نام پژوهشگر:

علی صالح غلامی

بررسی آزمایشگاهی میزان دقت سه اپکس یاب الکترونیکی در تعیین محل پرفوراسیون ریشه دندان
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1389
    علی صالح غلامی     علیرضا عدل

چکیده ندارد.