افزایش تولید اسید کلاولانیک در streptomyces clavuligerus به روش جهش زایی با پرتو فرابنفش

پایان نامه
چکیده

چکیده ندارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ایجاد سویه streptomyces clavuligerus پرتوان و ناتوان در تولید کلاولانیک اسید به روش جهش زایی

باکتری رشته ای streptomyces clavuligerus میکروارگانیسمی توانمند با تولید حداقل 21 متابولیت ثانویه از جمله یک محصول ارزشمند اقتصادی به نام کلاولانیک اسید است. کلاولانیک اسید مهمترین بازدارنده آنزیم بتالاکتاماز است که سبب مهار عملکرد بتالاکتامازهای کروموزومی و پلاسمیدی تولید شده توسط باکتری های گرم مثبت و منفی می شود. به کار گیری روش های مهندسی ژنتیک در actinomycete ها در ابعاد صنعتی از دیگر باکت...

15 صفحه اول

بررسی علت افزایش بیوسنتز کلاولانیک اسید توسط streptomyces clavuligerus در محیط حاوی پروتئین های بادام زمینی

کلاولانیک اسید یک ترکیب بتالاکتام است که توسط streptomyces clavuligerus تولید می شود و می تواند انواع زیادی از بتالاکتامازهای معمول موجود در میکروارگانیسم های مقاوم به انواع پنی سیلین و سفالوسپورین را مهار کند. بهینه کردن از مایع تخمیر یک استراتژی قدرتمند برای افزایش تولید محصول از تولیدات بیوتکنولوژی است. نتایج پژوهش های انجام شده، نشان داده که محیط کشت حاوی آرد سویا (به عنوان منبع اصلی نیتروژ...

15 صفحه اول

افزایش تولید آنتی‌بیوتیک کلاولانیک ‏اسید با ایجاد گونه‌های استرپتومایسس کلاولی‌جروس تراریخت واجد ژن claR

  مقدمه : کلاولانیک‏اسید از جمله آنتی‌بیوتیک‌های مهار کننده‌ی β لاکتاماز بوده که توسط استرپتومایسس کلاولی‌جروس تولید‌ می‏شود. کلاولانیک‏اسید در ترکیب با سایر آنتی‌بیوتیک‌های قوی و حساس به β لاکتاماز مورد استفاده بالینی قرار می‏گیرد. ژن‌ CalR از جمله ژن‌هایی بوده که نقش مهمی در تنظیم تولید کلاولانیک‏اسید ایفا نموده و به منظور بیان ژن‌های اواخر مسیر بیوسنتز کلاولانیک‏اسید مورد نیاز است‏‏.   مواد ...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023