براساس تابع انتقال انها تقسیم میشوند را بررسی خواهیم کرد و الگوریتمهایی را برای براورد پارامترهای این مدلها عنوان خواهیم کرد. سپس به بررسی دادههای نرخ برابری ارز پوند انگلستان – ریال میپردازیم و مدلهای مختلفی که پیشتر عنوان کردیم را در این دادهها مورد بررسی قرار میدهیم و بهترین مدل را انتخاب خواهیم کرد. در نهایت سیاستهایی را در جهت پیشگیری از تغییرات رژیم پیاپی و پرشهای شدید معرفی خواهیم کرد. کلمات کلیدی : مدلهای تصادفی نرخ بهره، مدل رژیم سویچینگ، مدل رژیم سویچینگ آستانه ای، مدل مارکوف سویچینگ، تابع انتقال، نرخ برابری ارز

بهینه سازی استوار و شبیه سازی سبد سهام چند دوره ای
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران) - دانشکده مهندسی صنایع 1386
  نغمه گرویان   عباس سیفی

در این پروژه مسأله انتخاب سهام چنددوره ای با عدم قطعیت در قیمت های سهام و با درنظر گرفتن هزینه تبادلات، به صورت خانواده ای از مدل های استوار مدل و حل می شود. کیفیت جواب های نسخه های مختلف مدل های جایگزین استوار این مسأله ارزیابی شده و با هم مقایسه می شوند. برای انجام این مقایسات از روش شبیه سازی استفاده می شود. البته در این روش برخلاف روش های معمول شبیه سازی در این دسته مسایل، پیش فرضی برای نوع توزیع مقادیر عایدی سهام در نظر گرفته نشده است، بلکه باتوجه به داده های تاریخی قیمت سهام و بهره گرفتن از سه مفهوم گارچ ، توزیع مقادیر حدی و کاپولا قیمت سهم در طول دوره شبیه سازی می شود به گونه ای که وابستگی قیمت های هر سهم در طول زمان و وابستگی بین قیمت سهام مختلف در هر دوره در مدل شبیه سازی لحاظ شده است. نتیجه ارزیابی جواب های مدل های استوار به کمک مثال عددی نشان داده می شود. در این مثال معیارهایی چون میانگین و واریانس مقادیر عایدی کل، مقدار احتمالی عایدی با احتمال های مختلف، سرمایه در معرض خطر و سرمایه در معرض خطر شرطی و ... برای مقایسه مدل ها محاسبه شده اند.

مدل کسب وکار برای فروشگاه های برنامه کاربردی تلفن همراه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
  فاطمه عبودی   پیام حنفی زاده

در سال های اخیر با افزایش دسترسی به تلفن های هوشمند و قابلیت نصب برنامه های مختلف بر روی آنها ، فروشگاه های برنامه های کاربردی موبایل به طور فزاینده ای شکل گرفته اند. با وجود بحران های اقتصادی و رکودهای اخیر،بازار تلفن هوشمند و برنامه های کاربردی آن رشد داشته است و در سال 2009 سود جهانی حاصل از دانلودها به 5 میلیارد دلار رسیده و پیش بینی می شود در سال 2014 به چهل میلیارد دلار امریکا برسد. فروشگاه های برنامه کاربردی تلفن همراه در ایران به چند دلیل راه اندازی شده اند، دلیل اول احساس نیاز به برنامه های کاربردی که به دلیل وجود تحریم های بین المللی امکان دسترسی به آنها از داخل کشور ممکن نبود، دلیل دوم رشد فوق العاده ی این صنعت در دنیا و دلیل سوم شرایط و ویژگی های خاص فرهنگی،ملی و مذهبی کشور. بنابراین فروشگاه های برنامه کاربردی تلفن همراه زیادی در کشور راه اندازی شدند و اقدام به توسعه و عرضه برنامه های کاربردی نمودند برخی از آنها به سود قابل توجهی دست یافتند و برخی دیگر شکست خوردند یا هنوز به مرحله سوددهی نرسیده اند. به همین دلیل بر آن شدیم تا یک مدل بومی کسب وکار متناسب با شرایط داخل کشور برای فروشگاه برنامه کاربردی تلفن همراه، براساس آنتولوژی هدمن و کالینگ طراحی و ارائه نماییم. در همین راستا پس از مطالعه ادبیات تحقیق و بررسی ابعاد مختلف مدل های کسب وکار و فروشگاه های برنامه کاربردی تلفن همراه پرسش نامه ای به صورت باز طراحی و گردآوری پاسخ ها به صورت حضوری و از طریق مصاحبه با 7 تن از خبرگان صنعت نرم افزارهای تلفن همراه انجام شد.پس از آن برای تحلیل داده های گردآوری شده از روش تحلیل محتوای کیفی بهره جستیم و نهایتا مدل کسب وکار بومی برای فروشگاه برنامه های کاربردی تلفن همراه طراحی شد، همچنین به اعتبارسنجی روش پژوهش همزمان با انجام تحقیق از طریق برخی از استراتژی های ممیزی پژوهش پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که این مدل برای تشریح مولفه های کسب وکار فروشگاه برنامه کاربردی تلفن همراه ایرانی مناسب است.

تخمین نوسانات بازده شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل b- اسپلاین garch
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - پژوهشکده فنی و مهندسی 1391
  مرتضی زارعی بیدسکان   سید محمد رکن الساداتی

اکثر داده های مالی بورس ایران دارای نوسان و توزیعی غیر نرمال می باشند. برای برآورد و تخمین دقیق تر پارامترهای مالی، نوسان پذیری و یا پیش بینی قیمت و بازده این ضرورت به وجود می آید که از ابزار های و روش هایی استفاده شود که فرض و محدودیت خاصی برای توضیع داده های مورد بررسی در نظر نگیرد. در این پژوهش برای پیش بینی نوسان پذیری سری های زمانی مالی از مدل garch انعطاف پذیری که متکی بر استفاده از پایه های b-spline چند متغیره ی تأخیرهای مشاهدات و نوسان پذیری ها می باشد استفاده کردیم. سپس با استفاده از معیارهای ارزیابی به مقایسه آن با مدل های کلاسیک پرداختیم. برای برآورد این مدل از درستنمایی کاذب استفاده شده است. از آنجا که ابعاد پایه های b-spline زیاد است (یعنی تعداد پارامتر) از روشی قاعده مند به همراه یک الگوریتم پیش برنده برای برازش استفاده می کنیم. این روش به لحاظ محاسباتی جذاب و برای ابعاد بالا شدنی است. نشان دادیم که روش spline دارای پتانسیل پیش بینی بالایی برای نوسان پذیری دارایی های مالی نسبت به مدل های کلاسیک است. واژگان کلیدی: b-spline ، نوسان پذیری، داده های مالی، garch، پیش بینی

فرآیند حل مسئله در سیستم های نرم (مورد مطالعه: شرکت قطارهای مسافری رجاء)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1388
  روژین علی احیایی   پیام حنفی زاده

مواجهه با مسایلی که دارای پیچیدگی های ساختاری بوده و ذی نفعان مختلف دیدگاه های متفاوتی نسبت به آن دارند، موجب افزایش به کارگیری متدولوژی سیستم های نرم یا ssm در حل مسایل مدیریتی شده است. از سوی دیگر نواقص این متدولوژی در مرحله تعریف مسیله و مدل سازی و هم چنین عدم اولویت بندی پیشنهادات ارایه شده در مرحله پایانی آن، انگیزه ای برای بهره برداری از ابزار شناختی فازی یا fcm در این متدولوژی سیستم های نرم شاکله و عوامل تشکیل دهنده یک مسیله روشن تر شده و با تکنیک های موجود در این مدل امکان ترکیب نظرات خبرگان مختلف به وجود می آید. در پایان روش پیشنهادی این مطالعه برای سیستم فروش بلیط شرکت قطارهای مسافری رجاء به عنوان مورد مطالعه اجرا شده است. این سیستم که تحت تاثیر دیدگاه ها و سیاستهای مختلفی قرار داشته به وسیله متدولوژی پیشنهادی بررسی شده و متعاقب آن راه حل هایی برای توسعه سیستم به صورت اولویت بندی شده ارایه می شود.

ارزش گذاری مالی مدل کسب و کار به عنوان یک دارایی نامحسوس با رویکرد مطالعه موردی در یک کسب و کار الکترونیک
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده فنی 1392
  سعید حسینیون   پیام حنفی زاده

فرآیند گذار به اقتصاد مبتنی بر دانش را به جرات می توان یک انقلاب صنعتی دیگر و یا یک انقلاب دانشی دانست. این اقتصاد جدید به میزان زیادی به دارایی های نامحسوس مانند دانش، شهرت و ارتباطات وابسته است. به همین دلیل واضح است که سازمان ها در این دوره جدید باید بینش مناسبی از دارایی های نامحسوس خود پیدا کنند. صورت های مالی سنتی و گزارشات داخلی مدیران دیگر دیدگاه و بینش مناسب برای موفقیت سازمان را فراهم نمی آورند و ارزش دفتری سازمان نیز به میزان زیادی از ارزش واقعی سازمان فاصله دارد. مدیران باید مولفه های سرمایه های فکری را شناسایی نموده و از آنها به عنوان منابع رشد و توسعه و عامل اصلی ایجاد مزیت رقابتی استفاده نمایند. یکی از دارایی های نامحسوس که در ادبیات موضوع مربوطه می تواند استنباط گردد مدل کسب وکار می باشد. در پژوهش های متعددی اشاره شده است که مدل کسب و کار با مفهوم اصلی آن، به عنوان حق اختراع ثبت شده و می توان با ایجاد موانع تقلید، منجر به ایجاد مزیت رقابتی و افزایش ارزش سازمان گردد. هر سازمان مدل کسب و کار منحصر به فرد خود را دارد. امروزه کسب و کار های نوین با خلق ایده های جدید و طراحی عناصر مدل کسب و کار به نحوی که مزیت رقابتی ویژه برای سازمان فراهم آورند منجر به افزایش ارزش برای آن می شوند. در نتیجه می توان ارزش مالی مدل کسب و کار را به عنوان یک دارایی نامحسوس محاسبه نمود. هدف کلی این پایان نامه شناسایی مدل کسب و کار به عنوان یک دارایی نامحسوس وطراحی روشی برای ارزش گذاری مالی آن می باشد. در این روش به کمک مفهوم مزیت رقابتی برای مدل کسب و کار، سهم ارزش این دارایی در کل ارزش دارایی های نامحسوس سازمان محاسبه شده و با استفاده از رویکرد درآمدی ارزش مالی مدل کسب و کار به دست می آید. به منظور پیاده-سازی این روش، یک شرکت اینترنتی که در زمینه تخفیف های گروهی در شهر تهران فعالیت می کند به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده و بعد از شناسایی و نمایش دقیق مدل کسب وکار الکترونیک آن، با استفاده از روش ابداع شده، ارزش مالی این مدل در آن شرکت، محاسبه می شود.

ارزش گذاری بوستان جوانمردان تهران بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی صنایع 1392
  علی کتابچی   پیام حنفی زاده

هدف از این مطالعه برآورد ارزش تفریحی بوستان جوانمردان تهران با استفاده از روش ارزش¬گذاری مشروط است. برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی لاجیت به روش حداکثر راستنمایی برآورد شد. داده¬های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه حضوری با 383 نفر بازدیدکننده از منطقه مزبور در زمستان 1392 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که 43% از بازدیدکنندگان حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده از بوستان مزبور هستند. همچنین در برآورد با معیارهای اقتصادی- اجتماعی متغیرهای نوع شغل، وضعیت سرپرستی، درآمد و میزان رضایت از بوستان اثر معنادار مثبت و متغیرهای وضعیت تأهل، سن، هزینه و قیمت پیشنهادی اثر معنادار منفی بر احتمال تمایل به پرداخت دارند. میانگین تمایل به پرداخت 034/3286 تومان و ارزش تفریحی سالانه بوستان 7676175424 تومان برآورد شد و در برآورد با معیارهای اجتماعی- روانی متغیرهای هنجارهای انتزاعی، کنترل رفتار درک شده و نگرش اثر معنادار مثبت و متغیرهای وضعیت تأهل، سن و قیمت پیشنهادی اثر معنادار منفی بر احتمال تمایل به پرداخت دارند. میانگین تمایل به پرداخت 300/3727 تومان و ارزش تفریحی سالانه بوستان 8706972800 تومان برآورد شد.

بررسی ساختار تمکن مالی جامعه ی ایران جهت دسترسی به اینترنت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی 1392
  نوید جعفری   پیام حنفی زاده

در این پایان نامه با تعیین میزان هزینه ی دسترسی به اینترنت با توجه به سطوح کاربری مختلف موجود (خدمات دسترسی به اینترنت)، و پیش بینی آن برای 10 سال آتی، و همچنین بررسی دهک های هزینه ای خانوارهای شهری و روستایی و پیش بینی این هزینه ها، مقایسه ای میان دهک های هزینه ای در خانوارهای شهری و روستایی صورت گرفته است و توانایی و تمکن مالی این دهک ها، برای دسترسی به برخی از سطوح کاربری اینترنت مورد تحلیل قرار گرفته است. از این رو تعیین میزان قدرت و تمکن مالی دهک های هزینه ای کشور، و بررسی میزان اختلاف و شکاف این دهک ها با حداقل تمکن مورد نیاز با توجه به سطوح کاربری در نظر گرفته شده از اهداف این پژوهش می باشد. به منظور پیش بینی هزینه های دسترسی اینترنت از پیش بینی مقادیر تورم با توجه به شاخص های قیمتی مربوطه و مدل خود رگرسیون میانگین متحرک استفاده شده است. همچنین برای پیش بینی دهک های هزینه ای از رگرسیون و آنالیز روند بهره گرفته شده است. با توجه به نتایج حاصله پیشنهاداتی جهت افزایش توانایی دسترسی دهک های ناتوان به سطح کاربری مزبور ارائه گردیده است.

مدل ارزش اختیار حقیقی با دیدگاه استوار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی 1392
  امیرحسین مرتضوی قهی   پیام حنفی زاده

این تحقیق دیدگاه استوار را برای محاسبه قیمت اختیار معامله خرید اروپایی با روش درخت دوجمله ای ارائه می دهد. این دیدگاه فاقد هرگونه فرض در مورد توزیع احتمال و رفتار قیمت سهم می باشد. این روش قیمت سهم را در یک ناحیه ی بسته و محدب به نام ناحیه غیر قطعی در نظر می گیرد. بنابراین به جای ارزش گذاری نقطه ای از ارزش گذاری در ناحیه عدم قطعیت استفاده می کند. برای تعریف ناحیه غیر قطعی از ماتریس کوواریانس قیمت های بالا و پایین یک سهم استفاده می کند. این تحقیق بازه ای برای قیمت اختیار معامله با پیشامدهای بدترین و بهترین حالت قیمت سهم پیشنهاد می دهد. بازه پیشنهادی برای قیمت یک اختیار معامله بخاطر در نظر گرفتن کوواریانس داده های تاریخی قیمت بالا و پایین یک سهم و پارامتری به نام شعاع منطقه عدم قطعیت دارای انعطاف پذیری خوبی می باشد.

اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب پلتفرم فناوری در تولید نان صنعتی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  پرستو جلیلی   جهانیار بامداد صوفی

در این پژوهش پس از بیان سوالات اصلی و فرعی، تلاش می شود تا عوامل موثر بر انتخاب پلتفرم فناوری در صنعت تولید نان صنعتی استخراج شده و سپس اولویت بندی این عوامل با کمک روش ahp انجام می شود. انتخاب پلتفرم فناوری در حقیقت دلالت بر انتخاب فناوری های عمومی دارد که دارای دو ویژگی انعطاف پذیری و کارایی باشند. لذا، در انتخاب پلتفرم فناوری به دنبال انتخاب فناوری های عمومی که ویژگی فوق را دارا باشند هستیم. بدین منظور پس از مطالعات گسترده، از مدل شهاب الدین جهت انتخاب فناوری اقتباس گردید و مراحل، عوامل و شاخص های مربوط به انتخاب فناوری استخراج گردیدند. در تدوین شاخص های اندازه گیری عوامل، علاوه بر مدل شهاب الدین از سایر مدل های نظری مطرح در حوزه انتخاب فناوری نیز استفاده شده است. پس از تعیین مراحل، عوامل و شاخص ها، چارچوب مفهومی پژوهش طراحی گردید. این پژوهش از نظر اهداف از نوع کابردی و از نظر ماهیت، جزء پژوهش های توصیفی- پیمایشی به حساب می آید. ابزار اندازه گیری مورد استفاده پرسشنامه است. به منظور پاسخگویی به سوالات پژوهش 2 نوع پرسشنامه طراحی گردید. پرسشنامه اول به منظور تأیید شاخص ها و عوامل استخراجی در انتخاب فناوری در اختیار چند تن از خبرگان حوزه مدیریت فناوری قرار گرفت تا صحت عوامل و شاخص های منتخب را تعیین کنند. سپس پرسشنامه دیگری در 2 بخش طراحی گردید. بخش اول شامل سوالاتی به منظور تعیین میزان اهمیت هر یک از شاخص های انتخاب فناوری می باشد. بخش دوم پرسشنامه دربرگیرنده مقایسه زوجی میان عوامل مربوط به 2 مرحله (نیازمندی ها و پذیرش) از چارچوب مفهومی، به منظور اولویت بندی عوامل می باشد. نتایج بدست آمده از پرسشنامه با کمک روش ahp (به منظور اولویت بندی عوامل) و همچنین با استفاده از نرم افزار spss (به منظور تعیین میزان اهمیت هر یک از شاخص ها) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بعلاوه، با استفاده از روش های آماری نظیر آزمون t تک نمونه ای نتیجه گیری شد که کلیه عوامل شناسایی شده در دو مرحله نیازمندی ها و پذیرش در انتخاب پلتفرم فناوری موثر هستند. همچنین آزمون t زوجی نشان داد که بین اهمیت این عوامل از نقطه نظر نوع سیستم تولیدی (گسسته و پیوسته) تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که اولویت بندی عوامل در مرحله نیازمندی ها عبارتست از عوامل فنی، فشارها و مالی و اولویت بندی عوامل در مرحله پذیرش عبارتست از شایستگی تأمین کننده، قابلیت استفاده، مسیر استراتژی، قابلیت یکپارچگی و ریسک.

بهینه سازی پرتفولیو بر پایه حداقل سرمایه ی مورد نیاز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مهندسی 1392
  مرتضی غلامی تازه آباد   رسول سجاد

در این پایان نامه، با توجه به مقدار حداقل سرمایه ی مورد نیاز مقرر در بیانیه ی دوم کمیته ی بال و اصلاحیه ی آن، برای پوشش ریسک بازار، مدل جدیدی برای بهینه سازی سبد دارایی با هدف حداقل نمودن سرمایه مورد نیاز به همراه محدودیت بر تعداد تخطی ها از ارزش در معرض خطر ، برای بورس اوراق بهادار تهران به کار گرفته شده است. با توجه به تاکید اصلاحیه ی بازل iiدر مورد پوشش ریسک دوران بحران، و در نظر گرفتن ارزش در معرض خطر بحرانی ، این مدل در 3 سناریوی بحران ( بازده ، نوسان و همبستگی ) و با در نظر گرفتن مدل بازده شرطی خود رگرسیون برداری ، بازده شرطی خودرگرسیون میانگین متحرک و کوواریانس شرطی پویا، برای 10 سهام نمونه در بورس اوراق بهادار تهران حل گردیده است. نتایج حاصل از حل این مدل با مدل های حداقل ارزش در معرض خطر ، حداقل ارزش در معرض خطر بحرانی و مدل سبد دارایی با اوزان برابر مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج مقایسه، کیفیت بهتر مدل بهینه سازی بر پایه ی حداقل سرمایه ی مورد نیاز را به منظور ایجاد تعادل میان سطح سرمایه ی مورد نیاز برای پوشش ریسک و تعداد تخطی ها از ارزش در معرض خطر، نشان می دهد.

عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی هنرجویان موسیقی با استفاده از رویکردهای داده کاوی و شبکه های عصبی مدرسه موسیقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  فرین فرهادیان یزدی   پرهام عظیمی

موسیقی یکی از هنرهای بسیار والا و سازنده بوده و خواهد بود و در حال حاضر بخش بزرگی از زندگی روزانه یا شبانه ی مردم دنیا را به خود اختصاص داده است، از طرفی آموزش موثرترین فرآیند در شکل دهی و هدایت اشخاص است، پس می توان گفت آموزش موسیقی از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا یکی از موسسات رسمی و سرشناس آموزش موسیقی به صورت آکادمیک در ایران مدرسه ی موسیقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. یکی از مشکلات موجود در آموزش موسیقی در مدرسه موسیقی عدم تکمیل دوره ی تعیین شده توسط هنرجویان برای گرفتن مدرک فارغ التحصیلی است. هدف مدرسه ی موسیقی آموزش هنرجویانی است که بتوانند پس از خروج از مدرسه دوره های تکمیلی را بگذرانند و یک نوازنده ی حرفه ای شوند و به جامعه موسیقی خدمت کنند و مسلما کیفیت آموزش در این مکان بسیار حائز اهمیت است، اما تا بحال هیچ کار پژوهشی با استفاده از داده های موجود هنرجویان در پایگاه داده مدرسه و یا آرشیو نمرات برای بهبود کیفیت سیستم آموزشی و ثبت نام انجام نشده است در صورتیکه نیاز به این نوع پژوهش ها شدیدا حس می شود. لازم به ذکر است در این تحقیق به علت تعداد زیاد هنرجویان پیانو و دسترسی بیشتر به داده های هنرجویان این ساز، از داده های هنرجویان پیانو استفاده شده است. درهیمن راستا یکی از فناوری هایی کارآمدی که قادر است از میان داده های موجود در پایگاه داده های آموزشی اطلاعات پنهان را استخراج نماید، داده کاوی است. در تحقیق پیش رو کاربرد داده کاوی در آموزش موسیقی در دو بخش مورد بررسی قرار میگیرد. در بخش اول با کمک داده های شخصی و تحصیلی هنرجویان پیانو که مدرک اخذ کرده اند ، هر گروه به طور جداگانه بر اساس نمرات ارزشیابی اخذ شده، مورد بررسی قرار میگیرند و با استفاده از درخت تصمیم عوامل موثر بر موفقیت آنها در هر گروه و روابط موجود بین داده های شخصی و تحصیلی و نمرات اخذ شده استخراج می گردد. در فاز دوم با استفاده از داده های کل هنرجویان پیانو با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به ارائه ی مدلی برای پیش بینی موفقیت تحصیلی هنرجویان و مدارک اخذ شده بر اساس ویژگی های شخصی و تحصیلی می پردازیم. یافته های این تحقیق موئد این است که استفاده از داده کاوی برای پیش بینی عملکرد و موفقیت تحصیلی هنرجویان در مدرسه ی موسیقی نسبت به سایر روش های سنتی از کارایی بالاتری برخوردار است.

اندازه گیری میزان وفاداری مشتریان به خدمات بانکداری الکترونیک در بانک های خصوصی ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1393
  امیر عطوفیان   پیام حنفی زاده

توسعه سریع تکنولوژی و اینترنت مسیر شرکت ها را به سمت حفظ وفاداری الکترونیکی مشتری معطوف می کند. موضوع ایجاد و حفظ وفاداری، همواره در بازاریابی و ایجاد برتری رقابتی پایدار، بعنوان یک موضوع محوری مطرح بوده است. امروزه بانکداری الکترونیک در بانک های خصوصی ایرانی بسیار گسترش پیدا کرده است. علیرغم جذابیت های بانکداری الکترونیک، وفاداری مشتریان به این موضوع تبدیل به یک عامل مهم رقابتی در بانک های ایران شده است. وفاداری مشتری سطحی از علاقه زیاد به شرکت ها است و تاثیر مستقیمی بر درآمد و سودآوری شرکت دارد. در این پژوهش، عوامل موثر بر وفاداری الکترونیکی مشتریان بانکداری الکترونیک بررسی و اندازه گیری می شود، که شامل کیفیت سرویس الکترونیکی، تصویر ذهنی، رضایت مشتری الکترونیکی، اعتماد و امنیت الکترونیکی و هزینه های سوئیچینگ می باشد. همچنین به مدل های وفاداری الکترونیکی پرداخته؛ سپس با توجه به محدودیت ها، مدل مفهومی وفاداری الکترونیکی مفروض که شامل متغیر مستقل کیفیت سرویس، متغیرهای میانجی تصویر ذهنی، اعتماد و امنیت، رضایت و هزینه های سوئیچینگ و متغیر وابسته وفاداری الکترونیک می باشد بررسی و ارتباط میان ابعاد و عوامل تاثیرگذار با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و همیچنین مدل معادلات ساختاری(sem)، مشخص می شود. هدف این تحقیق بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل مهم و اساسی وفاداری الکترونیکی در میان مشتریان بانکداری الکترونیک در بانک های خصوصی ایران می باشد. همچنین تعیین میزان تاثیر کیفیت سرویس، هزینه های سوئیچینگ، تصویر ذهنی ، سطح رضایت مشتری و اعتماد مشتری از خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی از دیگر اهداف این تحقیق می باشد. تمرکز ما این است که به طور عمده در مورد عواملی که بر میزان وفاداری مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکداری الکترونیکی در ایران تاثیر گذار است بحث کرده و به بررسی میزان تاثیر گذاری این عوامل می پردازیم. همچنین به بررسی میزان تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر کانال های تعاملی بانکداری الکترونیکی پرداخته و نقش و میزان تاثیر هر یک از کانال های تعاملی را در افزایش سطح وفاداری مشتری بررسی می نماییم. این تحقیق از نوع مطالعه موردی می باشد.نوع تحقیق کاربردی، و روش مورد استفاده در آن توصیفی- پیمایشی است که در محدوده مورد مطالعه صورت می گیرد. ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق، پرسش نامه و مصاحبه می-باشدجامعه آماری این تحقیق شرکت های توسن و فناپ می باشند همچنین نمونه آماری این مطالعه شامل خبرگان حوزه بانکداری الکترونیک می باشد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که تمامی عوامل به جز هزینه های سوئیچینگ تاثیر مستقیمی بر وفاداری الکترونیک دارند و به ترتیب میزان تاثیر؛ کیفیت سرویس، رضایت، اعتماد و امنیت و تصویر ذهنی و در نهایت هزینه های سوئیچینگ می باشد.

طراحی سبد سرمایه گذاری پایدار با استفاده از رویکرد سناریونگاری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده فنی 1392
  نوشین ناصری   پیام حنفی زاده

هدف از این پژوهش، ارائه رویکردی نوین در بکارگیری برنامه‏ریزی بر مبنای سناریو در طراحی سبد سرمایه‏گذاری، با استفاده از داده‏های کیفی برگرفته شده از دانش و تجربه خبرگان حوزه مالی می‏باشد. این پژوهش شامل سه گام اصلی می‏باشد: تعیین عوامل بحرانی، سناریونگاری و محاسبه شاخص پایداری. به این ترتیب ابتدا به شناسایی عوامل عدم قطعیت بحرانی می‏پردازیم. سپس با استفاده از پرسشنامه و سنجش دیدگاه خبرگان به سنجش میزان همسانی و سناریونگاری می‏پردازیم. و در گام آخر با استفاده از داده‏های بدست آمده در مراحل قبل به تعیین میزان پایداری و در نتیجه انتخاب صنایع پایدار خواهیم پرداخت. به منظور بررسی میزان توانایی این روش در تعیین یک سبد مناسب از سهام صنایع بورسی، تمامی صنایع درگیر در بورس تهران را از نظر میزان پایداری مورد بررسی قرار خواهیم داد. این پژوهش با درنظر داشتن دیدگاه کلان به مسئله طراحی سبد سرمایه‏گذاری، تمرکز خود را بر روی صنایع به جای شرکت‏های سهامی قرار داده است. برنامه‏ریزی پایدار یک رویکرد ادغامی از برنامه‏ریزی بر مبنای سناریو و مفهوم پایداری است. از ویژگی‏های اصلی این رویکرد می‏توان به تأکید آن بر استفاده از متغیرهای کلان به جای دو متغیر ریسک و بازده، توانایی بکارگیری داده‏های کیفی و توجه به آینده بجای بکارگیری داده‏های گذشته دانست.

تاثیر مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 بر شاخص کل بورس تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - پژوهشکده فنی و مهندسی 1392
  پویا وصالی   پیام حنفی زاده

چکیده در مقاله حاضر تاثیر مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 بر شاخص کل بورس تهران بررسی شده است. شاخص کل بورس، از اولین مرحله مذاکرات تا آخرین مذاکره هسته ای در دولت دهم گردآوری شده است. تاثیر هر مذاکره بر شاخص کل بورس به صورت کوتاه مدت (2 ماهه) و بلند مدت (12ماهه) بررسی شده است. به منظور بررسی داده ها در دوره های کوتاه مدت از آزمون های ناپارامتریک و در دوره های بلند مدت از آزمون چاو استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که، در کوتاه مدت، پس از مذاکراتی که نتیجه منفی داشته اند، انحراف استاندارد افزایش یافته است و پس از مذاکرات با نتیجه مثبت، انحراف معیار کاهش یافته است. اما در بلند مدت، مثبت یا منفی بودن نتیجه مذاکره باعث شکست ساختاری در روند شاخص کل بورس نشده است. کلیدواژه مذاکرات هسته ای ایران، شاخص کل بورس تهران،آزمون های ناپارامتریک،آزمون شکست ساختاری ، آزمون چاو،

بررسی مستندات حوزه دانشی مدیریت تکنولوژی و تأثیر سیاستهای آموزشی و پژوهشی کشور بر روند توسعه این حوزه در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  مینا نوری   سید حبیب الله طباطبائیان

در پژوهش حاضر، تحت عنوان "بررسی مستندات حوزه دانشی مدیریت تکنولوژی و تأثیر سیاستهای آموزشی و پژوهشی کشور بر روند توسعه این حوزه در ایران"، به منظور پاسخ دادن به دو سوال پژوهش زیر، مقالات منتشر شده حوزه دانشی مدیریت تکنولوژی در بازه زمانی یازده ساله 1380تا 1390، و اسناد ملی سیاستگذاری کشور که تاریخ ابلاغ آنها در بازه زمانی مذکور قرار میگیرد مورد تحلیل قرارگرفتند: 1- توزیع، تراکم، و تجمع آثار و مستندات در زیرمجموعه های حوزه دانشی مدیریت تکنولوژی با استفاده از تحلیل هم استنادی / هم رخدادی چگونه است؟ 2- سیاستهای آموزشی و تحقیقاتی کشور پس از انقلاب اسلامی چه تأثیری بر فرآیند توسعه حوزه دانشی mot در کشور داشته است؟ در راستای یافتن پاسخ سوالات تحقیق، در ابتدا به منظور ترسیم چارچوب نظری تحلیل، با استفاده از دو مدل کارکردهای نظام ملی نوآوری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و مدل نظام ملی فناوری سانجایا لال، چارچوبی شامل 4 سطح مدیریت فناوری در سطح عملیات؛ مدیریت تحقیق و توسعه و npd ؛ زیرساخت ها (نهادی، حقوقی، مالی و مالیاتی، فرهنگی)؛ و مدیریت فناوری در سطح سیاست، طراحی شد. سپس بر اساس سطوح فوق، مقالات و اسناد مذکور در دو فاز جداگانه و بطور موازی مورد تحلیل قرار گرفتند. برای این منظور، در تحلیل مقالات، داده های کمی مربوط به مقالات منتشر شده در داخل کشور در بازه زمانی فروردین ماه 1380 تا پایان سال 1390 از پایگاه isc شیراز دریافت شد و مورد مطالعه قرار گرفت. در بخش تحلیل اسناد، 9 سند ملی و فرابخشی کشور تحلیل شد. به منظور حصول نتایج واقعی و ترسیم وضعیت مقالات منتشر شده در بازه زمانی مورد نظر تلاش شد تا علاوه بر تحلیل مقالات حوزه دانشی مدیریت تکنولوژی، نقشه دانشی این حوزه در بازه زمانی مذکور با استفاده از روش تحلیل استنادی و با بهره گیری از جدیدترین و جامع ترین نرم افزار علم سنجی ترسیم شود اما بدلیل استاندارد نبودن داده های دریافت شده از isc و اشکالات متعددی که در نحوه نگارش و ذخیره اطلاعات وجود داشت، علیرغم انتخاب نرم افزار علم سنجی مناسب و تلاشهای بسیاری که در جهت اصلاح داده ها و اجرای روش صورت گرفت، ترسیم نقشه دانشی به این روش محقق نشد و این فاز به روش جایگزین اجرا شد. نهایتاً نتایج حاصل با هم مقایسه و تأثیر سیاستها بر روند شکل گیری روند موضوعی مقالات منتشر شده استخراج شد. در این راستا، جهت آگاهی از وجود یا عدم وجود همبستگی بین دو متغیر "مقالات" و "اسناد" در چهار سطح تحلیل، با استفاده از نرم افزار spss میزان ضریب همبستگی و سطح معنی داری (سطح قابل قبول) آزمون محاسبه شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در دو سطح "مدیریت فناوری در سطح عملیات" و "مدیریت فناوری در سطح سیاست" همبستگی معنی داری بین مقالات منتشر شده و اسناد سیاستگذاری وجود دارد و در دو سطح "مدیریت تحقیق و توسعه و npd " و "زیرساخت-ها"، همبستگی معنی داری بین مقالات منتشر شده و اسناد سیاستگذاری وجود ندارد.

برآورد ارزش در معرض خطر بازار آتی کالا با رویکرد caviar با استفاده از تخمین رگرسیون چندکی (نمونه موردی: بازار آتی سکه طلای بورس کالای ایران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده صنایع 1391
  مهدی رجب پور ثانی   رسول سجاد

همانطور که می دانیم، سرمایه گذاری در بازار آتی با ریسک های زیادی همراه است و سرمایه گذاران همواره باید توجه ویژه ای به وجه تضمین خود در این بازار داشته باشند، زیرا در صورت رسیدن وجه تضمین به کمتر از حداقل وجه تضمین اولیه، موقعیت معاملاتی سرمایه گذار بسته می¬شود و زیان قابل ملاحظه ای بر آن تحمیل می¬گردد. از این رو، در تحقیق حاضر تلاش کرده ایم تا با ارائه چندین مدل مختلف بر مبنای مفهوم ارزش در معرض خطر، بهترین مدل را برای پیش بینی و مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بازار آتی سکه طلای بورس کالای ایران مشخص کنیم. برای برآورد ارزش در معرض خطر، از دو مجموعه داده 1 و 4 ساعته قیمت سکه طلا در هر دو موقعیت تعهدی خرید و فروش در سطوح اطمینان 90%، 95% و 99% به دست آمده از معاملات قرارداد آتی سکه طلا برای سررسید در پایان تیرماه سال 1391 استفاده گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، روش شبیه ساز تاریخی در مجموعه داده 1 ساعته برای موقعیت تعهدی خرید، مدل تطبیقی مبتنی بر رویکرد caviarدر مجموعه داده 1 ساعته برای موقعیت تعهدی فروش و مدل ارزش کامل نامتقارن مبتنی بر رویکرد caviarدر مجموعه داده 4 ساعته نسبت به سایر روش های مورد بررسی در این تحقیق بهترین عملکرد را داشته اند.

راه کارهای به کارگیری سرویس های مبتنی بر موبایل برای ارائه خدمات سلامت الکترونیکی در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  سمیه عابدیان   پیام حنفی زاده

صنعت سلامت از جمله حوزه های اصلی زندگی است که سرشار از پیشرفت های حیرت آور و چالش های متنوع است. علوم پزشکی مرتباً در حال کشف بیماری های جدید و روش های نوین درمانی است و توسعه تکنولوژی های دیجیتالی و ورود آن ها در صنعت سلامت در قالب پزشکی از راه دور، بیوانفورماتیک و غیره به منظور ارتقاء خدمات سلامت، این صنعت را با چالش های جدیدی مواجه ساخته است. از طرفی، کشورهای درحال توسعه، با درآمدهای متوسط و کم، اغلب با مشکل کمبود اطلاعات پزشکی دسترسی برای ارائه خدمت سلامت و کیفیت ارائه خدمت در حوزه سلامت مواجه بوده اند. این کمبودها در برخی از کشورهای کم توسعه یافته دیده می شود و اغلب این کمبودها به دلیل شکاف موجود در منابع، کمبود بودجه های تخصصی به موضوع سلامت و کم بودن کارکنان ارائه دهنده خدمت می باشد. در این موارد اگر بخواهیم به منظور افزایش درآمد کشورها و تخصیص بودجه های مناسب برای بخش سلامت به -منظور ارائه خدمات بهتر باشیم، ممکن است سال ها به طول انجامد. لذا نیاز فوری به فناوری های نوآورانه و استفاده از راه حل های مبتنی بر تکنولوژی دیده می شود. با توجه به بالا بودن ضریب نفوذ استفاده از ابزارهای موبایل در کشورها، استفاده از ابزارهای موبایل مانند گوشی های همراه و ابزار بیسیم می تواند به سرعت و به طور گسترده ای در کشورهای درحال توسعه، نفوذ نمایند. هدف اصلی این مطالعه، ارائه راه کارهایی برای توسعه خدمات سلامت الکترونیکی مبتنی بر موبایل در کشور ایران با بررسی انواع خدماتی است که در حوزه سلامت الکترونیکی مبتنی بر موبایل در کشورهای جهان ارائه گردیده است. به عبارتی با بهره برداری از تجربیات کشورهای پیشرو که از سوی سازمان بهداشت جهانی معرفی شده اند، با توجه به زیرساخت موبایل کشور، خدمات قابل پیاده سازی در این حوزه معرفی می گردد. با توجه به ماهیت پژوهشی بودن این تحقیق، از روش های توصیفی و مطالعه کشورهای پیشرو استفاده شده است. در این تحقیق روش توصیفی در استفاده از نظر خبرگان به کار گرفته شده و آزمون پیمایشی- توصیفی و از نوع کاربردی می باشد. آنچه به عنوان دستاورد این تحقیق به حساب می آید معرفی تعدادی از پروژه های موفق در حوزه خدمات سلامت الکترونیکی مبتنی بر ابزارهای موبایل خواهد بود که با بومی سازی و تحقیق بر ماهیت این نوع طرح های موفق در کشورها، می توان قدم های اولیه این حوزه را در کشور برداشت و طرح های اینچنینی در سطح ملی پیشنهاد نمود

انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی همسو با استراتژی سازمان (مورد مطالعه: مدل کسب و کار الکترونیکی در صنعت واسطه گری مالی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت 1390
  عرفانه مومنی نسب   پیام حنفی زاده

این تحقیق با هدف یافتن الگوریتمی به منظور انتخاب مدلهای کسب وکار الکترونیکی همسو با استراتژی های سازمان انجام شده است. همچنین به منظور اجرای گام های این الگوریتم، صنعت واسطه گری مالی، با تمرکز بر شرکت های کارگزاری انتخاب شده است. در واقع در پایان این بررسی و تحقیق می توان به سوالات مطرح شده در مقدمه پاسخ داد. پس از طی مرحله ی مطالعه ی پیشینه ی تحقیقات انجام شده در زمینه مدل های کسب و کار و نیز شرکت های کارگزاری، از چکیده ی این مطالعات در مراحل تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. مرحله ی اول این تجزیه و تحلیل ها بر اساس تعاریف هر یک از این مدل ها در چارچوب ماتریس های 9 گانه سنگ بناهای آنتالوژی اوستروالدر و نیز مشخصه های شرکت های کارگزاری انجام شده است. در نتایج بدست آمده، 41 مدل کسب و کار از میان 120 مدل کسب و کار مطرح شده در طبقه بندی های مختلف، با توجه به تعاریف علمی هریک از آنها برای راهیابی به مرحله ی بعدی تحلیل داده ها مناسب تشخیص داده شدند. در مرحله ی دوم به منظور یافتن مناسب ترین مدل های کسب و کار برای تحقق هر یک از استراتژی ها، پرسشنامه ای تهیه و توسط خبرگان صنعت تکمیل گردید. حاصل تجزیه و تحلیل داده های این پرسشنامه ها شامل 25 مدل کسب وکار در راستای تحقق استراتژی شرکت های کارگزاری کارمزدی و 37 مدل کسب وکار در راستای محقق ساختن استراتژی شرکتهای کارگزاری با سرویس کامل می باشد. در این تحقیق از آخرین مطالعات و تحقیقات انجام یافته در زمینه ی مدل های کسب و کار استفاده شده است. با توجه به قابلیت استفاده از این مدل ها در سازمان های مختلف، می بایست ابتدا مشخصه های صنعتی که سازمان مورد نظر در آن حیطه فعالیت می نماید، با استفاده از منابع علمی در دسترس استخراج شود. این مشخصه ها باید با توجه به فعالیت آن سازمان تعریف شود، تا پاسخگوی نیازهای آن باشد.

نحوه ارزشگذاری برند شرکت های اپراتور تلفن همراه-مورد مطالعه: شرکت رایتل
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده فنی 1393
  آزاده راد   پیام حنفی زاده

برند، یکی از ارزشمندترین دارایی های نامشهود و عامل تمایز شرکت ها برای مشتریان است. از زمان به رسمیت شناخته شدن برند به عنوان دارایی، در پژوهش های متعدد بر کاربردهای ارزش گذاری مالی برند تاکید و موسسات مشاور متعدد با تخصص ارزش گذاری برند ایجاد شده است. ارزش مالی برند در مدیریت استراتژیک، تعاملات مالی با سایر شرکت ها و ارائه در دعاوی قضایی، کاربرد دارد. علی رغم اهمیت ارزش گذاری مالی برند، این موضوع در ایران چندان مورد توجه واقع نشده بود اما اخیرا با فراهم شدن امکان پذیرش ارزش مالی برندهای برتر به عنوان وثیقه بانکی، انتظار می رود در آینده نزدیک پرداختن به بحث ارزش گذاری مالی برند برای شرکت ها، امری ضروری محسوب شود. به ویژه برای صنایعی که نیازمند سرمایه گذاری مداوم و راهکارهای تامین مالی هستند، مشخص بودن ارزش مالی برند شرکت، مزیتی در اخذ تسهیلات محسوب می شود. صنعت ارتباطات، از جمله این نوع صنایع بوده و از این رو برآورد ارزش مالی برند در این صنعت حائز اهمیت است. در این پژوهش با هدف ارزش گذاری مالی برند صنعت اپراتورهای تلفن همراه، به بررسی روش های موجود برای ارزش گذاری برند، صنعت اپراتورهای تلفن همراه و سپس ارزش گذاری شرکت رایتل به عنوان مطالعه موردی پرداختیم. انتخاب مدل مناسب برای ارزش گذاری از روش تاپسیس انجام شد و دو مدل intangible business و financial world انتخاب شدند. به منظور سنجش اعتبار ارزش نهایی محاسبه شده از دو روش ارزش گذاری استفاده شد. با به کارگیری مفهوم عدد موقعیت برای هر یک از روش ها نشان داده شد که حساسیت آن ها نسبت به ورودی، کم و نتایج نهایی آن ها به طور نسبی قابل اعتماد است.

ارزیابی پروژه ها با عمر نامحدود و مقایسه اقتصادی پروژه-های سرمایه گذاری با روش ارزش فعلی استوار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده فنی 1383
  حدیثه سلمانی   پیام حنفی زاده

با توجه به هزینه ی بالای سرمایه گذاری اغلب پروژه های اجرایی و طرح های توسعه ای، تصمیم گیری در مورد چگونگی انجام آن ها، جزء تصمیمات استراتژیک و بلند مدت سرمایه گذاران و سازمان های اجرایی محسوب می شود، به همین دلیل تصمیم گیری درست در مرحله انتخاب فرصت های سرمایه گذاری، نقطه ای حساس در روند توسعه و ایجاد بهره برداری موفق از پروژه ها است. در این تحقیق مروری بر روش های ارزیابی پروژه در شرایط قطعیت، ریسک و عدم قطعیت صورت می گیرد و مشخص می شود یکی از بهترین و پرکاربردترین روش های ارزیابی در شرایطی که پارامترهای جریان نقدی پروژه قطعی باشند، روش ارزش خالص فعلی است. اما با وجود کاربرد و محبوبیت بالای این روش، منتقدان به دلیل قطعی بودن آن را ناقص دانسته و در تحقیقات خود بیان کردند که این روش در شرایط غیرقطعی، نتایج قابل اعتمادی ارائه نمی دهد و نیاز به اصلاح دارد. از طرفی عمده معایب روش های ارزیابی پروژه در شرایط غیرقطعی، عدم در نظر گرفتن واریانس و وابستگی آماری بین پارامترهای غیرقطعی جریان مالی و پیچیده شدن بررسی همزمان چند پارامتر غیرقطعی است. یکی از روش های موفق ارزیابی تحت شرایط عدم قطعیت که در چند سال اخیر پیشنهاد شده است و توانست اغلب معایب روش های قبلی را پوشش دهد، روش ارزش خالص فعلی استوار (rnpv) می باشد. در روش ارزش خالص فعلی استوار یک رویکرد استوار برای محاسبه ی ارزش فعلی در ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری با عمر محدود ارائه داده شده است. در این روش تغییرات درآمدهای خالص غیرقطعی یک فرایند مالی، در ناحیه ای محدب، پیوسته و بسته در نظر گرفته می شود. جهت ساخت ناحیه تغییرات پارامترهای غیرقطعی جریان مالی، از اطلاعات بردار میانگین و ماتریس کوواریانس استفاده می شود. در این تحقیق روش rnpv برای ارزیابی پروژه ها با عمر نامحدود و مقایسه پروژه های سرمایه گذاری با عمر برابر و نابرابر محدود، توسعه داده شده است. در این تحقیق نشان داده می شود که مدل rnpv در حالت عمر نامحدود تنها برای ماتریس واریانس قابل محاسبه است . از جمله دستاوردهای مهم این تحقیق آنست که برای ارزیابی پروژه ها با عمر نامحدود نیازی به بدست آوردن ماتریس کوواریانس نیست و تنها لازم است که مقدار واریانس حداکثری max? برای جریان های مالی تحت مطالعه تخمین زده شود. برای برنامه نویسی این مدل از نرم افزار متلب استفاده شده است. در نهایت نتایج مدل توسعه داده شده توسط مثال عددی برای یک پروژه با عمر نامحدود تحلیل شده است. همچنین به علت اهمیت ارزیابی و مقایسه ی اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری و وارد کردن عدم قطعیت در این ارزیابی ها، به ارزیابی و مقایسه اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری با عمر برابر و نابرابر محدود با روش ارزش فعلی استوار پرداخته شد. که در این ارزیابی ها جهت مقایسه و تحلیل نتایج روش ارزش فعلی استوار با روش ارزش فعلی و همچنین تحلیل حساسیت نتایج ارزش فعلی استوار نسبت به تغییر r و q از پروژه های سرمایه گذاری فرضی استفاده شد. همچنین جهت جلوگیری استفاده از قضیه تکرار عمر پروژه ها در مقایسه پروژه های سرمایه گذاری با عمر نابرابر، از روش ارزش خالص سالیانه و ارزش سالیانه استوار استفاده شد.

چگونگی تعیین عوامل حیاتی موفقیت تجارت الکترونیکی در بخش b2c در شهرکهای صنعتی با تمرکز بر شهرک صنعتی لیا
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت 1387
  حامد آقاخانی   پیام حنفی زاده

چکیده ندارد.

طراحی مدل هوشمند یادگیر ژنی- فازی در مدیریت زنجیره تامین با استفاده از نظام های چند عاملی(مطالعه موردی: سیستم توزیع فرآورده های نفتی ایران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت 1387
  محمد حسین شرکت   پیام حنفی زاده

چکیده ندارد.

انتخاب پروژه های سیستم های اطلاعاتی با استفاده از طراحی اصولی فازی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت 1387
  اسماعیل صلاحی پروین   پیام حنفی زاده

چکیده ندارد.

ارائه مدل سنجش وفاداری مشتریان با استفاده از شبکه های عصبی خود سازمانده
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1387
  میثم میرزازاده   پیام حنفی زاده

چکیده ندارد.

مقایسه ی عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی و مدل های خطی و پیش بینی بازده سهام
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1387
  ابوالفضل جعفری   پیام حنفی زاده

چکیده ندارد.

پیش بینی وضعیت زیرساخت ict ایران با استفاده از شبکه های عصبی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1387
  ملیحه اسکندری   پیام حنفی زاده

چکیده ندارد.

مدلی برای کسب و کار الکترونیکی شرکتهای هلدینگ با ساختارهای غیرهمسان-زنجیره ای،مطالعه موردی صنعت خودرو
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388
  محسن شفیعی نیک آبادی   پیام حنفی زاده

لازمه بقا در اقتصاد رقابتی و محیط پویای امروز، عملکردی هوشمندانه و سریع نسبت به رقبا می باشد. اینترنت علاوه بر اینکه یک کانال ارتباطی برای دسترسی سریع و آسان است، به عنوان فناوری برای کسب مزیت رقابتی تلقی می شود. با وجود فناوری جدید اطلاعاتی و ارتباطی، مدلهای سنتی کسب و کار، متحول شده و به سمت کسب و کارهای الکترونیک و با هدف تصمیم گیری پویا در زمان واقعی، مشتری محوری و پاسخگویی سریع به تقاضا، میل می کنند. از طرفی دیگر شرکتهای مادر نمادی از منزلت و توان اقتصادی در عرصه اقتصاد جهانی است. مهمترین مشخصه این نوع شرکتها وجود هم افزایی در تمامی ابعاد عملیاتی، مدیریتی و سبد محصول – خدمت می باشد که حرکت اقتصادی هر ملت به سمت اقتصادهای آزاد در محیط های کاری پویا را فراهم می آورند. تحقیق حاضر به منظور تعیین مدل مناسب کسب وکار الکترونیک در شرکتهای مادر مدیریتی با ساختار زنجیره ای در صنعت خودرو (مطالعه موردی در شرکت ایران خودرو) صورت پدیرفته است. این تحقیق، یک تحقیق کاربردی است که با رویکردی قیاسی - استقرایی و از نوع پیمایشی و موردی و به صورت توصیفی انجام شده است. در قسمت مبانی نظری تحقیق با استفاده از مرور تحقیقات قبلی، مدلی به عنوان مبنا برگزیده شد و عوامل موجود در این مدل توسط مجموعه مولفه های مجزایی تعریف شده اند. جامعه اماری این تحقیق، کارشناسان شرکتهای مادر مدیریتی با ساختار زنجیره ای در صنعت خودرو می باشند. روش نمونه گیری در این تحقیق به روش قضاوتی است. با توجه به اینکه بیشتر سهم بازار خودرو ایران در اختیار دو شرکت معتبر خودرو سازی ایران خودرو و سایپا می باشد و سابقه فعالیت این دو شرکت از شرکتهای دیگر بیشتر بوده و دارای ساختار زنجیره ای و مادری هستند، لذا نمونه گیری از کارشناسان مرتبط با موضوع تحقیق در این دو شرکت صورت گرفته است. با استفاده از مرور ادبیات صورت گرفته، برای مدل مبنای تحقیق (مدل ارائه شده توسط هایس و فینگان)، 18 مولفه در نظر گرفته شد. سپس به صورت پیمایشی به بررسی این مولفه ها در دو شرکت ایران خودرو و سایپا پرداخته شد. از بین 18 عامل مطرح شده، سه عامل یکپارچگی خارجی و داخلی فعالیتهای منابع انسانی و انعطاف پذیری و تمرکز گرایی در وظایف از مولفه های مهم در تعیین مدل مناسب کسب و کار الکترونیک در شرکتهای مادر مدیریتی با ساختار زنجیره ای شناخته نشدند. سپس مولفه های مورد تایید در شرکت ایران خودرو مورد اندازه گیری قرار گرفت. طبق اندازه گیری هر مولفه، مدل مناسب کسب و کار الکترونیک برای شرکت ایران خودرو، مدل تدارکات الکترونیک شناخته شد. در نهایت به تشریح جزییات مدل تدارکات الکترونیک پرداخته شد و جهت مطابقت نتایج تحقیق، به الگوبرداری از دو شرکت فورد ولکس واگن مبادرت شده است.

استفاده از برنامه ریزی سناریو برای انتخاب استراتژی در شرکت سرمایه گذاری غدیر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت 1387
  اعظم جلیلی بوالحسنی   پیام حنفی زاده

پویایی روزافزون محیط امروز و سرعت زیاد تغییرات، موجب بروز عدم قطعیت های بسیاری می شود. آینده همیشه نامعلوم و غیرقطعی است. اما به نظر می رسد، عدم قطعیت هایی که اکنون پیش روی ما هستند نسبت به هر زمان دیگری، محتمل تر و به طور بالقوه، مخرب تر هستند. عملکرد استراتژی پورتفولیوی (سبد سهام) شرکت نیز تحت تاثیر پویایی محیط قرار می گیرد. نظر به این که عدم قطعیت افزایش می یابد و پیش بینی دشوار می شود، تمرکز برنامه ریزان از پیش بینی به آینده نگری تغییر یافته است. برنامه ریزی سناریو، یکی از روش های آینده نگری است که برای مقابله با عدم قطعیت و تسهیل تصمیم گیری در شرایط غیرقطعی مورد استفاده قرار می گیرد. برنامه ریزی سناریو، روشی کیفی است و امری فوق العاده در زمینه مدیریت استراتژیک به شمار می رود. سوابق موفق برنامه ریزی سناریو در زمینه های گوناگون، انگیزه این تحقیق برای استفاده از آن، به عنوان ابزاری برای طراحی پورتفولیو شد. این تحقیق با تلفیق روش برنامه ریزی سناریو، روش تصمیم گیری چند معیاره پرامتی و روش دلفی فازی، روش شناسی برای تصمیم گیری استراتژیک در سرمایه گذاری پیشنهاد می دهد. روش شناسی پیشنهادی در مطالعه موردی تعیین پورتفوی مرجع شرکت سرمایه گذاری غدیر، مورد استفاده قرار می گیرد. تحقیق حاضر شامل 5 فصل است. فصل اول به بیان کلیات تحقیق پرداخته و به موضوع تحقیق، اهمیت آن و سوالات تحقیق اشاره می نماید. در فصل دوم، مبانی نظری و پیشینه تحقیق در زمینه های مدیریت سرمایه گذاری و برنامه ریزی سناریو به رشته تحریر درآمده است. در فصل سوم، روش تحقیق و ابزارهای مورد استفاده در تحقیق تشریح شده است. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق جهت پاسخ گویی به سوالات تحقیق، موضوع فصل چهار می باشد. فصل پنجم به نتیجه گیری هایی که از انجام تحقیق، حاصل محقق گردیده است اشاره دارد و در پایان نیز پیشنهادهای اجرایی و پیشنهاد برای محققین آتی ارائه شده است.