نام پژوهشگر: محمدرضا میری

*c-جبر نیم گروهی از ایزومتری های جزئی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند 1389
  خیرالنسا انصار   محمدرضا میری

در این پایانامه *c-جبر پوش وابسته است به یک عمل جزئی از یک گروه گسسته شمارش پذیر روی فضای موضعاً فشرده به عنوان *c-جبر گروهوار شرح داده شده است ونیز نشان داده شده است که *c-جبر وابسته است به یک نیم گروهی از ایزومتری های جزئی یک پارامتری که به طور قوی پیوسته هستند توسط *c-جبر گروهوار معرفی می شوند ویک تناظر یک به یک بین نمایش ناتباهیدگی *c-جبر گروهوار ونیم گروهها ثابت شده است .

حاصلضرب اشتقاقها در جبرهای باناخ
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم انسانی 1390
  مریم یاوری   محمدرضا میری

مطالعه مشتقات d; g تعریف شده روی یک جبر باناخ مختلط a است بطوریکه ¾(dg(x)) روی هر x در a متناهی باشد همچنین به انواع این مشتقها می پردازیم در پایان هم نشان می دهیم که اگر جبر a نیمه ساده باشد آنگاه dg(x)3 برای هر x در a در اساس آن قرار دارد

عملگرهای اکیدا منفرد روی فضاهای lp و درون یابی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند 1390
  لیلا کریم نژاد   امان الله اسدی

-?? م ?? را بررس lp رهای اکیداً منفرد غیرفشرده روی ?? از عمل vp در این پایان نامه ردهی رهای اکیداً منفرد روی ?? توانیم نتایج درونیابی برای عمل ?? کنیم. با توجه به این مفاهیم م t ر?? دهیم که اگر عمل ?? ?، نشان م ? p < q ? ? را بهدست آوریم. برای lp فضاهای t اکیداً منفرد باشد، آنگاه p ? r ? q ?? برای ی lr کراندار باشد و روی lq و lp روی .p < s < q باشد، برای هر ?? فشرده م ls رو

توسیع (?,?)-اشتقاق
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم پایه 1390
  قاسم حسین زاده کاریزعمر   محمدرضا میری

در این پایان نامه به معرفی توسیع (?,?)-اشتقاق های ناکاجیما و برشار می پردازیم. روابط همولوژیکی بین مدول توسیع (?,?)-اشتقاق ناکاجیما و مدول (?,?)-اشتقاق را بررسی می کنیم. همچنین یکریختی مدول های (?,?)-اشتقاق های ناکاجیما و برشار و گسترش آن به جبرهای یکدار شده را به کمک ?-ضربگر ها مورد بررسی قرار می دهیم. انواع دیگری از این اشتقاق ها با نام های جردن و لی را معرفی کرده و مورد مطالعه قرار می دهیم. در پایان روابط پیوستگی بین اجزای توسیع (?,?)-اشتقاق روی جبرهای باناخ بررسی شده اند.

تأثیر تسلط و حالت های فراانگیزشی در ارتباط با نوع فعالیت استقامتی و انفجاری در دانشجویان پسر تربیت بدنی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1391
  محمدرضا میری   مهدی ضرغامی

هدف تحقیق حاضر تأثیر تسلط و حالت های فراانگیزشی در ارتباط با نوع فعالیت استقامتی و انفجاری دردانشجویان پسر تربیت بدنی می باشد. روش تحقیق حاضر نیمه تجربی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان پسر تربیت بدنی بودند (156=n).. بعد از شناسایی تسلط هدف محوری و فعالیت محوری افراد به وسیله پرسشنامه(tds)،برای مشخص شدن اکسیژن مصرفی بیشینه ،آزمون آستراند روی تردمیل گرفته شد.افرادیکهحداکثر اکسیژن مصرفی آنها بین 45-40 بودبه دو گروه 16 نفری تقسیم شدند. در روز آزمون، به محض ورود آزمودنی ها به آزمایشگاه، از آزمودنی ها خواسته شد که پرسشنامه استرسی تنشی کوششی(tesi) و مقیاس اندازه-گیری حالت هدف محوری(tsm)را کامل کنند سپس آزمودنی ها شروع به گرم کردن کردند. بعد از گرم کردن و قبل از شروع تست (آزمون های مورد نظر) دوباره پرسشنامه ها برای کامل کردن در اختیار آنها قرار گرفت تا آن را کامل کنند. با تمام شدن تست بلافاصله آزمودنی ها برای بار سوم پرسشنامه های مذکور را کامل کردند و بعد از تکمیل ، شروع به سرد کردن کردند. بعد ازسرد کردن آزمودنی ها برای بار چهارم اقدام به پر کردن پرسشنامه ها کردند.نتایج نشان داد که تغییر حالت های ذهنی میان حالت های فراانگیزشی در مورد اثر تعاملی در هر دو فعالیت(استقامتی و انفجاری) و گروه ها(هدف محور و فعالیت محور) رخ می دهد همچنین نتایج نشان داد که بین شرکت کنندگان هدف محور و فعالیت محور در هیجان های مثبت و منفی در طول فعالیت های استقامتی و انفجاری تعامل معنی-داری وجود ندارد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می شود کهمربیان با توجه کردن به حالت های ذهنی افراد و توجه کردن به ویژگی های فردی افراد ورزشکار، می توانند آنها را به ورزش هایی راهنمایی کنند که در آن ورزش بیشترین موفقیت را از آن خود و همچنین هم تیمی های خود بکنند.

چندنرمی ها و بررسی انژکتیو بودن (l^p (g
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم ریاضی 1391
  سید حسین اجلالی فدافن   محمدرضا میری

هدف ما در این رساله این است که ثابت کنیم چنانچه ‎$g$‎ یک گروه فشرده موضعی باشد و ‎$pin(1,infty)$‎‏ در این صورت ‎$l^p(g)$‎ به عنوان یک ‎$l^1(g)$-‎مدول چپ باناخ ، انژکتیو است اگروفقط اگر گروه ‎$g$‎ میانگین پذیر باشد. در اثبات این حکم از مفهوم چندنرم ها استفاده می کنیم. همچنین فضاهای چندنرمی را گسترش می دهیم.

تعییم نظریه میانگین پذیری مشخصه ای
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم 1391
  علی مرادی   محمدرضا میری

دراین پایان نامه مفاهیم انقباض پذیری مشخصه ای و میانگین پذیری مشخصه ای تقریبی(انقباض پذیری) و میانگین پذیری مشخصه ای تقریبی یکنواخت (انقباض پذیری) ارائه شده است. ارتباط میان مفاهیم کلی میانگین پذیری مشخصه ای در جبر باناخ مورد توجه ما است. مانشان می دهیم میانگین پذیری مشخصه ای تقریبی و انقباض پذیری مشخصه ای تقریبی خاصیت یکسانی هستند هم چنانکه میانگین پذیری مشخصه ای یکنواخت و میانگین پذیری مشخصه ای و به طور مشابه انقباض پذیری مشخصه ای یکنواخت و انقباض پذیری مشخصه ای مفاهیم یکسانی هستند. مادرجبرباناخ جابجایی ثابت می کنیم انقباض پذیری مشخصه ای و انقباض پذیری خواص یکسانی هستند. علاوه بر این یک نظریه کلی در زمینه این مفاهیم ارائه شده است.

ساختارهای حافظ n– میانگین پذیری ضعیف جبرهای باناخ
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم 1391
  فاطمه داودی   محمدرضا میری

در حالت کلی یک همریختی کران دار و پوشا، خاصیت n - میانگین پذیری ضعیف را حفظ نمی‏کند، اما در این پایان نامه نشان می‏دهیم که اگر این همریختی، معکوس پذیر راست باشد، خاصیت n - میانگین پذیری ضعیف حفظ می‏شود. هم‏چنین بعضی از همریختی‏ها روی چندین جبر باناخ بررسی می‏شود. واژه‏های کلیدی: دوگان دوم، اشتقاق، میانگین پذیری ضعیف، n - میانگین پذیری ضعیف، جمع مستقیم جبر باناخ، ضرب‏های آرنز.

مشتق نسبت به دوگان ایده آل بسته جبرهای باناخ
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم 1391
  زینب اصغری ثانی   ابراهیم نصرآبادی

فرض کنید a یک جبر باناخ باشد. ما در این پایان نامه ایده آل های بسته i از a که اولین گروه کوهمولوژی از a با ضرایبی در i^* است را مطالعه می کنیم یعنی 0=( a,i^*) h^1 . همچین ایده آل های بسته را وقتی a میانگین پذیر ضعیف یا دوهمواری است و نیز بعضی خواص ارثی ایده آل های میانگین پذیر را بررسی می کنیم.

(?,?)-میانگین پذیری مدولی جبرهای باناخ
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم 1392
  حکیمه بخشی   محمدرضا میری

نشان می دهیم که اگر a و i هر دو u-مدول های دو طرفه ی باناخ جابجایی باشند و a میانگین پذیر مدولی و i ایده آل بسته ی دو طرفه در a باشد، آنگاه i میانگین پذیر مدولی است سپس نشان می دهیم که اگر i ایده آل دو طرفه در نیم گروه معکوس میانگین پذیر s باشد، آنگاه i میانگین پذیر است. در ادامه بیان می کنیم که اگر s نیم گروه معکوس و e مجموعه ی عناصر خودتوان s و ~/s تصویر همومورفیک گروه s باشد، یک تناظر یک به یک بین گروه های کوهومولوژی جبر گروهی l^1 (s و جبر نیم گروهی l^1(s~/ با ضرایبی در همان فضا وجود دارد . به عنوان یک نتیجه اثبات می کنیم که s میانگین پذیر است اگر و فقط اگر ~/s میانگین پذیر باشد.

برنامه ریزی تولید توان الکتریکی و حرارتی در یک ریزشبکه صنعتی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده مهندسی 1393
  محمدرضا میری   مرتضی رزاز

ریزشبکه های صنعتی متداول شامل کارخانه ها با منابع تولید پراکنده و بارهای الکتریکی می باشند که بر سیستم های تولید همزمان توان و حرارت تکیه دارند. این در حالی است که انتظار می رود ریزشبکه های صنعتی توسعه یافته شامل منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر و خودروهای الکتریکی قابل اتصال به شبکه باشند. این پایان نامه یک روش برنامه ریزی تولید الکتریسیته و حرارت با در نظر گرفتن تولیدکننده های همزمان برق و حرارت، سیستم های تولید فتوولتائیک کوپل شده با ذخیره سازها و وسایل نقلیه الکتریکی را ارائه می کند. روش مدل سازی شده مبتنی بر پخش بار بهینه در طول دوره ی 24 ساعته و شامل قیدهای امنیت پخش بار بهینه، قیدهای کارخانه ها، قید تولید حرارت، قیدهای ذخیره ساز سیستـم های فتوولتائیک و قیـدهای وسایل نقلیه ی الکتریکی می باشد. برای نشـان دادن کارایی روش مدل سازی شده، نتایج شبیه سازی برای یک ریزشبکه صنعتی شامل 18 باس، 12 کارخانه، سیستم های تولید فتوولتائیک کوپل شده با ذخیره سازها و شش دسته از وسایل نقلیه الکتریکی، در دوازده حالت مختلف آنالیز شده اند. سیستم در دو حالت اتصال شبکه و مستقل از آن در نظر گرفته می شود. در این پایان نامه برای حل مسئله بهینه سازی از الگوریتم هیبرید تکامل تفاضلی- بهینه سازی ازدحام ذرات در نرم افزار متلب استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده ی آن است که استفاده از توان حرارتی تولیدی توسط سیستم های تولید همزمان برق و حرارت می تواند هزینه ی تولید حرارت توسط بویلرها را کاهش دهد که به تبع آن هزینه کلی سیستم نیز کاهش می یابد. همچنین همکاری بین کارخانه ها در تأمین نیازهای الکتریکی و حرارتی یکدیگر باعث کاهش هزینه کلی ریزشبکه می شود. نتایج نشان می دهند که تبادل توان الکتریکی با شبکه بالادست این امکان را به ریزشبکه می دهد تا در ساعاتی که قیمت برق کم است از شبکه بالادست برق خریداری کند و در زمانی های اوج مصرف اقدام به فروش برق و کسب درآمد کند. همچنین دیده می شود که استفاده از ذخیره سازها اثر مثبتی بر برنامه ریزی تولید توان الکتریکی و حرارتی دارد. به این صورت که توان الکتریکی را در ساعاتی که قیمت برق پایین است یا بار کمتری در ریزشبکه وجود دارد در خود ذخیره می کنند و در ساعات اوج مصرف به ریزشبکه تزریق می کنند. زمان تولید بهینه سیستم های فتوولتائیک در طول روز می باشد و اوج مصرف ریزشبکه های صنعتی نیز همین ساعات است. به همین خاطر در نتایج دیده می شود که وجود سیستم های تولید فتوولتائیک کوپل شده با ذخیره سازها به کاهش هزینه ریزشبکه کمک زیادی می کند. حضور خودروهای الکتریکی قابل اتصال به شبکه باعث افزایش بار سیستم و هزینه می شود و ممکن است در برخی ساعات ریزشبکه به تنهایی توان تأمین این بار را نداشته باشد. در نتیجه تبادل الکتریکی با شبکه بالادست، ذخیره سازها، سیستم های تولید فتوولتائیک کوپل شده با ذخیره سازها و یا ترکیبی از آن ها می توانند کمک شایانی به کاهش هزینه کنند.

رابطه مشتقات گتو و فرشه با خواص هندسی نرم در فضاهای خطی نرمدار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند 1386
  هادی حق شناس   امان الله اسدی

چکیده ندارد.

میانگین پذیری ضعیف برخی رده های جبرهای باناخ بدون واحد تقریبی کراندار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند 1386
  امیر ساغری گر   محمدرضا میری

چکیده ندارد.

مقایسه ترکیبات اسانس برگ گیاه مور تلخ salvia mirzayanii در مراحل مختلف رویشی و بررسی خواص ضدمیکروبی اسانس استخراج شده
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد (واحد تیران) - دانشکده علوم 1388
  محمدرضا میری   مهدی یوسفی

چکیده ندارد.

مشتق های موضعی تقریبی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند 1387
  مجید نظریان پور   محمدرضا میری

چکیده ندارد.

ساختار فضاهای تحت انتقال پایا روی یک گروه آبلی موضعا فشرده
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند 1387
  مهدی ابراهیمی فرد   محمدرضا میری

چکیده ندارد.

نامساوی برون-مینکوفسکی و برخی کاربردهای آن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند 1387
  حسین حسینی گیو   محمدرضا میری

چکیده ندارد.

خواص میانگین پذیری گروهی برای جبرهای فون-نویمان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند 1387
  مجید رجایی   محمدرضا میری

چکیده ندارد.

نمایشlq(?) ? ?x به کمک فضای توابع برداری مقدار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم انسانی 1388
  معصومه احمدی   محمدرضا میری

فضاهای lp از جمله مثال های عمده و اساسی در بحث فضاهای باناخ هستند، از این رو تعمیم یا شناخت هر چه بیشتر آنها می تواند به درک بهتر فضاهای باناخ کمک کند. مثال معمول فضای lp (?,µ) عبارت است از خانواد? کلاس های هم ارزی توابع مختلط مقدار مثل ¢ f: ?که نسبت به اندازه µاندازه پذیر بوده ,وdµ<? p? f ? .? برای تعمیم این مفهوم خانواد? توابعی را در نظر گرفته اند که مقدار خود را در یک فضای باناخ x (بجای ¢) اختیار می کنند. بنابراین طبیعتاً برای معنا بخشیدن به dµ p? f ? ?به ابزاری نیازمندیم که تابع برداری مقدار x f: ?را به تابعی مختلط مقدار مرتبط سازد. از این رو ناگزیر انتگرال توابع ?? (0) f?? و*(f) x (که* x * x) مورد نیاز واقع می شود که هر کدام از آنها نوعی از انتگرال پذیری را باعث می شوند. در این تحقیق هدف عمده شناخت این -lp ی تعمیم یافته براساس lp کلاسیک است.تا بدین وسیله بتوانیم فضای حاصل ضرب تانسوری را بهتر شناسایی و بررسی کنیم.

نقش و تاثیر اصلاح طلبی دینی بر روابط ایران و عربستان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 0
  محمدرضا میری   احمد موثقی

در فصل اول پس از بررسی اجمالی اصلاح طلبی دینی و عللهای شکل گیری آن و اینکه چرا و چگونه جنبشهای اصلاح شکل می گیرد به بحث بنیادگرایی می رسیم و سخن را با سوابق تاریخی و اشاره به جریانات و افرادی که در قلمرو فکری آن قرار می گیرند، ادامه داده و از نقطه نظرات و آراءمربوط آگاه می شویم. در فصل دوم موضوع اصلاح طلبی را در کشور عربستان سعودی دنبال می کنیم. در فصل سوم اصلاح طلبی دینی در ایران بحث و بررسی می شود. در فصل چهارم روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی بررسی می گردد.

extensions, minimality and idempotents of certain semigroup compactifications
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم 1377
  محمدرضا میری   محمدعلی پورعبدالله نژاد

در فصل اول مقدمات و پیش نیازهای لازم برای فصل های بعدی فراهم گردیده است . در فصل دوم مساله توسیع مورد توجه قرار گرفته و ابتدا شرایطی که تحت آن از یک فشرده سازی نیم گروهی خاص یک زیرگروه نرمال بسته یک گروه به یک فشرده سازی متناظر با فشرده سازی اولیه برای گروه رسید مورد بررسی قرار گرفته و سپس ارتیاط بین ساختارهای مختلف روی این دو فشرده سازی از جمله ایده آل های مینیمال چپ و راست و... مورد بررسی قرار گرفته است . در این راستا مفهوم فشرده سازی تحت مزدوج پایا تعریف و مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل سوم ابتدا با کارهای chou در زمینه گروههای تقریبا دوره ای مینیمال آشنا شده و سپس به کمک مقالات junghenn به توسیع این مفهوم روی نیم گروهها پرداخته ایم و نهایتا در فصل چهارم با پیگیری کارهای ruppert در زمینه ساخت توابع دوره ای، توابع تقریبا دوره ای خاصی مطرح و به کمک آنها با این سوال ruppert که آیا مجموعه عناصر خودتوان در یک فشرده سازی نیم توپولوژیکی مجموعه اعداد طبیعی بسته است یا نه؟ پاسخ منفی داده شده است .

بهینه سازی الگوی قصد رفتاری و کاربرد آن درآموزش تنظیم خانواده به مردان عشایری شهرستان بیرجند
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1381
  محمدرضا میری   فروغ شفیعی

این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که با هدف بهینه سازی الگوی قصد رفتاری و کاربرد آن در آموزش تنظیم خانواده به مردان عشایری شهرستان بیرجند انجام گرفته است.