نام پژوهشگر: مهدی ابراهیمی فرد

ساختار فضاهای تحت انتقال پایا روی یک گروه آبلی موضعا فشرده
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند 1387
  مهدی ابراهیمی فرد   محمدرضا میری

چکیده ندارد.