نام پژوهشگر: افسانه پیله وری

the impact of peer review on efl reviewers writing proficiency
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1390
  افسانه پیله وری   الهه ستوده نما

امروزه تصحیح همکلاسی در کلاسهای نگارش یکی از اجزاء لاینفک کلاسهای دانش آموز محور است. تاثیرات مفید تصحیح همکلاسی بر زبان آموزان، معلمان را متقاعد کرده است که علیرغم صرف زمان، انرژی و توان بسیار، از این شیوه ی آموزشی در کلاسهای آموزش نگارش بهره بگیرند. تحقیق حاضر بر آن است تا با مقایسه دو گروه از یادگیرندگان زبان انگلیسی، تاثیر تصحیح همکلاسی را بر توانایی نوشتاری آنها نشان دهد. 122 خانم زبان آموز که مشغول به تحصیل در سطوح فوق میانی در کانون زبان ایران واقع در تهران بودند، در این تحقیق شرکت کردند. این زبان آموزان در دو سطح مهارت زبانی (بالا و پایین) به دو گروه بازخورد دهنده و بازخورد گیرنده تقسیم شدند. جلسات آموزشی متعددی برای آشنا کردن شرکت کنندگان با جنبه های مختلف نوشتار زبان انگلیسی برگزار شد و پس از هر جلسه آموزشی، به هر یک از گروه های بازخورد دهنده، یک نمونه انشا برای مرور داده شد. بازخورد دهندگان، نظرات خود را در جهت بهبود کیفیت نمونه های نوشته شده ارائه می کردند و بازخورد گیرندگان، با دریافت این نظرات، درصدد رفع مشکلات احتمالی در نمونه های مذکور بر می آمدند. با تحلیل نتایج به دست آمده از مقایسه عملکرد شرکت کنندگان در پیش آزمون و پس آزمون و انجام تحلیل واریانس دوطرفه، مشخص شد که توانایی نوشتاری بازخورد دهندگان نسبت به بازخورد گیرندگان، به صورت معناداری افزایش یافته است. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که شرکت کنندگان در جنبه های کلی و جزئی نگارش پیشرفت تقریباً یکسانی داشتند.