نام پژوهشگر: عباس عباسی روح اللهی

افزایش تولید اسید کلاولانیک در streptomyces clavuligerus به روش جهش زایی با پرتو فرابنفش
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1387
  عباس عباسی روح اللهی   جواد حامدی

چکیده ندارد.