ساختار فضاهای تحت انتقال پایا روی یک گروه آبلی موضعا فشرده

پایان نامه
چکیده

چکیده ندارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعمیم نظریه ی فضاهای انتقال-پایا برای گروه های موضعا فشرده آبلی

در این پایان نامه ما نظریه فضاهای انتقال پایا را به گروههای موضعا فشرده آبلی گسترش می دهیم. ابتدا فضاهای h_ پایا را برای زیر گروه گسسته ی شمارش پذیر h از گروه موضعا فشرده آبلی g معرفی می کنیم که مفهوم تابع برد و تکنیک های تار سازی در این زمینه معتبر هستند. در ادامه ی این تعمیم ما ویژگی قاب ها و پایه های ریس این فضاها را با گسترش نتایج گذشته که برای گروه rd و زیر گروه zd شناخته شده بودند، ثابت م...

15 صفحه اول

ساختار فضاهای تحت انتقال پایا و ضرب براکت روی گروه های جابجایی موضعاً فشرده

در این پایان نامه برای گروه جابجایی موضعاً فشرده ی ، به بررسی زیرفضاهای تحت انتقال پایای می پردازیم. همچنین یک تابع در فضای اصلی تحت انتقال پایا پیدا می کنیم به طوری که انتقال هایش یک قاب پارسوال باشد و نشان می دهیم هر فضای تحت انتقال پایا را می توان به صورت جمع متعامد زیرفضاهایی نوشت که هر کدام از این زیرفضاها توسط یک تابع منحصر به فرد تولید می شوند که انتقال های آن تابع یک قاب پارسوال می باشد....

15 صفحه اول

آنتروپی روی درونریختی های گروه های آبلی موضعا فشرده

در مقدمه شرح مختصری از تعریف آنتروپی برای گروه های آبلی موضعا فشرده توسط پیترز را بیان می کنیم. این نگرش اجازه کار با درونریختی ها را به جای کار با خودریختی ها می دهد.

گراف های کیلی موضعا اولیه روی گروه های آبلی متناهی

اگر г یک گراف کیلی همبند موضعا اولیه روی یک گروه آبلی متناهی باشد آنگاه : г= kn, kn,n, kn,n-nk2,kn×....× kn 2) г یک پوشش نرمال دوتایی استاندارد از kn× …× kn است. 3) г یک گراف کیلی نرمال یا دو نرمال روی یک 2-گروه آبلی مقدماتی یا 2-گروه فرا آبلی می باشد.

15 صفحه اول

گروه های کوانتومی موضعا فشرده

هدف از این پایان نامه، آشنایی با مفهوم گروه های کوانتومی است. در ابتدا مفاهیم جبرهای هوف و مضرب جبرهای هوف را مورد مطالعه قرار می دهیم سپس تعریف گروه های کوانتومی فشرده را بیان می کنیم. ضروری است که بدانیم گروه های کوانتومی ، کاتگوری تشکیل می دهند که همه گروه های موضعا فشرده مشمول در این کاتگوری اند. اشیا این کاتگوری *c-جبرهای خاص اند و گروه های موضعا فشرده همه اشیا این کاتگوری اند که ویژگی جاب...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023