نتایج جستجو برای: streptomyces

تعداد نتایج: 13451  

Background: Streptomyces is one of the most important prokaryotic microorganisms, and their secondary metabolites have high antimicrobial and cytotoxic properties. Three-quarters of the antibiotics known to be produced by these bacteria. As a result, finding new effective compounds from these microorganisms can be a way to treat cancer. The aim of this study was to isolate and screen halophilic...

Journal: :iranian journal of microbiology 0
nibha gupta microbiology laboratory, division of biotechnology plant resource centre, bhubaneswar –751 015 ( o r i s s a ), in d i a s mishra microbiology laboratory, division of biotechnology plant resource centre, bhubaneswar –751 015 ( o r i s s a ), in d i a uc basak division of taxonomy and conservation, regional plant resource centre, bhubaneswar –751 015 ( o r i s s a ), in d i a .

background and objective: bhitarkanika is the mangrove ecosystem of orissa, india. it was not explored before for occur  rence and distribution of streptomyces . with the aim of isolation and characterization of special group of bacteria from this mangrove ecosystem, the present study has been made. materials and methods: isolates of streptomyces were obtained from plant, soil and water collect...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان 1390

نماتد مرکبات، tylenchulus semipenetrans، دارای گسترش جهانی بوده و یکی از عوامل سرخشکیدگی در باغ-های مرکبات محسوب می شود. آلودگی توأم نماتد با قارچ های بیمارگر گیاهی ثانویه، اثرات سوئی بر رشد گیاه خواهند داشت. به منظور بررسی تاثیر عوامل بیولوژیک روی مرگ و میر لاروها و تفریخ تخم نماتد در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه 97 جدایه باکتری از فراریشه باغ های مرکبات شرق گیلان و غرب مازندران جداسازی شد. در آز...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1393

سیب زمینی، پوسیدگی نرم باکتریایی،pectobacterium ، بیوکنترل، streptomyces

آرزو اشرفی زاده حسن رضا اعتباریان

اثر کنترل کنندگی سیزده استرین Streptomyces شامل 8 استرین جدا شده از خاک اطراف ریشه بوته های جالیز در ورامین و 5 استرین جدا شده از خاک اطراف ریشه فلفل در استرالیا روی Fusarium oxysporum در شرایط آزمایشگاه و گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج نشان داد که همه استرین های Streptomyces در روش های کشت متقابل و سلوفان، رشد عامل بیماری را به میزان 33/13 تا 16/99 درصد کاهش دادند. دادند . در هنگامی که...

In an extensive numerical phenetic survey, a numberof blue, red and gray spored streptomycete strainswere grouped together as Streptomyces cyaneusspecies-group, a taxon which encompasses strainsknown to produce antitumor antibiotics, notably anthracyclines.In the present investigation these and relatedstreptomycetes were the subject of morphological and...

Journal: :current medical mycology 0
nasser keikha msc in medical mycology, infectious diseases and tropical medicine research center, zahedan university of medical sciences, zahedan, iran amin ayatollahi mousavi laboratory associate professor in medical mycology, infectious diseases and tropical medicine research center, kerman university of medical sciences, kerman, iran gholam hosein shahidi full professor, department of plant pathology, faculty of agricultural engineering, shahid bahonar university of kerman, kerman, iran bahman fouladi department of medical mycology and parasitology, zabol university of medical sciences ali reza izadi department of medical mycology and parasitology, kerman university of medical sciences, kerman, iran

background and purpose: cutaneous infections arise from a homogeneous group of keratinophilic fungi, known as dermatophytes. since these pathogenic dermatophytes are eukaryotes in nature, use of chemical antifungal agents for treatment may affect the host tissue cells. in this study, we aimed to evaluate the antifungal activity of actinomyces species against trichophyton mentagrophytes (abbrevi...

ژورنال: :مجله علوم کشاورزی ایران 2006
آرزو اشرفی زاده حسن رضا اعتباریان

اثر کنترل کنندگی سیزده استرین streptomyces شامل 8 استرین جدا شده از خاک اطراف ریشه بوته های جالیز در ورامین و 5 استرین جدا شده از خاک اطراف ریشه فلفل در استرالیا روی fusarium oxysporum در شرایط آزمایشگاه و گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج نشان داد که همه استرین های streptomyces در روش های کشت متقابل و سلوفان، رشد عامل بیماری را به میزان 33/13 تا 16/99 درصد کاهش دادند. دادند . در هنگامی که...

Thirteen species of Streptomycetes, Arthrobacters and Mycobacterium were studied for the determination of a potential cholesterol oxidase producer. Only Streptomyces fradiae and Streptomyces rishiriences were found to be capable of producing this enzyme. Streptomyces fradiae was selected for the production of cholesterol oxidase and cultured in different media to find optimum media and con...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی 1390

گونه phaseolus vulgaris که با نام لوبیای معمولی شناخته می شود به علت محتوای بالای پروتئین (22 درصد از وزن دانه) به عنوان یکی از مهمترین لگوم ها در جهان محسوب می‏شود که مکمل غلات بوده و منبع کربوهیدرات-هاست. لوبیا به وسیله ی تعدادی از قارچ های بیماریزای گیاهی از جمله sclerotium rolfsii، عامل مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه، sclerotinia sclerotiorum عامل کپک سفید ساقه و colletotrichum lindemuthianum عا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید